Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Symposium report 29 april 2010 mprlp shahdol

589 views

Published on

To analyze the impact of SRI and its extenstion in small and marginal farmers of paddy cultivation.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Symposium report 29 april 2010 mprlp shahdol

 1. 1. dk;ZØe izfrosnu izfrosnd ekxZn’kZu vuwi frokjh lanhi [kkuoydj fo"k; fo’ks"kK ¼Ñf"k½ jkT; leUo;d ¼Ñf"k½ ljkst dqekj frokjh ,l-th ,l-th-- glu bZ,lhvks ftyk ifj;kstuk vf/kdkjh
 2. 2. míns’;& ;& Jh i)fr ds izfr fdlkuksa esa tkx:drk c<+kukA Jh & i)fr ds ykHk dk izpkj&izlkj] ifj;kstuk ,oa foHkkxksa ds e/; leUo;u dks c<+kuk] tuizfrfuf/k;ksa dh Hkkxsnkjh c<+kukA eapklhu vfrfFk& vfrfFk& • Jh t; flag ejkoh ekuuh; jkT;ea=h] ou ,oa jktLo eñizñ 'kklu Hkksiky • Jherh deys’k uV] ekuuh; v/;{k] ftyk iapk;r 'kgMksy • Jh fd’kksjhyky prqonh] ekuuh; mik/;{k] ftyk iapk;r] 'kgMksy sZ • Jh lanhi [kkuoydj jkT; leUo;d Ñf"k eñizñ xzkeh.k vkthfodk ifj;kstuk Hkksiky • Jh MkWñ chñihñ f=ikBh la;Dr lapkyd Ñf"k] 'kgMksy] laHkkx q • Jh fnudj flag lgk;d lapkyd] m|kfudh 'kgMksy • Jh vfuy [kjs] lgk;d lapkyd] Ñf"k 'kgMksy • Jh ,lñdsñ ekS;]Z lgk;d lapkyd] Ñf"k 'kgMksy • Jh ,lñdsñ flag] O;k[;krk ,oa izxfr’khy Ñ"kd] xzke ve>ksj
 3. 3. dk;ZØe fooj.k& fooj.k& dk;ZØe es eq[; vfrfFk ekuuh; Jh t;flag ejkoh ¼jkT;ea=h ou ,oa jktLo e0iz0 'kklu½ us nhi izTtoyu dj 'kqHkkjaHk fd;kA vfrfFk;ksa ds vkSipkfjd Lokxr ds i'pkr~ ftyk ifj;kstuk vf/kdkjh ,lñ thñ glu us dk;ZØe dk ifjp; fn;kA çLrqfrdj.k&1 fo"k;& fo"k;& ’kgMksy ftys es Jh&i)fr dk foLrkj ,oa dk;Z;kstuk izLrqrdrkZ& ,lñthñ glu] ftyk ifj;kstuk vf/kdkjh 'kgMksy vuwi frokjh] fo"k; fo’ks"kK d`f"k ftys es ifj;kstuk ds dk;Z ,oa Jh & i)fr dh izxfr o dk;Z;kstuk dk ,lñthñ glu ,oa vuwi frokjh ¼fo"k; fo’ks"kK½ us izLrqrhdj.k fd;kA bles Jh lanhi [kkuoydj fo’ks"kK vfrfFk ,oa Jh jkeohj flag jktiwr ¼foñfoñ fM.MkSjh½ fjiksZfV;j jgsA
 4. 4. çLrqfrdj.k&2 fo"k;& fo"k;& jkT; bdkbZ }kjk Jh&i)fr ds foLrkj dk dk;ZØe fM.MkSjh ftys es Jh&i)fr dk foLrkj izLrqrdrkZ& lanhi [kkuoydj ¼jkT; leUo;d d`f"k½ jkeohj flag jktiwr ¼fo"k; fo’ks"kK d`f"k fM.MkSjh½ l= es nwljk izLrqfrdj.k Jh lanhi [kkuoydj ,oa Jh jkeohj flag jktiwr ds }kjk izLrqr fd;k x;k ftlesa ifj;kstuk dh jkT; bdkbZ ds }kjk d`f"k {ks= ds dk;ZØeksa ,oa ifj.kkeksa rFkk fM.MkSjh ftys es Jh i)fr dh izxfr dks izLrqr fd;k x;kA bl izLrqrhdj.k es Mkñ chñihñ f=ikBh la;Dr q lapkyd d`f"k fo’ks"kK vfrfFk ds :i esa mifLFkr jgsA izLrqfrdj.k&3 fo"k;& fo"k;& Jh&i)fr pqukSfr;ka] lek/kku vkSj laHkkouk, izLrqrdrkZ& Jh fouksn flag ¼lady leUo;d] q lady HkjhZ½ q Jh i)fr ds foLrkj esa {ks=h; veys dks vkSj fdlkuksa dks ftu pqukSfr;ksa dk lkeuk djuk iM+k rFkk nksuksa us feydj muds tks lek/kkj [kkst]s lkFk gh /kku mRiknu ds {ks= esa Jh i)fr dh laHkkoukvksa ij ;g izLrqrhdj.k fd;k x;kA
