Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รูปแบบการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ : ไปรษณีย์ไทย

2,785 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

รูปแบบการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ : ไปรษณีย์ไทย

 1. 1. Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates
 2. 2. Powerpoint Templates Page 2 หน้าเว็บไซต์หลักของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด http://www.thailandpost.co.th
 3. 3. Powerpoint Templates Page 3 หน้าเว็บไซต์หลักของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด http://www.thailandpost.co.th
 4. 4. Powerpoint Templates Page 4 Powerpoint Templates
 5. 5. Powerpoint Templates Page 5 จุดเริ่มต้นของการสื่อสารในสมัยก่อนนั้น เกิดจากการ สร้างเส้นทางคมนาคมและเส้นทางการค้า โดยมีการ ติดต่อข่าวสารกันอย่างง่าย ทั้งผ่านทางพ่อค้า ใช้ม้าเร็ว จนถึงการจัดตั้งคนเร็วไว้ตามเมืองสาคัญ ก็ถือเป็ น พัฒนาการทางการส่งข่าวสารอย่างง่ายอีกช่องทางหนึ่ง และเป็นเช่นนี้ เรื่อยมาจนถึงยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
 6. 6. Powerpoint Templates Page 6 จนมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ แรก ที่สนพระทัยในการเขียนจดหมายโต้ตอบเป็ น ภาษาอังกฤษ และทรงใช้การไปรษณีย์ในการติดต่อกับ ประมุขและบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศ นับเป็ น กุศโลบายอันเฉียบแหลมในการเจริญสัมพันธไมตรีกับ มิตรประเทศ
 7. 7. Powerpoint Templates Page 7 จนสามารถนารัฐนาวาสยามฝ่ าฟันวิกฤต ไม่ตกเป็ น เมืองขึ้นของเหล่าประเทศมหาอานาจในสมัยนั้น ด้วยเหตุนี้ "กิจการไปรษณีย์ไทย" จึงถือกาเนิดใน รูปแบบต่างๆ การจัดทาตั๋วแสตมป์ สาหรับการส่ง หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยครั้งแรก ซึ่งถือเป็ นการ เริ่มต้นกิจการไปรษณีย์ภายในกรุงเทพฯ นับแต่นั้นเป็ น ต้นมา
 8. 8. Powerpoint Templates Page 8 ด้วยความสาคัญและประโยชน์ ของการส่งข่าวสารนี้เอง ที่ทา ให้รัฐบาลสยาม เตรียมการ จัดตั้งกิจการไปรษณีย์ใน กรุงเทพฯ นับเป็นการเข้าสู่ยุค ของการไปรษณีย์อย่างแท้จริง
 9. 9. Powerpoint Templates Page 9 ใน รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ถือเป็ นยุคแรกของ การไปรษณีย์ไทย ด้วย การจัดตั้งกรมไปรษณีย์ในประเทศไทย และการผลิต "แสตมป์ ชุดโสฬส" แสตมป์ ชุดแรกของประเทศ รวมไป ถึงจัดพิมพ์ไปรษณียบัตรครั้งแรก เพื่อรองรับกิจการ ไปรษณีย์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอีกด้วย
 10. 10. Powerpoint Templates Page 10 แสตมป์ ชุดโสฬส
 11. 11. Powerpoint Templates Page 11 กิจการไปรษณีย์ของคนไทยในยุคสมัยนั้น มีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ จึงได้ดาเนินการจัดทา โครงการต่างๆ เพื่องานไปรษณีย์ในทุกด้าน ทั้งการเข้า ร่วมกับกลุ่มสหภาพสากลไปรษณีย์ เพื่อให้สามารถ ขนส่งและแลกเปลี่ยนไปรษณียภัณฑ์กับต่างประเทศได้
 12. 12. Powerpoint Templates Page 12 และเพื่อจัดเตรียมบุคลากรเข้าศึกษาและฝึ กงานด้าน ไปรษณีย์สาหรับ เข้าทางานในกรมไปรษณีย์อย่างมี ประสิทธิภาพ ในเวลาต่อมาได้จัดตั้งโรงเรียนไปรษณีย์ และคมนาคมขึ้น รวมไปถึงการขยายกิจการไปรษณีย์ ด้วยการจัดสร้างที่ทาการไปรษณีย์แห่งที่ 2 อีกด้วย
 13. 13. Powerpoint Templates Page 13 แม้ว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆ ก็ตาม กรมไปรษณีย์ก็ไม่หยุด ให้บริการแก่ประชาชน เพราะ เล็งเห็นถึงความสาคัญของการ ติดต่อสื่อสาร เช่นเดียวกับช่วงสงครามโลกครั้ง ที่ 2 กรมไปรษณีย์โทรเลขก็ไม่เคย หยุดทาการเช่นกัน
