พรบค้าข้าว 2485 ประกาศฉบับ142 2548, 143-2548

739 views

Published on

กำลังสงสัยว่า อคสและอตกอาจกำลังทำผิดพรบค้าขาว คือไม่ทำรายงานสรุปการซื้อขายและเคลื่อนไหวสต็อคข้าวรายเดือนให้ผู้ว่าฯและ/หรือกระทรวงพาณิชย์ ถ้าเป็นดังกล่าว ทั้งอคสและอตกจะต้องถุกเพิกถอนใบอนุญาตต้าข้าว ไม่สามารถค้าข้าวใดๆ ได้ และพณก็ผิดด้วยฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

พรบค้าข้าว 2485 ประกาศฉบับ142 2548, 143-2548

 1. 1. พระราชบัญญัติการค้ าข้ าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ กฎกระทรวง และ ประกาศทีเกียวข้ อง๑ พระราชบัญญัติการค้ าข้ าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ 1๒ กฎกระทรวงพาณิ ชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออก 11 ตามความในพระราชบั ญ ญัติ ก ารค้ า ข้า ว พุ ท ธศัก ราช ๒๔๘๙ ลงวัน ที ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑๓ กฎกระทรวงพาณิ ชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออก 16 ตามความในพระราชบั ญ ญัติ ก ารค้ า ข้า ว พุ ท ธศัก ราช ๒๔๘๙ ลงวัน ที ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕๔ ประกาศคณะกรรมการปฏิ บั ติ การตามพระราชบั ญ ญั ติ การค้ า ข้ า ว 19 พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับที ๑๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื อง กําหนดเขตควบคุ ม การค้าข้าวและกําหนดประเภทผู ้ประกอบการค้าข้าว ลงวันที ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘๕ ประกาศคณะกรรมการปฏิ บั ติ การตามพระราชบั ญ ญั ติ การค้ า ข้ า ว 22 พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับที ๑๔๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื อง ให้ผู ้ ประกอบการค้ าข้าว ขออนุญาตประกอบการค้าข้ าว การกําหนดเงือนไขในหนังสื ออนุญาตให้ประกอบ การค้ า ข้ า วและการสั งถอนหนั ง สื ออนุ ญาตให้ ป ระกอบการค้ า ข้ า ว ลงวั นที ๑๕ กุมภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘๖ ประกาศคณะกรรมการปฏิ บั ติ การตามพระราชบั ญ ญั ติ การค้ า ข้ า ว 51 พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับที ๑๔๔ พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื อง แต่ งตั งพนักงาน เจ้ าหน้าที ลงวั นที ๑๕ กุมภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘๗ ประกาศสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื อง แต่ ง ตั งคณะกรรมการปฏิ บั ติ ก าร 57 ตามพระราชบั ญญั ติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ลงวั นที ๒๘ กุมภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕๑๖๘ ประกาศสํ า นั ก นายกรั ฐมนตรี เรื อง แต่ ง ตั งกรรมการปฏิ บั ติ การ 58 ตามพระราชบัญญัติ การค้าข้าว พุ ทธศักราช ๒๔๘๙ ลงวันที ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙๙ ประกาศกรมการค้าภายใน เรื อง การหักลดนํ าหนักข้าวเปลื อกที มี ความชื น 61 ลงวั นที ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
 2. 2. -------------------------------
 3. 3. พระราชบัญญัติ การค้ าข้ าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ------------------- อานันทมหิดล ตราไว้ ณ วันที ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็ นปี ที ๑๓ ในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวอานันทมหิ ดล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าให้ประกาศว่า โดยทีเป็ นการสมควรวางระเบียบการค้ าข้ าว จึ งทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ นไว้โดยคําแนะนํา และยินยอมของสภาผู ้ แทนราษฎร ดังต่อไปนี มาตรา ๑ พระราชบั ญญั ตินี ให้เรี ยกว่า“พระราชบัญญั ติการค้าข้ าว พุทธศั กราช๒๔๘๙” * มาตรา ๒ พระราชบั ญญั ตินี ให้ใช้บังคั บได้ ตั งแต่ว ั นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป มาตรา ๓ ในพระราชบั ญญั ตินี ** “ “ข้ าว” หมายความว่า ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวเหนี ยว และรวมตลอดถึงปลายข้าว รํา และสิ งใดๆ ทีแปลสภาพมาจากข้ าว” ** “ “การค้ าข้ าว” หมายความว่า การซื อ ขาย แลกเปลียน หรื อโอนกรรมสิ ทธิ ข้าวรวมตลอดถึงการสี ข ้ าว ทั งนี นอกจากสําหรับบริ โภคในครอบครัว ” “ผู้ ค้ า ข้ าว” หมายความว่ า บุ ค คลซึ งได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบการค้ า ข้ า วตามพระราชบัญญั ตินี “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการซึ งตั งขึ นตามความในพระราชบัญญั ตินี “พนักงานเจ้ าหน้ าที” หมายความว่า ผู ้ ทีคณะกรรมการแต่งตั งขึ นตามพระราชบัญญั ตินี มาตรา ๔ ให้มีกรรมการคณะหนึ งประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ งนายและกรรมการอืนอีกไม่น้อยกว่าหกนายซึ งคณะรัฐมนตรีแต่งตั งมีอ ํ านาจและหน้าที ตามบทแห่งพระราชบั ญญั ตินี * ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๓ ตอนที ๒๙ วั นที ๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙ ** คํ านิยามของคํ าว่า“ข้าว” และคํ าว่า “การค้าข้าว” เดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบั ญญัติการค้าข้าว (ฉบั บที ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙ และให้ใช้ความใหม่แทน ความเดิมบั ญญั ติว่า “ข้าว” หมายความว่าข้าวเปลือกทุกชนิด ข้าวกล้ อง ข้าวสาร ข้าวเหนียว และรวมตลอดถึงปลายข้าว “การค้าข้าว” หมายความว่าการซื อขาย แลกเปลียน หรื อโอนกรรมสิ ทธิ ข้าว
