Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Global Crisis and Impact on Thailand (Jan 09)

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "วิกฤตการเงินโลก: ที่มาและผลกระทบต่อประเทศไทย" โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล, 24 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 • Login to see the comments

Global Crisis and Impact on Thailand (Jan 09)

 1. 1. วิกฤตการเงินโลก: ที่มาและผลกระทบตอประเทศไทย กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผูบริหารสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน 24 มกราคม 2552
 2. 2. 1 ประเด็นที่จะพูดในวันนี้ ที่มา สิ่งที่จะเกิดขึ้นตอไป ผลกระทบกับไทย และแนวทางปองกัน
 3. 3. 2 การกระจายของวิกฤต - มิ.ย. 50
 4. 4. 3 การกระจายของวิกฤต - ก.ย. 50
 5. 5. 4 First Cut at the Causes of the Crisis วิกฤตมาจากไหน Who is to blame? Earlier view ปญหามาจากการปลอยสินเชื่อแก ลูกคาคุณภาพต่ํา Sub-prime • Weak regulations - เมือเกิดความเสียหายแลว ่ ลุกลามไปยังสวนอืนๆ ่ Later View • Greenspan / Fed Excess Liquidity / Housing Bubble • Emerging Markets - Massive Capital Inflow - Krugman • Everybody An Accident Waiting to Happen - Sub-prime is just on of the trigger
 6. 6. 5 U.S. Mortgage Market in Distress ASSETS RE-PRICED RISKS REVEALED ABX Price (1) U.S. Subprime Loans Past Due Price (%) 17 120 16 100 15 80 14 13 60 12 40 11 20 10 9 0 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 8 AAA AA A BBB BBB- 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Source: Moody’s Economy.com, Mortgage Bankers Association, Markit (1) ABX 06-2 price series
 7. 7. 6 หัวใจสําคัญของสงครามที่ตองตอสู คือ Balance sheet ของแตละ Player Assets Liabilities • Hedge Funds Subprime Loans • Investment Banks CDOs Other Loans • Banks And Inv Products • Bond Insurers • Insurance Equity • Households Clean up the Balance Sheet of each Players
 8. 8. 7 Vulnerability Crisis: ไมตางจากไทยเมื่อ 10 ปที่แลว ระดับความแข็งแกรงของระบบสถาบันการเงิน จากความเปราะบางที่สะสมตัวในระบบ ระดับความแข็งแกรง Adverse shocks Adverse shocks เวลา เวลา ระบบสถาบันการเงินที่ดีจะสามารถยืนหยัด ความเปราะบางทําใหระบบสถาบันการเงิน ตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นได ออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ สงผลให ปญหาลุกลามขึ้นเปนวิกฤตไดงาย
 9. 9. 8 Highly Contagious Crisis: Across Countries & Across Markets Financial Markets Financial Intermediaries • Mortgage Loans • Banks • Credit Cards • Investment Banks • Auto Loans • Hedge Funds • Other Money Markets • Bond Insurers
 10. 10. 9 ปญหาของสงครามครังนี้ ยิ่งใหญมาก ้ ตองปองกันไมใหเกิด Systematic Risks Real Economy ปญหาอยูที่สถาบันตัวกลางเหลานี้ Bond Bank Insurers - Highly Leverage HF - High & Unclear Connectivity - Opaque Balance Sheet - Market freeze up - No prices to mark-to-market IB CDOs Sub-prime Loans
 11. 11. 2. สิงที่จะเกิดขึ้นตอไป ่
