Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การฝกประสบการณวชาชีพ
ิ
ทางสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
(ภาคฤดูรอน)
น)
19 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2556
จัดทําโดย
รหัสนิสิต 5321342002 นางสาวศิริขวัญ ปนเพชรสวรรค
รหัสนิสิต 5321342005 นางสาวสุภาพร ตั้งจิตรมานะมั่น
รหัสนิสิต ...
อุทยานการเรียนรู Thailand Knowledge Park (TK park)
park)
สํานักงานอุทยานการเรียนรู หรือ Thailand Knowledge Park (TK park...
อุทยานการเรียนรู Thailand Knowledge Park (TK park)
park)
ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ชั้น 8 Dazzle Zone
ถนนราชดําริ แขวงปทุ...
แผนพับแนะนํา TK park

หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
แผนผังหองสมุดอุทยานการเรียนรู

หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
การสมัครและตออายุสมาชิก TK park

หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
อัตราการวางเงินคาประกันหนังสือ – คาปรับ

หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
บริการอินเทอรเน็ต - ถายเอกสาร

หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
กิจกรรมที่นิสิตเขารวมกอนฝกงานในฝายหองสมุดมีชีวิต
1. สัมมนาทางวิชาการ Thailand Conference on Reading 2013
2. กิจกรรม ...
Thailand Reading Conference on Reading 2013
วันที่ 21-22 มีนาคม 2556 ณ หองกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย
21-
การประชุม Thailand Reading Conference on Reading 2013
สํานักงานอุทยานการเรียนรู TK park จัดประชุมวิชาการ Thailand Confere...
ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย
1. จัดเตรียมเอกสาร - ของที่ระลึกในการสัมมนาใสถุงผา
2. เขาฟงการสัมมนาในวันที่ 22 มีนาคม 2556
...
ASEAN Play & Learn Station
การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ราชภั
อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ASEAN Play & Learn Station
อุทยานการเรียนรู TK park จัดกิจกรรมในงานประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร วันที่ 31 มีนาคม
2556 ณ มหาวิทย...
ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย
1. จัดเตรียมของทีระลึกกอนวันงาน
2. ประจําฐานกิจกรรมแตละฐาน

หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติม...
ลงทะเบียนเขารวมงาน
ASEAN Wall
Match me if you can
Bingo ASEAN
นักเรียนและผูบริหารที่ไดรับรับของที่ระลึก
นิสิตฝกงานฝายหองสมุดมีชีวิต
เขารวมงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ ครั้งที่ 41
และงานสัปดาหหนังสือนานาชาติครั้งที่ 11
ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย
1. ชวยเจาหนาที่ขนยายทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อกลับสํานักงานอุทยานการเรียนรู
2. แยกประเภทหนั...
เจาหนาที่บรรณารักษจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศจากงานหนังสือ
Circulation
ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย
1. จัดชั้นหนังสือทั่วไป 000 – 900, หองเงียบ, เรื่องแปล, เรื่องสั้น, นวนิยาย, หนังสือภาษาไทย
- ภ...
Circulation เปนบริการที่หองสมุดไดจัดทําขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูใชบริการ มีหนาที่รับผิดชอบคือการใหบริการยืม กา...
บริการของสํานักงานอุทยานการเรียนรู TK park
การยืมทรัพยากรสารสนเทศ
การยืมทรัพยากรสารสนเทศ สามารถดําเนินการได 2 วิธี คือ ย...
1.2 การยืมกับบรรณารักษ/เจาหนาที่หองสมุด
ผูใชบริการสามารถทําการยืมทรัพยากรสารสนเทศจากบรรณารักษ/
เจาหนาที่หองสมุดไ...
2. การคืนทรัพยากรสารสนเทศ
การคืนทรัพยากรสารสนเทศ สามารถทําการคืนไดที่ตูคืนอัตโนมัติซึ่ง
มีใหบริการ 2 จุด ไดแก ตูคืนอ...
2.2 การคืนกับบรรณารักษ/เจาหนาที่หองสมุด
ผูใชบริการสามารถทําการคืนทรัพยากรสารสนเทศจาก
บรรณารักษ/เจาหนาที่หองสมุดไ...
3. การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ สามารถสืบคนได 3 วิธี ไดแก
3.1 การสืบคนคําสําคัญ
การสื บ ค น แ...
4. การจองทรัพยากรสารสนเทศ
ผู ใ ช บ ริ ก ารสามารถทํ า การจองทรั พ ยากรสารสนเทศได ผ า น
คอมพิวเตอรสืบคนขอมูลและเว็ บไ...
หนาจอการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
http://61.19.205.15/tkpark/Patron/patronNotLogin.aspx

หนาจอการเขาสูระบบสมาชิก
สวนของบรรณารักษ/เจาหนาที่หองสมุด
การดําเนิ นการแผนก Circulation ตองทําการเปดโปรแกรม 3
โปรแกรม ดังนี้
1. โปรแกรม WAL...
1. โปรแกรม WALAI AutoLib
เปนโปรแกรมที่เกียวของกับการดําเนินงานภายในหองสมุดทั้งหมด ไมวาจะ
่
เปนการยืม การคืน การจองหน...
2. โปรแกรม RFID Station
เปนโปรแกรมที่ใชสําหรับการอานแท็ก RFID

โปรแกรม RFID Station
3. โปรแกรมอานบัตรสมาชิก
มีไวสําหรับอานรหัสบัตรสมาชิก เพื่อใชในการดําเนินการตอไป

