2000005 04tiemerkinnat ohje24032004

1,487 views

Published on

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,487
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2000005 04tiemerkinnat ohje24032004

 1. 1. TiemerkinnätLuonnos 23.03.2004 d=25.0
 2. 2. TiemerkinnätSuunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2004
 3. 3. ISBN 951-726-940-4TIEH 2000005-04Verkkojulkausu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)ISBN 951-803-203-3TIEH 2000005-v-04Edita Prima AbHelsinki 2004Julkaisua myy/saatavana:asiakaspalvelu.prima@edita.fiTelefaksi 020 450 2470Puhelin 020 450 011TiehallintoPL 3300521 HELSINKIPuhelinvaihde 0204 22 11
 4. 4. MÄÄRÄYS/OHJE 21.01.2004 <Asiatunnus>VASTAANOTTAJATiepiiritSÄÄDÖSPERUSTA KORVAA/MUUTTAATieliikennelaki 51 § Tiemerkinnät TIEL 2131906Tieliikenneasetus 328/1994, 55 §Liikenneministeriön päätösliikenteen ohjauslaitteista 384/1994, 5 §KOHDISTUVUUS VOIMASSATiehallinto 1.3.2004 alkaen toistaiseksiASIASANATLiikenteen ohjaus, tiemerkinnätTIEMERKINNÄT, TIEH 2000005-04 Tiemerkintöjen suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohje sisältää tieliiken- neasetuksen mukaisten tiemerkintöjen käyttö- ja mitoitusohjeet. Ohje on tarkoitettu käytettäväksi tiemerkintöjen käytön suunnitteluun yleisille teille, mutta sitä voidaan soveltaa myös kaduille. Ohjeessa esitetyt tiemerkintöjen mitoitukset koskevat kaikkia tienpitäjiä Suomessa. Ohje on hyväksytty ja lähetetään tiepiireille käyttöönotettavaksi. Apulaisjohtaja Pauli Velhonoja Liikennetekniikka Tieinsinööri Per-Olof LinsénLISÄTIETOJA JAKELU/MYYNTIPer-Olof Linsén asiakaspalvelu.prima@edita.fiTiehallinto, liikennetekniikka Telefaksi 0204 50 2470Puh. 0204 22 2442 Puhelin 0204 50 011
 5. 5. TIEDOKSI Liikenne- ja viestintäministeriö Suomen KuntaliittoTIEDOKSI ilman liitettä Tiemerkintäurakoitsijat Tiekonsultit Tiehallinnon prosessit TP/liikennetekniikka TP/tietekniikka Anttila Karhunen Linsén Tuhola
 6. 6. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätSISÄLLYSLUETTELO6A YLEISTÄ............................................................................................... 6A-16A-1 OHJEIDEN KÄYTTÖ 6A-16A-2 MERKINTÄPERIAATTEET 6A-2 Tiemerkintöjen mitoitus.............................................................................................................. 6A-2 Perusverkon teiden merkinnät ................................................................................................... 6A-3 Moottoriväylien merkinnät.......................................................................................................... 6A-4 Tilapäiset merkinnät .................................................................................................................. 6A-4 Tiemerkintänastat...................................................................................................................... 6A-46B MITOITUS JA KÄYTTÖ....................................................................... 6B-16B-1 PITUUSSUUNTAISET MERKINNÄT 6B-1 Keskiviiva .................................................................................................................................. 6B-1 Sulkuviiva .................................................................................................................................. 6B-3 Varoitusviiva.............................................................................................................................. 6B-9 Keskitien viivayhdistelmät........................................................................................................ 6B-11 Ajoradan reunaviiva ja reunaviivan jatke ................................................................................. 6B-12 Ajokaistaviiva........................................................................................................................... 6B-14 Ohjausviiva.............................................................................................................................. 6B-16 Linja-autokaista ....................................................................................................................... 6B-176B-2 MUUT MERKINNÄT 6B-18 Sulkualue ................................................................................................................................ 6B-18 Pysäytysviiva........................................................................................................................... 6B-20 Väistämisviiva.......................................................................................................................... 6B-22 Suojatie ................................................................................................................................... 6B-24 Pyörätien jatke ........................................................................................................................ 6B-25 Ajokaistanuolet ........................................................................................................................ 6B-27 Ajokaistan päättymisnuoli ........................................................................................................ 6B-32 Pysäköintialueet ja ajoneuvojen pysäköintiruudut.................................................................... 6B-34 Linja-autopysäkki..................................................................................................................... 6B-35 Töyssy, korotettu suojatie........................................................................................................ 6B-36 Heräteraidat ............................................................................................................................ 6B-376B-3 TUNNUKSET 6B-39 Väistämisvelvollisuutta osoittava ennakkomerkintä ................................................................. 6B-40 Pakollista pysähtymistä osoittava STOP -ennakkomerkintä .................................................... 6B-41 Jalankulku- ja polkupyöräliikenteelle tarkoitettu tienosa........................................................... 6B-42 Pysäköintipaikkaa osoittava P-merkintä .................................................................................. 6B-44 Taksiasemaa tai –ruutua osoittava TAXI-merkintä................................................................... 6B-45 Linja-autokaistaa osoittava BUS –merkintä ............................................................................. 6B-46 Invalidin ajoneuvolle tarkoitetun pysäköintipaikan merkintä ..................................................... 6B-47 Nopeusrajoitusta osoittava merkintä........................................................................................ 6B-48 Kansainvälisen pääliikenneväylän numeromerkintä................................................................. 6B-50
