Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Disclosure in Stock Exchange of Thailand: A Case Study

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 24 Ad

Disclosure in Stock Exchange of Thailand: A Case Study

Download to read offline

สไลด์ประกอบการพรีเซนต์รายงานเรื่อง "การพัฒนาตลาดการเงินเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ:
กรณีศึกษาข่าวสารในตลาดทุน" ที่งานสัมมนาวิชาการประำจำีปี 2551 ของทีดีอาร์ไอ 30 พฤศจิกายน 2551

สไลด์ประกอบการพรีเซนต์รายงานเรื่อง "การพัฒนาตลาดการเงินเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ:
กรณีศึกษาข่าวสารในตลาดทุน" ที่งานสัมมนาวิชาการประำจำีปี 2551 ของทีดีอาร์ไอ 30 พฤศจิกายน 2551

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (19)

Advertisement

Similar to Disclosure in Stock Exchange of Thailand: A Case Study (19)

More from Sarinee Achavanuntakul (20)

Advertisement

Disclosure in Stock Exchange of Thailand: A Case Study

 1. 1. การพัฒนาตลาดการเงิน เพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กรณีศึกษาขาวสารในตลาดทุน สฤณี อาชวานันทกุล 30 พฤศจิกายน 2551 (ปรับปรุงลาสุด 1 ธันวาคม 2551) งานนี้เผยแพรภายใตลิขสิทธิ์ Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) โดย 1 ผูสรางอนุญาตใหทําซ้ํา แจกจาย แสดง และสรางงานดัดแปลงจากสวนใดสวนหนึ่งของงานนีไดโดยเสรี แตเฉพาะใน ้ กรณีที่ใหเครดิตผูสราง ไมนาไปใชในทางการคา และเผยแพรงานดัดแปลงภายใตลิขสิทธิ์เดียวกันนี้เทานั้น ํ
 2. 2. หัวขอนําเสนอ ความสําคัญของการเปดเผยขอมูลในตลาดทุน การศึกษาการเปดเผยขอมูล และหลักการกํากับดูแล กรณีศึกษา: การเปดเผยขอมูลของหุนติด Turnover List ใน SETSMART และ ขาวหุนดอทคอม สรุปขอสังเกตจากกรณีศึกษา 2
 3. 3. ความสําคัญของการเปดเผยขอมูลในตลาดทุน 3
 4. 4. ปญหาขอมูลอสมมาตร และปญหาตัวแทน คุณภาพของขอมูลในตลาดทุน เปนปจจัยสําคัญในการลดทอนปญหา ขอมูลอสมมาตร (information asymmetry) และปญหาตัวแทน (agency problem) ในตลาดทุน ปญหาขอมูลอสมมาตร – ระหวาง “บุคคลภายใน” กับนักลงทุนอื่นๆ ปญหาตัวแทน – ระหวางผูบริหารกับนักลงทุน ปญหาทั้งสองนี้เปน “ความลมเหลวของตลาด” ที่ลิดรอนทั้ง ประสิทธิภาพและคุณภาพของตลาดทุน ในแงที่ทําใหราคาหุนไมสะทอน ปจจัยพื้นฐานของหุนที่แทจริง ผานชองทางหลักๆ สามประการ 4
