Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
ประชาคมอาเซียน
อาเซียน  ( ASEAN) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association of South East Asian Nations)
ที่มาของอาเซียน  <ul><li>อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association of South East Asian Nations...
<ul><li>ในช่วงทศวรรษ 2500 ระบอบการปกครองแบบ คอมมิวนิสต์ได้แพร่เข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ </li></ul><ul><li> ...
<ul><li> ได้มีการจัดตั้งองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค </li></ul><ul><li>“ สมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเ...
การก่อตั้งอาเซียน <ul><li>อาเซียนตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ที่พระราชวังสราญรมย์ หลังการลงนามในปฏิญญาสมาคม ประ...
<ul><li>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ  ได้แก่ </li></ul><ul><li>นายอาดัม มาลิก ประเ...
ประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับอาเซียน  <ul><li>บรูไนดารุสซาลาม เป็นสมาชิก เมื่อ 7 มกราคม 2527 </li></ul><ul><li>เวียดนาม...
<ul><li>การเข้าร่วมของประเทศสมาชิกใหม่สอดคล้องกับปฏิญญาอาเซียน ระบุว่า </li></ul><ul><li>อาเซียนพร้อมรับทุกประเทศที่อยู่ใ...
ความจำเป็นต้องตั้งอาเซียน  <ul><li>ความร่วมมือของประเทศผู้ก่อตั้งมีส่วนช่วย </li></ul><ul><li>ป้องกันการเกิดความขัดแย้ง ...
ปฏิญญากรุงเทพฯ กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์สำหรับอาเซียน 7 ประการ ได้แก่ 1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้...
<ul><li>3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร </li></ul><ul><li>4. ส่งเ...
<ul><li>5 . ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสาร และการปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิต...
วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งอาเซียน  <ul><li>ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และก...
คำขวัญของอาเซียน “ One Vision,One Identity, One Community ” หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม
สัญลักษณ์ของอาเซียน    <ul><li>“ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ ” หมายถึง </li></ul><ul><li>ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะ...
<ul><li>สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง </li></ul><ul><li>สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า </li></ul><ul...
อาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ  <ul><li>อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า แล...
ความสำเร็จของอาเซียน <ul><li>1. ส่งเสริมการยึดมั่นในบรรทัดฐานร่วมกัน </li></ul><ul><li>2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว...
4. ไม่มีสงครามระหว่างกัน 5. ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นเวทีที่ประเทศมหาอำนาจหลายประเทศเข้าร่วมหารือในฐานะประเทศคู่เจรจา (Di...
<ul><li>7. สร้างเวทีหารือด้านการเมืองและความมั่นคง </li></ul><ul><li>8.  การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมือง...
<ul><li>10.  อาเซียนได้วางรากฐานของการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Ar...
13.  การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 14. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  ร้ายแรง 15.  ส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดีย...
วิสัยทัศน์อาเซียน กำหนดเป้าหมายว่า ภายในปีค . ศ . 2020  ( 2563 )  อาเซียนจะเป็น <ul><li>1) วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวั...
ในปี 2546 ผู้นำอาเซียนได้ลงนามปฏิญญา “ว่าด้วยความร่วมมือ” ในอาเซียน ฉบับที่ 2 ( Declaration of ASEAN Concord II หรือ ...
ปี 2546  ผู้นำอาเซียนมีความเห็นตรงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วย 3  เสาหลัก <ul><li>ประชาคมการเมืองและควา...
1 . ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เป้าหมาย  :  เพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมที่สมาชิกมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกั...
องค์ประกอบ มีกฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน และค่านิยมร่วมกัน มีเอกภาพ สงบสุข แข็งแกร่ง และรับผิดชอบ แก้ปัญหาความมั่นคง มีพลวัตร คงคว...
2 . ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป้าหมาย  เพื่อให้ประชาชนของประเทศสมาชิก มีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น มีการไปมาหาสู่กันได้อย่...
1. เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 2. มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ที่เท่าเทียมกัน 3. มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 4. บูรณาการเข้ากั...
ความก้าวหน้า ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สู่ “ตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน” เปิดเสรีการค้า สินค้า เปิดเสรีการค้า บริการ การเคลื่...
