Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grassroot Media

1,561 views

Published on

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "สื่อทางเลือกในโลกยุคใหม่" การอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพลเมือง (ด้านพลังงาน) วันที่ 24 มิถุนายน 2551

 • Be the first to comment

Grassroot Media

 1. 1. สื่อทางเลือกกับโลกยุคใหม สฤณี อาชวานันทกุล Fringer | คนชายขอบ http://www.fringer.org/ นําเสนอในการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักขาวพลเมือง (ดานพลังงาน) วันที่ 24 มิถุนายน 2551 จัดโดย หนังสือพิมพออนไลน ประชาไท และมูลนิธสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน ิ งานนี้เผยแพรภายใตลิขสิทธิ์ Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) โดยผูสรางอนุญาตใหทําซ้ํา แจกจาย แสดง และสรางงาน ดัดแปลงจากสวนใดสวนหนึ่งของงานนี้ไดโดยเสรี แตเฉพาะในกรณีที่ใหเครดิตผูสราง ไม นําไปใชในทางการคา และเผยแพรงานดัดแปลงภายใตลิขสิทธิ์เดียวกันนี้เทานั้น
 2. 2. เหตุผลที่คนแสวงหา “สื่อทางเลือก” มากขึน ้ • การแขงขันที่รนแรง นําไปสูการผูกขาดสือกระแสหลักใน ุ  ่ มือนักธุรกิจไมกี่คน นําไปสูปญหาดานคุณภาพ และ  ผลประโยชนทบซอนของสือกระแสหลัก ั ่ • เว็บล็อก (Weblog ยอวา “บล็อก) เปนการนําเสนอ ประสบการณ ขอมูล และมุมมองของคนคนเดียว เขียน เพราะอยากเขียน ไมใชเขียนเพราะอยาก “ขายขาว” คน อานจึงเขาถึงไดงายกวา เชือไดมากกวาวาเปนอิสระ ่ • วิวัฒนาการใหมๆ ในโลกไซเบอร เชน กูเกิ้ล ทําใหคน สามารถคนเจอเนือหา/ขอมูลที่ตองการในโลกอันวุนวาย ้ ของบล็อกไดอยางรวดเร็วและสะดวกสบาย
 3. 3. “ขาวทางเลือก” ดานพลังงานไมมีวันลาสมัย • ในระดับโลก วิกฤตพลังงาน และวิกฤตอาหาร (ที่สวน หนึงเปนผลจากวิกฤตพลังงาน) กําลังกดดันใหสงคม ่ ั มนุษยมีการปรับตัวครั้งใหญ แสวงหาพลังงานทดแทน ปฏิรปแนวทางพัฒนาไปเปน “การพัฒนาอยางยั่งยืน” ู • ชัดเจนปญหาโลกรอน ทรัพยากรธรรมชาติเสือมโทรม ่ ฯลฯ สงผลตอชีวิตความเปนอยูของ “คนเมือง” ดวย • คุณภาพชีวิตของชุมชนทีอยูใกลชิดกับธรรมชาติ เปน ่ “มาตรวัด” ที่ดีที่สุดในการประเมินคุณภาพของการ พัฒนา • ใครก็ตามที่สนใจเรื่องนี้ ตองสนใจ “เสียง” ของชุมชน
 4. 4. นักขาวรากหญามีอะไรที่สื่อกระแสหลักไมมี? ประสบการณตรง อิสรภาพในการนําเสนอ
 5. 5. Hu Jia นักเคลือนไหวผูถกรัฐบาลจีนกักบริเวณ ่ ู ที่มา: http://www.globalvoicesonline.org/2008/03/03/china-hack-into-freedom-city/
 6. 6. ความเคลือนไหวของ Hu Jia มีผูติดตามมากมาย ่ ที่มา: http://hujiajinyan.wordpress.com/
 7. 7. ไมตองเขียนใหเปน “ขาว” ก็ใชรูป “เลาเรื่อง” ได ที่มา: http://www.oknation.net/blog/kanis/2008/05/19/entry-1
 8. 8. ใชรูป “เลาเรื่อง” ได (ตอ) ที่มา: http://www.fringer.org/?p=181
 9. 9. ขอคิดบางประการ • ประโยชนของสือรากหญาสะสมผานกาลเวลา และขึนอยู ่ ้ กับจังหวะและสถานการณ ฉะนันอยาหมดกําลังใจถา ้ บล็อกหรือเว็บไซตมีคนเขา “นอย” • ไมควรสนใจขอครหาวามี “อคติ” หรือ “ไมเปนกลาง” มากนัก – โดยธรรมชาติ “ขาว” ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดจากการเลือกประเด็น เลือกใหน้ําหนัก ตลอดจนน้ําเสียงนัน “ไมเปนกลาง” อยูแลว ้ – สื่อที่ “ดี” จึงไมใชสื่อที่ “เปนกลาง” หากเปนสื่อทีนาเสนอ ่ํ ขอเท็จจริงอยางไมบิดเบือน และไมปดบังจุดยืนของตัวเอง – สื่อพลเมืองเปนเจาของประสบการณ
 10. 10. ขอคิดบางประการ (ตอ) • ไมตองพยายามทําตัวเปน “นักขาวอาชีพ” มากนัก – “ความนาเชื่อถือ” ของสื่อรากหญา ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงที่  นําเสนอ โดยเฉพาะในฐานะผูไดรับผลกระทบโดยตรง มากกวา ความสละสลวยของภาษา – เราเปนผูกําหนดเองวาอะไรควรเปน “ขาว”  • แตตองมีประเด็นทีชัดเจน และทําใหคนอานเขาใจวา ่ เชือมโยงกับสังคมอยางไร ่ • ในขณะเดียวกัน พยายามเนนการจัดทําและอัพโหลด “ขอมูลดิบ” เชน รูปถาย คลิปวีดีโอ ฯลฯ – เปนวัตถุดิบชันดีสาหรับสื่อรากหญา สื่อกระแสหลัก นักเขียน ้ ํ และนักวิชาการ – ทําใหขอครหาวา “อคติ” หมดความหมาย และลดความเสี่ยงที่ จะถูกฟอง เพราะไมมีใครเถียงขอเท็จจริงได

×