 5. 5. สามชองทางฉวยโอกาสจากภาวะสารสนเทศดอยคุณภาพ 1. พฤติกรรม “ตกแตงกําไรเกินควร” (excessive earnings management) ของผูบริหารบริษทจดทะเบียน เชน ดวยการโยกเงินจากบัญชีสํารองตางๆ ั มาบันทึกในงบกําไรขาดทุน เพื่อทําใหผลกําไรสุทธิออกมาตรงตามเปาที่เคย ประกาศตอนักวิเคราะหหลักทรัพย หรือทําใหผลการดําเนินงานของบริษทดู ั ราบรื่น (smooth) กวาความเปนจริง 2. พฤติกรรมซื้อขายหุนโดยใชขอมูลภายใน (insider trading) และ 3. พฤติกรรมสรางราคาหุน (“ปนหุน”) ซึ่งหลายกรณีในตลาดหุนไทยเกิดขึ้น ควบคูไปกับการใชขอมูลภายใน เนื่องจากการปนหุนสมัยใหมมักทํากันเปน ขบวนการ “เจามือ” ปนหุนอยูในกลุมเดียวกันกับคณะผูบริหารของบริษท มี ั การสราง “เรื่องราว” (story) เพื่อสรางเหตุผลรองรับการเคลื่อนไหวของราคา หุนไวแลวลวงหนา 5
 6. 6. การศึกษาการเปดเผยขอมูล และหลักการกํากับดูแล 6
 7. 7. ขอสรุปจากวรรณกรรมเศรษฐศาสตรการเงิน บริษัทที่ใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลอยางตอเนื่อง ครบถวน ถูกตอง และทันเวลา จะประสบปญหาขอมูลอสมมาตรนอยกวาบริษัท อื่น ลดปญหาการตกแตงกําไรเกินควร และทําใหราคาหุนในตลาดรอง เคลือนไหวดีขึ้นหลังจากการออกและเสนอขายหลักทรัพยแตละครั้ง ่ งานวิจัยหลายชิ้น เชน O’Hara (2003) ชี้วาการเปดเผยสารสนเทศ อยางสม่ําเสมอและทันเวลาชวยลดตนทุนทางการเงิน (cost of capital) ของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากนักลงทุนที่สงสัยวากําลังถูก เอาเปรียบจากนักลงทุนที่เปน “บุคคลภายใน” จะคํานึงถึง “คาความ เสี่ยงลวงหนา” (ex-ante risk premium) ในการตัดสินใจซื้อขายหุน เพื่อชดเชยผลขาดทุนที่คาดวาจะไดรับในอนาคต 7
 8. 8. หลักการสากลในการกํากับดูแลการเปดเผยขอมูล หลักการขอที่ 14 ใน IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation : “บริษัทจดทะเบียนควรเปดเผยผลการดําเนินงานและ ขอมูลอื่นๆ ที่มีนัยสําคัญตอการตัดสินใจของนักลงทุน อยางสมบูรณ ทันทวงที และถูกตองเที่ยงตรง” “ทันทวงที” หมายถึง “ทันทีที่ทําได” ยกเวนในกรณีที่ขอมูลที่มีนัยสําคัญ ดังกลาวเขาขายใดขายหนึ่งดังตอไปนี้ เปนขอมูลที่กฎหมายหรือขอบังคับอื่นๆ ของรัฐกําหนดใหบริษัทเก็บรักษา เปนความลับ หรือ เปนขอมูลที่เกียวโยงกับขอเสนอหรือการเจรจาทางธุรกิจซึ่งยังมิไดขอยุติ และ ่ ถาเปดเผยตอสาธารณะจะสงผลกระทบทางลบตอผลประโยชนของนักลงทุน ของบริษัทจดทะเบียน ในกรณีเชนนี้ บริษัทจดทะเบียนพึงรักษาขอมูล ดังกลาวไวเปนความลับ 8
