Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ประเทศอินโดนีเซีย

26,869 views

Published on

อาเซียน ม.5 อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี

Published in: Education
 • Be the first to comment

ประเทศอินโดนีเซีย

 1. 1. ประเทศอินโดนีเซีย สังคมและวัฒนธรรม
 2. 2. <ul><li>๑๓ , ๖๗๗ เกาะ </li></ul>
 3. 3. ผู้คนและความเป็นอยู่ <ul><li>อินโดนีเซียมีประชากรประมาณ 222 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 5 ของโลกประกอบด้วยชนพื้นเมืองกว่า 500 กลุ่ม ที่สำคัญได้แก่ ชาวอาเจห์ บาตัก และมินังกาเบา บนเกาะสุมาตรา ชาวซุนดาและชวา ชาวมาดูรา ชาวบาหลี ชาวซาวัค ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเชื้อสายมาเลย์ตามที่ราบชายฝั่งทะเล และกลุ่มเชื้อสายจีนตามเมืองใหญ่ๆ เนื่องจากมีประชากรหลากหลายจึงมีภาษาถิ่นถึง 583 ภาษา ภาษาพื้นเมืองที่ใช้มากที่สุดคือภาษาชวา ส่วนภาษาประจำชาติคือ ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย </li></ul>
 4. 4. ภาษาอินโดนีเซียทั่วๆไปและคำทักทายเบื้องต้น ที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน <ul><li>Halo ( ฮาโหล ) = สวัสดี </li></ul><ul><li>Selamat pagi ( เซอลามัต ปากี ) = สวัสดีตอนเช้า </li></ul><ul><li>Selamat siang( เซอลามัตเซียง ) = สวัสดีตอนกลางวัน </li></ul><ul><li>Selamat malam ( เซอลามัตมาลาม ) = สวัสดีตอนหัวค่ำ </li></ul><ul><li>Selamat tidur ( เซอลามัตติดูร์ ) = ราตรีสวัสดิ์ </li></ul><ul><li>Salamat Tinggal ( ซา - ลา - มัต - ติง - กาล ) แปลว่า ลาก่อน ( ใช้กับคนที่จะพูดด้วย ประมาณว่า เรากำลังจะไปแล้วนะจ๊ะ บะบายๆ ^^) </li></ul><ul><li>Salamat Jalan( ซา - ลา - มัต - จา - ลัน ) แปลว่า ลาก่อน ( ใช้ตอบกับคนที่พูดว่า Salamat Tinggal) </li></ul>
 5. 5. ผู้คน ชาวอินโดนีเซีย <ul><li>ลักษณะของชาวอินโดนีเซีย จะมีตาคม ผมดำ ผิวสีน้ำตาล กระดูกแก้มกว้าง ตาเล็ก จมูกใหญ่ มีความสูงประมาณ ๕ - ๖ ฟุต พอกับความสูงของคนไทยทั่วไป </li></ul>
 6. 8. หลักการหรือคำขวัญของอินโดนีเซีย <ul><li>Bhinneka Tunggal Ika ( บินนิกา ตุงกัล </li></ul><ul><li>อิกา ) &quot; เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย &quot; </li></ul><ul><li>ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามกับศาสนาอื่นๆ </li></ul>
 7. 9. ศาสนา <ul><li>ศาสนา : ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 87 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 6 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์   ร้อยละ 3.5 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิก ร้อยละ 1.8 นับถือศาสนาฮินดู  และร้อยละ 1.3   นับถือ ศาสนาพุทธ </li></ul><ul><li>อินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีประชากรชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 220 ล้านคน มากกว่าปากีสถานที่อยู่ในอันดับสองถึง 36 ล้านคน และมีมากกว่าทุกชาติในตะวันออกกลางรวมกันถึงสองในสาม ชาวมุสลิมในอินโดนีเซียเป็นศาสนิกชนผู้เคร่งศาสนา จากการสำรวจของ พิวโกลบอลแอตติจูดส์ ( Pew Global Attitudes) เมื่อ เร็วๆนี้พบว่า อินโดนีเซียเป็นประเทศเคร่งศาสนาที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และยังชาติประชาธิปไตยที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก </li></ul>
