ประชาคมอาเซียน                     นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ              เลขาธิการคณะกรรม...
สาระสาคัญ       1. ประชาคมอาเซียน           1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน           1.2 ปร...
ความเป็นมา  ก่อตั้ง : 8 สิงหาคม 2510 โดย รมต. กต. อินโดนีเซีย มาเลเซีย        ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ลงนามใน...
ประชาคมอาเซียน                               ประชาคมการเมือง                ...
สาระสาคัญ       1. ประชาคมอาเซียน           1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน           1.2 ปร...
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  เป้าหมาย : เพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมเป็นเอกภาพ เอื้ออาทรต่อกัน มีความเป็นอยู่ที่ดี    ...
สาระสาคัญ       1. ประชาคมอาเซียน           1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน           1.2 ปร...
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เป้าหมาย : เพื่อให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น มีการไปมาหาสู่      ...
ความก้าวหน้า AEC …สู่ “ตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน”                                     ...
การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี : เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)      AFTA       1993 2004 2005 2006 2007 2008 2009  ...
การเคลื่อนย้ายบริการเสรี : เพิ่มสัดส่วนถือหุ้นของต่างชาติในธุรกิจบริการ                          ...
การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี : จัดทา MRAs วิชาชีพ                                  ...
การเปิดเสรีด้านการลงทุน                                     เปิดเสรีภายใต้หลัก    ...
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในกรอบอาเซียนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554-2558 มุ่งปรับโครงสร้างตลาดการท่องเที่...
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก AEC   ตลาดขนาด                  เพิ่มก้าลัง          ส่งเสริมแ...
สาระสาคัญ       1. ประชาคมอาเซียน           1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน           1.2 ปร...
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  เป้าหมาย : เพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมที่สมาชิกมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน มี ...
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 1. ประชาคมที่มีกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน เป้าหมาย : สร้างความแข็งแกร่งแก่ประ...
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2.    ภูมิภาคที่มีเอกภาพ สงบสุข และมีความแข็งแกร่ง พร้อมรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อแก้ไข...
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน   3.     ภูมิภาคที่มีพลวัตร คงความเป็นศุนย์กลาง และบทบาทของอาเซียน เป้าหมาย : ส่...
สาระสาคัญ       1. ประชาคมอาเซียน           1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน           1.2 ปร...
Master plan on ASEAN Connectivity                                 ประชาคมอาเซียน     ...
องค์ประกอบหลักของความเชือมโยงระหว่างกันในอาเซียน                            ่         ...
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงอาเซียนให้แล้วเสร็จสถานะ - การด าเนิ น งานตามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจระดับรัฐมนตรีว...
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้าเนินโครงการเส้นทางรถไฟสิงค์โปร์-คุนหมิงให้แล้วเสร็จ                         ...
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเครือข่ายระบบการขนส่งทางน้้าบนภาคพื้นทวีปที่มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกันสถานะ – เป็นการขนส่งที่คุ้มค...
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่คล่องตัวเพื่อให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางการขนส่งในเอเชียตะวันออกและภู...
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เร่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชาติสมาชิก   สถานะ - หลายประเทศในอาเซี ย น...
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ให้ความส้าคัญกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอาเซียน                      ...
การพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านกฎระเบียบ      ยุทธศาสตร์หลัก 1-5                            ...
การพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านกฎระเบียบ      ยุทธศาสตร์หลัก 6-10                            ...
การส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านประชาชน 1.     ส่งเสริมความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมภายในอาเซียนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น   ...
สาระสาคัญ       1. ประชาคมอาเซียน           1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน           1.2 ปร...
แนวทางการเตรียมความพร้อม                  ทาความเข้าใจในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน เพื่อให้ เกิ ดคว...
แนวทางการเตรียมความพร้อม                  เตรียมความพร้อมสาหรับบุคลากรในสาขาต่างๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ และภาษ...
สาระสาคัญ       1. ประชาคมอาเซียน           1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน           1.2 ปร...
องค์ประกอบยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม   “เน้นการเตรียมพร้อมและปรับต...