 9. 9. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศ ของ ตลท. 1. เปดเผยสารสนเทศที่สําคัญใหประชาชนทราบโดยทันที 2. เผยแพรสารสนเทศตอประชาชนอยางทั่วถึง 3. การชี้แจงกรณีที่มีขาวลือหรือขาวสารตางๆ : ไมวาจะเปนจริงหรือไมก็ตาม บริษัทจดทะเบียนตองชี้แจงเกียวกับขาวลือหรือขาวสารนั้นโดยเร็วที่สุด ่ 4. การดําเนินการเมื่อการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพ ปกติของตลาด : หากบริษัทจดทะเบียนไดพิจารณาแลวยังไมทราบสาเหตุของ การซื้อขายหลักทรัพยที่ผดปกติ บริษทตองแจงใหทราบทั่วกันวาบริษัทไมมี ิ ั พัฒนาการใด ๆ ที่สําคัญที่เกียวกับธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัท ่ นอกเหนือจากที่ไดแจงใหทราบแลวหรือตามที่บริษัททราบ ไมมีเหตุผลใดที่จะ ทําใหการซื้อขายหลักทรัพยของบริษทผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ั 5. ละเวนการเปดเผยในเชิงสงเสริมที่ไมมีเหตุอันสมควร 6. บุคคลภายในตองไมทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยใชสารสนเทศที่สําคัญที่ยง ั มิไดเปดเผยตอประชาชน 9
 10. 10. กรณีศึกษา 10
 11. 11. โจทยและกรอบความคิดในการทํากรณีศกษา ึ มิไดมุงคนควาวิจัยการเปดเผยขอมูลใน ตลท. อยางละเอียดถี่ถวนหรือ เปนระบบ หากเพียงตองการยกตัวอยางกรณีศึกษาขนาดเล็กเพื่อ ชี้ใหเห็นความสําคัญของคุณภาพของการเปดเผยขอมูลในตลาดทุน และ ตั้งขอสังเกตเบื้องตนบางประการเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดเผยขอมูล ของบริษัทจดทะเบียน ลักษณะของขาวที่ปรากฏตอสาธารณะ และการ กํากับดูแลในดานนี้ของ ตลท. เลือกศึกษาเฉพาะหุนที่ติด Turnover List ของ ก.ล.ต. เนื่องจากเปนหุน  ที่มีมูลคาการซื้อขาย “สูงผิดปกติ” และนาจะไดรับผลกระทบจากขอมูล ขาวสารตางๆ ทั้งที่เปนขาวลือและที่เปดเผยตอ ตลท. อยางเปนทางการ มากกวาหุนประเภทอื่น 11
 12. 12. เกณฑการคํานวณ Turnover List และขอบเขตการศึกษา ก.ล.ต. จะวิเคราะหเฉพาะหลักทรัพยที่มีมูลคาซื้อเฉลี่ยตอวันในรอบสัปดาหตั้งแต 100 ลานบาทขึนไป และมี %1W-Turnover ตังแต 30% ขึ้นไป ้ ้ ในกรณีศึกษานี้ ใชเกณฑวาเปนหุนที่ตด Turnover List รายสัปดาหตามนิยาม ิ ของ ก.ล.ต. มากกวา 12 สัปดาห (ไมจําเปนตองติดตอกัน) ในระยะเวลาสามป ระหวาง พ.ศ. 2548-2550 และปจจุบันบริษัทดังกลาวยังดําเนินกิจการ (ongoing concern) อยู หุนที่เขาขายกรณีศึกษาตามเกณฑดงกลาวขางตนมี 27 ตัว ไดแก APURE, ASL, ั ASP, BLISS, BLS, EMC, EVER, EWC, GBX, GEN, GSTEEL, IEC, ITV, KEST, LANNA, LIVE, LOXLEY, MME, NWR, PHATRA, PICNI, PLE, SAM, SC, TPIPL, TRUE และ TT&T 12
