ภูมิลักษณ์ภาคใต้

16,976 views

Published on

ภูมิลักษณ์ภาคใต้

 1. 1. ภูมิลักษณ์ภาคใต้ แผ่นดินคาบสมุทร สองทะเล ป่าเขียว เกาะงาม ตระการก้อนเมฆ
 2. 3. <ul><li>ข้อมูลทั่วไป </li></ul><ul><li>เป็นภูมิภาคหนึ่งของ ไทย อยู่ทางใต้ของประเทศ ขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก และทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตก มีเนื้อที่ รวม 70,715.2 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจดใต้ ประมาณ 750 กิโลเมตร ทุกจังหวัดของภาคมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ยกเว้นจังหวัดยะลา </li></ul><ul><li>มีเทือกเขาที่สำคัญได้แก่ เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต เทือกเขานครศรีธรรมราช โดยมีเทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับมาเลเซีย </li></ul><ul><li>แม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำกระบุรี แม่น้ำหลังสวน แม่น้ำตะกั่วป่า แม่น้ำท่าทอง แม่น้ำพุมดวง แม่น้ำตาปี แม่น้ำปากพนัง แม่น้ำตรัง แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปัตตานี และ แม่น้ำโก - ลก </li></ul>
 3. 4. ภูมิลักษณ์ภาคใต้ <ul><li>ภาคใต้ของประเทศไทยมีความโดดเด่นแตกต่างจากภาคอื่น ตรงที่เป็นคาบสมุทรยื่นออกไประหว่าง 2 ทะเล คือทะเลจีนใต้กับทะเลอันดามัน ภาคใต้เป็นส่วนหนึ่งของคาบสมุทรอินโดจีน ซึ่งต่อลงไปถึงประเทศมาเลเซีย การที่เป็นคาบสมุทรทำให้ภาคใต้มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะ </li></ul><ul><li>ภาคใต้โดยภาพรวมจะมีสันเทือกเขาเป็นแกนกลาง ประกบด้วยชายฝั่งทั้งสองด้าน ประกอบด้วย </li></ul>
 4. 6. 1. เขตเทือกเขาสูง <ul><li>ภาคใต้มีภูมิประเทศหลักเป็นเทือกเขาสูงและชายฝั่ง ได้แก่ เทือกเขาภูเก็ต เทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขาสันกาลาคีรี ลักษณะและความสำคัญมีดังนี้ </li></ul><ul><li>1. เทือกเขาสูงเป็นแนวปะทะเมฆฝน </li></ul><ul><li>2. เทือกเขาสูงเป็นแหล่งแร่ดีบุกและวุลแฟลม </li></ul><ul><li>3. เทือกเขาสูงเป็นพื้นที่ต้นน้ำของภาคใต้ </li></ul><ul><li>4. เทือกเขาสูงเป็นพื้นที่ป่าไม้ </li></ul>
 5. 7. แร่ดีบุก
 6. 8. เหมืองแร่
 7. 9. วุลแฟรม
 8. 10. 2. เขตบริเวณพื้นที่สูงตอนกลาง <ul><li>เป็นบริเวณที่สูงที่เป็นเขาโดด ภูเขาเตี้ย ลาดเขา และที่ดอนในตอนกลางของภาคใต้ หรืออยู่ระหว่างเทือกเขาภูเก็ตกับเทือกเขานครศรีธรรมราช ได้แก่ เขาสีสุก เขาพนมเบญจา เขาใหญ่ - เขาสามจอม เป็นพื้นที่ปลูกยางพารา นอกจากนั้นยังมีพืชเศรษฐกิจเช่น ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ชนิดต่างๆ </li></ul>
