ื่           ื่ ัสออินเทอร์เน็ ตในฐานะ “สอสงคม” และ  การกากับดูแลกันเองของชุมชนเน็ ต             ...
Internet as “Social Media”
ภาคสาธารณะ (The Commons)( of creativity & culture)               ….and               countless...
The Commons: วัฒนธรรมการเมืองใหม่    ่       ่    ิ่ ่ 1. “เรืองราว” ใหม่เพือทวงคืนสงทีเคยเป็ นของ  เราในอด...
“You never change things by fighting the      existing reality.To change something, build a new modelthat makes the ...
่    ี“ผู ้มีสวนได ้เสย” ในอินเทอร์เน็ ต• รัฐ• ผู ้ให ้บริการ (ไอเอสพี)• เว็บโฮส• เว็บมาสเตอร์• ผู ้ดูแลเว็บบอร์ด / บล็...
เครือข่ายคอมพิวเตอร์   + free culture  Norman Rockwell, Four Freedoms   = “ประวัตศาสตร์หน ้าใหม่ทพลเมืองสร ้าง”  ...
พลเมืองเน็ ตให้คณค่าก ับ:        ุ• การเข ้าถึงโดยเสรี (Open access)         ่• เสรีภาพในการมีสวนร่วม (Fre...
กลไก “การกากับดูแลกันเอง”• ไอเอสพี และเว็บโฮส         ้ – ข ้อตกลงการใชงาน – เงือนไขในการให ้บริการ    ่• ผู ...
ความรับผิดชอบของพลเมืองเน็ ต         ิ• พลเมืองเน็ ตมีสทธิเสรีภาพในการแสดงความ คิดเห็น แต่ต ้องเป็ นความคิดเห็นท...
ตัวอย่างจรรยาบรรณของบล็อกเกอร์• ตัวอย่างนีแปลและสรุปจาก      ้ http://www.cyberjournalist.net/           ...
ตัวอย่างจรรยาบรรณของบล็อกเกอร์ (ต่อ)• ลดอันตรายให ้เกิดน ้อยทีสด             ่ ุ               ...
้ตัวอย่างมารยาทในการใชเน็ ต• ตัวอย่างนีแปล สรุป และดัดแปลงจาก Netiquette Guidelines ของ      ้ มหาวิทยาลัย Delaware...
้ตัวอย่างมารยาทในการใชเน็ ต (ต่อ)           ้ • แนวทางสาหรับผู ้ใชอีเมล์ (ต่อ)  – อย่าสงอีเมล์ลกโซ่ และจงเป็ นอ...
้ตัวอย่างมารยาทในการใชเน็ ต (ต่อ) • แนวทางสาหรับการพูดคุยผ่านอินเตอร์เน็ ต    ้  – ใชภาษาให ้ถูกต ้อง อ่านง่าย รวมทัง...
้ตัวอย่างมารยาทในการใชเน็ ต (ต่อ)     ่       ้• แนวทางทัวไปสาหรับการใชเมล์ลสต์และเว็บบอร์ด          ...
้ตัวอย่างมารยาทในการใชเน็ ต (ต่อ)• แนวทางสาหรับผู ้ดูแลเมล์ลสต์และเว็บบอร์ด              ิ          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Social Media and Internet Self-Regulation

22,235 views

Published on

สื่ออินเทอร์เน็ตในฐานะ “สื่อสังคม” และการกำกับดูแลกันเองของชุมชนเน็ต, บรรยายในฐานะกรรมการพลเมืองเน็ต, 25 มกราคม 2552

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
22,235
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17,847
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Social Media and Internet Self-Regulation

 1. 1. ื่ ื่ ัสออินเทอร์เน็ ตในฐานะ “สอสงคม” และ การกากับดูแลกันเองของชุมชนเน็ ต สฤณี อาชวานันทกุล http://www.thainetizen.org/ 25 มกราคม 2552 ิ งานนีเผยแพร่ภายใต ้ลิขสทธิ์ Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial ้ Share Alike (by-nc-sa) โดยผู ้สร ้างอนุญาตให ้ทาซ้า แจกจ่าย แสดง และสร ้างงาน ่ ่ ดัดแปลงจากสวนใดสวนหนึงของงานนีได ้โดยเสรี แต่เฉพาะในกรณีทให ้เครดิตผู ้สร ้าง ไม่ ่ ้ ี่ ้ ิ ์ นาไปใชในทางการค ้า และเผยแพร่งานดัดแปลงภายใต ้ลิขสทธิเดียวกันนีเท่านั น ้ ้
 2. 2. Internet as “Social Media”
 3. 3. ภาคสาธารณะ (The Commons)( of creativity & culture) ….and countless others.