 13. 13. ขั้นตอนการศึกษา 1. บันทึกวันที่มีการซื้อขาย “ผิดปกติ” โดยนิยามวาหมายถึงวันทีหุนมีปริมาณ ่ การซื้อขายตอวันสูงกวาผลรวมของคาเฉลี่ยปริมาณการซื้อขายตอวัน ระหวางชวงสามปดังกลาว (three-year average) และสองเทาของคา เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของขอมูลปริมาณการซื้อขาย ทั้งหมด กลาวคือ ปริมาณผิดปกติ > [ Mean + (StDev * 2) ] 2. ตรวจสอบและบันทึกสารสนเทศตางๆ ของบริษทที่ปรากฏบนเว็บไซต ั SETSMART (www.setsmart.com) ของ ตลท. และเว็บไซตขาวหุน ดอทคอม (www.kaohoon.com) ในชวงหนึ่งสัปดาหกอนและหลังวันที่มี ปริมาณการซื้อขายอยางนอยเทากับ Mean + 1 standard deviation โดย บันทึกเฉพาะสารสนเทศที่เปนเหตุการณระหวางกาล (ongoing disclosure) เชน ขาวลือเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ ขาวการเพิ่มทุนของบริษท ไมรวม ั สารสนเทศระหวางกาลทีตองรายงานอยูแลว เชน งบการเงินรายไตรมาส ่ 13
 14. 14. สรุปการจําแนกขอมูลในกรณีศึกษา ปริมาณการซื้อขาย ไมมีสารสนเทศสําคัญ เปนขาววันเดียวกับที่หุน เปลี่ยนแปลงอยางมี เคลื่อนไหวผิดปกติ (T) นัยสําคัญ ( > [ Mean + ในวันใกลเคียงกับวันที่ (StDev * 2) ] ) ซื้อขายผิดปกติ เปนขาวภายใน 3 วัน กอนวันที่ผิดปกติ (T-3) มีสารสนเทศสําคัญใน วันใกลเคียงกับวันที่ซื้อ เปนขาวหนึ่งวันหลังจาก ขายผิดปกติ วันที่ผิดปกติ (T+1) 14
 15. 15. สรุปขอสังเกตจากกรณีศึกษา 15
 16. 16. หุน Turnover List เรียงตาม % วันที่การซื้อขายผิดปกติ แตไมมีขาว 16
 17. 17. หุน 21 ตัวมีวันซื้อขายผิดปกติแตไมเปนขาว >50% และ ตลท. “อะลุมอลวย” กับหุนของ บริษัทหลักทรัพยหรือไม? หุน 21 ตัวจาก 27 ตัวที่ทําการศึกษามีวันที่มีการซื้อขายผิดปกติแตไมมีขาวทังใน ้ SETSMART และขาวหุนดอทคอม คิดเปนสัดสวนรอยละ 50 หรือมากกวาของ วันที่มีการซื้อขายผิดปกติทงหมด การที่หลายบริษัทมิไดเปดเผยขอมูลตอ ตลท. ั้ ก็แสดงใหเห็นวาละเลยทีจะทําตามแนวทางของ ตลท. ซึ่งระบุวาบริษัทตอง “แจง ่ ใหทราบทั่วกันวาบริษัทไมมีพัฒนาการใดๆ ที่สําคัญที่เกียวกับธุรกิจและการ ่ ดําเนินงานของบริษัทนอกเหนือจากทีไดแจงใหทราบแลวหรือตามทีบริษัททราบ” ่ ่ ในกรณีที่ไมทราบสาเหตุของการซื้อขายที่ผดปกติ ิ หุนของบริษัทหลักทรัพยสามบริษัทที่มปริมาณการซื้อขายสูงผิดปกติ ไดแก ี PHATRA, KEST และ ASP ลวนมีสัดสวนวันซื้อขายผิดปกติที่ไมมีขาวคอนขาง สูง กลาวคือ รอยละ 85, 75, และ 88 ตามลําดับ อาจกอใหเกิดขอกังขาวา ตลท. ไดบงคับใชหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลอยาง “อะลุมอลวย” หรือ “เลือกปฏิบัต” ั ิ ตอบริษทหลักทรัพยบางแหงหรือไม ั 17