 14. 14. Powerpoint Templates Page 14 จากการมีส่วนร่วมในการประชุมองค์การสากลระหว่าง ประเทศหลายครั้ง ทาให้มีการปรับเปลี่ยนงานด้าน องค์กรและด้านบริการอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวง โยธาธิการ ประกาศให้รวมกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลข เข้าด้วยกัน เรียกว่า "กรมไปรษณีย์โทรเลข" เพื่อให้ การบริหารราชการดาเนินไปอย่างสะดวกขึ้น
 15. 15. Powerpoint Templates Page 15 การพัฒนางานไปรษณีย์ในยุค นั้น อยู่ภายใต้การควบคุม ของกระทรวงโยธาธิการ ซึ่งได้ดาเนินการทาหนังสือ สัญญาเส้นขนส่งถุงไปรษณีย์ ค ร อ บ ค ลุม ทุก เ ส้น ท า ง คมนาคม เป็ น การรองรับ ความสะดวก และรวดเร็วของ การส่งไปรษณียภัณฑ์ได้อย่าง ทั่วถึง
 16. 16. Powerpoint Templates Page 16 กิจการสื่อสารไทยนั้น ได้รับการพัฒนาและขยายบริการ ให้ครอบคลุมอย่างไม่หยุดยั้งและกว้างขวางมากที่สุด ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว เริ่มจากการเปิ ดที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข ครบ 18 มณฑลทั่วประเทศ การใช้รถยนต์ขนส่ง ไปรษณียภัณฑ์ และการเปิดเส้นทางขนส่งไปรษณียภัณฑ์ ทางอากาศในประเทศ
 17. 17. Powerpoint Templates Page 17 เนื่องจากกิจการของกรมไปรษณีย์โทรเลขในช่วงนั้นได้ ขยายงานอย่างรวดเร็ว ทาให้ต้องย้ายจากตึกไปรสนียา คารมารวมกับที่ทาการไปรษณีย์แห่งที่ 2 และได้เปลี่ยน ชื่อเป็ น "ที่ทาการไปรษณีย์กลาง" ดังปรากฏจนถึง ปัจจุบัน
 18. 18. Powerpoint Templates Page 18 พิพิธภัณฑ์ไปรสนียคาร
 19. 19. Powerpoint Templates Page 19 ไปรษณีย์กลาง
 20. 20. Powerpoint Templates Page 20 เมื่อเข้าสู่รอยต่อครั้งสาคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การเมือง ปกครองระดับประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มา เป็นระบอบประชาธิปไตยนั้น กรมไปรษณีย์โทรเลขต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอีกหลาย ครั้ง โดยเฉพาะการแก้ไขปรับปรุงและตรากฎหมายขึ้นมาบังคับ ใช้หลายฉบับ รวมไปถึงการจัดส่วนราชการตามพระราช กฤษฎีกา เพื่อแยกงานด้านต่างๆ ที่เคยอยู่ภายใต้ กรมไปรษณีย์โทรเลข มาจัดตั้งเป็นหน่วยงานเอกเทศ
 21. 21. Powerpoint Templates Page 21 ความพยายามที่จะปรับปรุงกิจการ ให้มีความคล่องตัว ใน ระบบการบริหาร เพื่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ จน เกิดการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสาคัญของ กรมไปรษณีย์โทรเลข เมื่อมีประกาศใช้พระราชบัญญัติ การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 เพื่อแยกงานระดับ ปฏิบัติการออกไป และจัดตั้งเป็ นรัฐวิสาหกิจ นับเป็ น จุดเริ่มต้นของการเป็นรัฐวิสาหกิจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
 22. 22. Powerpoint Templates Page 22 การดาเนินงานในรูปแบบรัฐวิสาหกิจภายใต้ ชื่อ "การสื่อสารแห่งประเทศไทย" ยังคง สืบสานเจตนารมณ์ที่จะทาให้การ ติดต่อสื่อสารทั้งไปรษณีย์และโทรคมนาคม ของไทย มีความเจริญพัฒนาก้าวไกล มี ส่วนเสริมสร้างเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคน ไทย โดยกรมไปรษณีย์โทรเลขยังคงมี สถานะเป็ นหน่วยงานราชการที่ทาหน้าที่ ด้านนโยบาย และบริหารคลื่นความถี่วิทยุ เช่นเดิม
 23. 23. Powerpoint Templates Page 23 ตลอดระยะเวลา 25 ปี ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ภายใต้ สังกัดกระทรวงคมนาคม กสท. ไม่เคยหยุดนิ่งต่อการพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่าย พัฒนาคุณภาพบริการสื่อสารทั้งด้านไปรษณีย์และ โทรคมนาคม ดังคาขวัญที่ว่า "เครือข่ายทั่วไทย โยงใยทั่ว โลก" และเพื่อรองรับความก้าวหน้าที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จึงเกิดอาคารสานักงานใหญ่ที่ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2529