 4. 4. The Commons: วัฒนธรรมการเมืองใหม่ ่ ่ ิ่ ่ 1. “เรืองราว” ใหม่เพือทวงคืนสงทีเคยเป็ นของ เราในอดีต 2. ทักษะด ้านเทคนิคสามารถสร ้างพฤติกรรมที่ เป็ นประชาธิปไตยได ้ ื่ ี 3. ความน่าเชอถือทางศลธรรม, ความ “แท ้” ทางวัฒนธรรม 4. The commons ในฐานะภาคทีสามที่่ “แข่งขัน” กับภาครัฐและภาคเอกชนได ้
 5. 5. “You never change things by fighting the existing reality.To change something, build a new modelthat makes the existing model obsolete.” --R. Buckminster Fuller
 6. 6. ่ ี“ผู ้มีสวนได ้เสย” ในอินเทอร์เน็ ต• รัฐ• ผู ้ให ้บริการ (ไอเอสพี)• เว็บโฮส• เว็บมาสเตอร์• ผู ้ดูแลเว็บบอร์ด / บล็อกเกอรทีเปิ ดพืนทีคอม ่ ้ ่ เม ้นท์ ้• ประชาชนคนใชเน็ ต
 7. 7. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ + free culture Norman Rockwell, Four Freedoms = “ประวัตศาสตร์หน ้าใหม่ทพลเมืองสร ้าง” ิ ี่
 8. 8. พลเมืองเน็ ตให้คณค่าก ับ: ุ• การเข ้าถึงโดยเสรี (Open access) ่• เสรีภาพในการมีสวนร่วม (Freedom to participate)• ความโปร่งใส (Transparency)• พรสวรรค์และการคิดค ้นนวัตกรรม (Talent & innovation) ั• ความเท่าเทียมทางสงคม (Social ่ “เสรีภาพ คือการมีสวนร่วม equity) ในอานาจ” - Cicero• การกระจายศูนย์อานาจ (Decentralized authority)
 9. 9. กลไก “การกากับดูแลกันเอง”• ไอเอสพี และเว็บโฮส ้ – ข ้อตกลงการใชงาน – เงือนไขในการให ้บริการ ่• ผู ้ดูแลเว็บ/เว็บบอร์ด ิ – ข ้อตกลงก่อนเข ้าเป็ นสมาชก – นโยบายการดูแลเว็บ/เว็บบอร์ด ื่• บล็อกเกอร์/สอพลเมือง ื่ – จรรยาบรรณของบล็อกเกอร์/สอพลเมือง ้• ผู ้ใชเน็ ตทั่วไป – มารยาทบนเน็ต (netiquette)
 10. 10. ความรับผิดชอบของพลเมืองเน็ ต ิ• พลเมืองเน็ ตมีสทธิเสรีภาพในการแสดงความ คิดเห็น แต่ต ้องเป็ นความคิดเห็นทีชอบธรรม (fair ่ comment): • ตังอยูบนพืนฐานของข ้อเท็จจริง (based on facts) ้ ่ ้ • มีเจตนาดี (made in good faith) • ตีพมพ์โดยปราศจากเจตนาร ้าย (without malice) ิ • เกียวกับประเด็นสาธารณะ (matter of public interest) ่ ี่• ถ ้าไม่เข ้าข่ายเหล่านี้ ก็ต ้องยอมรับความเสยงทีจะมี ่ ใครร ้องเรียนหรือฟ้ องร ้องในข ้อหาละเมิดสทธิ ิ