 7. 7. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 Tiemerkinnät6C YHDISTELMÄTAULUKKO ..................................................................6C-16D TIEMERKINTÄTAPAUKSIA ................................................................6D-1 Reunaviiva erilaisten liittymien kohdalla .................................................................................... 6D-1 Keskitien merkinnät vähäliikenteisen tonttiliittymän kohdalla..................................................... 6D-2 Reuna-, väistämis- ja pysäytysviivan käyttö sivutien liittymän kohdalla ..................................... 6D-3 Pysäytys- ja väistämisviivan sekä niiden ennakkomerkintöjen sijoittaminen suojatien yhteydes 6D-4 Kanavoitu liittymä...................................................................................................................... 6D-5 Saarekkeet ja sulkualueet ......................................................................................................... 6D-6 Erkanemiskaistalla varustettu liittymä ....................................................................................... 6D-7 Väistötila ................................................................................................................................... 6D-8 Moottoritiet ................................................................................................................................ 6D-9 Moottoriliikennetiet .................................................................................................................. 6D-10 Reunaviivan jatke moottoriväylillä ........................................................................................... 6D-11 Moottoritien ja nelikaistaisen tien alkamis- ja päättymiskohta.................................................. 6D-12 Suuntaisliittymä....................................................................................................................... 6D-13 Katuliittymä ............................................................................................................................. 6D-15 Kiertoliittymä ........................................................................................................................... 6D-16 Kaksikaistainen kiertoliittymä .................................................................................................. 6D-19 Linja-autokaista....................................................................................................................... 6D-21 Pyöräkaista............................................................................................................................. 6D-22 Kevyen liikenteen väylät.......................................................................................................... 6D-24 Ohituskaista ............................................................................................................................ 6D-25 Keskikaiteeton ohituskaista..................................................................................................... 6D-25 Keskikaiteellinen ohituskaistatie.............................................................................................. 6D-25 Keskikaiteeton ohituskaistatie ................................................................................................. 6D-26 Keskikaiteellinen ohituskaistatie.............................................................................................. 6D-27 Leveäkaistainen tie ................................................................................................................. 6D-28 Lentokoneiden varalaskupaikka .............................................................................................. 6D-29 Vaihtuvasuuntainen ajokaista ................................................................................................. 6D-30 Esimerkki sulku- ja varoitusviivan apumerkinnästä ................................................................. 6D-31 Turvavälimerkintä ................................................................................................................... 6D-32HAKUSANAT ............................................................................................6D-33LIITTEET ...................................................................................................6D-35
 8. 8. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 Tiemerkinnät6A YLEISTÄ TLA 31 § Tiemerkinnöillä tarkoitetaan maalaamalla tai muilla menetelmillä tienpintaan tehtyjä merkintöjä, joita käytetään joko yksin tai yhdessä liikennemerkkien kanssa liikenteen ohjaamiseen. Tiemerkinnät jaetaan tien pituussuuntaisiin merkintöihin ja muihin tiemerkintöihin. Mitä tässä luvussa säädetään risteyksestä, koskee soveltuvin osin myös liittymiä.6A-1 OHJEIDEN KÄYTTÖNämä ohjeet on tarkoitettu käytettäväksi yleis- Vakiosanontojaten teiden tiemerkinnöissä. Ohjeet soveltuvathyvin käytettäväksi myös kaduilla ja kaavateillä. Ohjeen tekstissä on käytetty seuraavia vakiosa-Ohjeet perustuvat tieliikenneasetukseen (TLA) nontoja:ja liikenneministeriön päätökseen liikenteenohjauslaitteista (LMp). Merkitään/KäytetäänNäissä ohjeissa ei ole varsinaisesti käsitelty lii- Ohjeen mukainen tavanomainen ratkaisu.kennemerkkien käyttöä. Liikennemerkit esiinty-vät kuvissa ja tekstissä vain, kun liikennemerkit Merkitään/käytetään yleensäja tiemerkinnät liittyvät toisiinsa, tai kun kuvaaon haluttu selkeyttää. Ohjeen mukainen tavanomainen ratkaisu. Voi- daan erityisistä syistä ratkaista toisinkin.Ohjeen kuvia on yksinkertaistettu. Niitä ei oleesitetty mittakaavassa varsinaisia mitoituspii- Voidaan merkitä/käyttäärustuksia lukuun ottamatta. Esitetyn ratkaisun käyttö päätetään tapauskoh-Ohjeen kuvissa on käytetty alla olevan kuvan taisesti.mukaista merkintätapaa korotetulle saarek-keelle ja reunakivelle. Vakiosanontoja on käytetty myös kielteisesti. Korotettu saareke Reunakivi 6A-1
 9. 9. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 Tiemerkinnät6A-2 MERKINTÄPERIAATTEETLMp 25 § LMp 39 a §Tiemerkintöjä käytetään yleensä päällystetyllä tiellä Tilapäisissä tiemerkinnöissä käytetään samoja värejä kuinliikenteen ohjaamiseksi. Tiemerkintöihin käytetty materi- pysyvissä merkinnöissä. Ilmeistä vaaraa aiheuttavat mer-aali ei saa olla liukasta eikä ulottua yli 6 mm ajoradan pin- kinnät tulee poistaa tai peittää.nan yläpuolelle. Tiemerkintänastat tai vastaavat saavat LMp 39 b §kuitenkin ulottua heijastamattomina enintään 15 mm ja Tiemerkintä tulee pitää sellaisessa kunnossa, ettei sitäheijastavina enintään 25 mm ajoradan pinnan yläpuolelle. voida erheellisesti käsittää muuksi tiemerkinnäksi.Jäljempänä 38 b §:ssä tarkoitettu merkintä saa ulottuaenintään 15 mm ajoradan pinnan yläpuolelle. LMp 38 b § Heräteraitojen leveys on 10-20 cm. Raitojen tehostami- seksi käytettävät ääntä tai tärinää aiheuttavat rakennerat- kaisut voidaan sijoittaa raitojen kohdalle tai ulkopuolelle.Tiemerkintöjä käytetään parantamaan liikenteen Tiemerkintöjen mitoitusturvallisuutta ja sujuvuutta. Merkintöjen