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประชาคมอาเซียน

6,288 views

Published on

เรียนเรื่องอาเซียนศึกษา

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,288
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,160
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประชาคมอาเซียน

 1. 1. ประชาคมอาเซียน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายให้สานักงานตารวจแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 3 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 2. 2. สาระสาคัญ 1. ประชาคมอาเซียน 1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1.3 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2. แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 3. แนวทางการเตรียมความพร้อม 4. ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 2สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 3. 3. ความเป็นมา ก่อตั้ง : 8 สิงหาคม 2510 โดย รมต. กต. อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพ” สมาชิก : อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา เป้าหมาย : จัดตั้งประชาคมอาเซียนให้ได้ภายในปี 2558 โดยแบ่ง ออกเป็น 3 เสาหลัก ได้แก่ 1) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 3สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 4. 4. ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมือง ประชาคมการเมือง และความมั่นคง และความมั่นคง ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ประชาคม ประชาคม ประชาคมประชาคม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม One Vision, One Identity, One Community หนึงวิสัยทัศน์, หนึงเอกลักษณ์, หนึ่งประชาคม ่ ่ 4สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 5. 5. สาระสาคัญ 1. ประชาคมอาเซียน 1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1.3 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2. แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 3. แนวทางการเตรียมความพร้อม 4. ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 5สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 6. 6. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป้าหมาย : เพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมเป็นเอกภาพ เอื้ออาทรต่อกัน มีความเป็นอยู่ที่ดี พัฒนาทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม โดย เน้นการบูรณาการด้านการศึกษา สร้างสังคมความรู้ การพัฒนามนุษย์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการจ้างงานที่ เหมาะสม ส่งเสริม ICT การเข้าถึง ว&ท ขจัดความยากจน สร้างเครือข่ายความปลอดภัยทาง การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม สังคม ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยด้าน อาหาร การควบคุมโรคติดต่อ คุ้มครองสิทธิผู้ด้อยโอกาส แรงงานย้ายถินฐาน ่ ความยุติธรรมและสิทธิ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ การจัดการปัญหาสิงแวดล้อมของโลก ปัญหามลพิษ ่ ส่งเสริมความยังยืนด้านสิ่งแวดล้อม ่ ทางสิงแวดล้อมข้ามแดน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพ ่ ภูมิอากาศ ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ อนุรักษ์มรดกทาง การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน วัฒนธรรมของอาเซียน ส่งเสริมการสร้างสรรค์ดาน้ วัฒนธรรม ลดช่องว่างการพัฒนา 6สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 7. 7. สาระสาคัญ 1. ประชาคมอาเซียน 1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1.3 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2. แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 3. แนวทางการเตรียมความพร้อม 4. ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 7สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 8. 8. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป้าหมาย : เพื่อให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น มีการไปมาหาสู่ กันได้อย่างสะดวก และมีศักยภาพในการแข่งขันกับโลกภายนอกได้ โดย เน้นการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว เงินทุน และแรงงานมีฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี เน้นการดาเนินนโยบายการแข่งขัน การพัฒนา มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง โครงสร้างพืนฐาน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ้ การพัฒนา ICT และพลังงาน มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการขยายตัวของ SMEs ที่เท่าเทียมกัน ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกใหม่ (CLMV) เพื่อลด ช่องว่างของระดับการพัฒนา บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ได้อย่างสมบูรณ์ เน้นการจัดทา FTA และ CEP กับประเทศคู่เจรจา 8สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 9. 