Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
้ ่จากหอคอยงาชางสูข ้าวแกงข ้างถนน       สฤณี อาชวานันทกุล      http://www.fringer.org/        ์ ็   ...
หัวข ้อ• “วิธคด” vs “วิธเขียน”   ี ิ    ี• ความ “ยาก” ของเศรษฐศาสตร์ และ ข ้อเขียนแต่ละประเภท• เขียนอย่างไรให ้ “ร...
“วิธคด” vs “วิธเขียน”  ี ิ    ี
นกบิน พอเหนือยมันก็รอนลงดิน        ่    ่คนคิด พอเหนือยเขาก็พดว่า “ฉั นเข ้าใจ”      ่    ู      -...
ข ้อควรพิจารณาเกียวกับการคิด         ่      ั ้• ความซบซอนสองประเภท       ั ้   ิ   ความซบซอนเชงร...
่วิธคด “ธรรมชาติ” ของคนสวนใหญ่ (1)  ี ิ     ้ คิดจากซายไปขวา  เริมทีจดตังต ้น คิดต่อไปเรือยๆ ให ้ถึงจุดหมาย    ...
่วิธคด “ธรรมชาติ” ของคนสวนใหญ่ (2)  ี ิ คิดจากล่างขึนบน       ้  เป้ าประสงค์หลักคือพยายามคิดวิธรวบรวมและ   ...
่วิธคด “ธรรมชาติ” ของคนสวนน ้อย (1)  ี ิ       ้ คิดจากขวาไปซาย  เริมทีจดหมาย (ผลลัพธ์) และคิดกลับมาหาจุดตังต ้...
่วิธคด “ธรรมชาติ” ของคนสวนน ้อย (2)  ี ิ คิดจากบนลงล่าง  เป้ าประสงค์หลักคือพัฒนาความรู ้ความเข ้าใจอย่าง     ึ้ ...
ั    ัคิดแบบไหนดีกว่ากัน? ถ ้าคิดชดก็เขียนชด?                   10
“การเขียนเหมือนกับการขับรถฝ่ าหมอกกลางดึก คุณ                ่  มองเห็นทางแต่เฉพาะทีไฟหน ้าสองไปถึง แต่ก็ ...
ความ “ยาก” ของเศรษฐศาสตร์ และ   ข ้อเขียนแต่ละประเภท
เศรษฐศาสตร์ “ยาก” ตรงไหน นามธรรม อนาคต  ความไม่แน่นอน  ั ศพท์แสงทางเทคนิค สมการ ตัวเลข ตัวแปร เงือนไข บริบท    ...
ข ้อเขียนทางเศรษฐศาสตร์ในนามองค์กร          ่            ในนามสวนตัว งานวิจัย            ...
ข ้อเขียนแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร?                   15
เขียนอย่างไรให ้ “รัดกุม”   และ “รู ้เรือง”         ่
ระดมสมอง: ตัวอย่างงานเขียน1. อาจินต์ ปัญจพรรค์: “เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึก” จากhttp://www.fringer.org/wp-content/writings/eco...
ข ้อเขียนทางเศรษฐศาสตร์ท ี่ “ดี”  มีโครงสร ้าง (เป็ นเหตุเป็ นผล)  อ่านง่าย   ั  ชดเจน    ้  ใชข ้อเท็จจริง...
ิ่ ่สงทีไม่ควรทา  ้ ั           ่ ใชศพท์หรือแนวคิดทีคนทีไม่ใชนักเศรษฐศาสตร์ไม่รู ้จัก          ่ ...
ความรัดกุมในการเขียน•  อ ้างอิงแหล่งทีมาของข ้อมูล          ่•  แจกแจงข ้อจากัดของแหล่งทีมา (ถ ้ามี)      ...
ิศลปะแห่งการอุปมาอุปไมย“...พอธนาคารล ้มเหลวก็เหมือนหัวใจวาย ระบบเศรษฐกิจยาแย่ [ใน                     ...