 18. 18. ปริมาณการซื้อขายหุน ASP ตอวัน vs. ขาวที่ปรากฏใน SETSMART และขาวหุนดอทคอม 200 9/19/49: (ขาวหุน) 5/13/50: (ขาวหุน) ASP 180 8/29/48: (ขาวหุน) ASP กุมขมับคาคอม คาดมารเก็ตแชรสิ้นป 6% ASP จุกลูกคาเลื่อน คาฟหดลูกคาเลิก ป 51 ดีลไอพีโอ 3-4 ราย ขายหุนหันกินคาฟ นิยมควบกิจการ เพิ่มพอรตลงทุนหุนตปท. 160 จับกิจการควบ 5/22/50: (SETSMART) แจงการลาออกจากการ 140 2/14/49: (ขาวหุน) เปนกรรมการบริษัท ASP เบนเข็มรุกงาน วาณิชดันสัดสวน 120 รายไดเปน 30% 7/10/50: (ขาวหุน) ไล BLS-ASP เลนขาวควบ 8/29/48: ญาณศักดิ์-กองเกียรติ 100 (SETSMART) ชี้แจง เมินรวมกิจการ เกี่ยวกับการใหลูกคา กูยืมเงินไปลงทุนใน 80 หุน PICNI 7/23/50: (SETSMART) รายงานผลการใชเงินใน สวนที่เพิ่มทุน 60 40 20 0 10/4/2548 11/4/2548 12/4/2548 10/4/2549 11/4/2549 12/4/2549 10/4/2550 11/4/2550 12/4/2550 1/4/2548 2/4/2548 3/4/2548 4/4/2548 5/4/2548 6/4/2548 7/4/2548 8/4/2548 9/4/2548 1/4/2549 2/4/2549 3/4/2549 4/4/2549 5/4/2549 6/4/2549 7/4/2549 8/4/2549 9/4/2549 1/4/2550 2/4/2550 3/4/2550 4/4/2550 5/4/2550 6/4/2550 7/4/2550 8/4/2550 9/4/2550 หมายเหตุ: เสนดิ่งแสดงวันที่มีการซื้อขายผิดปกติ, กลองกรอบเสนประแสดงวันที่ปรากฏขอมูลขาวสารในวันที่อยูนอกขอบเขตของวันซื้อขายผิดปกติ 18 กลาวคือไมอยูในชวง (T-3) ถึง (T+1) กลองพื้นดํากรอบเสนทึบแสดงวันที่ปรากฏขอมูลขาวสารระหวางชวง (T-3) ถึง (T+1) 
 19. 19. หุนใน Turnover List เรียงตามลําดับการมีขาวในขาวหุนดอทคอมมากแตมีการรายงาน  ตอ ตลท. และปรากฏใน SETSMART นอย ในชวงซื้อขายผิดปกติ 19
 20. 20. ชวงผิดปกติมีขาว 54% บนขาวหุนดอทคอม vs. 31% SETSMART ขาวหุนดอทคอมมีขาวที่ปรากฏระหวางชวงซื้อขายผิดปกติ (T-3 ถึง T+1) กวารอยละ 54 ของ ขาวในขาวหุนดอทคอมทั้งหมด ในขณะที่มสารสนเทศบน SETSMART เพียงรอยละ 31 เทานั้น ี ที่ปรากฏในชวงซื้อขายผิดปกติ นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนสารสนเทศในชวงเวลาซื้อ ขายผิดปกติระหวาง SETSMART กับขาวหุนดอทคอม ก็พบวาหุนที่มสวนตางดังกลาวสูงกวา ี รอยละ 30 ไดแก KEST, LOXLEY, BLS, GEN, NWR, ASP และ PLE (ในกรณีของ KEST ไม พบสารสนเทศระหวางชวงซื้อขายผิดปกติบน SETSMART) ยิ่งหุนตัวใดที่มีสวนตางดังกลาวสูง ก็ยิ่งมีแนวโนมสูงวาจะเปนหุนที่ ตลท. คอนขาง “หละหลวม” ในการดูแลการเปดเผยขอมูลที่มีนัยสําคัญตอราคาหุน และดังนั้นจึงเปนหุนที่นักลงทุนอาจมี  แนวโนมวาจะตกเปน “เหยือ” ของบุคคลภายในหรือ “เจามือ” ปนหุนไดงายกวา ่ หุน 11 ตัวที่มสัดสวนดังกลาวรอยละ 20 หรือต่ํากวา สะทอนวาเปนหุนที่ ตลท. กวดขันดูแลการ ี เปดเผยขอมูลอยางเครงครัด ในจํานวนนี้เปนหุนที่ถูกตรวจสอบวาอาจมีการ “ปน” บอยครั้ง (LIVE, EWC, APURE, SAM, EMC, PICNI) หรือไมก็เปนหุนที่เกิดเหตุการณสําคัญจนตอง กวดขัน (ITV, GSTEEL, ASL, TRUE, SC) 20
