Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Disclosure in Stock Exchange of Thailand: A Case Study

1,945 views

Published on

สไลด์ประกอบการพรีเซนต์รายงานเรื่อง "การพัฒนาตลาดการเงินเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ:
กรณีศึกษาข่าวสารในตลาดทุน" ที่งานสัมมนาวิชาการประำจำีปี 2551 ของทีดีอาร์ไอ 30 พฤศจิกายน 2551

 • Be the first to comment

Disclosure in Stock Exchange of Thailand: A Case Study

 1. 1. การพัฒนาตลาดการเงิน เพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กรณีศึกษาขาวสารในตลาดทุน สฤณี อาชวานันทกุล 30 พฤศจิกายน 2551 (ปรับปรุงลาสุด 1 ธันวาคม 2551) งานนี้เผยแพรภายใตลิขสิทธิ์ Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) โดย 1 ผูสรางอนุญาตใหทําซ้ํา แจกจาย แสดง และสรางงานดัดแปลงจากสวนใดสวนหนึ่งของงานนีไดโดยเสรี แตเฉพาะใน ้ กรณีที่ใหเครดิตผูสราง ไมนาไปใชในทางการคา และเผยแพรงานดัดแปลงภายใตลิขสิทธิ์เดียวกันนี้เทานั้น ํ
 2. 2. หัวขอนําเสนอ ความสําคัญของการเปดเผยขอมูลในตลาดทุน การศึกษาการเปดเผยขอมูล และหลักการกํากับดูแล กรณีศึกษา: การเปดเผยขอมูลของหุนติด Turnover List ใน SETSMART และ ขาวหุนดอทคอม สรุปขอสังเกตจากกรณีศึกษา 2
 3. 3. ความสําคัญของการเปดเผยขอมูลในตลาดทุน 3
 4. 4. ปญหาขอมูลอสมมาตร และปญหาตัวแทน คุณภาพของขอมูลในตลาดทุน เปนปจจัยสําคัญในการลดทอนปญหา ขอมูลอสมมาตร (information asymmetry) และปญหาตัวแทน (agency problem) ในตลาดทุน ปญหาขอมูลอสมมาตร – ระหวาง “บุคคลภายใน” กับนักลงทุนอื่นๆ ปญหาตัวแทน – ระหวางผูบริหารกับนักลงทุน ปญหาทั้งสองนี้เปน “ความลมเหลวของตลาด” ที่ลิดรอนทั้ง ประสิทธิภาพและคุณภาพของตลาดทุน ในแงที่ทําใหราคาหุนไมสะทอน ปจจัยพื้นฐานของหุนที่แทจริง ผานชองทางหลักๆ สามประการ 4
 5. 5. สามชองทางฉวยโอกาสจากภาวะสารสนเทศดอยคุณภาพ 1. พฤติกรรม “ตกแตงกําไรเกินควร” (excessive earnings management) ของผูบริหารบริษทจดทะเบียน เชน ดวยการโยกเงินจากบัญชีสํารองตางๆ ั มาบันทึกในงบกําไรขาดทุน เพื่อทําใหผลกําไรสุทธิออกมาตรงตามเปาที่เคย ประกาศตอนักวิเคราะหหลักทรัพย หรือทําใหผลการดําเนินงานของบริษทดู ั ราบรื่น (smooth) กวาความเปนจริง 2. พฤติกรรมซื้อขายหุนโดยใชขอมูลภายใน (insider trading) และ 3. พฤติกรรมสรางราคาหุน (“ปนหุน”) ซึ่งหลายกรณีในตลาดหุนไทยเกิดขึ้น ควบคูไปกับการใชขอมูลภายใน เนื่องจากการปนหุนสมัยใหมมักทํากันเปน ขบวนการ “เจามือ” ปนหุนอยูในกลุมเดียวกันกับคณะผูบริหารของบริษท มี ั การสราง “เรื่องราว” (story) เพื่อสรางเหตุผลรองรับการเคลื่อนไหวของราคา หุนไวแลวลวงหนา 5