 4. 4. ๒ มาตรา ๕ คณะกรรมการมี อ ํานาจแต่ งตั งบุ ค คลใด หรื อคณะบุ ค คลใดเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที เพื อปฏิบ ัติการอันอยู่ในอํานาจและหน้าที ของคณะกรรมการทั งหมดหรื อแต่ บางส่ วนในท้ องทีใดท้ องทีหนึ งแทนคณะกรรมการได้ มาตรา ๖ ให้คณะกรรมการหรื อพนักงานเจ้าหน้าที มีอ ํ านาจเข้าไปในสถานที หรื อเคหะสถานของบุคคลใดเพื อตรวจข้าว ใบรั บในการขายหรื อแลกเปลียนข้าว รายงานการค้าข้าวและเอกสารอื นๆ เกี ยวกับการค้า ข้า วได้ใ นเวลากลางวัน และมี อ ํา นาจสั งบุ ค คลใดที เกี ยวข้องมาให้ถ้ อยคํ าในเรื องทีเกียวกั บการนั นได้ มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการมีอ ํ านาจประกาศเขตควบคุมการค้ าข้าวได้ * “มาตรา ๘ ในเขตควบคุมการค้าข้ าว ให้คณะกรรมการมีอ ํ านาจ (๑) แบ่ งแยกประเภทผู ้ ป ระกอบการค้า ข้า ว และสั งผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทหนึ งประเภทใด หรื อทุกประเภท ให้ขออนุญาตประกอบการค้าข้ าว (๒) กํ าหนดราคาข้ าว และสั งห้ามมิให้ขายเกินกว่าราคาทีกํ าหนดไว้ นั น (๓) กํ าหนดราคาข้ าว และสั งห้ามมิให้ซื อจาก สิ กรตํ ากว่าราคาทีกํ าหนดไว้ นั น ก (๔) สั งห้ามซื อหรื อขายหรื อแลกเปลียนหรื อโอนกรรมสิ ทธิ ข้าว เว้นแต่จะได้รับหนังสื ออนุญาตจากคณะกรรมการ ซึ งคณะกรรมการจะอนุญาตภายใต้บั งคับเงือนไขใดๆ ก็ได้ (๕) สั งให้แจ้งปริ มาณและสถานที เก็บข้าว หรื อสั งห้ามยักย้ายข้าวจากสถานที เก็บ หรื อเปลียนแปลงสภาพข้าว เว้ นแต่จะได้รับหนังสื ออนุ ญาตจากคณะกรรมการ ซึ งคณะกรรมการ จะอนุญาตภายใต้บั งคั บเงือนไขใดๆ ก็ได้ (๖) สั งให้ผู ้ มีข้าวอยู่ในครอ บครองขายข้าวให้แก่บุคคลหนึ งบุคคลใดตามราคาและปริ มาณทีคณะกรรมการกํ าหนด หรื อสั งพนักงานเจ้ าหน้าทีให้ยึดและบังคั บซื อข้ าวตามราคา และปริ มาณทีคณะกรรมการกํ าหนด ในกรณี ทีมีการขัดขืนคํ าสั งของคณะกรรมการกับมีอ ํ านาจกํ าหนดระยะเวลาและเงือนไขในการชํ าระเงินค่าข้ าวและในการส่ งมอบข้ าวนั น * มาตรา ๘ เดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบั ญญั ติการค้าข้าว (ฉบั บที ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙ และให้ใช้ความใหม่แทน ความเดิมบั ญญั ติว่า“มาตรา ๘ ในเขตควบคุมการค้าข้าว ให้คณะกรรมการมีอ ํ านาจ (๑) กํ าหนดราคาสูงสุ ดของข้าว (๒) ห้ามมิให้ซื อ ขาย แลกเปลียน ข้าวเกินกว่าราคาทีคณะกรรมการกํ าหนด (๓) สั งให้แ จ้ง ปริ ม าณและสถานที เก็ บ ข้า ว หรื อ ห้ า มยัก ย้า ยข้า วจากสถานที เก็ บ หรื อเปลียนแปลงสภาพข้าว เว้ นแต่จะได้รับหนังสื ออนุญาต (๔) สั งให้ผู้ค้าข้าวขายข้า วให้แก่ บุคคลหนึ งบุคคลใดตามราคาและปริ มาณทีคณะกรรมการกํ าหนด”
 5. 5. ๓ ในกรณี ไ ม่ พ บตัว ผู ้มีข ้า วอยู่ ใ นครอบครอง คณะกรรมการมี อ ํา นาจสั งให้ปิ ดคํา สั งให้ขายข้าวไว้ ณ สถานที เก็บข้าวหรื อพาหนะขนข้าวนั นเมือล่วงพ้นเจ็ดสิ บสองชั วโมง นับแต่เวลาปิ ดคํ าสั งแล้ ว ผู ้ มีข้าวอยู่ในครอบครองไม่มาจัดการขายให้ คณะกรรมการมีอ ํ านาจสั งยึดและบังคับซื อตามความในวรรคก่อนได้” * “มาตรา ๙ ในเขตควบคุมการค้าข้าว ผู ้ ประกอบการค้ าข้าวประเภทซึ งคณะกรรมการสั งให้ขออนุ ญาตประกอบการค้าข้าว ต้องได้รับหนังสื ออนุ ญาตจากคณะกรรมการก่ อน จึ งจะทําการค้ าข้าวได้ ให้คณะกรรมการมีอ ํ านาจกํ าหนดเงือนไขระบุไว้ ในหนังสื ออนุญาต ผู ้ ประกอบการค้ าข้ าวต้ องปฏิบัติตามข้ อความและเงือนไขทีระบุไว้ ในหนังสื ญาตนั น ออนุ การขออนุญาตประกอบการค้าข้ าว ให้ท ํ าตามแบบทีคณะกรรมการกํ าหนด ผู ้ ท ํ าการค้าข้าวประเภทซึ งคณะกรรมการสั งให้ขออนุญาต หากได้ ประกอบการค้าข้าวอยู่ก่ อ นวัน ที คณะกรรมการสั งนั น ให้ ยื นคํา ขออนุ ญ าตประกอบการค้า ข้า วภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการกํ าหนด” มาตรา ๑๐ ผู ้ ได้ รับหนังสื ออนุญาตให้ประกอบการค้ าข้ าว ต้ องเก็บหนังสื ออนุญาตนั นไว้ในทีเปิ ดเผย ซึ งอาจจะแลเห็นได้ สะดวก ณ สถานทีทําการค้ าข้ าว มาตรา ๑๑ บทบัญญั ติมาตรา ๙ มิให้ใช้บังคับแก่ (๑) กสิ กรซึ งขายหรื อแลกเปลียนข้ าว ซึ งกสิ กรนั นผลิตได้ จากเนื อทีทีตนทํ า (๒) ผู ้ ทีขายหรื อแลกเปลียนข้าวครั งหนึ งมีปริ มาณดังนี (ก) ข้าวเปลือกทุกชนิด ไม่เกินสองเกวียนหลวง (ข) ข้าวอืนๆ ไม่เกินหนึ งร้อยแปดกิโลกรัม * มาตรา ๙ เดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕ แห่ งพระราชบั ญญั ติการค้าข้าว(ฉบั บที ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙ และให้ใช้ความใหม่แทน ความเดิมบัญ ญัติว่า “มาตรา ๙ ในเขตความคุมการค้าข้าว ผู้ประกอบการค้าข้าวต้องได้รับหนังสื ออนุญาตจากคณะกรรมการก่ อน การขออนุญาตประกอบการค้าข้าวให้ท ํ าตามแบบทีกํ าหนดไว้ในกฎกระทรวง ผู้ทีทําการค้าข้าวอยู่ก่อนวันประกาศเขตควบคุ มการค้าข้าว ให้ยืนคําขออนุ ญาต ประกอบการค้า ข้าวภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการกํ าหนด ซึ งต้องไม่น้อยกว่าสามสิ บวั น นับแต่ว ั นประกาศเขตควบคุมการค้าข้าว ”
 6. 6. ๔ * “มาตรา ๑๒ ผู ้ ได้รับหนังสื ออนุ ญาตให้ประกอบการค้าข้าวตามพระราชบัญญัตินี ต้องทํารายงานการค้าข้าวประจําวั นตามแบบที คณะกรรมการกําหนด เก็บไว้ณ สถานที ที ทําการค้าข้าวและต้องยืนรายงานการค้าข้าวต่อคณะกรรมการหรื อพนักงานเจ้าหน้าที ตามแบบระยะเวลาและเงือนไขทีคณะกรรมการกํ าหนด การทํารายงานการค้าข้าวดังกล่าวในวรรคก่ อน คณะกรรมการมี อ ํานาจสั งยกเว้นให้แก่ผู ้ ประกอบการค้ าข้ าวประเภทหนึ งประเภทใดก็ได้ และห้มีอ ํ านาจสั งถอนการยกเว้ นนั นด้ย” ใ ว ** “มาตรา ๑๓ หนัง สื อ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบการค้า ข้า ว หรื อ หนั ง สื อ อนุ ญ าตอื นๆให้มีก ํ าหนดเวลาตามทีคณะกรรมการกํ าหนดระบุไว้ ในหนังสื ออนุญาต ” มาตรา ๑๔ ผู ้ ได้รับหนังสื ออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ต้องแสดงราคาข้ าวประจํ าวั นเป็ นภาษาไทยไว้ ในทีเปิ ดเผย ซึ งอาจจะแลเห็นได้ สะดวก ณ สถานทีทํ าการค้ าข้ าว * มาตรา ๑๒ เดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบั ญญั ติการค้าข้าว(ฉบั บที ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙ และให้ใช้ความใหม่แทน ความเดิมบั ญญั ติว่า “มาตรา ๑๒ ผู้ได้รับหนังสื ออนุ ญาตให้ประกอบการค้าข้าวตามพระราชบั ญญัตินีต้องทํารายงานการค้าข้าวยืนต่ อคณะกรรมการหรื อพนักงานเจ้าหน้าทีตามแบบและระยะเวลาทีกําหนดไว้ใ นกฎกระทรวง” ** มาตรา ๑๓ เดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๗ แห่ งพระราชบั ญญัติการค้าข้าว (ฉบั บที ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙และให้ใช้ความใหม่แทน ความเดิ มบัญญัติว่า “มาตรา ๑๓ ในเขตควบคุ มการค้าข้าว ห้ามมิ ใ ห้ผู้ประกอบการค้าข้าวคนใดขาย แลกเปลียนหรื อโอนกรรมสิ ทธิ ข้าวแก่ ผู้ทีมิ ได้รับหนัง สื ออนุ ญ าตให้ประกอบการค้าข้าวเว้น แต่ ไม่ เกิ นปริ มาณทีกํ าหนดไว้ในมาตรา ๑๑ บุ ค คลใดต้ อ งการซื อข้ า วเกิ น ปริ มาณที กํ า หนดไว้ ใ นมาตรา ๑๑ เพื อบริ โภคให้ ข ออนุ ญ าตต่อคณะกรรมการเมือคณะกรรมการได้ออกหนังสื ออนุญาตแล้ ว ก็ให้ผู้ ประกอบการค้าข้าวขายข้าวให้บุคคลนั นได้ หนังสื ออนุญาตตามความในวรรคก่ อน คณะกรรมการจะออกให้เฉพาะคราวหนึ งหรื อหลายคราวเป็ นประจํ าก็ได้”
