Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ภูมิอากาศ

2,578 views

Published on

Published in: Education

ภูมิอากาศ

 1. 1. ภูมิอากาศสฤษดิศักดิ์ ชินเขมจารี ์ ้
 2. 2. ลมฟ้าอากาศ (Weather) หมายถึง สภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลา แต่ละสถานที่ ซึ่งแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ภูมิอากาศ (Climate) หมายถึง สรุปลักษณะสภาพลมฟ้าอากาศซึ่งหมุนเวียนไปตามฤดูกาลของแต่ละสถานที่
 3. 3. • จากภาพที่ 1 แสดงถึง แกนของโลกเอียง 23.5° กับระนาบวงโคจรรอบดวง อาทิตย์ ในวันที่ 21 มิ.ย. โลกหันขั้วเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ บริเวณเหนือ เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ละติจูด 66.5° เหนือ) ขึ้นไป จะได้รับแสงอาทิตย์ ตลอดเวลา ส่วนบริเวณใต้เส้นแอนตาร์คติกเซอร์เคิล (ละติจูด 66.5° ใต้) ลง มา จะเป็นกลางคืนตลอดเวลา ซีกโลกเหนือเป็นฤดูร้อน ขณะที่ซีกโลกใต้ เป็นฤดูหนาว หกเดือนต่อมา ในวันที่ 21 ธ.ค. บริเวณใต้เส้นแอนตาร์คติกเซอร์เคิล (ละติจูด 66.5° ใต้) ลงมา จะได้รับแสงอาทิตย์ตลอดเวลา ส่วนบริเวณเหนือ เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ละติจูด 66.5° เหนือ) ขึ้นไป จะกลายเป็นกลางคืน ตลอดเวลา ซีกโลกใต้เป็นฤดูร้อน ขณะที่ซีกโลกเหนือเป็นฤดูหนาว
 4. 4. • หากโลกเป็นทรงกลมที่สมบูรณ์และมีพื้นผิวราบเรียบ ไม่มภูเขาหุบเขา ไม่มี ี ทะเลมหาสมุทร และมีองค์ประกอบของพื้นผิวเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีแม้กระทั่ง ใบไม้ใบหญ้า เราสามารถแบ่งเขตภูมิอากาศในแต่ละซีกโลกออกเป็น 3 เขต ดังนี้ เขตร้อน อยู่ระหว่างเส้นทรอปิคออฟแคนเซอร์ กับเส้นทรอปิคออฟแค ปริคอน (ละติจูด 23.5° ใต้) แสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นโลกเป็นมุมชัน และมี โอกาสที่ดวงอาทิตย์จะอยู่เหนือศีรษะได้ พื้นที่เขตนี้จึงรับพลังงานจากดวง อาทิตย์ได้มากกว่าส่วนอื่น ๆ ของโลก เขตอบอุ่น อยู่ระหว่างเส้นทรอปิคออฟแคนเซอร์ (ละติจูด 23.5° เหนือ) กับเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ละติจูด 66.5° เหนือ) และพื้นที่ระหว่างเส้นทรอปิ คออฟแคปริคอน (ละติจูด 23.5° ใต้) กับเส้นแอนตาร์คติกเซอร์เคิล (ละติจูด 66.5° ใต้) แสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นโลกเป็นมุมเฉียง แม้ว่าไม่มีโอกาสที่ดวง อาทิตย์จะอยู่เหนือศีรษะ แต่ก็ยังได้รับแสงอาทิตย์ตลอดปี เขตหนาว อยู่เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ละติจูด 66.5° เหนือ) ขึนไป ้ และใต้เส้นแอนตาร์คติกเซอร์เคิล (ละติจูด 66.5° ใต้) ลงมา แสงอาทิตย์ตก กระทบพื้นโลกเป็นมุมลาด มีโอกาสได้รับแสงอาทิตย์ในช่วงฤดูหนาวน้อยมาก