 9. 21. 3. เขตภาคใต้ชายฝั่งทะเลตะวันออก <ul><li>เป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลตั้งแต่อ . ประทิว จ . ชุมพร ไปถึงปากน้ำโก - ลก อ . ตากใบ จ . นราธิวาส เรียกอีกอย่างว่าชายฝั่งทะเลอ่าวไทย </li></ul><ul><li>ลักษณะเฉพาะและสำคัญมีดังนี้ </li></ul><ul><li>1. เป็นชายฝั่งทะเลที่มีที่ราบชายฝั่งกว้างกว่าชายฝั่งทะเลตะวันตก </li></ul><ul><li>2. มีลักษณะภูมิประเทศย่อย สันดอนจะงอยทราย ( Sand spit ) </li></ul><ul><li>3. มีทะเลสาบน้ำเค็มขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ คือ ทะเลสาบสงขลา </li></ul>
 10. 24. แหลมตะลุมพุก
 11. 28. 4. เขตภาคใต้ชายฝั่งทะเลตะวันตก <ul><li>ได้แก่ ชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน ตั้งแต่จังหวัดระนอง จนถึงจังหวัดสตูล ลักษณะเฉพาะและสำคัญได้แก่ </li></ul><ul><li>1. เป็นชายฝั่งที่มีที่ราบชายฝั่งทะเลแคบ จะเป็นชายฝั่งลาดชัน เนื่องจากส่วนใหญ่มีไหล่เขาติดกับชายทะเล </li></ul><ul><li>2. เป็นชายฝั่งที่มีป่าชายเลนขึ้นอยู่มาก โดยเฉพาะตามปากน้ำ ปากคลอง </li></ul><ul><li>3. เป็นชายฝั่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลมาและมีชื่อเสียง </li></ul>
 12. 29. ป่าชายเลน ( Mangrove swamp forest ) <ul><li>เป็นสังคมป่าไม้บริเวณชายฝั่งทะเล </li></ul><ul><li>ในจังหวัดทางภาคใต้ กลาง และ </li></ul><ul><li>ภาคตะวันออก และมีน้ำขึ้น - น้ำลง </li></ul><ul><li>อย่างเด่นชัดในรอบวัน ประกอบ </li></ul><ul><li>ด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายตระกูล </li></ul><ul><li>และเป็นพวกที่มีใบเขียวตลอดปี   </li></ul><ul><li>ส่วนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้สกุล </li></ul><ul><li>โกงกาง ( Rhizophora ) </li></ul>
 13. 35. 2. ภาคใต้กับคุณสมบัติเชิงภูมิศาสตร์ <ul><li>1. ตำแหน่งที่ตั้งของภาคใต้อยู่ในเขตศูนย์สูตรทำให้ภูมิอากาศมี 2 ฤดู ระหว่างละติจูด 10 องศาเหนือ – 10 องศาใต้ เป็นเขตร้อนแถบศูนย์สูตรมีอากาศร้อน และฝนตกชุกภาคใต้ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 5-11 องศาเหนือ ท้องฟ้ามีเมฆแทบทุกเดือน ฝนตกเวลาบ่ายและเย็นแทบทุกวัน </li></ul><ul><li>2. ตำแหน่งที่ตั้งของภาคใต้ได้รับอิทธิพลลมมรสุมทำให้ฝนตกทั้ง 2 ฤดูและเป็นเส้นทางฝ่านของพายุหมุน มีฝนแปด แดดสี่ </li></ul>
 14. 37. เมฆคิวมูโลนิมบัส <ul><li>เมฆฝน </li></ul>
 15. 38. <ul><li>3. ตำแหน่งที่ตั้งของภูเขาสูงวางตัวเป็นแกนกลาง ทำให้เมฆมาจับตัวสะสมจึงเกิดฝนตก ประกอบด้วยเทือกเขาภูเก็ต เทือกเขานครศรีธรรมราช เทือกเขาสันกาลาคีรี ภาคใต้เป็นแผ่นดินชุ่มอากาศชื้นส่งผลให้มีป่าดิบขื้นเกือบทั้งภาค มีป่าพรุ </li></ul><ul><li>4. ตำแหน่งที่ตั้งของภาคใต้อยู่ระหว่างเส้นทางการค้าทางเรือ ทำให้เกิดเมืองท่าค้าขายมาตั้งแต่อดีต </li></ul><ul><li>5. ตำแหน่งที่ตั้งของคาบสมุทรภาคใต้ ทำให้ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย จีน และวัฒนธรรมแบบอิสลาม เกิดลักษณะผสมทางวัฒนธรรม </li></ul>