โปรแกรมอานบัตรสมาชิก
การจัดหมวดหมูภายในอุทยานการเรียนรู (TK park)
ใชการจัดหมวดหมูแบบดิวอี้ (000-900) และแบงหนังสือออกเปนหลายแบบ เชน
ยว, ...
การทํางานภายในเคานเตอรบริการขอมูล
บรรยากาศบริเวณเคานเตอรบริการขอมูล
บรรยากาศบริเวณเคานเตอรบริการขอมูล
Cataloging
ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย
1. ประทับตราลงทะเบียนหนังสือ
2. ลงรายการหนังสือใหมในระบบ WALAI AutoLib (หนังสือเยาวชนทั้งภาษาไท...
หนาจอการ Catalog ในระบบ WALAI

ระเบียนใหม
หนาจอการ Catalog ในระบบ WALAI

บันทึกขอมูลเรียบรอย แสดงเลข Bib ID
หนาจอการ Catalog ในระบบ WALAI

เลือก TK park BKK
การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบ WALAI AutoLib
การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบ WALAI AutoLib
งานวารสาร
ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย
1. จัดชั้นวารสารภาษาไทย - ภาษาตางประเทศ
2. คัดแยกวารสารยอนหลัง 6 เดือน (รายเดือน) 3 เดือน (ราย...
การจัดชั้นวารสารภาษาไทย – ภาษาตางประเทศ
การลงรายการวารสารใหมในระบบ WALAI AutoLib
ASEAN Corner – นิทรรศการพิพิธอาเซียน
ภาค 3
ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย
1. จดจํานวนหนังสือแตละประเทศสมาชิกที่ใหบริการอยูบนชั้นวาง
2. เขารวมกิจกรรมนิทรรศการพิพิธอาเ...
มุมอาเซียน (กอนปรับปรุง)
มุมอาเซียน (หลังปรับปรุง)
มุมอาเซียน (หลังปรับปรุง)
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 3
IT Library
ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย
1. ใหบริการเคานเตอรขอมูลภายในหองสมุดไอที
2. ใหบริการ DVD on Demand
3. ใหบริการ CD ประกอบห...
บรรยากาศภายในหองสมุดไอที
บรรยากาศภายในหองสมุดไอที
บรรยากาศภายในหองสมุดไอที
Music Library
ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย
1. จัดชั้นหนังสือดนตรีภาษาไทย - ภาษาตางประเทศ
2. จัดชั้นวารสารดนตรีภาษาไทย - ภาษาตางประเทศ
3. ...
บรรยากาศภายในหองสมุดดนตรี
บรรยากาศภายในหองสมุดดนตรี
Kids Room
ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย
1. ใหบริการเคานเตอรขอมูลในหองสมุดเด็ก
2. ใหบริการโครงการลูกรักนักอาน
3. สอนกิจกรรมนองในแ...
เด็ ก ๆ สามารถเรี ย นสนุ ก ได ใ นบรรยากาศแห ง การเรี ย นรู ที่ เ หมาะกั บ วั ย
ทั้งในสระน้ําความรู (Reading Pool) บาน...
ดานสถานที่
1. โตะกิจกรรม
โตะกิจกรรม มีไวสําหรับทํากิจกรรมตางๆ ที่บรรณารักษหองสมุดเด็กไดจัดทํา
ขึ้น เชนกิจกรรมระบา...
2. สระน้ําความรู (Reading Pool)
สระน้ําความรู อยูในบริเวณหนังสือสําหรับเด็กเล็ก 0 – 3 ป เปนพื้นที่การ
เรียนรูของเด็ก...
3. บานตนไม
บานตนไม จะจัดเก็บหนังสือสําหรับเด็กประถมตน (7 – 9 ป) ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และมีพื้นที่ที่ออกแบบเป...
4. รังผึ้ง (บันไดรักการอาน)
รั ง ผึ้ ง หรื อ บั น ไดรั ก การอ า นมี ไ ว สํ า หรั บ ให เ ด็ ก ป น ขึ้ น ไปนั่ ง อ า น...
5. โตะและเกาอี้, เบาะนั่ง
มีไวสําหรับใหผูใชบริการอานหนังสือ และทํากิจกรรมตางๆ
ดานทรัพยากรสารสนเทศ
1. หนังสือสําหรับเด็กเล็ก (0 - 3 ป)

หนังสือสําหรับเด็กอายุ 0 – 3 ป โดยจะอยูในรูปแบบของหนังสือผา ...
2. หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย (4 – 6 ป)

หนังสือสําหรับเด็กอายุ 4 – 6 ป จะมีเนื้อหาที่เขาใจงาย อยูใน
รูปแบบของการตูนภา...
3. หนังสือสําหรับเด็กประถมตน (7 – 9 ป)

หนังสือสําหรับเด็กอายุ 7 – 9 ป เนื้อหาจะมีความซับซอนมากขึ้น
ตัวอยางหนังสือเด็...
4. หนังสือสําหรับเด็กประถมปลาย (10 – 12 ป)

หนังสือสําหรับเด็กอายุ 10 – 12 ป เนื้อหามีความซับซอน เนื้อหาจะ
เนนในการคน...
5. หนังสือใหม

หองสมุดเด็กมีบริการมุมหนังสือใหม ซึ่งจะมีเขามาใหบริการทุกๆ
เดือน
6. หนังสืออาเซียนสําหรับเด็ก

เปนหนังสือที่ใหความรูทางดานประชาคมอาเซียนสําหรับเด็ก ใน
รูปแบบเนื้อหาที่เขาใจงาย ใหคว...
7. ลูกรักนักอาน

