การเขียน Mind Map
Mind Map คืออะไร ?
Mind Map คือ การถ่ ายทอดความคิด หรือข้ อมูลต่ าง ๆ ทีมีอยู่ใน
่
สมองลงกระดาษ โดยการใช้ ภาพ สี เส้ น และ...
หลัก 7 ประการสาหรับการเขียน Mind Map
หลัก

คาอธิบาย

1. เริ่มกึงกลางกระดาษ ให้วางกระดาษตามแนวนอนและเริ่ มด้วยภาพสี
่
ตรงกึ...
หลัก 7 ประการสาหรับการเขียน Mind Map
หลัก
3. เขียนตัวใหญ่ ชัด

คาอธิบาย
ควรเขียนคาตัวบรรจงขนาดใหญ่พอสะดุดตา
อ่านง่าย ถ้าเป...
หลัก 7 ประการสาหรับการเขียน Mind Map
หลัก
4. เส้ น

คาอธิบาย
เขียนคาเหนือเส้นใต้แต่ละเส้นและเชื่อมต่อกับ
เส้นอื่นๆ เพื่อให...
หลัก 7 ประการสาหรับการเขียน Mind Map
หลัก
5. หน่ วยความคิด

6. สี

คาอธิบาย
คาควรมีลกษณะเป็ น "หน่วย" เช่นคาละเส้น
ั
เพราะ...
หลัก 7 ประการสาหรับการเขียน Mind Map
หลัก
7. ความคิดอิสระ

คาอธิบาย
ปล่อยความคิดให้เป็ นอิสระมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็ นไปได้...
ข้ อดีของ Mind Map เมื่อเทียบกับการจดบันทึกแบบเส้ นตรง
1. ศูนย์กลางหรื อความคิดหลักจะถูกกาหนดขึ้นอย่างเด่นชัดกว่าเดิม
2. ค...
ข้ อดีของ Mind Map เมื่อเทียบกับการจดบันทึกแบบเส้ นตรง
4. ผลจาก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ทาให้การฟื้ นความจาและ
การทบทวนเป็...
การนาไปใช้
1. ใช้ ระดมพลังสมอง
2. ใช้ นาเสนอข้ อมูล
3. ใช้ จัดระบบความคิดและช่ วยความจา
4. ใช้ วิเคราะห์ เนือหาหรื องานต่ ...
์ ั
สฤษดิศกดิ์ ชิ ้นเขมจารี (เรี ยบเรี ยง)
การเขียนMindmap
การเขียนMindmap
การเขียนMindmap
การเขียนMindmap
การเขียนMindmap
การเขียนMindmap
การเขียนMindmap
การเขียนMindmap
การเขียนMindmap
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การเขียนMindmap

760 views

Published on

ประกอบการสอน ม.5

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
760
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การเขียนMindmap

