Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Thoughts on Draft SET Demutualization Law

Download to read offline

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "การแก้ไขกฎหมายตลาดหลักทรัพย์เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างตลาดทุนไทย" ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 29 มกราคม 2552

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Thoughts on Draft SET Demutualization Law

 1. 1. การแกไขกฎหมายตลาดหลักทรัพยเพื่อ รองรับการปรับโครงสรางตลาดทุนไทย ขอสังเกตและขอเสนอแนะบางประการ จากมุมมองของ “ประโยชน สาธารณะ” สฤณี อาชวานันทกุล 29 มกราคม 2552 งานนี้เผยแพรภายใตลิขสิทธิ์ Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) โดย 1 ผูสรางอนุญาตใหทําซ้ํา แจกจาย แสดง และสรางงานดัดแปลงจากสวนใดสวนหนึ่งของงานนีไดโดยเสรี แตเฉพาะใน ้ กรณีที่ใหเครดิตผูสราง ไมนาไปใชในทางการคา และเผยแพรงานดัดแปลงภายใตลิขสิทธิ์เดียวกันนี้เทานั้น ํ
 2. 2. หัวขอนําเสนอ สถานการณของ ตลท. และนัยตอโครงสราง บมจ. ตลท. และ CMDF ความเสี่ยงบางประการในการแปลงสภาพ ตลท. และ แนวทางปองกัน 2
 3. 3. สถานการณของ ตลท. และนัยตอโครงสราง บมจ. ตลท. และ CMDF 3
 4. 4. สถานการณของ ตลท. ตลท. มีความเสี่ยงที่จะถูกลดบทบาทในเวทีโลกและผันผวนกวาเดิมใน อนาคต ผลประโยชนทบซอนของบริษทหลักทรัพยทําใหการตัดสินใจในเรื่องทีเปน ั ั ่ ประโยชนกับตลาด โดยเฉพาะสําหรับนักลงทุน เชน การเปดเสรีคาธรรมเนียม ตองใชเวลานานมาก ขณะทีตองเผชิญกับการแขงขันอยางรุนแรงจากตลาดหุน ่ อื่นๆ ที่เปดรับการไหลเวียนของทุนอยางเสรีในกระแสโลกาภิวตนดานการเงิน ั ความหลากหลายของผลิตภัณฑยงมีระดับต่ํามาก เชน มีรายไดจากตราสาร ั อนุพันธ 2% เทียบกับคาเฉลียของตลาดหุนทั่วโลก 47% (WFE, 2006) ่ Active investors มี <110,000 บัญชี นักลงทุนสถาบันในประเทศมี NAV <20% ของ GDP ขณะที่นักลงทุนตางชาติมเม็ดเงินลงทุนและบทบาทมากขึ้น ี โครงสรางที่ไมมีเจาของชัดเจนทําใหเพิ่มประสิทธิภาพยาก และไมคลองตัว 4
 5. 5. เงื่อนไขสําคัญในการแปลงสภาพ ตลท. สถานการณที่นาวิตกดังกลาวทําใหการแปลงสภาพ ตลท. เปนบริษัท มหาชนนั้นเปนสิ่งที่จําเปนตองทํา แตก็มีเงื่อนไขที่จําเปนตอความสําเร็จ หลายประการ อาทิเชน ควรกระจายหุนใหกับประชาชนทั่วไป และมีโครงสรางการถือหุนและการ บริหารจัดการที่โปรงใสและเปนอิสระ เพื่อกําจัดผลประโยชนทับซอนและการ แทรกแซงของนักการเมือง การเพิ่มฐานนักลงทุนในประเทศ ทั้งรายยอยและสถาบันควรเปนหนึ่งใน เปาหมายหลักของ บมจ. ตลท. ดังนั้น กิจกรรมที่อาจไมกอใหเกิดรายไดในระยะสั้นแตเปนผลดีในระยะยาว เชน การจับกุมปราบปรามผูทุจริต, investor education และ action research ลวนมีความสําคัญ 5
 6. 6. คนทัวไปยังมองวาตลาดหุน “เสี่ยง” และ “มีความรูไมพอ” ่  ที่มา: Potential Investor and Corporate Image Survey 2007, SET Research Institute, สํารวจประชากรที่อยูใน กทม. และ หัวเมืองใหญที่มีรายไดเฉลี่ย 20,000 บาทตอเดือนขึ้นไป 1,400 คนจากประชากรทั้งประเทศในกลุมนี้ 3 ลานคน 6