ลูกรักนักอาน เปนหนังสือที่ใหคําแนะนําทางดานการเลี้ยงดูลูกในวัยตางๆ เนนในเรื่องของ
จิตวิทยา ทั้งของ...
บัตรสมาชิกครอบครัวลูกรักนักอาน
8. บริการตอบคําถามและชวยการคนควา
บริการตอบคําถามแกผูใชบริการที่ตองการ
คําตอบตางๆ รวมทั้งชวยคนหาหนังสือเด็กที่
ผู...
กิจกรรมในหองเด็ก
1. กิจกรรมระบายสี
2. กิจกรรมประจําเดือน ไดแก
2.1 กิจกรรมเดือนมีนาคม
(1) ซีดีแปลงกาย
(2) ผึ้งโยกเยก
2.2...
กิจกรรมซีดีแปลงกาย
กิจกรรมเฟอรบกอบแกบ
ี้
กิจกรรมแมงกะพรุน
กิจกรรมควายแฮปป
กิจกรรมประจําเดือน
งานซอมหนังสือ
ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย
1. ปรับสถานะหนังสือกอนนํามาซอมแซมในระบบ WALAI AutoLib จาก On Shelf เปน
Damaged
2. ซอมหนังสือ...
ซอมหนังสือ
การบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง การจัดการเพื่อปรับ
สภาพทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูในหองสมุดใหมีสภาพเรีย...
อุปกรณที่ใชในการซอมหนังสือ
อุปกรณที่ใชในการซอมหนังสือ
1. กรรไกร
2. เข็มเบอรใหญ
3. คลิปหนีบกระดาษสีดําหลายขนาด
4. เชือกเย็บหนังสือ
5. แปรงทากาว
6...
ขั้นตอนการซอมหนังสือ
1. ดึงหนาปกออกจากตัวเลมหนังสือ ใหหนาปกอยูในสภาพทีสมบูรณทสุด
่
ี่
2. ทําการกําจัดเศษกระดาษที่หลงเหลือจากการดึงหนาปกออก ทั้งจากสันของตัวเลม
หนังสือ และที่บริเวณสวนที่เปนสันของหนาปก เพื...
3. นําตัวเลมหนังสือมาจัดรูปแบบตัวเลมใหสวยงาม แลวใชคลิปหนีบกระดาษสีดําหนีบ
ที่ดานบนและดานลางของตัวเลม โดยหนีบใหห...
4. นําตัวเลมไปเจาะรู โดยทําการเจาะทั้งหมดสี่รู พยายามกะใหระยะหาง
เทาๆกั น โดยการเจาะรู แรกและรู สุด ท ายใหมีความหาง...
5. นําคอนมาทุบที่บริเวณสันหนังสือ เพราะเวลาที่ทําการเจาะรู ตัวกระดาษ
จะพองและไมแนน ทําการเคาะใหแนน
6. ทําการรอยเชือกเขารูเจาะ โดยมีหลักการรอย คือ
(1) นําเชือกรอยลงรูที่ 2 ใหเหลือปลายเชือกยาวพอที่จะทําการมัดปมได
(2) ...
ภาพการรอยเชือก
7. ทากาวที่สันหนังสือใหทั่ว โดยกะระยะจากขอบหนังสือเขามาประมาณ
ครึ่งนิ้ว ตอจากนั้นนําปกหนังสือมาประกบเขากับตัวเลม ใชผ...
8. วางตัวเลมหนังสือทิ้งไวหนึ่งวันเพื่อรอใหกาวแหง เปนการเสร็จสิ้นการซอม
หนังสือ
บรรยากาศการซอมหนังสือ
บรรยากาศการซอมหนังสือ
งานเตรียมตัวเลมหนังสือ
ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย
1. สแกนหนาปกหนังสือ
2. ติดแถบแมเหล็กและบารโคดลงดานหลังของหนังสือ
3. แยกหนังสือออกตามประเภท ...
1. สแกนภาพหน้ าปกหนังสือ
การสแกนภาพหน้าปกหนังสื อ ดําเนินการเพือนําภาพหน้าปกทีได้ทาการ
ํ
สแกนลงสู่ฐานข้อมูล เพือความสะดวกใ...
2. การติดบาร์ โค้ ดหนังสือ
การติดบาร์โค้ดหนังสื อ ดําเนินการหลังจากการสแกนหน้าปกหนังสื อ
3. การทํา Label
สํานักงานอุทยานการเรี ยนรู ้ TK Park มีบริ การทรัพยากรสารสนเทศที
หลากหลาย เช่น หนังสื อทัวไป หนังสื อเยาวช...
โปรแกรม TCDC Spine Label เป็ นโปรแกรมทีใช้ทา Label
ํ
บรรยากาศการเตรียมตัวเลม
บรรยากาศการเตรียมตัวเลม
บรรยากาศการเตรียมตัวเลม
บรรยากาศการเตรียมตัวเลม
ปญหาและแนวทางการแกไข
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ภาคฤดูร้อน

1,855 views

Published on

นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556 ฝ่ายห้องสมุดมีชีวิต (Librarian) ณ อุทยานการเรียนรู้ (Thailand Knowledge Park) ส่วนบริการ เซ็นทรัลเวิลด์