 12. 12. 11 2.1 จะมีธนาคารอีกจํานวนมากที่จะยังประสบปญหา แมจะมีมาตรการออกมา ชวยเหลือเปนระยะๆ ในชวงที่ผานมา ปญหาวิกฤตการเงินโลกยังไมจบ จะมีสถาบันการเงินอีกมาก ที่จะตองถูกควบรวมกิจการ ลม หรือถูกรัฐบาลเขาแทรกแซง ยึดมาเปนสถาบันการเงินของรัฐ
 13. 13. 12 Subprime Losses by Bank เมื่อฟองสบูในภาคอสังหาริมทรัพยแตกไดลุกลามไปยังภาคการเงินโดยสถาบันการเงินในตาง ประเทศไดตั้งสํารองหนี้สูญ (writedowns) รวมกันแลวเกือบ 965พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ สถาบันการเงินเหลานี้ บางแหงไดถูกรัฐบาล เขาแทรกแซง บาง แหงก็ลมลง ที่มา: Financial Times, Bloomberg (November 2008)
 14. 14. 13 ตัวเลขความเสียหายของ IMF
 15. 15. 14 2.2 หลังจากดูแลปญหาสถาบันการเงินไดแลว ปหนาคือปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ถาปนี้ ทางการแกปญหาเรื่องความเชื่อมั่นในสถาบันการเงิน  ปหนาทางการสหรัฐ/ยุโรปจะแกปญหาเรื่องเศรษฐกิจใหไมตกต่ามาก ํ ปถัดไปเปนเรื่องการฟนเศรษฐกิจ และทายที่สุดคือจะตองดูแลหนี้ที่ใชในการแกวกฤตอยางไร ิ
 16. 16. 15 ประมาณการของ IMF ชวงกอนหนา 2009 การขยายตัวของ 2.5-3 -0.3 ประเทศพัฒนาแลว ปริมาณการนําเขาของ 6-7 -0.1 ประเทศพัฒนาแลว
 17. 17. 16 วิกฤตนี้จะใชเวลานาน: ญี่ปุน 10 ป Carmen and Rogoff (Jan 2008) – NBER Working Paper “IS THE 2007 U.S. SUB-PRIME FINANCIAL CRISIS SO DIFFERENT? AN INTERNATIONAL HISTORICAL COMPARISON”
 18. 18. 17 Impacts on Growth and Public Debts
 19. 19. 18 Problem in Credit Markets และผลกระทบตอธุรกิจ
 20. 20. 19 ผลตอ Credit Market และตนทุนในการกูยืมของทุกคน
 21. 21. 20 นอกจากนี้ US Households เปนเงือนสําคัญที่จะถวงวิกฤต ่ Fighting the Adjustments in the Stock Prices
 22. 22. 21 Share Prices – Citigroup
 23. 23. 22 Dow Jones Industry Index
 24. 24. 23 Lehman Brothers และ AIG
 25. 25. 24 House Prices
 26. 26. 25 2.3 หัวใจสําคัญของสงครามทีตองตอสู คือ Balance sheet ของแตละ Player ่ Households Banks Clean up the Balance Sheet Investment Banks of each Players Bond Insurers Hedge Funds
 27. 27. 26 Recap the Banks and Investment Banks Assets Liabilities More Subprime Loans Bank run bad CDOs loans Other Loans And Inv Products Recapitalize the banks and Equity investment banks De-leveraging
 28. 28. 27 Comprehensive Plan (Proposed by Lawrence Summer) 1. Restore confidence 2. Capital injection 3. Assure flow of credit to everyone 4. Solve housing problem 5. Work cooperatively with other countries 6. Stimulus packages 7. Improve regulations
 29. 29. 28 Government Rescues
 30. 30. ธนาคารกลางในประเทศตางๆ ไดอัดฉีดเงินเขาสูระบบการเงินเพื่อ 29 เสริมสภาพคลองเงินดอลลารทั่วโลกในปริมาณมากเปนประวัติการณ อัดฉีดเงินเขาสูระบบการเงิน Central Bank Federal Reserve 1,000 USD Bn ECB 240 USD Bn Bank of Japan 120 USD Bn Bank of England 80 USD Bn ตัวเลข ณ Swiss National Bank 60 USD Bn ตุลาคม 2551 Bank of Canada 30 USD Bn Bank of Australia 30 USD Bn Other European Bank 60 USD Bn Total 1,620 USD Bn ที่มา : Bloomberg, Federal Reserve, other European central banks (October 2008)
 31. 31. 30 Too Big to be Rescued?