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในกรอบอาเซียน  แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ . ศ . 2554-2558 มุ่งปรับโครงสร้างตลาดการท...
ASEAN as a Single Destination อำนวยความสะดวกการเดินทางในอาเซียนและระหว่างประเทศ อำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง ขยายตลาดการท่อ...
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป้าหมาย  :  อาเซียนเป็นสังคมเป็นเอกภาพ เอื้ออาทรต่อกัน มีความ เป็นอยู่ที่ดี พัฒนาทุก...
กฎบัตรอาเซียน <ul><li>ธรรมนูญของอาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล </li></ul><ul><li>เป็นการวางกรอบกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กั...
สำหรับประเทศสมาชิก มีการปรับปรุงแก้ไข สร้างกลไกใหม่ขึ้นและกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรสำคัญในอาเซียน ตลอด...
องค์ประกอบกฎบัตรอาเซียน บทบัญญัติ 13 บท 55 ข้อ เป้าหมายและหลักการ สมาชิกภาพ โครงสร้างองค์กรของอาเซียน องค์กรที่มีควา...
ประเทศไทยกับอาเซียน <ul><li>ด้านการเมืองและความมั่นคง </li></ul><ul><li>ไทยมีบทบาทสำคัญสนับสนุน ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นองค...
2.  ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชาชนและพัฒนาการของภูมิภาคโดยรวม 3.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม ในอาเซียน สนับสน...
การประชุมอาเซียน ครั้งที่ 15 ไทยเป็นเจ้าภาพ การประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอชะอ...
หัวข้อหลักของการประชุม การกำหนดวิสัยทัศน์สำหรับประชาคมอาเซียนใน ปี พ . ศ . 2558 มี 3  ลักษณะ 1)  ประชาคมที่เน้นการปฏ...
ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 องค์ประกอบยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่น...
แนวทางการเตรียมความพร้อมสู่  ASEAN 1.  ทำความเข้าใจเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 2....
3. เสริมสร้างขีดความสามารถในการเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคง บนพื้นฐานความมั่นคงของมนุษย์ 4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมม...
5. เตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรในสาขาต่างๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น 6. ศึกษาข้อมูล โดยเฉพาะตัวบทกฎหมาย ของสมาชิกแ...
7. ศึกษาวัฒนธรรมของสมาชิก โดยเฉพาะประเทศที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 8. จัดตั้งสำนักงาน / สำนัก / ส่วนงาน เพื่อดูแลงานรับ...
จุดแข็ง-จุดอ่อนของสมาชิกอาเซียน
จุดแข็ง - จุดอ่อนไทย <ul><li>จุดแข็ง </li></ul><ul><li>เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการรายใหญ่ของโลก...
 จุดอ่อน 1.  แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ 2.  เทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นขั้นกลาง ประเด็นที่น่าสนใจ 3.  ตั้งเป้าเป็นศ...
จุดแข็ง - จุดอ่อนสิงคโปร์ <ul><li>จุดแข็ง </li></ul><ul><li>รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน </li></ul><ul><li>และต...
<ul><li>แรงงานมีทักษะสูง </li></ul><ul><li>ชำนาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ </li></ul><ul><li>มีที่ตั้งเอื้อต่อกา...
จุดอ่อน •  พึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงาน  ระดับล่าง • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจสูง ประเด็นที่น่าสนใจ •  พย...
จุดแข็ง - จุดอ่อนอินโดนีเซีย <ul><li>จุดแข็ง </li></ul><ul><li>ขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในเอเชีย </li></ul><ul><li>ตลาดขนาดใหญ่...
จุดอ่อน  •  ที่ตั้งเป็นเกาะและกระจายตัว  •  สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคมและการเชื่อมโยงระ...
จุดแข็ง - จุดอ่อนมาเลเซีย <ul><li>จุดแข็ง </li></ul><ul><li>รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ 3 ของอาเซียน </li></ul><u...
<ul><li>จุดอ่อน </li></ul><ul><li>จำนวนประชากรค่อนข้างน้อย ทำให้ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะระดับล่าง </li></ul><ul><li>ประเด็นท...
จุดแข็ง - จุดอ่อนกัมพูชา <ul><li>จุดแข็ง </li></ul><ul><li>มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและ </li></ul><ul><li>อุดมสมบูรณ์ โดย...