 7. 7. โครงสรางการถือหุนและการกระจายหุนของ บมจ. ตลท. รางหลักการยังไมระบุชัดเจนวาบริษัทหลักทรัพยจะถือหุน บมจ. ตลท. รวมกันในสัดสวนเทาใด ระบุเพียงแตวาให บมจ. ตลท. นําหุนไปจด ทะเบียนใน ตลท. และให CMDF ลดสัดสวนการถือหุนใน บมจ. ตลท. ของตนลงเหลือไมเกิน 30% สัดสวนการถือหุนของบริษัทหลักทรัพยทั้งหมดควรมีเพดานไมเกิน 33% เพื่อสะทอนวาผูมีสวนไดเสียหลักทุกฝายมีความสําคัญทัดเทียมกัน (CMDF / บริษัทหลักทรัพย / นักลงทุน บริษัทจดทะเบียน และประชาชน) เทากับวา CMDF นาจะถือ 67% ในชั้นแรก และขายอยางนอย 37% ใหกับนักลงทุน บริษัทจดทะเบียน และประชาชนทั่วไปตอน IPO ควรสรางแรงจูงใจใหโบรกเกอรที่ออนแอหรือไมอยากแขงขัน ขายหุน  ตัวเองเพื่อ cash out ออกจากตลาดตอน IPO 7
 8. 8. โครงสรางการถือหุนของตลาดหลักทรัพยตางประเทศ  บริษัทหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยตางประเทศหลายแหงที่แปลง สภาพไปแลวมีสัดสวนการถือหุน 0 – 41% ประเทศ / สัดสวน โบรกเกอร รัฐบาล + กองทุน ผูถือหุนรายอื่น (นักลงทุนราย ยอย สถาบันการเงิน บริษัทจด การถือหุน (บริษัทสมาชิก) พัฒนาตลาดทุน ทะเบียน ฯลฯ) กอน IPO หลัง IPO กอน IPO หลัง IPO กอน IPO หลัง IPO มาเลเซีย 40% - 60% 38% - 62% สิงคโปร 28% 28% 72% 29% - 43% ฮองกง 100% 41% - 6% - 53% ออสเตรเลีย 100% 40% - - - 60% ญีปน ุ่ 100% ยังไม IPO - ยังไม IPO - ยังไม IPO เกาหลีใต 94% ยังไม IPO - ยังไม IPO 6% ยังไม IPO ที่มา: เว็บไซตตลาดหุนตางๆ; Demutualization of Stock Exchanges, Asian Development Bank, 2002. 8
 9. 9. โครงสรางคณะกรรมการของ บมจ. ตลท. และ CMDF โดยหลักการ โครงสรางคณะกรรมการ บมจ. ตลท. หลังจดทะเบียนใน ตลท. แลว ควรสะทอน “gold standard” ของระดับธรรมาภิบาล ดวยเหตุนจงควรมีกรรมการ ี้ ึ อิสระ (ที่ผาน fit and proper test) เกินกึ่งหนึ่ง เนื่องจากพันธกิจหลักของ CMDF คือการพัฒนาตลาดทุน ซึ่งมี investor education เปนสวนสําคัญ ทั้งในแงของ investment literacy และการรูทันและรองเรียนกรณี ทุจริต คณะกรรมการของ CMDF จึงควรมีผูเชียวชาญในดานนี้ดวย ่  ประเทศ / สัดสวน โบรกเกอร กรรมการอิสระ ผูบริหารระดับสูง กรรมการในบริษัทตลาด (บริษัทสมาชิก) หลักทรัพย (# กรรมการ กอนแปลง หลังแปลง กอนแปลง หลังแปลง กอนแปลง หลังแปลง หลังแปลงสภาพในวงเล็บ) สภาพ สภาพ สภาพ สภาพ สภาพ สภาพ มาเลเซีย (12 คน) 56% 17% 44% 75% 0% 8% สิงคโปร (10 คน) 36% - 45% 90% 18% 10% ญีปุน (12 คน) ่ 48% 8% 22% 51% 30% 41% 9
 10. 10. ความเสี่ยงบางประการในการแปลงสภาพ ตลท. และแนวทางปองกัน 10