 5. 5. • แต่เนื่องจากโลกมิใช่ทรงกลมที่สมบูรณ์ และมีพื้นผิวไม่ราบเรียบ มีทั้งที่ ราบ ภูเขา หุบเขา ทะเล มหาสมุทร และถูกปกคลุมด้วยสิ่งปกคลุมและ พืชพรรณต่างๆ กัน เราจึงแบ่งเขตภูมิอากาศโลก โดยพิจารณาปัจจัยที่ ควบคุมสภาพภูมิอากาศ ดังนี้ ความเข้มของแสงแดด ซึ่งแปรผันตามละติจูด แสงอาทิตย์ ตกกระทบพื้นผิวบริเวณศูนย์สูตรเป็นมุมชันกว่าบริเวณขั้วโลก ความเข้ม ของแสงจึงมากกว่า ประกอบกับแสงอาทิตย์เดินทางผ่านชั้นบรรยากาศ บริเวณศูนย์สูตร เป็นระยะทางสั้นกว่าผ่านชั้นบรรยากาศบริเวณขั้วโลก เพราะฉะนั้นยิงละติจูดสูงขึ้นไป ความเข้มของแสงแดดยิ่งน้อย อุณหภูมิ ่ ยิ่งต่่า
 6. 6. • การกระจายตัวของแผ่นดิน และมหาสมุทร พื้นดินและพื้นน้่ามี ความสามารถดูดกลืนและคายความร้อนไม่เท่ากัน จึงมีผลต่อความกด อากาศ ตลอดจนทิศทางและความเร็วลม กระแสน้่าในมหาสมุทร กระแสน้่ามีความสัมพันธ์กับกระแสลมผิวพื้น อุณหภูมิของน้่าทะเลมีผลต่ออุณหภูมิและความชื้นของอากาศ กระแส น้่าอุ่นและกระแสน้่าเย็นจึงมิอิทธิพลต่ออุณหภูมิของอากาศผิวพื้น โดยตรง• กระแสลมจากมหาสมุทร ลมเป็นตัวถ่ายเทความร้อนของ บรรยากาศ กระแสลมในมหาสมุทรสามารถหอบเอาไอน้่าจาก มหาสมุทร มาท่าความชุมชื่นให้กับตอนในของทวีป ่
 7. 7. • ต่าแหน่งของหย่อมความกดอากาศต่่า และหย่อมความกด อากาศสูง เป็นตัวก่าหนดการเคลื่อนที่ของอากาศทั้งแนวดิ่งและแนวตัง ้ ความกดอากาศต่่าท่าให้เกิดเมฆและหยาดน้่าฟ้า ความกดอากาศสูงท่า ให้ท้องฟ้าโปร่ง แรงเกรเดียนความกดอากาศซึ่งเกิดจากความแตกต่าง ของความกดอากาศ ท่าให้เกิดกระแสลม เทือกเขา เป็นก่าแพงขวางกั้นทิศทางลม เมื่อลมปะทะกับ เทือกเขาจะเกิดการยกตัวของกลุ่มอากาศ และเกิดการควบแน่นเป็น เมฆและหยาดน้่าฟ้า ท่าให้ด้านหน้าของเทือกเขามีความชุ่มชื้น อากาศ แห้งจมลงด้านหลังเขา เกิดเป็นเขตเงาฝนที่แห้งแล้ง ระดับสูงของพื้นที่ ยิ่งสูงขึ้นอุณหภูมิยิ่งต่่าลง ณ ต่าแหน่ง ละติจูดเดียวกัน พื้นที่สูงจะมีอุณหภูมิต่ากว่าพื้นที่ราบ
 8. 8. • การจ่าแนกภูมอากาศโลก ิ ในปี ค.ศ.1918 วลาดิเมียร์ เคิปเปน (Vladimir Kóppen) นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอร์มัน ได้จาแนกภูมิอากาศโลกโดยใช้เกณฑ์อุณหภูมิเฉลียราย ่ ่ เดือนและปริมาณหยาดน้่าฟ้า โดยใช้สญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ดังนี้ ั A ภูมอากาศร้อนชืนแถบศูนย์สูตร ทุกเดือนมีอณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 18°C ิ ้ ุ ไม่มีฤดูหนาว B ภูมอากาศแห้ง อัตราการระเหยของน้่ามากกว่าหยาดน้่าฟ้าที่ตกลงมา ิ C ภูมิอากาศอบอุ่นชื้นแถบละติจูดกลาง ฤดูร้อนอากาศอบอุ่น ฤดูหนาว ไม่หนาวมาก อุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่หนาวที่สดต่่ากว่า 18°C และสูงกว่า -3°C ุ D ภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีป ฤดูรอนอากาศเย็น ฤดูหนาวหนาวเย็น ้ อุณหภูมิเฉลียของเดือนที่อบอุ่นทีสุดไม่ต่ากว่า 10°C อุณหภูมิเฉลียของเดือนที่หนาว ่ ่ ่ ที่สุดต่่ากว่า -3°C E ภูมิอากาศขั้วโลก อุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่อบอุ่นที่สุดต่่ากว่า 10°C H ภูมิอากาศแถบภูเขาสูง เป็นลักษณะภูมิอากาศหลายแบบรวมกัน ตามระดับสูงของภูเขา (ก่าหนดโดยนักวิทยาศาสตร์ในสมัยต่อมา)