<ul><li>จุดอ่อน </li></ul><ul><li>ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร </li></ul><ul><li>ต้นทุนสาธารณูปโภค ( น้ำ ไ...
จุดแข็ง - จุดอ่อนสปป . ลาว <ul><li>จุดแข็ง </li></ul><ul><li>มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำและแร่ชนิ...
<ul><li>จุดอ่อน </li></ul><ul><li>ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร </li></ul><ul><li>พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบส...
จุดแข็ง - จุดอ่อนพม่า <ul><li>จุดแข็ง </li></ul><ul><li>มีทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก </li></ul><ul><li...
<ul><li>จุดอ่อน </li></ul><ul><li>ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร </li></ul><ul><li>ความไม่แน่นอนทางการเมือง แ...
จุดแข็ง - จุดอ่อนบรูไน <ul><li>จุดแข็ง </li></ul><ul><li>รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ 2 ของอาเซียน และอันดับ 26 ...
<ul><li>จุดอ่อน </li></ul><ul><li>ตลาดขนาดเล็ก ประชากรประมาณ 4 แสนคน </li></ul><ul><li>ขาดแคลนแรงงาน </li></ul><ul><li>...
จุดแข็ง - จุดอ่อนฟิลิปปินส์ <ul><li>จุดแข็ง </li></ul><ul><li>ประชากรจำนวนมากอันดับ 12 ของโลก </li></ul><ul><li>(>100 ...
<ul><li>จุดอ่อน </li></ul><ul><li>ที่ตั้งห่างไกลจากประเทศสมาชิกอาเซียน </li></ul><ul><li>ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสวัสดิภาพ...
จุดแข็ง - จุดอ่อนเวียดนาม <ul><li>จุดแข็ง </li></ul><ul><li>ประชากรจำนวนมากอันดับ 14 ของโลก (~90 ล้านคน ) </li></ul><...
<ul><li>จุดอ่อน  </li></ul><ul><li>ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ได้รับการพัฒนา </li></ul><ul><li>เท่าที่ควร </li></ul><ul...
แหล่งอ้างอิง
เราจะเรียนรู้เรื่องอาเซียนเพิ่มเติมได้จากที่ไหน <ul><li>เว็บไซต์สำนักเลขาธิการอาเซียน http:// www.aseansec.org / </li></...
จัดทำโดย ปริญญาโท สาขาการสอนสังคมศึกษา รุ่นที่ 2
นางสาวณิชชา บุญปัญญาวัฒน์ นางสาวนงค์นุช เหล็กกล้า นางสาวประภาศรี พลนิตย์ นายไพวัลย์ สอนซ้าย นางสาวสรญา แก้วงาม ว่าที่...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

อาเซียน

10,273 views

Published on

อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี

Published in: Education
 • Be the first to like this

อาเซียน

 1. 2. ประชาคมอาเซียน
 2. 3. อาเซียน ( ASEAN) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations)
 3. 4. ที่มาของอาเซียน <ul><li>อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ . ศ . 2504 มีประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ได้ร่วมกัน จัดตั้งสมาคมอาสา หรือ Association of South East Asia ขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม </li></ul>
 4. 5. <ul><li>ในช่วงทศวรรษ 2500 ระบอบการปกครองแบบ คอมมิวนิสต์ได้แพร่เข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ </li></ul><ul><li> ทำให้เกิดความกังวลทางด้านเสถียรภาพทางการเมืองและ เศรษฐกิจ ประเทศมหาอำนาจเริ่มไม่สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือเท่าที่ควร ประเทศในกลุ่ม ASEAN ให้ ความร่วมมือ มีการฟื้นฟูสัมพันธภาพระหว่างประเทศขึ้น </li></ul>
 5. 6. <ul><li> ได้มีการจัดตั้งองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค </li></ul><ul><li>“ สมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” สำนักงานใหญ่อาเซียน </li></ul><ul><li>ตั้งอยู่ที่ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย </li></ul>
 6. 7. การก่อตั้งอาเซียน <ul><li>อาเซียนตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ที่พระราชวังสราญรมย์ หลังการลงนามในปฏิญญาสมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Declaration of ASEAN Concord) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปฏิญญากรุงเทพฯ ( Bangkok Declaration) หรือ ปฏิญญาอาเซียน ( ASEAN Declaration) </li></ul>
 7. 8. <ul><li>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ </li></ul><ul><li>นายอาดัม มาลิก ประเทศอินโดนิเซีย </li></ul><ul><li>นายตุน อับดุล ราซัก บิน ฮุสเซน ประเทศมาเลเซีย </li></ul><ul><li>นายนาซิโซ รามอส ประเทศฟิลิปปินส์ </li></ul><ul><li>นายเอส ราชารัตนัม ประเทศสิงค์โปร์ </li></ul><ul><li>พันเอก ( พิเศษ ) ดร . ถนัด คอมันตร์ ประเทศไทย </li></ul>
