3 ผลประชุมกรมการค้าภายใน สรุปสต็อคข้าวโกดังกลาง 17 กย-55

387 views

Published on

สรุปผลการประชุม
คณะอนุกรรมการกากับดูแลการรับจานาข้าว
ครั้งที่ 12/2555
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

3 ผลประชุมกรมการค้าภายใน สรุปสต็อคข้าวโกดังกลาง 17 กย-55

  1. 1. สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมการกากับดูแลการรับจานาข้าว ครั้งที่ 12/2555 วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน -------------------------------------อนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายยรรยง พวงราช ทาหน้าที่ประธาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 2. นางวัชรี วิมุกตายน รองประธานอนุกรรมการ อธิบดีกรมการค้าภายใน 3. พ.ต.นพ.ดร. วีระวุฒิ วัจนพุกกะ อนุกรรมการ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 4. นายสมชาติ สร้อยทอง อนุกรรมการ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน 5. นายไกวัล กล้าแข็ง อนุกรรมการ ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ (ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร) 6. นายขจร เราประเสริฐ อนุกรรมการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ (ผู้แทนกรมการข้าว) 7. นายบุญไทย แก้วขันตี อนุกรรมการ ผู้ชวยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ่ (ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 8. นายปิยะพงษ์ บุญส่ง อนุกรรมการ เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ (ผู้แทนกรมการปกครอง) 9. นายสมศักดิ์ วงศ์วัฒนศานต์ อนุกรรมการ รองผู้อานวยการองค์กรคลังสินค้า (ผู้แทนองค์การคลังสินค้า) 10. น.ส.เตือนใจ หล่อพัฒนากูร อนุกรรมการ ผู้อานวยการฝ่ายธุรกิจเกษตร (ผู้แทนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร) 11. น.ส.สุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร
  2. 2. -2-อนุกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 2. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรผลการประชุมสรุปได้ดังนี้1. การดาเนินโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 และนาปรัง ปี 2555 1.1 ผลการรับจานาข้าวเปลือก รับทราบความคืบหน้ าการดาเนินโครงการรับจานาข้าวเปลื อกนาปรัง ปี 2555 ซึ่งปัจจุบันโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ในพื้นที่ต่างๆ ยกเว้นภาคใต้ได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยโรงสีที่เปิดจุดรับฝากข้าวเปลือก มีจานวนทั้งสิ้นจานวน 878 ราย ใน 56 จังหวัด จาแนกเป็นเปิดจุดรับจานาจานวน 634ราย และเปิ ด จุ ดรั บ จ าน านอกพื้น ที่ จ านวน 244 ราย จ าแนกเป็น อคส. 672 ราย อ.ต.ก. 206 รายเกษตรกรนาข้าวมาจานาแล้วทั้งสิ้น จานวน 1,324,038 ราย ปริมาณ 13,794,873 ตัน จาแนกเป็น อคส.จานวน 10,560,407 ตัน อ.ต.ก. จานวน 3,234,466 ตัน จาแนกเป็น ข้าวเปลือกเจ้า 13,4351,442 ตันข้าวเปลือกปทุมธานี 139,345 ตัน ข้าวเปลื อกเหนียว 304,086 ตัน ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้ เกษตรกรแล้ วจานวน 148,878.235 ล้านบาท 1.2 การส่งมอบข้าวสารเข้าโกดังกลาง รับทราบความคืบหน้าการมอบข้าวสารเข้าโกดังกลาง ตามที่ อคส. และ อ.ต.ก. รายงาน (ณ วันที่13 กย.55) การรับมอบข้าวสารนาปี ปี 2554/55 มีการเปิด โกดังกลางรับข้าวแล้วใน 311 คลัง รับมอบข้ า วแล้ ว จ านวน 4,101,415.772 ตั น จ าแนกเป็ น อคส. 283 คลั ง ใน 37 จั ง หวั ด ปริ ม าณ2,961,880.902 ตัน อ.ต.