สรุปผลการประชุม              คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการรับจํานําข้าว                    คร...
-2-ทีประชุมได้พจารณาและมีมติ ดังนี้ ่     ิ1. การดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 และนาปรัง ปี...
-3-2. ผลการวิเคราะห์คณภาพข้าวเปลือกค้างส่งมอบโครงการรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐบาล         ุ     รับทราบตามที่ ...
-4-ผลผลิตรวมของเกษตรกรตามหนังสือรับรองที่กรมส่งเสริมการเกษตรออกให้เกษตรกรเป็นข้อมูลประกอบ กรณีที่เกษตรกรนําข้าวเปลือกมาเข้...
-5-      6.2 มอบหมายให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จั ด ทํ า คู่ มื อ กระบวนการรั บ จํ า นํ า ทุ ก ขั้ น ตอนให้ ชั ด เจนตั้ ง ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1 ผลประชุมกรมการค้าภายใน สรุปสต็อคข้าวโกดังกลาง 15 สค-55

424 views

Published on

สรุปผลการประชุม
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าว
ครั้งที่ 10/2555
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ (30413) ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
424
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1 ผลประชุมกรมการค้าภายใน สรุปสต็อคข้าวโกดังกลาง 15 สค-55

 1. 1. สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการรับจํานําข้าว ครั้งที่ 10/2555 วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ (30413) ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ------------------------------อนุกรรมการผูเข้าร่วมประชุม ้ 1. นางวัชรี วิมุกตายน รองประธานอนุกรรมการ อธิบดีกรมการค้าภายใน ทําหน้าที่ประธาน (แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 2. พ.ต.นพ. ดร. วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ อนุกรรมการ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 3. นายไกวัล กล้าแข็ง อนุกรรมการ ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ (ผูแทนกรมส่งเสริมการเกษตร) ้ 4. นายขจร เราประเสริฐ อนุกรรมการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (ผูแทนกรมการข้าว) ้ 5. นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย อนุกรรมการ ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ (ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ้ 6. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ อนุกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักบริหารการปกครองท้องที่ (ผูแทนกรมการปกครอง) ้ 7. นายสมศักดิ์ วงศ์วัฒนศานต์ อนุกรรมการ รองผู้อํานวยการองค์กรคลังสินค้า (ผูแทนองค์การคลังสินค้า) ้ 8. น.ส.เตือนใจ หล่อพัฒนากูร อนุกรรมการ ผู้อํานวยการฝ่ายธุรกิจเกษตร (ผูแทนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร) ้ 9. นายสมชาติ สร้อยทอง อนุกรรมการและเลขานุการ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน 10.น.ส.สุทศนีย์ ราชเรืองระบิน ั อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรอนุกรรมการผูไม่เข้าร่วมประชุม ้ 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 2. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร
 2. 2. -2-ทีประชุมได้พจารณาและมีมติ ดังนี้ ่ ิ1. การดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 และนาปรัง ปี 2555 1.1 ผลการรับจํานําข้าวเปลือก รับทราบความคืบหน้าการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ซึ่งปัจจุบันได้ส้ินสุดลงแล้ว ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2555 มีโรงสีที่เปิดรับฝากข้าวเปลือกทั้งสิ้นจํานวน 925 รายใน 62 จังหวัด จําแนกเป็นเปิดจุดรับจํานํา จํานวน 697 ราย และเปิดจุดรับจํานํานอกพื้นที่ จํานวน 228 รายจําแนกเป็น อคส. 656 ราย อ.ต.ก. 269 ราย เกษตรกรนําข้าวเปลือกมาจํานําทั้งจํานําใบประทวนและยุ้งฉางจํานวน 1,257,536 ราย ปริมาณ 6,950,157 ตัน จําแนกเป็น ข้าวเปลือกเจ้า 3,069,734 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลิ 3,087,701 ตั น ข้ าวเปลื อกหอมจั งหวั ด 335,424 ตั น ข้ าวเปลื อกปทุ มธานี 15,242 ตั นข้าวเปลือกเหนียว 442,054 ตัน สําหรับผลการดํ าเนิ นโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 มีโรงสีที่เปิดจุดรั บฝากข้าวเปลือก จํานวนทั้งสิ้นจํานวน 763 ราย ใน 62 จังหวัด จําแนกเป็นเปิดจุดรับจํานําจํานวน 763 ราย เปิดจุดรับจํานํานอกพื้นที่จํานวน 223 ราย จําแนกเป็น อคส. 489 ราย อ.ต.ก. 174 ราย เกษตรกรนําข้าวมาจํ า นํ า แล้ ว ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 1,044,919 ราย ปริ ม าณ 10,074,689 ตั น จํ า แนกเป็ น อคส. จํ า นวน7,758,643 ตัน อ.ต.ก. จํานวน 2,316,046 ตัน จําแนกเป็น ข้าวเปลือกเจ้า 9,649,788 ตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี 124,592 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว 300,309 ตัน 1.2 การส่งมอบข้าวสารเข้าโกดังกลาง (1) รับทราบความคืบหน้าการส่งมอบข้าวสารเข้าโกดังกลางตามที่ผู้แทน อคส. และ อ.ต.ก.(12สค.55) รายงานว่าปัจจุบันโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 มีการเปิดโกดังกลางรับข้าวแล้วใน 311 คลัง รับมอบข้าวแล้วจํานวน 3,958,389.481 ตัน จําแนกเป็น อคส. 216 คลังใน 37จังหวัด ปริมาณ 2,772,372.406 ตัน อ.ต.ก. ใน 92 คลัง ใน 21 จังหวัด ปริมาณ 1,186,017.075 ตันจําแนกเป็น ข้าวหอมมะลิ จํานวน 1,159,113.116 ตัน ข้าวหอมจังหวัด จํานวน 132,291.356 ตัน ข้าวปทุ มธานี จํ านวน 6,308.763 ตั น ข้ าวขาว 5% จํ านวน 1,289,288.848 ตั น ข้ าวเหนี ยว จํ านวน185,489.094 ตั น ปลายข้ าวหอมมะลิ จํ านวน 421,899.433 ตั น ปลายข้ าวหอมจั งหวั ด จํ านวน50,472.581 ตัน ปลายข้าวปทุมธานี จํานวน 1,946.551 ตัน ปลายข้าวเอวันเลิศ จํานวน 464,902. 783ตัน ปลายข้าวเหนียว จํานวน 48,667.429 ตัน ข้าวท่อนหอมมะลิ จํานวน 194,176.347 ตัน ข้าวท่อนปทุมธานี จํานวน 874.301 ตัน และข้าวท่อนหอมจังหวัด จํานวน 22,359.074 ตัน สําหรับการรับมอบข้ า วสารนาปรั ง ปี 2555 มี ก ารเปิ ด โกดั ง กลางรั บ ข้ า วแล้ ว ใน 288 คลั ง รั บ มอบข้ า วแล้ ว จํ า นวน5,632,969.472 ตัน จําแนกเป็น อคส. 288 คลัง ใน 32 จังหวัด ปริมาณ 4,465,862.131 ตัน อ.ต.ก.69 คลั ง ใน 12 จั ง หวั ด ปริ ม าณ 1,167,107.336 ตั น จํ า แนกเป็ น ข้ า วขาว 5% จํ า นวน4,130,279.519 ตัน ข้าวปทุมธานี จํานวน 43,181.696 ตัน ข้าวเหนียว จํานวน 117,147.795 ตันปลายข้าวเอวันเลิศ จํานวน 14,294,401.271 ตัน ปลายข้าวปทุมธานี จํานวน 13,017.350 ตัน ปลายข้าวเหนียว จํานวน 25,236.730 ตัน และข้าวท่อนปทุมธานี จํานวน 5,831.305 ตัน สําหรับข้าวสารค้างส่งมอบเข้าโกดังกลางที่มีการรับจากการสั่งสีแปรสภาพแล้ว เป็นข้าวสารนาปีปีการผลิต 2554/55 รวม 42,820 ตัน (อคส. 42,818 ตัน และ อ.ต.ก. 2,433.513 ตัน) เป็นข้าวนาปรังปี 2555 รวม 528,872 ตัน (อคส. 399,494 ตัน และ อ.ต.ก. 126,378 ตัน)
 3. 3. -3-2. ผลการวิเคราะห์คณภาพข้าวเปลือกค้างส่งมอบโครงการรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐบาล ุ รับทราบตามที่ อคส. แจ้งผลการวิเคราะห์คุณภาพข้าวเปลือกจํานวน 25 โรงสี ใน 15 จังหวัด ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิจิตร สุโขทัย กําแพงเพชร นครสวรรค์ ราชบุรี สุพรรณบุรี หนองบัวลําภู อุดรธานีหนองคาย ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เมื่อทดสอบการสีแปรสภาพแล้ว พบว่า สีได้ต้นข้าวร้อยละ0 – 14.70 ลักษณะเมล็ดส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองและสีน้ําตาล