 11. 11. ความเสี่ยงบางประการในการแปลงสภาพ ตลท. 1. เมื่อ ตลท. แปลงสภาพเปนบริษทที่แสวงหากําไรเปนหลัก อาจมี ั แรงจูงใจทีจะลดบทบาทหนาที่ในการกํากับดูแลลงเพื่อลดตนทุน ่ ของบริษัท ทําใหการกํากับดูแลเปนไปอยางหละหลวมมากขึ้น 2. นักการเมืองจะแทรกแซงหรือครอบงําการบริหารจัดการ บมจ. ตลท. งายกวาที่แลวมา หรือไมบริษัทหลักทรัพยกอาจทยอยซือหุน ็ ้ ของ บมจ. ตลท. จนในทีสุด บมจ. ตลท. ก็จะถูกครอบงําโดยบริษัท ่ หลักทรัพยดงเดิม เพียงแตถือหุนในสัดสวนใหม (remutualization) ั 3. เมื่อโอน “กิจกรรมสาธารณะ” ที่ไมแสวงหากําไรทั้งหมดออกจาก ตลท. ไปอยูภายใตความรับผิดชอบของ CMDF แลว คุณภาพและ  ประสิทธิผลของกิจกรรมเหลานั้นอาจลดนอยถอยลง 11
 12. 12. แนวทางปองกันความเสี่ยง (1) ความเสี่ยง #1: เมื่อ ตลท. แปลงสภาพเปนบริษทที่แสวงหากําไรเปนหลัก อาจมีแรงจูงใจที่ ั จะลดบทบาทหนาที่ในการกํากับดูแลลงเพื่อลดตนทุนของบริษท ทําใหการ ั กํากับดูแลเปนไปอยางหละหลวมมากขึ้น แนวทางแกไข: ถา ตลท. ถายโอนอํานาจในการกํากับดูแลตลาด (ในฐานะ self-regulating organization) บางสวนกลับไปยัง ก.ล.ต. รัฐก็ควรเพิ่มอํานาจหนาที่ใหกับ ก.ล.ต. (เชน อํานาจทางแพง) และดูแลให ก.ล.ต. มีทรัพยากรทีเพียงพอ ่ เพิ่มอํานาจ ความรู และขอบเขตความคุมครองใหกับนักลงทุน เชน กฎหมายฟองแบบรวมกลุม (class action) (ก.ล.ต. ยกรางแลว) สนับสนุน Watchdog Group ของนักลงทุนรายยอย (โมเดลของ มาเลเซีย, อุดหนุนโดย CMDF มาเลเซีย) 12
 13. 13. แนวทางปองกันความเสี่ยง (2) ความเสี่ยง #2: นักการเมืองจะแทรกแซงหรือครอบงําการบริหารจัดการ บมจ. ตลท. งาย กวาที่แลวมา หรือไมบริษทหลักทรัพยก็อาจทยอยซื้อหุนของ บมจ. ตลท. ั จนในทีสุด บมจ. ตลท. ก็จะถูกครอบงําโดยบริษทหลักทรัพยดังเดิม ่ ั เพียงแตถือหุนในสัดสวนใหม (remutualization)  แนวทางแกไข: เพิ่มนิยาม “นอมินี” ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย (“บุคคลที่เกี่ยวของ” ตาม ม.258) หรือออกประกาศที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูถือหุน >5% ตองเปดเผยตัวตนที่ แทจริง โดยใหโบรกเกอรและคัสโตเดียนรวมรับผิดดวย กําหนดเพดานการออกเสียงใน บมจ. ตลท. ไมเกิน 5% (อยูในรางหลักการ) 13
 14. 14. แนวทางปองกันความเสี่ยง (3) ความเสี่ยง #3: เมื่อโอน “กิจกรรมสาธารณะ” ที่ไมแสวงหากําไรทั้งหมดออกจาก ตลท. ไปอยู ภายใตความรับผิดชอบของ CMDF แลว คุณภาพและประสิทธิผลของ กิจกรรมเหลานั้นอาจลดนอยถอยลง แนวทางแกไข: โครงสรางการบริหารจัดการของ CMDF ควรมีความโปรงใส มีความรับผิดตอ สาธารณะ คณะกรรมการควรมีผูเชี่ยวชาญดาน investor education ดวย CMDF ควรมีเงินทุนที่เพียงพอสําหรับการดําเนินงาน ควรกําหนดเปาหมายและวิธีประเมินผลงานของ CMDF อยางชัดเจน ทั้งใน เชิงคุณภาพและปริมาณ เชน การใช KPI, การทดสอบความรูดานการลงทุน, การใชมาตรฐานสากลในการอบรมบุคลากร ฯลฯ 14

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "การแก้ไขกฎหมายตลาดหลักทรัพย์เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างตลาดทุนไทย" ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 29 มกราคม 2552

Views

Total views

1,281

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

286

Actions

Downloads

18

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×