 9. 9. Wladimir Peter Köppen(September 25, 1846 – June 22,1940) was a Russian geographer,meteorologist, climatologist andbotanist. After studies inSt. Petersburg, he spent the bulk of his life and professional career inGermany and Austria. His most notable contribution to science was the development of the Köppen climate classification system, which, with some modifications, is still commonly used. Köppen made significant contributions to several branches of science
 10. 10. • ภูมิอากาศแถบร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร (Tropical Moist Climates) : A เป็นบริเวณที่มีอากาศร้อนชื้น ทุกๆ เดือนมีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่ต่า กว่า 18°C และมีฝนตกมากกว่า 150 เซนติเมตร กลางวันมีอุณหภูมิ เฉลี่ย 32°C กลางคืนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 22°C กลางวันและกลางคืนมี อุณหภูมิไม่แตกต่างกันมาก เนื่องจากอยู่ในแนวปะทะอากาศเขตร้อน (ITCZ) จึงมีการก่อตัวของเมฆคิวมูลัส และเมฆคิวมูโลนิมบัส ท่าให้ เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงบ่ายและเย็น สภาพอากาศจะสงบท้องฟ้า ใสหลังจากที่ฝนตกลงมา เนื่องจากความชืนสูงมีไอน้่าในอากาศจ่านวน ้ มาก จึงมักมีการควบแน่นเกิดน้่าค้างและหมอกปกคลุมพื้นดินเวลา กลางคืน มีปริมาณน้่าฝนเฉลี่ย 2,500 มิลลิเมตรต่อปี
 11. 11. • ภาพที่ 2 ภูมิอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร• พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างละติจูดที่ 25° เหนือ - 25° ใต้ ได้แก่ ลุ่มน้า ่ อเมซอนในประเทศบราซิล ลุ่มน้่าคองโกในตอนกลางของทวีปแอฟริกา หมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศ ไทย พื้นที่บางส่วนปกคลุมด้วยป่าฝนเขตร้อน (Tropical rain forest) มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ป่าฝนเขตร้อนมีพื้นที่เพียง 7% ของโลก แต่มีสปีชีสของสิ่งมีชีวิตมากกว่าครึ่งหนึงของโลก ์ ่
 12. 12. เขตภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น Tropical Rain Forest Climate “ Af ”• พบบริเวณจากแนวเส้นศูนย์สูตรไปจนถึงบริเวณละติจูดที่ 5 - 10 องศาเหนือ และใต้• บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีอุณหภูมิสูงตลอดปี• เนื่องจากอยู่บริเวณแถบศูนย์สูตรจึงได้รับแสงอาทิตย์ตลอดปี ส่งผลให้อุณหภูมิสูง ตลอดปี เฉลี่ยระหว่าง 25 – 27 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า• พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าดิบชื้นมีต้นไม้นานาชนิด ซึ่งมีลาต้นสูงใหญ่มีพันธุ์ไม้ เลื้อยเกาะตามไม้ใหญ่ เช่น กล้วยไม้ เถาวัลย์• บริเวณชายฝั่งทะเลมักเป็นป่าชายเลนเป็นส่วนใหญ่• สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ ได้แก่ ลิง ค่าง และสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยในที่ชื้นแฉะ ได้แก่ จระเข้ งู และเต่า