 32. 32. ทั้งนี้ตั้งแตเดือนกันยายนเปนตนมา Liquidity Injection ของสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 31 อยางรวดเร็วจากปญหาการลุกลามของวิกฤตการเงินในสหรัฐ (ตัวเลขลาสุด)
 33. 33. 32 ประเด็นเกียวกับ Liquidity injection: Lessons from 1997 crisis ่ Banking Crisis Currency Crisis August 96 – BBC Bank and its Finance company had liquidity Sept 96 – Moody’s downgraded Thailand’s external short problem (2 institutions - 34 billions.) term debt End 96 – More institutions asked for liquidity support Dec 96 – Foreigners withdrawn money around (7 insts. – 28 billions) year-end as well as some Thai Corp.=>intervention Feb 97 – More institutions asked for liquidity support Jan-Feb 97 – Rumor of Baht devaluation, speculation (15 insts. – 54 billions) developed and BOT issued statement Mar 97 – After ordered 10 finance companies to raise new May 97 – Massive speculation on 8 May and 14 May and capital, 15 more asked for liquidity support introduction of 2-tier markets (a reduction of 22 billions (30 insts. – 132 billions) USD of reserve) June 97 – The second bank asked for support and by the end Billions USD of the month, a total of 58 insts. need support (289 billions) by Gross Reserve the end of the month has to closed down 16 finance companies Net Reserve July 97 – Float the Baht, by that time, there are a total of 68 insts under liquidity support of 343 bill. Forward obligation Aug 97 – Closed 42 more finance companies and more banks Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun ask for support of 128 billions
 34. 34. 3. ผลกระทบกับไทย และ แนวทางปองกัน
 35. 35. 34 3.1 ประเทศไทยอยูในฐานะที่ดีที่จะรับผลกระทบครั้งนี้ ป 2540 ป 2551 หนี้ตางประเทศ (พันลานดอลลาร สรอ.) 109 66 เงินทุนสํารองระหวางประเทศ (พันลานดอลลาร สรอ.) 39 (ม.ค.) 101 (ส.ค.) เงินทุนสํารองระหวางประเทศตอ 70% 404% หนี้ตางประเทศระยะสั้น การขยายตัวของสินเชื่อ ธ.พ. (ชวงกอนหนา) 20-30% 2-10% สัดสวนหนี้ตอทุนของบริษัทใน ตลท. 4.0 1.1 ดัชนีสวนที่แมจะเพิ่มขึ้นแตยังไมนับวาสูงมากนัก หนี้ภาครัฐตอ GDP 15% 36% หนี้สินตอครัวเรือน (บาท) 52,001 116,181 (ป 2539) (ป 2550)
 36. 36. 35 การผลิต
 37. 37. 36 การผลิต
 38. 38. 37 การบริโภค
 39. 39. 38 การลงทุน
 40. 40. 39 ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไตรมาสที่ 2/2551