 8. 9. ประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับอาเซียน <ul><li>บรูไนดารุสซาลาม เป็นสมาชิก เมื่อ 7 มกราคม 2527 </li></ul><ul><li>เวียดนาม เป็นสมาชิก เมื่อ 28 กรกฎาคม 2538 </li></ul><ul><li>ลาว และ พม่า เป็นสมาชิก เมื่อ 23 กรกฎาคม 2540 </li></ul><ul><li>กัมพูชา เป็นสมาชิก เมื่อ 30 เมษายน 2542 </li></ul>
 9. 10. <ul><li>การเข้าร่วมของประเทศสมาชิกใหม่สอดคล้องกับปฏิญญาอาเซียน ระบุว่า </li></ul><ul><li>อาเซียนพร้อมรับทุกประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พร้อมที่จะรับเป้าหมาย หลักการและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสมาชิก </li></ul>
 10. 11. ความจำเป็นต้องตั้งอาเซียน <ul><li>ความร่วมมือของประเทศผู้ก่อตั้งมีส่วนช่วย </li></ul><ul><li>ป้องกันการเกิดความขัดแย้ง </li></ul><ul><li>ส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี </li></ul><ul><li>ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน </li></ul>
 11. 12. ปฏิญญากรุงเทพฯ กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์สำหรับอาเซียน 7 ประการ ได้แก่ 1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม 2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
 12. 13. <ul><li>3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร </li></ul><ul><li>4. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย </li></ul>
 13. 14. <ul><li>5 . ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสาร และการปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิต </li></ul><ul><li>6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ </li></ul><ul><li>7. ร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ </li></ul>
 14. 15. วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งอาเซียน <ul><li>ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร </li></ul><ul><li>ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค </li></ul><ul><li>ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ </li></ul>
 15. 16. คำขวัญของอาเซียน “ One Vision,One Identity, One Community ” หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม
 16. 17. สัญลักษณ์ของอาเซียน   <ul><li>“ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ ” หมายถึง </li></ul><ul><li>ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน </li></ul>
 17. 18. <ul><li>สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง </li></ul><ul><li>สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า </li></ul><ul><li>สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ </li></ul><ul><li>สีเหลือง หมายถึง ความเจริญ </li></ul><ul><li>รุ่งเรือง </li></ul>
 18. 19. อาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ <ul><li>อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา </li></ul>
 19. 20. ความสำเร็จของอาเซียน <ul><li>1. ส่งเสริมการยึดมั่นในบรรทัดฐานร่วมกัน </li></ul><ul><li>2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้กำหนดนโยบาย ความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างกัน </li></ul><ul><li>3. ช่วยป้องกันความขัดแย้งไม่ให้เกิดขึ้นในภูมิภาค </li></ul>
 20. 21. 4. ไม่มีสงครามระหว่างกัน 5. ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นเวทีที่ประเทศมหาอำนาจหลายประเทศเข้าร่วมหารือในฐานะประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partnerships) 6. มีความร่วมมือในกรอบความร่วมมืออาเซียน + 3 (ASEAN Plus Three)
 21. 22. <ul><li>7. สร้างเวทีหารือด้านการเมืองและความมั่นคง </li></ul><ul><li>8. การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก </li></ul><ul><li>(ASEAN Regional Forum – ARF หรือ เออาร์เอฟ ) </li></ul><ul><li>9. การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก </li></ul><ul><li>(East Asia Summit) </li></ul>
 22. 23. <ul><li>10. อาเซียนได้วางรากฐานของการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) </li></ul><ul><li>11. ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นระบบเศรษฐกิจที่เปิดต่อประชาคมโลก </li></ul><ul><li>12. ส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคอนุรักษ์สภาพแวดล้อม </li></ul>