 7. 7. ๕ * “ มาตรา ๑๕ ผู้ ได้รับหนังสื ออนุ ญาตคนใดฝ่ าฝื นประกาศหรื อคํ าสั งคณะกรรมการหรื อพนักงานเจ้ าหน้าที หรื อปฏิบัติผิดเงือนไขอย่างหนึ งอย่างใดทีระบุไว้ ในหนังสื ออนุญาตหรื อฝ่ าฝื นบทบั ญญั ติใดๆ แห่ งพระราชบั ญญั ตินี ให้คณะกรรมการมีอ ํ านาจสั งถอนหนังสื ออนุญาตนั นได้ ” มาตรา ๑๖ หนังสื ออนุ ญาตให้ประกอบการค้าข้า ว ให้ใช้ได้เ ฉพาะตัวจะโอนกันไม่ไ ด้และเมือเลิกประกอบการค้ าข้ าวแล้ ว ต้ องแจ้งให้คณะกรรมการหรื อพนักงานเจ้ าหน้าทีทราบ ** “มาตรา ๑๖ ทวิ เจ้าของโรงสี ข้าว หรื อผู ้ ประกอบการโรงสี ข้าวคนใดหยุดหรื อแกล้งหยุ ด ทํ า การสี ข้ า ว หรื อไม่ ทํา การสี ข้า วให้ เ ต็ ม กํ า ลั ง ที โรงสี นั นสามารถที จะทํ า การสี ได้คณะกรรมการมีอ ํ านาจที จะเรี ยกให้กระทําการสี ข้าวหรื อสี ข้าวให้เต็มกําลังต่อไปภายในระยะเวลาทีกํ าหนด และมีอ ํ านาจกํ าหนดค่าจ้ ข้าวให้ปฏิบัติได้ างสี เมื อคณะกรรมการได้ มี ค ํา สั งตามความในวรรคก่ อ นแล้ว เจ้ า ของโรงสี ข้ า วหรื อผู ้ประกอบการโรงสี ข ้าว ไม่ปฏิ บัติภายในระยะเวลาที คณะกรรมการกําหนดให้คณะกรรมการมี อ ํา นาจเข้ายึ ดโรงสี นั นมาดําเนิ นการเสี ย เองได้ และในการนี เจ้า ของโรงสี ไ ่มีสิทธิ ที จะเรี ยก มค่าทดแทน หรื อค่าเสี ยหายใดๆ ทั งสิ น ” *** “มาตรา ๑๗ ผู ้ใดฝ่ าฝื นประกาศหรื อ คํา สั งคณะกรรมการหรื อพนัก งานเจ้าหน้า ทีซึ งออกตามความในมาตรา ๘ (๒) หรื อ (๓) หรื อ (๔) หรื อ (๕) หรื อ (๖) หรื อปฏิบัติผิดเงื อนไขอย่างหนึ งอย่างใดที ระบุ ไว้ ในหนังสื ออนุ ญาต ซึ งออกตามความในมาตรา ๘ (๔) หรื อ (๕) ผู ้ นั นมีความผิดต้อ งระวางโทษจําคุกตั งแต่ สามเดื อนขึ นไปจนถึ งห้าปี และปรับ ตั งแต่หนึ งพันบาทถึ งห้าพั นบาท” * มาตรา ๑๕ เดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๘ แห่ งพระราชบั ญญัติการค้าข้าว (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙และให้ใช้ความใหม่แทน ความเดิมบั ญญั ติว่า “มาตรา ๑๕ หนังสื ออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวให้มีก ําหนดเวลาและเงือนไขตามทีกํ าหนดไว้ ในกฎกระทรวง” ** มาตรา ๑๖ ทวิ บัญ ญัติ เ พิ มเติ ม โดยมาตรา ๙ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก ารค้า ข้า ว (ฉบับ ที ๒)พ.ศ. ๒๔๘๙ *** มาตรา ๑๗ เดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบั ญญั ติการค้าข้าว (ฉบั บที ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙และให้ใช้ความใหม่แทน ความเดิมบั ญญัติว่า “มาตรา ๑๗ ผู้ใดฝ่ าฝื นประกาศหรื อคํ าสั งคณะกรรมการหรื อพนักงานเจ้าหน้า ี ทซึ งออกตามความในมาตรา ๘ ผู้นั นมีค วามผิดต้อ งระวางโทษปรั บไม่ เ กิ นห้าพัน บาทหรื อ จํา คุ ก ไม่ เ กิ น๕ ปีหรื อทั งปรับทั งจํ า”
 8. 8. ๖ * “มาตรา ๑๘ ผู้ใดฝ่ าฝื นบทบัญญั ติมาตรา ๙ หรื อมาตรา ๑๒ วรรค ๑ ผู ้นั นมีความผิดต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพั นบาท หรื อจํ าคุกไม่เกินห้าปี หรื อทั งปรับทั งจํ”า มาตรา ๑๙ ผู้ใดฝ่ าฝื นบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๔ หรื อมาตรา ๑๖ ผู ้ นั นมีความผิดต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ งพั นบาท หรื อจํ าคุกไม่เกินหนึ งปี หรื อทั งปรับทั งจํ า” มาตรา ๒๐ ผู ้ ใดให้ถ ้ อยคํ าเท็จในการแจ้งปริ มาณ หรื อสถานทีเก็บข้าวหรื อขัดขืน หรื อฝ่ าฝื นคําสั งคณะกรรมการ หรื อพนักงานเจ้าหน้าที ซึ งปฏิ บัติการตามมาตรา ๖ หรื อให้ถ ้อยคําเท็จแก่ บุคคลนั นๆ ผู ้ นั นมีความผิดต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรื อจํ าคุกไม่เกินห้าปี หรื อทั รับทั งจํ า งป มาตรา ๒๑ พนักงานเจ้าหน้าที ผู ้ ใดปฏิบ ัติการหรื อละเว้ นปฏิบัติการในหน้าที อั นเป็ นการช่ ว ยเหลื อ ให้มีก ารฝ่ าฝื นบทบัญ ญัติ แ ห่ งพระราชบัญ ญัติ นี ไม่ ว่ า ด้ว ยประการใดๆ มี ค วามผิ ดต้ องระวางโทษจํ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าพั นบาท ** “มาตรา ๒๑ ทวิ ข้ าวซึ งเกียวเนื องกั บความผิด ตลอดจนสิ งทีใช้บรรจุให้ริบเสี ย ” มาตรา ๒๒ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิ ชย์ และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยรั กษาการตามพระราชบัญญัติ นี และให้มีอ ํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่ า ธรรมเนี ย มและกิจการอืนๆ เพือปฏิบัติการตามพระราชบั ญญั ตินี กฎกระทรวงนั น เมือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ใช้บังคั บได้ผู ้ รับสนองพระบรมราชโองการ ปรี ดี พนมยงค์ นายกรัฐมนตรี * มาตรา ๑๘ เดิมถูก ยกเลิกโดยมาตรา ๑๑ แห่ งพระราชบั ญญัติการค้าข้าว (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙และให้ใช้ความใหม่แทน ความเดิมบัญญัติว่า “มาตรา ๑๘ ผู้ใดฝ่ าฝื นบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๒ หรื อมาตรา ๑๓ วรรค ๑ผู้ นั นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพั นบาท หรื อจํ าคุกไม่เกินห้าปี หรื อทั งปรับทั งจํ า ” ** มาตรา ๒๑ ทวิ บัญ ญัติ เพิ มเติ มโดยมาตรา ๑๒ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก ารค้า ข้าว (ฉบับ ที ๒)พ.ศ. ๒๔๘๙