 41. 41. 40 3.2 การปองกันใน 7 ชองทางสําคัญทิ่วิกฤตโลกจะกระทบไทย 1. ตลาดหุน และตลาดการเงิน 2. Commodities Prices 3. Layoff and Corporate Restructuring บ. แม ในตปท. 4. ดอกเบี้ยเงินกูในตางประเทศ 5. มูลคาของเงินลงทุนของไทยในตางประเทศ 6. การสงออกและการทองเที่ยว 7. ความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักธุรกิจ
 42. 42. 41 การเคลื่อนไหวของ SET INDEX ตั้งแตตนป 2551 จนถึงวันที่ 10 พ.ย. 2551 18/3/51 Fed ลดดอกเบี้ย 26/5/2551 หลังกลุมพันธมิตร 0.75% เหลือ 2.25% ประทวงขับไลรัฐบาล 1 วัน SET Index ปดที่ 856.80 จุด ลดลงจาก Close Index SET Index วันแรกของป 2551 วันกอนหนา 18.8 จุด 3/9/2551 1 วันหลังจาก ปดที่ 842.97 จุด 850 รัฐบาลประกาศพรก. ภาวะฉุกเฉิน SET Index ปดต่ําสุดในป 2551 อยูที่ 29/9/2551 750 649.93 จุด ลดลงจากวัน Bradford & 29/2/51 AIG ประกาศผล กอนหนา 9.6 จุด Bingley Plc, ขาดทุนไตรมาสสุดทายของป 26/8/2551 กลุมพันธมิตรยึด Fortis, Hypo 650 50 ที่ 5.29 พันลานเหรียญ ทําเนียบรัฐบาล SET Index Real Estate 25/1/2551 คาดวา Fed จะ ปดที่ 668.92 จุด ลดลงจาก 15/9/2551 Lehman Holding AG ปรับลดดอกเบี้ย และมีการ วันกอนหนา 9.3 จุด Brothers & AIG 550 ปรับลดจริง 1.25% ในเดือน 3/12/2551 กลุม 7/10/2551 ตํารวจสลายกลุม มกราคม พันธมิตรประกาศสลาย พันธมิตรหนารัฐสภา SET การชุมนุม 450 Index ปดที่ 551.8 จุด ลดลง 30/10/2551 Fed ลดดอกเบี้ย 50 จากวันกอนหนา 38.25 จุด bps เหลือ 1 % 350 -08 08 -08 -08 8 08 -08 08 -08 -08 -08 -08 l-0 ct - ar - pr- ov ay an un ug ep ec eb Ju 2-J 2-A 2-J 2- 2-O N M A S D F M 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- Source: SETSMART
 43. 43. ตลาดหุนไทยลดลง 47% นับตั้งแตตนป แตก็เปนไป  42 ตามแนวโนมเดียวกันกับตลาดในภูมิภาค Data as of 19/12/08 Data as of 09/10/08 40.00% 2/ 1 2/ 2 2/ 3 2/ 4 2/ 5 2/ 6 2/ 7 2/ 8 2/ 9 2/ 1 2/ 1 2/ 1 1/ 2/ 0/ / / / / / / / / / 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00% 20 20 20 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 40.00% 39 39 0 39 64 39 8 39 92 39 6 39 20 39 4 39 48 39 2 39 76 39 90 39 4 39 18 39 2 39 46 39 0 39 74 39 8 39 02 39 6 45 4 47 4 50 5 53 5 56 5 5 60 6 63 6 66 6 68 7 71 73 20.00% 0.00% A c c u m u la te d R e tu rn 0 ulated Return 0.00% -20.00% -20.00% Accum -40.00% -40.00% -60.00% -60.00% SET Index HSI Index JCI Index TWSE Index -80.00%NKY Index H Index KOSPI Index I Index SHCOMP Index KLCI KY Index Index -80.00% SETIndex SI JC T SE Index W N KO Index Index SH O P Index SPI PCOMP C M VN Index KLC Index I PC P Index OM VNIndex 18 Source: Bloomberg
 44. 44. 43 ผลกระทบตอตลาดหุนบราซิล Source: Bloomberg
 45. 45. 44 ภาพการทํางานของตลาดหุน Source: Bloomberg
