แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 1 11   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-11   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเ...
สวนที่ 1 บทบาท หนาที่ ของ สศช.      สวนที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-10      สวนที่ 3 จ...
1)   จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแตละชวงระยะเวลา 5 ป     ...
สวนที่ 1 บทบาท หนาที่ ของ สศช.      สวนที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-10      สวนที่ 3 จ...
ยุคทองของการวางแผน            ยุคผััน                              ผวน      ...
แผนฯ 1 (2504 - 2509) ยุคทองของการวางแผนเศรษฐกิจ                    1. วางแผนจากสวนกลางแบบ “จากบนลงลา...
แผนฯ 3 (2515-2519) : การพัฒนาสังคมควบคเศรษฐกิจ                        (2515 2519) การพฒนาสงคมควบค...
แผนฯ 5 (2525 - 2529) : การแกไขปญหาและปรับสการพัฒนายคใหม                                ...
การพฒนาทยงยน                      การพัฒนาที่ยั่งยืน                      1. เ...
“คน” เปนศนยกลางการพัฒนา              คน เปนศูนยกลางการพฒนา              1.  เนนคนเปนศูนยก...
อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                      1.  ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนาตอเนื่องจากแผนฯ ...
การปฏบตตามปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงเพอ                   การปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ    ...
สวนที่ 1 บทบาท หนาที่ ของ สศช.      สวนที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-10      สวนที่ 3 จ...
2547                   2 ปแรกของแผนฯ 10 (50 - 51)              เชื่อมโยงเพิ่มขึ้นตอเนื่อง...
แผนฯ10          แผนฯ10 สรางความสมดุลระหวาง 3 ทุน เพือสรางความคุมกัน                     ...
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  วิสัยทัศนฯ 2570         แผนฯ 1007 August 2009    ...
การวิเคราะหทุนของประเทศ                          การวิเคราะหทุนของประเทศ         ในช...
ประเด็นระดมความคิดเห็นสูแผนฯ 11                               การประชุมประจําปของ สศช. เม...
1. ความทาทายและโอกาสของเศรษฐกิจไทย                                 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงข...
วิกฤติจากการ                    วิกฤติราคาน้ํามัน          เปลี่ยนแปลง            ...
ระยะสนระยะสั้น : รักษาอัตราการขยายตัวและลดความเสียงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก                      ่...
วิกฤตเศรษฐกิจสงผลตอการขับเคลือนเศรษฐกิจดวยการสงออกและแรงงานราคาถูก                          ...
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการเรงปรับโครงสรางการผลิตของประเทศ                        และพัฒนาเ...
2. การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคควบคูกับเศรษฐกิจฐานความรู                        New Economy  6 C...
“เศรษฐกิจสรางสรรค”   ฐ           คือ แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใชองคความรูู (Knowledge) ...
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1,539 views

Published on

2 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,539
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
425
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
2
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 1. 1. แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 1 11 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-11 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฐ นายอาคม เติิมพิิทยาไพสิิฐ รองเลขาธิิการคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแหงชาติิ ไ นายธานินทร ผะเอม ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ บรรยายสําหรับหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงอุตสาหกรรม รุนที่ 10 ณ โรงแรมรอยั ล ปรินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ วันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น. ๊07 August 2009 Copyright NESDB 1