ิ      ื่ศลปะแห่งการเชอมโยง (1) ทีมา: http://flowingdata.com/2009/03/13/27-visualizations-and-infographics-to-  ่  ...
ิ      ื่ศลปะแห่งการเชอมโยง (2)                 $15 ล ้านล ้าน : จีดพและหนีสหรัฐ          ...
ืจะเป็ นนักสบ หรือจะเป็ นนักท่องเทียว?                 ่
คาถามทีสาคัญทีสด    ่   ่ ุ          25
เครืองมือใหม่ๆ และข ้อควรระวัง  ่
ตัวอย่าง “มูลค่าเพิม” : tip of the week          ่
ตัวอย่าง Infographic ที่ “เวิรค”               ์
ตัวอย่าง Infographic ที่ “ไม่เวิรค”                 ์
่ ี ่Infographic ทีดชวยเพิมมูลค่า...           ่                 ทีมา: ไทยรัฐออนไลน์      ...
...แต่ต ้องหาง่าย+โดดเด่น
ทำเนื้อหำให้เป็ น“น้ำตก”
ีองค์กรกับโซเชยลมีเดีย
นิวมีเดีย = digital + interactive
ความสาคัญของ Long Tail
โลกของ Web 2.0
ีประเภทของโซเชยลมีเดีย       พูด/เขียน  เล่นเกม         แบ่งปั น  สร ้างเครือข่าย           ส...
ีโซเชยลมีเดียทีได ้รับความนิยมสูงสุด       ่
้  ีวิธกว ้างๆ ทีคนใชโซเชยลมีเดีย  ี     ่                39
ี         ั     ื่โซเชยลมีเดีย คือ “ความสมพันธ์ผานสอ”               ่   ี         ...
ีลักษณะของโซเชยลมีเดีย• โตเร็วมาก – 500,000 new users ต่อวัน เมืองไทยผู ้ใช ้ Facebook เพิมจาก 1.6 ล ้าน เป็ น 7 ล ้านในห...
ี       ื่โซเชยลมีเดีย vs. สอสารมวลชน          ื่      ่         สอสารมวลชนชวยสร ้างการ   ...
New Media vs. Old Media • การเข ้าถึง (access) • ความคุ ้มค่า (cost effectiveness) • อายุ (lifespan) • ความรู ้ (knowl...
ื่“ระบบนิเวศใหม่” ของสอ - ชุมชนออนไลน์พดคุย          ู           ่ ื่และ “ขยาย” เรืองราวทีสอ      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

From Ivory Tower to Street Food

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง "จากหอคอยงาช้างสู่ข้าวแกงข้างถนน", ค่ายนักเขียน ธปท. 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • Login to see the comments

From Ivory Tower to Street Food

