Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

C:\Fakepath\Symposium Report 29 April 2010 Mprlp Shahdol

551 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

C:\Fakepath\Symposium Report 29 April 2010 Mprlp Shahdol

 1. 1. dk;ZØe izfrosnu izfrosnd ekxZn’kZu vuwi frokjh lanhi [kkuoydj fo"k; fo’ks"kK ¼Ñf"k½ jkT; leUo;d ¼Ñf"k½ ljkst dqekj frokjh ,l-th ,l-th-- glu bZ,lhvks ftyk ifj;kstuk vf/kdkjh
 2. 2. míns’;& ;& Jh i)fr ds izfr fdlkuksa esa tkx:drk c<+kukA Jh & i)fr ds ykHk dk izpkj&izlkj] ifj;kstuk ,oa foHkkxksa ds e/; leUo;u dks c<+kuk] tuizfrfuf/k;ksa dh Hkkxsnkjh c<+kukA eapklhu vfrfFk& vfrfFk& • Jh t; flag ejkoh ekuuh; jkT;ea=h] ou ,oa jktLo eñizñ 'kklu Hkksiky • Jherh deys’k uV] ekuuh; v/;{k] ftyk iapk;r 'kgMksy • Jh fd’kksjhyky prqonh] ekuuh; mik/;{k] ftyk iapk;r] 'kgMksy sZ • Jh lanhi [kkuoydj jkT; leUo;d Ñf"k eñizñ xzkeh.k vkthfodk ifj;kstuk Hkksiky • Jh MkWñ chñihñ f=ikBh la;Dr lapkyd Ñf"k] 'kgMksy] laHkkx q • Jh fnudj flag lgk;d lapkyd] m|kfudh 'kgMksy • Jh vfuy [kjs] lgk;d lapkyd] Ñf"k 'kgMksy • Jh ,lñdsñ ekS;]Z lgk;d lapkyd] Ñf"k 'kgMksy • Jh ,lñdsñ flag] O;k[;krk ,oa izxfr’khy Ñ"kd] xzke ve>ksj
 3. 3. dk;ZØe fooj.k& fooj.k& dk;ZØe es eq[; vfrfFk ekuuh; Jh t;flag ejkoh ¼jkT;ea=h ou ,oa jktLo e0iz0 'kklu½ us nhi izTtoyu dj 'kqHkkjaHk fd;kA vfrfFk;ksa ds vkSipkfjd Lokxr ds i'pkr~ ftyk ifj;kstuk vf/kdkjh ,lñ thñ glu us dk;ZØe dk ifjp; fn;kA çLrqfrdj.k&1 fo"k;& fo"k;& ’kgMksy ftys es Jh&i)fr dk foLrkj ,oa dk;Z;kstuk izLrqrdrkZ& ,lñthñ glu] ftyk ifj;kstuk vf/kdkjh 'kgMksy vuwi frokjh] fo"k; fo’ks"kK d`f"k ftys es ifj;kstuk ds dk;Z ,oa Jh & i)fr dh izxfr o dk;Z;kstuk dk ,lñthñ glu ,oa vuwi frokjh ¼fo"k; fo’ks"kK½ us izLrqrhdj.k fd;kA bles Jh lanhi [kkuoydj fo’ks"kK vfrfFk ,oa Jh jkeohj flag jktiwr ¼foñfoñ fM.MkSjh½ fjiksZfV;j jgsA
 4. 4. çLrqfrdj.k&2 fo"k;& fo"k;& jkT; bdkbZ }kjk Jh&i)fr ds foLrkj dk dk;ZØe fM.MkSjh ftys es Jh&i)fr dk foLrkj izLrqrdrkZ& lanhi [kkuoydj ¼jkT; leUo;d d`f"k½ jkeohj flag jktiwr ¼fo"k; fo’ks"kK d`f"k fM.MkSjh½ l= es nwljk izLrqfrdj.k Jh lanhi [kkuoydj ,oa Jh jkeohj flag jktiwr ds }kjk izLrqr fd;k x;k ftlesa ifj;kstuk dh jkT; bdkbZ ds }kjk d`f"k {ks= ds dk;ZØeksa ,oa ifj.kkeksa rFkk fM.MkSjh ftys es Jh i)fr dh izxfr dks izLrqr fd;k x;kA bl izLrqrhdj.k es Mkñ chñihñ f=ikBh la;Dr q lapkyd d`f"k fo’ks"kK vfrfFk ds :i esa mifLFkr jgsA izLrqfrdj.k&3 fo"k;& fo"k;& Jh&i)fr pqukSfr;ka] lek/kku vkSj laHkkouk, izLrqrdrkZ& Jh fouksn flag ¼lady leUo;d] q lady HkjhZ½ q Jh i)fr ds foLrkj esa {ks=h; veys dks vkSj fdlkuksa dks ftu pqukSfr;ksa dk lkeuk djuk iM+k rFkk nksuksa us feydj muds tks lek/kkj [kkst]s lkFk gh /kku mRiknu ds {ks= esa Jh i)fr dh laHkkoukvksa ij ;g izLrqrhdj.k fd;k x;kA
