Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Tyohyvinvointi ja viestinta

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Painopistealueet 2014
Painopistealueet 2014
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 52 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (20)

Advertisement

Similar to Tyohyvinvointi ja viestinta (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Tyohyvinvointi ja viestinta

 1. 1. TYÖHYVINVOINTI JA VIESTINTÄ Sari-Maarit Peltola 14.12.2012
 2. 2. Työhyvinvointi • Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa. (Työterveyslaitos 2012) • Strateginen hyvinvointi tarkoittaa henkilöstön terveyden ja hyvinvoinnin huomioimista osana liiketoiminnan ja henkilöstöjohtamisen tavoitteita. Se on suunnitelmallista toimintaa, jolle on määritelty tavoitteet, vastuut, resurssit ja jota seurataan säännöllisin mittauksin yritys- ja yksilötasolla. (Aura, Ahonen & Ilmarinen 2012) • Työhyvinvointi on laaja kokonaisuus, johon vaikuttavat monet eri tasot, kuten työtehtävien mielekkyys, johtaminen, osaaminen, kotiolot ja työkaverit. (Rauramo 2004) • Viestintä on yksi työhyvinvointikokonaisuuden osa, tietynlainen työhyvinvointiin vaikuttava perusrakenne. (Pekkola, Pedak & Aula 2010)
 3. 3. Suomalaisten työhyvinvointi • Jopa joka kolmannes suomalaisista kokee työn henkisesti rasittavana. Pahoinvointi heijastuu työpaikan ihmissuhteisiin, mikä puolestaan näkyy työilmapiiriongelmina. Sairauspoissaolot ovat Suomessa lisääntyneet vuodesta 1998 lähtien. Työyhteisöissä tapahtuneet muutokset ovat olleet jatkuvasti kasvussa. (TTL: Työ- ja terveys Suomessa 2009; Hakanen 2003.) • Suurin osa suomalaisista on työssään tyytyväisiä, mutta negatiivinen julkinen keskustelu on luonut mielikuvan siitä, että työpaikoilla työskennellään niin kovaa, että monet palavat ennenaikaisesti loppuun. (EVA: Alasoini 2010) • Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet organisaatioissa ovat olleet selvässä laskussa koko 2000-luvun ajan. Kiinnostus työhyvinvointiin on lisääntynyt työpaikoilla. Lisäksi työn ja muun elämän sovittaminen sujuu nykyään paremmin kuin vielä joitakin vuosia sitten. (TTL: Työ- ja terveys Suomessa 2009; Hakanen 2003.)
 4. 4. Tärkeimmät työhyvinvoinnin osatekijät (Ravantti & Pääkkönen 2012)
 5. 5. Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät (Manka 1999, 2006, 2011)
 6. 6. Työhyvinvointi ja viestintä • Viestinnällä on merkitystä eri työhyvinvoinnin osa-alueiden näkökulmasta. Viestintä parantaa työtyytyväisyyttä, työntekijöiden sitoutumista, edistävän luottamusta esimiesten, alaisten ja työtoverien kesken ja vähentävän henkilöstön kokemaa epävarmuutta ja siten edistävän myös hyvinvointia. (ks. esim. Rodwell et al., 1998; van Vuuren et al., 2007; Thomas et al. 2009; Boardia 2004; Kramer et al 2004) • Osallistaminen eli henkilöstön mukaanottaminen päätöksentekoon parantaa työyhteisön hyvinvointia. Viestinnällä on merkittävä rooli henkilöstön osallistamisessa (empowerment). (ks. esim. Juuti 1988; Vogt & Murerl 1990; Pekkola, Pedak & Aula 2010)
 7. 7. Työhyvinvoinnin ja viestinnän kehä (Juholin 2007)
 8. 8. Strategisen hyvinvoinnin sisäisen viestinnän välineet ja tavat (Aura, Ahonen & Ilmarinen 2012)
 9. 9. Työhyvinvoinnin viestinnän malli (Pekkola, Pedak & Aula 2010)
 10. 10. Hyvinvointia tukevat viestintävälineet ja tietolähteet (Pekkola et al. 2010)