 13. 13. เขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน Tropical Monsoon Climate “ Am ” ลักษณะภูมิอากาศอยู่ในเขตร้อน มีฤดูแล้งสั้นๆ ประมาณ 1 – 2 เดือน บริเวณชายฝั่งด้านต้นลมระหว่างละติจูดที่ 15 – 20 องศาเหนือ และใต้ ในทวีปเอเชียอยู่แถบชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรอินเดีย ชายฝั่งทะเลของประเทศ พม่า ภาคใต้ของประเทศไทย ภาคตะวันออกของประเทศไทย ชายฝั่งตะวันออกของ ประเทศเวียดนาม และหมู่เกาะฟิลิปินส์ เนื่องจากอยู่ในเขตร้อน อุณหภูมิของอากาศสูงตลอดปี และมีฤดูแล้งสั้นๆ ปริมาณ น้าฝนรวมตลอดทั้งปีมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 130 – 375 เซนติเมตร พืชพรรณเป็นป่าไม้ผลัดใบในเขตร้อน พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ใบกว้าง และเป็น ไม้เนื้อแข็งที่มีค่าในทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีลักษณะเป็นป่าโปร่งมากกว่าป่าดิบชื้น จึงอาจมีไม้ขนาดเล็กขึ้นปกคลุมเป็นพืชชั้นล่าง และบางแห่งมีป่าไผ่หรือหญ้าขึ้น ปะปนอยู่ด้วย
 14. 14. เขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน Tropical Savanna Climate “ Aw ” เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เขตภูมอากาศแบบสะวันนา ิ ลักษณะภูมอากาศมีฤดูแล้งสลับกับฤดูฝนอย่างเด่นชัด ิ อยู่ทางตอนในของแผ่นดิน ระหว่างละติจดที่ 5 - 20 องศาเหนือและใต้ ู ในทวีปเอเชียพบบริเวณ กลุ่มประเทศในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย คาบสมุทรเดคข่าน ประเทศอินเดีย รอบๆ เขตภูมอากาศแบบป่าร้อนชืนในแอฟริกากลาง หมู่ ิ ้ เกาะอินเดียตะวันตก มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูระหว่าง 23 – 27 องศาเซลเซียส ่ ปริมาณฝนน้อยกว่าเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน คือ มีปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 1,000- 1,500 มิลลิเมตรต่อปี พืชพรรณธรรมชาติส่วนใหญ่มักเป็นป่าเบญจพรรณเป็นไม้ต้นเล็ก เช่น ป่าหนาม หรือไม้พุ่มเขต ร้อน ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป ส่วนบริเวณพื้นที่ที่ได้รับความชื้นน้อยที่สุด มักเป็นทุ่งหญ้าสะวันนา
 15. 15. • ภูมิอากาศแห้ง (Dry Climates) : B เป็นบริเวณที่อากาศแห้ง ปริมาณการระเหยของน้่ามากกว่า ปริมาณหยาดน้่าฟ้าที่ตกลงมา ท่าให้ท้องฟ้าโปร่ง แสงอาทิตย์ตก กระทบพื้นผิวมีความเข้มแสงมากกว่า 90% กลางวันมีอุณหภูมิสูงกว่า 38°C (50° ในช่วงฤดูร้อน) กลางคืนอาจจะมีอุณหภูมิต่ากว่าจุดเยือก แข็ง (-15°C ในช่วงฤดูหนาว) กลางวันและกลางคืนมีอณหภูมิต่างกัน ุ มาก ปริมาณน้่าฝนในรอบปีเพียงประมาณ 5 เซนติเมตร บางปีอาจไม่มี ฝนตกเลย
 16. 16. • ภาพที่ 3 ภูมิอากาศแห้ง• พื้นที่ในเขตนีกินอาณาบริเวณถึง 30% ของพื้นทวีปทั้งหมดของโลก อยู่ ้ ระหว่างละติจูดที่ 20° - 30° เหนือและใต้ โดยมากจะเป็นทะเลทรายบน ที่ราบซึ่งห้อมล้อมด้วยเทือกเขา ได้แก่ ทะเลทรายซาฮาร่าในทวีป แอฟริกาตอนเหนือ ทะเลทรายโกบีในประเทศจีน มีความแห้งแล้ง เนื่องจากอยู่ในบริเวณแถบความกดอากาศสูงกึ่งศูนย์สูตร ซึ่งเกิดจาก มวลอากาศแห้งปะทะกันแล้วจมตัวลง