Published in: Education
 • Be the first to comment

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ภาคฤดูร้อน

 1. 1. การฝกประสบการณวชาชีพ ิ ทางสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร (ภาคฤดูรอน) น) 19 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2556
 2. 2. จัดทําโดย รหัสนิสิต 5321342002 นางสาวศิริขวัญ ปนเพชรสวรรค รหัสนิสิต 5321342005 นางสาวสุภาพร ตั้งจิตรมานะมั่น รหัสนิสิต 5321342007 นางสาวดวงพร แซลิ้ม งานนําเสนอนี้เปนสวนหนึ่งในรายวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพทางสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 3. 3. อุทยานการเรียนรู Thailand Knowledge Park (TK park) park) สํานักงานอุทยานการเรียนรู หรือ Thailand Knowledge Park (TK park) เปนหนวยงานหนึ่ง ที่ก อ ตั้ ง ขึ้น ภายใต ก ารกํา กั บ ดู แลของ "สํ า นั ก งานบริ หารและพั ฒ นาองค ค วามรู " (องค ก าร มหาชน) หรือ Office of Knowledge Management and Development (OKMD) ใน สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีภารกิจหลักดานการรณรงคสงเสริมใหเยาวชนและประชาชนมี อุปนิสัยรักการอานและการเรียนรู เพื่อสรางสรรคสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูในที่สุด หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 4. 4. อุทยานการเรียนรู Thailand Knowledge Park (TK park) park) ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ชั้น 8 Dazzle Zone ถนนราชดําริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 02-257-4300 โทรสาร 02-257-4332 หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 5. 5. แผนพับแนะนํา TK park หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 6. 6. แผนผังหองสมุดอุทยานการเรียนรู หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 7. 7. การสมัครและตออายุสมาชิก TK park หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 8. 8. อัตราการวางเงินคาประกันหนังสือ – คาปรับ หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 9. 9. บริการอินเทอรเน็ต - ถายเอกสาร หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 10. 10. กิจกรรมที่นิสิตเขารวมกอนฝกงานในฝายหองสมุดมีชีวิต 1. สัมมนาทางวิชาการ Thailand Conference on Reading 2013 2. กิจกรรม ASEAN Play & Learn Station งานประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร 3. เขารวมงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ ครั้งที่ 41 และงานสัปดาหหนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 11 หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 11. 11. Thailand Reading Conference on Reading 2013 วันที่ 21-22 มีนาคม 2556 ณ หองกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย 21-
 12. 12. การประชุม Thailand Reading Conference on Reading 2013 สํานักงานอุทยานการเรียนรู TK park จัดประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading 2013 ระหวางวันที่ 21-22 มีนาคม 2556 ณ หองกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ถ.พญาไท กรุงเทพฯ เปดเวทีนําเสนอรายงานและแลกเปลี่ยนองคความรูจากผูเชี่ยวชาญที่มีบทบาทดาน การสงเสริมการอานของไทยและเพื่อนบานอาเซียนอีก 3 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย เมียนมาร และเวียดนาม พรอมการบรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิจากประเทศอินเดีย หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 13. 13. ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย 1. จัดเตรียมเอกสาร - ของที่ระลึกในการสัมมนาใสถุงผา 2. เขาฟงการสัมมนาในวันที่ 22 มีนาคม 2556 หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 14. 14. ASEAN Play & Learn Station การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ราชภั อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 15. 15. ASEAN Play & Learn Station อุทยานการเรียนรู TK park จัดกิจกรรมในงานประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร วันที่ 31 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงทรา โดยแบงฐานกิจกรรม ออกเปน 4 ฐานกิจกรรม เมื่อเขารวมครบจะไดรับของที่ระลึก 1. ASEAN Wall เรียนรูผานกําแพงอาเซียน 2. Match me if you can จับคูรูปภาพสถานที่ทองเที่ยว บุคคลสําคัญใหตรงกับประเทศ 3. Bingo ASEAN เกมบิงโกรูปภาพอาเซียน 4. ASEAN Quiz ตอบคําถามจากปายนิทรรศการ หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 16. 16. ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย 1. จัดเตรียมของทีระลึกกอนวันงาน 2. ประจําฐานกิจกรรมแตละฐาน หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 17. 17. ลงทะเบียนเขารวมงาน