 5. 5. bu rhuksa izLrqfrdj.k ds i'pkr~ dk;ZØe ds eq[; vfrfFk ekuuh; Jh t;flag ejkoh us viuk lacks/ku iznku fd;kA Jh ejkoh us dgk fd d`f"k ds mUu;u es ifj;kstuk ds }kjk lkFkZd iz;Ru fd, tk jgs gSA ifj;kstuk us y?kq ,oa lhekUr fdlkuksa ds mRiknu dks c<+kus es Jh i)fr izkRlkfgr fd;k gS vkSj s bldk ykHk Hkh fdlkuksa dks feyk gSA ftys ds fdlkuksa dks ijaijkxr rjhdksa ls mUur rjhdksa rd ys tkuk pqukSrhiw.kZ dk;Z gSA bl dk;Z dks djus ds fy;s ifj;kstuk ds eSnkuh veyksa dks lk/kwokn nsrk gW]w lkFk gh vis{kk djrk gwa fd bl rduhdh dks iwjs ftys esa igapk;k tkosA izn’k ds eq[;ea=h dk q a s liuk gS fd [ksrh dks ykHkdkjh /ak/kk cukuk gS bls veyh tkek igukuk lcdk nkf;Ro gSA Jh i)fr bl y{; dks izkIr djus es ykHkdkjh jgsxhA eq[; vfrfFk ds }kjk mu d`"kdksa dk ftUgksus xr o"kZ [kjhQ esa Jh i)fr dks a viuk;k] lEeku fd;k x;kA m|kfudh foHkkx ds leUo;u ls ifj;kstuk ds lCth mRiknd d`"kdksa dks cktkj es lCth ifjogu ds fy;s vuqnku ij miyC/k djk;h x;h ØsV~l dk eq[; vfrfFk ds dj deyksa ls forj.k djk;k x;kA bl l= ds i'pkr~ Hkkstukodk’k jgkA
 6. 6. izLrqfrdj.k&4 frdj.k&4 fo"k;& A study on hybrid seed production by SRI ij rqyukRed izfrosnu izLrqrdrkZ& fuf[ky f)osnh ¼iln lnL; d`f"k] cjdksMk½ ladj cht ls /kku mRiknu djus okys fdlkuksa ds fy, bl v/;;u ds ek/;e ls ;g lykg nh xbZ gS fd Jh i)fr dks viukus ij ladj uLy ds cht T;knk mRiknu nsrs gSA a bl l= es MkWñ chñihñ f=ikBh la;Dr lapkyd d`f"k fo’ks"k vfrfFk ,oa Jh fnudj q flga lgk;d lapkyd m|ku fjiksZfVf;j jgsA izLrqfrdj.k&5 fo"k;& An impect study of B.G.A. application in SRI Field izLrqrdrkZ& eukst iVsy ¼iln lnL; d`f"k] fctgk½ bl v/;;u esa ;wfj;k ds lIyhesV ds :i a esa uhy gfjr dkbZ ds iz;ksx ds D;k izHkko jgs gSa vkSj uhy gfjr dkbZ i;kZoj.k o ty laj{k.k ds n`f"Vdks.k ls fdlkuksa ds fy, fdl izdkj ykHkdkjh gS]a lkFk gh ykxr dks ?kVkus esa vkSj [ksrh dks ykHkdkjh cukus esa bldh Hkwfedk dks izLrqr fd;k gSA blds i'pkr~ jkT; leUo;d Jh [kkuoydj }kjk d`"kdksa ds }kjk mBk, x, iz’uksa o leL;kvksa dk lek/kku djrs gq, Jh &i)fr esa mi;ksx vkus okys d`f"k miØeksa ekdZj] ohMj ds fofHkUu ekWMyksa ij ppkZ dh xbZA