 17. 17. • พื้นที่ในเขตนี้กินอาณาบริเวณถึง 30% ของพื้นทวีปทังหมดของโลก ้ อยู่ระหว่างละติจูดที่ 20° - 30° เหนือและใต้ โดยมากจะเป็นทะเลทราย บนที่ราบซึงห้อมล้อมด้วยเทือกเขา ได้แก่ ทะเลทรายซาฮาร่าในทวีป ่ แอฟริกาตอนเหนือ ทะเลทรายโกบีในประเทศจีน มีความแห้งแล้ง เนื่องจากอยู่ในบริเวณแถบความกดอากาศสูงกึ่งศูนย์สูตร ซึ่งเกิดจาก มวลอากาศแห้งปะทะกันแล้วจมตัวลง
 18. 18. เขตภูมิอากาศแบบสเต็ปป์(Bs) ( Steppe Climate)• เขตภูมิอากาศกึ่งแห้งแล้ง (Semi – arid)• ตั้งแต่แนวละติจูดที่ 20 – 54 องศาเหนือ ในลาตินอเมริกา นอกจากนั้นมักพบอยู่เกือบ รอบภูมิอากาศแบบทะเลทรายละติจูดต่า ยกเว้นทางด้านทิศตะวันตก เป็นเขตเชื่อม ภูมิอากาศทะเลทรายกับอากาศชื้น และมักพบบริเวณขอบของบริเวณที่มีมวลอากาศเขต ร้อนที่แห้งแล้ง และอากาศลอยต่าลง ในปีหนึ่งๆ จะมีระยะหนึ่งที่ลมและพายุหมุนพัด ผ่านเข้ามาถึงบริเวณนี้และนาฝนมาตก ทาให้ไม่ถึงเกือบแห้งแล้งเสียทีเดียว อุณหภูมิและ ปริมาณหยาดน้าฟ้า ลักษณะอุณหภูมิของอากาศจะคล้ายคลึงกับเขตภูมิอากาศเขต ทะเลทราย โดยตาแหน่งละติจูดต่างกันจะทาให้อุณหภูมิของอากาศแตกต่างกัน• พืชพรรณธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นหญ้าต้นสั้นๆ คล้ายกับทุ่งหญ้าแพรี่ มีไม้พุ่มจาพวก ตะบองเพชรกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป• สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่เป็นสัตว์ใหญ่ เช่น วัวกระทิง ควายป่า ม้าป่า กวาง สุนัขป่า และสุนัข จิ้งจอก
 19. 19. เขตภูมิอากาศแบบทะเลทราย(Bw) ( Desert Climate)• เป็นเขตภูมิอากาศที่มีสภาพความแห้งแล้งมากที่สุด เกือบไม่มีฝนตกเลย• เป็นเขตภูมิอากาศที่พบบริเวณระหว่างละติจูดที่ 15 – 30 องศาเหนือ และใต้• เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งจมตัวลง เป็นอุปสรรคต่อการที่จะ มีฝนตก หรือฝนที่เกิดจากการพาความร้อน อีกทั้งยังไม่เกิดปรากฏการณ์แนวปะทะ อากาศและเกิดพายุหมุนอีกด้วย บางครั้งเมื่อมีฝนตกก็ไม่ตกลงมาถึงพื้นผิวดินด้วย เนื่องจากระเหยกลายเป็นไอไปเสียก่อนและเป็นเขตที่พายุหมุนเขตร้อนจากขั้วโลก พัดผ่านเข้ามาไม่ถึงในบริเวณนี้• สะฮารา ตอนเหนือของแอฟริกา• ออสเตรเลีย ตะวันตกและตอนกลาง• อาหรับ คาบสมุทรอาหรับ
 20. 20. • ธาร์ ตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียและตะวันออกของปากีสถาน• โกบี – ตากลามากัน มณฑลซินเกียงของจีนและมองโกเลีย• อิหร่าน ในอิหร่านและอัฟกานิสถาน• อุณหภูมิในเขตทะเลทราย หรือเขตแห้งแล้งจะแตกต่างกันออกไปตามที่ตั้งในแต่ละเขต ละติจูด ถ้าอุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับหรือสูงกว่า 18 องศาเซลเซียส จะเป็น ทะเลทรายในเขตร้อน แต่ถ้าหากอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศตลอดปีต่ากว่า 18 องศา เซลเซียส จะเป็นทะเลทรายในเขตอบอุ่น โดยทั่วไปแล้วถ้าหากเป็นทะเลทรายในเขต ร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศจะสูงมาก แต่ถ้าเป็นทะเลทรายในเขตหนาว อุณหภูมิที่วัด ได้ในเดือนฤดูร้อน จะมีค่าเฉลี่ย 24 องศาเซลเซียส• โดยมากเป็น “พืชชอบแล้ง” (Xerophyte) คือ ลักษณะใบเล็ก ใบมัน หรือมีหนาม เปลือก หนา ลาต้นสามารถเก็บน้าไว้ได้ เรียกว่า “ไม้อวบน้า “ (Suculent) เช่น ตะบองเพชร หญ้าต้นสั้นๆ ขึ้นกระจัดกระจายอยู่เป็นหย่อมๆ ส่วนสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ ได้แก่ สัตว์ จาพวกที่อาศัยอยู่ในโพรง และออกมาหากินในเวลากลางคืน
 21. 21. • ภูมิอากาศอบอุ่นชื้นแถบละติจูดกลาง (Moist subtropical mid-lattitude climate) : C เป็นบริเวณที่ฤดูร้อนและฤดูหนาวมีอุณหภูมิไม่แตกต่างกันมาก เพราะว่ามีอากาศชื้นตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใกล้ทะเล และมหาสมุทร อุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่หนาวที่สุดต่่ากว่า 18°C และ สูงกว่า -3°C แบ่งย่อยออกเป็น
 22. 22. • ภาพที่ 4 ภูมิอากาศแถบละติจูดกลาง• ภูมิอากาศแถบเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean climates) พื้นที่ส่วน ใหญ่อยู่รอบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางตอนใต้ของทวีปยุโรป และตอนเหนือ ของทวีปยุโรป เป็นเขตที่มีฝนตกน้อย พืชพรรณเป็นพุ่มเตี้ย มักเกิดไฟป่าในช่วงฤดู ร้อน และมีฝนตกในช่วงฤดูหนาว ภูมิอากาศแถบอบอุ่น (Temperate climates) พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ ระหว่างละติจูดที่ 25° - 40° เหนือ ได้แก่ ทวีปยุโรปตอนกลาง และซีกตะวันออกของ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน เป็นบริเวณที่ฤดูกาลทั้งสี่มีความแตกต่างอย่าง เด่นชัด ปริมาณน้่าฝนในรอบปีประมาณ 500 - 1,500 มิลลิเมตร
 23. 23. • ภูมิอากาศชืนภาคพื้นทวีป (Humid continental ้ climates) : D ลมเวสเทอลีส์พัดมาจากมหาสมุทรทางด้านตะวันตก น่า ความชื้นเข้ามาสู่ภาคพื้นทวีปซึ่งอยู่ตอนใน เนื่องจากอยู่ในเขตละติจูด สูง อากาศจึงหนาวเย็นในช่วงฤดูร้อน (อุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่อบอุ่น ที่สุดไม่ต่ากว่า 10°C) และมีสภาพอากาศรุนแรงในช่วงฤดูหนาว อากาศหนาวเย็นปกคลุมนานถึง 9 เดือน (อุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่ หนาวที่สุดต่่ากว่า -3°C) ซึ่งท่าให้นาแข็งจับตัวภายในดิน ท่าให้ต้นไม้ ้่ เจริญเติบโตได้ช้า
 24. 24. • ภาพที่ 5 ภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีป
 25. 25. • พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในอยู่ระหว่างละติจูดที่ 40° - 60° เหนือ ของทวีป อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ในแถบความกดอากาศต่่ากึ่งขั้วโลก แนวปะทะอากาศขั้วโลกท่าให้เกิดการยกตัว ท่าให้เกิดการควบแน่นของ หยาดน้าฟ้าช่วยให้พื้นดินมีความชื้น (หมายเหตุ: ภูมิอากาศชื้นภาคพื้น ่ ทวีปไม่มีในเขตซีกโลกใต้ เนื่องจากพื้นที่สวนใหญ่ของละติจูดนี้ในซีก ่ โลกใต้ ส่วนใหญ่เป็นมหาสมุทร ไม่มีพื้นทวีปขนาดใหญ่)