 18. 18. ASEAN Wall
 19. 19. Match me if you can
 20. 20. Bingo ASEAN
 21. 21. นักเรียนและผูบริหารที่ไดรับรับของที่ระลึก
 22. 22. นิสิตฝกงานฝายหองสมุดมีชีวิต
 23. 23. เขารวมงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ ครั้งที่ 41 และงานสัปดาหหนังสือนานาชาติครั้งที่ 11
 24. 24. ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย 1. ชวยเจาหนาที่ขนยายทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อกลับสํานักงานอุทยานการเรียนรู 2. แยกประเภทหนังสือออกเปนหมวดหมู (หนังสือทั่วไป, หนังสือเด็ก ฯลฯ) หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 25. 25. เจาหนาที่บรรณารักษจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศจากงานหนังสือ
 26. 26. Circulation
 27. 27. ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย 1. จัดชั้นหนังสือทั่วไป 000 – 900, หองเงียบ, เรื่องแปล, เรื่องสั้น, นวนิยาย, หนังสือภาษาไทย - ภาษาตางประเทศ 2. จัดชั้นแนะนําหนังสือบริเวณหนาทางเขา 3. ใหบริการตอบคําถามและชวยคนควา 4. บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 5. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ 6. บริการฝากของ 7. บริการถายเอกสาร 8. เก็บหนังสือมาเช็คสถิติการใชงาน (In house use) หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 28. 28. Circulation เปนบริการที่หองสมุดไดจัดทําขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกแก ผูใชบริการ มีหนาที่รับผิดชอบคือการใหบริการยืม การรับคืน บริการจอง บริการยืมตอ บริการตรวจสอบขอมูลการยืม-คืน การจัดการระเบียนสมาชิกและการใหบริการทาบัตร สมาชิก การตออายุสมาชิก การเก็บเงินคาปรับและคาธรรมเนียมตางๆ
 29. 29. บริการของสํานักงานอุทยานการเรียนรู TK park การยืมทรัพยากรสารสนเทศ การยืมทรัพยากรสารสนเทศ สามารถดําเนินการได 2 วิธี คือ ยืมไดที่เครื่องยืม อัตโนมัติ และการยืมกับบรรณารักษ/เจาหนาที่หองสมุด 1.การยืมที่เครื่องยืมอัตโนมัติ
 30. 30. 1.2 การยืมกับบรรณารักษ/เจาหนาที่หองสมุด ผูใชบริการสามารถทําการยืมทรัพยากรสารสนเทศจากบรรณารักษ/ เจาหนาที่หองสมุดไดที่เคานเตอรบริการขอมูล
 31. 31. 2. การคืนทรัพยากรสารสนเทศ การคืนทรัพยากรสารสนเทศ สามารถทําการคืนไดที่ตูคืนอัตโนมัติซึ่ง มีใหบริการ 2 จุด ไดแก ตูคืนอัตโนมัติดานในและตูคืนอัตโนมัติดานนอก
 32. 32. 2.2 การคืนกับบรรณารักษ/เจาหนาที่หองสมุด ผูใชบริการสามารถทําการคืนทรัพยากรสารสนเทศจาก บรรณารักษ/เจาหนาที่หองสมุดไดที่เคานเตอรบริการขอมูล
 33. 33. 3. การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ สามารถสืบคนได 3 วิธี ไดแก 3.1 การสืบคนคําสําคัญ การสื บ ค น แบบคํ า สํ า คั ญ คื อ การสื บ ค น คํ า สํ า คั ญ หรื อ ข อ ความที่ ตองการสืบคนในตําแหนงใดของขอความก็ได เชน ตําแหนงแรก ตรงกลาง หรือตําแหนง สุดทาย สามารถคนหาจากชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง หัวเรื่อง สํานักพิมพ และชื่อวารสาร 3.2 การสืบคนตามลําดับตัวอักษร การสืบคนตามลําดับตัวอักษร คือ การสืบคนคําหรือขอความที่ตองการ ตามลําดับตัวอักษรจากชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง หัวเรื่อง สํานักพิมพ ชื่อวารสาร เลขเรียก และ ISBN/ISSN 3.3 การสืบคนขั้นสูง การสืบคนขั้นสูง คือ การสืบคนที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถเลือกสืบคน คําหลายคําจากหลายเขตขอมูลได
 34. 34. 4. การจองทรัพยากรสารสนเทศ ผู ใ ช บ ริ ก ารสามารถทํ า การจองทรั พ ยากรสารสนเทศได ผ า น คอมพิวเตอรสืบคนขอมูลและเว็ บไซตของสํานักงานอุทยานการเรียนรู TK park 5. บริการรับฝากของ ผูใชบริการสามารถฝากของหรือสัมภาระไดที่เคานเตอรบริการขอมูล 6. บริการตอบคําถามและชวยการคนควา ที่เคานเ ตอร บริการข อมู ล ยิ นดีใหบริ การตอบคําถามและชวยการ คนควาแกผูใชบริการที่ตองการรับทราบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการใชบริการ ภายในสํานักงานอุทยานการเรียนรู TK park
