Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Self-regulation on Internet and Netiquette

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Digital Lib4camp
Digital Lib4camp
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 13 Ad

Self-regulation on Internet and Netiquette

Download to read offline

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "กลไกการกำกับดูแลกันเองบนอินเทอร์เน็ต มารยาทเน็ต & ตัวอย่าง" งานเสวนากล้วยน้ำไทวิชาการ หัวข้อ "กติกาพลเมืองชาวเน็ต" ม.กรุงเทพ 13 พฤษภาคม 2552

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "กลไกการกำกับดูแลกันเองบนอินเทอร์เน็ต มารยาทเน็ต & ตัวอย่าง" งานเสวนากล้วยน้ำไทวิชาการ หัวข้อ "กติกาพลเมืองชาวเน็ต" ม.กรุงเทพ 13 พฤษภาคม 2552

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (18)

More from Sarinee Achavanuntakul (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Self-regulation on Internet and Netiquette

 1. 1. กลไกการกํากับดูแลกันเองบน อินเทอร์เน็ ต มารยาทเน็ ต & ตัวอย่าง Thai Netizen Network 13 พฤษภาคม 2552 ิ งานนีเผยแพร่ภายใต ้ลิขสทธิ Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) โดยผู ้สร ้างอนุญาตให ้ทําซํา แจกจ่าย แสดง และสร ้างงาน ่ ่ ดัดแปลงจากสวนใดสวนหนึงของงานนีได ้โดยเสรี แต่เฉพาะในกรณีทให ้เครดิตผู ้สร ้าง ไม่ ี ้ในทางการค ้า และเผยแพร่งานดัดแปลงภายใต ้ลิขสทธิเดียวกันนีเท่านั น ิ นํ าไปใช
 2. 2. ั กลไกสร ้าง “ระเบียบสงคม” บนเน็ ต (Lessig)
 3. 3. ลักษณะของกลไกแต่ละประเภท
 4. 4. เครืองมือในการกํากับดูแลอินเทอร์เน็ ต ่ ี • ‘Code’ – ซอฟท์แวร์ (เชน โปรแกรม “เน็ ตสขาว” สําหรับผู ้ปกครอง), Internet protocols กฎหมายและการใช ้ – ควร 1. ปราบปราม • ิ cybercrime โดยไม่ละเมิดสทธิพลเมือง, และ 2. ิ คุ ้มครองเด็กโดยไม่ละเมิดสทธิของผู ้ใหญ่ ั ิ • เศรษฐศาสตร์ – สญญาเชงพาณิชย์, กลไกตลาด (ทังทีอุบตเอง และตามกติกาทีตัง) ัิ • ชุมชนเน็ ต – จรรยาบรรณ, code of ethics, สําคัญมากในการสร ้าง “สงคมทีดี” ั netiquette และ “มีวฒภาวะ” ุิ
 5. 5. ิ ิ สทธิพนฐานของพลเมืองเน็ ต = สทธิพลเมือง ื ิ • สทธิการเข ้าถึงข ้อมูลข่าวสาร • เสรีภาพในการแสดงออก ิ ่ • สทธิความเป็ นสวนตัว ิ • สทธิตามกระบวนการยุตธรรม ิ
 6. 6. พลเมืองเน็ ตไม่วาจะประเทศใดก็ตามให ้คุณค่ากับ ่ • การเข ้าถึงโดยเสรี (Open access) ่ • เสรีภาพในการมีสวนร่วม (Freedom to participate) • ความโปร่งใส (Transparency) • พรสวรรค์และการคิดค ้นนวัตกรรม (Talent & innovation) ั • ความเท่าเทียมทางสงคม (Social ่ “เสรีภาพ คือการมีสวนร่วม equity) ในอํานาจ” - Cicero • การกระจายศูนย์อํานาจ (Decentralized authority)
 7. 7. การกํากับดูแลกันเองตาม Internet value chain
 8. 8. หลัก 10 ประการของมารยาทเน็ ต (Shea) 1. อย่าลืมว่ากําลังติดต่อกับคนทีมีตวตนจริงๆ ั ื ีิ 2. ยึดมาตรฐานเดียวกับการสอสารในชวตจริง ใน ื การสอสารออนไลน์ 3. รู ้ว่าอยูทไหนในไซเบอร์สเปซ – มารยาทในแต่ ่ี ละ “พืนที” ย่อมแตกต่างกัน ้ 4. เคารพเวลาและการใชแบนด์วธของคนอืนและ ิ ่ เว็บโฮส อย่าสงอีเมล์พรําเพรือ โดยเฉพาะ forward mail ทีมี video clip ขนาดใหญ่
 9. 9. หลัก 10 ประการของมารยาทเน็ ต (Shea) (ต่อ) 5. ทําให ้ตัวเองดูด ี – สะกดให ้ถูกและถูกไวยากรณ์ ี 6. แบ่งปั นความรู ้ของผู ้เชยวชาญ ่ ่ 7. ชวยกันควบคุมสงครามการใสอารมณ์ ่ 8. เคารพความเป็ นสวนตัวของผู ้อืน ้ ่ 9. อย่าใชอํานาจในทางทีไม่สร ้างสรรค์ เชน แอบ อ่านอีเมล์ของผู ้อืน 10.ให ้อภัยในความผิดพลาดของผู ้อืน อย่าลืมว่า ทุกคนเป็ น “มือใหม่” มาก่อน
 10. 10. ตัวอย่าง: Home of the Underdogs (HoTU)
 11. 11. กระดานสนทนา Home of the Underdogs
 12. 12. ลักษณะ & วิวฒนาการของกระดาน HoTU ั ิ • เริมจากเว็บบอร์ดเล็กๆ สมาชกไม่ถงร ้อยคน ึ ิ • เติบโตจนมีสมาชก 180,000+ คน หลังจากผ่านไป 8 ปี ในนีเป็ นขาประจําทีรู ้จักกันดี 400-500 คน ั • สงคมคนเล่นเกม จากทัวโลก อายุ 10 ถึง 60+ ปี ิ่ ื • สมาชกสวนใหญ่โพสแบบนิรนาม ไม่เปิ ดเผยชอจริง ่ • ประเด็นหลักที moderate: กระทู ้โจมตีเรืองสวนตัว (ล็อกกระทู ้ + ประกาศเตือน ถ ้ายังทําอีกก็แบน) • มี moderator อาสาสมัคร 10 คน จาก 6 time zone • เมือคนเห็นคุณค่าของเว็บบอร์ด ก็จะอยากอาสาดูแล
 13. 13. กฏกติกาบางข ้อของเว็บบอร์ดทีพบบ่อย ้ 1. ห ้ามใชถ ้อยคําหยาบคาย 2. ห ้ามโพสรูปโป๊ (โดยเฉพาะในเว็บครอบครัว ถ ้าเป็ นเว็บ บอร์ดของเว็บโป๊ จะมีป้าย confirm ทํานอง “กรุณาคลิก เพือยืนยันว่าคุณมีอายุเกิน 18 ปี ” ตังแต่เข ้าเว็บแล ้ว) ่ 3. ห ้ามประณามหรือโจมตีเรืองสวนตัวของคนอืน 4. ห ้ามโพสแครกหรือลิงก์ไปยังเว็บผิดกฎหมาย 5. ห ้ามเกรียน ห ้ามโพสกระทู ้ล่อเป้ า 6. ห ้ามสแปม (โฆษณาเว็บอืน) 7. ห ้ามโพสซํา ให ้ใชวิธดนกระทู ้เดิมแทนทีจะโพสใหม่ ้ ีั

×