 9. 9. ประกาศ คณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้ าข้ าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับที ๑๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื อง กําหนดเขตควบคุมการค้ าข้ าว และกําหนดประเภทผู ้ ประกอบการค้ าข้ าว ------------------------------- ตามทีคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้ าข้ าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ได้ อ อกประกาศกํ า หนดเขตควบคุม การค้ า ข้ า วและกํ า หนดประเภทผู ้ ป ระกอบการค้ า ข้ า วไปแล้ ว นั น บัดนี เป็ นการสมควรปรับปรุงและกําหนดประเภทผู ้ ประกอบการค้ าข้ ยใหม่ าวเสีให้ เหมาะสมกับระบบการค้ าข้ าวในปั จจุบ ัน อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารค้ าข้ าวพุท ธศัก ราช ๒๔๘๙ และมาตรา ๘ (๑) แห่ ง พระราชบัญญัติ การค้ าข้ าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ซึงแก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติการค้ าข้ าว (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙ อันเป็ นพระราชบัญญัติ ชบัทีมีบทบัญญัติบางประการเกียวกับการจํากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึงมาตรา๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทยบัญ ญั ติ ใ ห้ กระทํ า ได้ โดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้ าข้ าว พุทธศักราช๒๔๘๙ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี ข้ อ ๑ ประกาศนี ให้ ใช้ บังคับนับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป ข้ อ ๒ ให้ ยกเลิก (๑) ประกาศคณะกรรมการปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารค้ าข้ าวพุท ธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับ ที ๑๓๓ พ.ศ. ๒๕๒๙ เรื อง กําหนดประเภทผู ้ ป ระกอบการค้ าข้ า ว พลงวันที ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
 10. 10. -๒- (๒) ประกาศคณะกรรมการปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารค้ าข้ าวพุทธศั กราช ๒๔๘๙ ฉบับที ๑๓๕ พ.ศ. ๒๕๓๒ เรือง แก้ ไขประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้ าข้ าว ฉบับที ๑๓๓ พ.ศ. ๒๕๒๙ ลงวันที ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ (๓) ประกาศคณะกรรมการปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารค้ าข้ าวพุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับที ๑๔๐ พ.ศ. ๒๕๓๘ เรื อง กําหนดเขตควบคุมการค้ าข้ าว และแต่งตั งพนักงานเจ้ าหน้ าที ลงวันที ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้ อ ๓ ให้ เ ขตท้ อ งทีจัง หวัด ทุก จัง หวัด ทัวราชอาณาจัก รและกรุ ง เทพมหานครเป็ นเขตควบคุมการค้ าข้ าว ข้ อ ๔ ให้ กําหนดประเภทผู ้ ประกอบการค้ าข้ าวเป็ น ๘ ประเภท ดังนี (๑) ประเภทค้ าข้ าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ ได้ แก่ (ก) ผู ้ ส่งออกทัวไปซึงเป็ นบริ ษัทจํากัด บริ ษัทมหาชนจํากัด รัฐวิสาหกิจ บริ ษัททีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู่ด้วย สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ทีจัดตั งตามกฎหมาย ว่าด้ วยการนั น และ วัตถุประสงค์ในการค้ าข้ าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ มี (ข) ผู ้ ส่งออกข้ าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อซึงเป็ นบริ ษัทจํากัด บริ ษัทมหาชนจํากัดรัฐวิสาหกิจ บริ ษัทที ส่วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู่ด้วย สหกรณ์ หรื อกลุ่มเกษตรกรทีจัดตั งตามกฎหมายว่าด้ วยการนั น และวัตถุประสงค์ในการค้ าข้ าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ มี (ค) ผู ้ ส่ง ออกชายแดนซึ งเป็ นบุค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุค คล ที มี ภูมิ ลํา เนาอยู่ในจัง หวัด ชายแดนที ติดต่อ กับ ต่า งประเทศและมีวัต ถุป ระสงค์ ใ นการค้ า ข้ า วส่ง ไปจํา หน่า ยต่างประเทศเฉพาะประเทศทีมีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย (๒) ประเภทสีข้าว ได้ แก่ (ก) โรงสีขนาดเล็ก ทีทําการสีข้าวเพือการค้ าหรื อรับจ้ างสีข้าว ซึงมีกําลัง ผลิตตํากว่าห้ าเมตริกตั นต่อยีสิบสีชัวโมง (ข) โรงสีขนาดกลาง ทีทําการสีข้าวเพือการค้ าหรื อรับจ้ างสีข้าว ซึงมีกําลังผลิตไม่ตํากว่าห้ าเมตริกตัน แต่ไม่เกินยีสิบเมตริกตั นต่อยีสิบสีชัวโมง (ค) โรงสีขนาดใหญ่ ทีทําการสีข้าวเพือการค้ าหรื อรับจ้ างสีข้าว ซึงมีกําลังผลิตเกินกว่ายีสิบเมตริกตันต่อยีสิบสีชัวโมง (๓) ประเภทซื อขายโดยมี ยุ ้ ง ฉาง ได้ แ ก่ ผู ้ ทํ า การค้ า ข้ า วที มี ส ถานที เก็ บ ข้ า วไม่ว่าจะเป็ นของตนเองหรือผู ้ อืน ซึงบรรจุข้าวเปลือกได้ ไม่น้อยกว่าห้ าเมตริกตัน หรือข้ าวอย่างอืนรวมกันไม่น้อยกว่าสองเมตริกตัน
 11. 11. -๓- (๔) ประเภทขายส่ง ได้ แก่ (ก) ผู ้ ทําการขายข้ าวให้ แก่ผู ้ ประกอบการค้ าข้ าวประเภทขายปลีก (ข) ผู ้ ทําการขายข้ าวเฉลียได้ ในเดือ นหนึงสําหรับ ข้ าวเปลือกไม่น้ อยกว่าสีสิบเมตริกตัน หรือข้ าวอย่ า งอื นไม่ น้ อยกว่ า ยี สิ บ ห้ าเมตริ ก ตั น (ค) ผูทําการค้ าข้ าวโดยมีข้าวอยู่ในความครอบครอง สําหรับข้ าวเปลือกไม่น้อยกว่า ้ห้ า เมตริ ก ตัน หรื อ ข้ า วอย่ า งอื นไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ เมตริ ก ตั น ไม่ ว่า ข้ า วนั นจะเป็ นของตนเองหรือของผู ้ อนื (๕) ประเภทขายปลีก ได้ แก่ ผู ้ ทําการขายข้ าวให้ แก่ประชาชนผู ้ บริโภค (๖) ประเภทเรื อข้ าว ได้ แก่ ผู ้ ทําการค้ าข้ าวโดยทางเรื อซึงมีระวางบรรทุกตังแต่สามตันกรอสขึ นไป (๗) ประเภทค้ าเร่ ได้ แก่ ผู ้ ทําการค้ าข้ าวด้ วยวิธีเร่ไม่ว่าด้ วยยานพาหนะทางบกใด ๆและให้ รวมถึงการค้ าข้ าวโดยใช้ แผงลอยด้ วย (๘) ประเภทท่าข้ าว ได้ แก่ ผู ้ ทําการค้ าข้ าวทีมีสถานทีจัดไว้ เพือการค้ าข้ าว และให้ รวมถึงตลาดกลางข้ าวเปลือกด้ วย ประกาศ ณ วันที ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ วัฒนา เมืองสุข (นายวัฒนา เมืองสุข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้ าข้ าว พุทธศักราช ๒๔๘๙
 12. 12. ประกาศ คณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้ าข้ าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับที ๑๔๓ พ.ศ. ๒๕๔๘เรื อง ให้ ผู ้ ประกอบการค้ าข้ าวขออนุญาตประกอบการค้ าข้ าว การกําหนดเงื อนไขในหนังสือ อนุญาตให้ ประกอบการค้ าข้ าว และการสั งถอนหนังสืออนุญาตให้ ประกอบการค้ าข้ าว ------------------------------- ตามทีคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้ าข้ าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ได้ ออกประกาศกํ า หนดให้ ผู ้ ประกอบการค้ าข้ าวขออนุ ญ าตประกอบการค้ าข้ าวและกําหนดเงือนไขไว้ ในหนังสืออนุญาตให้ ผู ้ ประกอบการค้ าข้ าวต้ องปฏิบัติไปแล้ ว นั น บั ด นี เป็ นการสมควรปรั บ ปรุ ง การให้ ผู ้ ประกอบการค้ าข้ าวขออนุ ญ าตประกอบการค้ าข้ าว การกําหนดเงือนไขปร อนไขประกอบการค้ าข้ าว และการสังถอนหนังสืออนุญาต ละการสัประกอบการค้ าข้ าวเสียใหม่ ให้ เหมาะสมยิงขึ น การค้ อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๙ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓และมาตรา ๑๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารค้ าข้ าว พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๙ ซึ งแก้ ไขเพิ มเติ มโดยพระราชบัญญัติการค้ าข้ าว (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙ อันเป็ นพระราชบัญญัติทีมีบทบัญญัติ ฉบับางประการเกียวกับการจํากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ เกีมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการปฏิบัติการ กระทํตามพระราชบัญญัติการค้ าข้ าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี ข้ อ ๑ ประกาศฉบับนี ให้ ใช้ บ ังคับนับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป ข้ อ ๒ ให้ ยกเลิก (๑) ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้ าข้ าว พุทธศักราช๒๔๘๙ฉบับที ๓ พ.ศ. ๒๔๙๐ เรือง กําหนดแบบคําขออนุญาต แบบหนังสืออนุญาต แบบรายงานการค้ าข้ าว และกําหนดอายุหนังสืออนุญาต ลงวันที ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐
 13. 13. - ๒- (๒) ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้ าข้ าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ฉบับที ๑๓๗ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรือง ให้ ผู ้ ประกอบการค้ าข้ าวขออนุญาตประกอบการค้ าข้ าว ลงวันที๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ (๓) ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้ าข้ าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ฉบั บ ที ๑๔๑ พ.ศ. ๒๕๓๘ เรื อง แก้ ไขเพิ มเติ ม ประกาศคณะกรรมการปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบัญญัติ การค้ าข้ าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับที ๑๓๗ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ หมวด ๑ การขออนุญาตประกอบการค้ าข้ าว ข้ อ ๓ ให้ ผู ้ ประกอบการค้ าข้ าวประเภทดังต่อไปนี ขออนุญาตประกอบการค้ าข้ าวและเมือได้ รับหนังสืออนุญาตแล้ ว จึง จะประกอบการค้ าข้ าวได้ (๑) ประเภทค้ าข้ าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศทีเป็ นผู ้ ส่งออกทัวไป ผู ้ ส่งออกข้ าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อ ผู ้ ส่งออกชายแดน (๒) ประเภทสีข้าว ทีเป็ นโรงสีขนาดกลาง โรงสีขนาดใหญ่ (๓) ประเภทขายส่ง (๔) ประเภทท่าข้ าว ข้ อ ๔ ให้ ผู ้ ป ระกอบการค้ า ข้ า วตามข้ อ ๓ ที ประกอบการค้ า ข้ า วอยู่ใ นวัน ทีประกาศฉบับนี ใช้ บังคับขออนุญาตประกอบการค้ าข้ าวภายในสามสิบวัน นับแต่วันทีประกาศฉบับนี ใช้ บังคับ กรณี มี ก ารประกอบการค้ าข้ า วภายหลัง วั น ที ประกาศฉบั บ นี ใช้ บั ง คับ ให้ขออนุญาตก่อนประกอบการค้ าข้ าว กรณีผู ้ ป ระกอบการค้ าข้ า วได้ รับ หนัง สือ อนุญาตให้ ป ระกอบการค้ าข้ า วแล้ วในวันทีประกาศฉบับนี ใช้ บังคับให้ ถือเป็ นการขออนุญาตตามวรรคหนึง และให้ ประกอบการค้ าข้ าวต่อไปได้ จนกว่าหนังสืออนุญาตสิ นอายุ แต่ต้องปฏิบัติตามเงือนไขข้ อ๑๘ ข้ อ ๒๐ ข้ อ ๒๑หรื อข้ อ ๒๒ และให้ ถือว่าเงือนไขดังกล่าวเป็ นเงือนไขทีกําหนดไว้ ในหนังสืออนุญาตนับแต่วันทีประกาศฉบับนี ใช้ บังคับ ข้ อ ๕ ผู ้ ประกอบการค้ าข้ าวทีเคยถูกสั งถอนหนังสืออนุญาตจะยืน าขออนุญาต คํประกอบการค้ าข้ าวได้ เมือพ้ นกําหนดระยะเวลาทีถูกสั งถอนหนังสืออนุญาตนั น
 14. 14. - ๓- ข้ อ ๖ ผู ้ ประกอบการค้ าข้ าวที ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการค้ าข้ าวแต่ละประเภทตามข้ อ ๓ เป็ นทางการค้ าปกติ ให้ ยื นคําขออนุญาตตามแบบที คณะกรรมการกําหนดแนบท้ ายประกาศนี พร้ อมเอกสารหลัก ฐาน ดัง ต่อ ไปนี (๑) ประเภทค้ าข้ าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ (ก) ผู ้ ส่งออกทัวไป ๑) หนัง สือ รั บ รองของสํา นัก งานทะเบี ย นหุ ้ น ส่ว นบริ ษั ทแสดงวัต ถุป ระสงค์ในการค้ า ข้ า วส่ง ไปจํ า หน่ า ยต่ า งประเทศ รายชื อกรรมการ ผู ้ มี อํ า นาจผูก พัน นิ ติ บุ ค คลทุน จดทะเบี ย น สถานที ตั งสํา นัก งาน ซึงรั บ รองไว้ ก่ อ นยื นคํ า ขออนุญ าตไม่ เ กิ น หนึงเดือ นกรณีเป็ นบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด รัฐวิสาหกิจประเภทบริ ษัท หรือห้ างหุ ้ นส่วนนิติบุคคลทีส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วย ๒) หนังสือรับรองของส่วนราชการทีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ โดยหนังสือรับรองให้แสดงรายชือคณะกรรมการ ผู ้ อํานวยการ ผู ้ จัดการ กรรมการซึ งเป็ นผู ้ แทนของรั ฐวิ สาหกิ จในกิจการอันเกียวกับบุคคลภายนอก ทุน วัตถุประสงค์ในการค้ าข้ าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศซึงรับรองไว้ ก่อนยืนคําขออนุญาตไม่เกินหนึงเดือน กรณีเป็ นรัฐวิสาหกิจ ๓) ภาพถ่ายใบสําคัญรับ จดทะเบียนสหกรณ์ หรื อ กลุ่มเกษตรกร และหนังสือรับรองของส่วนราชการทีกํากับดูแล โดยหนังสือรับรองให้ แสดงรายชือคณะกรรมการ กรรมการซึ งเป็ นผู ้ แทนของสหกรณ์ ห รื อ กลุ่ ม เกษตรกรในกิ จ การอัน เกี ยวกั บ บุ ค คลภายนอก ทุ นวัตถุประสงค์ในการค้ าข้ าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ กรณีเป็ นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ๔) หลักฐานการมีเงินทุนจดทะเบียนทีได้ เรียกชําระแล้ วไม่น้อยกว่าห้ าล้ านบาทกรณีเป็ นบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด ๕) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ หรือสิทธิครอบครองในการมีสถานทีเก็บข้ าวเพือส่งออกกรณีเป็ นบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด ๖) หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจให้ ผู ้ อืนมายืนคําขออนุญาต ๗) แผนที โดยสัง เขปแสดงที ตั งสํ า นัก งาน รวมทั งแผนผัง สถานที เก็ บ ข้ า วกรณีเป็ นบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด รัฐวิสาหกิจ ประเภทบริษัทหรือห้ างหุ ้ นส่วนนิติบุคคลทีส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วย (ข) ผู ้ ส่งออกข้ าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อ ๑) หนัง สือ รั บ รองของสํา นัก งานทะเบี ย นหุ ้ น ส่ว นบริ ษั ทแสดงวัต ถุป ระสงค์ในการค้ า ข้ า วส่ง ไปจํ า หน่ า ยต่ า งประเทศ รายชื อกรรมการ ผู ้ มี อํ า นาจผูก พัน นิ ติ บุ ค คลทุนจดทะเบียน สถานทีตั งสํานักงานซึงรับรองไว้ ก่อนยืนคําขออนุญาตไม่เกินหนึงเดือน กรณี
 15. 15. - ๔-เป็ นบริ ษัท จํากัด บริ ษัท มหาชนจํา กัด รั ฐวิสาหกิจประเภทบริ ษัท หรื อห้ างหุ ้ นส่วนนิ ติบุคคลทีส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วย ๒) หนังสือรับรองของส่วนราชการทีกํากับ ดูแลรัฐวิสาหกิจ โดยหนังสือรับรองแสดงรายชือคณะกรรมการ ผู ้ อํานวยการ ผู ้ จัดการ กรรมการซึ งเป็ นผู ้ แทนของรั ฐวิ สาหกิ จในกิจการอันเกียวกับบุคคลภายนอก ทุน วัตถุประสงค์ในการค้ าข้ าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศซึงรับรองไว้ ก่อนยืนคําขออนุญาตไม่เกินหนึงเดือน กรณีเป็ นรัฐวิสาหกิจ ๓) ภาพถ่ายใบสําคัญรับ จดทะเบียนสหกรณ์ หรื อ กลุ่มเกษตรกร และหนังสือรับรองของส่วนราชการทีกํากับดูแล โดยหนังสือรับรองให้ แสดงรายชือคณะกรรมการ กรรมการซึ งเป็ นผู ้ แทนของสหกรณ์ ห รื อ กลุ่ ม เกษตรกรในกิ จ การอัน เกี ยวกั บบุ ค คลภายนอก ทุ นวัตถุประสงค์ในการค้ าข้ าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ กรณีเป็ นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ๔) หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจให้ ผู ้ อนมายืนคําขออนุญาต ื ๕) แผนทีโดยสั งเขปแสดงทีตั งสํานักงาน รวมทั งแผนผังสถานทีเก็บข้ าว (ค) ผู ้ ส่งออกชายแดน ๑) หนัง สือ รั บ รองของสํา นัก งานทะเบี ย นหุ ้ น ส่ว นบริ ษั ทแสดงวัต ถุป ระสงค์ในการค้ า ข้ า วส่ง ไปจํ า หน่ า ยต่ า งประเทศ รายชื อกรรมการ ผู ้ มี อํ า นาจผูก พัน นิ ติ บุ ค คลทุน จดทะเบี ย น สถานที ตั งสํา นัก งาน ซึงรั บ รองไว้ ก่ อ นยื นคํ า ขออนุญ าตไม่ เ กิ น หนึงเดือ นกรณีเป็ นนิติบุคคล ๒) หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจให้ ผู ้ อนมายืนคําขออนุญาต ื ๓) ภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา ๔) ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา ๕) แผนทีโดยสั งเขปแสดงทีตั งสํานักงาน รวมทั งแผนผังสถานทีเก็บข้ าว (๒) ประเภทสีข้าวทีเป็ นโรงสีขนาดกลาง หรือโรงสีขนาดใหญ่ (ก) หนัง สือ รั บ รองของสํา นัก งานทะเบีย นหุ ้ น ส่ว นบริ ษั ทแสดงวัต ถุป ระสงค์ในการค้ าข้ าว รายชือกรรมการ ผู ้ มีอํานาจผูกพันนิติบุคคลทุนจดทะเบียน สถานทีตั งสํานักงานซึงรับรองไว้ ก่อนยืนคําขออนุญาตไม่เกินหนึงเดือน กรณีเป็ นนิติบุคคล (ข) หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจให้ ผู ้ อืนมายืนคําขออนุญาต (ค) ภาพถ่ายทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา (ง) ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา
 16. 16. - ๕- (จ) ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. ๔) ซึงยังคงได้ รับอนุญาตอยู่จนถึงปี ทียืนคําขออนุญาต (๓) ประเภทขายส่ง (ก) หนัง สือ รั บ รองของสํา นัก งานทะเบีย นหุ ้ น ส่ว นบริ ษั ทแสดงวัต ถุป ระสงค์ในการค้ าข้ าว รายชือกรรมการ ผู ้ มีอํานาจผูกพันนิติบุคคลทุนจดทะเบียน สถานที ตั งสํานักงานซึงรับรองไว้ ก่อนยืนคําขออนุญาตไม่เกินหนึงเดือน กรณีเป็ นนิติบุคคล (ข) หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจให้ ผู ้ อนมายืนคําขออนุญาต ื (ค) ภาพถ่ายทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา (ง) ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา (๔) ประเภทท่าข้ าว (ก) หนัง สือ รั บ รองของสํา นัก งานทะเบีย นหุ ้ น ส่ว นบริ ษั ทแสดงวัต ถุป ระสงค์ในการค้ าข้ าว รายชือกรรมการ ผู ้ มีอํานาจผูกพันนิติบุคคลทุนจดทะเบียน สถานที ตั งสํานักงานซึงรับรองไว้ ก่อนยืนคําขออนุญาตไม่เกินหนึงเดือน กรณีเป็ นนิติบุคคล (ข) หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจให้ ผู ้ อนมายืนคําขออนุญาต ื (ค) ภาพถ่ายทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา (ง) ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา (จ) ภาพถ่ายหนังสือรับรองการเป็ นตลาดกลางสินค้ าเกษตร กรณีเป็ นตลาดกลางในความส่งเสริมของจังหวัดและกรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (ฉ) แผนทีโดยสังเขปแสดงทีตั งสํานักงาน รวมทั งแผนผังสถานทีเก็บข้ าว ข้ อ ๗ การยืนคําขออนุญ าตประกอบการค้ าข้ าวให้ ยืนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีณ สถานทีราชการ ดังต่อไปนี (๑) ผูทีมีสํานักงานแห่งใหญ่ตั งอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ ยืน ณ กรมการค้ าภายใน ้กระทรวงพาณิชย์ (๒) ผู ้ ทีมีสํานักงานแห่งใหญ่ตั งอยู่ในเขตท้ องทีจังหวัดอืนให้ ยืน ณ สํานักงานการค้ าภายในจังหวัดแห่งท้ องทีนั น ข้ อ ๘ ให้ ผู ้ ป ระกอบการค้ าข้ าวส่ง ไปจําหน่า ยต่างประเทศแสดงเจตนาเป็ นผู ้ ส่งออกทัวไป ผู ้ ส่งออกข้ าวสารบรรจุกล่องหรื อหีบ ห่อทีมีนํ าหนักข้ าวสารสุทธิ ไม่เกินสิบสองกิโลกรัมต่อกล่องหรือหีบห่อหรือผู ้ ส่งออกชายแดนไว้ ในคําขออนุญาตประกอบการค้ าข้ าวด้ วย