 11. 11. Työtyytyväisyyden määritelmiä Emotionaalinen tila, joka on seurausta oman työn arvostamisesta ja ylipäätään työstä saaduista positiivisista kokemuksista. (Juholin 1999) Job satisfaction = People’s cognitive, affective, and evaluative reactions toward their jobs. (Greenberg & Baron 1997) Job satisfaction is a preasurable or positive emotional state resulting from the appraisal of one’s job or job experiences. (Locke 1976) Five distinct facets of job satisfaction: supervision, work, pay, promotion and co-workers. (Smith, Kendall & Hulin 1969) Tyytyväisyysteoriat voidaan jakaa sisältöteorioihin (content theories, esim. Maslow, Herzberg) ja prosessiteorioihin (process theories, esim. Locke). (Pöyhönen 1975)
 12. 12. Työtyytyväisyyden vaikutuksia organisaatioiden toimintaan • Työtyytyväisyyden vaikutus tuottavuuteen ja työsuoritukseen on lähes olematon (ks. esim. Locke 1976; Judge & Church 2000) • Työtyytyväisyys on ensisijaisesti onnistuneen toiminnan tulos eikä sen aiheuttaja. (Pöyhönen 1987) • Työtyytyväisyys vähentää työntekijöiden poissaoloja ja vaihtuvuutta. (ks. esim. Locke 1976; Judge & Church 2000; Juuti 2006)
 13. 13. Työtyytyväisyysmittareita (Fields 2002) • Overall Job Satisfaction (Cammann, Fichman, Jenkins & Klesh 1983) • Job Descriptive Index (JDI) (Smith, Kendall, & Hulin (1969) • Global Job Satisfaction (Warr, Cook &Wall 1979) • Job Satisfaction Relative to Expectations (Bacharach, Bamberger & Conley 1991) • Minnesota Satisfaction Questionnaire • Job in General Scale (Ironson, Smith, Brannick, Gibson & Paul 1989) • Job Satisfaction Survey (Spector 1985) • Job Satisfaction Index (Schriescheim & Tsue 1980) • Job Diagnostic Survey (Hackman & Oldham 1974) • Career Satisfaction (Greenhaus, Parasuraman & Wormley 1990)
 14. 14. Omaan työhön tyytyväisyyden mittaaminen (OCD2-mittari) Väittämiä (asteikko 1-5/7; samaa mieltä…eri mieltä) – Johtamistyyli – Urakehitys – Palkka – Henkilökuntaedut – Oma työ – Vaikutusmahdollisuudet omaa työtä koskien – Palaute – Ryhmähenki – Työskentelyvälineet – Yritys työnantajana – Työtilat – Ilmasto ja työtoverit – Työtyytyväisyys – Mahdollisuus kehittää itseään ja työtään (Juholin 1999)
 15. 15. Työyhteisön sisäisen viestinnän muutoksia Vuosina 1993-1997: Työtyytyväisyys ja viestintätyytyväisyys melko alhaisella tasolla Viestintätyytyväisyys korreloi johtamistyylin, muutoksista tiedon saamisen sekä suunnitelmien ja tavoitteiden kanssa Työntekijöillä vähäinen mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja tulevaisuuteen Vuonna 2009: Kiinnostus työyhteisön asioita kohtaan suuri Yhteistyö lähiesimiehen kanssa toimii hyvin Ilmapiiri ja yhteistyö toimii melko hyvin, mutta vaikeiden asioiden käsittelyssä vaikeuksia Viestinnän onnistumisesta otetaan vastuuta ja se nähdään tärkeänä osana jokaisen työtä, mutta sen tarkkaa merkitystä käytännössä ei aina tiedetä. Haasteena strateginen viestintä (Juholin 2010)
 16. 16. Maslow’s Hierarchy of Needs Theory Need Level Level 5: Self-actualization Level 4: Esteem Level 3: Affiliation Level 2: Safety Level 1: Physiological Example of Need Satisfaction in Organization Work allowing the exercise of creativity Internal: rewarding work External: Bonus pay Social relationships with co- workers Physically safe working conditions ”Living Wage” to allow purchase of food and clothing
 17. 17. Työhyvinvoinnin portaat (Rauramo 2004)
 18. 18. Alderfer’s ERG Theory People are motivated by three hierarchically ordered types of needs: existence need, relatedness need, and growh need.