ก. ใน 92 คลัง ใน 21 จังหวัด ปริมาณ 1,139,534.870 ตัน จาแนกเป็น ข้าวหอมมะลิ จานวน 1,158,992.730 ตัน ข้าวหอมจังหวัด จานวน 132,291.422 ตัน ข้าวปทุมธานีจานวน 6,309.290 ตัน ข้าวขาว จานวน 1,407,175.013 ตัน ข้าวเหนียว จานวน 185,500.014 ตันปลายข้าวหอมมะลิ จานวน 422,883.873 ตัน ปลายข้าวหอมจังหวัด จานวน 50,473.208 ตัน ปลายข้าวปทุมธานี จานวน 1,946.855 ตัน ปลายข้าวเอวันเลิศ จานวน 469,619.519 ตัน ปลายข้าวเหนียวจานวน 48,669.506 ตัน ข้าวท่อนหอมมะลิ จานวน 194,320.262 ตัน ข้าวท่อนปทุมธานี จานวน874.329 ตัน และข้าวท่อนหอมจังหวัด จานวน 22,359.751 ตัน การรับมอบข้าวสารนาปรัง ปี 2555มีการเปิดโกดังกลางรับข้าวแล้วใน 418 คลัง รับมอบข้าวแล้วจานวน 5,886,691.459 ตัน จาแนกเป็นอคส. 315 คลัง ใน 32 จังหวัด ปริมาณ 4,505,379.825 ตัน อ.ต.ก. 103 คลัง ใน 16 จังหวัด ปริมาณ1,381,311.634 ตัน จ าแนกเป็ น ข้ า วขาว จานวน 4 ,201,584.883 ตัน ข้า วปทุ มธานี จ านวน46,721.464 ตัน ข้าวเหนียว จานวน 129,054.423 ตัน ปลายข้าวเอวันเลิศ จานวน 1,469,746.039 ตันปลายข้าวปทุมธานี จานวน 11,301.678 ตัน ปลายข้าวเหนียว จานวน 24,016.801 ตัน และข้าวท่อนปทุมธานี จานวน 4,266.9172 ตัน สาหรับข้าวสารค้างส่งมอบเข้าโกดังกลางที่มีการรับจากการสั่งสีแปรสภาพแล้ว เป็น ข้าวสารนาปี ปีการผลิต 2554/55 รวม 29,470 ตัน (อคส. 25,357 ตัน และ อ.ต.ก. 2,113 ตัน) และเป็นข้าวสารนาปรัง ปี 2555 รวม 726,791 ตัน (อคส. 590,704 ตัน และ อ.ต.ก. 136,087 ตัน)
  3. 3. -3-2. ผลการรับมอบข้าวเปลือกหลุดจานายุ้งฉางเกษตรกร 2.1 รับทราบความคืบหน้าผลการรับมอบข้าวเปลือกหลุดจานายุ้งฉางเกษตรกร ตามที่ อคส. รายงานตั้งแต่วันที่ 16 – 29 สิงหาคม 2555 ปริมาณ 176,582 ตัน (ข้าวเปลือกหอมมะลิ จานวน 159,286 ตันข้าวเปลื อกเหนี ย ว 10% จ านวน 17,296 ตั น) รับมอบข้าวแล้ ว จานวน 122,729.932 ตัน คิ ดเป็น69.50 ของปริมาณข้าวที่หลุด จานายุ้งฉาง จาแนกเป็น ข้าวคุ ณภาพดี จานวน 48,813.196 ตัน คิดเป็นร้อยละ 39.77 ของปริมาณข้าวที่รับมอบ (ข้าวเปลือกหอมมะลิ จานวน 45,784.355 ตัน ข้าวเปลือกเหนียวจ านวน 3,028.841 ตั น ) ข้ า วคุ ณ ภาพต่ า (สี แ ปรสภาพแล้ ว ได้ ก รั ม ข้ า วต่ ากว่ า 36 กรั ม ) จ านวน73,916.736 ตั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60.23 ของปริ ม าณข้ า วที่ รั บ มอบ (ข้ า วเปลื อ กหอมมะลิ จ านวน71,904.521 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว 10% จานวน 2,012.215 ตัน) 2.2 มอบหมายให้ อคส. สุ่มตรวจสอบข้าวเปลือกหอมมะลิคุณภาพต่าที่เกษตรกรส่งมอบไว้ที่โรงสีและได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวเพื่อสีแปรสภาพส่งมอบเข้าโกดังกลาง เมื่อสีแปรสภาพแล้วได้กรัมข้าวต่ากว่า 36 กรัม ซึ่งไม่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด และข้าวเสื่อมคุณภาพ (ฟันหนู)ว่าข้าวที่สีแปรสภาพแล้ วได้ กรั มข้าวต่ากว่า 36 กรัม และข้าวที่เป็นฟันหนู มีสั ดส่วนเท่าใด และรายงานให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบภายใน 2 สัปดาห์ 2.3 แต่งตั้งคณะทางาน ประกอบด้วยผู้แทน ธ.ก.ส. อคส. กรมการค้ าภายใน กรมการค้าต่างประเทศและกรมการข้าว ตรวจสอบข้าวเปลือกหอมมะลิคุณภาพต่าที่เกษตรกรส่งมอบไว้ในโรงสี หรือตรวจสอบการรับมอบข้าวสารตามที่ อคส. รายงานไว้ และรายงานให้คณะอนุกรรมการกากับดูแลการรับจานาข้าวทราบต่อไป3. ปัญหาเกษตรกรขอเข้าร่วมโครงการรับจานาข้าวเปลือกของรัฐบาล 3.1 อนุโลมให้เกษตรกรที่ได้รับหนังสือรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56 และเก็บเกี่ยวข้าวก่อนวันที่ 15 กันยายน 2555 เข้าร่วมโครงการรับจานาข้าวเปลือก ปี 2555/56 โดยให้ฝากข้าวเปลือกไว้ที่โรงสีก่อนและให้ อคส. และ อ.ต.ก. ออกใบประทวนให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/55 และ นาปรัง 2555 แล้ว 3.2. เห็ นชอบให้น าเสนอ กขช. พิจารณาให้เกษตรกรที่ได้รับหนังสื อรับรองเกษตรกรข้าวเปลือกออกเป็น ปี 2554/55 กรณีพิเศษ แต่เก็บเกี่ยวข้าวในช่วงวันที่ 16 – 30 กันยายน 2555 ซึ่งไม่สามารถจานาได้เข้าร่วมโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 รวมทั้งให้ขยายระยะเวลารับจานาข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 ให้เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวจากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 15 กันยายน 2555 เป็นวันที่ 30 กันยายน 25554. ธ.