 24. 24. Powerpoint Templates Page 24 วันนี้กิจการไปรษณีย์ได้ก้าวมาถึงจุดเปลี่ยนที่สาคัญอีก ช่วงหนึ่ง คือการแปลงสภาพการสื่อสารแห่งประเทศไทย มา จัดตั้งเป็ นบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) เป็ นองค์กรรัฐวิสาหกิจภายใต้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546
 25. 25. Powerpoint Templates Page 25 นับเป็ นจุดเปลี่ยนที่สาคัญของประวัติศาสตร์การไปรษณีย์อีก ครั้งหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพนักงานที่พร้อมรับ การเปลี่ยนแปลง และร่วมมือกันอย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อการปฏิรูปกิจการไปรษณีย์ นาสู่บริการที่ตอบสนองทุก ความต้องการของประชาชน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มี รายได้ที่เลี้ยงตัวเองเองได้ตลอดไป
 26. 26. Powerpoint Templates Page 26 ปัจจุบัน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด มุ่งมั่นในการเป็ นผู้นา ธุรกิจไปรษณีย์และให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนอง ทุกความต้องการของธุรกิจและคนไทยในทุกระดับ ทุกพื้นที่ ด้วยศักยภาพของเครือข่ายที่ทาการไปรษณีย์กว่า 1,200 แห่ง และศูนย์ไปรษณีย์ 13 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค พร้อม ด้วยบุคลากรที่ชานาญงาน ตลอดจนเครื่องมืออันทันสมัย และ การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายไปรษณีย์ ทั่วทุกมุมโลก
 27. 27. Powerpoint Templates Page 27 กิจการไปรษณีย์จึงพร้อมเป็ นผู้ เชื่อมโยงที่ดีที่สุด ด้วยบริการที่ มีคุณภาพ ตอบสนองทุกความ ต้องการได้อย่างตรงจุด
 28. 28. Powerpoint Templates Page 28 ใน ปี พ.ศ. 2423 เจ้าหมื่นเสมอใจราช หัวหมื่นมหาดเล็กเวรสิทธิ์ ได้ทา หนังสือกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายคาแนะนาให้เปิ ดบริการไปรษณีย์ขึ้นใน ประเทศไทย โดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดาริเห็นชอบ จึงทรงแต่งตั้งให้ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมหลวงภาณุพันธุวงศ์วรเดช ผู้ทรงมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ จัดส่งหนังสือพิมพ์รายวัน "ข่าวราชการ" ดารงตาแหน่งผู้สาเร็จ ราชการกรมไปรษณีย์
 29. 29. Powerpoint Templates Page 29 เมื่อสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ า ภาณุรังษีสว่างวงศ์ฯ ได้ทรง วางโครงการและ เตรียมการไว้พร้อมที่จะเปิดบริการไปรษณีย์ได้แล้ว ก็ ได้ประกาศเปิดรับฝากส่งจดหมายหรือหนังสือเป็ นการทดลองในเขต พระนครและธนบุรีขึ้นเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 มีที่ทาการ ตั้งอยู่ ณ ตึกใหญ่ริมแม่น้าเจ้าพระยา ตอนปากคลองโอ่งอ่าง ด้านทิศ เหนือ (ปัจจุบันถูกรื้อเพื่อใช้ที่สร้าง สะพานคู่ขนานกับสะพานพุทธ) ที่ทา การแห่งแรกนี้ใช้เป็ นที่ทาการไปรษณีย์สาหรับจังหวัดพระนครด้วย เรียกกันว่า "ไปรษณียาคาร"
 30. 30. Powerpoint Templates Page 30 ต่อมาในปี พ.ศ. 2441 เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการกราบบังคมทูล เสนอความเห็นว่าราชการ ของกรมไปรษณีย์และราชการของกรมโทร เลข ซึ่งตั้งขึ้นก่อนกรมไปรษณีย์แล้วนั้นเป็ นงานในด้านสื่อสารด้วยกัน ควรรวมเป็ นหน่วยราชการเดียวกันเสียเพื่อความสะดวกแก่การ ดาเนินงาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นเป็ น สมควรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมหน่วยงานทั้งสองเข้า ด้วยกันเรียกว่า "กรมไปรษณีย์โทรเลข"