 19. 19. Herzbergin kaksifaktoriteoria Työtyytyväisyyttä lisäävät motivaatiotekijät, esim. vastuu, saavutukset, etenemismahdollisuudet Työtyytymättömyyttä lisäävät mm. palkka, valvonta, fyysiset olosuhteet, työturvallisuus, suhteet muiden kanssa
 20. 20. Job satisfaction model (Field 2008)
 21. 21. Viestintäammattilaisten työtyytyväisyys (Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus)
 22. 22. (Yhteisöviestintätutkimus 2007)
 23. 23. (Yhteisöviestintätutkimus 2007)
 24. 24. Työtyytymättömyyden ilmenemistapoja Juuttuma Taantuma Vetäytyminen Aggressio
 25. 25. Lawlerin odotusarvoteoria (1973) • Työtyytyväisyys on seurausta siitä, että yksilö saa työstään palkkioita ja tyydytystä saman verran kuin hän kokee, että hänen tulisikin saada. Kun näiden välillä vallitsee tasapaino, on yksilö tyytyväinen työhönsä. Työtyytymättömyyttä aiheutuu siitä, jos näiden välillä ei ole tasapainoa. • Sekä yli- että alipalkitseminen voivat johtaa työtyytymättömyyteen. (Juuti 2006)
 26. 26. Locke’s Goal-setting Theory A theory that suggests challenging and specific goals increase human performance because they affect attention, effort, and persistance. To effectively set goals for associates, managers should address several factors: – Goal difficulty, goal specificity, goal commitment, participation in setting goals and feedback.
 27. 27. Palkitseminen (Yrityskulttuuri 2009)
 28. 28. (Yrityskulttuuri 2009)
 29. 29. Demografisten tekijöiden vaikutus työtyytyväisyyteen • Sukupuolen ja työtyytyväisyyden välillä ei selvää yhteyttä. • Koulutuksen ja työtyytyväisyyden välisestä yhteydestä ristiriitaisia tuloksia. • Asemalla organisaatiossa on suora yhteys työtyytyväisyyteen. • Työtyytyväisyys kasvaa iän myötä lineaarisesti tai U-käyrän muotoisesti. (ks. esim. Locke; Groot & van der Brink 1999; Lindströn 2004)
 30. 30. Mitkä tekijät motivoivat tulevaisuuden työntekijöitä? Tärkeimpiä työtä motivoivia tekijöitä ovat autonomia, mahdollisuus jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan ja inhimillinen vuorovaikutus. Ulkoinen motivaatio korvautuu sisäisellä motivaatiolla. Työn ilo ja sisältä päin ohjautuva ihminen on luovan työn ytimessä. (Pink) (Halava & Pantzar 2010)
 31. 31. Stress Stress = a feeling of tension that occurs when a person perceives that a situation is about to exceed her ability to cope and consequently could endanger her well-being. Job stress = The feeling that one’s capabilities, resources, or needs do not match the demands or requirements of the job. Acute stress = A stort-term stress reaction to an immediate threat. Chronic stress = A long-term stress reaction resulting from ongoing situations. (Hitt, Miller & Calolla 2009)
 32. 32. Stressi ja työssä jaksaminen Stressi on kiihtymistila, joka alkaa usein psyykkisenä ja johtaa elimistön kiihtymiseen. Stressin voi laukaista moni asia (esim. avioero, kuolema, rakastuminen, muutto, liian suuret haasteet työssä) Lyhytaikainen ja kohtuullinen stressi voi lisätä tarkkaavaisuutta ja keskittymis- ja suorituskykyä. Pitkään jatkunut stressi tuo unettomuutta, keskittymiskyvyttömyyttä, muistivaikeuksia, vihaisuutta, turhautumista, väsymistä, huolia, rytmihäiriöitä, verenpaineen nousua, päänsärkyä yms.