 21. 21. ปริมาณการซื้อขายหุน KEST ตอวัน vs. ขาวที่ปรากฏใน SETSMART และขาวหุนดอทคอม 60 10/24/50: (ขาวหุน) มนตรีวาง กลยุทธ KEST 5/15/50: (ขาวหุน) PHATRA-KEST 2/10/49: (ขาวหุน) บิ๊ก KEST สุดแกรง เดินหนาปนผลระหวางกาล ยันไมขายหุนอีกหวันตนเหตุฉุด ่ เยยธุรกิจซบ 11/2/50: (ขาวหุน) KEST ขวัญ 50 ราคารวง ใจรายยอย 5/18/50: (ขาวหุน) PHATRA-KEST 3/24/49: (ขาวหุน) KEST รับ ควงคูรอนยกเดนสุดกลุมโบรกเกอร ขาวคงทีคาฟฐานลูกคาแกรง ่ แชรสูง 40 6/5/50: (ขาวหุน) หุนกลุมโบรกฯ 8/2/49: (ขาวหุน) KEST จอปน กระดี่ไดน้ําชู PHATRA-KEST-CNS ผลพิเศษ 32 สต. เดน 6/18/50: (ขาวหุน) 5 เดือนแรก 30 11/29/49: (ขาวหุน) KEST เมิน KEST มารเก็ตแชรลดฮวบ เพิ่มทุนรุกธุรกิจ 7/9/50: (ขาวหุน) ครึ่งปแรก 2550 KEST ยังทรุดเหมือนเดิม 20 8/6/50: (ขาวหุน) KEST ขอทวง แชมปคืนสวนแบงใกลทะลุ 10% 10 11/9/50: (ขาวหุน) KEST ใกลถึง ฝงฝนสิ้นปมารเก็ตแชรตองถึง 8% 0 1/4/2548 2/4/2548 3/4/2548 4/4/2548 5/4/2548 6/4/2548 7/4/2548 8/4/2548 9/4/2548 10/4/2548 11/4/2548 12/4/2548 1/4/2549 2/4/2549 3/4/2549 4/4/2549 5/4/2549 6/4/2549 7/4/2549 8/4/2549 9/4/2549 10/4/2549 11/4/2549 12/4/2549 1/4/2550 2/4/2550 3/4/2550 4/4/2550 5/4/2550 6/4/2550 7/4/2550 8/4/2550 9/4/2550 10/4/2550 11/4/2550 12/4/2550 หมายเหตุ: เสนดิ่งแสดงวันที่มีการซื้อขายผิดปกติ, กลองกรอบเสนประแสดงวันที่ปรากฏขอมูลขาวสารในวันที่อยูนอกขอบเขตของวันซื้อขายผิดปกติ 21 กลาวคือไมอยูในชวง (T-3) ถึง (T+1) กลองพื้นดํากรอบเสนทึบแสดงวันที่ปรากฏขอมูลขาวสารระหวางชวง (T-3) ถึง (T+1) 
 22. 22. ปริมาณการซื้อขายหุน GEN ตอวัน vs. ขาวที่ปรากฏใน SETSMART และขาวหุนดอทคอม 300 1/27/48: (SETSMART) ชี้แจง 8/24/49: (ขาวหุน) บ.พัฒนาวสุ 9/11/49: (ขาวหุน) พายัพแจง การคาดการณผลกําไรป 2547 ขายหุน GEN 3.9% ขาว GEN ชี้ทรงพนธญาติหาง 6/18/50: (ขาว หุน) GEN ติด 3/3/48: (SETSMART) การเขา 8/31/49: (ขาวหุน) พบบิ๊กล็อต 9/15/49: (ขาวหุน) ขาใหญ GEN 250 ปายหาพันธมิตร ลงทุนในบจก.