 2. 2. สวนที่ 1 บทบาท หนาที่ ของ สศช. สวนที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-10 สวนที่ 3 จากแผนฯ 10 สูแผนฯ 1107 August 2009 Copyright NESDB 2
 3. 3. 1) จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแตละชวงระยะเวลา 5 ป ดังนี้ • สํารวจ ศึกษา และวิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและการเสนอแนะนโยบาย มาตรการทางเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาประเทศ • วิิเคราะห ประเมินแผนงานและโครงการพััฒนาของสวนราชการและรัฐวิิสาหกิิจใ เปนไป ป ิ โ ั ให ไปตามวััตถุประสงคเปาหมาย และแนวทางการพัฒนา ั ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ • ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งแผนงานโครงการพัฒนาของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ • การประสานการพัฒนาเพื่อใหเกิดมีการแปลงแผนพัฒนาฯ ไปสูการปฏิบติ รวมทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อการพัฒนาไปสูประชาชนทุก  ั  กลุมอาชีพไดเกิดความรูความเขาใจ ตลอดจนเสริมสรางใหเกิดการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ   2) ปฏิบติหนาที่ตามพ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 โดยทําหนาที่กํากับ ดูแล ั และตดตามผลการดาเนนงานใหเปนไปตามระเบยบและกฎหมายในการพฒนาบทบาทของภาคเอกชนทจะเขามาสนบสนุน และติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายในการพัฒนาบทบาทของภาคเอกชนที่จะเขามาสนับสนน กิจการของรัฐ ซึ่งเปนโครงการที่มีการลงทุนหรือมีทรัพยสินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป 3) ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบวาดวยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2522 ซึ่งมีหนาที่สําคัญฯดังนี้ • พิจารณางบลงทุนประจําปของรัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี และกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจในประเด็นการบริหาร จัดการรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการลงทุนของแตละรัฐวิสาหกิจ • กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหรัฐวิสาหกิจแตละแหงถือปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความคลองตัวในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้นๆเปน สําคัญ 4) ปฏิบัติงานตามหนาที่เฉพาะกิจที่ไดรับมอบหมาย หรือสั่งการจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีโดยตรงโดยสํานักงานฯทํา หนาที่เปนฝายเลขานุุการของคณะกรรมการพิเศษชุุดตางๆซึ่งมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน อาทิ คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต คณะกรรมการรวม ภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เปนตน07 August 2009 Copyright NESDB 3
 4. 4. สวนที่ 1 บทบาท หนาที่ ของ สศช. สวนที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-10 สวนที่ 3 จากแผนฯ 10 สูแผนฯ 1107 August 2009 Copyright NESDB 4
 5. 5. ยุคทองของการวางแผน ยุคผััน ผวน ทางการ เมือง ยุคประชาธิปไตย แผนฯ 1 ยุคเปลี่ยนผานสูู ุ 2504-09 2504 09 กระบวนทัศนใหม แผนฯ 2 2510-14 ยดคนเปนศูนยกลางเนน ยึดคนเปนศนยกลางเนน แผนฯ 3 การมีสวนรวม 2515-19 ใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือ พัฒนาคน เนนการเติบโตทางเศรษฐกิจดวย ฐ แผนฯ 4 การพัฒนาโครงสรางพืนฐาน ้ 2520-24 แผนฯ 5 2525-29 ยึดปฏิบัติตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมุงสูู ฐ ุ สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน แผนฯ 6 เนนการพัฒนา 2530-34 เศรษฐกิจ แผนฯ 7 ควบคูกับการ ู 2535-39 พัฒนาสังคม แผนฯ 8 2540-44 แผนฯ 9 2545-49 เนนเสถียรภาพเศรษฐกิจ มุง พัฒนาภูมิภาค ชนบท แผนฯ 10 2550-5407 August 2009 Copyright NESDB 5