 1. 1. ้ ่จากหอคอยงาชางสูข ้าวแกงข ้างถนน สฤณี อาชวานันทกุล http://www.fringer.org/ ์ ็ เวิรคชอป ‘ค่ายนักเขียน ธปท.’ ี ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ เชยงใหม่ 16 พฤศจิกายน 2555 งานนี้เผยแพร่ภายใต้สญญาอนุญาต Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) ั โดยผูสร้างอนุญาตให้ทาซา แจกจ่าย แสดง และสร้างงานดัดแปลงจากส่วนใดส่วนหนึ่งของงานนี้ได้โดยเสรี แต่เฉพาะใน ้ ้ กรณีทให้เครดิตผูสร้าง ไม่นาไปใช้ในทางการค้า และเผยแพร่งานดัดแปลงภายใต้สญญาอนุญาตแบบเดียวกันนี้เท่านัน ่ี ้ ั ้
 2. 2. หัวข ้อ• “วิธคด” vs “วิธเขียน” ี ิ ี• ความ “ยาก” ของเศรษฐศาสตร์ และ ข ้อเขียนแต่ละประเภท• เขียนอย่างไรให ้ “รัดกุม” และ “รู ้เรือง” ่• เครืองมือใหม่ๆ และข ้อควรระวัง ่ ี• องค์กรกับโซเชยลมีเดีย 2
 3. 3. “วิธคด” vs “วิธเขียน” ี ิ ี
 4. 4. นกบิน พอเหนือยมันก็รอนลงดิน ่ ่คนคิด พอเหนือยเขาก็พดว่า “ฉั นเข ้าใจ” ่ ู - สุภาษิตญีปน - ่ ุ่ 4
 5. 5. ข ้อควรพิจารณาเกียวกับการคิด ่ ั ้• ความซบซอนสองประเภท ั ้ ิ  ความซบซอนเชงรายละเอียด (detail complexity): ั ้ ซบซอนจากจานวนตัวแปร ั ้ ิ  ความซบซอนเชงพลวัต (dynamic complexity): ั ้ ั ซบซอนจากธรรมชาติของปฏิสมพันธ์ระหว่างตัวแปร ต่างๆ ี่ ั ้ ิ• การคิดในสถานการณ์ทซบซอนเชงรายละเอียด: นา รายละเอียดต่างๆ มารวมกัน “อย่างไร” ให ้เป็ นระเบียบ ี่ ั ้ ิ• การคิดในสถานการณ์ทซบซอนเชงพลวัต: “ช” ตัวแปร ี้ ั ั ให ้ชด และ “เข ้าใจ” ปฏิสมพันธ์ระหว่างกัน 5
 6. 6. ่วิธคด “ธรรมชาติ” ของคนสวนใหญ่ (1) ี ิ ้ คิดจากซายไปขวา  เริมทีจดตังต ้น คิดต่อไปเรือยๆ ให ้ถึงจุดหมาย ่ ่ ุ ้ ่  “ผลลัพธ์” หรือจุดหมายคืออะไรก็ตามทีเราไปถึง ่ ้ ิ (บางทีเสนตายคือตัวตัดสน!) ี่ ิ ่ ิ่ ่ ั  “ง่าย” ในแง่ทคดต่อจุดไปเรือยๆ จากสงทีตวเองรู ้อยู่ แล ้ว 6
 7. 7. ่วิธคด “ธรรมชาติ” ของคนสวนใหญ่ (2) ี ิ คิดจากล่างขึนบน ้  เป้ าประสงค์หลักคือพยายามคิดวิธรวบรวมและ ี ประมวลข ้อมูล  ปกติคนจะตังต ้นคิดจากระดับความละเอียดทีตวเอง ้ ่ ั คุ ้นเคย แต่อาจไม่สอดคล ้องหรือเกียวข ้องกับปั ญหา ่ หรือประเด็นทีจะนาเสนอ ่ ึ้  จากัดการพัฒนาความรู ้ความเข ้าใจอย่างลึกซง (insight)  ปกติผลลัพธ์คอ “ตาน้ าพริกละลายแม่น้ า” ื 7
 8. 8. ่วิธคด “ธรรมชาติ” ของคนสวนน ้อย (1) ี ิ ้ คิดจากขวาไปซาย  เริมทีจดหมาย (ผลลัพธ์) และคิดกลับมาหาจุดตังต ้น ่ ่ ุ ้ ค ้นหาวิธวาจะไปถึงจุดหมายได ้อย่างไร อย่างเป็ น ี ่ เหตุเป็ นผล  “ยาก” ในแง่ทต ้อง “คิด” ตลอดเวลาว่าเรากาลัง ี่ ่ ุ เดินทางไหน และมันนาไปสูจดหมายหรือเปล่า  วางแผนผลลัพธ์ไว ้ก่อนแล ้วล่วงหน ้า 8