 35. 35. หนาจอการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ http://61.19.205.15/tkpark/Patron/patronNotLogin.aspx หนาจอการเขาสูระบบสมาชิก
 36. 36. สวนของบรรณารักษ/เจาหนาที่หองสมุด การดําเนิ นการแผนก Circulation ตองทําการเปดโปรแกรม 3 โปรแกรม ดังนี้ 1. โปรแกรม WALAI AutoLib 2. โปรแกรม RFID Station 3. โปรแกรมอานบัตรสมาชิก
 37. 37. 1. โปรแกรม WALAI AutoLib เปนโปรแกรมที่เกียวของกับการดําเนินงานภายในหองสมุดทั้งหมด ไมวาจะ ่ เปนการยืม การคืน การจองหนังสือ งานแคตตาล็อก ฯลฯ โปรแกรม WALAI AutoLib
 38. 38. 2. โปรแกรม RFID Station เปนโปรแกรมที่ใชสําหรับการอานแท็ก RFID โปรแกรม RFID Station
 39. 39. 3. โปรแกรมอานบัตรสมาชิก มีไวสําหรับอานรหัสบัตรสมาชิก เพื่อใชในการดําเนินการตอไป โปรแกรมอานบัตรสมาชิก
 40. 40. การจัดหมวดหมูภายในอุทยานการเรียนรู (TK park) ใชการจัดหมวดหมูแบบดิวอี้ (000-900) และแบงหนังสือออกเปนหลายแบบ เชน ยว, J – เยาวชน, Juvenile (จัดอยูในหองสมุดเด็ก) รป – เรื่องแปล รส – เรื่องสั้น นว, Fic – นวนิยาย, Fiction หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 41. 41. การทํางานภายในเคานเตอรบริการขอมูล
 42. 42. บรรยากาศบริเวณเคานเตอรบริการขอมูล
 43. 43. บรรยากาศบริเวณเคานเตอรบริการขอมูล
 44. 44. Cataloging
 45. 45. ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย 1. ประทับตราลงทะเบียนหนังสือ 2. ลงรายการหนังสือใหมในระบบ WALAI AutoLib (หนังสือเยาวชนทั้งภาษาไทยและ ภาษาตางประเทศ) หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 46. 46. หนาจอการ Catalog ในระบบ WALAI ระเบียนใหม
 47. 47. หนาจอการ Catalog ในระบบ WALAI บันทึกขอมูลเรียบรอย แสดงเลข Bib ID
 48. 48. หนาจอการ Catalog ในระบบ WALAI เลือก TK park BKK
 49. 49. การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบ WALAI AutoLib
 50. 50. การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบ WALAI AutoLib
 51. 51. งานวารสาร
 52. 52. ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย 1. จัดชั้นวารสารภาษาไทย - ภาษาตางประเทศ 2. คัดแยกวารสารยอนหลัง 6 เดือน (รายเดือน) 3 เดือน (รายปกษ/รายสัปดาห) ออกจากชั้น เพื่อดําเนินการในขั้นตอนถัดไป 3. ลงทะเบียนวารสารใหมที่จัดซื้อจากงานสัปดาหหนังสือ หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 53. 53. การจัดชั้นวารสารภาษาไทย – ภาษาตางประเทศ
 54. 54. การลงรายการวารสารใหมในระบบ WALAI AutoLib
 55. 55. ASEAN Corner – นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 3
 56. 56. ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย 1. จดจํานวนหนังสือแตละประเทศสมาชิกที่ใหบริการอยูบนชั้นวาง 2. เขารวมกิจกรรมนิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 3 : A Journey Through ASEAN หลาก ความเหมือน หลายความตาง ระหวางวันที่ 16 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 3. ประจําฐานกิจกรรมประเทศสิงคโปร (Singapore) ประดิษฐ parol หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 57. 57. มุมอาเซียน (กอนปรับปรุง)
 58. 58. มุมอาเซียน (หลังปรับปรุง)
 59. 59. มุมอาเซียน (หลังปรับปรุง)
 60. 60. นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 3
 61. 61. IT Library
 62. 62. ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย 1. ใหบริการเคานเตอรขอมูลภายในหองสมุดไอที 2. ใหบริการ DVD on Demand 3. ใหบริการ CD ประกอบหนังสือ / วารสาร / CD เพื่อการเรียนรู 4. ใหบริการหนังสือดานไอที 004-006 หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 63. 63. บรรยากาศภายในหองสมุดไอที
 64. 64. บรรยากาศภายในหองสมุดไอที
 65. 65. บรรยากาศภายในหองสมุดไอที
 66. 66. Music Library
 67. 67. ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย 1. จัดชั้นหนังสือดนตรีภาษาไทย - ภาษาตางประเทศ 2. จัดชั้นวารสารดนตรีภาษาไทย - ภาษาตางประเทศ 3. ศึกษาฐานขอมูลของหองสมุดดนตรีอุทยานการเรียนรู หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 68. 68. บรรยากาศภายในหองสมุดดนตรี