 46. 46. 45 มูลคาการซื้อขายสุทธิมูลคาการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนตางชาติ ของนักลงทุนตางชาติ Foreign net buy รายวันตั้งแต 15 Mar 2007- นตังแต 15 Mar 2007- 29 Sep 2008 รายวั19 ้Dec 2008 SET index SET Index Foriegn Net Buy (MB) SET Index and Foreign net buy SET Index Foriegn Net Buy (MB) SET Index and Foreign net buy 950 10,000 10,000 900 8,000 8,000 850850 6,000 6,000 800 4,000 750 4,000 750 2,000 2,000 700650 0 0 650 (2,000) 550 -2,000 600 (4,000) -4,000 I II III IV V 550450 (6,000) I II III IV V -6,000 500 (8,000) 350 -8,000 15 Ju5yJun 7 11 0u 7 S25 0ep 07 5 Jul Ju 08 26 No7t S p 0 8 J4 Ju 7 11 AugA 7g 07 24 Oc9 0ep 07 7 Oc 07 t 07 20 F23 0an 7 O 0 0u 08 Dev 08 08 29 J29 0un 07 3 ar Feb 08 M 3r 0 ar 8 Agu 8 9 2 cDe 07 6 Ja9 J 8c 07 p J8 08 10 No v 0 p 8 2 Ap Ma 07 20 Mab Fe 08 7 u3 May 8 29 M1a Ma 07 17 Mar Ap 07 M 1 J 7y 7 13Ju1n 0un 7 2 J2 0 u 7 pr 08 8 6 a2 Apr 08 22 Ju 08 08 17 Se22 0 ul 8 29 Oct A8 08 6 e6 0an 8 20 Ju8y 0p 8 6 21v 0ov 07 0o 7 21 No7t Oc 07 147 1 7 07 l 0 28 A2ulA 7 l 0 1 1 07 0 12 O Se 0 J2 nM 8r 0 17 Ma rM y 0 0 370 22 A26 M 0 M2 y A8 0 3 ug 08n 0 8 Ap M8 r 0 20 Au lJ n 0 ne0 21 De N 0 FJ0 6 ay 25 Se gS 7g 3t 0ug 1 epA 8ul 15 2c g M r0 b Dec 0 7v 2 07 r Ja1 07c r 7r NovN 7 t 29 Ma 0 0a p 07 n 07 78 tc 17r 07 ya un J 7 9 ep S 7 24 O7 eb 8 8 8 08 n8 8 c8 08 7 20 08 20 08 u 0u 7 08e 1c 08 J J 0 0 0 23 D 0 0 S5 0 ul n 15 6 8 a 23 a 15 ยอดรวมนับตังแต ้ Period I II III IV V Period I II III IV V เกิดปญหา Subprime แต ยอดรวมนับตั้ง 27/07/07- 17/08/2007- 30/10/2007- 25/01/2008- 22/05/2008- Date เกิดปญหา และ การเมืองใน Date 16/08/07 29/10/2007 24/01/2008 21/05/2008 29/09/2008 Subprime 27/07/07- 17/08/2007- 30/10/2007- 25/01/2008- 22/05/2008- ประเทศ 16/08/07 29/10/2007 24/01/2008 21/05/2008 19/12/2008 Foreign Net Buy (MB) -37,927 13,511 -92,016 34,782 -120,149 -201,799 Foreign Net Buy (MB) -37,927 13,511 -92,016 34,782 -155,632 -237,282 19 Source: SETSMART
 47. 47. 29 30 31 32 33 34 35 36 1 ต .2 5 1 .ค 5 0 2 ต .2 5 5 .ค 5 0 0 พ .2 5 7 .ย 5 0 2 พ .2 5 0 .ย 5 0 บาท/ดอลลาร 0 ธ .2 5 3 .ค 5 0 1 ธ .2 5 8 .ค 5 0 0 ม.ค 2 5 3 . 51 1 ม.ค 2 5 6 . 51 2 ม.ค 2 5 9 . 51 1 ก.พ 2 5 1 . 51 2 ก.พ 2 5 5 . 51 0 มี.ค 2 5 7 . 51 2 มี.ค 2 5 0 . 51 0 เม.ย 2 5 2 . 51 1 เม.ย 2 5 8 . 51 0 พ .2 5 2 .ค 5 1 1 พ .2 5 6 .ค 5 1 3 พ .2 5 0 .ค 5 1 1 มิ.ย 2 5 2 . 51 ผลกระทบตอคาเงินบาท 2 มิ.ย 2 5 5 . 51 0 ก.ค 2 5 9 . 51 2 ก.ค 2 5 3 . 51 0 ส .2 5 5 .ค 5 1 1 ส .2 5 9 .ค 5 1 0 ก.ย 2 5 1 . 51 1 ก.ย 2 5 2 . 51 2 ก.ย 2 5 5 . 51 0 ต .2 5 8 .ค 5 1 46