tasomääritellään tien merkityksen ja liikennemäärän Tiemerkintöjen mitoitus määräytyy yleensä tie-mukaan. Tiemerkintöjen ja liikennemerkkien tu- luokan ja nopeusrajoituksen perusteella. Kulla-lee aina olla sopusoinnussa keskenään. kin nopeudella käytettävien merkintöjen mitoitus ja koko on esitetty kyseisen merkinnän kohdal-Pituussuuntaisia merkintöjä voidaan erityiskoh- la.teissa harkinnan mukaan tehostaa käyttämällämaaliviivan lisäksi tiemerkintänastoja tai yhte- Sulkuviivan ja varoitusviivan pituuden määrittäänäisen maaliviivan sijasta ääntä tai tärinää ai- mitoitusnopeus ja näkemä.heuttavaa profiloitua merkintää. Ääntä tai tä-rinää aiheuttava rakenne tulee toteuttaa siten, Jos tielle on määrätty tiekohtainen nopeusra-että merkintä näyttää tietä ajettaessa samalta joitus, käytetään mitoittavana nopeutena yleen-kuin tavallinen tiemerkintä. sä suurinta sallittua nopeutta. Lyhyitä paikallisia tai pistekohtaisia rajoituksia ei oteta huomioon.Kulumiselle alttiit tiemerkinnät on uusittava riit- Yleisrajoituksen alaisilla teillä valitaan mitoitus-tävän usein niin, ettei merkintöjä voida käsittää nopeudeksi tien geometrian edellyttämä nope-väärin. us, yleensä 80 km/h tai 60 km/h. Samalla tiellä ei pidä mitoitusnopeutta muuttaa, elleivät olo-Tiemerkintöjen tekemistä ei saa siirtää koh- suhteet selvästi muutu. Taajamissa tiemerkinnättuuttomasti esimerkiksi myöhemmin tapahtuvan mitoittaa nopeusrajoitus.päällystämisen takia. Päällystyksen jälkeen tie-merkinnät on tehtävä heti, kun se on teknisestimahdollista.Tilapäisissä, työmailla käytettävissä tiemerkin-nöissä käytetään samoja värejä kuin pysyvissämerkinnöissä. Ilmeistä vaaraa aiheuttavat mer-kinnät tulee poistaa tai peittää. Erityisesti liiken-nejärjestelyjen muuttuessa on huolehdittavavanhojen merkintöjen poistamisesta tai peittä-misestä. 6A-2
 10. 10. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätPerusverkon teiden merkinnätPituussuuntaisia merkintöjä Suojatiet ja saarekkeetPerusverkon teiden linjaosuuksilla tiemerkinnätovat pääosin pituussuuntaisia merkintöjä. Näitä Suojatieovat keskiviiva, ajokaistaviiva, sulkuviiva, va-roitusviiva, ajoradan reunaviiva ja reunaviivan Heräte- Sulkualuejatke. raidat Reunaviiva Keskiviiva Korotettu suojatie Varoitusviiva Sulkuviiva Väistämisviiva Ennakkomerkintä Ryhmittymisalueet Reunaviiva <5,7 m (tien ajokelpoinen leveys) Ryhmittymisalueella käytetään linjaosuuksien merkintöjä ja lisäksi ajokaistanuolia.Kapeilla teillä, joilla päällysteen leveys on 6,0 m Sulkuviivatai alle (tien ajokelpoinen leveys alle 5,7m) Ajokaistaviivakäytetään vain reunaviivoja. Yli 7,0 m päällys-teet varustetaan reuna-, keski-, varoitus- ja sul-kuviivoilla. Päällysteleveyden ollessa 6,0 m – Reunaviiva Ajokaistanuoli7,0 m pituussuuntaiset tiemerkinnät tehdääntien liikennemäärän mukaan seuraavasti: KVL päällysteen leveys tiemerkintä Liittymät ≤ 500 6,0 m – 7,0 m vähintään reunaviivat* > 500 > 6,0 m kaikki viivat Tie- ja katuliittymissä merkitään yleensä keski- ja varoitusviiva, sekä ohjausviiva ja reunaviivan*) Valta- ja kantateillä merkitään aina kaikki vii- jatke.vat ja samoin muulle kaksikaistaiselle tielle, kun Pysäytysviiva Ohjausviivanopeusrajoitus on 100 km/h.Muita merkintöjä (esimerkkejä)Muita perusverkon merkintöjä ovat suojatie, sul-kualue, pysäytys- ja väistämisviiva, ajokaistanpäättymisnuolet sekä erilaiset liikennemerkkien Suojatievaikutusta tehostavat merkinnät. Väistämisviiva 6A-3
 11. 11. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätMoottoriväylien merkinnät TiemerkintänastatMoottoriväyliä koskevat tiemerkinnät on esitetty Reuna-, ajokaista-, keski- ja sulkuviivan vaiku-sivuilla 6D-9-12. tusta voidaan tehostaa tarkoituksen mukaisin tiemerkintänastoin. Tiemerkintänastat soveltu-Tilapäiset merkinnät vat käytettäväksi lähinnä vilkasliikenteisillä val- ta- ja kantatieosuuksilla, jotka pidetään vapaanaTietyömaan tai jonkun muun syyn takia joudu- lumesta ja jäästä ympäri vuoden (esim. tietun-taan usein muuttamaan liikennejärjestelyjä. neleissa).Tällöin on huolehdittava siitä, ettei harhaanjoh-tavia, ilmeistä vaaraa aiheuttavia tiemerkintöjä Tiemerkintänastojen keskinäiset etäisyydetole. Pitkäaikaisissa järjestelyissä suositellaan suunnitellaan tapauskohtaisesti. Liitteessä 1 onvanhojen tiemerkintöjen poistamista ja uusien esitetty valtatiellä 1 tehdyn kokeilunkentän mi-merkitsemistä tämän ohjeen mukaisesti. Lyhyt- toitusperiaatteet.aikaisissa järjestelyissä riittää usein vanhojenmerkintöjen peittäminen.Tilapäisissä merkinnöissä käytetään samojavärejä kuin pysyvissä merkinnöissä ja niitä suo-sitellaan käytettäväksi erityisesti leveillä teillä,liittymissä ja kaksi- tai useampikaistaisilla tie-osuuksilla.Vastapäällystetylle tielle tehtävät apumerkinnättehdään niin, että apumerkintä paljastaa tulevantiemerkinnän värityksen (ks. s. 6D-31). 6A-4
 12. 12. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 Tiemerkinnät6B MITOITUS JA KÄYTTÖ6B-1 PITUUSSUUNTAISET MERKINNÄTKeskiviivaTLA 32 § LMp 26 §Keskiviiva on valkoinen katkoviiva, joka erottaa sa- Keskiviivan viivan pituus on metri ja väli 3 metriä taaja-malla ajoradalla vastakkaiset liikennesuunnat toisis- massa, kun nopeusrajoitus on ≤ 50 km/h. Muualla viivantaan. Keskiviivan viivan ja välin suhde on 1:3. pituus on 3 metriä ja väli 9 metriä. Keskiviivan leveys on 10 cm. Keskiviivaa ei käytetä, milloin tien ajokelpoinen leveys on alle 5,7 metriä. 3,0 9,0 0,10 0,10 1,0 3,0 taajamassa [ 50km/h ja kevyen liikenteen väylilläKeskiviivaa ei merkitä voidaan rajoitettuun näkemään perustuvat sul-− tiehen, jonka ajokelpoinen leveys on alle 5,7 kuviivat kuitenkin jättää merkitsemättä. m (päällysteleveys yleensä alle 6,0 m)− kanavoidun liittymän saarekkeiden tai sulku- alueiden väliin Tonttiliittymän ja yksityisen tien liittymän koh-− keltaisen sulkualueen kohdalle dalle kuten myös yleisen tien liittymän kohdalle,− tienkohtaan, johon merkitään kaksoissulku- kun liittymässä ei ole pääsuunnan kanavointia, viiva, kaksoisvaroitusviiva tai sulkuviiva ja va- keskiviiva yleensä merkitään. roitusviiva (ks. Keskitien viivayhdistelmät, s. 6B-11)− tasa-arvoiseen katuliittymään: Pyörätiellä, jalkakäytävällä tai yhdistetyllä pyö- rätiellä ja jalkakäytävällä voidaan liikennesuun- nat tarvittaessa erottaa toisistaan keskiviivalla, jossa viivan pituus on 1m ja välin pituus 3 m (ks. Kevyen liikenteen väylät, s. 6D-24) Kaksisuuntaiselle liikenteelle tarkoitetulla vä-Jos tielle merkitään keskiviiva, merkitään myös hintään 2+2-kaistaisella tiellä keskiviiva korva-tarvittavat sulku- ja varoitusviivat. Taajamissa taan kaksoissulkuviivalla. 6B-1
 13. 13. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätTiepiiri voi harkintansa mukaan siirtää keskivii-vaa sivusuunnassa enintään 30 cm. Tämä tuleekyseeseen tieosilla, joiden keskisauma esim.routimisen vuoksi aukeaa toistuvasti. Muutospalautetaan liittymiin joustavasti noin 0,3 – 0,5km:n matkalla. Normaali tapaus Poikkeava tapaus A A Reunaviiva Reunaviiva Keskiviiva Todellinen keskiviiva 6B-2