มีกลิ่นแบบข้าวเปลือกเก่าและบางแห่งมีกลิ่นเหม็นเน่า ไม่ได้มาตรฐานตามที่กําหนด ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ได้มีมติ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม2555 เห็นชอบการจําหน่ายข้าวเปลือกค้างส่งมอบ ตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐบาล ประมาณ46,204.13 ตัน เพื่อจําหน่ายภายในประเทศ โดยวิธีออกหนังสือเชิญชวนให้ผู้สนใจเสนอซื้อ เนื่องจากการนํามาสีแปรสภาพเป็นข้าวสารไม่คุ้มกับค่าสีแปรสภาพที่กําหนดตันละ 500 บาท3. การอนุมัติเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ข้ามเขตเกินกว่าระดับตําบล 3.1 เห็นชอบให้เกษตรกร ตําบลเขาชนกัน อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 51 ราย ปริมาณ1,422.86 ตัน จํานําข้าวข้ามเขตกับโรงสีโชคอํานวย ตําบลบ่อถ้ํา อําเภอขาณุวรลักษณ์บุรี จังหวัดกําแพงเพชรซึ่งเข้าร่วมโครงการกับ อ.ต.ก. ได้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดนครสวรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรได้นําข้าวเปลือกไปจํานํากับโรงสี และ อ.ต.ก.ได้ออกใบประทวนให้แล้ว แต่ ธ.ก.ส. ไม่สามารถจ่ายเงินได้ เพราะคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดนครสวรรค์ยังไม่ได้อนุมัติให้เกษตรกรจํานําข้ามเขตไปยังตําบลบ่อถ้ํา อําเภอขาณุวรลักษณ์บุรี จังหวัดกําแพงเพชร โดยคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดนครสวรรค์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโรงสีที่ใกล้ที่สดและเป็นทางการค้าปกติ ุ 3.2 มอบหมายให้ อคส./อ.ต.ก. ธ.ก.ส. และคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดกําชับเจ้าหน้าที่ประจําจุดรับจํานํา และจ่ายเงินตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรให้ถูกต้องและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยเคร่งครัดต่อไป 3.3 มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรระบุข้อความในหนังสือรับรองเกษตรกร ปี 2555/56เพิ่มเติม กรณีเกษตรกรจะจํานําข้ามเขตเกินกว่าระดับตําบลติดต่อกันในจังหวัดอื่นที่มิใช่จังหวัดของตน จะต้องได้รับอนุมัติจากจังหวัดที่เกษตรกรสังกัดอยู่ก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรจํานําข้ามเขตเกินกว่าระดับตําบลโดยไม่ได้รบอนุมัติและเพื่อให้การกํากับดูแลในระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ั4. การพิ จ ารณาขยายระยะเวลาการรั บ ฝากสิ น ค้ า โครงการรั บ จํ า นํ า ข้ า วเปลื อ กนาปี ปี ก ารผลิ ต2554/55 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ทําสัญญาและจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรอําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชรจํานวน 73 ราย วงเงิน 7,191,576.24 บาท เนื่องจากไม่ใช่ความผิดของเกษตรกร เพราะเกษตรกรได้นําข้าวเปลือกไปจํานําในโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/55 ในระยะเวลาที่กําหนดและผ่านขั้นตอนกระบวนการรับจํานําจนได้รั บใบประทวนแล้ ว แต่เกิดจากความล่าช้าในการตรวจสอบความถูกต้องของคณะอนุกรรมการระดับอําเภอเมืองกําแพงเพชร ซึ่งตรวจสอบเกษตรกรที่นําข้าวมาจํานํา รอบ 2 ตั้งแต่วันที่19 มีค. – 30 กค.555. ข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปี 2555/56 5.1 การกําหนดปริมาณรับจํานําข้าวเปลือกของเกษตรกรแต่ละราย เห็นชอบให้นําเสนอ กขช. พิจารณาการกําหนดปริมาณรับจํานําข้าวเปลือกของเกษตรกรแต่ละราย โดยคํานวณตามพื้นที่เพาะปลูก ผลผลิตเฉลี่ยรายจังหวัดที่ได้จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและ
 4. 4. -4-ผลผลิตรวมของเกษตรกรตามหนังสือรับรองที่กรมส่งเสริมการเกษตรออกให้เกษตรกรเป็นข้อมูลประกอบ กรณีที่เกษตรกรนําข้าวเปลือกมาเข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปี 2555/56 สูงกว่าปริมาณผลผลิตเฉลี่ยให้ปรับเพิ่มได้อกไม่เกิน 20% (ณ ความชื้น 15%) โดยให้เกษตรกรรับรองว่าเป็นข้าวเปลือกของเกษตรกรเอง ีและแจ้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกํากับดูแลและตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดจะต้องตรวจสอบเกษตรกรที่มีผลผลิตเกินกว่า 20% ทุกราย รวมทั้งเกษตรกรที่มีวงเงินการรับจํานําข้าวเปลือกที่เกินกว่า 500,000 บาท/แปลง/ครั้ง ด้วย ตลอดจนให้คณะทํางานจากส่วนกลางสุ่มตรวจสอบด้วย 5.2 การกํากับดูแลการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปี 2555/56 5.2.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติม เห็นชอบให้นําเสนอ กขช. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมอีก 2 คณะ เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ ณ จุดรับจํานํา และการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการสั่งสีแปรสภาพและการส่งมอบข้าวสารของโรงสี ทําให้ไม่สามารถออกใบประทวนให้แก่เกษตรกรได้ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ณ จุดรับจํานํา ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการค้าภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธ.ก.ส. อคส.และ อ.ต.ก. เพื่อทําหน้าที่สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจําจุดรับจํานํา เช่น ผู้แทนเกษตรกรเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน อคส./อ.ต.ก. ตัวแทนภาคราชการ ซึ่งต้องอยู่ปฏิบัติที่จุดรับจํานําตลอดระยะเวลาที่กําหนด เพื่อดูแลให้ความป็นธรรมแก่เกษตรกรในการชั่งน้ําหนัก วัดความชื้น สิ่งเจือปน และตรวจสอบคุณภาพข้าว เป็นต้น (2) คณะอนุ ก รรมการกํ า กั บ ดู แ ลการสั่ ง สี แ ปรสภาพและการส่ ง มอบข้ า วสารเข้ าโกดังกลาง ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการค้าภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธ.ก.ส.อคส. และ อ.ต.ก. เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลโรงสีให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยเคร่งครัด 5.2.2 การช่วยเหลือเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงวันที่ 16 – 30 กันยายน 2555 ซึ่งโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ได้สิ้นสุดลงแล้ว (1) เห็นชอบให้นําเสนอ กขช. พิจารณาอนุโลมให้เกษตรกรที่มีผลผลิตและเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกช่วงวันที่ 16 – 30 กันยายน 2555 ซึ่งโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ได้สิ้นสุดลงแล้ว เข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปี 2555/56 ได้ โดยให้ฝากเก็บข้าวเปลือกไว้ที่โรงสีก่อนและให้ อคส./อ.ต.ก. ออกใบประทวนให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป (2) มอบหมายให้ อคส./อ.ต.ก. เร่งรัดการส่งมอบข้าวสารเข้าโกดังกลางให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามสัญญาโดยเคร่งครัด และเตรียมความพร้อมโรงสีให้สามารถเปิดจํานําข้าวเปลือกโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปี 2555/56 ได้ทนที ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ตามที่กําหนดไว้ ั6. การกําหนด หลักเกณฑ์ การดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก 6.1 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ได้แก่กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศธ.ก.ส. อคส. อ.ต.ก. สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมชาวนาข้าวไทย และสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณากําหนดชนิดของข้าวเปลือกเหนียวที่จะจํานําในโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปี 2555/56 ว่าควรจะกําหนดชนิดพันธุ์ข้าวในการรับจํานําข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวหรือไม่ อย่างไร