ก.ส. ขอขยายปริมาณและวงเงินโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 4.1 เห็นชอบให้นาเสนอ กขช. และคณะรัฐมนตรีพิจารณาการขยายปริมาณและกรอบการใช้เงินโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 จากเดิมที่กาหนดเป้าหมายรับจานาไว้จานวน 11.11 ล้านตันเป็น 16.5 ล้านตัน (กขช. มีมติเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 55 ขยายปริมาณ จากเดิมกาหนดไว้ 11.11 ล้านตัน เป็น13.31 ล้านตัน) เนื่องจาก ณ วันที่ 16 กันยายน 2555 ซึ่งโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555ในพื้นที่ภาคต่างๆ ยกเว้นภาคใต้ ได้สิ้นสุดลงแล้ว มีข้าวเปลือกที่รับจานาไว้จานวน 14.237 ล้านตัน และกรมส่งเสริมการเกษตรรายงานผลการขึ้นทะเบียนและออกหนังสือรับรองเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวจนถึงวันที่ 30กันยายน 2555 มีประมาณ 5.459 ล้านตัน โดยขอให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินเพิ่มอีกจานวน 60,000ล้านบาท จากเดิมที่ ครม. อนุมัติไว้จานวน 269,160 ล้านบาท เพื่อ ใช้ในการรับจานา ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ของ ธ.ก.ส. (ต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการ) ขอให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555
  4. 4. -4-5. เรื่องอื่นๆ การพิจารณาทบทวนการกาหนดราคารับจานาข้าวยุ้งฉางของ ธ.ก.ส. 5.1 เห็นชอบให้นาเสนอ กขช. พิจารณาทบทวนการกาหนดราคารับจานาข้าวเปลือกหอมมะลิยุ้งฉางโครงการปี 2555/56 จากเดิมที่กาหนดราคาตันละ 20,000 บาท (ข้าว 42 กรัม) เป็นตันละ 18,800 บาท(ข้าว 36 กรัม)เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการรับจานายุ้งฉางไม่มีการตรวจสอบคุณภาพข้าวและในการดาเนินโครงการที่ผ่านมาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาไถ่ถอนหลุดจานาเมื่อนามาสีแปรสภาพเป็นข้าวสารส่งมอบเข้าโกดังกลาง พบว่าข้าวส่วนใหญ่มีคุณภาพต่าสีแปรสภาพได้ประมาณ16-20กรัม กรณีหลุดจานาและตรวจสอบพบว่าข้าวเปลือกหอมมะลิของเกษตรกรสีแปรสภาพได้กรัมข้าวสูงกว่า 36 กรั ม เกษตรกรจะได้รับเงินเพิ่มในอัตรากรัมละ 200 บาท/ตัน กรณีต รวจพบข้าวหอมมะลิสีแปรสภาพได้ต่ากว่า 36 กรัม เกษตรกรจะได้รับราคารับจานาที่ตันละ 18,800 บาท (ไม่หักลดกรัมข้าว) 5.2 มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ก.ส. กรมการปกครอง และคณะอนุ กรรมการระดับจังหวัด ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรที่ทาสัญญาเข้าร่วมโครงการรับจานาข้าวเปลือกในยุ้งฉางกับ ธ.ก.ส. ให้ทราบว่าจะได้รับราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตามที่กาหนด ข้าวเปลือกที่เกษตรกรนามาจานาจะต้องมีคุณภาพและเกษตรกรจะต้องกากับดูแลรักษาคุณภาพข้าวเปลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด6. ปัญหาการขึ้นทะเบียน เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวเพื่อใช้ทาพันธุ์ (ข้าวปลูก) มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรศึกษาการจัดทาหนังสือรับรองเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวเพื่อใช้ทาพันธุ์แยกต่างหากจากเกษตรกรที่ปลูกข้าวเพื่อบริโภคเพื่อป้องกันความเสียหายและการทุจริต เนื่องจากเกษตรกรที่ ป ลู ก ข้า วเพื่ อใช้ท าพั น ธุ์ จ ะขายข้า วปลู กให้ แ ก่พ่ อ ค้า และขายหนั งสื อรั บ รองให้ โ รงสี /สถาบั นเกษตรกรที่รวบรวมนาข้าวของโรงสี/บุคคลอื่นมาเข้าร่วมโครงการรับจานา ซึ่งเป็นการสวมสิทธิ์เกษตรกร ---------------------------------------- 12-55/สรุปผลอนุกากับ/ปี55/D70

×