 14. 14. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätSulkuviivaTLA 34 § LMp 28 §Sulkuviiva on yhtenäinen ajokaistojen välissä oleva Sulkuviiva on yleensä 10 cm leveä yhtenäinen viiva.keltainen tai valkoinen viiva. Sulkuviiva on keltainen, Moottori- ja moottoriliikennetiellä voidaan käyttää myös 20kun se erottaa vastakkaiset ajosuunnat toisistaan ja cm leveää sulkuviivaa. Ryhmittymisalueella sulkuviivanmuulloin valkoinen. leveys on kuitenkin sama kuin sitä edeltävän ajokaistavii- van leveys. Sulkuviivaa käytetään sulkualueen reunassaAjoneuvo ei saa ylittää ajosuunnalleen tarkoitettua sulku- ja milloin halutaan kieltää ajokaistan vaihtaminen tai kes-viivaa eikä ajaa sen päällä. Sulkuviiva on tarkoitettu ajo- kiviivan ylittäminen. Sulkuviivaa käytetään erityisesti puoli-neuvon ajosuunnalle silloin, kun sulkuviivan vieressä sen puomein varustetun rautatien tasoristeyksen molemminoikealla puolella ei ole katkoviivaa. Milloin tällainen sulku- puolin erottamaan eri liikennesuunnat toisistaan. Keltaistaviiva on keltainen, ei ajoneuvo myöskään saa ajaa sen sulkuviivaa ei käytetä, milloin tien ajokelpoinen leveys onvasemmalla puolella. alle 5,7 metriä. Mitoitusnopeus (km/h) Sulkuviivanäkemä (m) 0,1 100 300 0,1 90 260 80 220 0,20 0,2 70 170 60 130 50 100Sulkuviivaa käytetään rajaamaan sulkualuetta jamilloin halutaan kieltää ajokaistan vaihtaminen Taajamassa näkemäsulkuviiva voidaan jättäätai keskiviivan ylittäminen. merkitsemättä.Rajoitetun näkemän alueella tai välittömästi en- Jos sulkuviiva tarvitaan näkemän vuoksi, sennen liittymää keskiviivan ylittäminen voidaan vähimmäispituus on 50 m. Jos tarvittavan sul-kieltää keltaisella sulkuviivalla. Ryhmittymisalu- kuviivan pituus on alle 20 m, sitä ei merkitä.eella ajokaistan vaihtaminen voidaan kieltäävalkoisella sulkuviivalla. Keskiviivan samalla puolella olevat peräkkäiset sulkuviivat yhdistetään, jos niiden väli on alle 60 m.Sulkuviivat rajoitetun näkemän alueillaKeltainen sulkuviiva merkitään, jos seuraavantaulukon näkemävaatimus alittuu. Mitattu sulkuviivan pituus Sulkuviivan min. pituus 50m Mitattu sulkuviiva Sulkuviivat yhdistetään, Mitattu sulkuviiva jos väli <60m 6B-3
 15. 15. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätSulkuviivat liittymissäKeltainen sulkuviiva merkitään taajaman ulko- − Pakollinen ajosuunta, 412 – 415puolella ennen sellaista liittymää, joka on mer- − Suunnistustaulu, 611 – 612kitty jollakin seuraavista liikennemerkeistä (ks. − Kiertotien suunnistustaulu, 613 – 614liite 3): − Ajokaistaopastus, 621− Tien risteys, 161 − Ajokaistan yläpuolinen viitta, 631 – 632− Sivutien risteys, 162 – 164 − Ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta, 633− Väistämisvelvollisuuden tai pakollisen pysäyttä- − Liikennemerkit + lisäkilpi kohde risteävällä tiellä, misen ennakkomerkki, 231+815 tai 816 811Sulkuviiva merkitään ennen liittymää tai sulku- Taajamassa ja ryhmittymisalueella sulkuviivaaluetta alla olevan taulukon mukaisesti. Viivan voi olla taulukon arvoja lyhyempi, kuitenkin vä-pituus mitataan liittymästä tai saarekkeesta ja hintään 20 m.ennen saareketta oleva sulkualue sisältyy sul-kuviivan pituuteen. Sulkualuemerkinnöin kana-voidussa liittymässä sulkuviivan pituus mitataansiirtymäosan alkupisteestä (ks. sivu 6D-5). Mitoitusnopeus (km/h) Sulkuviivan pituus L (m) 100 150 á20m 90 130 80 110 70 90 Ennen pysäytys- ja väistämisviivaa merkitään 60 75 yleensä sulkuviiva. 50 60 40 45 Sulkuviivan pituus LRajoitetun näkemän alueella sulkuviiva piden-netään tarvittaessa näkemävaatimuksen mukai-sesti. Sulkuviivan pituus L 6B-4
 16. 16. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätRyhmittymisalueelle ennen risteystä merkitään kuviivan leveys on sama kuin sitä edeltävänajokaistaviivan sijasta 30 – 50 m pitkä valkoinen ajokaistaviivan leveys ja, jos ryhmittymisalueellasulkuviiva. Taajamassa ko. viiva voi tarvittaessa on ajokaistan yläpuolisia opasteita, sulkuviivaolla lyhyempikin, kuitenkin vähintään 20 m. Sul- merkitään niistä lähtien. 0,20 0,10Näkemäsulkuviivaan jätetään aukko liittymän Muita sulkuviivan käyttökohteitakohdalla. Poikkeuksia ovat liittymät, joissa va-semmalle kääntyminen on kielletty. Sulkuviivan Kanavoitujen liittymien saarekkeiden viereenmerkintä lopetetaan ennen liittymää niin, ettei merkitään sulkuviiva. (ks. Saarekkeet ja sulku-ajoneuvo kääntyessään ylitä sitä. alueet, s. 6D-6) Keltaista sulkuviivaa käytetään rautatien taso- risteyksen molemmin puolin. Sulkuviivan pituus ennen tasoristeystä on vähintään 50 m. 1,0 1,0Sulkuviivan aukkoon voidaan tontti-, yksityistie-tai maatalousliittymän kohdalla merkitä lyhytvaroitusviiva. Merkintää suositellaan käytettä-väksi varsinkin, kun sulkuviivaan tulee lyhyellematkalle monta aukkoa, jolloin sulkuviiva voi- Rautatiedaan ymmärtää varoitusviivaksi. pituus á50m Sulkuviivan 1,0 3,0 6B-5
 17. 17. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätKaksisuuntaiselle liikenteelle tarkoitetulla vä-hintään 2+2 kaistaisella tiellä merkitään keski-viivan sijasta keltainen kaksoissulkuviiva.Kapeissa tienkohdissa sulkuviiva jätetään mer-kitsemättä. <5,7Ohituskaistan ja ohituskaistatien kohdalla sul-kuviivan käytöstä s. 6D-25-27. 6B-6
 18. 18. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätSulkuviivan määrittäminen näkemäkäyrän avullaMitatut näkemät piirretään kuvan mukaiseen Näkemämittauksessa silmäpisteen ja kohtaavankoordinaatistoon ja eri pisteissä mitatut näkemät ajoneuvon korkeus ajoradan pinnasta on 1,1 m,yhdistetään näkemäkäyräksi. Sulkuviiva merki- ja etäisyys ajoradan oikeasta reunasta 1,5 m.tään kohtiin, joissa näkemäkäyrän arvot ovatvaadittua sulkuviivanäkemää pienemmät.Näkemä(m) 400 300 200 näkemä Sulkuviiva- 80km/h=220m 100 Näkemän mittaussuunta 0 0 näkemä 80km/h=220m Sulkuviiva- Näkemän mittaussuunta 100 200 300 400Näkemä(m) 0.00 500 1000 (m) 1500Kuvasta on selkeyden vuoksi jätetty varoitusviivat merkitsemättä. Varoitusviivat merkitään mitatunsulkuviivapituuden lisäksi. 6B-7
 19. 19. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätSulkuviivan määrittäminen tien kaarrekohdissa S S S S Tieosuus ja suunta, jolla sulkuviivanäkemä S alittuu. S Sulkuviivanäkemä, ks. taulukko s. 6B-3 6B-8