สยามเอนทาราโค GEN 78 ลานหุนเปดรายชื่อผูถือ โยงใยบิ๊กล็อตใหทรงพนธ ใหม อีควิปเมนท หุนใหมวนนี้ ั 9/22/49: (ขาวหุน) GEN อาแขน 4/29/48: (SETSMART) อนุมัติ 8/31/49: (SETSMART) แจงยัง รับ ทรงพนธ หวังลงทุนระยะยาว 200 การลดทุนจดทะเบียน อนุมัติให ไมทราบรายละเอียดผูซื้อและ รวมสรางธุรกิจ บริษัทฯ ออกและเสนอขาย ผูขายหุน 16% ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซื้อหุน ่ 9/27/49: (ขาวหุน) ทรงพนธนกรู สามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม 9/4/49: (SETSMART) การ ทิง GEN กอนหุนดิ่ง ้ 150 เปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุน 10/2/49: (ขาวหุน) ลือทรงพนธทง ้ิ 9/5/49: (ขาวหุน) ทรงพลดอดฮุบ GENหมดหนาตักวิชญาชี้ไมกระทบ GEN เล็งเขี่ยจาติกวณิช พื้นฐานบริษัท 100 10/5/49: (ขาวหุน) ตลท.จับตา 9/8/49: (ขาวหุน) บิ๊กล็อต GEN GEN แรงเกินเหตุ อีกแลวสงสัยเปนรายเดิมทรงพล เก็บเพิ่ม 11/9/49: (ขาวหุน) GEN ไดแบ็กดี 50 รวมแจมรถไฟฟา 12/8/49: (ขาวหุน) GEN แตกไลน สินคาซอมแซมเพิ่มมารจิ้นรื้อ ผูบริหารใหม 0 1/4/2548 2/4/2548 3/4/2548 4/4/2548 5/4/2548 6/4/2548 7/4/2548 8/4/2548 9/4/2548 10/4/2548 11/4/2548 12/4/2548 1/4/2549 2/4/2549 3/4/2549 4/4/2549 5/4/2549 6/4/2549 7/4/2549 8/4/2549 9/4/2549 10/4/2549 11/4/2549 12/4/2549 1/4/2550 2/4/2550 3/4/2550 4/4/2550 5/4/2550 6/4/2550 7/4/2550 8/4/2550 9/4/2550 10/4/2550 11/4/2550 12/4/2550 หมายเหตุ: เสนดิ่งแสดงวันที่มีการซื้อขายผิดปกติ, กลองกรอบเสนประแสดงวันที่ปรากฏขอมูลขาวสารในวันที่อยูนอกขอบเขตของวันซื้อขายผิดปกติ 22 กลาวคือไมอยูในชวง (T-3) ถึง (T+1) กลองพื้นดํากรอบเสนทึบแสดงวันที่ปรากฏขอมูลขาวสารระหวางชวง (T-3) ถึง (T+1) 
 23. 23. ปริมาณการซื้อขายหุน PLE ตอวัน vs. ขาวที่ปรากฏใน SETSMART และขาวหุนดอทคอม 11/15/49: (ขาวหุน) PLE ขอ 11/15/48: (SETSMART) เวลาถึงสิ้นเดือนตัดเชือกงาน 80 1/14/48: (SETSMART) การ ยกเลิกหุนจากเพิ่มทุน,ประชุม 1/4/49: (ขาวหุน) PLE ผา ดูไบ คุยมีรออีก 5 โครงการ เปลี่ยนแปลงทุนชําระแลว วิสามัญ1/48, ชี้แจงเหตุกําไรเพิ่ม แผนปจอโหมงานนอก 12/4/49: (ขาวหุน) PLE ยัง 1/6/49: (ขาวหุน) PLE มือ เสี่ยงงานดูไบไมเคลียร 70 2/24/48: (SETSMART) 12/20/48: (ขาวหุน) PLE กําลังขึ้นงานใหมจอ 3 พันล. ขายหุนสามัญ เพิ่มทุนจด ทะเบียน รอนทํานิวไฮรอบ 6 เดือน 12/6/49: (ขาวหุน) PLE โลง 1/26/49: (ขาวหุน) PLE ดึง ดีลดูไบลากูนมาตามนัดเซ็น 60 12/27/48: (ขาวหุน) PLE 2 พันธมิตรญี่ปุน เกาหลี สัญญากอสรางกวาหมื่นลาน 3/9/48: (ขาวหุน) PLE ลุน รับของขวัญกอนโตสงทาย เกิน12บาทรับปนี้โต30% ป