 17. 17. - ๖- หมวด ๒ การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้ าข้ าว ข้ อ ๙ เมื อพนัก งานเจ้ า หน้ า ที ได้ รั บ คํ า ขออนุญ าตประกอบการค้ า ข้ า วให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ ถูกต้ องครบถ้ วน แล้ วนําเสนอผู ้ มีอํานาจอนุญาต พร้ อ มเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาต กรณี เ อกสารหลัก ฐานไม่ ค รบถ้ ว นให้ พนัก งานเจ้ า หน้ า ที แจ้ ง ให้ ผู ้ ยื นคํา ขออนุ ญ าตประกอบการค้ า ข้ า วแก้ ไ ขและยื นใหม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นภายในเจ็ ด วัน ทํ า การนับ แต่วันทีได้ รับ แจ้ ง หากผู ้ ยืนคําขออนุญาตประกอบการค้ าข้ าวไม่ดําเนิ นการภายในเวลาทีกําหนดให้ จําหน่ายคําขออนุญาตดังกล่าว ข้ อ ๑๐ เมือพนักงานเจ้ าหน้ าทีซึงมีอํานาจอนุญาตได้ รับคําขออนุญาตประกอบการค้ าข้ าวให้ พิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้ ประกอบการค้ าข้ าว ให้ แล้ วเสร็จภายในหนึงวันทําการ ระยะเวลาตามวรรคหนึ ง ให้ นับ ตั งแต่ เมื อได้ รับ คํา ขออนุญ าตและเอกสารหลักฐานครบถ้ วนถูกต้ อง กรณี มี เ หตุ จํ า เป็ นที พนั ก งานเจ้ าหน้ าที ซึ งมี อํ า นาจอนุ ญ าตไม่ อ าจออกหนังสืออนุญาตให้ ประกอบการค้ าข้ าวภายในระยะเวลาตามวรรคหนึงให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกินสองวันแต่ต้อ งมีหนัง สือแจ้ งการขยายเวลาและเหตุจําเป็ นให้ ผู ้ ประกอบการค้ าข้ าวที ขออนุญาตทราบ ข้ อ ๑๑ ให้ พนั ก งานเจ้ า หน้ าที ซึ งมี อํ า นาจอนุ ญ าต ออกหนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ประกอบการค้ าข้ าวตามแบบทีคณะกรรมการกําหนดแนบท้ ายประกาศนี ข้ อ ๑๒ การออกหนังสืออนุญาตให้ ประกอบการค้ าข้ าว ให้ ออกต้ นฉบับให้ แก่ผู ้ ได้ รับหนังสืออนุญาตและเก็บคู่ฉบับไว้ เป็ นหลักฐาน ข้ อ ๑๓ กรณีมีการเปลียนแปลงรายการในหนังสืออนุญาตให้ ประกอบการค้ าข้ าวให้ ยืนคําขออนุญาต พร้ อมหนังสืออนุญาตฉบับเดิมและหลักฐานแสดงการเปลียนแปลงรายการในหนังสืออนุญาต ข้ อ ๑๔ กรณีหนัง สืออนุญาตให้ ประกอบการค้ าข้ าวชํารุ ด ถูกทําลาย สูญหายให้ ยืนคําขอใบแทนหนังสืออนุญาต โดยยืนคําขอพร้ อมหนังสืออนุญาตให้ ประกอบการค้ าข้ าวฉบับเดิม หรือหลักฐานการแจ้ งความของสูญหายต่อพนักงานสอบสวน ข้ อ ๑๕ การยืนคําขอตามข้ อ ๑๓ หรื อข้ อ ๑๔ ให้ ยืนคําขอต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีตามข้ อ ๗ ภายในสิบห้ าวัน นับแต่วันทีมีการเปลียนแปลงรายการในหนังสืออนุญาตหรือทราบถึงการชํารุด ถูกทําลาย สูญหายตามแบบทีคณะกรรมการกําหนดแนบท้ ายประกาศนี
 18. 18. - ๗- การพิจารณาให้ เปลียนแปลงรายการในหนังสืออนุญาตและออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้ นําความในข้อ ๑๐ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม ข้ อ ๑๖ หนัง สืออนุญาตให้ ป ระกอบการค้ าข้ าวให้ มีอายุถึง วัน ทีสามสิบเอ็ ดธันวาคมของปี ทีได้ รับอนุญาต การขอต่อ อายุห นัง สือ อนุญ าตให้ ป ระกอบการค้ า ข้ า วจะต้ องยื นคํ า ขอก่อ นใบอนุญาตสิ นอายุ พร้ อมหนังสืออนุญาตฉบับเดิมและเอก สารหลักฐานประกอบคําขออนุญาตตามข้ อ ๖ ข้ อ ๑๗ การเลิกประกอบการค้ าข้ าวต้ องแจ้ งให้ พนักงานเจ้ าหน้ าทีตามข้ อ ๗ทราบภายในสิบห้ าวัน นับแต่วันทีเลิกประกอบการค้ าข้ าว ตามแบบทีคณะกรรมการกําหนดแนบท้ ายประกาศนี หมวด ๓ การกําหนดเงื อนไขในหนังสืออนุญาตให้ ประกอบการค้าข้ าว ข้ อ ๑๘ ผู ้ ได้ รับหนัง สือ อนุญาตให้ ป ระกอบการค้ าข้ าว ประเภทค้ าข้ าวส่ง ไปจําหน่ายต่างประเทศทีเป็ นผู ้ ส่งออกทัวไปต้ อ งปฏิบัติตามเงือนไขทีระบุไว้ ในหนังสืออนุญาตดังต่อไปนี (๑) มีข้าวสารเป็ นกรรมสิทธิ ของตนเองไม่น้ อยกว่าห้ าร้ อยเมตริ กตันภายในกําหนดสิบห้ าวันนับแต่วันทีได้ รับหนังสืออนุญาตประกอบการค้ าข้ าว และตลอดเวลาทีได้ รับหนังสืออนุญาตให้ ประกอบการค้ าข้ าว (๒) เก็บข้ าวไว้ ในสถานทีเก็บข้ าวตามทียืนหลักฐานไว้ (๓) การเปลี ยนแปลง การเพิ ม หรื อ ลดจํ า นวนสถานที เก็ บ ข้ าวต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีภายในสิบห้ าวัน นับแต่วันเปลียนแปลง เพิม หรื อลดจํานวนสถานทีเก็บข้ าว ข้ อ ๑๙ ความในข้ อ ๑๘ มิให้ ใช้ บังคับแก่ (๑) รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัททีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู่ด้วย (๒) สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร (๓) ผู ้ ประกอบการค้ าข้ าวประเภทค้ าข้ าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศทีเป็ นผู ้ ส่งออกข้ า วสารบรรจุ ก ล่ อ งหรื อ หี บ ห่ อ ที มี นํ าหนั ก ข้ าวสารสุ ท ธิ ไ ม่ เ กิ น สิ บ สองกิ โ ลกรั ม ต่ อ กล่ อ งหรือหีบห่อ (๔) ผู ้ ประกอบการค้ าข้ าวประเภทค้ าข้ าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศทีเป็ นผู ้ ส่งออกชายแดน