 6. 6. แผนฯ 1 (2504 - 2509) ยุคทองของการวางแผนเศรษฐกิจ 1. วางแผนจากสวนกลางแบบ “จากบนลงลาง” ใชแนวคิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Development with growth) โดยเนนการพัฒนาโครงสรางพืนฐาน (คมนาคมขนสง โทรคมนาคม เขื่อนเพือชลประทานและ ้ ่ ไฟฟา รวมทั้งสาธารณูปการ-Project-oriented approach) 2. มุงยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชน (รายได) 3. ปรบปรุงการบรหารงานทุกดานใหมประสทธภาพ 3 ปรับปรงการบริหารงานทกดานใหมีประสิทธิภาพ สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 1 1. เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยูกับภาคเกษตร ขาว ยางพารา ไมสัก ดีบุก 2. เศรษฐกิจขยายตัว 8 % ตอป (เปาหมาย 5%) และดําเนินโครงการเขื่อนเจาพระยา และกอสรางเขื่อนภูมิพล 3. อตราเพมของประชากรสูงขน ประมาณรอยละ ตอป 3 อัตราเพิ่มของประชากรสงขึน ประมาณรอยละ 3 ตอป ้  2493 จัดตั้งสภาเศรษฐกิจแหงชาติ เสนอคําแนะนําแกรัฐบาลดานเศรษฐกิจของประเทศ (จอมพล ป.พิบูลสงคราม)  2502 เปลี่ยนชื่อสภาเศรษฐกิจแหงชาติ เปนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติเปนหนวยงานถาวร จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ หรือ ผังเศรษฐกิจแหงชาติ และพิจารณาโครงการเสนอรัฐบาล  2504 รััฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรััชต ประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก (การริเริมจััดทําแผนฯ มีีขึ้นตัั้งแต ป 2500) ป ใ ั ั ่ แผนฯ 2 (2510 - 2514) ยุคทองของการพัฒนา 1. แนวคิดการวางแผนพัฒนารายสาขา (Sectoral development planning) และขยายขอบเขตแผนครอบคลุม การพัฒนารัฐวิสาหกิจและองคการบริหารสวนทองถิน ่ 2. ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานตอเนื่องจากแผนฯ 1 3. พัฒนาชนบทเพื่อเสริมสรางความมั่นคง และกระจายผลการพัฒนา (รอยละ 75-80 ของงบพัฒนาเปนการลงทุน ในภูมิภาค 4. สงเสริมเอกชนใหมีบทบาทรวมในการพัฒนาประเทศ สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 2 1. ปญหาความแตกตางดานรายได มีชองวางรายไดเพิ่มขึ้น 2. เศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 7.2 ตอป เศรษฐกิจถดถอยหลังจากขยายตัวมาเปน 10 ป 3. ประชาชนไดรบประโยชนจากโครงสรางพืนฐานไมเทาเทียมกันและอยูในวงจํากัด ั ้ 4. การเพิ่มจํานวนของประชากรในอัตราสงสงผลตอความเปนอยของประชากรโดยรวม 4 การเพมจานวนของประชากรในอตราสูงสงผลตอความเปนอยู กอสรางทางหลวงแผนดิน 1,700 กม. และทางหลวงจังหวัด 2,100 กม.07 August 2009 Copyright NESDB 6
 7. 7. แผนฯ 3 (2515-2519) : การพัฒนาสังคมควบคเศรษฐกิจ (2515 2519) การพฒนาสงคมควบคู ศรษฐกจ 1. กําเนิดของการวางแผนพัฒนาสังคมและวัตถุประสงคการพัฒนาที่หลากหลาย (Growth + Social fairness + Income distribution) 2. กระจายการพัฒนาสูภูมิภาค เรงรัดพัฒนาภาคและชนบท 3. เนนการเพิ่มผลผลิตการเกษตร เพิ่มรายไดประชาชนใน ชนบท เพื่อลดความตางของรายได 4. สรางความเทาเทียมในการใชประโยชนจากบริการของรัฐ โดยเฉพาะดานการศึกษาและสาธารณสุข สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 3 1. ปญหาการกระจายรายได และความไมเทาเทียมในการเขาถึงบริการรัฐมีความรุนแรง 2. เศรษฐกิจขยายตัว 6.5 % ราคาน้ํามันเพิ่มขึ้น 4 เทา (วิกฤติน้ํามันครั้งแรก) และอัตราเงินเฟอสูงถึง 15.5% ในป 16 สงผลใหเศรษฐกิจซบเซาชวงหลังของแผนฯ 3 3. การเมืองมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยครั้ง ศก.โลกตกต่ํา น้ํามันแพง 4. ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา 5. การวางงานเพิ่มขึ้น 2515 เปลี่ยนชื่อ สภาพฒนาการเศรษฐกจแหงชาต เปนสนง คณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกจและสงคมแหงชาต จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปลยนชอ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ เปนสนง.คณะกรรมการพฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จดทาแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต แผนฯ 4 (2520 – 2524) : เรงฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม 1. พัฒนาตอเนื่องจากแผนฯ 3 โดยยึดถือความมั่นคงปลอดภัยของชาติเปนพื้นฐานของการพัฒนา แนวคิดการ พฒนาระหวางสาขารวมกน (Inter sectoral พัฒนาระหวางสาขารวมกัน (Inter-sectoral planning) 2. เรงฟนฟูเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศใหมั่นคง เชน การผลิตสินคาเพือทดแทนการนําเขา ปรับปรุง ่ นโยบายการควบคุมราคาสินคาและเรงรัดการสงออก 3. เนนเสริมสรางสวัสดิภาพทางสังคมแกคนในชาติมากกวาเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนหลัก สภาว เศรษฐกจแล สงคมในชวงแผนฯ สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 4 1. ยุคการเมืองรุนแรง พรรคคอมมิวนิสตขยายตัว 2. การพัฒนาดานประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรต่ํา 2. เศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 7.4 เงินเฟอสูงถึงรอยละ 11.7 และขาดดุลการคา 3. ทรัพยากรธรรมชาติเสือมโทรม ่ 4. การใหบริการทางสังคมไมเพียงพอและไมทั่วถึง 5. ไทยยกระดับกลายเปนประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดปานกลาง จากประเทศรายไดต่ํา สัดสวนภาคอุตสาหกรรมขยายตัวทําใหมีสัดสวนมากกวาภาคการเกษตรเปนครั้งแรกและขยายตัวอยางตอเนื่อง07 August 2009 Copyright NESDB 7