 48. 48. 47 การปองกันในชองทางสําคัญอื่นๆ 2. Commodity Prices 3. การสงออกและการทองเที่ยว - การสงออกไปที่ประเทศที่พัฒนาแลว 40% - การทองเที่ยวจากประเทศที่พัฒนาแลว 39% Layoff and Corporate Restructuring บ. แม ในตปท. 4. 5. ราคาของเงินลงทุนของไทยในตางประเทศ มีเงินที่ตางประเทศ 146 พันลานดอลลาร - เงินสํารองระหวางประเทศ 88 พันลานดอลลลาร - เงินฝาก และเงินสด 22 พันลานดอลลาร - เงินลงทุน 15 พันลานดอลลาร 6. ความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักธุรกิจ 7. ดอกเบี้ยเงินกูในตางประเทศ
 49. 49. 48 ราคาสินคาเกษตรปรับลดลงแรงจากความตอน การลงทุ งการใชใน ภาคการผลิตจริงที่ชะลอตัวลง สงผลตอเกษตรกรและกําลังซื้อในตางจังหวัดลดลง บาท/กก. บาท/กก. มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน 4 8 3 6 2 4 2 1 0 0 ม.ค.-06 ก.ค.-06 ม.ค.-07 ก.ค.-07 ม.ค.-08 ก.ค.-08 ม.ค.-06 ก.ค.-06 ม.ค.-07 ก.ค.-07 ม.ค.-08 ก.ค.-08 ที่มา : สํานักเศรษฐกิจการเกษตร ที่มา : สํานักเศรษฐกิจการเกษตร ยางพารา ขาว บาท/กก. ดอลลาร/100 ปอนด 120 25 rubber price 100 Rice spot price 20 80 15 10 60 39 5 40 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 ที่มา : Bloomberg ที่มา : Bloomberg
 50. 50. 49 การลงทุน
 51. 51. 50
 52. 52. 51
 53. 53. 52 สินทรัพยของประเทศไทยในตางประเทศ ประเทศไทยมีสนทรัพยอยูในตางประเทศจํานวน 146,000 ลานดอลลาร ิ  เมื่อสินปทแลว… ้ ี่ •คิดเปนเงินสํารองระหวางประเทศ ผลตอบแทนของกองทุนตางประเทศเมื่อ เทียบยอ นหลัง ของ ธปท. 88,000 ลานดอลลาร % 3M ago 6M ago YoY 1.39 5.00 0.00 •22,000 ลานดอลลารเปนเงินฝาก -5.00 -0.99 -1.27 -10.00 และเงินสดของธนาคารพาณิชยไทย -15.00 -20.00 -25.00 -30.00 -35.00 •15,000 ลานดอลลารเปนเงินลงทุนใน -34.68 -40.00 -45.00 -42.51 -43.48 ตางประเทศ (FIF) -50.00 ประเภทลงทุนในตราสารทุน ประเภทลงทุนในตราสารหนี้ •โดยมากเปนเงินลงทุนในพันธบัตร หมายเหตุ: คิดจากมัธยฐานของผลตอบแทนกองทุนตางๆที่ลงทุนใน •ประมาณ 3,000 ลานดอลลารเปนเงินลงทุนในหุน  ตางประเทศ ณ วันที่ 13 พ.ย. 2551 อางอิงขอมูลจาก www.aimc.or.th
 54. 54. 53 สินทรัพยของประเทศไทยในตางประเทศ วิกฤตการเงินโลกจะทําใหสภาพคลองในระบบการเงินไทยลดลง ประเทศไทยมีสนทรัพยอยูในตางประเทศจําน 146,000 ลานดอลลาร ิ  วิกฤตการเงินวน เมื่อสินปทแลว… ้ ี่ •ตลาดการเงินโลกหดตัวลง •ดอกเบี •คิดเปนเงินสํารองระหวางประเทศ ้ยเงินกูในตางประเทศทีเพิ่มขึ้น ่ ผลตอบแทนของกองทุนตางประเทศเมื่อ เทียบยอ นหลัง ของ ธปท. 88,000 ลานดอลลาร % 3M ago 6M ago YoY 1.39 5.00 0.00 •22,000 ทขนาดใหญหนปนเงินฝากหรือกูเงินจากภายในประเทศ -บริษั ลานดอลลารั เ มาระดมทุน -5.00 -0.99 -1.27 -10.00 และเงิน-Corporate bond (160,000ไลานบาท)* สดของธนาคารพาณิชย ทย -15.00 -20.00 -25.00 -การออกออกพันธบัตรโดยรัฐและรัฐวิสาหกิจทําใหเกิด crowding out effects (315,000 ลานบาท)* -30.00 -35.00 •15,000 ลานดอลลารเปนเงินลงทุนใน -34.68 -40.00 -45.00 ขณะที่การอัดฉีดโดยการใชจาย -42.51 -43.48 ตางประเทศ (FIF) -50.00 ของภาครัฐมีความลาชลงทุนในพันธบัตร •โดยมากเปนเงิน ามาก ประเภทลงทุนในตราสารทุน ประเภทลงทุนในตราสารหนี้ หมายเหตุ: คิดจากมัธยฐานของผลตอบแทนกองทุนตางๆที่ลงทุนใน •ประมาณ 3,000 ลานดอลลารเปนเงินลงทุนในหุน  ตางประเทศ ณ วันที่ 13 พ.ย. 2551 อางอิงขอมูลจาก www.aimc.or.th สภาพคลองในระบบลดลงสงผลกระทบตอ บริษทขนาดเล็กและกลาง ั 54 * ประมาณการโดยกระทรวงการคลัง
 55. 55. 54 3.3 ทางออกของไทย คือ เศรษฐกิจในประเทศ ระยะสั้น ระยะยาว เสถียรภาพทางการเมือง • กรอบมหภาค/ระบบการเงิน • ทีมและนโยบายที่ตรงจุด • Infrastructure (visible/invisible) • นโยบายมหภาคที่ถูกตอง • นโยบายมหภาคที่ถูกตอง • การเตรียมการเพื่อรองรับ • การเตรียมการเพื่อรองรับ • ปญหาวิกฤตจากตางประเทศ ปญหาวิกฤตจากตางประเทศ ในดานตางๆ ในดานตางๆ
 56. 56. 55 บทเรียนสําคัญ การดูแล Financial Fragilities ตั้งแตเนิ่นๆ กอนที่เริ่มสะสมความเปราะบาง
 57. 57. 56 7 ชองทางสําคัญทิ่วิกฤตโลกจะกระทบไทย ชองทาง มาตรการรองรับภาครัฐ ตลาดหุนและตลาดเงิน การจัดตั้งกองทุนโดยความรวมมือของภาคเอกชนกับ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ราคาสินคาโภคภัณฑ จัดหาเงินกูเพื่อดําเนินโครงการรับจํานําขาวและผลผลิตทาง การเกษตร 110,000 ลานบาท ดอกเบียเงินกูในตางประเทศและผลตอสภาพ ้ สนับสนุนการปลอยสินเชื่อเพื่อใหธุรกิจมีสภาพคลอง คลองในประเทศ 450,000 ลานบาทและมาตรการชวยเหลือ SME 100,000 ลานบาท การสงออกและการทองเที่ยว เพิ่มรายไดจากการสงออกและการทองเที่ยวอีก360,000 ลานบาท การจางงานของบริษัทขามชาติที่มาลงทุนในไทย ??????? มูลคาของเงินลงทุนของไทยในตางประเทศ ??????? ความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักธุรกิจ -เรงรัดการเบิกจากงบประมาณป 2551/52 ของโครงการ ขนาดใหญใหเปนไปตามแผนงานเดิม -เพิ่มงบลงทุนโครงการเมกะโปรเจกต 100,000 ลานบาท -เพิ่มกรอบการขาดดุลงบประมาณป 2551/52 อีก 100,000 ลานบาท 61
 58. 58. 57 ทีสําคัญทีสุดธุรกิจจะตองมีการวางแผนและปรับตัวเพือที่จะฝาวิกฤตนี้ไปใหได… ่ ่ ่ สิงที่ควรทํา รายละเอียด ่ • การวิเคราะห Cash flow 2 ปไปขางหนา • ใหความสําคัญกับโครงการที่มี ความสําคัญตอการอยูรอดของธุรกิจ • การควบคุมคาใชจายควบคูไปกับหาแหลง • ธนาคารพาณิชย • เงินทุน 100,000 ลานบาทผานธนาคาร SME เงินทุนใหม • ตลาดทุน • ปรับวิกฤตเปนโอกาส • พึ่งตนเอง • ปรับโครงสราง • มองหาตลาดใหม • ควบรวมกิจการ 62