 6. 6. การศึกษาการเปดเผยขอมูล และหลักการกํากับดูแล 6
 7. 7. ขอสรุปจากวรรณกรรมเศรษฐศาสตรการเงิน บริษัทที่ใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลอยางตอเนื่อง ครบถวน ถูกตอง และทันเวลา จะประสบปญหาขอมูลอสมมาตรนอยกวาบริษัท อื่น ลดปญหาการตกแตงกําไรเกินควร และทําใหราคาหุนในตลาดรอง เคลือนไหวดีขึ้นหลังจากการออกและเสนอขายหลักทรัพยแตละครั้ง ่ งานวิจัยหลายชิ้น เชน O’Hara (2003) ชี้วาการเปดเผยสารสนเทศ อยางสม่ําเสมอและทันเวลาชวยลดตนทุนทางการเงิน (cost of capital) ของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากนักลงทุนที่สงสัยวากําลังถูก เอาเปรียบจากนักลงทุนที่เปน “บุคคลภายใน” จะคํานึงถึง “คาความ เสี่ยงลวงหนา” (ex-ante risk premium) ในการตัดสินใจซื้อขายหุน เพื่อชดเชยผลขาดทุนที่คาดวาจะไดรับในอนาคต 7
 8. 8. หลักการสากลในการกํากับดูแลการเปดเผยขอมูล หลักการขอที่ 14 ใน IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation : “บริษัทจดทะเบียนควรเปดเผยผลการดําเนินงานและ ขอมูลอื่นๆ ที่มีนัยสําคัญตอการตัดสินใจของนักลงทุน อยางสมบูรณ ทันทวงที และถูกตองเที่ยงตรง” “ทันทวงที” หมายถึง “ทันทีที่ทําได” ยกเวนในกรณีที่ขอมูลที่มีนัยสําคัญ ดังกลาวเขาขายใดขายหนึ่งดังตอไปนี้ เปนขอมูลที่กฎหมายหรือขอบังคับอื่นๆ ของรัฐกําหนดใหบริษัทเก็บรักษา เปนความลับ หรือ เปนขอมูลที่เกียวโยงกับขอเสนอหรือการเจรจาทางธุรกิจซึ่งยังมิไดขอยุติ และ ่ ถาเปดเผยตอสาธารณะจะสงผลกระทบทางลบตอผลประโยชนของนักลงทุน ของบริษัทจดทะเบียน ในกรณีเชนนี้ บริษัทจดทะเบียนพึงรักษาขอมูล ดังกลาวไวเปนความลับ 8
 9. 9. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศ ของ ตลท. 1. เปดเผยสารสนเทศที่สําคัญใหประชาชนทราบโดยทันที 2. เผยแพรสารสนเทศตอประชาชนอยางทั่วถึง 3. การชี้แจงกรณีที่มีขาวลือหรือขาวสารตางๆ : ไมวาจะเปนจริงหรือไมก็ตาม บริษัทจดทะเบียนตองชี้แจงเกียวกับขาวลือหรือขาวสารนั้นโดยเร็วที่สุด ่ 4. การดําเนินการเมื่อการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพ ปกติของตลาด : หากบริษัทจดทะเบียนไดพิจารณาแลวยังไมทราบสาเหตุของ การซื้อขายหลักทรัพยที่ผดปกติ บริษทตองแจงใหทราบทั่วกันวาบริษัทไมมี ิ ั พัฒนาการใด