9. ความก้าวหน้า AEC …สู่ “ตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน” ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ในปี 2553 ส่งเสริมและคุ้มครอง (ยกเว้น CLMV ปี 2558) การลงทุนระหว่าง เปิดเสรีการค้าประเทศอาเซียนภายใต้ สินค้าหลัก National Treatment เปิดเสรีบริการเร่งรัด 4 สาขา (e-ASEAN, เปิดเสรี เปิดเสรีการค้า สุขภาพ, ท่องเที่ยว, โลจิสติกส์) การลงทุน AEC บริการ เปิดเสรี การเคลื่อนย้าย การเคลื่อนย้าย แรงงานมีฝีมือ ส่งเสริมการเชื่อมโยง เงินทุน อย่างเสรี ลงนาม MRA วิชาชีพ 7 สาขา ตลาดทุนระหว่างกันและ (วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นัก พัฒนาตลาดพันธบัตร สารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และมาตรการการเปิดเสรีบัญชีทน ุ นักบัญชี) 9สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 10. 10. การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี : เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) AFTA 1993 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2015 Trade in ASEAN-6 ASEAN-10 Goods  ภาษี 0% ภาษี 0% Normal Track CLMV • ภาษีไม่ต้องเป็น 0% แต่ต้อง <5% • ไทยมี 4 รายการ คือ ไม้ตัดดอก มะพร้าวแห้ง มันฝรัง เมล็ดกาแฟดิบ (ปัจจุบันอยูที่ ่ ่ 5%) ยกเว้น • ไม่ต้องลดภาษี • มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ มี 1 รายการ คือ สินค้าข้าว และอินโดนีเซียมี 2 รายการ คือ ข้าว และน้้าตาล ASEAN Trade เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี เช่น พิธีการศุลกากร กระบวน Facilitation Framework ทางการค้า สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เป็นต้น 10สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 11. 11. การเคลื่อนย้ายบริการเสรี : เพิ่มสัดส่วนถือหุ้นของต่างชาติในธุรกิจบริการ 2549 2551 2553 2556 2558 สาขาเร่งรัด 4 สาขา (ICT สุขภาพ ท่องเที่ยว และ 49% 51% 70% การขนส่งทางอากาศ) สาขาโลจิสติกส์ 49% 51% 70% สาขาอื่นๆ (อาทิ บริการด้านวิชาชีพ ก่อสร้าง 30% 49% 51% 70% จัดจาหน่าย สิ่งแวดล้อม การศึกษา) สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยชาวต่างชาติ 11สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 12. 12. การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี : จัดทา MRAs วิชาชีพ 2552 2553 2558 Skilled Labors & จัดท้า MRA สาขา Short Term Visits อาชีพที่สาคัญ ้ ลงนาม MRA แล้ว 7 ฉบับคือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปนิก การส้ารวจ ทันตแพทย์ AEC แพทย์ บัญชี Sensitive : กระทบ • ยกเว้นวีซ่าส้าหรับ Short Term Visits และจัดท้า ASEAN ตลาดแรงงานใน Business Card ประเทศ • อ้านวยความสะดวกอื่นๆ ด้านการเคลื่อนย้าย Skilled Labors • พัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานด้านแรงงานมีฝีมือร่วมกันหมายเหตุ อยู่ระหว่างการให้สัตยาบันในความตกลงรับรองคุณสมบัตผู้ทางานซึ้งกันและกัน (MRA) ด้านบุคลากรท่องเที่ยว ิ 12สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 13. 13. การเปิดเสรีด้านการลงทุน เปิดเสรีภายใต้หลัก National Treatment อานวยความสะดวก ส่งเสริมการลงทุน และความร่วมมือ หลักการ (โครงสร้างพื้นฐาน / (ข้อมูลนโยบายระหว่าง SMEs / CLMV) รัฐ กฎระเบียบ) คุ้มครองการลงทุนสาขารวมกิจการ บริการ (เคลื่อนย้ายเงินเสรี ได้รับชดเชยจากรัฐ สิทธิในการ ฟ้องร้องรัฐฯ 13สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 14. 14. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในกรอบอาเซียนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554-2558 มุ่งปรับโครงสร้างตลาดการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ให้เกิดความเชื่อมโยงเส้นทางในภูมิภาค (ASEAN Tourism Connectivity Corridors) และสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของเยาวชน การท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ขยายตลาด และความมั่นคง การท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยว อานวยความ การตลาดและ สะดวก การส่งเสริมร่วมกัน ด้านการขนส่ง อานวยความ ASEAN as สะดวกการเดินทาง พัฒนา ในอาเซียนและ a Single ทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างประเทศ Destination 14สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 15. 15. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก AEC ตลาดขนาด เพิ่มก้าลัง ส่งเสริมแหล่ง ใหญ่ การต่อรอง วัตถุดิบ กลุ่มที่มีวัตถุดิบและแรงงาน เวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว ประโยชน์จาก ประชากรขนาดใหญ่ อ้านาจต่อรอง ทรัพยากรใน (580 ล้านคน) เพิ่มขึ้น อาเซียน กลุ่มที่มีความถนัดด้าน เทคโนโลยี วัตถุดิบ & ต้นทุน ต้นทุนการผลิต มีแนวร่วมในการ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ต่้าลง ขีด ลดลง เจรจาในเวทีโลก ความสามารถสูงขึ้น กลุ่มที่เป็นฐานการผลิต ดึงดูด ดึงดูด สามารถเลือกหาที่ ไทย มาเลเซีย การลงทุนและการค้า ในการท้า FTA ได้เปรียบที่สุด อินโดนีเซีย เวียดนาม 15สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 16. 16. สาระสาคัญ 1. ประชาคมอาเซียน 1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1.3 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2. แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 3. แนวทางการเตรียมความพร้อม 4. ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 16สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 17. 17. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เป้าหมาย : เพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมที่สมาชิกมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน มี เสถียรภาพ มีสันติภาพ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน องค์ประกอบ มีกฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน และค่านิยมร่วมกัน มีเอกภาพ สงบสุข มีพลวัตร แข็งแกร่ง และรับผิดชอบ คงความเป็นศูนย์กลาง แก้ปัญหาความมั่นคง และบทบาทของอาเซียน 17สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 18. 18. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 1. ประชาคมที่มีกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน เป้าหมาย : สร้างความแข็งแกร่งแก่ประชาธิปไตย ส่งเสริมธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม ส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน1.1 ความร่ ว มมื อ ด้ า นการพั ฒ นาการทาง 1.2 การสร้ า งและแบ่ ง ปั น กฎเกณฑ์ ร่ ว ม การเมือง อาทิ ส่ ง เสริ ม บรรทั ด ฐานแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี  ส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจ การยอมรั บ ระบอบ ระดับภูมิภาค อาทิ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของ  ปรับกรอบสถาบันของอาเซียนให้เป็นไป สมาชิก ตามกฎบัตรอาเซียน  อานวยความสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล  เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ภ า ย ใ ต้ โดยเสรี เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สนธิสัญญามิตรภาพ และความร่วมมือ  ส่งเสริมธรรมภิบาล ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 19. 19. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2. ภูมิภาคที่มีเอกภาพ สงบสุข และมีความแข็งแกร่ง พร้อมรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติเป้าหมาย : ยึดหลักความมั่นคง ทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ เช่น มิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิงแวดล้อม การป้องกันความ ่ ขัดแย้ง การสร้างความไว้ใจ การทูตเชิงป้องกัน 2.3 สร้างสันติภาพหลังความขัดแย้ง เพื่อวางพื้นฐานการสมานฉันท์2.1 ป้องกันความขัดแย้งและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ เพื่อลดความ และสร้ างความมั่ นใจว่ าจะไม่ เกิ ดความรุ นแรงในพื้ นที่ ที่ ได้ รั บ ตึงเครียด อาทิ ผลกระทบ อาทิ การช่วยเหลือทางมนุษยธรรม  เสริมสร้างมาตรการการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ โดยแลกเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ทหารและกลาโหม แบ่งปันข้อมูลระหว่างสมาชิกใน 2.4 ตอบสนองภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทั้งอาชญากรรมข้าม การส่งข้อมูลต่อทะเบียนอาวุธตามแบบของสหประชาชาติ ชาติ และความท้าทายข้ามแดน อาทิ  ส่งเสริมความโปร่งใส และความเข้าใจในนโยบายกลาโหม โดย พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า  เสริมสร้างความร่วมมือการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ  เสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกั นทางทหาร และความ 1) การให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกัน มั่ น คงอาเซี ย น โดยพั ฒ นาโครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง ละกั น เรื่ อ งทางอาญาระหว่ า งประเทศ และการมุ่ ง หน่วยงานทหาร ยกระดับให้เป็นสนธิสัญญาอาเซียน 2) เสริมสร้างความยุติธรรมทางอาญาต่ออาชญากรค้ามนุษย์ 3) เสริมสร้างให้อาเซียนปราศจากยาเสพติด ภายใน 25582.2 แก้ไขความขัดแย้งและการระงับข้อพิพาทโดยสันติ เพื่อให้เกิด 4) ควบคุมการแพร่ขยายของอาญากรรมทางคอมพิวเตอร์ สันติภาพและความสงบสุขในภูมิภาค ระงับการใช้กาลัง อาทิ  ให้สัตยาบันในการต่อต้านการก่อการร้ายโดยเร็ว  พัฒนารูปแบบการระงับข้อพิพาทโดยสันติเพิ่มเติม โดยจัดตั้งกลไก ระงับข้อพิพาท 2.5 ความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติ และการตอบสนองต่อ  เสริม สร้า งกิจ กรรมการค้นคว้า วิจัยเรื่องสันติภาพ การจั ดการและ สถานการณ์ฉุกเฉิน การแก้ไขความขัดแย้ง  ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในภู มิ ภ าคเพื่ อ ธ ารงไว้ ซึ่ ง สั น ติ ภ าพและ เสถียรภาพ 2.6 การตอบสนองต่อประเด็นเร่งด่วน หรือสถานการณ์วิกฤตที่ ส่งผลกระทบอาเซียน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 20. 20. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 3. ภูมิภาคที่มีพลวัตร คงความเป็นศุนย์กลาง และบทบาทของอาเซียน เป้าหมาย : ส่งเสริมและรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและเป็นประโยชน์กับประเทศภายนอก เพื่อ สันติภาพในโลก และดาเนินบทบาทที่สาคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียน3.1 ส่ ง เสริ ม อาเซี ย นให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางใน 3.2 ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศภายนอก ความร่วมมือระดับภูมิภาคและการสร้าง 3.3 เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ในประเด็ น ประชาคม พหุภาคีที่เป็นความกังวลร่วมกัน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 21. 21. สาระสาคัญ 1. ประชาคมอาเซียน 1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1.3 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2. แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 3. แนวทางการเตรียมความพร้อม 4. ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 21สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 22. 22. Master plan on ASEAN Connectivity ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมือง ประชาคมสังคม ประชาคมเศรษฐกิจ และความมั่นคง และวัฒนธรรม ความเชื่อมโยงด้าน ความเชื่อมโยงด้าน ความเชื่อมโยงด้าน โครงสร้างพี้นฐาน กฎระเบียบ ประชาชน • คมนาคม • เปิดเสรีและอานวยความสะดวก • การศึกษาและวัฒนธรรม • ICT ทางการค้า • การท่องเที่ยว • พลังงาน • เปิดเสรีและอานวยความสะดวก ในการบริการและการลงทุน • ความตกลง/ข้อตกลงยอมรับ ร่วมกัน • ความตกลงการขนส่งในภูมิภาค • พิธีการในการข้ามพรมแดน • โครงการเสริมสร้างศักยภาพสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 23. 23. องค์ประกอบหลักของความเชือมโยงระหว่างกันในอาเซียน ่ • คมนาคม  เพิ่มพูนการรวมตัวและความ ด้านโครงสร้าง • เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ร่วมมือของอาเซียน พื้นฐาน และการสื่อสาร  เพิ่มความสามารถการแข่งขัน • พลังงาน ในระดับโลกของอาเซียน จาก เครือข่ายการผลิตในภูมิภาคที่ • การเปิดเสรีการอานวย เข้มแข็ง ความสะดวกทางการค้า  วิถีชีวิตของประชาชนดีขนึ้ การบริการและการลงทุน • ความตกลง/ข้อตกลง  ปรับปรุงกฎระเบียบและธรร ด้านกฎระเบียบ ยอมรับร่วมกัน มาภิบาลของอาเซียน • ความตกลงการขนส่งใน  เชื่อมต่อศูนย์กลางเศรษฐกิจ ภูมิภาค • พิธีการในการข้าม และลดช่องว่างการพัฒนา พรมแดน  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ • โครงการเสริมสร้าง และสังคมของท้องถิน่ ศักยภาพ  เพิ่มพูนความพยายามในการ • การศึกษาและวัฒนธรรม จัดการกับ และส่งเสริมการ ด้านประชาชน • การท่องเที่ยว พัฒนายังยืน ่  สามารถจัดการกับผลกระทบ ทางลบที่เกิดจากความเชื่อมโยง 23สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 24. 24. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงอาเซียนให้แล้วเสร็จสถานะ - การด าเนิ น งานตามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาโครงการทางหลวงอาเซียน เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1999 ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรปัญหาอุปสรรคเส้นทางเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์ 227 กม. ในพม่าถนนที่ ยั ง ต่ ากว่ า มาตรฐานกว่ า 5,300 กม. ใน 6ประเทศ ได้แก่ลาว พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนิเซีย และมาเลเซีย โครงการทางหลวงอาเซียน 23 เส้นทาง 38400 กิโลเมตร ภายในปี ภายในปี ค.ศ. 2015 ภายในปี ค.ศ. 2020 ภายในปี ค.ศ.2012 ค.ศ. 2013 ศึกษาเพื่อเชื่อมโยงประเทศที่เป็น ปรับปรุงถนนส่วนที่ ปรับปรุงถนนให้ได้ ติดตั้งป้าย เกาะกับแผ่นดินใหญ่ของอาเซียน มีการจราจรมาตรฐานชั้นที่ 3 เป็น จราจรใน และเชื่อมโยงทางหลวงอาเซียนไป หนาแน่นให้เป็น อย่างน้อย ถนนทุกสาย ยังจีน/อินเดีย โดยเฉพาะช่วง มาตรฐานชั้นที่ 1 ที่กาหนด ฮานอย-ลาวตอนเหนือ-พม่า-อินเดีย 24 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 25. 25. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้าเนินโครงการเส้นทางรถไฟสิงค์โปร์-คุนหมิงให้แล้วเสร็จ ให้ ค วามส าคั ญ ล าดั บ สู ง กั บ การพั ฒ นาเส้ น ทางรถไฟฝั่ ง ตะวั น ออก (ไทย กั ม พู ช า เวียดนาม) และมีทางเชื่อมสปป.