 20. 20. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätVaroitusviivaTLA 34 a § LMp 28 a §Varoitusviiva on keltainen katkoviiva, joka ilmoittaa Varoitusviiva on katkoviiva, jonka leveys on 10 cm. Varoi-alkavasta keltaisesta sulkuviivasta. Varoitusviivan vii- tusviivan viivan pituus on 3 metriä ja väli metri taajamassa,van ja välin suhde on 3:1. Varoitusviiva on tarkoitettu ajo- kun nopeusrajoitus on ≤ 50 km/h. Muualla viivan pituus onneuvon ajosuunnalle silloin, kun varoitusviivan vieressä 9 metriä ja väli 3 metriä. Varoitusviiva merkitään taajamansen oikealla puolella ei ole keskiviivaa tai sulkuviivaa. ulkopuolella yleensä vähintään 120 metrin matkalle jaVaihtuvasuuntainen ajokaista osoitetaan ajokaistan mo- taajamassa yleensä vähintään 60 metrin matkalle. Taaja-lemmin puolin olevalla kaksoisvaroitusviivalla. massa varoitusviiva voidaan myös jättää merkitsemättä. Varoitusviiva voidaan edellä mainituista mitoista poiketen merkitä lyhyempänä ja lyhyemmälle matkalle, jos sulkuvii- va on katkaistu liittymän vuoksi, jos risteysten väli on pieni tai kapean tienkohdan läheisyydessä. 9,0 3,0 0,10 3,0 1,0 0,10 taajamassa [ 50km/h Sulkuviivojen väli > 120 m Varoitusviivan pituus yleensä 120 m (taajaman ulkopuolella) Varoitusviivan pituus kahden sulkuviivan välissä 60.... 120 mVaroitusviiva ilmoittaa kuljettajalle ennakkoon Kahden sulkuviivan välissä varoitusviiva voi-tienkohdasta, jossa ei pidä lähteä ohittamaan tai daan merkitä liikenneministeriön päätöksessäjossa jo alkanut ohitus on turvallisinta joko kes- mainittuja mittoja lyhyempänä.keyttää tai viedä mahdollisimman nopeasti lop-puun. Varoitusviivaa, kuten muitakaan keskitien mer- kintöjä, ei merkitä teillä, joiden ajokelpoinen le- veys on alle 5,7 m (päällysteleveys alle 6 m). 6B-9
 21. 21. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätTaajamassa varoitusviiva voidaan jättää merkit-semättä: á20mTontti-, yksityistie- tai maatalousliittymän koh-dalla sulkuviivan aukkoon voidaan merkitä va-roitusviiva, jos liittymiä on paljon ja sulkuviivavoidaan ymmärtää varoitusviivaksi. 1,0 3,0Varoitusviivan ja keskiviivan merkitseminen vie-rekkäin:Kahden varoitusviivan merkitseminen vierek-käin: 6B-10
 22. 22. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätKeskitien viivayhdistelmätKeskellä tietä voidaan käyttää seuraavia keski-viivan, sulkuviivan ja varoitusviivan yhdistelmiä. keski- ja sulkuviiva keski- ja varoitusviiva kaksoisvarotusviiva varoitus- ja sulkuviiva kaksoissulkuviivaKeskitien merkintöjen väli on 10 cm. 10 cm 10 cm 6B-11
 23. 23. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätAjoradan reunaviiva ja reunaviivan jatkeTLA 35 § muuallakin käytetään kuitenkin kaksinkertaista viivaleve-Ajoradan reunaviiva on yhtenäinen valkoinen viiva, yttä. Viivan pituus määräytyy 26 §:n mukaisesti. Reunavii-joka osoittaa ajoradan reunaa. Reunaviivan jatke voi- van tehostamiseksi käytettävät ääntä tai tärinää aiheutta-daan risteyksien ja ajoradasta erotettujen pysäkkien tai vat rakenneratkaisut voidaan sijoittaa reunaviivan ulko-vastaavien alueiden kohdalla merkitä valkoisella katkovii- puolelle tai sen päälle.valla. Viivan ja välin suhde on tällöin 1:1. LMp 26 §Reunaviivan tehostamiseksi voidaan käyttää ääntä tai Keskiviivan viivan pituus on metri ja väli 3 metriä taaja-tärinää aiheuttavia rakenneratkaisuja. massa, kun nopeusrajoitus on ≤ 50 km/h. Muualla viivanLMp 29 § pituus on 3 metriä ja väli 9 metriä. Keskiviivan leveys onAjoradan reunaviiva on 10 cm, moottori- ja moottoriliiken- 10 cm. Keskiviivaa ei käytetä, milloin tien ajokelpoinennetiellä kuitenkin 20 cm leveä yhtenäinen viiva. Poikkeuk- leveys on alle 5,7 metriä.sellisesti voidaan käyttää myös leveämpää reunaviivaa.Reunaviivan jatkeen leveys on yleensä sama kuin reuna-viivan, moottori- ja moottoriliikennetiellä ja tarvittaessaReunaviiva 0,10 0,20 0,40 mootoriväylät (reunaviivan jatkeen yhteydessä)Reunaviivan jatke 1,0 1,0 0,10 [ 50 km/h 1,0 1,0 0,20 [ 50 km/h 3,0 3,0 0,10 $ 50 km/h 3,0 3,0 0,20 $ 50 km/h 3,0 3,0 0,40 moottoriväylät 6B-12
 24. 24. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätReunaviiva merkitään kaksisuuntaiselle liiken-teelle tarkoitettuun tiehen, kun tien ajokelpoinenleveys on vähintään 5,7 m (käytännössä, kunpäällysteleveys ≥ 6,0 m). Reunaviiva voidaanmerkitä myös kapeampaan tiehen, johon keski-tien merkintöjä ei tehdä. huoltoasemaReunakiven viereen reunaviiva voidaan jättäämerkitsemättä.Reunaviivan jatke voidaan merkitä vilkasliiken-teisten tonttiliittymien, kuten huoltoasemien,terminaalien, teollisuuslaitosten ym. kohtaanvalkoisella katkoviivalla, jossa viivan ja välinsuhde on 1:1. Vähäliikenteisten tonttiliittymien,kuten pelto-, metsä- tai muun pääsytien kohtaanreunaviiva merkitään yleensä normaalisti yhte-näisellä viivalla.Reunaviivan jatketta voidaan käyttää myös sil-loin, kun tiellä tai kadulla on reunakivet. Käyttöäsuositellaan erityisesti silloin, kun sivusuunnas-sa ei ole suojatietä tai suojatie on riittävän kau-kana. Reunaviivan jatke tehostaa väistämisvel-vollisuutta.Reunaviivan jatke merkitään saman levyisenäkuin sitä edeltävä merkintä, joka on yleensäreunaviiva. 0,20 0,20 6B-13
 25. 25. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätAjokaistaviivaTLL 2 § Toisistaan erkanevien liikennesuuntien välillä ryhmittymis-Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: alueella käytetään ajokaistaviivaa, jossa viivan leveys on4) ajokaistalla tiemerkinnöin osoitettua tai muuta autolle 20 cm.riittävän leveää ajoradan pituussuuntaista osaa ja pyörä- LMp 26 §kaistaa. Keskiviivan viivan pituus on metri ja väli 3 metriä taaja-TLA 33 § massa, kun nopeusrajoitus on ≤ 50 km/h. Muualla viivanAjokaistaviiva on valkoinen katkoviiva, joka erottaa pituus on 3 metriä ja väli 9 metriä. Keskiviivan leveys onsamansuuntaiselle liikenteelle tarkoitetut ajokaistat 10 cm. Keskiviivaa ei käytetä, milloin tien ajokelpoinentoisistaan. Ajokaistaviivan viivan ja välin suhde on yleen- leveys on alle 5,7 metriä.sä 1:3. Ryhmittymisalueella ja eräissä jäljempänä maini-tuissa tapauksissa viivan ja välin suhde voi kuitenkin olla LMp 30 a §myös 1:1. Jatkuva ajaminen ajokaistaviivan päällä on Pyöräkaista erotetaan muusta ajoradasta 20 cm leveälläkielletty. ajokaistaviivalla tai sulkuviivalla. Ajokaistaviivan viiva jaLMp 27 § väli ovat 1 metri.Ajokaistaviivan mitat ovat yleensä samat kuin keskiviivan,jollei jäljempänä ole muuta määrätty. Ryhmittymisalueellavoidaan käyttää ajokaistaviivaa, jossa viivan ja välin suhdeon 1:1. Viivan pituus määräytyy 26 §:n mukaisesti. 1,0 3,0 0,10 [ 50 km/h 1,0 1,0 0,10 [ 50 km/h 1,0 1,0 0,20 [ 50 km/h 9,0 3,0 0,10 $ 50 km/h 3,0 3,0 0,10 $ 50 km/h 3,0 3,0 0,20 $ 50 km/hRyhmittymisalueella ja kiertoliittymässä suosi-tellaan 1:1 ajokaistaviivan käyttöä. Pääsuun-nan jatkuvien ajokaistojen välissä voidaankäyttää myös ajokaistaviivaa, jossa viivan javälin suhde on 1:3 6B-14
 26. 26. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätAjokaistaviiva korvataan ennen risteystä val-koisella sulkuviivalla (ks. Sulkuviiva, s. 6B-5).Liittymässä voidaan ajokaistaviivan jatkeeksimerkitä ohjausviiva tai reunaviivan jatke. Suo-raan menevien rinnakkaisten ajokaistojen vä-lissä voidaan käyttää myös ajokaistaviivaa. Ajok.viiva . Ohj.v Ajok.viiva Sulkuv. Ajok.viiva Sulkuv. Reunav.jatkeAjokaistaviivan merkintä aloitetaan ja lopete-taan, kun ajokaistan leveys on noin 1,0 m.Linja-autokaistan osalta ks. Linja-autokaista, 1,0 ms. 6B-17. Pyöräkaistan osalta ks. Pyöräkaista, 0,1 0,2s. 6D-22. 6B-15