 7. 7. lek/kku l= es la;Dr lapkyd q d`f"k Mk0 chñihñ f=ikBh us d`"kdksa dks crk;k fd Jh i)fr mRiknu c<+kus es egRowi.kZ rjhdk gSA Jh f=ikBh us foHkkx }kjk lapkfyr ;kstukvksa dh tkudkjh nhA Jh ,lñdsñ flag ¼O;k[;krk ,oa izxfr’khy d`"kd½ us dgk fd vc fdlkuksa dks tkx:d gksdj d`f"k dk;Z dks ,d O;olk; dh rjg viukuk gksxk d`f"k mUu;u ls gh ns’k dk fodkl mUu;u gksxkA tSfod fof/k;ksa dks izkRlkfgr djds ge ty s ,oa i;kZoj.k dh lqj{kk dj ldrs gS lkFk gh d`f"k ykxr dks Hkh ?kVk ldrs gSA dk;ZØe es lady vegk ds lSyk lkaLd`frd q e.My jk?kkSiqj u`R; lewg ds }kjk lkaLd`frd u`R; izLr`r fd;k x;kA var es ftyk ifj;kstuk vf/kdkjh Jh ,l0th0 glu us viuk lekiu mn~cks/ku fn;k rFkk Jh latho frokjh ¼fo0fo0 tyxzg.k½ us /kU;okn Kkiu fn;kA Lokxr dk;ZØe dk lapkyu Jh 'k’kkad flag ¼fo0fo0 lapkj½ us fd;kA
 8. 8. izfrHkkxh& rHkkxh& • Jh i)fr dks viukdj /kku mRiknu djus okys Ñ"kd • y?kq ,oa lhekUr Ñ"kd] Ñ"kd fe=] vkthfodk fe=] izxfr’khy Ñ"kd • 'kkldh; vf/kdkjh] deZpkjh] ftyk ifj;kstuk lgk;rk bdkbZ ds vf/kdkjhx.k] lady leUo;d ,oa q lnL; ehfM;k& ehfM;k& MkW- xtsUnz izlkn f}osnh] lgk;d tulaidZ vf/kdkjh] 'kgMksy] Jh jfoUnj flag fxy&lk/kuk U;wt] Jh fladUnj vyh&bZ Vhoh U;wt] Jh vk’kh"k 'kqDyk& C;wjks phQ] nSfud HkkLdj] Jh f’koukjk.k f=ikBh& nSfud gfjHkwfe] Jh fouksn 'kqDyk&ubZ nqfu;k]] Jh lanhi f)osnh&jkt ,Dlizsl] Jh vodk’k xxZ&if=dk] Jh Hkksyk 'kqDyk&MhMh U;wt] Jh fdjks/kj lksf/k;k&vkdk’kok.kh 'kgMksy a
 9. 9. Ñ"kdksa ds lq>ko 1- ,ag dk;ZØe esa vkbd gedk b tkudkjh feyh fd Jh i)fr dh viukobZ ls nqxuk /kku q iSnk dh tkb ldFkbZA gedk ;fn ,ag i)fr d izf’k{k.k nhu tk;] r ge vius [ksru esa vkSj vius Hkkb;u ds [ksr esa ,ag lky bgha fof/k ls /kku iSnk djcA jke lqfeju flag] iijsM+h] ilx<+h 2- ge jfo’kadj ds [ksr ek fiNys lky /kku fn[ks jguA ifgys r [ksr [kkyh jgk] ge lkspu fd jfo’kadj d [ksr fcxfM+ x gSA ib ckn es cki js cki 40&45 ckfy;ka] vPNk Hkjk [ksr] ckjk Hkfj Hkfj ds /kku vksds ?kj esa j[kk gSA ,ag lky r ge iwjs [ksr esa yxkmcA Jh i)fr ls vkiu xjhch nwj djcA jkekuqt ukfir] fr[kok 3- vkthfodk ifj;kstuk ls gedk le>kok x jgkA ib ge ckr ugha ekuuA ge lkspu fd 3 fdyks ls Hkh ,d ,dM+ [ksr cksok tkFkb dA gedk fo’okl ugha gks jgkA vc gedk vius xyrh d ,glkl gksb x gSA vcds ge vius ikapksa [ksrksa esa ,agh i)fr ls /kku yxkmcA jke ljksoj] lUuk] vadqjh 4- dk;Z’kkyk esa vkbd gedk vPNk yxkA tkudkjh feyhA ea=h th gekj lEeku fdghuA ge r xjhc fdlku vkguA gedk dHkh dgha lEeku ugha nhu xA gedk dk ekywe jgk fd Jh i)fr dh viukobZ ls gekj ?kj vUu ls Hkjh tbZ vkSj bruk cM+k vkneh gedk 'kky&ukfj;y nbd gekj lEeku djhA vkthfodk ifj;kstuk us gedk lEeku fnok;k] gekjh xjhch nwj dfjl] ge /kU;okn nsbFksA vdkyh dsoV] 5- dk;Z'kkyk esa vkbd gedk cgqr vPNk yxkA gedk tkudkjh feyhA ;wfj;k ds fcuk dkbZ ls Hkh iSnkokj yhu tkb ldFkhA Jh i)fr ,ruh mi;ksxh] blls ,ruk ykHk feyFkbZ] gedk vkt nwljs fdlku Hkkb;u ls irk ykxA vc ge thou esa dHkh fNVoka cksuh u djcA xksdy flag] Nrjiqj] pkaik q

×