 16. 39. ป่าดงดิบชื้น ( Tropical rain forest ) <ul><li>ป่าดงดิบชื้นในประเทศไทยมีการกระจายส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้และ </li></ul><ul><li>ภาคตะวันออกของ ประเทศ อาจพบในภาคอื่นบ้าง แต่มักมีลักษณะโครง </li></ul><ul><li>สร้างที่เป็นสังคมย่อยของสังคมป่า </li></ul><ul><li>ชนิดนี้ ป่าดงดิบชื้นขึ้นอยู่ในที่ราบ </li></ul><ul><li>หรือบนภูเขาที่ระดับความสูงไม่เกิน </li></ul><ul><li>600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ในภาค </li></ul><ul><li>ใต้พบได้ตั้งแต่ตอนล่าง ของจังหวัด </li></ul><ul><li>ประจวบคีรีขันธ์ลงไปจนถึงชาย </li></ul><ul><li>เขตแดน </li></ul>
 17. 40. ป่าพรุ ( Peat Swamp ) <ul><li>         เป็นสังคมป่าที่อยู่ถัดจากบริเวณสังคมป่าชายเลน โดยอาจจะเป็นพื้นที่ลุ่มที่มีการทับถมของซากพืชและอินทรียวัตถุที่ไม่สลาย ตัว และมีน้ำท่วมขังหรือชื้นแฉะตลอดปี จากรายงานของกองสำรวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน ( 2525 ) พื้นที่ที่เป็นพรุพบในจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ นราธิวาส 283,350 ไร่ นครศรีธรรมราช 76,875 ไร่ ชุมพร 16,900 ไร่ สงขลา 5,545 ไร่ พัทลุง 2,786 ไร่ ปัตตานี 1,127 ไร่ และตราด 11,980 ไร่ ส่วนจังหวัดที่พบเล็กน้อย ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ตรังกระบี่ สตูล ระยอง จันทบุรี เชียงใหม่ ( อ . พร้าว ) และจังหวัดชายทะเลอื่น ๆ รวมเป็นพื้นที่ 400,000 ไร่ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกทำลายระบายน้ำออกเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นสวนมะพร้าว นาข้าว และบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา คงเหลือเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ในจังหวัดนราธิวาสเท่านั้น คือ พรุโต๊ะแดง ซึ่งยังคงเป็นป่าพรุสมบูรณ์ และพรุบาเจาะ ซึ่งเป็นพรุเสื่อมสภาพแล้ว </li></ul>
 18. 55. 3. ลักษณะเฉพาะและสำคัญของภูมิประเทศและภูมิธรณี <ul><li>1. หินฐานของภูเขาในภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต มีแร่ที่สำคัญคือ ดีบุก วุลแฟรม ควอตซ์ </li></ul><ul><li>2. หินแกรนิตของหินฐานภาคใต้ทำให้เกิดสัณฐานภูมิประเทศเพื่อการท่องเที่ยวประกอบด้วย </li></ul><ul><li>2.1 หมู่เกาะหินแกรนิต เช่น เกาะภูเก็ต เกาะสิมิลัน </li></ul><ul><li>2.2 อนุสัณฐานหินแกรนิต เช่น หินตาหินยาย หินเรือใบ </li></ul>
 19. 56. เกาะภูเก็ต
 20. 57. หมู่เกาะสิมิลัน
 21. 67. หาดริ้น เกาะพะงัน
 22. 68. เกาะเต่า
 23. 70. <ul><li>หินเรือใบเกาะแปดหมู่เกาะสิมิลัน </li></ul>
 24. 72. 4. ภาคใต้กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ <ul><li>1. ภูมิประเทศและภูมิอากาศภาคใต้ ทำให้มีการปลูกยางพารามาก </li></ul>
 25. 73. <ul><li>2. การมีทะเลทั้งสองฝั่งของภาคใต้ ทำให้เกิดอาชีพประมง ท่าเรือประมง และกองเรือประมงที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ </li></ul>
 26. 77. <ul><li>3. การท่องเที่ยวกับทะเลช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจภาคใต้ </li></ul>

×