ๆ ที่สําคัญที่เกียวกับธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัท ่ นอกเหนือจากที่ไดแจงใหทราบแลวหรือตามที่บริษัททราบ ไมมีเหตุผลใดที่จะ ทําใหการซื้อขายหลักทรัพยของบริษทผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ั 5. ละเวนการเปดเผยในเชิงสงเสริมที่ไมมีเหตุอันสมควร 6. บุคคลภายในตองไมทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยใชสารสนเทศที่สําคัญที่ยง ั มิไดเปดเผยตอประชาชน 9
 10. 10. กรณีศึกษา 10
 11. 11. โจทยและกรอบความคิดในการทํากรณีศกษา ึ มิไดมุงคนควาวิจัยการเปดเผยขอมูลใน ตลท. อยางละเอียดถี่ถวนหรือ เปนระบบ หากเพียงตองการยกตัวอยางกรณีศึกษาขนาดเล็กเพื่อ ชี้ใหเห็นความสําคัญของคุณภาพของการเปดเผยขอมูลในตลาดทุน และ ตั้งขอสังเกตเบื้องตนบางประการเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดเผยขอมูล ของบริษัทจดทะเบียน ลักษณะของขาวที่ปรากฏตอสาธารณะ และการ กํากับดูแลในดานนี้ของ ตลท. เลือกศึกษาเฉพาะหุนที่ติด Turnover List ของ ก.ล.ต. เนื่องจากเปนหุน  ที่มีมูลคาการซื้อขาย “สูงผิดปกติ” และนาจะไดรับผลกระทบจากขอมูล ขาวสารตางๆ ทั้งที่เปนขาวลือและที่เปดเผยตอ ตลท. อยางเปนทางการ มากกวาหุนประเภทอื่น 11
 12. 12. เกณฑการคํานวณ Turnover List และขอบเขตการศึกษา ก.ล.ต. จะวิเคราะหเฉพาะหลักทรัพยที่มีมูลคาซื้อเฉลี่ยตอวันในรอบสัปดาหตั้งแต 100 ลานบาทขึนไป และมี %1W-Turnover ตังแต 30% ขึ้นไป ้ ้ ในกรณีศึกษานี้ ใชเกณฑวาเปนหุนที่ตด Turnover List รายสัปดาหตามนิยาม ิ ของ ก.ล.ต. มากกวา 12 สัปดาห (ไมจําเปนตองติดตอกัน) ในระยะเวลาสามป ระหวาง พ.ศ. 2548-2550 และปจจุบันบริษัทดังกลาวยังดําเนินกิจการ (ongoing concern) อยู หุนที่เขาขายกรณีศึกษาตามเกณฑดงกลาวขางตนมี 27 ตัว ไดแก APURE, ASL, ั ASP, BLISS, BLS, EMC, EVER, EWC, GBX, GEN, GSTEEL, IEC, ITV, KEST, LANNA, LIVE, LOXLEY, MME, NWR, PHATRA, PICNI, PLE, SAM, SC, TPIPL, TRUE และ TT&T 12
 13. 13. ขั้นตอนการศึกษา 1. บันทึกวันที่มีการซื้อขาย “ผิดปกติ” โดยนิยามวาหมายถึงวันทีหุนมีปริมาณ ่ การซื้อขายตอวันสูงกวาผลรวมของคาเฉลี่ยปริมาณการซื้อขายตอวัน ระหวางชวงสามปดังกลาว (three-year average) และสองเทาของคา เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของขอมูลปริมาณการซื้อขาย ทั้งหมด กลาวคือ ปริมาณผิดปกติ > [ Mean + (StDev * 2) ] 2. ตรวจสอบและบันทึกสารสนเทศตางๆ ของบริษทที่ปรากฏบนเว็บไซต