เซ็นสัญญาบานเอื้ออาทร 9/7/49: (ขาวหุน) PLE ครึ่ง 2/19/50: (ขาวหุน) PLE สรุป 50 1.68 หมื่นลานสัปดาหนี้ หลังสวยกําไรทะลัก 1000% ชื่อซื้อเพิ่มทุนสิ้นเดือนนี้สงซิก อยากไดสถาบันรวมถือหุน 12/28/48: (ขาวหุน) PLE 10/17/49: (ขาวหุน) PLE ลุน 5/4/50: (ขาวหุน) PLE ได 40 6/8/48: (SETSMART) การ รับสภาพขาวดีดันหุนไมขึ้น ขาวดีตัวโกงงานประมูลหมื่นลาน กาตารดันกําไรพุง 120% ลงทุน,เพิ่มทุนบริษัท ยูนิมา จํากัด, ยกเลิกจัดสรรหุนทีเหลือ ่ 11/6/49: (SETSMART) 5/22/50: (SETSMART) 12/29/48: (ขาวหุน) PLE ควง การเพิ่มทุนในบริษัทและ ชี้แจงสัญญาดูไบยังไมเซ็น 30 แขนหุนลูกเดงรับขาวดีโบรกฯชี้ 6/8/48: (ขาวหุน) PLE งาน การลงทุนในบริษัทรวม ลนมือกวา 5.4 พันลาน วอรแรนตแคเก็งกําไร 6/22/50: (ขาวหุน) 11/7/49: (ขาวหุน) PLE PLE เตรียมควบรวม แจกขาวดีปลายปขายพีพี 20 9/27/48: (ขาวหุน) เลี่ยงลงทุน 7/12/49: (ขาวหุน) PLE EMCผูบริหารคุยกัน รับงานหมื่นล. PLE พิษรับงานใหมต่ํากวาเปา สอวืดงานยักษหมื่นลาน แลวแตยังไมเคาะ 11/13/49: (ขาวหุน) ขา 10 ใหญใชขาวดูไบปนหุน 7/25/49: (ขาวหุน) หุน PLE ฝมือแกงบานฉางดัน PLE ยังวิงฉิวเก็ง Q2 สวย ่ 0 1/4/2548 2/4/2548 3/4/2548 4/4/2548 5/4/2548 6/4/2548 7/4/2548 8/4/2548 9/4/2548 10/4/2548 11/4/2548 12/4/2548 1/4/2549 2/4/2549 3/4/2549 4/4/2549 5/4/2549 6/4/2549 7/4/2549 8/4/2549 9/4/2549 10/4/2549 11/4/2549 12/4/2549 1/4/2550 2/4/2550 3/4/2550 4/4/2550 5/4/2550 6/4/2550 7/4/2550 8/4/2550 9/4/2550 10/4/2550 11/4/2550 12/4/2550 หมายเหตุ: เสนดิ่งแสดงวันที่มการซื้อขายผิดปกติ, กลองกรอบเสนประแสดงวันที่ปรากฏขอมูลขาวสารในวันที่อยูนอกขอบเขตของวันซื้อขายผิดปกติ กลาวคือไมอยูในชวง (T-3) ถึง (T+1) กลองพื้นดํา ี 23 กรอบเสนทึบแสดงวันที่ปรากฏขอมูลขาวสารระหวางชวง (T-3) ถึง (T+1)
 24. 24. โจทยวิจัยบางขอที่นาทําการศึกษา  การคํานวณระดับอสมมาตรของขอมูลในตลาด ผลกระทบตอตนทุนทาง การเงินของบริษท และผลไดผลเสียของนักลงทุนแตละกลุม ั แรงจูงใจและเงื่อนไขในการเปดเผยสารสนเทศของบริษท ั ลักษณะและระดับ “ความจริง” ของขาวสารที่ปรากฏในสื่อตางๆ และ ผลกระทบตอหุน จังหวะการซื้อขายหุนของผูบริหาร (แบบฟอรม 59-2 ทีตองรายงาน ก.ล.ต.) ่ เทียบกับการเคลื่อนไหวของราคาหุน และขอมูลขาวสารที่เปดเผยในตลาด บงชี้การใชขอมูลภายในหรือไม เพียงใด การเปดเผยขอมูลโดยสมัครใจของบริษทจดทะเบียน เชน การประกาศการ ั คาดการณผลการประกอบการลวงหนา ชวยลดปญหาขอมูลอสมมาตรได หรือไม เพียงใด 24

×