 11. 11. ตัวอย่างจรรยาบรรณของบล็อกเกอร์• ตัวอย่างนีแปลและสรุปจาก ้ http://www.cyberjournalist.net/ ิ่ ่• บล็อกเกอร์ทมความรับผิดชอบควรตระหนั กว่าสงทีพวกเขา ี่ ี เผยแพร่นัน ผู ้คนสามารถอ่านมันได ้จากทั่วโลก ดังนันควร ้ ้ ั จะมีจรรยาบรรณต่อผู ้อ่าน, บุคคลทีเขียนถึงและสงคมด ้วย ่ โดยสรุปได ้ดังนี้ ื่ ั ื่• ซอสตย์และซอตรง – อย่าขโมยความคิดหรือดัดแปลงผลงานของผู ้อืนโดยไม่ขออนุญาต ่ ่ ิ และควรอ ้างอิงหรือใสลงค์ของเจ ้าของผลงานทุกครังทีนามาใช ้ ้ ่ – อย่าเผยแพร่ข ้อมูลทีไม่เหมาะสม และแยกแยะระหว่างข ้อคิดเห็น ่ ั กับข ้อเท็จจริงให ้ชดเจน
 12. 12. ตัวอย่างจรรยาบรรณของบล็อกเกอร์ (ต่อ)• ลดอันตรายให ้เกิดน ้อยทีสด ่ ุ ั – ระมัดระวังในการเผยแพร่บทสมภาษณ์ หรือรูปทีเกียวกับ ่ ่ โศกนาฏกรรมหรือประเด็นอ่อนไหว ี – แสดงความเสยใจต่อบุคคลทีได ้รับผลกระทบจากเนือหาของบล็อก ่ ้ – ตระหนักว่าการเก็บรวบรวมข ้อมูลไว ้มากๆ อาจเป็ นสาเหตุให ้เกิด ความไม่สะดวกหรืออันตรายได ้ ื่ – ระมัดระวังไม่เผยแพร่สอลามกหรือข ้อมูลทีกอให ้เกิดอาชญากรรมได ้ ่ ่• มีความรับผิดเสมอ ่ ื่ – คัดเลือกแหล่งข ้อมูลทีเชอถือได ้ และเปิ ดเผยการกระทาทีไร ้ ่ จรรยาบรรณของบล็อกเกอร์คนอืนๆ ่ – รับทราบความผิดพลาดและแก ้ไขให ้เรียบร ้อยอย่างทันท่วงที ั ้ ั – เปิ ดเผยผลประโยชน์ทบซอน, ความสมพันธ์, กิจกรรม และวาระ ่ สวนตัว (personal agenda)
 13. 13. ้ตัวอย่างมารยาทในการใชเน็ ต• ตัวอย่างนีแปล สรุป และดัดแปลงจาก Netiquette Guidelines ของ ้ มหาวิทยาลัย Delaware Tech (http://www.dtcc.edu/cs/rfc1855.html) ้• แนวทางสาหรับผู ้ใชอีเมล์ ้ – แม ้ว่าคุณจะใชอินเตอร์เน็ ตทีบ ้านผ่านผู ้ให ้บริการอินเตอร์เน็ ต แต่ก็ควร ่ ั ตรวจสอบให ้แน่ชดก่อน ว่าใครเป็ นเจ ้าของอีเมล์ในกล่องอีเมล์ของคุณ เพราะกฎแต่ละทีไม่เหมือนกัน ่ ้ ่ – ระลึกไว ้ว่าแม ้ว่าคุณจะใชรหัสลับสวนตัว แต่อเมล์ก็เหมือนไปรษณียบัตร ี ทีข ้อความอาจถูกเปิ ดอ่านได ้เสมอ ่ ิ ์ – ควรเคารพลิขสทธิของวัตถุดบต่างๆ ทีคณนามาใชหรือสร ้างใหม่ ิ ่ ุ ้ ่ – ถ ้าคุณสงต่อข ้อความหรือโพสข ้อความทีคณได ้รับมา อย่าเปลียน ่ ุ ่ ข ้อความหรือเนือความในนัน ถ ้าข ้อความทีคณได ้รับนั นเป็ นข ้อความ ้ ้ ่ ุ ้ ่ สวนตัว ก่อนทีจะตังกระทู ้ต่อคุณต ้องขออนุญาตก่อน และต ้องมั่นใจว่า ่ ้ ่ คุณได ้สงข ้อความต่ออย่างไม่บดเบือน และอย่างเหมาะสม ิ
 14. 14. ้ตัวอย่างมารยาทในการใชเน็ ต (ต่อ) ้ • แนวทางสาหรับผู ้ใชอีเมล์ (ต่อ) – อย่าสงอีเมล์ลกโซ่ และจงเป็ นอนุรักษ์ นยมในสงทีคณสงออกไป และ ่ ู ิ ิ่ ่ ุ ่ ิ่ ่ ุ เสรีนยมในสงทีคณได ้รับ ิ ่ ่ื – บางครังอีเมล์หนึง อาจเป็ นชอกลุมอีเมล์ก็ได ้ ดังนันควรตรวจสอบก่อน ้ ่ ้ ่ ่ สง เพือไม่ต ้องสงให ้คนอืนทีไม่จาเป็ น ่ ่ ่ ่ ่ – ในขณะตอบอีเมล์ ควรดูวาผู ้สงสงต่อให ้ใครอีกบ ้าง และถ ้าเป็ นการตอบ ่ โต ้กันแค่ 2 คน ก็ไม่ต ้องสงต่อไปอีก่ ี่ ุ ่ ้ – เขียนเตือนผู ้รับก่อนว่าอีเมล์ทคณสงนัน “ยาว” ถ ้าอีเมล์นันมีความยาว ้ มากกว่า 100 บรรทัด – ควรพึงระลึกไว ้ว่า ผู ้รับนันอาจแตกต่างจากคุณ ดังนั นควรระวังเรือง ้ ้ ่ ภาษาและวัฒนธรรมในการสงอีเมล์ ่ ่ – พยายามอย่าสงอีเมล์ทใหญ่กว่า 50 กิโลไบต์ ถ ้าไม่จาเป็ น และอย่าสง ี่ ่ ข ้อมูลทีผู ้รับไม่ได ้เรียกร ้องไปให ้คนอืนมากนัก ่ ่
 15. 15. ้ตัวอย่างมารยาทในการใชเน็ ต (ต่อ) • แนวทางสาหรับการพูดคุยผ่านอินเตอร์เน็ ต ้ – ใชภาษาให ้ถูกต ้อง อ่านง่าย รวมทังอย่าเขียนให ้ยาวเกิน 70 ตัวอักษร ้ หรือยาวกว่า 12 บรรทัด – ทักทายและรอให ้ผู ้อืนเอ่ยคาลาก่อนจะออฟไลน์เสมอ ่ – พูดคุยในเรืองทีเหมาะสม และหลีกเลียงการคุยกับคนแปลกหน ้า ่ ่ ่ • แนวทางสาหรับผู ้ดูแลระบบ – แน่ใจว่าคุณมีคมอสาหรับจัดการกับสถานการณ์ทออนไหว เชน เนือหา ู่ ื ี่ ่ ่ ้ ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม ้ ่ ่ – จัดการกับข ้อเรียกร ้องและการแจ ้งเตือนของผู ้ใชทีเกียวกับข ้อความผิด กฎหมายหรือไม่เหมาะสม ภายในเวลารวดเร็ว รวมทังกาจัดอีเมล์ลกโซ่ ้ ู และเมล์ไม่พงประสงค์ (spam) ในทันที ึ ั – อธิบายกฎต่างๆ ของระบบให ้ชดเจน และมีบริการแจ ้งกลับเมือไม่ ่ ่ สามารถสงอีเมล์ได ้ – รับทราบข ้อคิดเห็นของผู ้ใช ้ ด ้วยจิตใจทีเปิ ดกว ้าง ่
 16. 16. ้ตัวอย่างมารยาทในการใชเน็ ต (ต่อ) ่ ้• แนวทางทัวไปสาหรับการใชเมล์ลสต์และเว็บบอร์ด ิ – ลองอ่านทังเมล์ลสต์และกลุมข่าว ก่อนทีจะตังกระทู ้อะไร เพือทาให ้ ้ ิ ่ ่ ้ ่ เข ้าใจวัฒนธรรมของกลุมมากขึน ่ ้ ้ – อย่ากล่าวหาผู ้ดูแลระบบ ถ ้าผู ้ใชในระบบบางคนมีพฤติกรรมไม่พง ึ ประสงค์ ่ ิ่ ่ – ตระหนักว่ามีคนจานวนมากทีเห็นสงทีเราตังกระทู ้ไว ้ ดังนั นต ้อง ้ ้ ระมัดระวังในการเขียน ่ – ถ ้ามีข ้อความสวนตัวหลุดไปในเมล์ลสต์ ควรขอโทษบุคคลและกลุมทีเรา ิ ่ ่ ่ สงข ้อความถึง ่ ่ ่ – ถ ้ามีข ้อโต ้แย ้งต่อบุคคล ให ้สงข ้อความไปยังบุคคลนัน มิใชสงไปให ้ทัง ้ ้ กลุม ่
 17. 17. ้ตัวอย่างมารยาทในการใชเน็ ต (ต่อ)• แนวทางสาหรับผู ้ดูแลเมล์ลสต์และเว็บบอร์ด ิ ิ ั – อธิบายให ้สมาชกเข ้าใจชดเจนในเรืองนโยบายการรับและตังกระทู ้บน ่ ้ อินเตอร์เน็ ต รวมทังนโยบายการจัดเก็บข ้อมูล ้ – ถ ้าจะเป็ นเว็บบอร์ดที่ “ไม่เป็ นกลาง” โดยจุดยืน (ทางการเมืองหรือมิตอน ิ ื่ ใดก็ตาม) ควรประกาศนโยบายให ้ชดเจน ั ้ – ตรวจสอบความผิดของผู ้ใชด ้วยจิตใจทีเปิ ดกว ้าง ่ ้ – ตรวจสอบการทางานของระบบอยูเสมอว่าใชการได ้ดี มีประสทธิภาพ ่ ิ – ตรวจสอบเมล์ลสต์ทมให ้เป็ นปั จจุบนทีสด เพือป้ องกัน “bouncing mail” ิ ี่ ี ั ่ ุ ่• แนวทางสาหรับผู ้กากับดูแลระบบ ่ ่ ้ – โพสคาถามทีพบบ่อย (FAQ) ไว ้ในหน ้าทีผู ้ใชสามารถเข ้าถึงได ้ง่าย ่ ี ่ ั – ควรมีข ้อความต ้อนรับ ทีมข ้อมูลทีชดเจนเกียวกับวิธการบอกรับและบอก ่ ี เลิกรับข ้อมูล – ทาให ้เมล์ลสต์และกลุมข่าวเป็ นปั จจุบัน ทันเหตุการณ์อยูเสมอ ิ ่ ่

×