Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mind map

หฟพระห

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Mind map

 1. 1. MIND MAP2 Mr.SARITSAK CHINKHEMJAREE
 2. 2. สมองดีต้องใช้ 2 อย่าง
 3. 3. สร้าง MIND MAP
 4. 4. เตรียมอุปกรณ์
 5. 5. เตรียมตัวเตรียมใจ • เวลาว่าง 20 นาที
 6. 6. ขั้นแรกหา Central Idea หรือ หัวเรื่อง เช่น X วางแผนจัดสวนในบ้าน ชัดเจน ครอบคลุม ยาวไป X วางแผน สั่น ความหมายไม่ชัดเจน  จัดสวน สั่น ขัดเจน นึกภาพออก
 7. 7. Central Idea จัดสวน
 8. 8. ขั้นที่สอง หา B.O.I. B.O.I.(Basic Ordering Ideas) หรือ หัวข้อหลัก B.O.I. ต้นไม้ที่ปลูก ต้นไม้ กิจกรรมต่างๆ กิจกรรม เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งสวน ตกแต่งสวน อุปกรณ์และเครื่องมือ อุปกรณ์
 9. 9. หรือ
 10. 10. ขั้นที่สาม คิดลึก
 11. 11. ขั้นสุดท้ายและขั้นต่อๆไป ให้แตกความคิดย่อยลงไป อีก
 12. 12. อ้างอิง • ที่มา เรียบเรียงจากหนังสือ

×