 23. 24. 13. การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 14. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ร้ายแรง 15. ส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้ เกิดขึ้นในภูมิภาค
 24. 25. วิสัยทัศน์อาเซียน กำหนดเป้าหมายว่า ภายในปีค . ศ . 2020 ( 2563 ) อาเซียนจะเป็น <ul><li>1) วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ </li></ul><ul><li>2) หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัต </li></ul><ul><li>3) มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก </li></ul><ul><li>4) ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร </li></ul>
 25. 26. ในปี 2546 ผู้นำอาเซียนได้ลงนามปฏิญญา “ว่าด้วยความร่วมมือ” ในอาเซียน ฉบับที่ 2 ( Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพื่อประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Commun ity ภายในปี 2563 ( ค . ศ .2020)
 26. 27. ปี 2546 ผู้นำอาเซียนมีความเห็นตรงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก <ul><li>ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน </li></ul><ul><li>ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน </li></ul><ul><li>ประชาคมสังคม - วัฒนธรรมอาเซียน </li></ul>
 27. 28. 1 . ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เป้าหมาย : เพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมที่สมาชิกมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน มีเสถียรภาพ มีสันติภาพ และ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 28. 29. องค์ประกอบ มีกฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน และค่านิยมร่วมกัน มีเอกภาพ สงบสุข แข็งแกร่ง และรับผิดชอบ แก้ปัญหาความมั่นคง มีพลวัตร คงความเป็นศูนย์กลาง และบทบาทของอาเซียน
 29. 30. 2 . ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนของประเทศสมาชิก มีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น มีการไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก และ มีศักยภาพในการแข่งขันกับโลกภายนอกได้
 30. 31. 1. เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 2. มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ที่เท่าเทียมกัน 3. มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 4. บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ได้อย่างสมบูรณ์
 31. 32. ความก้าวหน้า ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สู่ “ตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน” เปิดเสรีการค้า สินค้า เปิดเสรีการค้า บริการ การเคลื่อนย้ายแรงงาน มีฝีมืออย่างเสรี เปิดเสรีการเคลื่อนย้าย เงินทุน เปิดเสรี การลงทุน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 32. 33. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในกรอบอาเซียน แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ . ศ . 2554-2558 มุ่งปรับโครงสร้างตลาดการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ให้เกิดความเชื่อมโยงเส้นทางในภูมิภาค ( ASEAN Tourism Connectivity Corridors) และสนับสนุน การเดินทางท่องเที่ยวของเยาวชน
 33. 34. ASEAN as a Single Destination อำนวยความสะดวกการเดินทางในอาเซียนและระหว่างประเทศ อำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง ขยายตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคงของการท่องเที่ยว การตลาดและการส่งเสริมร่วมกัน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 34. 35. 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป้าหมาย : อาเซียนเป็นสังคมเป็นเอกภาพ เอื้ออาทรต่อกัน มีความ เป็นอยู่ที่ดี พัฒนาทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม การพัฒนามนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม การส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ความยุติธรรมและสิทธิ การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
 35. 36. กฎบัตรอาเซียน <ul><li>ธรรมนูญของอาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล </li></ul><ul><li>เป็นการวางกรอบกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน </li></ul><ul><li>การประมวลสิ่งที่ถือเป็นค่านิยม หลักการ </li></ul><ul><li>แนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียนมาประกอบกันเป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการ </li></ul>