 69. 69. บรรยากาศภายในหองสมุดดนตรี
 70. 70. Kids Room
 71. 71. ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย 1. ใหบริการเคานเตอรขอมูลในหองสมุดเด็ก 2. ใหบริการโครงการลูกรักนักอาน 3. สอนกิจกรรมนองในแตละวัน (กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด) 4. เก็บหนังสือภายในหองสมุดเด็กมาเช็คสถิติการใชงาน (In house use) หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 72. 72. เด็ ก ๆ สามารถเรี ย นสนุ ก ได ใ นบรรยากาศแห ง การเรี ย นรู ที่ เ หมาะกั บ วั ย ทั้งในสระน้ําความรู (Reading Pool) บานตนไม และบันไดรักการอาน โดยมีการจัด กิจกรรมสรางสรรคที่นาสนใจใหไดเรียนรูอยางสนุกสนาน เชน กิจกรรมฝกทักษะการ เรียนรูแบบบูรณาการ พัฒนาสมองรูปแบบ Brain-Based Learning
 73. 73. ดานสถานที่ 1. โตะกิจกรรม โตะกิจกรรม มีไวสําหรับทํากิจกรรมตางๆ ที่บรรณารักษหองสมุดเด็กไดจัดทํา ขึ้น เชนกิจกรรมระบายสี กิจกรรมประจําเดือน
 74. 74. 2. สระน้ําความรู (Reading Pool) สระน้ําความรู อยูในบริเวณหนังสือสําหรับเด็กเล็ก 0 – 3 ป เปนพื้นที่การ เรียนรูของเด็กเล็ก และมีของเลนเด็กใหบริการ
 75. 75. 3. บานตนไม บานตนไม จะจัดเก็บหนังสือสําหรับเด็กประถมตน (7 – 9 ป) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และมีพื้นที่ที่ออกแบบเปนวงกลมขนาดพอดีตัวเด็ก เด็กสามารถเขาไป อานหนังสือดานในได
 76. 76. 4. รังผึ้ง (บันไดรักการอาน) รั ง ผึ้ ง หรื อ บั น ไดรั ก การอ า นมี ไ ว สํ า หรั บ ให เ ด็ ก ป น ขึ้ น ไปนั่ ง อ า นหนั ง สื อ เปรียบเสมือนพื้นที่สวนตัวของเด็ก และมีกฎหามเด็กอายุต่ํากวา 6 ปขึ้นรังผึ้ง
 77. 77. 5. โตะและเกาอี้, เบาะนั่ง มีไวสําหรับใหผูใชบริการอานหนังสือ และทํากิจกรรมตางๆ
 78. 78. ดานทรัพยากรสารสนเทศ 1. หนังสือสําหรับเด็กเล็ก (0 - 3 ป) หนังสือสําหรับเด็กอายุ 0 – 3 ป โดยจะอยูในรูปแบบของหนังสือผา หนังสือที่ จะเนนดานภาพมากกวาตัวอักษร ตัวเลมมีขนาดใหญ หนังสือบางเลมก็จะมีหนาสัมผัส เชน ขนสัตวที่ทํามาจากใยสังเคราะห ผา เปนตน
 79. 79. 2. หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย (4 – 6 ป) หนังสือสําหรับเด็กอายุ 4 – 6 ป จะมีเนื้อหาที่เขาใจงาย อยูใน รูปแบบของการตูนภาพเปนสวนใหญ
 80. 80. 3. หนังสือสําหรับเด็กประถมตน (7 – 9 ป) หนังสือสําหรับเด็กอายุ 7 – 9 ป เนื้อหาจะมีความซับซอนมากขึ้น ตัวอยางหนังสือเด็กในรุนนี้ไดแก หนังสือเกี่ยวกับเทพนิยาย การเรียนรูศาสตร ตางๆผานทางเรื่องยอและการตูน
 81. 81. 4. หนังสือสําหรับเด็กประถมปลาย (10 – 12 ป) หนังสือสําหรับเด็กอายุ 10 – 12 ป เนื้อหามีความซับซอน เนื้อหาจะ เนนในการคนหาตัวเอง วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว จิตวิทยาในแบบ ที่เขาใจงาย รวมทั้งมีประวัติบุคคลสําคัญ เหตุการณสําคัญ สถานที่สําคัญ ตางๆ ในรูปแบบของการตูนและเนื้อหาทั่วไป
 82. 82. 5. หนังสือใหม หองสมุดเด็กมีบริการมุมหนังสือใหม ซึ่งจะมีเขามาใหบริการทุกๆ เดือน
 83. 83. 6. หนังสืออาเซียนสําหรับเด็ก เปนหนังสือที่ใหความรูทางดานประชาคมอาเซียนสําหรับเด็ก ใน รูปแบบเนื้อหาที่เขาใจงาย ใหความรูทางดานประชาคมอาเซียน
 84. 84. 7. ลูกรักนักอาน ลูกรักนักอาน เปนหนังสือที่ใหคําแนะนําทางดานการเลี้ยงดูลูกในวัยตางๆ เนนในเรื่องของ จิตวิทยา ทั้งของเด็กและของผูใหญ เปนหนังสือที่จัดทํามุมนี้ขึ้นเพื่อรวบรวมหนังสือทางดานการเลี้ยงดู ลูก และของเลนสําหรับเด็ก เพื่อใหพอแมมีความเขาใจในตัวลูกมากขึ้น สงเสริมพัฒนาการของเด็ก และ ใหพอแมพัฒนาตนเอง เพื่อครอบครัวที่มีความสุข
 85. 85. บัตรสมาชิกครอบครัวลูกรักนักอาน
 86. 86. 8. บริการตอบคําถามและชวยการคนควา บริการตอบคําถามแกผูใชบริการที่ตองการ คําตอบตางๆ รวมทั้งชวยคนหาหนังสือเด็กที่ ผูใชบริการตองการ สามารถติดตอไดที่เคานเตอร บริการขอมูลหองเด็ก
 87. 87. กิจกรรมในหองเด็ก 1. กิจกรรมระบายสี 2. กิจกรรมประจําเดือน ไดแก 2.1 กิจกรรมเดือนมีนาคม (1) ซีดีแปลงกาย (2) ผึ้งโยกเยก 2.2 กิจกรรมเดือนเมษายน (1) ดอกไมแสนสวย (2) เฟอรบี้กอบแกบ 2.3 กิจกรรมเดือนพฤษภาคม (1) แมงกะพรุน (2) ควายแฮปป
 88. 88. กิจกรรมซีดีแปลงกาย
 89. 89. กิจกรรมเฟอรบกอบแกบ ี้
 90. 90. กิจกรรมแมงกะพรุน
 91. 91. กิจกรรมควายแฮปป
 92. 92. กิจกรรมประจําเดือน
 93. 93. งานซอมหนังสือ
