Thai Media Landscape and Media Convergence

4,101 views

Published on

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง "ภูมิทัศน์สื่อไทยกับการหลอมรวมสื่อ", เวทีสัมมนาผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ระดับภูมิภาค 18 สิงหาคม 2555 จ.อุบลราชธานี จัดโดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสทช.,

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,101
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
807
Actions
Shares
0
Downloads
139
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thai Media Landscape and Media Convergence

 1. 1. ื่ภูมทศน์สอ และการหลอมรวมสอ ิ ั ื่ (media convergence) สฤณี อาชวานันทกุล http://www.fringer.org/ http://www.facebook.com/SarineeA http://www.thaipublica.org/ ิ 18 สงหาคม 2555 งานนี้เผยแพร่ภายใต้สญญาอนุญาต Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) ั โดยผูสร้างอนุญาตให้ทาซา แจกจ่าย แสดง และสร้างงานดัดแปลงจากส่วนใดส่วนหนึ่งของงานนี้ได้โดยเสรี แต่เฉพาะใน ้ ้ กรณีทให้เครดิตผูสร้าง ไม่นาไปใช้ในทางการค้า และเผยแพร่งานดัดแปลงภายใต้สญญาอนุญาตแบบเดียวกันนี้เท่านัน ่ี ้ ั ้
 2. 2. ื่สอไทยหลากหลายขึนมาก ้เก่า ่ • ฟรีทว ี 6 ชอง ี • สถานีวทยุ “คลืนหลัก” – ภายใต ้หน่วยงานรัฐ ิ ่ 525 สถานี ิ • เคเบิลทีว ี (ระบบบอกรับสมาชก) 955+ ราย ่ • ทีวดาวเทียม (ขายอุปกรณ์) เชน PSI, IPM, PTV ี • สถานีวทยุ “รายใหม่” – 6,600+ สถานีทั่วประเทศ ิ • อินเทอร์เน็ ตทีว, Mobile TV ีใหม่
 3. 3. เคเบิลทีวและทีวดาวเทียมโตเร็วมาก ี ี ผู ้ประกอบการ คาดว่าภายใน ิ้ สนปี 2556 จะครอบคลุม 20.6 ล ้าน ครัวเรือน หรือ 100%
 4. 4. ทีวดาวเทียมดูบนเน็ ตฟรี ี
 5. 5. “อินเทอร์เน็ ตทีว” ี ผู ้ผลิตรายการ ผู ้ผลิตอุปกรณ์รับชม
 6. 6. ื่การหลอมรวมสอ (media convergence)• “โทรทัศน์” กับ “คอมพิวเตอร์” (เริมไปถึง ่ สมาร์ทโฟน) จะไม่มความแตกต่างอีกต่อไป ี ื่• หลอมรวมทัง “สอ” และ “อุปกรณ์” – ้ ท่องเน็ ตบนทีวได ้ ดูทวบนคอมพิวเตอร์ได ้ ี ี ี• ในเมือธรรมชาติของเน็ ต (new media) กับ ่ ื่ ้ สอดังเดิม (old media) แตกต่างกัน การ ื่ หลอมรวมสอจึงหลอมรวมตังแต่กระบวนการ ้ ผลิตเนือหา ถึงกระบวนการเสพ ้
 7. 7. นิวมีเดีย = digital + interactive
 8. 8. New Media vs. Old Media • การเข ้าถึง (access) • ความคุ ้มค่า (cost effectiveness) • อายุ (lifespan) • ความรู ้ (knowledge) • มีผู ้สร ้างเนือหาไม่หยุดนิง (active ้ ่ content producers) | ผู ้เสพ=ผู ้สร ้าง • การโต ้ตอบกัน (interactive)
 9. 9. โลกของ Web 2.0
 10. 10. ้คนใชเน็ ต + สมาร์ทโฟน  นิวมีเดียพุง ่
 11. 11. คนอ่านข่าวจากหน ้าจอมากขึน กระดาษน ้อยลง ้
 12. 12. ีประเภทของโซเชยลมีเดีย พูด/เขียน เล่นเกม แบ่งปั น สร ้างเครือข่าย สนทนา สถานที่ ื้ ิ ซอสนค ้า/บริการ 12
 13. 13. ีโซเชยลมีเดียทีได ้รับความนิยมสูงสุด ่
 14. 14. เราเสพ “ข่าว” ผ่านเฟซบุก ๊
 15. 15. เราเสพ “ข่าว” ผ่านทวิตเตอร์
 16. 16. ื่“ระบบนิเวศใหม่” ของสอ - ชุมชนออนไลน์พดคุย ู ่ ื่และ “ขยาย” เรืองราวทีสอ ่ กระแสหลักสร ้าง - ชุมชนเหล่านียงผลิตสอ ้ ั ื่ ่แบบมีสวนร่วม รายงานข่าว จากฐานราก แลกเปลียน ่ ความเห็น และตรวจสอบ ข ้อเท็จจริง- สอกระแสหลักสามารถใช ้ ื่ เนือหาของชุมชนเหล่านี้ ้ เป็ นประโยชน์ ในฐานะ แหล่งข่าว ไอเดียทาข่าว และ cross-check ข ้อมูล
 17. 17. ื่ ีบทบาทสอ “มืออาชพ” ในระบบนิเวศใหม่ 1. ต ้อง “ทาหน ้าที” ให ้ดีกว่าเดิม ่ (นาเสนอข ้อมูลข่าวสารทีเป็ น่ ประโยชน์ น่าสนใจ เข ้าถึงง่าย) ิ 2. ต ้อง “อยูรอด” เชงธุรกิจ (เผยแพร่ ่ เนือหาได ้อย่างกว ้างขวาง และทา ้ รายได ้จากนิวมีเดียได ้) เรืองท ้าทายคือ จะทา 1 และ 2 พร ้อมกัน ่ ได ้อย่างไร?
 18. 18. ื่ความท ้าทายในระบบนิเวศใหม่ของสอ ่• ความเป็ นสวนตัวใน “พืนทีสาธารณะ” ้ ่ ่• ข ้อมูลสวนบุคคล• ความเร็ว vs. ความลึก• ความจริง (authenticity) ั• ความเป็ นภววิสย (objectivity) vs. อคติ ิ• ลิขสทธิ์ & การให ้เครดิต ้ ่ ่• พืนทีสวนตัว vs. พืนทีสาธารณะของนักข่าว ้ ่

×