 5. 5. bu rhuksa izLrqfrdj.k ds i'pkr~ dk;ZØe ds eq[; vfrfFk ekuuh; Jh t;flag ejkoh us viuk lacks/ku iznku fd;kA Jh ejkoh us dgk fd d`f"k ds mUu;u es ifj;kstuk ds }kjk lkFkZd iz;Ru fd, tk jgs gSA ifj;kstuk us y?kq ,oa lhekUr fdlkuksa ds mRiknu dks c<+kus es Jh i)fr izkRlkfgr fd;k gS vkSj s bldk ykHk Hkh fdlkuksa dks feyk gSA ftys ds fdlkuksa dks ijaijkxr rjhdksa ls mUur rjhdksa rd ys tkuk pqukSrhiw.kZ dk;Z gSA bl dk;Z dks djus ds fy;s ifj;kstuk ds eSnkuh veyksa dks lk/kwokn nsrk gW]w lkFk gh vis{kk djrk gwa fd bl rduhdh dks iwjs ftys esa igapk;k tkosA izn’k ds eq[;ea=h dk q a s liuk gS fd [ksrh dks ykHkdkjh /ak/kk cukuk gS bls veyh tkek igukuk lcdk nkf;Ro gSA Jh i)fr bl y{; dks izkIr djus es ykHkdkjh jgsxhA eq[; vfrfFk ds }kjk mu d`"kdksa dk ftUgksus xr o"kZ [kjhQ esa Jh i)fr dks a viuk;k] lEeku fd;k x;kA m|kfudh foHkkx ds leUo;u ls ifj;kstuk ds lCth mRiknd d`"kdksa dks cktkj es lCth ifjogu ds fy;s vuqnku ij miyC/k djk;h x;h ØsV~l dk eq[; vfrfFk ds dj deyksa ls forj.k djk;k x;kA bl l= ds i'pkr~ Hkkstukodk’k jgkA
 6. 6. izLrqfrdj.k&4 frdj.k&4 fo"k;& A study on hybrid seed production by SRI ij rqyukRed izfrosnu izLrqrdrkZ& fuf[ky f)osnh ¼iln lnL; d`f"k] cjdksMk½ ladj cht ls /kku mRiknu djus okys fdlkuksa ds fy, bl v/;;u ds ek/;e ls ;g lykg nh xbZ gS fd Jh i)fr dks viukus ij ladj uLy ds cht T;knk mRiknu nsrs gSA a bl l= es MkWñ chñihñ f=ikBh la;Dr lapkyd d`f"k fo’ks"k vfrfFk ,oa Jh fnudj q flga lgk;d lapkyd m|ku fjiksZfVf;j jgsA izLrqfrdj.k&5 fo"k;& An impect study of B.G.A. application in SRI Field izLrqrdrkZ& eukst iVsy ¼iln lnL; d`f"k] fctgk½ bl v/;;u esa ;wfj;k ds lIyhesV ds :i a esa uhy gfjr dkbZ ds iz;ksx ds D;k izHkko jgs gSa vkSj uhy gfjr dkbZ i;kZoj.k o ty laj{k.k ds n`f"Vdks.k ls fdlkuksa ds fy, fdl izdkj ykHkdkjh gS]a lkFk gh ykxr dks ?kVkus esa vkSj [ksrh dks ykHkdkjh cukus esa bldh Hkwfedk dks izLrqr fd;k gSA blds i'pkr~ jkT; leUo;d Jh [kkuoydj }kjk d`"kdksa ds }kjk mBk, x, iz’uksa o leL;kvksa dk lek/kku djrs gq, Jh &i)fr esa mi;ksx vkus okys d`f"k miØeksa ekdZj] ohMj ds fofHkUu ekWMyksa ij ppkZ dh xbZA