ั SETSMART (www.setsmart.com) ของ ตลท. และเว็บไซตขาวหุน ดอทคอม (www.kaohoon.com) ในชวงหนึ่งสัปดาหกอนและหลังวันที่มี ปริมาณการซื้อขายอยางนอยเทากับ Mean + 1 standard deviation โดย บันทึกเฉพาะสารสนเทศที่เปนเหตุการณระหวางกาล (ongoing disclosure) เชน ขาวลือเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ ขาวการเพิ่มทุนของบริษท ไมรวม ั สารสนเทศระหวางกาลทีตองรายงานอยูแลว เชน งบการเงินรายไตรมาส ่ 13
 14. 14. สรุปการจําแนกขอมูลในกรณีศึกษา ปริมาณการซื้อขาย ไมมีสารสนเทศสําคัญ เปนขาววันเดียวกับที่หุน เปลี่ยนแปลงอยางมี เคลื่อนไหวผิดปกติ (T) นัยสําคัญ ( > [ Mean + ในวันใกลเคียงกับวันที่ (StDev * 2) ] ) ซื้อขายผิดปกติ เปนขาวภายใน 3 วัน กอนวันที่ผิดปกติ (T-3) มีสารสนเทศสําคัญใน วันใกลเคียงกับวันที่ซื้อ เปนขาวหนึ่งวันหลังจาก ขายผิดปกติ วันที่ผิดปกติ (T+1) 14
 15. 15. สรุปขอสังเกตจากกรณีศึกษา 15
 16. 16. หุน Turnover List เรียงตาม % วันที่การซื้อขายผิดปกติ แตไมมีขาว 16
 17. 17. หุน 21 ตัวมีวันซื้อขายผิดปกติแตไมเปนขาว >50% และ ตลท. “อะลุมอลวย” กับหุนของ บริษัทหลักทรัพยหรือไม? หุน 21 ตัวจาก 27 ตัวที่ทําการศึกษามีวันที่มีการซื้อขายผิดปกติแตไมมีขาวทังใน ้ SETSMART และขาวหุนดอทคอม คิดเปนสัดสวนรอยละ 50 หรือมากกวาของ วันที่มีการซื้อขายผิดปกติทงหมด การที่หลายบริษัทมิไดเปดเผยขอมูลตอ ตลท. ั้ ก็แสดงใหเห็นวาละเลยทีจะทําตามแนวทางของ ตลท. ซึ่งระบุวาบริษัทตอง “แจง ่ ใหทราบทั่วกันวาบริษัทไมมีพัฒนาการใดๆ ที่สําคัญที่เกียวกับธุรกิจและการ ่ ดําเนินงานของบริษัทนอกเหนือจากทีไดแจงใหทราบแลวหรือตามทีบริษัททราบ” ่ ่ ในกรณีที่ไมทราบสาเหตุของการซื้อขายที่ผดปกติ ิ หุนของบริษัทหลักทรัพยสามบริษัทที่มปริมาณการซื้อขายสูงผิดปกติ ไดแก ี PHATRA, KEST และ ASP ลวนมีสัดสวนวันซื้อขายผิดปกติที่ไมมีขาวคอนขาง สูง กลาวคือ รอยละ 85, 75, และ 88 ตามลําดับ อาจกอใหเกิดขอกังขาวา ตลท. ไดบงคับใชหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลอยาง “อะลุมอลวย” หรือ “เลือกปฏิบัต” ั ิ ตอบริษทหลักทรัพยบางแหงหรือไม ั 17