 27. 27. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätOhjausviivaTLA 44 § LMp 38 §)Ohjausviiva on valkoinen katkoviiva, jota voidaan Ohjausviivaa käytetään esimerkiksi vasempaan kääntyvänkäyttää ohjaamaan liikenne sille tarkoitetulle ajokais- liikenteen ohjaamiseen tai kun samaan kääntymissuun-talle. Ohjausviivan viivan ja välin suhde on 1:1. taan on vähintään kaksi ajokaistaa taikka milloin muutoin on erityistä tarvetta selventää ajokaistojen sijaintia. Ohja- usviivan leveys on sama kuin sitä edeltävän viivan leveys. Viivan ja välin pituus on 0,5 – 1,5 metriä. 0,5-1,5 0,5-1,5 Ohjausviivan merkinnät tehdään siten, että ris- 0,20 0,10 teävät liikennevirrat eivät kuluta merkintöjä. Vii- 0,5-1,5 0,5-1,5 vat pyritään sijoittamaan risteävien kaistojen reunoille ja keskelle pyörien väliin.Kahden kääntyvän ajokaistan väliin merkitäänohjausviiva. Ohjausviivassa viivan ja välin pi-tuutena suositellaan käytettäväksi 1+1 metriä.Ohjausviiva merkitään yleensä vain ajokaistantoiseen reunaan. Saman liikennevirran rinnak-kaisten ajokaistojen ohjausviiva merkitään ajo-kaistojen väliin. 6B-16
 28. 28. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätLinja-autokaistaTLA 36 § LMp 30 §Linja-auto- tai raitiovaunukaista erotetaan muusta ajo- Linja-auto- ja raitiovaunukaista erotetaan muusta ajora-radasta normaalia leveämmällä ajokaistaviivalla tai dasta 20 cm leveällä ajokaistaviivalla tai sulkuviivalla. Ajo-sulkuviivalla. Ajokaistaviivan viivan ja välin suhde on 1:1. kaistaviivan viiva ja väli ovat 3 metriä.TLA 45 § LMp 39 §Liikennemerkin vaikutuksen tehostamiseksi tai selventä- Linja-autokaistaa osoittava BUS -merkintä sijoitetaan linja-miseksi voidaan käyttää seuraavia valkoisia tiemerkintöjä: autokaistan alkuun ja toistetaan tarpeen mukaan.− linja-autokaistaa, linja-autolle tarkoitettua pysäköinti- paikkaa tai pysäkkiä osoittava BUS-merkintä− muusta liikenteestä poikkeavaa liikennemerkillä linja- autolle ja mahdollisesti muulle ajoneuvolle sallittua ajosuuntaa osoittava merkintä. 3,0 3,0 AJOKAISTAVIIVA 0,20 1,0 1 ,0 ALKU- JA LOPPU- 1 ,0 1,0 0 MERKINTÄ 0,2 TUNNUS Tunnuksen mitoitus ks. BUS-MERKINTÄ. s. 6B-46Linja-autokaistamerkintää käytetään ajokaistal- Jos linja-autokaista toimii kääntyvän liikenteenla, joka on kokonaan tai osan aikaa varattu linja- ryhmittymiskaistana, linja-autokaista voidaanautoliikenteelle. päättää loppumerkinnällä ennen ryhmittymis- aluetta (ks. Linja-autokaista, s. 6D-21).Linja-autokaistalla suositellaan BUS -merkinnänkäyttöä. Merkintä toistetaan riittävän usein, esi- Linja-autokaistamerkintää käytetään erottamaanmerkiksi risteysten jälkeen. vain samaan suuntaan kulkevia ajokaistoja. Linja-autokaistan ja vastakkaiseen suuntaan kulkevan ajokaistan välissä käytetään sulkuvii- voja tai rakenteellista estettä. Vain linja-autoille 6B-17
 29. 29. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 Tiemerkinnät6B-2 MUUT MERKINNÄTSulkualueTLA 39 § LMp 33 §Sulkualue osoitetaan sulkuviivalla rajatulla keltaisella tai Sulkualueen yhdensuuntainen viivoitus on ajosuuntaanvalkoisella viivoituksella. Sulkualue voi rajautua myös reu- nähden myötäinen ja yleensä 30° kulmassa. Viivan vä-nakiveen. Viivoitus voidaan korvata kokonaan tai osittain himmäisleveys on 20 cm. Viivan ja välin suhde vaihteleeyhtenäisellä valkoisella tai keltaisella merkinnällä. sulkualueen koon mukaan.Sulkualue on keltainen, kun se erottaa vastakkaiset liiken- TLA 34 § 2 mom.nesuunnat toisistaan, muulloin valkoinen. Ajoneuvo ei saa ylittää ajosuunnalleen tarkoitettua sulku-Sen lisäksi, mitä 34 §:n 2 momentissa säädetään, on ajo- viivaa eikä ajaa sen päällä. Sulkuviiva on tarkoitettu ajo-neuvon kuljettaminen sekä pysäyttäminen ja pysäköinti neuvon ajosuunnalle silloin, kun sulkuviivan vieressä sensulkualueella kielletty. oikealla puolella ei ole katkoviivaa. Milloin tällainen sulku- viiva on keltainen, ei ajoneuvo myöskään saa ajaa sen vasemmalla puolella. Sulkuviiva 45° a iv i l Vä ViSulkualueita käytetään liikennetilan jäsennöin-tiin. Niillä voidaan ohjata liikennevirtoja jaosoittaa alueita, joilla ajoneuvon kuljettaminensekä pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty. 30° 0,1Yleisillä teillä sulkualueet mitoitetaan seuraavasti: Viivan leveys Väli Maalikärjen vä- Maalikärjen Sulkuviivan leveys himmäisleveys enimmäispituus (m) (m) (m) (m) (m)Moottoriväylät 0,4 1,6 1,0 20 0,2Valta- ja kantatiet 0,4 1,6 1,0 10 0,1Maantiet, pääkadut 0,2 0,8 0,5 10 0,1(nop.raj. >50 km/h)Maantiet taajamassa(nop.raj. ≤50 km/h), 0,2 0,8 0,5 10 0,1kadut 6B-18
 30. 30. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätKanavoitujen liittymien sulkualueet tehdäänsuunnitteluohjeiden mukaisesti (ks. myös tämänohjeen kohdat 6D-5-6). Kiertoliittymän sisäi-sestä sulkualueesta on esimerkki s. 6D-20.Ennen saareketta merkitään yleensä sulkualue.Lyhyt (≤10 m) sulkualue voidaan kuitenkin kor- [2,0vata sulkuviivoilla.Sulkualue voidaan jättää merkitsemättä saarek-keen eteen− ennen sivutien liittymäsaareketta− taajamassa, jos saarekkeen leveys on 2,0 m tai alle.Maalikärjen vähimmäisleveys ja enimmäispituus Maalikärjensaadaan taulukosta s. 6B-18. vähimmäisleveys Maalikärjen pituusAlle 0,5 m leveät sulkualueet voidaan korvatakaksoissulkuviivalla, jossa sulkuviivojen väli on10 cm. á0,50 <0,50Sulkualue katkaistaan liittymän tai suojatienkohdalla. Liittymän kohdalla aukkoon voidaanmerkitä lyhyt varoitusviiva. 6B-19
 31. 31. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätPysäytysviiva TLA 38 § Rautatien tasoristeyksessä pysäytysviiva sijoitetaan lii- Pysäytysviiva on yhtenäinen valkoinen tien poik- kennemerkin 232 kohdalle ja muualla siten, että sen taak- kisuuntainen viiva. Sillä voidaan osoittaa paikka, jota se pysähtyneestä ajoneuvosta on mahdollisimman hyvä ennen ajoneuvo on liikennemerkin tai liikennevalon näkemä risteävälle tielle. Milloin liikennevaloin ohjatussa mukaisesti pysäytettävä. risteyksessä ei ole suojatietä, merkitään pysäytysviiva pääopastimen kohdalle tai enintään 5 metriä ennen sitä. LMp 32 § Milloin pysäytysviiva sijoitetaan ennen suojatietä, tulee Pysäytysviivan leveys on 30 – 50 cm. Liikennemerkin 232 pysäytysviivan ja suojatien välin olla vähintään 50 cm. yhteydessä pysäytysviivaa käytetään aina, milloin se tek- nillisesti on mahdollista.Liikennemerkki 232 = pakollinen pysäyttäminen, ”stop” Pysäytysviiva merkitään yleensä vähintään 1yleensä 0,40 metrin etäisyydelle päätien reunaviivan jat- 0,30-0,50 keesta (tai ajoradan reunasta). Ennen suoja- tietä, pysäytysviivan ja suojatien välin tulee olla vähintään 0,5 m.Liikennemerkin 232 (pakollinen pysäyttäminen,”stop”) yhteydessä pysäytysviivaa käytetäänaina, milloin se teknisesti on mahdollista. Py-säytysviivaa voidaan käyttää myös liikenne- 1m STOPmerkkien 391 (pakollinen pysäyttäminen tulli-tarkastusta varten, ”tulli”) ja 392 (pakollinen py-säyttäminen tarkastusta varten, ”poliisi”) yhtey-dessä.Ennen pysäytysviivaa merkitään sulkuviiva (ks.taulukko s. 6B-4). Liikennevaloissa pysäytysviiva sijoitetaan siten, että sen taakse pysähtyneestä ajoneuvosta nä- kee valo-opastimen. Paloaseman, rautatien ta- soristeyksen, avattavan sillan tms. liikenneva- loissa pysäytysviiva merkitään enintään 5 m ennen opastinta. STOP [5m Paloasema 6B-20