 8. 11. วัฒนธรรม : การแต่งกาย <ul><li>                     ผู้ชาย   จะนุ่งโสร่ง สวมเสื้อคอปิด แขนยาว สวมหมวกรูปกลม หรือหมวกหนีบ ทำด้วยสักหลาดสีดำ บางครั้งจะนุ่งโสร่งทับกางเกง ประมาณครึ่งตัว โดยปล่อยให้เห็นขากางเกง ในกรณีที่ต้องเข้าพิธี อาจจะมีการเหน็บกริชด้วย ปัจจุบันผู้ชายอินโดนีเซียส่วนใหญ่นิยม แต่งกายแบบสากล แต่ยังคงสวมหมวกแบบเดิม </li></ul>
 9. 12. วัฒนธรรม : การแต่งกาย <ul><li>                     ผู้หญิง   จะใช้ผ้าไคน์ พันรอบตัว และใช้นุ่งอยู่กับบ้านเท่านั้น ผ้าไคน์จะมีลวดลายสวยงามมาก เนื้อดีและราคาแพง ซึ่งเป็นที่นิยมเรียกกันอีกชื่อว่า ผ้าปาติค (Patik) เวลานุ่งจะต้องให้ยาวกรอมเท้า สวมเสื้อ เรียกว่า เคบาจา ( Kebaja) เป็นเสื้อที่รัดติดกับตัว แขนยาว สำหรับผู้หญิงชาวเกาะสุมาตรา นิยมสวมเสื้อหลวม ลำตัวยาวเกือบถึงเข่า เรียกว่า บัตยูกรุง และใช้ผ้าห่มพาดไหล่ข้างหนึ่งด้วย ผู้หญิงอินโดนีเซียไว้ผมยาว แล้วเกล้าเป็นมวย และใช้เครื่องประดับ เช่น พลอย หรือดอกไม้ประดับศีรษะ รองเท้าที่ใช้เดิมเป็นรองเท้าแตะ แต่ปัจจุบันเป็นรองเท้ามีส้น และทาสี แกะสลักเป็นรูปต่าง ๆ สายคาดทำด้วยหนังทาสีเงิน หรือสีทอง สตรีที่นับถือศาสนาอิสลามจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ แต่ไม่ปิดหน้า ปัจจุบันนิยมแต่งกายแบบตะวันตกมากขึ้น การแต่งกายแบบดังกล่าว จะใช้ในโอกาสพิธีสำคัญ ๆ เท่านั้น </li></ul>
 10. 13. <ul><li>ปาเลมบัง </li></ul>
 11. 14. <ul><li>อาเจะห์ ชวา </li></ul>
 12. 15. บาดัง <ul><li>จาการ์ตา </li></ul>
 13. 16. Lamaholot Women in East Flores
 14. 17. ผ้าปาเต๊ะ
 15. 18. วัฒนธรรม : อาหาร อาหารจานเด็ดของชาวอินโดนีเซียก็คือ บัคมีโกเรง ( bakmi goreng ) หรือบะหมี่ผัด
 16. 19. ชาวอินโดนีเซียก็นิยมกินข้าวต้มมัดห่อด้วยทางมะพร้าว ต่างจากไทยที่ห่อด้วย ใบตอง เป็นส่วนใหญ่ เรียกชื่อว่า เคอตุปัต ( Ketupat )
 17. 20. สะเต๊ะหรือซาเตมีจุดกำเนิดมาจากเกาะชวาหรือเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซีย
 18. 21. วัฒนธรรม : การแสดง <ul><li>ศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ </li></ul><ul><li>เด่นชัดของอินโดนีเซียและยังคงเป็น </li></ul><ul><li>ศิลปะประจำ ชาติที่เก่าแก่ที่สุดก็คือ </li></ul><ul><li>ศิลปะการเชิดหนังหรือเชิดหุ่นภาษาชวา </li></ul><ul><li>เรียกว่า “ วายัง ” (Wayang) หรือเรียก </li></ul><ul><li>เต็มชื่อว่า ” วายัง ปูร์วา ” ( Wayang Purwa) </li></ul><ul><li>ปัจจุบันคำว่าวายังมีความหมายทั่ว </li></ul><ul><li>ไปว่า ” การแสดง ” </li></ul>
 19. 24. <ul><li>วายัง โตเป็ง ( Wayang Topeng) </li></ul><ul><li>เรียกสั้นๆว่า “ โตเป็ง ” </li></ul><ul><li>เป็นระบำหน้ากาก หน้ากาก </li></ul><ul><li>แกะสลักจากไม้ </li></ul><ul><li>วายัง โตเป็ง ( Wayang Topeng) </li></ul><ul><li>ที่มาจากพิธีกรรมบวงสรวงบูชา </li></ul><ul><li>ภูตผีปีศาจในสมัยโบราณ </li></ul>
 20. 26. การเต้นบารอง