 8. 8. แผนฯ 5 (2525 - 2529) : การแกไขปญหาและปรับสการพัฒนายคใหม การแกไขปญหาและปรบสู ารพฒนายุคใหม 1. วางแผนโดยยึดหลักภูมิภาคและพื้นที่ กําหนดพื้นที่เปาหมายเพื่อแกปญหาความยากจน เปาหมายเพื่อความ มั่นคง และพืนที่รองรับอุตสาหกรรม ESB ้ 2. เนนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจมากกวาการมุงขยายอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจ 3. พฒนาเศรษฐกจและสงคมบนความสมดุล 3 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนความสมดล 4. พัฒนาการแปลงแผนไปสูภาคปฏิบัติ 5. เพิ่มบทบาทและระดมความรวมมือจากภาคเอกชน สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 5 1. แผนพฒนาชนบท เพื่อแกไขปญหายากจนในชนบท 1 แผนพัฒนาชนบท เพอแกไขปญหายากจนในชนบท 2. แผนพัฒนาเชิงรุก เชน การพัฒนาพื้นที่ ESB การริเริ่ม กรอ. 3. แผนพัฒนาเพื่อความมั่นคง เชน หมูบานอาสาและพัฒนาปองกันตนเอง 4. เศรษฐกิจขยายตัวต่ําเทียบกับชวงแผนฯ ที่ผานมา เพียงรอยละ 5.4 ตอป 5. รัฐบาลสามารถกระจายบริการสังคมไดกวางขวางมากขึ้น เชน โรงพยาบาลประจําอําเภอ สศช. กับแผนงานพัฒนาพื้นที่ ESB และพื้นที่เมืองหลัก เปนการพัฒนาประเทศแนวใหมยึดพื้นที่ แผนฯ 6 (2530 – 2534) : การจัดทําแผนสูระดับกระทรวง 1. กําหนดขอบเขตและวิธีการใชแผนฯ ที่ชัดเจน มีทั้งระยะสั้น กลาง ยาว และแผนปฏิบัติระดับกระทรวง 2. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาประเทศทั้งดานทรัพยากรมนุษย พัฒนาวิทยาศาสตรและการบริหารจัดการ 3. ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาด 4. ยกระดับคุณภาพปจจัยพื้นฐานเพื่อลดตนทุน สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 6 1. หนี้ตางประเทศลดลง ทุนสํารองเพิ่มขึ้น 2. เศรษฐกิจฟนตัว และขยายตัวรอยละ 10.9 ตอป (สูงสุดในรอบ 25 ปที่ผานมา) 3. การจางงานภาคอุตสาหกรรม/บริการเพิ่มขึ้น 4. 4 ปญหาความเหลืื่อมลํ้ํารายไดระหวางกลุมครััวเรือน และชนบทกับเมืองมากขึ้น ไ  ื ั ื ึ07 August 2009 Copyright NESDB 8
 9. 9. การพฒนาทยงยน การพัฒนาที่ยั่งยืน 1. เริ่มแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” 2. มุงสูเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ รักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กระจายการพัฒนาสูภูมิภาคและ ชนบท และพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ 3. พฒนาเศรษฐกจสู ศรษฐกจดานหนาในภูมภาค และยกระดับส ะดบนานาชาต 3 พัฒนาเศรษฐกิจสเศรษฐกิจดานหนาในภมิภาค และยกระดบสูระดับนานาชาติ สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 7 1. รายไดตอหัวเพิ่มถึง 28 เทาจากแผนฯ 1 เปน 77,000 บาท 2. เศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 8.1 ตอป เงินเฟอเฉลี่ย 4.8 % 3. ทนสํารองสงถึง USD 38 700 ลาน 3 ทุนสารองสูงถง 38,700 ลาน “เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน”  ป 2539 ในชวงปลายแผนฯ 7 ประเทศไทยกาวเขาสูวิกฤตเศรษฐกิจ สภาวะแวดลอม สภาวะแวดลอม แผนฯ 1 - แผนฯ 7 (2504 - 2539) ผล ทบทวน • การเมือง/ ปกครองรวม โดยราชการ เพอประชาชน เพื่อประชาชน • เศรษฐกิจดี เศรษฐกจด ผลการ • ศูนยอานาจ ํ เศรษฐกิจ • สังคมมี พัฒนา ปญหา นําสังคม บริหารแบบควบคุม สั่งการ เปน Top- • การพัฒนา • ใชทรัพยากร แผนฯ แรงงาน down มีกรอบใน มกรอบใน การวางแผน ไมย่งยืน ั 1-7 ปรั ป ับ ปรับตัว/พรอมรับการเปลียนแปลง ่ กระบวนทรรศน ใหมในการพัฒนา07 August 2009 Copyright NESDB 9