 7. 7. lek/kku l= es la;Dr lapkyd q d`f"k Mk0 chñihñ f=ikBh us d`"kdksa dks crk;k fd Jh i)fr mRiknu c<+kus es egRowi.kZ rjhdk gSA Jh f=ikBh us foHkkx }kjk lapkfyr ;kstukvksa dh tkudkjh nhA Jh ,lñdsñ flag ¼O;k[;krk ,oa izxfr’khy d`"kd½ us dgk fd vc fdlkuksa dks tkx:d gksdj d`f"k dk;Z dks ,d O;olk; dh rjg viukuk gksxk d`f"k mUu;u ls gh ns’k dk fodkl mUu;u gksxkA tSfod fof/k;ksa dks izkRlkfgr djds ge ty s ,oa i;kZoj.k dh lqj{kk dj ldrs gS lkFk gh d`f"k ykxr dks Hkh ?kVk ldrs gSA dk;ZØe es lady vegk ds lSyk lkaLd`frd q e.My jk?kkSiqj u`R; lewg ds }kjk lkaLd`frd u`R; izLr`r fd;k x;kA var es ftyk ifj;kstuk vf/kdkjh Jh ,l0th0 glu us viuk lekiu mn~cks/ku fn;k rFkk Jh latho frokjh ¼fo0fo0 tyxzg.k½ us /kU;okn Kkiu fn;kA Lokxr dk;ZØe dk lapkyu Jh 'k’kkad flag ¼fo0fo0 lapkj½ us fd;kA
 8. 8. izfrHkkxh& rHkkxh& • Jh i)fr dks viukdj /kku mRiknu djus okys Ñ"kd • y?kq ,oa lhekUr Ñ"kd] Ñ"kd fe=] vkthfodk fe=] izxfr’khy Ñ"kd • 'kkldh; vf/kdkjh] deZpkjh] ftyk ifj;kstuk lgk;rk bdkbZ ds vf/kdkjhx.k] lady leUo;d ,oa q lnL; ehfM;k& ehfM;k& MkW- xtsUnz izlkn f}osnh] lgk;d tulaidZ vf/kdkjh] 'kgMksy] Jh jfoUnj flag fxy&lk/kuk U;wt] Jh fladUnj vyh&bZ Vhoh U;wt] Jh vk’kh"k 'kqDyk& C;wjks phQ] nSfud HkkLdj] Jh f’koukjk.k f=ikBh& nSfud gfjHkwfe] Jh fouksn 'kqDyk&ubZ nqfu;k]] Jh lanhi f)osnh&jkt ,Dlizsl] Jh vodk’k xxZ&if=dk] Jh Hkksyk 'kqDyk&MhMh U;wt] Jh fdjks/kj lksf/k;k&vkdk’kok.kh 'kgMksy a
 9. 9. Ñ"kdksa ds lq>ko 1- ,ag dk;ZØe esa vkbd gedk b tkudkjh feyh fd Jh i)fr dh viukobZ ls nqxuk /kku q iSnk dh tkb ldFkbZA gedk ;fn ,ag i)fr d izf’k{k.k nhu tk;] r ge vius [ksru esa vkSj vius Hkkb;u ds [ksr esa ,ag lky bgha fof/k ls /kku iSnk djcA jke lqfeju flag] iijsM+h] ilx<+h 2- ge jfo’kadj ds [ksr ek fiNys lky /kku fn[ks jguA ifgys r [ksr [kkyh jgk] ge lkspu fd jfo’kadj d [ksr fcxfM+ x gSA ib ckn es cki js cki 40&45 ckfy;ka] vPNk Hkjk [ksr] ckjk Hkfj Hkfj ds /kku vksds ?kj esa j[kk gSA ,ag lky r ge iwjs [ksr esa yxkmcA Jh i)fr ls vkiu xjhch nwj djcA jkekuqt ukfir] fr[kok 3- vkthfodk ifj;kstuk ls gedk le>kok x jgkA ib ge ckr ugha ekuuA ge lkspu fd 3 fdyks ls Hkh ,d ,dM+ [ksr cksok tkFkb dA gedk fo’okl ugha gks jgkA vc gedk vius xyrh d ,glkl gksb x gSA vcds ge vius ikapksa [ksrksa esa ,agh i)fr ls /kku yxkmcA jke ljksoj] lUuk] vadqjh 4- dk;Z’kkyk esa vkbd gedk vPNk yxkA tkudkjh feyhA ea=h th gekj lEeku fdghuA ge r xjhc fdlku vkguA gedk dHkh dgha lEeku ugha nhu xA gedk dk ekywe jgk fd Jh i)fr dh viukobZ ls gekj ?kj vUu ls Hkjh tbZ vkSj bruk cM+k vkneh gedk 'kky&ukfj;y nbd gekj lEeku djhA vkthfodk ifj;kstuk us gedk lEeku fnok;k] gekjh xjhch nwj dfjl] ge /kU;okn nsbFksA vdkyh dsoV] 5- dk;Z'kkyk esa vkbd gedk cgqr vPNk yxkA gedk tkudkjh feyhA ;wfj;k ds fcuk dkbZ ls Hkh iSnkokj yhu tkb ldFkhA Jh i)fr ,ruh mi;ksxh] blls ,ruk ykHk feyFkbZ] gedk vkt nwljs fdlku Hkkb;u ls irk ykxA vc ge thou esa dHkh fNVoka cksuh u djcA xksdy flag] Nrjiqj] pkaik q

×