 19. 19. - ๘- ข้ อ ๒๐ ผู ้ ได้ รับ หนัง สืออนุญาตให้ ป ระกอบการค้ าข้ าวประเภทค้ า ข้ าวส่ง ไปจําหน่ายต่างประเทศทีเป็ นผู ้ ส่งออกข้ าวสารบรรจุกล่องหรื อหีบห่อต้ องส่งข้ าวสารไปจําหน่ายต่างประเทศเฉพาะข้ าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อทีมีนํ าหนักข้ าวสารสุทธิไม่เกินสิบสอง ิโลกรัม กต่อกล่องหรือหีบห่อ ข้ อ ๒๑ ผู ้ ไ ด้ รับ หนัง สืออนุญ าตให้ ป ระกอบการค้ าข้ าวประเภทค้ าข้ าวส่ง ไปจําหน่ายต่างประเทศทีเป็ นผู ้ ส่ง ออกชายแดนต้ องส่ง ข้ าวสารไปจําหน่ายเฉพาะประเทศที มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย โดยมีมูลค่าการส่งออกไม่เกินวันละหนึงล้ านบาท ข้ อ ๒๒ ผู ้ ไ ด้ รั บ หนัง สือ อนุญ าตให้ ป ระกอบการค้ า ข้ า วประเภทสีข้ า ว และประเภทท่าข้ าว ต้ องปฏิบัติตามเงือนไขดังต่อไปนี (๑) ใช้ เครื องชังและเครื องวัดความชื นข้ าวทีมีคํารับรองจากกรมการค้ าภายในตามกฎหมายว่าด้ วยมาตราชังตวงวัด ไม่ใช้ หรื อมี ไว้ เพือใช้ เครื องชัง เครื องวัดที มี ความเที ยงผิดเกิ นอัตราเผือเหลือเผือขาดที กําหนด และไม่กระทําการใด ๆ เพือให้ เครื องชัง เครื องวัดทีมีคํารับรองแสดงนํ าหนัก ปริ มาณ ผิ ด ไปจากที ได้ รั บ การตรวจสอบความเที ยงกับแบบมาตราเกิ นอัตราเผือเหลือเผือขาดตามทีกําหนด (๒) ไม่เอาเปรียบเกษตรกรในการซื อขาย การชังนํ าหนัก การหักลดนํ าหนักความชื นการหักสิงเจือปน (๓) ไม่ปลอมปนข้ าว (๔) ปฏิ บัติ ต ามนโยบายหรื อ ระเบี ย บของทางราชการเกี ยวกับ การค้ า ข้ า วโดยเคร่งครัด หมวด ๔ การรายงานการค้ าข้ าว ข้ อ ๒๓ ผู ้ ไ ด้ รับ หนังสืออนุญาตให้ ป ระกอบการค้ าข้ าว ประเภทค้ าข้ าวส่ง ไปจําหน่ายต่างประเทศ ประเภทสีข้าว ประเภทขายส่ง ประเภทท่าข้ าว ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องทํารายงานการค้ าข้ าวประจําวัน ข้ อ ๒๔ ผู ้ ไ ด้ รับ หนังสืออนุญาตให้ ประกอบการค้ าข้ าว ประเภทค้ าข้ าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ ประเภทสีข้าว ประเภทขายส่ง ประเภทท่าข้ าว ต้ องยืนรายงานการค้ าข้ าวประจํ า เดื อ นภายในวัน ที เจ็ ด ของเดื อ นถั ด ไปต่ อ พนัก งานเจ้ า หน้ า ที ตามข้ อ ๗ ตามแบบทีคณะกรรมการกําหนดแนบท้ ายประกาศนี การยื นรายงานตามวรรคหนึงจะยืนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรื อทางโทรสารก็ได้ โดยให้ ถือวันทีทีได้ ประทับตราประจําวัน ณ ทีทําการไปรษณีย์ต้นทางเป็ นวันแจ้ งในกรณีทีแจ้ งทางโทรสารจะถือวันที ได้ รับ โทรสารเป็ นวันแสดงเจตนาในการแจ้ ง แต่การแจ้ งจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือผู ้ ประกอบการค้ าข้ าวได้ ส่งต้ นฉบับ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าทีแล้ ว
 20. 20. - ๙- หมวด ๕ การสั งถอนหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้ าว ข้ อ ๒๕ ในกรณีทีผู ้ ได้ รับหนังสืออนุญาตให้ ประกอบการค้ าข้ าว ประเภทสีข้าวหรื อประเภทท่า ข้ า ว ไม่ป ฏิบ ัต ิห รื อ ปฏิบ ัต ิผิด เงื อนไขอย่า งหนึ งอย่า งใด ตามข้ อ ๒๒ ให้อธิบ ดีกรมการค้ าภายในหรื อผูว่าราชการจังหวัด ซึงเป็ นพนักงานเจ้ าหน้ าทีผู ้ ได้ รับมอบอํานาจ ้แล้ วแต่กรณี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ สั งถอนหนังสืออนุญาตให้ ประกอบการค้ าข้ าว ดังนี (๑) กรณีปฏิบัติผิดเงือนไขครั งแรกให้ สังถอนหนัง สืออนุญาตได้ ไม่เกินหกเดือน (๒) กรณีปฏิบัติผิดเงือนไขครั งทีสองให้ สังถอนหนัง สืออนุญาตได้ ไม่เ กินสอง ปี ข้ อ ๒๖ ในการพิจารณาสังถอนหนัง สืออนุญาตให้ ป ระกอบการค้ าข้ า วตามข้ อ ๒๕ อธิ บ ดีก รมการค้ า ภายในหรื อผู ้ ว่า ราชการจัง หวัด ต้ อ งเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ ไ ด้ รับ งสือ หนัอนุญาตให้ ป ระกอบการค้ าข้ าวและพนักงานเจ้ าหน้ าที ซึงเกี ยวข้ องชี แจงและแสดงหลักฐานประกอบคําชี แจงของตนตามสมควร ข้ อ ๒๗ คําสั งถอนหนังสืออนุญาตให้ ประกอบการค้ าข้ าวให้ ทําเป็ นหนังสือแจ้ งให้ผู ้ ได้ รับหนังสืออนุญาตให้ ประกอบการค้ าข้ าวทราบโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ และให้ ถือว่าผู ้ ได้ รับหนังสืออนุญาตให้ ประกอบการค้ าข้ าวได้ รับทราบเมือครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่ง ข้ อ ๒๘ ผู ้ ได้ รับหนังสืออนุญาตให้ ประกอบการค้ าข้ าวซึงได้ รับคําสังถอนหนังสืออนุญาตตามข้ อ ๒๕ ไม่เห็นด้ วยกับคําสังดังกล่าวมีสิทธ◌ิ ◌์อุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมการค้ าภายในหรือผู ้ ว่าราชการจังหวัดแล้ วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับตั งแต่วันทีทราบคําสังนั น ข้ อ ๒๙ ให้ อธิบดีกรมการค้ าภายในหรือผู ้ ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้ วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันทีได้ รับอุทธรณ์ กรณี ที อธิ บ ดี ก รมการค้ าภายในหรื อ ผู ้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ไม่ เ ห็ น ด้ วยกั บคําอุทธรณ์ ไม่ว่าทั งหมดหรื อบางส่วนให้ รายงานความเห็นพร้ อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันทีได้ รับอุทธรณ์ ข้ อ ๓๐ ให้ คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ แล้ วเสร็ จภายในสามสิบวันนับแต่วันทีได้ รับรายงาน แล้ วแจ้ งคําวินิจฉัยเป็ นหนังสือไปยังผู ้ อุทธรณ ◌์ การแจ้ งคําสังของคณะกรรมการให้ นําความในข้ อ ๒๗ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม ข้ อ ๓๑ กรณีทีมีเหตุจําเป็ นไม่อาจพิจารณาให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้ อ ๒๙ หรื อข้ อ ๓๐ ได้ ให้ ผู ้ มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้ งให้ ผู ้ อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว ในการนี ให้ ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกินสิบห้ าวัน แต่ให้ บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเป็ นทีต้ องขยายเวลาไว้ ในการพิจารณาวินิจฉัยด้ วย
 21. 21. - ๑๐ - ประกาศ ณ วันที ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ วัฒนา เมืองสุข (นายวัฒนา เมืองสุข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประธานคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้ าข้ าว พุทธศักราช ๒๔๘๙

×