 10. 10. “คน” เปนศนยกลางการพัฒนา คน เปนศูนยกลางการพฒนา 1. เนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา และใชการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเครื่องมือ 2. ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทําแผนใหมเปนแบบ “จากลางขึ้นบน” บูรณาการแบบองครวม ไมพัฒนาแยก สวน 3. ภาคประชาชนมีสวนรวมพัฒนา 4. แปลงแผนสูปฏิบัติ โดยยึดหลักการพื้นที่ ภารกิจ และการมีสวนรวม สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 8 1. วิกฤตเศรษฐกิจป 2540 2. ปญหาสถาบันการเงิน 3. หนึ้ตางประเทศและหนึสาธารณะเพิ่มขึ้น ้ 4. มีเครือขายการพัฒนารวมกับภาครัฐ มุงเนนการพัฒนาแบบองครวม เปนการวางรากฐานการมีสวนรวมของประชาชน เกิดวิกฤต สภาวะแวดลอม สภาวะแวดลอม แผนฯ 8 ปรบแผนฯ ปรับแผนฯ 8 การปรับ • เผชิญกระแส โลกาภิวัตนที่รุนแรง • โดยประชาชน เพื่อประชาชน • ปรับกรอบเศรษฐกิจ มหภาค • เศรษฐกิจ • คน-ศููนยกลางการพัฒนา • ลดผลกระทบตอคน แผนฯ 8 สงสััญญาณ มีปญหา • เศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการ พัฒนาคน สัังคม • ปรับโครงสราง (40-44) • การพัฒนากระจุกตัว ไมกระจาย • วิธีการพัฒนา-เนนองครวมและ บูรณาการ เศรษฐกิจ • ปรับระบบบริหาร • มีปญหาสังคม คุณภาพ จัดการ ชวต ทรัพยากรธรรมชาติ ชีวิต ทรพยากรธรรมชาต • บริหารแบบชี้นํา บรหารแบบชนา เสื่อมโทรม สรางการมีสวนรวม เปน Bottom-up07 August 2009 Copyright NESDB 10
 11. 11. อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1. ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนาตอเนื่องจากแผนฯ 8 2. มุงการพัฒนาที่สมดุลคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 3. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 4. บริหารจัดการที่ดี ในทุกระดับ สภาวะเศรษฐกจและสงคมในชวงแผนฯ 9 ส ศ ิ สั ใ ช 1. นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 2. คุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั้งดานสุขภาพ ยาเสพติด และการกระจายรายได สรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกระดับอยางกวางขวาง เหตุการณรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 3 สังคมที่พึงประสงค สงคมทพงประสงค สังคม สังคม สังคม แหงภูมิปญญา สมานฉันท คุณภาพ การเรียนรู เอื้ออาทร 4 วัตถุประสงคหลัก ฟนฟูเศรษฐกิจ วางรากฐาน การบริหาร การพัฒนา จัดการที่ดี แกไขปญหา ใหมีเสถียรภาพ ประเทศให ประเทศให ความยากจน มั่นคง เขมแข็ง ยั่งยืน ในทุกระดับ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนา 2 3 4 6 7 เพิ่มสมรรถนะ ขีด 1บรหาร บริหาร จัดการที่ดี คน สังคม ชนบท เมือง ทรพยากร ทรัพยากร สิ่งแวดลอม 5 บรหาร บริหาร เศรษฐกิจ สวนรวม ความสามารถใน การแขงขัน ความ เขมแข็ง ว&ท การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการแปลงแผนสูการปฏิบัติ07 August 2009 Copyright NESDB 11
 12. 12. การปฏบตตามปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงเพอ การปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ สรางสมดุลและมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 1. ยึดกระบวนทรรศนการพัฒนาตอเนื่อง จากแผนฯ 8 และ แผนฯ 9 2. ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความ สังคมไทยสูสงคมแหงภูมิปญญาและการ  ั หลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคง เรียนรู ของฐานทรัพยากรและคุณภาพ สวล. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการ และสงคมเปนฐานทมนคงของประเทศ และสังคมเปนฐานที่มั่นคงของประเทศ บรหารจดการประเทศ บริหารจัดการประเทศ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจให สมดุลและยั่งยืน สภาวะเศรษฐกจและสงคมในชวงแผนฯ สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 10 1. การเตรียมพื้นทีใหม (SSB) เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ่ 2. การเมือง เศรษฐกิจผันผวน สังคมแตกความสามัคคี 3. สภาพเศรษฐกิจเขาสภาวะถดถอย จากทั้งปจจัยภายในและภายนอก ฐ ู 4. การนําทุน 3 ดานมาพิจารณา (ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ) Subprime & Global financial crisis 2551 การประทวงทางการเมือง และการปดสนามบินสุวรรณภูมิ เม.ย. 2552 เหตุการณความวุนวายทางการเมือง07 August 2009 Copyright NESDB 12
 13. 13. สวนที่ 1 บทบาท หนาที่ ของ สศช. สวนที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-10 สวนที่ 3 จากแผนฯ 10 สูแผนฯ 1107 August 2009 Copyright NESDB 13