 31. 31. Powerpoint Templates Page 31 ต่อมาได้ย้ายไปใช้อาคารและที่ดินริมถนน เจริญกรุงเป็ นที่ทาการและ เรียกกันโดยทั่วไปว่า "ที่ทาการไปรษณีย์กลาง" การไปรษณีย์ เป็ น บริการสาธารณะจาเป็ นต้องมีระเบียบข้อบังคับเพื่อให้ประชาชน ผู้ใช้บริการ และ เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินบริการทราบและถือปฏิบัติเมื่อ เปิด การไปรษณีย์โทรเลขได้ประมาณ 2 ปีแล้ว รัฐบาลจึงได้ตรากฏหมาย ขึ้นใน ปี พ.ศ. 2428 เรียกว่า "พระราชบัญญัติการไปรษณีย์ไทย จุล ศักราช 1248"
 32. 32. Powerpoint Templates Page 32 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2520 ได้มีการจัดตั้ง " การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.)" ตามพระราชบัญญัติ การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 โดยรับมอบกิจการด้าน ปฏิบัติการทั้งหมด รวมถึงการให้บริการไปรษณีย์จาก กรมไปรษณีย์โทรเลขมาดาเนินการ โดยมีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ ใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ทาการไปรษณีย์กลาง ต่อมาสานักงานใหญ่ย้าย มาอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่ง กสท. ได้ปรับปรุงและพัฒนาบริการให้ เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด จนเป็ นรัฐวิสาหกิจชั้นนาที่ยิ่งใหญ่ มี ศักยภาพเครือข่าย ระบบ และคุณภาพบริการระดับมาตรฐานสากล
 33. 33. Powerpoint Templates Page 33 จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทางานให้เทียบเท่าภาคเอกชน ซึ่ง กสท. เป็ นหนึ่งใน รัฐวิสาหกิจที่ต้องดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติให้แปรสภาพ กสท. ตามแผน แม่บทพัฒนากิจการโทรคมนาคม และพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 แยกกิจการเป็น 2 บริษัท คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้ง เป็นบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546
 34. 34. Powerpoint Templates Page 34 Powerpoint Templates
 35. 35. Powerpoint Templates Page 35
 36. 36. Powerpoint Templates Page 36 1 ) รักษาสถานะความเป็ นผู้นาในบริการรับ-ส่ง ข่าวสาร สิ่งของและบริการการเงินที่มีเครือข่าย ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีมาตรฐานสากล เพื่อเป็ น สื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและการดาเนินธุรกิจทั้งใน และระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ
 37. 37. Powerpoint Templates Page 37 2 ) ขยายขอบเขตของบริการและแสวงหาโอกาสใน การดาเนินธุรกิจด้วยการตอบสนองความต้อง การที่ เปลี่ยนแปลง ไปของลูกค้า เพื่อวางรากฐานให้สามารถ ดาเนินกิจการต่อเนื่องต่อไปในสภาวะการแข่งขันที่ รุนแรงยิ่งขึ้นได้อย่างมั่นคง และสามารถนาเครือข่าย ไปรษณีย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 38. 38. Powerpoint Templates Page 38 3 ) ยกระดับการบริหารจัดการขององค์กรสู่ มาตรฐานสากลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ แข่งขันที่จะทวีความรุนแรง ขึ้นในอนาคต โดยการใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ และ การบริหารงาน รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารการ จัดการภายในให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 39. 39. Powerpoint Templates Page 39 4 ) ปรับปรุงและพัฒนากิจการอย่างดีต่อเนื่อง เพื่อให้ ปณท. อยู่ในสถานะที่เลี้ยงตัวเองได้อย่าง ยั่งยืน โดยควบคุมธุรกิจ ความสามารถในการสร้างผล กาไรในระยะสั้นควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสในการ ดาเนิน ธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ ตามความต้องการของ ผู้ใช้การพัฒนากิจการได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