 18. 18. ปริมาณการซื้อขายหุน ASP ตอวัน vs. ขาวที่ปรากฏใน SETSMART และขาวหุนดอทคอม 200 9/19/49: (ขาวหุน) 5/13/50: (ขาวหุน) ASP 180 8/29/48: (ขาวหุน) ASP กุมขมับคาคอม คาดมารเก็ตแชรสิ้นป 6% ASP จุกลูกคาเลื่อน คาฟหดลูกคาเลิก ป 51 ดีลไอพีโอ 3-4 ราย ขายหุนหันกินคาฟ นิยมควบกิจการ เพิ่มพอรตลงทุนหุนตปท. 160 จับกิจการควบ 5/22/50: (SETSMART) แจงการลาออกจากการ 140 2/14/49: (ขาวหุน) เปนกรรมการบริษัท ASP เบนเข็มรุกงาน วาณิชดันสัดสวน 120 รายไดเปน 30% 7/10/50: (ขาวหุน) ไล BLS-ASP เลนขาวควบ 8/29/48: ญาณศักดิ์-กองเกียรติ 100 (SETSMART) ชี้แจง เมินรวมกิจการ เกี่ยวกับการใหลูกคา กูยืมเงินไปลงทุนใน 80 หุน PICNI 7/23/50: (SETSMART) รายงานผลการใชเงินใน สวนที่เพิ่มทุน 60 40 20 0 10/4/2548 11/4/2548 12/4/2548 10/4/2549 11/4/2549 12/4/2549 10/4/2550 11/4/2550 12/4/2550 1/4/2548 2/4/2548 3/4/2548 4/4/2548 5/4/2548 6/4/2548 7/4/2548 8/4/2548 9/4/2548 1/4/2549 2/4/2549 3/4/2549 4/4/2549 5/4/2549 6/4/2549 7/4/2549 8/4/2549 9/4/2549 1/4/2550 2/4/2550 3/4/2550 4/4/2550 5/4/2550 6/4/2550 7/4/2550 8/4/2550 9/4/2550 หมายเหตุ: เสนดิ่งแสดงวันที่มีการซื้อขายผิดปกติ, กลองกรอบเสนประแสดงวันที่ปรากฏขอมูลขาวสารในวันที่อยูนอกขอบเขตของวันซื้อขายผิดปกติ 18 กลาวคือไมอยูในชวง (T-3) ถึง (T+1) กลองพื้นดํากรอบเสนทึบแสดงวันที่ปรากฏขอมูลขาวสารระหวางชวง (T-3) ถึง (T+1) 
 19. 19. หุนใน Turnover List เรียงตามลําดับการมีขาวในขาวหุนดอทคอมมากแตมีการรายงาน  ตอ ตลท. และปรากฏใน SETSMART นอย ในชวงซื้อขายผิดปกติ 19
 20. 20. ชวงผิดปกติมีขาว 54% บนขาวหุนดอทคอม vs. 31% SETSMART ขาวหุนดอทคอมมีขาวที่ปรากฏระหวางชวงซื้อขายผิดปกติ (T-3 ถึง T+1) กวารอยละ 54 ของ ขาวในขาวหุนดอทคอมทั้งหมด ในขณะที่มสารสนเทศบน SETSMART เพียงรอยละ 31 เทานั้น ี ที่ปรากฏในชวงซื้อขายผิดปกติ นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนสารสนเทศในชวงเวลาซื้อ ขายผิดปกติระหวาง SETSMART กับขาวหุนดอทคอม ก็พบวาหุนที่มสวนตางดังกลาวสูงกวา ี รอยละ 30 ไดแก KEST, LOXLEY, BLS, GEN, NWR, ASP และ PLE (ในกรณีของ KEST ไม พบสารสนเทศระหวางชวงซื้อขายผิดปกติบน SETSMART) ยิ่งหุนตัวใดที่มีสวนตางดังกลาวสูง ก็ยิ่งมีแนวโนมสูงวาจะเปนหุนที่ ตลท. คอนขาง “หละหลวม” ในการดูแลการเปดเผยขอมูลที่มีนัยสําคัญตอราคาหุน และดังนั้นจึงเปนหุนที่นักลงทุนอาจมี  แนวโนมวาจะตกเปน “เหยือ” ของบุคคลภายในหรือ “เจามือ” ปนหุนไดงายกวา ่ หุน 11 ตัวที่มสัดสวนดังกลาวรอยละ 20 หรือต่ํากวา สะทอนวาเปนหุนที่ ตลท. กวดขันดูแลการ ี เปดเผยขอมูลอยางเครงครัด ในจํานวนนี้เปนหุนที่ถูกตรวจสอบวาอาจมีการ “ปน” บอยครั้ง (LIVE, EWC, APURE, SAM, EMC, PICNI) หรือไมก็เปนหุนที่เกิดเหตุการณสําคัญจนตอง กวดขัน (ITV, GSTEEL, ASL, TRUE, SC) 20