 14. 14. 2547 2 ปแรกของแผนฯ 10 (50 - 51) เชื่อมโยงเพิ่มขึ้นตอเนื่อง เชน ASEAN +3, ASEAN +6 เปนตน ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก สัดสวนการสงออกไทยในโลก เพิมขึนเปน 1.12% (ชวงแผนฯ 9 = 1.08%) ฐ ่ ้ • ผลิตภัณฑเทคโนโลยีใหมเพิ่มขึ้นอยางเนื่อง • มีการจดสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย เชน สิทธิของยีนความหอมในขาว เทคโนโลย เทคโนโลยี สัดสวนผูสูงอายุ (60ป+) 60ป+) * ยังคงมีโรคระบาดใหมเกิดขึ้น เชน ไขหวัดใหญสาย 2548 2552 พนธุ หม พันธใหม 2009 (AH1N1) สัังคม 10.4 11.5 แรงงานตางดาวในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และผูหลบหนีเขาเมือง การเคลื่อนยายคนเสรี เชน โรฮิงญา • สิ่งแวดลอม ภาวะอากาศแปรปรวน น้ําทวม การกัดเซาะชายฝง • ราคาน้้ํามันยังคงผันผวน ทําสถิติสงสุดที่ 147 $/bbl (กลางป 51) ู ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม • การผลิตพลังงานทางเลือกจากพืช07 August 2009 Copyright NESDB 14
 15. 15. แผนฯ10 แผนฯ10 สรางความสมดุลระหวาง 3 ทุน เพือสรางความคุมกัน ่ เศรษฐกิิจ ทรัพยากร สังคม ธรรมชาต ธรรมชาติ วิสัยทัศนฯ 2570: แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 20 ป ขางหนา 2570: 1. การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภููมิภาค ฐ 5. ประชากรสูงอายุุ ู 2. เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนยกลางอํานาจมาอยูที 6. ปญหาดานพลังงาน ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น 3 3. การเปลี่ยน ล าน ล นแปลงด นการเงินโลกล ภ ุ ม ภ ล 7. ปญหาภัยคกคามจากภาวะโลกรอน 4. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีกับการดํารงชีวิตของมนุษย07 August 2009 Copyright NESDB 15
 16. 16. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศนฯ 2570 แผนฯ 1007 August 2009 Copyright NESDB 16
 17. 17. การวิเคราะหทุนของประเทศ การวิเคราะหทุนของประเทศ ในชวงแผนฯ 10 ในระยะตอไป (แผนฯ 11) สร า งความสมดุ ล ระหว า งทุ น 3 ทุน คื อ ทุ น ความเชื่อมโยงระหวางทุนทั้ง 6 ทุน คือ ทุนธรรมชาติ ทุน เศรษฐกิจ ทุนสัง คม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ/ กายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย ทุนการเงิน และทุนวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เพื่อมุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน Financial Capital (FC) Tangible ทุนสังคม ุ ฐ ทนเศรษฐกิจ Natural Capital p Physical Capital y p (NC) (PC) e Feature Cultural Capital (CC) ทุนทรัพยากรธรรมชาติ/ สงแวดลอม สิ่งแวดลอม Intangible Social Capital Human Capital (SC) (HC) Broad-based Specific Scope07 August 2009 Copyright NESDB 17
 18. 18. ประเด็นระดมความคิดเห็นสูแผนฯ 11 การประชุมประจําปของ สศช. เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2552 การสรางกระบวนการมสวนรวมเพอนาไปสูการกาหนดกรอบการพฒนาประเทศ ส ส  ี ื่ ํ ไปส ํ ั ป ศ 1 วกฤตการเงนโลกไดสงผลตอการปรบเปลยน วิกฤติการเงินโลกไดสงผลตอการปรับเปลี่ยน  ภูมทศนใหม จึงจําเปนตองกําหนดแนวทางในการเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส ดวยการกําหนดยุทธศาสตรใน ิ ั การขยายตัวทางเศรษฐกิจใหสอดคลองกับการเปลียนแปลง ่ 2 สงเสริมการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการ ผลิตและบริการใหมีการสรางมูลคาเพิ่มที่สูงขึ้น และการแกไขปญหาเชิงโครงสรางของประเทศ ใน ขณะเดยวกนจะเปนการสรางธุรกจใหมทใชศกยภาพแฝงซงมอยู นสงคมไทย ขณะเดียวกันจะเปนการสรางธรกิจใหมทใชศกยภาพแฝงซึ่งมีอยในสังคมไทย ี่ ั 3 รูวิกฤติ สรางโอกาสการพัฒนาเพือปองกัน เตือนภัย และ ่ บรรเทาภยตอผลกระทบทจะเกดขน เนนการเปนปจจัยสนับสนนตอการพัฒนาในอนาคตส เศรษฐกจสเขยว บรรเทาภัยตอผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เนนการเปนปจจยสนบสนุนตอการพฒนาในอนาคตสู ‘เศรษฐกิจสีเขียว’ 4 เนนการสรางผลิตภาพและคุณภาพทั้งในเชิงความรู ความคิด สรางสรรค และมีคุณธรรมนํา ซึงรวมถึงการสรางจิตสํานึกสาธารณะใหเกิดขึ้นอยางยังยืน ่ ่ 5 เปนแนวปฏิบติในการอยูรวมกนในสงคมอยางสงบสุข ปลอดภยและมนคง ป ป ิ ั ิ ั ใ ั  ป เนนสรางความเขมแข็งของโครงสราง กลไกและกระบวนการบริหารจัดการของทุกภาคสวนของสังคม07 August 2009 Copyright NESDB ั ่ั 18