 9. 9. ่วิธคด “ธรรมชาติ” ของคนสวนน ้อย (2) ี ิ คิดจากบนลงล่าง  เป้ าประสงค์หลักคือพัฒนาความรู ้ความเข ้าใจอย่าง ึ้ ั ลึกซงในปฏิสมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ  ตังต ้นจากตัวปั ญหาหรือประเด็น แล ้วค่อยคิดต่อลง ้ มาเรือยๆ ่ 9
 10. 10. ั ัคิดแบบไหนดีกว่ากัน? ถ ้าคิดชดก็เขียนชด? 10
 11. 11. “การเขียนเหมือนกับการขับรถฝ่ าหมอกกลางดึก คุณ ่ มองเห็นทางแต่เฉพาะทีไฟหน ้าสองไปถึง แต่ก็ ่ สามารถเดินทางทังทริปแบบนันได ้” ้ ้ - อี.แอล. ด็อกทอโรว์ - 11
 12. 12. ความ “ยาก” ของเศรษฐศาสตร์ และ ข ้อเขียนแต่ละประเภท
 13. 13. เศรษฐศาสตร์ “ยาก” ตรงไหน นามธรรม อนาคต  ความไม่แน่นอน ั ศพท์แสงทางเทคนิค สมการ ตัวเลข ตัวแปร เงือนไข บริบท ่ คนคิดว่า “ไกลตัว” ไม่ใช ่ “เกิด A เพราะ B” แต่ “B, C, D น่าจะมีสวน ่ ก่อให ้เกิด A” 13
 14. 14. ข ้อเขียนทางเศรษฐศาสตร์ในนามองค์กร ่ ในนามสวนตัว งานวิจัย ่  บล็อก/เว็บไซต์สวนตัว บทความวิชาการ ่  Facebook สวนตัว ั ข่าวประชาสมพันธ์ ่  Twitter สวนตัว ื บทความลงหนังสอพิมพ์ บล็อกองค์กร Facebook องค์กร Twitter องค์กร 14
 15. 15. ข ้อเขียนแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร? 15
 16. 16. เขียนอย่างไรให ้ “รัดกุม” และ “รู ้เรือง” ่
 17. 17. ระดมสมอง: ตัวอย่างงานเขียน1. อาจินต์ ปัญจพรรค์: “เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึก” จากhttp://www.fringer.org/wp-content/writings/econ-deepsea.pdf ์2. นิธ ิ เอียวศรีวงศ: “ต ้นกาเนิดประชานิยม” จากhttp://www.nidambe11.net/ekonomiz/2008q1/2008march07p8.htm และ “ค่าเงินบาทจากแง่มมเศรษฐสวดอนุบาล” จาก ุhttp://www.nidambe11.net/ekonomiz/2007q3/2007september03p4.htm3. วรากรณ์ สามโกเศศ: “รวย จน และน้ าตา” จากhttp://www.nidambe11.net/ekonomiz/2006q3/2006september28p1.htm และ “ของเมืองนอกแพงหูฉี่ไม่เท่ากัน” จากhttp://www.nidambe11.net/ekonomiz/2008q2/2008april03p5.htm 17
 18. 18. ข ้อเขียนทางเศรษฐศาสตร์ท ี่ “ดี” มีโครงสร ้าง (เป็ นเหตุเป็ นผล) อ่านง่าย ั ชดเจน ้ ใชข ้อเท็จจริงและข ้อมูล? ให ้แง่คด? ิ น่าอ่าน น่าสนใจ (เพราะอะไร?) อารมณ์ขน? ั 18