 21. 21. ปริมาณการซื้อขายหุน KEST ตอวัน vs. ขาวที่ปรากฏใน SETSMART และขาวหุนดอทคอม 60 10/24/50: (ขาวหุน) มนตรีวาง กลยุทธ KEST 5/15/50: (ขาวหุน) PHATRA-KEST 2/10/49: (ขาวหุน) บิ๊ก KEST สุดแกรง เดินหนาปนผลระหวางกาล ยันไมขายหุนอีกหวันตนเหตุฉุด ่ เยยธุรกิจซบ 11/2/50: (ขาวหุน) KEST ขวัญ 50 ราคารวง ใจรายยอย 5/18/50: (ขาวหุน) PHATRA-KEST 3/24/49: (ขาวหุน) KEST รับ ควงคูรอนยกเดนสุดกลุมโบรกเกอร ขาวคงทีคาฟฐานลูกคาแกรง ่ แชรสูง 40 6/5/50: (ขาวหุน) หุนกลุมโบรกฯ 8/2/49: (ขาวหุน) KEST จอปน กระดี่ไดน้ําชู PHATRA-KEST-CNS ผลพิเศษ 32 สต. เดน 6/18/50: (ขาวหุน) 5 เดือนแรก 30 11/29/49: (ขาวหุน) KEST เมิน KEST มารเก็ตแชรลดฮวบ เพิ่มทุนรุกธุรกิจ 7/9/50: (ขาวหุน) ครึ่งปแรก 2550 KEST ยังทรุดเหมือนเดิม 20 8/6/50: (ขาวหุน) KEST ขอทวง แชมปคืนสวนแบงใกลทะลุ 10% 10 11/9/50: (ขาวหุน) KEST ใกลถึง ฝงฝนสิ้นปมารเก็ตแชรตองถึง 8% 0 1/4/2548 2/4/2548 3/4/2548 4/4/2548 5/4/2548 6/4/2548 7/4/2548 8/4/2548 9/4/2548 10/4/2548 11/4/2548 12/4/2548 1/4/2549 2/4/2549 3/4/2549 4/4/2549 5/4/2549 6/4/2549 7/4/2549 8/4/2549 9/4/2549 10/4/2549 11/4/2549 12/4/2549 1/4/2550 2/4/2550 3/4/2550 4/4/2550 5/4/2550 6/4/2550 7/4/2550 8/4/2550 9/4/2550 10/4/2550 11/4/2550 12/4/2550 หมายเหตุ: เสนดิ่งแสดงวันที่มีการซื้อขายผิดปกติ, กลองกรอบเสนประแสดงวันที่ปรากฏขอมูลขาวสารในวันที่อยูนอกขอบเขตของวันซื้อขายผิดปกติ 21 กลาวคือไมอยูในชวง (T-3) ถึง (T+1) กลองพื้นดํากรอบเสนทึบแสดงวันที่ปรากฏขอมูลขาวสารระหวางชวง (T-3) ถึง (T+1) 
 22. 22. ปริมาณการซื้อขายหุน GEN ตอวัน vs. ขาวที่ปรากฏใน SETSMART และขาวหุนดอทคอม 300 1/27/48: (SETSMART) ชี้แจง 8/24/49: (ขาวหุน) บ.พัฒนาวสุ 9/11/49: (ขาวหุน) พายัพแจง การคาดการณผลกําไรป 2547 ขายหุน GEN 3.9% ขาว GEN ชี้ทรงพนธญาติหาง 6/18/50: (ขาว หุน) GEN ติด 3/3/48: (SETSMART) การเขา 8/31/49: (ขาวหุน) พบบิ๊กล็อต 9/15/49: (ขาวหุน) ขาใหญ GEN 250 ปายหาพันธมิตร ลงทุนในบจก.