 19. 19. 1. ความทาทายและโอกาสของเศรษฐกิจไทย แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 20 ป ขางหนา แผนพฒนาฯ ฉบบท่ 10 แผนพัฒนาฯ ฉบับที 1 การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภมิภาค 1. การรวมตวกนทางเศรษฐกจในภูมภาค1. การพัฒนาคุณภาพคน 2. เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนยกลางอํานาจมาอยูที2. การสรางเขมแข็งของ ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น ชุมชน 3. การเปลีี่ยนแปลงดานการเงินโลก ป ป ิ โ3. การปรับโครงสราง 4. ประชากรสูงอายุ เศรษฐกิจ 5. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีกับการดํารงชีวิตของ4. การพัฒนาบนฐานความ มนุษย หลากหลายทางชีวภาพ 6. ปญหาดานพลังงาน5. การเสริมสราง 7. ปญหาภัยคุกคามจากภาวะโลกรอน ธรรมาภิบาล ิ 1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกในระยะปานกลางมีแนวโนมที่จะอยูในระดับต่ํา 2. การปรับตัวของตลาดการเงินในลักษณะ Multiple financial nodes และระบบการกํากับดูแล สถาบันการเงินเขมงวดมากขึ้น 3. การขาดแคลนนาและพนทการเกษตร 3 การขาดแคลนน้ําและพื้นที่การเกษตร 4. การวางงานและสังคมผูสูงอายุ 5. ภาวะโลกรอนวิกฤตเศรษฐกิจโลก 6. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ความเสี่ยงใหมหลัง 7. แนวคิด Sustainable capitalism and CSR ู 8. การคาและความรวมมือในภมิภาคเพิ่มมากขึน ้ ฤ ฐ วิกฤตเศรษฐกิจโลก 9. ภูมภาคเอเชียเพิ่มบทบาทบนเวทีการเมืองโลก ิ 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562 2564 2566 2568 257007 August 2009 Copyright NESDB 19
 20. 20. วิกฤติจากการ วิกฤติราคาน้ํามัน เปลี่ยนแปลง และพลังงาน ภูมิอากาศของโลก ความไมสมดุล ุ วกฤตเศรษฐกจ วิกฤติเศรษฐกิจ ความเสี่ยง ของเศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกา โลก วิิกฤติิความมัั่งคง วิกฤติทางดาน ทางดานอาหาร สังคม ภมิทศนใหมของโลก ภูมทัศนใหมของโลก 1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหลังวิกฤตการณจะลดลง ฐ ฤ 2. Multi Polar World 3. บริบทใหมของภาคการเงิน (Regulatory Reform) 4. ปญหาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิิจ (เงิินเฟอ คาเงิน USD อััตราดอกเบี้ย และหนีี้สาธารณะ) ี ฟ  ิ ี าธารณะ)07 August 2009 Copyright NESDB 20
 21. 21. ระยะสนระยะสั้น : รักษาอัตราการขยายตัวและลดความเสียงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ่ น ฐระยะยาว : ปรับตัวใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลง • ขยายตลาดและสรางความรวมมืือในภูมิภาค  ใ เศรษฐกิจ/การเงินโลก • พัฒนาและปรับโครงสรางภาคการผลิต • สรางความไดเปรียบดานฐานการผลิตภาคการเกษตร ฐ อาหาร พลังงานและสิ่งแวดลอมโลก • พัฒนามูลคาเพิ่มของสินคาเกษตร และอาหาร • การพัฒนาพลังงานทดแทน การเปลีี่ยนแปลงสภาพภูมอากาศ ป ป ิ • Green Job / Green Growth / Green Economy ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม • ขยายภาคธรกิจบริการดแลผสงอายุ ขยายภาคธุรกจบรการดูแลผู งอายู สังคมผูสงอายุ ู การแพทยและสุขภาพ และ Long stay tourisms • สงเสริมความรวมมืทางการผลิต / การคา / การลงทุน ความรวมมือประเทศเพื่อนบาน / ภูมภาค ื ป ื ิ • พััฒนาสัังคมและสิ่งแวดลอม ิ • สรางความรวมมือเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน07 August 2009 Copyright NESDB 21
 22. 22. วิกฤตเศรษฐกิจสงผลตอการขับเคลือนเศรษฐกิจดวยการสงออกและแรงงานราคาถูก ่ เปนไปอยางยากลําบากมากขึ้น ผลกระทบจากวกฤตเศรษฐกจในระยะสนในชวงปลายป ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในระยะสันในชวงปลายป 2551 ตอเนื่องจนถึงปจจบัน ้ ตอเนองจนถงปจจุบ การผลิต ภาพรวมผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจโลกและไทย หดตว หดตัว การขยายตัวทาง การสงออก การใหสินเชื่อ ภาคอุตสาหกรรม รุนแรง เศรษฐกิจ หดตัว ภาคบริการ ความสามารถใน การจางงาน การแขงขน การแขงขัน ภาคเกษตรกรรม ชะลอตัว วิกฤตเศรษฐกิจโลกกอใหเกิดผลกระทบในเชิงลบที่กระจายวงกวาง สะทอนถึงความเชื่อมโยงและการพึ่งพิงกับภาคเศรษฐกิจตางประเทศอยางชัดเจน อยางไรก็็ดี ภาคเกษตรยัังคงเปนฐานเศรษฐกิิจสําคััญและไดรับผลกระทบนอยกวาภาคการผลิตอื่น ไ ไ   ิ ื การแกไขขอจํากัดจากภายนอกนี้คือ ไทยตองมุงหาแนวทางการพัฒนาใหมๆ (New Source of Growth)07 August 2009 Copyright NESDB 22