 33. 33. (Yhteisöviestintätutkimus 2007) (Viestinnän ammattilaiset 2011)
 34. 34. (Yhteisöviestintätutkimus 2007)
 35. 35. Jatkuva ylitöiden tekeminen vaikuttaa moniin asioihin, mm. Terveys Henkinen hyvinvointi Stressi/masennus Tuottavuus Onnettomuudet/virheet Suhteet Parisuhde Lapset
 36. 36. Ylitöiden määrä viestintätehtävissä vähentynyt (Viestinnän ammattilaiset 2011)
 37. 37. Keinoja stressistä selviämiseen Henkilökohtaisella tasolla – Elämäntyylin muutos (ruokavalio ja liikunta) – Rentoutuminen ja meditaatio – Epätärkeistä ja oman vaikutusvallan ulkopuolisista asioista stressaamisen lopettaminen (Hitt, Miller & Calolla 2009) Työyhteisön tasolla – Työn ja perheen yhteensovittaminen – Stressinhallintaohjelmat (Greenberg & Baron)
 38. 38. Selviytymiskeinot (coping) • Primaari- ja sekundaariarvio • Ongelmasuuntautuneet ja tunnesuuntautuneet selviytymiskeinot • Aktiiviset ja passiiviset selviytymiskeinot • (ks. esim. Lazarus & Folkman 1984; Lazarus 1993)
 39. 39. Työuupumus • Työuupumuksella tarkoitetaan vakavaa, vähitellen työssä kehittyvää stressioireyhtymää, jolle on ominaista kokonaisvaltainen, lopulta uupumusasteiseksi kehittyvä fyysinen ja henkinen väsymys, kyynistynyt asennoituminen työhön sekä ammatillisen itsetunnon lasku. • Työuupumuksella on myös harvoin yhtä ainoaa syytä. Se kehittyy hitaasti ja siihen vaikuttaa paitsi työn määrällinen kuormitus (kiire, aika, paine) myös työroolien epäselvyys, työpaikan ilmapiiriongelmat, sosiaalisen tuen ja palautteen vähäisyys sekä huonot osallistumismahdollisuudet. • (Hakanen 2005)
 40. 40. Organisaatioon sitoutuminen Sitoutuminen – Jatkuvuuteen perustuva sitoutuminen – Tunnesitoutuminen – Normatiivinen sitoutuminen Alhaisen sitoutumisen seuraukset – Pinnaaminen ja työpaikan vapaaehtoinen vaihtaminen – Haluttomuus uhrausten tekemiseen – Henkilökohtaiset seuraukset (Greenberg & Baron 1995)
 41. 41. (Yhteisöviestintätutkimus 2007)
 42. 42. Work attitudes and ethic ”The term work attitude refers to how people of a culture view work.” ”The work ethic means that hard work is applauded and rewarded although failure to work is viewed negatively and with disdain.” (Cheney & Martin 2011)
 43. 43. Working Hours per Week by Country (2007) Singapore 50,5 China 47,1 India 46,9 South Korea 46 Mexico 44,7 Japan 43,5 (Chaney & Martin 2011) United States 42,8 Switzerland 41,2 The Netherlands 38,5 Germany 37,9 New Zealand 37,8 France 36,2 Suomessa säännöllinen viikkotyöaika 36,5 h ja vuosityöaika 1611 h/vuosi (Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus)
 44. 44. (Haavisto 2010)
 45. 45. (Haavisto 2010)
 46. 46. Työn merkitys suomalaisille (Haavisto 2010)
 47. 47. (Haavisto 2010)
 48. 48. Millainen on hyvä työpaikka? (Haavisto 2010)
 49. 49. Työn imu (work engagement) • Työn imua syntyy, kun työolosuhteet ovat suotuisat ja työssä voi käyttää omia vahvuuksiaan. Työn imua tukevia tekijöitä löytyy ennen kaikkea työpaikalta, mutta osin myös sen ulkopuolelta. • Tutkimusten mukaan seuraavat työn voimavarat vahvistavat työn imua: työtehtävien haastavuus ja monipuolisuus, vaikutusmahdollisuudet työhön, työpaikalla koettu arvostus ja tuki, kannustava johtaminen, mahdollisuus oppia ja kehittyä työssä. • Työn imua vahvistavat lisäksi: ”tarttuminen” ihmisten välillä, yksilölliset voimavarat, palautuminen työpäivän rasituksista, kodin voimavarat. • (Hakanen 2009)
 50. 50. Työn imu (Hakanen 2009) • Työn imun ulottuvuudet: tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen • Vanhimmat työntekijät kokevat nuoria enemmän tarmokkuutta ja uppoutumista sekä työn imua kokonaisuutena. Yhteys on lineaarinen. • Naiset kokevat työn imua miehiä jonkin verran enemmän. Ero työntekijätasolla on sama, mutta toimihenkilöillä ero pienenee. • Toimihenkilöt kokevat työn imua hieman enemmän kuin työntekijät. • Korkeakoulututkinnon suorittaneet kokevat työn imua enemmän kuin lukion tai ammattikoulun käyneet. • Määräaikaiset kokevat työn imua hieman vakinaisia enemmän. • Työn imu ei johda työholismiin.
 51. 51. Työssä innostumisen malli (Työterveyslaitos 2011)

×