ลาว-เวียดนาม โดยดาเนินการ ดังนี้ 1. ก่อสร้างเส้นทางช่วงที่ขาดหาย ภายในปี 2013 7 • ปอยเปต-ศรีโสภณ 48กม. -- กัมพูชา 4 ภายในปี 2014 • อรัญประเทศ-คลองลึก 6 กม. -- ไทย 3 ภายในปี 2015 • พนมเปญ-ล็อกนิน 254 กม. -- กัมพูชา 6 ภายในปี 2020 5 • ด่านเจดีย์สามองค์-น้าตก 153 กม. – ไทย 2 • ธันบูซายัต- ด่านเจดีย์สามองค์ 110 กม. – พม่า 1 • เวียงจันทน์-ท่าแขก-มูเกีย 466 กม. – สปป.ลาว • ล็อกนิน-โฮจิมินห์ 129 กม. – เวียดนาม • มูเกีย –ทันอับ –วุงอัง 119 กม. -- เวียดนาม 2. จัดทายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเส้นทางรถไฟสิงค์โปร์ -คุนหมิง ภายในปี 2013 3. ระดมทุน และความช่วยเหลือทางวิชาการจากหุ้นส่วนภายนอก ในระดับทวิภาคี หรือ ADB 4. ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อต่อขยายเส้นทางไปเมืองสุราบายา อินโดนิเซีย 1. Singapore–Malaysia – Bangkok – Aranyaprathet – Cambodia – Vietnam – China 2. Singapore – Malaysia – Bangkok – Three Pagodas Pass – Myanmar – China 3. Singapore – Malaysia – Bangkok – Nong Khai – Lao PDR – Vietnam – China 4. Singapore – Malaysia – Bangkok – Nong Khai – Lao PDR – China 5. Singapore – Malaysia – Bangkok – Ubon Ratchathani – Lao PDR – Vietnam – China 6. Singapore – Malaysia – Bangkok – Bua Yai – Mukdaharn – Lao PDR – Vietnam - China 25สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วั7. ่ Singapore–Malaysia–Bangkok–Chiang Rai–Chiang Khong/Houy Sai - Lao PDR – China นที 16 มิถุนายน 2554
 26. 26. ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเครือข่ายระบบการขนส่งทางน้้าบนภาคพื้นทวีปที่มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกันสถานะ – เป็นการขนส่งที่คุ้มค่า เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการขนส่งรูปแบบอื่นๆข้อจากัด – ขาดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ และขาดการกาหนดกรอบนโยบายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาบริการขนส่งทางน้ามาตรการสาคัญ – กาหนดแผนพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางน้าภาคพื้นทวีปในอาเซียน ภายในปี 2012 และเริ่มดาเนินการยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างระบบการขนส่งทางทะเลที่เชี่อมโยง มีประสิทธิภาพ และแข่งขันได้ • พัฒนาสมรรถนะ/ศักยภาพท่าเรือ 47 แห่งภายในปี 2015 • ก้าหนดเส้นทางเดินเรือที่มีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ ที่เชื่อมระหว่างหมู่เกาะ และแผ่นดินใหญ่ สอดคล้องกับข้อตกลง และเส้นทางระหว่างประเทศที่ส้าคัญ • เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เส้นทาง เดินเรือที่เชื่อมโยงกับโลกและภูมิภาค และเส้นทางเดินเรือในประเทศ • ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดตั้งเครือข่าย ระบบการเดินเรือทางทะเลของอาเซียน เส้นทางขนส่งสินค้าสาคัญในอาเซียน 26 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 27. 27. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่คล่องตัวเพื่อให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางการขนส่งในเอเชียตะวันออกและภูมิภาคอื่นๆ ก่อสร้างเส้นทางที่ขาด ศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของแนว หายไปในพม่าตามแนว เส้นทางการขนส่งต่อเนืองหลาย ่ รูปแบบเพื่อให้พื้นที่ต่างๆ เป็น EWEC สะพานเศรษฐกิจในเส้นทางการ ขนส่งของโลก พัฒนา/ปรับปรุงท่าเรือขอบ นอก เช่น ย่างกุ้ง ดานัง กาหนดและพัฒนาจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า อาเซียน โดยเฉพาะที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ ทางหลวงอาเซียน และเส้นทางรถไฟ สิงค์โปร์-คุนหมิง การพัฒนาท่าเรือน้าลึกทวาย (2020) ทางหลวงเชื่อมโยงกาญจนบุรี และทวาย (2020) ก่อสร้างสะพานข้ามโขงที่เมือง ศึกษา F/S ระบบรางรถไฟระหว่าง เนีอกเลือง บนทางหลวงหมาย กาญจนบุรีและทวาย เลข 1 กัมพูชา 27 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 28. 28. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เร่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชาติสมาชิก สถานะ - หลายประเทศในอาเซี ย นได้ รั บ การยกย่ อ งระดั บ โลกในด้ า น ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนา อาเซียนเป็นตลาดเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศและการสือสารเดียว ่ ปัญหาและข้อจากัด – ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงสารสนเทศ โดยเฉพาะ ภายหลังปี 2015 ในบริบทของการ ระหว่ า งพื้ นที่ล้ า หลัง และตั ว เมื อง ซึ่งต้ องได้ รับ การแก้ ไ ขเพื่อลดช่ อ งว่ า ง เปิดเสรีสินค้า บริการ การลงทุน และทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างประเทศสมาชิก จัดลาดับความสาคัญและกระตุ้นการ ใช้โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานกับ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียน ทบทวนข้อบังคับการให้บริการระดับ สากลและนโยบายอื่นๆ เพื่อให้เอื้อต่อ การใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เสริมสร้างความมั่นคง ความเที่ยงตรงของเครือข่าย การป้องกันข้อมูล และการประสานงานระหว่างศูนย์ รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ โดยการพัฒนา กรอบและมาตรฐานขั้นต่าร่วมกัน ส่งเสริมความหลากหลายของการ ภายในปี 2015 เชื่อมโยงระหว่างประเทศในอาเซียน สร้างแนวเส้นทางอินเตอร์เน็ตความเร็ว สูงในอาเซียน โดยกาหนดและพัฒนา สถานที่ในแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อสร้าง ภายในปี 2014 การเชื่อมโยงที่มีคุณภาพ จัดตั้งศูนย์แม่ข่ายอินเตอร์เน็ต อาเซียน ภายในปี 2013 28 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 29. 29. ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ให้ความส้าคัญกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอาเซียน Trans-ASEAN Gas Pipeline ASEAN Power Grid• ปรับปรุงกฎหมายและกรอบการควบคุมการค้าและการ • จัดท้าแบบจ้าลองการร่วมลงทุนท่อส่งก๊าซในอาเซียน เชื่อมโยงไฟฟ้าระดับทวิภาคีและพรมแดน (2008-2010) • รับรองมาตรฐานทางเทคนิคร่วมส้าหรับการออกแบบก่อสร้าง• ปรับปรุงแนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคนิควม และบ้ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน กันในด้านการออกแบบ การเดินระบบ และบ้ารุงรักษา (2008- • รับรองแบบจ้าลองทางธุรกิจของท่อส่งก๊าซอาเซียน 2012)• ก้าหนดและเสนอรูปแบบการระดมเงินทุนส้าหรับโครงข่าย • ด้าเนินแผนความปลอดภัยและความมั่นคงส้าหรับการเชื่อมโยง ระบบส่งไฟฟ้าอาเซียน (2008-2011) ระบบท่อส่งก๊าซ• พัฒนาความเชื่อมโยงระดับทวิภาคี/พหุภาคีและรายงานที่ • ปรับปรุงและด้าเนินโครงการเชื่อมโยงระบบท่อส่งก๊าซ ประชุม (2008-2015) • ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อขยายระบบท่อส่งก๊าซไปสู่ BIMP-EAGA 29สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 30. 30. การพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านกฎระเบียบ ยุทธศาสตร์หลัก 1-5 มาตรการสาคัญ ให้สัตยาบัน เร่งจัดทาพิธีสารให้เสร็จสมบูรณ์และลงดาเนินการตามกรอบความตกลง 3 กรอบว่าด้วย นามโดยประเทศสมาชิกในปี 2011 และการขนส่ง (การขนส่งสินค้าผ่านแดน สินค้าข้าม เริ่มดาเนินการตามความตกลงฯในปี 2014-2015แดน และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ) เร่งดาเนินการตามข้อตกลงในระดับทวิภาคีและอนุเริ่มดาเนินโครงการการอานวยความสะดวกด้าน ภูมิภาคที่มีอยู่ เช่น ในกรอบ GMS และ BIMP-ขนส่งผู้โดยสาร ในโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมรัฐ EAGA ภายในปี 2013ต่างๆ เพื่อขจัดปัจจัยขัดขวางการเคลื่อนย้ายเสรี และจัดทาข้อตกลงของอาเซียนว่าด้วยการอานวยของยานพาหนะ สินค้า และบุคคลข้ามแดน ความสะดวการขนส่งผูโดยสารทางบก ในปี 2015 ้ เร่งกระบวนการเพื่อให้ความตกลงพหุภาคีในเรื่องที่ เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้โดยเร็ว จัดทาความตกลงฯสร้างตลาดการบินเดียวในอาเซียน กับจีนในปี 2010 จัดทาแผนงานตั้งตลาดการบิน เดียวอาเซียนในปี 2011 และดาเนินงานในปี 2015สร้างตลาดการขนส่งทางเรือเดียวในอาเซียน จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาให้เสร็จในปี 2012 และ พัฒนากรอบการดาเนินงานให้แล้วเสร็จในปี 2015เพิ่ ม การเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า อย่ า งเสรี ภ ายใน ลดมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี กาหนดมาตรฐานภู มิ ภ าคอาเซี ย น โดยการลดอุ ป สรรคทาง ระดับภูมิภาคร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพการการค้าภายในระดับภูมิภาค ตรวจสอบรับรอง ปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งกาเนิด สินค้า และประสานกับประเทศคู่เจรจา 30 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 31. 31. การพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านกฎระเบียบ ยุทธศาสตร์หลัก 6-10 มาตรการสาคัญเร่ งพั ฒนาภาคบริ การทางการขนส่ งที่ มี ขจัดข้อจากัดด้านการค้าและบริการสาหรับการประสิทธิภาพและแข่งขันได้ โดยเฉพาะในสาขา ขนส่ง ภายในปี 2013 เร่งเปิดเสรีด้านโทรคมนาคมโทรคมนาคมและบริการอื่นๆ เร่งดาเนินการใช้ระบบศุลกากรอิเล็คทรอนิกส์ ณ จุดเดียวในระดับประเทศ โดยสมาชิกเดิม ภายในปีพัฒนาโครงการอานวยความสะดวกทางการค้าใน 2008 และ CLMV ภายในปี 2012 และใช้ที่ด่านภูมิภาคอย่างจริงจัง ภายในปี 2015 ลดขั้นตอนพิธีการด้านศุลกากร จัดทากรอบกฎระเบียบการบริหารพรมแดนที่ สอดคล้องกัน ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจล อุตสาหกรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยกระดั บความสามารถของการบริ หารจั ดการพรมแดน พัฒนาขั้นตอนการบริหารจัดการพรมแดน (CIQ) บูรณาการขั้นตอนพิธีการศุลกากร ส่งเสริมการ บริหารจัดการร่วมกันระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดจุดเร่งให้ชาติสมาชิกอาเซียนเปิดรับการลงทุนจาก ตรวจและดาเนินการเดียว ในปี 2013ภายในและภายนอกภูมิ ภาคภายใต้กฎระเบียบการลงทุนที่เป็นธรรม สร้างรูปแบบการปรับลด/ขจัดอุปสรรคการลงทุน เป็นระยะเพื่อให้มีการลงทุนที่เปิดเสรีเสริมสร้างความสามารถของสถาบันในพื้นที่ล้า สร้างกระบวนการติดตามในระดับรัฐมนตรีหลังของภูมิภาคและปรับปรถงการประสานงานด้ า นนโยบาย แผนงาน และโครงการในระดั บ อานวยความสะดวกการให้ความช่วยเหลือทางภูมิภาคและอนุภูมิภาค วิชาการจากผู้ให้สู่ CLMV ตั้งกลไกและโครงสร้าง เพื่อการประสานของอาเซียนกับ DP อื่นๆ 31สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 32. 