สยามเอนทาราโค GEN 78 ลานหุนเปดรายชื่อผูถือ โยงใยบิ๊กล็อตใหทรงพนธ ใหม อีควิปเมนท หุนใหมวนนี้ ั 9/22/49: (ขาวหุน) GEN อาแขน 4/29/48: (SETSMART) อนุมัติ 8/31/49: (SETSMART) แจงยัง รับ ทรงพนธ หวังลงทุนระยะยาว 200 การลดทุนจดทะเบียน อนุมัติให ไมทราบรายละเอียดผูซื้อและ รวมสรางธุรกิจ บริษัทฯ ออกและเสนอขาย ผูขายหุน 16% ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซื้อหุน ่ 9/27/49: (ขาวหุน) ทรงพนธนกรู สามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม 9/4/49: (SETSMART) การ ทิง GEN กอนหุนดิ่ง ้ 150 เปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุน 10/2/49: (ขาวหุน) ลือทรงพนธทง ้ิ 9/5/49: (ขาวหุน) ทรงพลดอดฮุบ GENหมดหนาตักวิชญาชี้ไมกระทบ GEN เล็งเขี่ยจาติกวณิช พื้นฐานบริษัท 100 10/5/49: (ขาวหุน) ตลท.จับตา 9/8/49: (ขาวหุน) บิ๊กล็อต GEN GEN แรงเกินเหตุ อีกแลวสงสัยเปนรายเดิมทรงพล เก็บเพิ่ม 11/9/49: (ขาวหุน) GEN ไดแบ็กดี 50 รวมแจมรถไฟฟา 12/8/49: (ขาวหุน) GEN แตกไลน สินคาซอมแซมเพิ่มมารจิ้นรื้อ ผูบริหารใหม 0 1/4/2548 2/4/2548 3/4/2548 4/4/2548 5/4/2548 6/4/2548 7/4/2548 8/4/2548 9/4/2548 10/4/2548 11/4/2548 12/4/2548 1/4/2549 2/4/2549 3/4/2549 4/4/2549 5/4/2549 6/4/2549 7/4/2549 8/4/2549 9/4/2549 10/4/2549 11/4/2549 12/4/2549 1/4/2550 2/4/2550 3/4/2550 4/4/2550 5/4/2550 6/4/2550 7/4/2550 8/4/2550 9/4/2550 10/4/2550 11/4/2550 12/4/2550 หมายเหตุ: เสนดิ่งแสดงวันที่มีการซื้อขายผิดปกติ, กลองกรอบเสนประแสดงวันที่ปรากฏขอมูลขาวสารในวันที่อยูนอกขอบเขตของวันซื้อขายผิดปกติ 22 กลาวคือไมอยูในชวง (T-3) ถึง (T+1) กลองพื้นดํากรอบเสนทึบแสดงวันที่ปรากฏขอมูลขาวสารระหวางชวง (T-3) ถึง (T+1) 
 23. 23. ปริมาณการซื้อขายหุน PLE ตอวัน vs. ขาวที่ปรากฏใน SETSMART และขาวหุนดอทคอม 11/15/49: (ขาวหุน) PLE ขอ 11/15/48: (SETSMART) เวลาถึงสิ้นเดือนตัดเชือกงาน 80 1/14/48: (SETSMART) การ ยกเลิกหุนจากเพิ่มทุน,ประชุม 1/4/49: (ขาวหุน) PLE ผา ดูไบ คุยมีรออีก 5 โครงการ เปลี่ยนแปลงทุนชําระแลว วิสามัญ1/48, ชี้แจงเหตุกําไรเพิ่ม แผนปจอโหมงานนอก 12/4/49: (ขาวหุน) PLE ยัง 1/6/49: (ขาวหุน) PLE มือ เสี่ยงงานดูไบไมเคลียร 70 2/24/48: (SETSMART) 12/20/48: (ขาวหุน) PLE กําลังขึ้นงานใหมจอ 3 พันล. ขายหุนสามัญ เพิ่มทุนจด ทะเบียน รอนทํานิวไฮรอบ 6 เดือน 12/6/49: (ขาวหุน) PLE โลง 1/26/49: (ขาวหุน) PLE ดึง ดีลดูไบลากูนมาตามนัดเซ็น 60 12/27/48: (ขาวหุน) PLE 2 พันธมิตรญี่ปุน เกาหลี สัญญากอสรางกวาหมื่นลาน 3/9/48: (ขาวหุน) PLE ลุน รับของขวัญกอนโตสงทาย เกิน12บาทรับปนี้โต30% ป เซ็นสัญญาบานเอื้ออาทร 9/7/49: (ขาวหุน) PLE ครึ่ง 2/19/50: (ขาวหุน) PLE สรุป 50 1.68 หมื่นลานสัปดาหนี้ หลังสวยกําไรทะลัก 1000% ชื่อซื้อเพิ่มทุนสิ้นเดือนนี้สงซิก อยากไดสถาบันรวมถือหุน 12/28/48: (ขาวหุน) PLE 10/17/49: (ขาวหุน) PLE ลุน 5/4/50: (ขาวหุน) PLE ได 40 6/8/48: (SETSMART) การ รับสภาพขาวดีดันหุนไมขึ้น ขาวดีตัวโกงงานประมูลหมื่นลาน กาตารดันกําไรพุง 120% ลงทุน,เพิ่มทุนบริษัท ยูนิมา จํากัด, ยกเลิกจัดสรรหุนทีเหลือ ่ 11/6/49: (SETSMART) 5/22/50: (SETSMART) 12/29/48: (ขาวหุน) PLE ควง การเพิ่มทุนในบริษัทและ ชี้แจงสัญญาดูไบยังไมเซ็น 30 แขนหุนลูกเดงรับขาวดีโบรกฯชี้ 6/8/48: (ขาวหุน) PLE งาน การลงทุนในบริษัทรวม ลนมือกวา 5.4 พันลาน วอรแรนตแคเก็งกําไร 6/22/50: (ขาวหุน) 11/7/49: (ขาวหุน) PLE PLE เตรียมควบรวม แจกขาวดีปลายปขายพีพี 20 9/27/48: (ขาวหุน) เลี่ยงลงทุน 7/12/49: (ขาวหุน) PLE EMCผูบริหารคุยกัน รับงานหมื่นล. PLE พิษรับงานใหมต่ํากวาเปา สอวืดงานยักษหมื่นลาน แลวแตยังไมเคาะ 11/13/49: (ขาวหุน) ขา 10 ใหญใชขาวดูไบปนหุน 7/25/49: (ขาวหุน) หุน PLE ฝมือแกงบานฉางดัน PLE ยังวิงฉิวเก็ง Q2 สวย ่ 0 1/4/2548 2/4/2548 3/4/2548 4/4/2548 5/4/2548 6/4/2548 7/4/2548 8/4/2548 9/4/2548 10/4/2548 11/4/2548 12/4/2548 1/4/2549 2/4/2549 3/4/2549 4/4/2549 5/4/2549 6/4/2549 7/4/2549 8/4/2549 9/4/2549 10/4/2549 11/4/2549 12/4/2549 1/4/2550 2/4/2550 3/4/2550 4/4/2550 5/4/2550 6/4/2550 7/4/2550 8/4/2550 9/4/2550 10/4/2550 11/4/2550 12/4/2550 หมายเหตุ: เสนดิ่งแสดงวันที่มการซื้อขายผิดปกติ, กลองกรอบเสนประแสดงวันที่ปรากฏขอมูลขาวสารในวันที่อยูนอกขอบเขตของวันซื้อขายผิดปกติ กลาวคือไมอยูในชวง (T-3) ถึง (T+1) กลองพื้นดํา ี 23 กรอบเสนทึบแสดงวันที่ปรากฏขอมูลขาวสารระหวางชวง (T-3) ถึง (T+1)
 24. 24. โจทยวิจัยบางขอที่นาทําการศึกษา  การคํานวณระดับอสมมาตรของขอมูลในตลาด ผลกระทบตอตนทุนทาง การเงินของบริษท และผลไดผลเสียของนักลงทุนแตละกลุม ั แรงจูงใจและเงื่อนไขในการเปดเผยสารสนเทศของบริษท ั ลักษณะและระดับ “ความจริง” ของขาวสารที่ปรากฏในสื่อตางๆ และ ผลกระทบตอหุน จังหวะการซื้อขายหุนของผูบริหาร (แบบฟอรม 59-2 ทีตองรายงาน ก.ล.ต.) ่ เทียบกับการเคลื่อนไหวของราคาหุน และขอมูลขาวสารที่เปดเผยในตลาด บงชี้การใชขอมูลภายในหรือไม เพียงใด การเปดเผยขอมูลโดยสมัครใจของบริษทจดทะเบียน เชน การประกาศการ ั คาดการณผลการประกอบการลวงหนา ชวยลดปญหาขอมูลอสมมาตรได หรือไม เพียงใด 24

×