 32. 32. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätLiikennevaloin ohjatussa liittymässä voidaanpysäytysviiva ennen suojatietä jättää merkitse-mättä. á0,5mJos liittymän ja suojatien väli on vähintään 6 m,voidaan pysäytysviiva merkitä välittömästi en-nen liittymää. Jos väli on pienempi, ja suojatientakaa on riittävä näkemä risteävälle tielle, mer-kitään pysäytysviiva ennen suojatietä (ks. s. 6D-4). <6,0 STOP á6,0 STOPPysäytysviiva merkitään kohtisuoraan pysäy-tettävää liikennettä vastaan. Pitkä pysäytysviiva Eri kaistojen pysäytysviivat voidaan porrastaa.voidaan taittaa. >3 ,0m STOP STOP 6B-21
 33. 33. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätVäistämisviiva TLA 38 a § LMp 32 a §Väistämisviiva on pienistä valkoisista kolmioista Väistämisviivan kolmion leveys on 50 cm ja korkeus 60muodostuva tien poikkisuuntainen viiva. Väistämisvii- cm. Kolmioiden väli on 30 – 50 cm. Kolmiot sijoitetaanvalla voidaan tehostaa liikennemerkillä 222 tai 231 ilmoi- tasavälein.tettua väistämisvelvollisuutta.Liikennemerkki 222 = Väistämisvelvollisuus kohdattaessaLiikennemerkki 231 = Väistämisvelvollisuus risteyksessä Pitkä väistämisviiva voidaan taittaa. 0,3-0,5 0,5 0,6 >3 ,0 mVäistämisviivan käyttöä suositellaan, kun liitty-mässä ei ole reunamerkintöjä, tai kun pysäytys-kohdan hahmottaminen on muuten vaikeaa.Väistämisviiva merkitään yleensä välittömästiennen risteävää tietä sellaiseen kohtaan, jostaon mahdollisimman hyvä näkemä risteävälletielle. Väistämisviiva merkitään vähintään 1 met-rin etäisyydelle risteävän tien reunaviivan jat-keesta tai ajoradan reunasta. Väistämisviiva merkitään suojatien jälkeen vä- littömästi ennen risteystä, jos suojatie on vä- hintään 15 m ennen risteystä. Jos etäisyys on alle 15 m, väistämisviivaa ei merkitä. á15mEnnen väistämisviivaa merkitään kaksisuuntai-silla teillä sulkuviiva. 1m 6B-22
 34. 34. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätEnnen kapeaa tienkohtaa väistämisviiva merki-tään siten, että sen kohdalta kapea kohta onselvästi havaittavissa, ja että vastaantuleva ajo-neuvo mahtuu hyvin sivuuttamaan.Väistämisviivaa voidaan käyttää myös kevyenliikenteen väylällä väistämisvelvollisuutta osoit-tavan liikennemerkin tehostamiseksi.Väistämisviivaa ei merkitä liikennevaloin ohjat-tuun liittymään (käytetään pysäytysviivaa) eikäyleensä ennen suojatietä, joka on merkitty tie-merkinnöillä.Jos pyörätielle on asetettu liikennemerkki 231(väistämisvelvollisuus risteyksessä), sille voi-daan merkitä myös väistämisviiva. 15-40m 2-25m jk+pp 6B-23
 35. 35. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätSuojatieTLL 2 § Yhdistetyn tai rinnakkaisen pyörätien ja jalkakäytävän jat-Suojatiellä tarkoitetaan jalankulkijoiden käytettäväksi ke voidaan merkitä koko leveydeltään suojatieksi. Polku-ajoradan, pyörätien tai raitiotien ylittämiseen tarkoitet- pyöräilijä ja mopoilija saavat tällöin käyttää suojatietä tientua, liikennemerkillä tai tiemerkinnöin osoitettua tien ylittämiseen.osaa. LMp 31 §TLA 37 § Suojatiemerkintöjen juovien leveys ja väli on 50 cm. Juo-Suojatie voidaan osoittaa valkoisella ajoradan suuntaisella vien pituus on vähintään 2,5 metriä.juovituksella. Suojatie merkitään koko tien leveydeltä. Saa- väh. 2,5m rekkeen ja sulkualueen kohdalla suojatietä ei 0,50 merkitä. 0,50Suojateiden merkitseminen on tärkeää erityi-sesti kevyen liikenteen turvallisuuden kannalta.Siksi kaikki suojatiet tulisi merkitä myös tiemer-kinnällä.Suojatie merkitään saman levyisenä kuin siihenliittyvä väylä. Suojatien juovien vähimmäispituussaadaan alla olevasta taulukosta. Kohdissa, joissa on pieni kaarresäde, viivat voi- vat olla kaarevia. Nopeusrajoitus Juovien vähimmäis-pi- (km/h) tuus (m) > 60 4,0 ≤ 60 2,5Suojatien viivat merkitään liikenteen suuntaisi-na. oikein oikein oikein VÄÄRIN 6B-24
 36. 36. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätPyörätien jatkeTLA 37 § Milloin suojatie ja pyörätien jatke sijaitsevat rinnakkain,Pyörätien jatke voidaan osoittaa jatkeen molemmin puolin jätetään pyörätien jatkeen suojatien puoleinen katkoviivaolevalla valkoisella katkoviivalla. Yhdistetyn tai rinnakkai- merkitsemättä.sen pyörätien ja jalkakäytävän jatke voidaan merkitä koko Milloin pyörätien jatke sijaitsee suojatiemerkinnän keskel-leveydeltään suojatieksi. Polkupyöräilijä ja mopoilija saa- lä, suojatiemerkintä korvaa katkoviivat. Jatkeen molem-vat tällöin käyttää suojatietä tien ylittämiseen. milla puolilla olevien suojatiemerkintöjen juovien pituus onLMp 31 § tällöin vähintään 1,25 metriä.Pyörätien jatke merkitään kahdella 50 cm leveällä katko-viivalla. Katkoviivan viiva ja väli ovat 50 cm. Seuraavat merkinnät ovat mahdollisia: 0.50 0.50 <2,0 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä nopeusrajoitus vähimmäisleveys >60 km/h >2,0 >2,0 >2,0 <60 km/h >1,25 >2,0 >1,25Pyörätien jatke osoittaa tien osaa, joka on tar-koitettu pyöräilijöiden käytettäväksi ajoradan tairaitiotien ylittämiseen.Pyörätien jatke merkitään saman levyisenä kuinsiihen liittyvä pyörätie. Kaksisuuntaisen pyörä-tien jatkeen vähimmäisleveys on 2 m, poikkeuk-sellisesti vähintään 1 m. Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain >2,0 >2,0 0,5 á2.0Merkintäperiaate kapealla yhdistetyllä pyörä- >2,0 Pyörätietiellä ja jalkakäytävällä: 3 - 3,5 >1,25 >1,0 >1,25 >1,0 6B-25
 37. 37. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätPyörätien jatke merkitään liikenteen suuntaise-na ja ylitettävän tien koko leveydeltä. Saarek-keen ja sulkualueen kohdalla pyörätien jatkettaei merkitä (ks. Suojatie s. 6B-24). oikein oikein oikein VÄÄRIN 6B-26
 38. 38. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätAjokaistanuoletTLA 40 §Valkoisella ajokaistanuolella voidaan ryhmittymistä valle liikenteelle tarkoitettua ajokaistaa pitkin. Jalkakäytä-varten osoittaa, mihin suuntaan tai suuntiin asian- vällä ja pyörätiellä ajokaistanuoli osoittaa kulkusuunnan.omaista ajokaistaa käyttävä saa risteyksestä poistua. LMp 34 §Ajokaistapuolella osoitetusta ryhmitysjärjestelystä poiketen Ajokaistanuolen vähimmäispituus on 5 metriä, jalkakäytä-saa polkupyöräilijä ja mopoilija, joka aikoo kääntyä va- vällä ja pyörätiellä kuitenkin 1 metri.semmalle, ajaa risteyksen yli oikeanpuoleista suoraan aja-Ajokaistanuolia voidaan käyttää tehostamaan Ajokaistanuoli merkitään yleensä, kun kaksi- tailiikenteen ohjausta, kun risteysjärjestelyjen tms. useampikaistaisen tulosuunnan joltain ajokais-vuoksi ajokaistan valinnassa saattaa syntyä talta suoraan ajaminen on kielletty ja toisaaltaepäselvyyttä. kun käytetään ajoradan yläpuolisia ryhmitys- merkkejä 412 – 415 tai opastusmerkkejä. Ajo-Nuolia ja niiden peilikuvia yhdistellään tarpeen radan yläpuoliset opastusmerkit saadaan vel-mukaan vastaamaan kulloinkin tarkoitettuja voittaviksi merkitsemällä ajokaistanuolet.ajosuuntia. Nuolten koko ja kahden peräkkäisen nuolen vä-Jalkakäytävällä ja pyörätiellä tai -kaistalla voi- limatka valitaan seuraavan taulukon mukaan:daan ajokaistanuolella osoittaa kulkusuunta (ks.Kevyen liikenteen väylät s. 6D-24 ja Pyörä-kaista s. 6D-22-23). Nopeusrajoitus Nuolen pituus Välimatka d (km/h) (m) (m)Kulkusuuntaa osoittavia ajokaistanuolia suosi-tellaan käytettäväksi alikulkutunneleissa ja yk- ≤ 60 5,0 20…30sisuuntaisilla pyöräteillä. > 60 7,5 40…50 5-10m Nuolten välimatka d 6B-27