 36. 37. สำหรับประเทศสมาชิก มีการปรับปรุงแก้ไข สร้างกลไกใหม่ขึ้นและกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรสำคัญในอาเซียน ตลอดจนความสัมพันธ์ในการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 37. 38. องค์ประกอบกฎบัตรอาเซียน บทบัญญัติ 13 บท 55 ข้อ เป้าหมายและหลักการ สมาชิกภาพ โครงสร้างองค์กรของอาเซียน องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน กระบวนการตัดสินใจ การระงับข้อพิพาท งบประมาณและการเงิน การบริหารจัดการ เอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน และความสัมพันธ์กับภายนอก
 38. 39. ประเทศไทยกับอาเซียน <ul><li>ด้านการเมืองและความมั่นคง </li></ul><ul><li>ไทยมีบทบาทสำคัญสนับสนุน ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นองค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาค </li></ul><ul><li>มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างสันติภาพและลดความตึงเครียดทางการเมืองในภูมิภาค ทำให้อาเซียนสามารถขยายจำนวนสมาชิกครบ 10 ประเทศ </li></ul>
 39. 40. 2. ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชาชนและพัฒนาการของภูมิภาคโดยรวม 3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม ในอาเซียน สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ ในภูมิภาค
 40. 41. การประชุมอาเซียน ครั้งที่ 15 ไทยเป็นเจ้าภาพ การประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2552 การจัดประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียน
 41. 42. หัวข้อหลักของการประชุม การกำหนดวิสัยทัศน์สำหรับประชาคมอาเซียนใน ปี พ . ศ . 2558 มี 3 ลักษณะ 1) ประชาคมที่เน้นการปฏิบัติ 2) ประชาคมที่เน้นความเชื่อมโยงระหว่างกัน 3) ประชาคมที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
 42. 43. ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 องค์ประกอบยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม “ เน้นการเตรียมพร้อมและปรับตัวสู่บริบทโลกและภูมิภาค สร้างความความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนา เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ และบรรเทาผลกระทบเชิงลบและประเด็นปัญหาร่วมระหว่างประเทศ”
 43. 44. แนวทางการเตรียมความพร้อมสู่ ASEAN 1. ทำความเข้าใจเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 2. สร้างค่านิยมและแนวปฏิบัติร่วมกันในด้านต่างๆ เช่น ค่านิยมว่าด้วยการไม่ใช้กำลัง ยึดหลักสันติวิธี การไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างความสงบ สันติภายในภูมิภาค
 44. 45. 3. เสริมสร้างขีดความสามารถในการเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคง บนพื้นฐานความมั่นคงของมนุษย์ 4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางทหาร สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและป้องกันความขัดแย้งที่รุนแรง
 45. 46. 5. เตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรในสาขาต่างๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น 6. ศึกษาข้อมูล โดยเฉพาะตัวบทกฎหมาย ของสมาชิกแต่ละประเทศ เนื่องจากมีความแตกต่างกัน เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความร่วมมือ และป้องกันความขัดแย้งระหว่างประเทศ
 46. 47. 7. ศึกษาวัฒนธรรมของสมาชิก โดยเฉพาะประเทศที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 8. จัดตั้งสำนักงาน / สำนัก / ส่วนงาน เพื่อดูแลงานรับผิดชอบงานด้านอาเซียโดยเฉพาะ ภายใต้องค์กร
 47. 48. จุดแข็ง-จุดอ่อนของสมาชิกอาเซียน
 48. 49. จุดแข็ง - จุดอ่อนไทย <ul><li>จุดแข็ง </li></ul><ul><li>เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการรายใหญ่ของโลก </li></ul><ul><li>ที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ </li></ul><ul><li>สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง </li></ul><ul><li>ระบบธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง </li></ul><ul><li>แรงงานจำนวนมาก </li></ul>