 21. 30. โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม <ul><li>                  ประชากรอินโดนีเซียประกอบด้วย หลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ แต่ละเผ่าพันธุ์ต่างก็มีมรดกทางวัฒนธรรม และลักษณะทางสังคมของตนสืบทอดกันมา ชนเหล่านี้เมื่อถูกรวมกันเข้าภายใต้ระบบการเมือง เศรษฐกิจและการป้องกันประเทศร่วมกัน                 จากการที่สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซีย มีลักษณะแยกกันเป็นหมู่เกาะมากมาย และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล ประชากรติดต่อกันได้ยาก ทำให้แต่ละภูมิภาคมีรูปแบบวัฒนธรรมของตนเอง จึงปรากฎลักษณะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาที่ใช้ผิดแผก แตกต่างกันไป </li></ul>
 22. 31. <ul><li>                ขนบธรรมเนียมประเพณี   ประชากรกลุ่มต่าง ๆ ของอินโดนีเซีย มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตแตกต่างกันไป ในแต่ละกลุ่มชน ชาวชนบทที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง ยังยึดมั่นอยู่กับประเพณีเดิมอยู่มาก ส่วนกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในตัวเมือง และได้รับการศึกษาแบบตะวันตก จะมีวิถีชีวิตแตกต่างกันออกไป การแบ่งกลุ่มชนตามขนบธรรมเนียมประเพณี และพื้นที่ตั้ง สามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ                     กลุ่มแรก   เป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในเกาะชวา และบาหลี ผู้คนที่อยู่ในแถบนี้จะยึดมั่นอยู่ในแนวทางของศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรมเน้นหนักในเรื่องคุณค่าของจิตใจ และสังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาศิลปอย่าง มากมาย โดยเฉพาะนาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ประชากรจะประพฤติตามหลักจริยธรรม มีการเคารพต่อบุคคลตามฐานะของบุคคลนั้น ๆ </li></ul>
 23. 32. <ul><li>                    กลุ่มที่สอง   เป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ตามบริเวณริมฝั่งทะเลของเกาะต่าง ๆ ดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยการประกอบการค้าขาย มีชีวิตทางวัฒนธรรมตามหลักของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด และเป็นนักธุรกิจของสังคมอินโดนีเซียยุคใหม่ และได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้ทางศาสนา และกฎหมาย                      กลุ่มที่สาม   เป็นกลุ่มที่มีความล้าหลังมาก อาศัยอยู่ตามบริเวณเทือกเขาในส่วนลึกของประเทศ ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยการล่าสัตว์ และการเพาะปลูก รัฐบาลอินโดนีเซียได้เข้าไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชนกลุ่มนี้แล้ว                     ในประเทศอินโดนีเซีย มีการกำหนดกฎหมายประเพณีในสังคม ตามความเชื่อในศาสนาซึ่งจะต้องปฎิบัติอย่างเคร่งครัด และสืบทอดกันมานานแล้ว มีสาระที่สำคัญคือ ความผูกพันระหว่างสามีกับภรรยา พ่อแม่กับลูก และพลเมืองต่อสังคมที่ตนอยู่ โดยยึดหลักการปฎิบัติที่เรียกเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า โกตองโรยอง คือการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันในงานต่าง ๆ เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแต่งงาน การสร้างบ้านที่อยู่อาศัย การใช้ที่ดินร่วมกัน ภายใต้ข้อตกลงและข้อแม้พิเศษ </li></ul>

×