Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thai Media Landscape and Media Convergence

4,316 views

Published on

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง "ภูมิทัศน์สื่อไทยกับการหลอมรวมสื่อ", เวทีสัมมนาผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ระดับภูมิภาค 18 สิงหาคม 2555 จ.อุบลราชธานี จัดโดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสทช.,

Published in: Education

Thai Media Landscape and Media Convergence

 1. 1. ื่ภูมทศน์สอ และการหลอมรวมสอ ิ ั ื่ (media convergence) สฤณี อาชวานันทกุล http://www.fringer.org/ http://www.facebook.com/SarineeA http://www.thaipublica.org/ ิ 18 สงหาคม 2555 งานนี้เผยแพร่ภายใต้สญญาอนุญาต Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) ั โดยผูสร้างอนุญาตให้ทาซา แจกจ่าย แสดง และสร้างงานดัดแปลงจากส่วนใดส่วนหนึ่งของงานนี้ได้โดยเสรี แต่เฉพาะใน ้ ้ กรณีทให้เครดิตผูสร้าง ไม่นาไปใช้ในทางการค้า และเผยแพร่งานดัดแปลงภายใต้สญญาอนุญาตแบบเดียวกันนี้เท่านัน ่ี ้ ั ้
 2. 2. ื่สอไทยหลากหลายขึนมาก ้เก่า ่ • ฟรีทว ี 6 ชอง ี • สถานีวทยุ “คลืนหลัก” – ภายใต ้หน่วยงานรัฐ ิ ่ 525 สถานี ิ • เคเบิลทีว ี (ระบบบอกรับสมาชก) 955+ ราย ่ • ทีวดาวเทียม (ขายอุปกรณ์) เชน PSI, IPM, PTV ี • สถานีวทยุ “รายใหม่” – 6,600+ สถานีทั่วประเทศ ิ • อินเทอร์เน็ ตทีว, Mobile TV ีใหม่
 3. 3. เคเบิลทีวและทีวดาวเทียมโตเร็วมาก ี ี ผู ้ประกอบการ คาดว่าภายใน ิ้ สนปี 2556 จะครอบคลุม 20.6 ล ้าน ครัวเรือน หรือ 100%
 4. 4. ทีวดาวเทียมดูบนเน็ ตฟรี ี
 5. 5. “อินเทอร์เน็ ตทีว” ี ผู ้ผลิตรายการ ผู ้ผลิตอุปกรณ์รับชม
 6. 6. ื่การหลอมรวมสอ (media convergence)• “โทรทัศน์” กับ “คอมพิวเตอร์” (เริมไปถึง ่ สมาร์ทโฟน) จะไม่มความแตกต่างอีกต่อไป ี ื่• หลอมรวมทัง “สอ” และ “อุปกรณ์” – ้ ท่องเน็ ตบนทีวได ้ ดูทวบนคอมพิวเตอร์ได ้ ี ี ี• ในเมือธรรมชาติของเน็ ต (new media) กับ ่ ื่ ้ สอดังเดิม (old media) แตกต่างกัน การ ื่ หลอมรวมสอจึงหลอมรวมตังแต่กระบวนการ ้ ผลิตเนือหา ถึงกระบวนการเสพ ้
 7. 7. นิวมีเดีย = digital + interactive
 8. 8. New Media vs. Old Media • การเข ้าถึง (access) • ความคุ ้มค่า (cost effectiveness) • อายุ (lifespan) • ความรู ้ (knowledge) • มีผู ้สร ้างเนือหาไม่หยุดนิง (active ้ ่ content producers) | ผู ้เสพ=ผู ้สร ้าง • การโต ้ตอบกัน (interactive)
 9. 9. โลกของ Web 2.0
 10. 10. ้คนใชเน็ ต + สมาร์ทโฟน  นิวมีเดียพุง ่
 11. 11. คนอ่านข่าวจากหน ้าจอมากขึน กระดาษน ้อยลง ้
 12. 12. ีประเภทของโซเชยลมีเดีย พูด/เขียน เล่นเกม แบ่งปั น สร ้างเครือข่าย สนทนา สถานที่ ื้ ิ ซอสนค ้า/บริการ 12
 13. 13. ีโซเชยลมีเดียทีได ้รับความนิยมสูงสุด ่
 14. 14. เราเสพ “ข่าว” ผ่านเฟซบุก ๊
 15. 15. เราเสพ “ข่าว” ผ่านทวิตเตอร์
 16. 16. ื่“ระบบนิเวศใหม่” ของสอ - ชุมชนออนไลน์พดคุย ู ่ ื่และ “ขยาย” เรืองราวทีสอ ่ กระแสหลักสร ้าง - ชุมชนเหล่านียงผลิตสอ ้ ั ื่ ่แบบมีสวนร่วม รายงานข่าว จากฐานราก แลกเปลียน ่ ความเห็น และตรวจสอบ ข ้อเท็จจริง- สอกระแสหลักสามารถใช ้ ื่ เนือหาของชุมชนเหล่านี้ ้ เป็ นประโยชน์ ในฐานะ แหล่งข่าว ไอเดียทาข่าว และ cross-check ข ้อมูล
 17. 17. ื่ ีบทบาทสอ “มืออาชพ” ในระบบนิเวศใหม่ 1. ต ้อง “ทาหน ้าที” ให ้ดีกว่าเดิม ่ (นาเสนอข ้อมูลข่าวสารทีเป็ น่ ประโยชน์ น่าสนใจ เข ้าถึงง่าย) ิ 2. ต ้อง “อยูรอด” เชงธุรกิจ (เผยแพร่ ่ เนือหาได ้อย่างกว ้างขวาง และทา ้ รายได ้จากนิวมีเดียได ้) เรืองท ้าทายคือ จะทา 1 และ 2 พร ้อมกัน ่ ได ้อย่างไร?
 18. 18. ื่ความท ้าทายในระบบนิเวศใหม่ของสอ ่• ความเป็ นสวนตัวใน “พืนทีสาธารณะ” ้ ่ ่• ข ้อมูลสวนบุคคล• ความเร็ว vs. ความลึก• ความจริง (authenticity) ั• ความเป็ นภววิสย (objectivity) vs. อคติ ิ• ลิขสทธิ์ & การให ้เครดิต ้ ่ ่• พืนทีสวนตัว vs. พืนทีสาธารณะของนักข่าว ้ ่

×