 39. 39. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätAjokaistanuolet merkitään tulosuunnan jokai-selle ajokaistalle ja eri ajokaistojen nuolet sijoi-tetaan rinnakkain. 5-10mAlkavan kaistan ensimmäinen ajokaistanuoli Ajokaistanuolet sijoitetaan siten, että ajoneuvonmerkitään kohtaan, jossa kaistan leveys on vä- kuljettaja voi ne havaittuaan riittävän ajoissahintään 2,5 m. Viimeinen ajokaistanuoli merki- valita oikean ajokaistan. Jokaiselle ajokaistalletään 5 – 10 m ennen liittymää tai 2 – 5 m ennen merkitään 2 – 4 ajokaistanuolta, joista ainakinliittymässä olevaa suojatietä. yksi ennen sulkuviivan alkua. Jos ryhmittymis- alue on niin lyhyt, että siihen mahtuu vain yksiAjokaistanuolet merkitään ajokaistan keskelle ajokaistanuoli, se merkitään ryhmittymisalueensiten, että nuolen keskilinja (ks. mitoituskuvat s. alkupäähän.6B-29 – 30) on ajokaistan keskilinjalla. 2,5mAjokaistanuolten mitoitus on esitetty sivuilla 6B-29 – 30.Jalkakäytävällä ja pyörätiellä käytettävien nuol-ten mitoitus on esitetty sivulla 6B-31. 6B-28
 40. 40. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätAjokaistanuolten mitoitus Mitoitusnopeus $60km/h 7.50 5.45 2.05 0.375 0.15 0.15 0.375 71 0. 1.45 1.00 3.00 2.05 0.725 0.15 45° 0.60 0.725 0.15 0.25 3.50 71 0. 7.50 4.45 1.00 2.05 0.575 45 0.60 0.15 0.575 0.15 0.40 1.20 0.50 0.50 1.30 Nuolen mittalinja, joka sijoitetaan ajokaistan keskilinjalle 6B-29
 41. 41. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätAjokaistanuolten mitoitus Mitoitusnopeus ≤ 60 km/h 5.00 2.95 2.05 37.5 37.5 0.15 0.15 71 0. 0.35 1.00 1.60 2.05 0.725 0.15 4 5° 0.60 0.725 0.15 0.15 0.25 2.50 2.45 1.00 1.55 0.15 0.575 4 5° 0.60 0.575 0.15 0.40 0.70 0.50 0.50 0.80 Nuolen mittalinja, joka sijoitetaan ajokaistan keskilinjalle 6B-30
 42. 42. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätAjokaistanuolten mitoitus Pyörätien ajosuuntanuoli Nuolen koko valitaan tilanteen mukaan 2.00 1.20 0.80 0.20 0.10 0.10 0.20 1.00 0.60 0.40 0.10 0.05 0.05 0.10 6B-31
 43. 43. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätAjokaistan päättymisnuoliTLA 41 § LMp 35 §Valkoisella ajokaistan päättymisnuolella voidaan il- Ajokaistan päättymisnuolia sijoitetaan yleensä useita pe-moittaa ajokaistan päättymisestä. räkkäin ennen ajokaistan päättymiskohtaa siten, että nii- den välimatkat lyhenevät päättymiskohtaa lähestyttäessä. Ajokaistan päättymisnuolen vähimmäispituus on 5 metriä.Ajokaistan päättymisnuoli suositellaan merkittä- Ajokaistan päättymisnuolten sijoitus ja niidenväksi, kun liikenteelle halutaan ilmoittaa pitkään suositeltava lukumäärä ilmenee seuraavastajatkuneen ajokaistan päättymisestä. kuvasta ja taulukosta. Viimeinen nuoli sijoite- taan kohtaan, jossa ajokaista on kaventunutAjokaistan päättymisnuoli merkitään aina ohi- noin 2,5 metriin.tuskaistan loppupäässä, sekä ajokaistan päät-tyessä, jos nopeusrajoitus on vähintään 80 Esimerkkejä ajokaistan päättymisnuolen käy-km/h. töstä on sivuilla 6D-12, 25 – 27 ja 29.Moottoriväylien liittymiskaistoilla ajokaistanpäättymisnuolta ei merkitä. Nopeusrajoitus Ajokaistanuolten luku- Ajokaistanuolten väli (m) (km/h) määrä (kpl) ≥100 90 60 30 4 80 60 40 20 4 ≤ 60 30 15 3 6B-32
 44. 44. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätAjokaistan päättymisnuolen mitoitusYleisillä teillä käytettävät nuoletMitoitusnopeus > 60 km/h ja ajokaistan leveys ≥ 3,5 m: 0.25 0.250.750.75 7.50Mitoitusnopeus ≤ 60 km/h tai ajokaistan leveys < 3,5 m: 0.25 0.250.500.50 5.00Suora ajokaistan päättymisnuoli 5.00 1.70 1.45 1.30 1.05 mittalinja 1.10 1.60 1.45 6B-33
 45. 45. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätPysäköintialueet ja ajoneuvojen pysäköintiruudutTLA 42 § LMp 36 §Pysäköintialue erotetaan ajoradasta yhtenäisellä val- Pysäköintialueen erottamisessa tai ajoneuvojen sijoituk-koisella viivalla. Samanlaisella viivalla voidaan osoittaa sessa alueen sisällä käytettävän viivan leveys on 10 cm.ajoneuvojen sijoitus alueen sisällä.Pysäköintimittarein varustetuilla pysäköintialu- Erillisillä pysäköintialueilla voidaan ajoneuvoneilla pysäköintiruudut merkitään. pysäköimiseen tarkoitetut alueet rajata valkoi- sella viivalla (ei maalata kaikkia pysäköintiruu- tuja). PPysäköintiruutuun merkityllä tunnuksella voi-daan parantaa määrätylle ajoneuvo- tai käyttä-järyhmälle varatun pysäköinti- ja pysäyttämis-paikan havaittavuutta. Tunnuksen käyttö edel- Esimerkkejä pysäköintiruutujen merkitsemises-lyttää pysäköintipaikan merkitsemistä liikenne- tä:merkein. 6B-34
 46. 46. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätLinja-autopysäkkiTLA 43 § LMp 37 §Keltaisella yhtenäisellä reunamerkinnällä voidaan Linja-auton tai raitiovaunun pysäkin rajoittuessa reunaki-osoittaa linja-auton tai raitiovaunun pysäkkiin liittyvä veen tehdään reunakiven ylä- ja sivupintoihin pysäkkialu-pysäyttämisrajoitus. Merkinnällä voidaan epäselvissä een pituuden osoittamiseksi keltainen reunamerkintä.tapauksissa selventää myös liikennemerkillä osoitettua tai Reunamerkintä voidaan kuitenkin jättää tekemättä, millointieliikennelain 27 ja 28 §:n mukaista pysäyttämis- tai pysä- pysäkkialue ulottuu 12 metriä pysäkin merkistä molempiinköintikieltoa. Merkintää voidaan käyttää myös liikenteenja- suuntiin.kajakorokkeen reunassa.Linja-autopysäkeillä käytettäviä tiemerkintöjäovat− reunaviivan jatke ja reunaviivan muodostama ”tasku”.− reunakiveen maalattava keltainen merkintä, jolla voidaan osoittaa pysäkkiin liittyvä py- Linja-auton pysäkki säyttämisrajoitus ja parantaa linja-autopysä- kin havaittavuutta sekä helpottaa pysäkin pituuden arviointia.− tiehen maalattava BUS-merkintä, jolla voi- daan parantaa pysäkin havaittavuutta. 6B-35
 47. 47. LIIKENTEEN OHJAUS 2004 TiemerkinnätTöyssy, korotettu suojatieTLA 16 § TLA 44 a §Tiellä, jolla nopeusrajoitus on enintään 30 km/h, voi olla Valkoista ruutumerkintää käytetään parantamaantöyssyjä tai korotettuja suojateitä, joista ei liikennemerkillä töyssyn tai korotetun suojatien havaittavuutta. Tiellä,erikseen varoiteta tai muita nopeutta alentavia rakenteita, jolla on enintään 30 km/h nopeusrajoitus, voi töyssy taijoita ei liikenteen ohjauslaitteella tai muulla vastaavalla korotettu suojatie kuitenkin olla ilman ruutumerkintää.tavalla erikseen osoiteta. LMp 38 a § Töyssyn tai korotetun suojatien merkinnän ruudun sivun pituus on 10 – 50 cm. Ruutumerkintä mitoitetaan siten, että tulosuunnasta on näkyvissä vähintään kaksi merkintä- riviä. 0,1-0,5 Töyssyn havaittavuutta parantava ruutumerkintä tehdään koko viisteen pituiseksi. Pysyviksi tarkoitettujen töyssyjen tai korotettu- 0,1-0,5 jen suojateiden ruutumerkinnöissä ruudun sivun pituudeksi suositellaan vähintään 30 cm. korotettu alue 6B-36

×