 1. 1. การเขียน Mind Map
 2. 2. Mind Map คืออะไร ? Mind Map คือ การถ่ ายทอดความคิด หรือข้ อมูลต่ าง ๆ ทีมีอยู่ใน ่ สมองลงกระดาษ โดยการใช้ ภาพ สี เส้ น และการโยงใย แทนการจดย่ อ แบบเดิมที่เป็ นบรรทัด ๆ เรียงจากบนลงล่าง ขณะเดียวกันมันก็ช่วยเป็ น สื่ อนาข้ อมูลจากภายนอก เช่ น หนังสื อ คาบรรยาย การประชุ ม ส่ งเข้ า สมองให้ เก็บรักษาไว้ ได้ ดีกว่าเดิม ซ้ายังช่ วยให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ได้ ง่ ายเข้ า เนื่องจะเห็นเป็ นภาพรวม และเปิ ดโอกาสให้ สมองให้ เชื่อมโยงต่ อ ข้ อมูลหรือ ความคิดต่ าง ๆ เข้ าหากันได้ ง่ายกว่ า “ใช้ แสดงการเชื่อมโยงข้ อมูลเกียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่ างความคิด ่ หลัก ความคิดรอง และความคิดย่ อยที่เกียวข้ องสั มพันธ์ กน” ผัง ่ ั ความคิด (Mind Map)
 3. 3. หลัก 7 ประการสาหรับการเขียน Mind Map หลัก คาอธิบาย 1. เริ่มกึงกลางกระดาษ ให้วางกระดาษตามแนวนอนและเริ่ มด้วยภาพสี ่ ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษเพื่อขยายออกด้านข้าง ได้รอบทิศ 2. เน้ นภาพ ภาพ ๆ เดียวมีค่ามากกว่าคาพันคา จึงควรใช้ภาพ ให้มากที่สุดใน Mind Map ตรงไหนที่ใช้ภาพ ได้ให้ใช้ก่อนคาหรื อรหัส เพื่อช่วยการทางาน ของสมองดึงดูดสายตา เห็นความคิดสร้างสรรค์ และ ช่วยเพิ่มความจาให้ง่ายขึ้น
 4. 4. หลัก 7 ประการสาหรับการเขียน Mind Map หลัก 3. เขียนตัวใหญ่ ชัด คาอธิบาย ควรเขียนคาตัวบรรจงขนาดใหญ่พอสะดุดตา อ่านง่าย ถ้าเป็ นภาษาอังกฤษให้ใช้ตวพิมพ์ใหญ่ ั เพื่อว่าเมื่อย้อนกลับไปอ่านจะให้ภาพที่ชดเจน ั และก่อผลกระทบต่อความคิดมากกว่า การใช้ เวลาเพิมเติมอีกเล็กน้อยในการเขียนตัวให้ใหญ่ ่ อ่านง่ายชัดเจน จะช่วยให้เราสามารถ ประหยัดเวลาได้ เมื่อย้อนกลับไปอ่านอีกครั้ง
 5. 5. หลัก 7 ประการสาหรับการเขียน Mind Map หลัก 4. เส้ น คาอธิบาย เขียนคาเหนือเส้นใต้แต่ละเส้นและเชื่อมต่อกับ เส้นอื่นๆ เพื่อให้ Mind Map มีโครงสร้างพื้น ฐานรองรับโดยให้ใช้ลกษณะเส้นที่ใหญ่ และ ั ค่อย ๆ เล็กลงไปจากกึ่งกลางกระดาษไปหา ขอบกระดาษเหมือนต้นไม้ (ลาต้น ก้าน กิ่ง .... )
 6. 6. หลัก 7 ประการสาหรับการเขียน Mind Map หลัก 5. หน่ วยความคิด 6. สี คาอธิบาย คาควรมีลกษณะเป็ น "หน่วย" เช่นคาละเส้น ั เพราะจะช่วยให้แต่ละคาเชื่อมโยงกับคาอื่นๆ ได้ อย่างอิสระเปิ ดทางให้ Mind Map คล่องตัวและ ่ ยืดหยุนได้มากขึ้น ใช้สีทว Mind Map เพราะสี ช่วยยกระดับ ั่ ความคิด เพลินตา กระตุนสมองซีกขวา ้
 7. 7. หลัก 7 ประการสาหรับการเขียน Mind Map หลัก 7. ความคิดอิสระ คาอธิบาย ปล่อยความคิดให้เป็ นอิสระมากที่สุดเท่าที่จะ เป็ นไปได้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ อย่ามัวแต่คิดว่าจะเขียนลงตรงไหนดี หรื อว่าจะ ใส่ หรื อไม่ใส่ อะไรลงไป เพราะล้วนแต่จะทาให้ งานล่าช้าไปอย่างน่าเสี ยดาย
 8. 8. ข้ อดีของ Mind Map เมื่อเทียบกับการจดบันทึกแบบเส้ นตรง 1. ศูนย์กลางหรื อความคิดหลักจะถูกกาหนดขึ้นอย่างเด่นชัดกว่าเดิม 2. ความสัมพันธ์ที่สาคัญของแต่ละความคิดเชื่อมโยงให้เห็นอย่าง ่ ชัดเจน โดยความคิดที่สาคัญกว่าอยูใกล้จุดศูนย์กลางมากกว่า ่ ความคิดที่สาคัญน้อยลงไปจะอยูบริ เวณขอบ 3. การเชื่อมโยงระหว่างคาสาคัญจะเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะ ั ตาแหน่งที่ใกล้กนและการเชื่อมต่อกัน
 9. 9. ข้ อดีของ Mind Map เมื่อเทียบกับการจดบันทึกแบบเส้ นตรง 4. ผลจาก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ทาให้การฟื้ นความจาและ การทบทวนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและรวดเร็ วมากขึ้น 5. ธรรมชาติของโครงสร้างดังกล่าวช่วยให้การเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ๆ ทาได้ง่ายขึ้นโดยข้อมูลจะไม่กระจัดกระจายหรื อต้องอัดใส่ เข้าไป 6. Mind Map แต่ละแผ่นจะมีลกษณะแตกต่างกันออกไปช่วยฟื้ น ั ความจาง่ายขึ้น
 10. 10. การนาไปใช้ 1. ใช้ ระดมพลังสมอง 2. ใช้ นาเสนอข้ อมูล 3. ใช้ จัดระบบความคิดและช่ วยความจา 4. ใช้ วิเคราะห์ เนือหาหรื องานต่ าง ๆ ้ 5. ใช้ สรุ ปหรื อสร้ างองค์ ความร้ ู
 11. 11. ์ ั สฤษดิศกดิ์ ชิ ้นเขมจารี (เรี ยบเรี ยง)

×