 94. 94. ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย 1. ปรับสถานะหนังสือกอนนํามาซอมแซมในระบบ WALAI AutoLib จาก On Shelf เปน Damaged 2. ซอมหนังสือตามขั้นตอนที่ไดรับการสอน 3. ติดตามผลการซอมหนังสือวาเรียบรอยดีหรือไม 4. ปรับสถานะหนังสือกอนนําออกใหบริการในระบบ WALAI AutoLib จาก Damaged เปน On Shelf หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 95. 95. ซอมหนังสือ การบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง การจัดการเพื่อปรับ สภาพทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูในหองสมุดใหมีสภาพเรียบรอย คงทน แนน หนาถาวร ปลอดจากการทําลายของสภาพแวดลอม และยืดอายุการใชงานให ยาวนานยิ่งขึ้น
 96. 96. อุปกรณที่ใชในการซอมหนังสือ
 97. 97. อุปกรณที่ใชในการซอมหนังสือ 1. กรรไกร 2. เข็มเบอรใหญ 3. คลิปหนีบกระดาษสีดําหลายขนาด 4. เชือกเย็บหนังสือ 5. แปรงทากาว 6. กาว 7. ถวยใสกาว 8. ผา 9. เครื่องเจาะรู 10. คอน
 98. 98. ขั้นตอนการซอมหนังสือ 1. ดึงหนาปกออกจากตัวเลมหนังสือ ใหหนาปกอยูในสภาพทีสมบูรณทสุด ่ ี่
 99. 99. 2. ทําการกําจัดเศษกระดาษที่หลงเหลือจากการดึงหนาปกออก ทั้งจากสันของตัวเลม หนังสือ และที่บริเวณสวนที่เปนสันของหนาปก เพื่อใหกาวผนึกไดคงทน
 100. 100. 3. นําตัวเลมหนังสือมาจัดรูปแบบตัวเลมใหสวยงาม แลวใชคลิปหนีบกระดาษสีดําหนีบ ที่ดานบนและดานลางของตัวเลม โดยหนีบใหหางจากตัวสันหนังสือประมาณ 2 นิ้ว กรณี ที่หนังสือมีความหนามาก ใหทําการหนีบ 2 ครั้ง โดยการหนีบครั้งที่ 2 ใหกินกระดาษ สวนหนึ่งของการหนีบครั้งแรกไปดวย
 101. 101. 4. นําตัวเลมไปเจาะรู โดยทําการเจาะทั้งหมดสี่รู พยายามกะใหระยะหาง เทาๆกั น โดยการเจาะรู แรกและรู สุด ท ายใหมีความหางจากสวนขอบของ ตัวหนังสือ 1 นิ้ว
 102. 102. 5. นําคอนมาทุบที่บริเวณสันหนังสือ เพราะเวลาที่ทําการเจาะรู ตัวกระดาษ จะพองและไมแนน ทําการเคาะใหแนน
 103. 103. 6. ทําการรอยเชือกเขารูเจาะ โดยมีหลักการรอย คือ (1) นําเชือกรอยลงรูที่ 2 ใหเหลือปลายเชือกยาวพอที่จะทําการมัดปมได (2) รอยเชือกขึ้นมารูที่ 1 (3) รอยเชือกลงรูที่ 2 (4) รอยเชือกขึ้นรูที่ 3 (5) รอยเชือกลงรูที่ 4 (6) รอยเชือกขึ้นรูที่ 3 (7) ทํ า การมั ด ปมเชื อ กบริ เ วณรู ที่ 2 และทํ า การตั ด ปลายเชื อ กให เ หลื อ ประมาณ 1 เซนติเมตร
 104. 104. ภาพการรอยเชือก
 105. 105. 7. ทากาวที่สันหนังสือใหทั่ว โดยกะระยะจากขอบหนังสือเขามาประมาณ ครึ่งนิ้ว ตอจากนั้นนําปกหนังสือมาประกบเขากับตัวเลม ใชผากดและรูดสัน หนังสือใหกาวติดผนึกกับตัวเลมหนังสือ
 106. 106. 8. วางตัวเลมหนังสือทิ้งไวหนึ่งวันเพื่อรอใหกาวแหง เปนการเสร็จสิ้นการซอม หนังสือ
 107. 107. บรรยากาศการซอมหนังสือ
 108. 108. บรรยากาศการซอมหนังสือ
 109. 109. งานเตรียมตัวเลมหนังสือ
 110. 110. ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย 1. สแกนหนาปกหนังสือ 2. ติดแถบแมเหล็กและบารโคดลงดานหลังของหนังสือ 3. แยกหนังสือออกตามประเภท (หนังสือเด็ก, ทั่วไป ฯลฯ) 4. สแกนบารโคด TK park ในระบบทําสันหนังสือของ TCDC 5. ปริ้นทสัน ตัด และนํามาติดบริเวณดานขางของหนังสือ (เวนระยะหางจากดานลาง 1.5 นิ้ว) 6. ติด Laminate เพื่อปองกันความเสียหายของสันหนังสือ 7. หอปกหนังสือตามขั้นตอน ตรวจสอบใหเรียบรอยกอนนําออกใหบริการ หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมเี ดีย = จินตนาการไมรูจบ
 111. 111. 1. สแกนภาพหน้ าปกหนังสือ การสแกนภาพหน้าปกหนังสื อ ดําเนินการเพือนําภาพหน้าปกทีได้ทาการ ํ สแกนลงสู่ฐานข้อมูล เพือความสะดวกในการค้นหาหนังสื อ
 112. 112. 2. การติดบาร์ โค้ ดหนังสือ การติดบาร์โค้ดหนังสื อ ดําเนินการหลังจากการสแกนหน้าปกหนังสื อ
 113. 113. 3. การทํา Label สํานักงานอุทยานการเรี ยนรู ้ TK Park มีบริ การทรัพยากรสารสนเทศที หลากหลาย เช่น หนังสื อทัวไป หนังสื อเยาวชน หนังสื ออาเซี ยน หนังสื อ IT หนังสื อทางด้านดนตรี นวนิยาย เรื องสัน เรื องแปล เป็ นต้น การทํา Label จึงแบ่ง ตามประเภทและสามารถจําแนกได้ดงนี ั 1) หนังสื อทัวไปภาษาไทย 2) หนังสื อทัวไปภาษาต่างประเทศ 3) นวนิยาย เรื องแปล เรื องสัน 4) Fiction 5) ดนตรี 6) Music 7) อ้างอิง
 114. 114. โปรแกรม TCDC Spine Label เป็ นโปรแกรมทีใช้ทา Label ํ
 115. 115. บรรยากาศการเตรียมตัวเลม
 116. 116. บรรยากาศการเตรียมตัวเลม
 117. 117. บรรยากาศการเตรียมตัวเลม
 118. 118. บรรยากาศการเตรียมตัวเลม
 119. 119. ปญหาและแนวทางการแกไข

×