 49. 50. จุดอ่อน 1. แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ 2. เทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นขั้นกลาง ประเด็นที่น่าสนใจ 3. ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางอาเซียนในหลายด้าน อาทิ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการท่องเที่ยว 4. ดำเนินงานตามแผนปรับตัวสู่ AEC ปี 53-54 ได้ 64% สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของอาเซียนที่ 53% สะท้อนการเตรียมพร้อมอย่างจริงจัง
 50. 51. จุดแข็ง - จุดอ่อนสิงคโปร์ <ul><li>จุดแข็ง </li></ul><ul><li>รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน </li></ul><ul><li>และติดอันดับ 15 ของโลก </li></ul><ul><li>การเมืองมีเสถียรภาพ </li></ul><ul><li>เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ </li></ul>
 51. 52. <ul><li>แรงงานมีทักษะสูง </li></ul><ul><li>ชำนาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ </li></ul><ul><li>มีที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางเดินเรือ </li></ul>
 52. 53. จุดอ่อน • พึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงาน ระดับล่าง • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจสูง ประเด็นที่น่าสนใจ • พยายามขยายโครงสร้างเศรษฐกิจมายังภาคบริการ มากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกสินค้า
 53. 54. จุดแข็ง - จุดอ่อนอินโดนีเซีย <ul><li>จุดแข็ง </li></ul><ul><li>ขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในเอเชีย </li></ul><ul><li>ตลาดขนาดใหญ่ ( ประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของ โลกและมากที่สุดในเอเชีย ) </li></ul><ul><li>มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก </li></ul><ul><li>มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและจำนวนมาก โดยเฉพาะถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ โลหะต่างๆ </li></ul><ul><li>ระบบธนาคารค่อนข้างแข็งแกร่ง </li></ul>
 54. 55. จุดอ่อน • ที่ตั้งเป็นเกาะและกระจายตัว • สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคมและการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ • การลงทุนส่วนใหญ่เน้นใช้ทรัพยากรในประเทศ เป็นหลัก
 55. 56. จุดแข็ง - จุดอ่อนมาเลเซีย <ul><li>จุดแข็ง </li></ul><ul><li>รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ 3 ของอาเซียน </li></ul><ul><li>สำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ 3 และ </li></ul><ul><li>ก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก </li></ul><ul><li>ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร </li></ul><ul><li>แรงงานมีทักษะ </li></ul>
 56. 57. <ul><li>จุดอ่อน </li></ul><ul><li>จำนวนประชากรค่อนข้างน้อย ทำให้ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะระดับล่าง </li></ul><ul><li>ประเด็นที่น่าสนใจ </li></ul><ul><li>ตั้งเป้าหมายเป็น “ประเทศพัฒนาแล้ว” ในปี 2563 </li></ul><ul><li>ฐานการผลิตและส่งออกสินค้าสำคัญที่คล้ายคลึงกับไทย </li></ul><ul><li>มีนโยบายพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างจริงจัง </li></ul>
 57. 58. จุดแข็ง - จุดอ่อนกัมพูชา <ul><li>จุดแข็ง </li></ul><ul><li>มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและ </li></ul><ul><li>อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำ ป่าไม้ และแร่ชนิดต่างๆ </li></ul><ul><li>ค่าจ้างแรงงานต่ำสุดในอาเซียน (1.6 USD/day) </li></ul>
 58. 59. <ul><li>จุดอ่อน </li></ul><ul><li>ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร </li></ul><ul><li>ต้นทุนสาธารณูปโภค ( น้ำ ไฟฟ้า และการสื่อสาร ) ค่อนข้างสูง </li></ul><ul><li>ขาดแคลนแรงงานมีทักษะ </li></ul><ul><li>ประเด็นที่น่าสนใจ </li></ul><ul><li>ประเด็นขัดแย้งระหว่างไทย - กัมพูชาอาจบั่นทอนโอกาสขยายการค้า - การลงทุนระหว่างกันในอนาคตได้ </li></ul>
 59. 60. จุดแข็ง - จุดอ่อนสปป . ลาว <ul><li>จุดแข็ง </li></ul><ul><li>มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำและแร่ชนิดต่างๆ </li></ul><ul><li>การเมืองมีเสถียรภาพ </li></ul><ul><li>ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำ (2.06 USD/day ) </li></ul>