 26. 26. • ภูมิอากาศขั้วโลก (Polar Climates) : E มีอากาศแห้ง ลมแรง และหนาวเย็นตลอดทั้งปี ฤดูร้อนมี อุณหภูมิสูงกว่าจุดน้่าแข็งเพียงแค่ 2-4 เดือน (ต่่ากว่า 10°C) มีฤดู หนาวทียาวนาน และมีอุณหภูมิต่ากว่าจุดเยือกแข็ง พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ ่ เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (66.5°เหนือ) ขึ้นไป และใต้เส้นแอนตาร์ คติกเซอร์เคิล (66.5°ใต้) ลงมา บริเวณใกล้กับขั้วโลกเช่น เกาะ กรีนแลนด์และทวีปแอนตาร์กติกมีแผ่นน้่าแข็งถาวรหนาหลายร้อยเมตร ปกคลุม พื้นมหาสมุทรเต็มไปด้วยภูเขาน้่าแข็ง พื้นทวีปในส่วนทีห่างไกล ่ จากขั้วโลก น้าในดินแข็งตัวอย่างถาวร พืชส่วนใหญ่ไม่สามารถ ่ เจริญเติบโตได้ มีแต่หญ้าและป่าสน
 27. 27. • ภาพที่ 6 ภูมิอากาศขั้วโลก
 28. 28. เขตภูมิอากาศแบบทุนดรา ( Tundra Climate)• อากาศตลอดปีมีอุณหภูมิต่า อากาศหนาวเย็นมาก• บริเวณ ชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติก ตอนเหนือของทวีปเอเชีย ฤดูร้อนโดยเฉลี่ยอุณหภูมิอยู่ ระหว่าง 4 – 9 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาว อุณหภูมิจะแปรผันอยู่ระหว่าง –28 ถึง -6 องศาเซลเซียส จะมีฝนตกในฤดูร้อนมักเป็นฝน ส่วนฤดูหนาวเป็นหิมะ• พืชพรรณส่วนใหญ่ ได้แก่ ตะไคร่น้า มอสส์ และไลเคน• สัตว์ที่สาคัญได้แก่ กระต่ายอาร์กติก หมีขั้วโลก ส่วนฤดูร้อนมักมีกวางเรนเดียร์ และสุนัข ป่าอพยพมาจากป่าไม้ใกล้เคียงเข้ามาอยู่บ้าง ส่วนสัตว์น้า ได้แก่ ปลาคอด ปลาแซลมอน แมวน้า ปลาวาฬ และสิงโตทะเล
 29. 29. แผนผังแสดงเขตภูมิอากาศแบบทุนดรา
 30. 30. ภูมิอากาศแบบไทกา• เนื่องจากอยู่ห่างจากทะเลถัดจากภูมิอากาศแบบทุนดราทาให้ในฤดูหนาว อากาศหนาวจัดรุนแรง• มีระยะเวลาที่อุณหภูมิต่ากว่าจุดเยือกแข็งนานกว่า 6 เดือน ในเดือนมกราคม อุณหภูมิ ประมาณ - 6 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูร้อน มีอากาศ อบอุ่นขึ้น อุณหภูมิในเดือนกรกฎาคม ประมาณ 16 องศาเซลเซียส มีฝนตกในฤดูร้อน• พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าสนไทกา ต้นไม้มีลักษณะตั้งตรง กิ่งสั้นมีใบเล็ก แหลม คล้ายเข็ม เพื่อลดการคลายน้าจึงมีใบเขียวตลอดปี
 31. 31. แผนผังแสดงภูมิอากาศแบบไทกา
 32. 32. ภูมิอากาศแถบภูเขาสูง (Highland Climates) : H เป็นลักษณะภูมิอากาศหลายแบบรวมกันขึ้นอยู่กับระดับสูงของ พื้นที่ บนยอดเขาสูงมีความหนาวเย็นคล้ายคลึงกับภูมิอากาศขั้วโลก หากแต่มีความชื้นสูงซึ่งเกิดจากอากาศยกตัวและควบแน่น สภาพลมฟ้า อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภูมิอากาศแบบนี้ปกคลุมพื้นที่เล็กๆ ตามเทือกเขาสูงของโลก เช่น เทือกเขาหิมาลัยในทวีปเอเชีย เทือกเขา เซียร์ราเนวาดา ในทวีปอเมริกาเหนือ และเทือกเขาแอนดิสในทวีปอเมริกาใต้ ชนิดของพืชพรรณตามไหล่เขา เปลี่ยนไปตามสภาพภูมิอากาศซึ่ง แตกต่างกันทุกๆ ระยะสูงที่เพิ่มขึ้น 300 เมตร เช่น บริเวณตีนเขาอาจ เป็นไม้ผลัดใบ สูงขึ้นมาเป็นป่าสน และไม้แคระ ยอดเขาปกคลุมด้วย ธารน้่าแข็ง
 33. 33. • ภาพที่ 7 ภูมิอากาศแถบภูเขาสูง

×