 23. 23. บริบทการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการเรงปรับโครงสรางการผลิตของประเทศ และพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม (Knowledge economy & Creative Economy) ปจจยภายนอก ปจจัยภายนอก ภาวะเศรษฐกิจโลกที่กําลังซื้อหดตัว สงผลใหปริมาณการผลิตของภาคอุตสาหกรรมการ ทางเลือกใหม: ผลิตในประเทศลดลง เศรษฐกิจยุคใหม ความผัันผวนของราคานํ้ํามัันทีี่เปนอุปสรรคของการประมาณการผลิิตใ ป ในภาคการผลิิต (New Economy) (N E ) และการขาดแคลนเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลังงานทดแทน - เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative ปจจัยภายใน การกีดกันทางการคา economy) สินคาและบริการที่ใช สนคาและบรการทใช การปรั บ ระดั บ และบั ง คั บ ใช ม าตรฐานสิ่ ง แวดล อ ม ในรู ป ของมาตรฐาน ความคิดสรางสรรคเปนตัว ภายในประเทศใหมีความปลอดภัยมากขึ้น สิ่ ง แวดล อ มระหว า ง ป ร ะ เ ท ศ ทํ า ใ ห ขับเคลื่อน (Creativity driven ป ญ หาด า นพื้ น ที่ ตั้ ง หรื อ แหล ง ที่ ตั้ ง อุุ ต สาหกรรม และ ผู ผ ป ร ะ ก อ บ ก า ร growth) โครงสร า งพื้ น ฐานที่ ไ ม เ พี ย งพอ รวมถึ ง ข อ จํ า กั ด ด า น ภายในประเทศตองใช - การปรับโครงสรางภาค กฎหมาย เวลาในการปรับตัวอัน เศรษฐกิจจริง ที่มุงเนนการเพิ่ม การพึ่งพาชิ้นสวนและอุปกรณจากตางประเทศ และการ เนื่ อ งมาจากต น ทุ น คุณคา/สรางมูลคาเพิ่ม และแกไข ขาดการสงเสรม/พฒนาศกยภาพทางเทคโนโลย ขาดการส ง เสริ ม /พั ฒ นาศั ก ยภาพทางเทคโนโลยี ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ล ภายในประเทศ โครงสร า งการผลิ ต ที่ ปญหาเชิงโครงสราง โดย Quality- ตองใชตนทุนที่สูงขึ้น driven growth: เพิ่มผลผลิต สราง การขยายบทบาทและการเข า มามี ส ว นร ว มของภาค ประชาชนมากขึ้น Investment climate และใชS&T, Knowledge เศรษฐกิจไทยมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกสูง และการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถ อุตสาหกรรมเดิมที่สําคัญ มีขอจํากัดตางๆที่ทาใหตองใชเวลาในการปรับตัวตอบริบทการ ํ  ในการแขงขัน เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตที่จะกระทบตอการพัฒนามากขึ้น ของประเทศไทย07 August 2009 Copyright NESDB 23
 24. 24. 2. การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคควบคูกับเศรษฐกิจฐานความรู New Economy 6 Capitals (6Ks) of (6 capitall intensiveness it i t i แผน 11 the Nation Creative Economy (2555 – 2559) 2559) Creative-driven Industries Natural Physical Knowledge Based Economy Capital Capital ICT-driven Industries (NC) Cultural (PC) แผน 6 แผน 7-8 แผน 9-10 Capital R&D-driven Industries (2530-2534) (2539-2544) (2545-2551) Social (CC) Human Capital Capital - Computer & - Computer & - Computer & No 1 exp (SC) (HC) Component Component Component - IC - IC o. Old Economy - Automobile capital intenseness - Rice - Textile - Jewelry Top 5 exp - Textile - Processed Differentiated Assembly - Processed food -driven Industries p food - Jewelry Financial Capital (FC) Non-differentiated Scale นอย มาก -driven Industries Value Creation Level Factor-driven Industries07 August 2009 Copyright NESDB 24
 25. 25. “เศรษฐกิจสรางสรรค” ฐ คือ แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใชองคความรูู (Knowledge) การศึกษา ฐ ฐ ( g)(Education) การสรางสรรคงาน (Creativity) และการใชทรัพยสินทางปญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม (Culture) การสั่งสมความรูของสังคม (Wisdom) และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม (Technology and Innovation) ขอบเขตของเศรษฐกิจ มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Heritage or Cultural/biodiversity-based Heritage) Cultural/biodiversity-  งานฝมือและหัตถกรรม สรางสรรคในประเทศไทย  อาหารไทย  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ความหลากหลายทางชีวภาพ การทองเทยวเชงวฒนธรรม/ความหลากหลายทางชวภาพ ส ศ ช . ไ ด จัั ด ป ร ะ เ ภ ท เ ศ ร ษ ฐ กิิ จ  การแพทยแผนไทย ส ร า ง ส ร ร ค โ ด ย ยึ ด รู ป แ บ บ ข อ ง UNCTAD เปนกรอบ และปรั บ ศิลปะ (Arts)  ศิลปะการแสดง เพมเตมตามรู ป แบบของ UNESCO ่ิ ิ  ทัศนศิลป ทั้ง นี้เ ปนการกําหนดกรอบโดยกวาง เพื่ อ ประโยชน ใ นการวั ด ขนาดทาง สื่อ (Media) เศรษฐกจของอุตสาหกรรมและบรการ เศรษฐกิจของอตสาหกรรมและบริการ  ภาพยนตรและวีดีทัศน ภาพยนตรและวดทศน การพิมพ  การกระจายเสียง ดนตรี สร า งสรรค ข องไทย และสะท อ นถึ ง ความสําคั ญต อระบบเศรษฐกิ จ ไทย งานสรางสรรคและออกแบบ (Functional Creation) โดยแบงเปน กลุ หลักและ โดยแบงเปน 4 กลมหลกและ 15  การออกแบบ แฟชั่น แฟชน  สถาปตยกรรม การโฆษณา สาขายอย  ซอฟตแวร07 August 2009 Copyright NESDB 25

×