 40. 40. Powerpoint Templates Page 40 1 ) เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และ แสวงหาโอกาสในการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องทั้งในและ ต่างประเทศ 2 ) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรทุกระดับ มี ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 3 ) เพื่อวางรากฐานการพัฒนาองค์กรในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า ให้สามารถดาเนินธุรกิจภายใต้ภาวการณ์แข่งขันได้ อย่างมั่นคง โดยพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้และทางาน ในรูปแบบธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
 41. 41. Powerpoint Templates Page 41 • ด้านการให้บริการ ให้บริการไปรษณีย์และธุรกิจที่ เกี่ยวข้องต่อเนื่อง ที่มีคุณภาพดี รวดเร็ว ตรงเวลา ในอัตรา ค่าบริการเหมาะสม • ด้านการตลาด มุ่งเน้นการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างความพึง พอใจให้กับลูกค้าทุกระดับ • ด้านการเงินและการลงทุน ดาเนินการให้พึ่งตนเองได้ใน ด้านการเงินและสามารถลงทุนขยายงานต่อไปในอนาคต
 42. 42. Powerpoint Templates Page 42 • ด้านบุคลากร บริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและ ส่งเสริมให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม • ด้านการบริหารและการจัดการ พัฒนาการบริหาร จัดการให้เอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินงานในเชิงธุรกิจ
 43. 43. Powerpoint Templates Page 43 นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่
 44. 44. Powerpoint Templates Page 44 แม้เอกชนจะเป็นเจ้าของและดาเนินงาน แต่รัฐเข้าควบคุมการให้ สัมปทาน หรือกาหนดราคาเพื่อป้ องกันความเดือดร้อนของ ประชาชนบางกรณีการควบคุมไม่บังเกิดผล รัฐต้องดาเนินงาน เองในรูปรัฐวิสาหกิจ และกิจการบางกิจการต้องอาศัยสิทธิและ อานาจตามกฎหมายที่มอบให้แก่รัฐบาลโดยเฉพาะ หรือต้องใช้ เงินทุนจานวนมาก ต้องอาศัยเทคนิคพิเศษ รัฐมักทากิจการเอง เนื่องจากเหตุเกี่ยวกับสวัสดิการของสังคม เหตุผลทาง เศรษฐกิจ เหตุผลทางการปกครอง และทางการทหาร
 45. 45. Powerpoint Templates Page 45 1. สมรรถภาพ : การบริหารมักถูกควบคุมด้วยระเบียบ ปฏิบัติ ทาให้งานล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ การควบคุมบั่น ทอนความรับผิดชอบและความคิดริเริ่ม การบริหารงาน มักพิจารณาตัวบุคคล มากกว่าการคานึงถึงความรู้ ความสามารถ การดาเนินนโยบายจึงเป็ นการวางแผน เฉพาะหน้ามากว่าการวางแผนระยะยาว
 46. 46. Powerpoint Templates Page 46 2. ประสิทธิภาพ : ส่วนมากขาดประสิทธิภาพ เพราะ ผู้บริหารงานขาดความรอบรู้ในการดาเนินธุรกิจ ต้นทุน การผลิตสูง เพราะต้องซื้อวัตถุดิบราคาสูงกว่า รัฐวิสาหกิจเอกชน และพนักงานมาเกินความจาเป็นการที่ รัฐวิสาหกิจล้มเหลว นอกจากจะส่งผลกระทบให้ผู้บริโภค ต้องซื้อสินค้าด้วยราคาที่สูงแล้วยังต้องรับ ภาระภาษีอากร เพิ่มด้วย
 47. 47. Powerpoint Templates Page 47 ปัจจุบันการดาเนินงานของไปรษณีย์ไทยมีความรวดเร็วและถูกต้อง แม่นยามากขึ้นกว่าในอดีต แต่ก็คงไม่อาจนามาเปรียบเทียบกับการส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเพียงแค่ใช้ปลาย นิ้วคลิกก็สามารถส่งได้แล้ว ส่วนมากผู้ใช้บริการในปัจจุบันมีหนทางให้เลือกมากมาย จึงเกิด โปรโมชั่นต่างๆ เพื่อดึงดูดให้หันมาเลือกใช้การบริการของรัฐวิสาหกิจ ไม่แน่ว่า...อีกไม่นานการเขียนจดหมายก็อาจเลือนหายไปจากสังคมไทย ดั่งเช่นโทรเลขของไทยที่ปิดตัวลง
 48. 48. Powerpoint Templates Page 48 http://www.thailandpost.co.th/home.php http://www.thailandpost.co.th/history.php http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge& id=612
 49. 49. Powerpoint Templates Page 49 แวะมาใช้บริการกับผมบ้างนะครับ

×