 5. 5. -5- 6.2 มอบหมายให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จั ด ทํ า คู่ มื อ กระบวนการรั บ จํ า นํ า ทุ ก ขั้ น ตอนให้ ชั ด เจนตั้ ง แต่เกษตรกรนําข้าวเปลือกมาจํานํา การวัดความชื้น การหักสิ่งเจือปน การทดสอบวัดกรัมข้าวหอมมะลิ หอมจังหวัด และปทุมธานี 1 ปิดประกาศไว้ที่บริเวณโรงสีและจุดที่เป็นหน่วยรับจํานํา เพื่อให้เกษตรกรทราบและหน่วยปฏิบัตินําไปใช้ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการนําข้าวเปลือกมาจํานําอย่างแท้จริง 6.3 มอบหมายให้ อคส./อ.ต.ก. ปรับปรุงข้อมูลที่ระบุในใบประทวนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการรับจํานําข้าวเปลือกจากเกษตรกร โดยให้มีการระบุข้อมูล ชนิด ปริมาณข้าว การวัดความชื้น สิ่งเจือปน และกรัมข้าว (เฉพาะข้าวเปลือกหอมมะลิ หอมจังหวัด และปทุมธานี 1) ตามที่ตรวจสอบได้จริงก่อนนําข้อมูลที่ได้มาคํานวณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดต่อไป 6.4 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ นําปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต2554/55 และโครงการนาปรังปี 2555 มาปรับปรุงและแก้ไขหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการดําเนินโครงการรับจํานําข้าว ปี 2555/56 ให้รัดกุม ป้องกันปัญหาการทุจริต การสวมสิทธิเกษตรกรที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 6.5 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ รายงานผลการประชุมคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบการจํานําข้าวของเกษตรกร ที่กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการรับจํานําข้าวของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ที่อนุโลมให้เข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 รอบที่ 2และข้อมูลปริมาณข้าวเปลือกที่เกษตรกรนําไปฝากเก็บไว้ที่โรงสีให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการรับจํานําข้าวทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการแต่งตั้งสายตรวจจากส่วนกลางไปติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกทางหนึ่ง 6.6 เนื่องจากผลผลิตข้าวเปลือกนาปี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2555 ดังนั้น เพื่อเตรียมการป้องกันปัญหาเกษตรกรมีโรงสีไม่เพียงพอรับจํานําข้าวเปลือกเพราะโรงสีไม่มีเครื่องอบลดความชื้นเพียงพอ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสํารวจข้อมูลกําลังการผลิตเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกของโรงสีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่ามีเพียงพอสอดคล้องกับปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดหรือไม่ กรณีที่กําลังการอบลดความชื้นข้าวเปลือกของโรงสีไม่เพียงพอให้จัดหาโรงสีนอกพื้นที่เข้าไปเปิดจุดรับจํานํานอกพื้นที่ให้เพียงพอรองรับกับผลผลิตของเกษตรกรตั้งแต่เริ่มดําเนินโครงการรับจํานํา ปี 2555/56 6.7 การจํานําข้าวเปลือกในยุ้งฉางของ ธ.ก.ส. (1) มอบหมายให้ ธ.ก.ส. วางระบบและหลักเกณฑ์ในการรับจํานําข้าวเปลือกยุ้งฉางของเกษตรกรในการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปี 2555/56 ที่จะเริ่มดําเนินการ พร้อมกับการรับจํานําใบประทวนในวันที่ 1 ต.ค. 55 ให้รัดกุม มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ข้าวเปลือกที่จํานํายุ้งฉางมีคุณภาพดีตรงตามชนิดและคุณภาพข้าวที่นํามาจํานําอย่างแท้จริง (2) มอบหมายให้ อคส. รายงานผลการรับมอบข้าวเปลือกหลุดจํานํายุ้งฉางเกษตรกร ปี 2554/55ประกอบด้วย ปริมาณ ชนิดข้าว และคุณภาพข้าว เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาการกําหนดหลักเกณฑ์การรับจํานําข้าวเปลือกในยุ้งฉางของ ธ.ก.ส. ต่อไป ------------------------------

×