 19. 19. ิ่ ่สงทีไม่ควรทา ้ ั ่ ใชศพท์หรือแนวคิดทีคนทีไม่ใชนักเศรษฐศาสตร์ไม่รู ้จัก ่ ่ โดยไม่อธิบายความหมาย ้ ั ใชศพท์ภาษาอังกฤษพราเพรือ ่ ่ เขียนภาษาไทยคาอังกฤษคา ไม่แยกแยะระหว่าง “ข ้อเท็จจริง” กับ “ข ้อคิดเห็น” ยกข ้อมูลหรือสถิตโดยไม่อธิบายความสาคัญ ิ ยกข ้อมูลหรือสถิตทไม่เกียวกับประเด็น ิ ี่ ่ ั เขียนถึง “ความน่าจะเป็ น” ราวกับมันเป็ น “สจธรรม” 19
 20. 20. ความรัดกุมในการเขียน• อ ้างอิงแหล่งทีมาของข ้อมูล ่• แจกแจงข ้อจากัดของแหล่งทีมา (ถ ้ามี) ่• ตระหนักในพลังและอานาจของตัวเลข• ้ ิ ี่ ื่ ระวังการใชสถิตทสอไม่ตรงประเด็น เชน ่ – รายได ้เฉลียไม่บอกอะไรเกียวกับความเหลือมล้าทางรายได ้ ่ ่ ่ – อัตราเงินเฟ้ อไม่บอกอะไรเกียวกับความอยูดมสขทางเศรษฐกิจ ่ ่ ี ี ุ ้ ่ ื่ ั ่• ระวังการใชคาทีสอสดสวน โดยเฉพาะกรณีทไม่ม ีี่ ่ ่ ่ ข ้อมูลสนับสนุน เชน “สวนใหญ่” “สวนน ้อย”• หลีกเลียงการเหมารวม ่ 20
 21. 21. ิศลปะแห่งการอุปมาอุปไมย“...พอธนาคารล ้มเหลวก็เหมือนหัวใจวาย ระบบเศรษฐกิจยาแย่ [ใน ่วิกฤติต ้มยากุ ้ง ปี 1997] อเมริกาเลยสอนเราว่า คราวหน ้าต ้องไปทาระบบตลาดทุนและระบบประกันให ้ดี จะได ้เหมือนรถทียงวิงได ้อยู่ ถึง ่ ั ่ ี ิ่ ่ ุจะเสยล ้อไปอันหนึง เป็ นสงทีคณกรีนสแปนสอนว่าให ้เผือยางสารอง ่ ่เอาไว ้ ถ ้ายางล ้อหนึงระเบิดไป ก็จะได ้มีอย่างอืนทีจะมาทดแทนให ้ ่ ่ ่เงินไหลเวียนอยูในระบบได ้ ปรากฏว่าครังนีเป็ นวิกฤตครังร ้ายแรง ่ ้ ้ ้ ้ ้มาก เพราะว่าอเมริกามียางอยู่ 4 เสน ระเบิดพร ้อมกันทุกเสน และที่เคยสอนเราไว ้ต ้องไปเปิ ดตาราใหม่ ว่าจะทาอย่างไรเมือยางระเบิด ่หมดแล ้ว” ั - ดร. กอบศกดิ์ ภูตระกูล, U.S. Crisis 21
 22. 22. ิ ื่ศลปะแห่งการเชอมโยง (1) ทีมา: http://flowingdata.com/2009/03/13/27-visualizations-and-infographics-to- ่ 22 understand-the-financial-crisis/
 23. 23. ิ ื่ศลปะแห่งการเชอมโยง (2) $15 ล ้านล ้าน : จีดพและหนีสหรัฐ ี ี ้ ปี 2011 ทีมา: http://usdebt.kleptocracy.us/ ่ 23
 24. 24. ืจะเป็ นนักสบ หรือจะเป็ นนักท่องเทียว? ่
 25. 25. คาถามทีสาคัญทีสด ่ ่ ุ 25
 26. 26. เครืองมือใหม่ๆ และข ้อควรระวัง ่
 27. 27. ตัวอย่าง “มูลค่าเพิม” : tip of the week ่
 28. 28. ตัวอย่าง Infographic ที่ “เวิรค” ์
 29. 29. ตัวอย่าง Infographic ที่ “ไม่เวิรค” ์
 30. 30. ่ ี ่Infographic ทีดชวยเพิมมูลค่า... ่ ทีมา: ไทยรัฐออนไลน์ ่
 31. 31. ...แต่ต ้องหาง่าย+โดดเด่น
 32. 32. ทำเนื้อหำให้เป็ น“น้ำตก”
 33. 33. ีองค์กรกับโซเชยลมีเดีย
