วิกฤตการเงินอเมริกา

             สฤณี อาชวานันทกุล
            Fringer | คนชายขอบ
        ...
รากของปญหา: ฟองสบูอสังหาริมทรัพย
เชื้อเพลิงฟองสบู: ภาวะดอกเบี้ยต่ํา
ปญหา moral hazard                “credit ease”
• นิยามของ “ซับไพรม” ที่ใชกันทั่วไปคือ ลูกหนี้ที่มีอันดับ...
การแปลงสินเชื่อบานเปนหลักทรัพย
           ปญหา “จริยวิบัติ” ของธนาคาร (moral hazard)
           ...
Credit Default Swap (CDS)
• “ประกัน” สําหรับกรณีทเกิดกรณีผิดเงือนไขสัญญาเงินกู
             ี่     ่
 ...
ทําไมคนถึงชอบลงทุนใน CDO (1)
ทําไมคนถึงชอบลงทุนใน CDO (2)
ทําไมคนถึงชอบลงทุนใน CDO (3)
เมื่อลูกหนีซับไพรมเริ่มผอนบานไมได (1)
      ้
เมื่อลูกหนีซับไพรมเริ่มผอนบานไมได (2)
      ้
เมื่อลูกหนีซับไพรมเริ่มผอนบานไมได (3)
      ้
ความฉอฉล มักงาย และไมโปรงใส
• ความฉอฉล:
  – เงื่อนไขไมเปนธรรมที่หลอกลวงลูกหนี้ เชน ARM, universal default
  – Mo...
เมื่อลูกหนีผิดนัด...
      ้
ผลขาดทุนเปนทวีคูณของเงินตนซับไพรม
การดําเนินงานของธนาคาร
• “หนี้” ของธนาคารสวนใหญคือเงินฝาก ซึ่งสวนใหญมีระยะสั้น (เชน
 เงินฝากประจํา 2 ป) ในขณะที่ “ส...
สาเหตุที่ธนาคารลม
        สินทรัพย                หนี้และสวนทุน
  สินทรัพยระยะสั้น     -...
จุดจบของลัทธิเสรีนิยมใหม?

“ตลาดเสรี” เคยมีอยูจริงหรือไม?
อะไรจะเกิดขึ้นตอไป?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

US Financial Crisis (Jan 09)

2,167 views

Published on

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "วิกฤตการเงินอเมริกา," 24 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Published in: Economy & Finance
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,167
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
448
Actions
Shares
0
Downloads
60
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

US Financial Crisis (Jan 09)