 60. 61. <ul><li>จุดอ่อน </li></ul><ul><li>ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร </li></ul><ul><li>พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา </li></ul><ul><li>การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีทางออกสู่ทะเล </li></ul><ul><li>ประเด็นที่น่าสนใจ </li></ul><ul><li>การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานน้ำ และเหมืองแร่ </li></ul>
 61. 62. จุดแข็ง - จุดอ่อนพม่า <ul><li>จุดแข็ง </li></ul><ul><li>มีทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก </li></ul><ul><li>มีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย </li></ul><ul><li>ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำ (2.5 USD/day) </li></ul>
 62. 63. <ul><li>จุดอ่อน </li></ul><ul><li>ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร </li></ul><ul><li>ความไม่แน่นอนทางการเมือง และนโยบาย </li></ul><ul><li>ประเด็นที่น่าสนใจ </li></ul><ul><li>การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในประเทศเชิงรุก </li></ul><ul><li>ทั้งทางถนน รถไฟความเร็วสูง และท่าเรือ </li></ul>
 63. 64. จุดแข็ง - จุดอ่อนบรูไน <ul><li>จุดแข็ง </li></ul><ul><li>รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ 2 ของอาเซียน และอันดับ 26 ของโลก </li></ul><ul><li>การเมืองค่อนข้างมั่นคง </li></ul><ul><li>เป็นผู้ส่งออกน้ำมัน และมีปริมาณสำรองน้ำมันอันดับ 4 ของอาเซียน </li></ul>
 64. 65. <ul><li>จุดอ่อน </li></ul><ul><li>ตลาดขนาดเล็ก ประชากรประมาณ 4 แสนคน </li></ul><ul><li>ขาดแคลนแรงงาน </li></ul><ul><li>ประเด็นที่น่าสนใจ </li></ul><ul><li>มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใกล้ชิดกับสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย </li></ul><ul><li>การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศพึ่งพาสิงคโปร์เป็นหลัก </li></ul><ul><li>ให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารค่อนข้างมาก </li></ul>
 65. 66. จุดแข็ง - จุดอ่อนฟิลิปปินส์ <ul><li>จุดแข็ง </li></ul><ul><li>ประชากรจำนวนมากอันดับ 12 ของโลก </li></ul><ul><li>(>100 ล้านคน ) </li></ul><ul><li>แรงงานทั่วไปมีความรู้ - สื่อสารภาษาอังกฤษได้ </li></ul>
 66. 67. <ul><li>จุดอ่อน </li></ul><ul><li>ที่ตั้งห่างไกลจากประเทศสมาชิกอาเซียน </li></ul><ul><li>ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสวัสดิภาพทางสังคม </li></ul><ul><li>ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร </li></ul><ul><li>ประเด็นที่น่าสนใจ </li></ul><ul><li>สหภาพแรงงานมีบทบาทค่อนข้างมาก และ </li></ul><ul><li>มีการเรียกร้องเพิ่มค่าแรงอยู่เสมอ </li></ul><ul><li>การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการรองรับความต้องการ </li></ul><ul><li>ภายในประเทศเป็นหลัก </li></ul>
 67. 68. จุดแข็ง - จุดอ่อนเวียดนาม <ul><li>จุดแข็ง </li></ul><ul><li>ประชากรจำนวนมากอันดับ 14 ของโลก (~90 ล้านคน ) </li></ul><ul><li>มีน้ำมันมากเป็นอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก </li></ul><ul><li>มีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า 3,200 กิโลเมตร </li></ul><ul><li>การเมืองมีเสถียรภาพ </li></ul><ul><li>ค่าจ้างแรงงานเกือบต่ำสุดในอาเซียน รองจากกัมพูชา </li></ul>
 68. 69. <ul><li>จุดอ่อน </li></ul><ul><li>ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ได้รับการพัฒนา </li></ul><ul><li>เท่าที่ควร </li></ul><ul><li>ต้นทุนที่ดินและค่าเช่าสำนักงานค่อนข้างสูง </li></ul><ul><li>ประเด็นที่น่าสนใจ </li></ul><ul><li>มีรายได้และความต้องการสูงขึ้นจากเศรษฐกิจ </li></ul><ul><li>ที่โตเร็ว </li></ul>
 69. 70. แหล่งอ้างอิง
 70. 71. เราจะเรียนรู้เรื่องอาเซียนเพิ่มเติมได้จากที่ไหน <ul><li>เว็บไซต์สำนักเลขาธิการอาเซียน http:// www.aseansec.org / </li></ul><ul><li>กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศของไทย </li></ul><ul><li>ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ http://www.mfa.go.th/ และ http://www.14thaseansummit.org/ </li></ul>
 71. 72. จัดทำโดย ปริญญาโท สาขาการสอนสังคมศึกษา รุ่นที่ 2
 72. 73. นางสาวณิชชา บุญปัญญาวัฒน์ นางสาวนงค์นุช เหล็กกล้า นางสาวประภาศรี พลนิตย์ นายไพวัลย์ สอนซ้าย นางสาวสรญา แก้วงาม ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรฤทัย จงรักษ์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงพราวตา ตรีสุวรรณ

×