 34. 34. นิวมีเดีย = digital + interactive
 35. 35. ความสาคัญของ Long Tail
 36. 36. โลกของ Web 2.0
 37. 37. ีประเภทของโซเชยลมีเดีย พูด/เขียน เล่นเกม แบ่งปั น สร ้างเครือข่าย สนทนา สถานที่ ื้ ิ ซอสนค ้า/บริการ 37
 38. 38. ีโซเชยลมีเดียทีได ้รับความนิยมสูงสุด ่
 39. 39. ้ ีวิธกว ้างๆ ทีคนใชโซเชยลมีเดีย ี ่ 39
 40. 40. ี ั ื่โซเชยลมีเดีย คือ “ความสมพันธ์ผานสอ” ่ ี ื่• โซเชยลมีเดีย ไม่ได ้เป็ นแค่สอ เทคโนโลยี หรือเครืองมือ ่ ี ั ั• โซเชยลมีเดีย คือ “ความสมพันธ์ทางสงคม” (Social) ที่ ขับดันด ้วยการสนทนา• การสนทนา เกิดขึนระหว่างคนจริงๆ ้• ดังนัน ใครก็ตามทีอยากได ้ประโยชน์ เต็มที่ จากโซเชยล ้ ่ ี ่ ่ ้ ี มีเดีย ก็ต ้องมีสวนร่วมในบทสนทนา ไม่ใชแค่ใชโซเชยล มีเดียเป็ น “เครืองมือ” พีอาร์หรือการตลาด ่ ่• จะมีสวนร่วมได ้ ก็ต ้อง 1) รู ้จักตัวเอง และ 2) รู ้จัก กลุมเป้ าหมาย ่ 40
 41. 41. ีลักษณะของโซเชยลมีเดีย• โตเร็วมาก – 500,000 new users ต่อวัน เมืองไทยผู ้ใช ้ Facebook เพิมจาก 1.6 ล ้าน เป็ น 7 ล ้านในหนึงปี ่ ่• เข ้าถึงคนจานวนมากอย่างรวดเร็ว• เข ้าจากทีไหนก็ได ้ จากเครืองมืออะไรก็ได ้ทีเข ้าเน็ ตได ้ ่ ่ ่ ่ ่• ทุกคนสามารถมีสวนร่วม (ถ ้าไม่ตงค่าความเป็ นสวนตัว) ั้ ั• สร ้าง “ชุมชน” และ “ความสมพันธ์”• โฆษณาและสแปมค่อนข ้างมาก• เนือหามหาศาลและซ้าซากจาเจ ทาให ้คนเบือง่าย ้ ่ 41
 42. 42. ี ื่โซเชยลมีเดีย vs. สอสารมวลชน ื่ ่ สอสารมวลชนชวยสร ้างการ ตระหนักรู ้ (awareness) ่ นาไปสูการพิจารณา (consideration) และขัน้ ต่อๆ ไป ี ่ โซเชยลมีเดียชวยสร ้างบท สนทนา (conversation) ความภักดีตอ “แบรนด์” ่ (loyalty) และการรณรงค์ ึ่ (advocacy) ซงสร ้างการ ตระหนักรู ้ 42
 43. 43. New Media vs. Old Media • การเข ้าถึง (access) • ความคุ ้มค่า (cost effectiveness) • อายุ (lifespan) • ความรู ้ (knowledge) • มีผู ้ผลิตเนือหาไม่หยุดนิง (active ้ ่ content producers) • การโต ้ตอบกัน (interactive)
 44. 44. ื่“ระบบนิเวศใหม่” ของสอ - ชุมชนออนไลน์พดคุย ู ่ ื่และ “ขยาย” เรืองราวทีสอ ่ กระแสหลักสร ้าง - ชุมชนเหล่านียงผลิตสอ ้ ั ื่ ่แบบมีสวนร่วม รายงานข่าว จากฐานราก แลกเปลียน ่ ความเห็น และตรวจสอบ ข ้อเท็จจริง- สอกระแสหลักสามารถใช ้ ื่ เนือหาของชุมชนเหล่านี้ ้ เป็ นประโยชน์ ในฐานะ แหล่งข่าว ไอเดียทาข่าว และ cross-check ข ้อมูล

×