 1. 1. วิกฤตการเงินอเมริกา สฤณี อาชวานันทกุล Fringer | คนชายขอบ http://www.fringer.org/ วันที่ 24 มกราคม 2552 แหลงขอมูล: สไลดประกอบสวนใหญนํามาจาก http://www.slideshare.net/econman/the- credit-crisis-of-2008a-presentation งานนี้เผยแพรภายใตลิขสิทธิ์ Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) โดยผูสรางอนุญาตใหทําซ้ํา แจกจาย แสดง และสรางงาน ดัดแปลงจากสวนใดสวนหนึ่งของงานนี้ไดโดยเสรี แตเฉพาะในกรณีที่ใหเครดิตผูสราง ไม นําไปใชในทางการคา และเผยแพรงานดัดแปลงภายใตลขสิทธิ์เดียวกันนี้เทานั้น ิ
 2. 2. รากของปญหา: ฟองสบูอสังหาริมทรัพย
 3. 3. เชื้อเพลิงฟองสบู: ภาวะดอกเบี้ยต่ํา
 4. 4. ปญหา moral hazard “credit ease” • นิยามของ “ซับไพรม” ที่ใชกันทั่วไปคือ ลูกหนี้ที่มีอันดับเครดิต (FICO credit score) ต่ํากวา 620 แตเจาหนี้บางรายนิยามสินเชือเปน “ซับไพรม” สําหรับ ่ ลูกหนี้ที่มีอนดับเครดิตสูงถึง 680 ถาวางเงินดาวนต่ํากวา 5% ั • ลูกหนี้ซับไพรมมักกูแบบ Adjustable-rate Mortgage (ARM) : เชน “2/28 ARM” หมายถึงสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยคงที่ สมมุติวา 8% เปนเวลา 2 ป หลังจาก นั้นปรับเปนดอกเบี้ยตามอัตราตลาด+ 6% สําหรับ 28 ปที่เหลือ • นอกจากนี้ยงไมตองวางเงินดาวน และกูไดเต็ม 100% ของราคาบาน ั • Zimmerman (2007) พิสูจนวาสินเชื่อบานที่ปลอยในป 2006 ดอยคุณภาพกวา สินเชื่อที่ปลอยในป 2005 และ 2004 ตามลําดับ • “Liar Loans” : ลูกหนี้สามารถโกหกในคําขอสินเชื่อไดเพราะเจาหนี้จะไม ตรวจสอบความถูกตอง • NINJA : ลูกหนี้ที่ไมมีรายได งาน หรือสินทรัพย แตไดรับอนุมัติใหกู (ยอมา จาก No Income, No Job, and No Assets) • บริษัทจัดอันดับเครดิต Standard & Poor’s ประเมินวาสินเชื่อซับไพรมปลอย ใหมมีมูลคาถึง $421 พันลานในป 2006, AMP Capital Investors ประเมินวา ยอดสินเชื่อซับไพรมทั้งอเมริกามีมูลคา $1.4 ลานลาน ณ สิ้นเดือน 7/2007
 5. 5. การแปลงสินเชื่อบานเปนหลักทรัพย ปญหา “จริยวิบัติ” ของธนาคาร (moral hazard) – ไมทําหนาที่ “ดูแล” ลูกหนี้อีกตอไป เพราะ ธนาคารแปลงสินเชื่อเปนหลักทรัพยมีหลักประกัน (collateralized debt obligation = CDO) ไป ขายตอใหกับนักลงทุน วาณิชธนกรจัดแพ็คเกจ แยกขาย CDO เปน 3 ชั้น (5:20:75 tranches) ที่มีเครดิตแตกตางกัน โดย Tranche 1 (5% ของเงินตน) คือสวนทุนที่มีเครดิตแยที่สุด และ Tranche 3 (75%) คือสวนที่ ‘ดี’ ที่สุด
 6. 6. Credit Default Swap (CDS) • “ประกัน” สําหรับกรณีทเกิดกรณีผิดเงือนไขสัญญาเงินกู ี่ ่ เชน ผิดนัดชําระหนี้ (credit event)
 7. 7. ทําไมคนถึงชอบลงทุนใน CDO (1)
 8. 8. ทําไมคนถึงชอบลงทุนใน CDO (2)
 9. 9. ทําไมคนถึงชอบลงทุนใน CDO (3)
 10. 10. เมื่อลูกหนีซับไพรมเริ่มผอนบานไมได (1) ้
 11. 11. เมื่อลูกหนีซับไพรมเริ่มผอนบานไมได (2) ้
 12. 12. เมื่อลูกหนีซับไพรมเริ่มผอนบานไมได (3) ้
 13. 13. ความฉอฉล มักงาย และไมโปรงใส • ความฉอฉล: – เงื่อนไขไมเปนธรรมที่หลอกลวงลูกหนี้ เชน ARM, universal default – Moody’s (สถาบันจัดอันดับเรทติ้ง) อางวามี “บั๊ก” ในโมเดล คอมพิวเตอรที่ทาใหหลักทรัพยบางอยางไดเรทติ้งสูงเกินไป ํ (5/2008) • ความมักงาย: – สถาบันการเงินหลายแหงกูเงินมากเกินไปมาลงทุน (over- leveraged) เชน 28 เทาของทุนในกรณีของ Lehman Brothers • ความไมโปรงใส: – สถาบันการเงินใชเครื่องมือ “นอกงบดุล” เชน Special-Purpose Vehicle (SPV) ซอนขนาด exposure ที่แทจริงและเลียงภาษี ่ – ผลิตภัณฑบางชนิดซื้อขายกันตัวตอตัวในลักษณะ “over-the- counter” ทําใหไมมใครรูขนาดที่แทจริง (เชน หลังจาก AIG ลม เรา ี ถึงไดรับรูวาตลาด CDS มีขนาด $62 ลานลาน หรือเกือบ 5 เทาของ GDP อเมริกาทั้งประเทศ!)
 14. 14. เมื่อลูกหนีผิดนัด... ้
 15. 15. ผลขาดทุนเปนทวีคูณของเงินตนซับไพรม
 16. 16. การดําเนินงานของธนาคาร • “หนี้” ของธนาคารสวนใหญคือเงินฝาก ซึ่งสวนใหญมีระยะสั้น (เชน เงินฝากประจํา 2 ป) ในขณะที่ “สินทรัพย” สวนใหญเปนเงินกูระยะ  ยาว สินเชื่อบาน (หรือ CDO ซึ่งจัดเปน “เงินลงทุน”) มีระยะยาว ที่สุด คือ 25-30 ป • ธนาคารตองบันทึกมูลคาของ “เงินลงทุน” ตามราคาตลาด • ตัวอยาง – งบดุลของ Wachovia ณ 30/6/08 (กอนถูก Citigroup เทกโอเวอร): สินทรัพย หนี้และสวนทุน สินทรัพยระยะสั้น $110 หนี้ระยะสั้น $505 สินทรัพยระยะยาว หนี้ระยะยาว $230 เงินลงทุน $600 สวนทุน (ของผูถือหุน) $75 อื่นๆ $100 รวม $810 รวม $810
 17. 17. สาเหตุที่ธนาคารลม สินทรัพย หนี้และสวนทุน สินทรัพยระยะสั้น -$90 หนี้ระยะสั้น $305 สินทรัพยระยะยาว หนี้ระยะยาว $230 เงินลงทุน $500 สวนทุน (ของผูถือหุน) -$25 อื่นๆ $100 รวม $510 รวม $510 • ลูกหนี้ผิดนัด + ราคาบานตกรูด มูลคาตลาดของเงินลงทุนระยะยาวและ/หรือ สินเชื่อบานตกลงอยางฮวบฮาบ (สมมุติวาลดลง $100 ในตัวอยางขางตน) • มูลคาเงินลงทุนที่ตกลงเรื่อยๆ ตองบันทึกเปนผลขาดทุน ซึ่งทําใหสวนทุนรอย หรอลงอยางรวดเร็วจนติดลบ ธนาคารลมละลาย • ในระหวางนี้ ถาเจาหนี้ (ผูฝากเงินหรือสถาบันการเงินอื่น) แหถอนเงินหรือเรียก หนี้คืนกอนกําหนด ธนาคารก็อาจขาดสภาพคลองจนลมละลายไดเชนกัน • ทางแกคือขายสินทรัพยเนาออกไป และ/หรือเพิ่มทุน หรือทําทั้งสองอยาง
 18. 18. จุดจบของลัทธิเสรีนิยมใหม? “ตลาดเสรี” เคยมีอยูจริงหรือไม?
 19. 19. อะไรจะเกิดขึ้นตอไป?

×