 59. 59. ภาครัฐและภาคเอกชนจะตองมีการรวมมือกันเพือที่จะฝาวิกฤตนี้ไปใหได… ่ 58 ขอเสนอแนะจากการสัมมนา วตท. ภาครัฐและภาคเอกชนจะตองมีการรวมมือกันเพื่อที่จะฝาวิกฤตนี้ไปใหได… ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐ 1.ปรับปรุงคุณภาพสินคาใหไดตภาคเอกชน 1. แกไขปญหาการวางงาน ามมาตรฐานของประเทศผูนาเขา เพื่อ ํ ในชวไงวิกฤติเศรษฐกิจโลกวง รองรับบคํงคุสั่งภาพสิ่ยายมาจากประเทศจีน 1.ปรั ปรุ า ณ ซื้อที น คาใหไดตามมาตรฐานของประเทศผูนําเขา เพื่อรองรับคําสั่งซื้อที่ยาย 1. แก ขปญหาการวางงานในช 2.กฤติเมกับเอกชนตั้ง วิ รว ศรษฐกิจโลก 2. ขยายตลาดการสงออกไปสูประเทศในกลุมตลาดใหมที่ไมไดรับ มาจากประเทศจีน หนวมกับเอกชนตั้งหนวยงาน 2. รวยงานพัฒนาโอกาส ผลกระทบจากวิกออกไปสูประเทศในกลุม้น 2. ขยายตลาดการสง ฤตมากนัก ใหมากขึตลาดใหมที่ไมไดรับผลกระทบจากวิกฤตมาก เพื่อนาโอกาสเพื่อใหวกับล ทาง พัฒ ใหขอมูลเกี่ย ขอมู ลู 3.กใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีใหมากขึ้น  นั ใหมากขึน ้ ในการสงออกและลงทุน 4. ใชปางความแตกตางใหกบาสินคหมากขึน 3. สร ระโยชนจากขอตกลงการค เสรีใ า ั เกี่ยวกับลูทางในการสงออกและ ้ 3. ดํน เนินนโยบายทาง ลงทุ า 5. สราหารจัดการสภาพคลคางใหดที่สด โดยอาจเพิ่มระดับเงินสดคงเหลือให 4. บริงความแตกตางใหกับสิน อ ีุ เศรษฐกินโยบายทางเศรษฐกิจ จใหมีความชัดเจน มากขึ้น และจัดสัดสวอนหนีสินุด อทุนใหเหมาะสมนสดคงเหลือใหมากขึน และจัด 5. บริหารจัดการสภาพคล งใหด้ ีที่ส ต โดยอาจเพิ่มระดับเงิ 3. ดําเนิน เพื่อความชัดเจนเพื่อ่อมัานตอ สรางความเชื สร ่ งความ ้ 6.ดดํวานหนี้สินตอจทุดวยความรอบคอบและรัดกุมมากขึ้น สั ส เนินธุรกิ นใหเหมาะสม ใหมี น นักลงทุ เชื่อมันตอนักลงทุน ่ 7. ดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบและรัดกุมมากขึน 6. เนนการกระจายความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และการประกันความ 4. สนับสนุนการใหสนเชื่อ ิ ้ เสี่ยงนการกระจายความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และการประกันความเสี่ยง 4. สนับสนุนการใหสินเชื่อแก แก SMEs ผานธนาคาร 7. เน พาณิชยนธนาคารพาณิชย แทน SMEs ผา แทนSME Bank 8. พยายามไมใชเใชเพีนงสกุลงสกุวในการคา (สงออก) (สงออก) โดยปรับไปใช่นงิให พยายามไม งินเงิ ย เพีย เดีย ลเดียวในการคา โดยปรับไปใชเงินสกุลทองถิเ น 8. สกุลทอ(multiple มากขึ้น (multiple currencies) งถิ่นใหcurrencies) SME Bank 5. จัดระบบแรงงานตางดาว มากขึน ้ ใหจัถูกตอง 5. ดระบบแรงงานตางดาวให 9. ชววงทีานนอยลงเปนโอกาสในการฝกทักษะใหทักแรงงานแกแรงงาน ช ่งานนอยลงเปนโอกาสในการฝก แกษะให 9. งที่ง ถูกตอง 10.ปรับบปรุงการบริหดการดในดานการลดตนทุน เพื่อนทุน เพื่อเพิ่มความสามารถ ปรั ปรุงการบริหารจั ารจั การ ในดานการลดต เพิ่มความสามารถในการแขงขัน 10. ในการแขงขัน 64

×