32. การส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านประชาชน 1. ส่งเสริมความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมภายในอาเซียนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น • จัดตั้งศู นย์ ทรัพ ยากรการเรียนรู้เสมือ นจริง ในด้า นประชาชน วัฒ นธรรม ประวัติ ศาสตร์ และเศรษฐกิจ ภายในปี 2012 • สนับสนุนการสร้างหลักสูตร เนื้อ หา สื่อการสอนเกี่ ยวกับอาเซี ยน ภายในปี 2012 และสนับสนุนการ เรียนภาษาของประเทศอาเซี ยนเป็ นภาษาที่สาม • ส่งเสริมการรับรู้ เกี่ยวกับอาเซี ยนตามแผนการสื่อสาร และความเข้าใจอันดีใ นวัฒ นธรรมและ ประวัติศาสตร์ร่วมกั นของอาเซี ยน • สนับสนุนการระดมทุนเพื่อ เสริมสร้างศัก ยภาพของอาเซี ยนร่วมกัน ภายในปี 2013 1. ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายของประชาชนภายในอาเซียนให้เพิ่มขึ้น 32สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 33. 33. สาระสาคัญ 1. ประชาคมอาเซียน 1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1.3 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2. แนวทางการเตรียมความพร้อม 3. ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 33สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 34. 34. แนวทางการเตรียมความพร้อม  ทาความเข้าใจในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน เพื่อให้ เกิ ดความเข้า ใจที่ถูกต้อง ตรงกัน  สร้างค่านิยมและแนวปฏิบัติร่วมกันของอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น ค่านิยมว่าด้วยการไม่ ใช้กาลัง ยึดหลักสันติวิธี และการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อ สร้างความสงบ สันติภายในภูมิภาค  เสริมสร้างขีดความสามารถของอาเซียนในการเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคง บนพื้นฐาน ความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนการประสานจัดทาข้อมูลกลางในเรื่องอาชญกรรมข้ามชาติ ในอาเซียน เพื่อใช้แก้ไขปัญหาการก่อการร้าย การค้ายาเสพติด การประพฤติผิดกฎหมาย และอาชญกรรมข้ามชาติ  เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการทหาร เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและป้องกัน ความขัดแย้งที่รนแรง ุสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 35. 35. แนวทางการเตรียมความพร้อม  เตรียมความพร้อมสาหรับบุคลากรในสาขาต่างๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น เนื่องจากอาเซียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการประสานงาน ส่วนภาษาท้องถิ่น ใช้สาหรับการติดต่อสื่อสาร และอานวยความสะดวกต่อประชาชน และนักท่องเที่ยวของ สมาชิก  ศึกษาข้อมู ลต่า งๆ โดยเฉพาะตัวบทกฎหมายของสมาชิก แต่ละประเทศ เนื่องจากมี ความแตกต่า งกั น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ และป้อ งกั น ความ ขัดแย้งระหว่างประเทศ  ศึ ก ษาวั ฒ นธรรมของสมาชิ ก โดยเฉพาะประเทศที่ มี วั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งกั น อาทิ ชาวมุสลิม เพื่อสร้างความเข้าใจ และการปฏิบัติต่อประชาชนเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง  จัดตั้งสานักงาน/สานัก/ส่วนงาน เพื่อดูแลงานรับผิดชอบงานด้านอาเซียนโดยเฉพาะ ภายใต้ องค์กรสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 36. 36. สาระสาคัญ 1. ประชาคมอาเซียน 1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1.3 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2. แนวทางการเตรียมความพร้อม 3. ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 36สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 37. 37. องค์ประกอบยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม “เน้นการเตรียมพร้อมและปรับตัวสู่บริบทโลกและภูมิภาค สร้างความความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนา เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ และบรรเทาผลกระทบเชิงลบและประเด็นปัญหาร่วมระหว่างประเทศ” • สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง  • การประเมินความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกัน  • วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด  • แนวทางการพัฒนา 9 แนวทาง  สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554

×