Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Creative Commons, Legal Issues, and Podcast

895 views

Published on

เอกสารประกอบการนำเสนอเรื่อง "ครีเอทีฟคอมมอนส์ กฎหมาย และพอดคาสท์" ในงานสัมมนา "ชวนทำพอดคาสท์" จัดโดยช่างคุยดอทคอม, 23 สิงหาคม 2552

 • Be the first to comment

Creative Commons, Legal Issues, and Podcast

 1. 1. ครีเอทีฟคอมมอนส ์ กฎหมาย และ พอดคาสท์ สฤณี อาชวานันทกุล http://www.fringer.org/ ิ 23 สงหาคม 2552 ิ งานนีเผยแพร่ภายใต ้ลิขสทธิ Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) โดยผู ้สร ้างอนุญาตให ้ทําซํา แจกจ่าย แสดง และสร ้างงาน ่ ่ ดัดแปลงจากสวนใดสวนหนึงของงานนีได ้โดยเสรี แต่เฉพาะในกรณีทให ้เครดิตผู ้สร ้าง ไม่ ี นํ าไปใช ้ในทางการค ้า และเผยแพร่งานดัดแปลงภายใต ้ลิขสทธิเดียวกันนีเท่านั น ิ
 2. 2. Podcasting Legal Guide • เนือหาในสไลด์ชดนีสรุปและเรียบเรียงบางประเด็นจาก Podcasting ุ Legal Guide บนเว็บครีเอทีฟคอมมอนส ์ (CC): http://wiki.creativecommons.org/Podcasting_Legal_Guide ้ ิ • Guide นันใชกฎหมายลิขสทธิอเมริกา แต่หลักของกฎหมายไทยก็ คล ้ายกัน สไลด์ชดนีจะพูดเฉพาะเนือหาทีคนไทยสร ้าง (กฎหมาย ุ ลิขสทธิไทย) สําหรับเนือหาทีชาวต่างชาติสร ้างต ้องไปดูกฎหมาย ิ ของประเทศนันๆ (แต่หลักการกว ้างๆ มักจะเหมือนกัน)
 3. 3. ประเด็นทางกฎหมายทีควรรู ้เวลาทําพอดคาสท์ ิ • ประเด็นด ้านลิขสทธิ ้ – การก็อปปี งานของคนอืนเพือใชในพอดคาสท์ ้ – การปรับเปลียนหรือประยุกต์ใชงานของคนอืนในพอดคาสท์ ้ – การเผยแพร่งานของคนอืน ด ้วยการใชพอดคาสท์ทเปิ ดให ้ ี สาธารณชนฟั ง/ดาวน์โหลด ้ – การอนุญาตให ้สาธารณชนก็อปปี พอดคาสท์ และใชมันตาม เงือนไขทีเราระบุ ่ • นอกจากนียังมีประเด็นทางกฎหมายอืนๆ เชนเดียวกับที ่ ิ ่ บล็อกเกอร์ควรรู ้ เชน ประเด็นสทธิความเป็ นสวนตัว เนือหาทีอาจเข ้าข่ายหมินประมาท ฯลฯ
 4. 4. เนือหา 4 รูปแบบทีไม่ต ้องขออนุญาตเจ ้าของ ิ 1. งานทีกฎหมายลิขสทธิไม่คุ ้มครอง: ข่าวประจําวัน และข ้อเท็จจริงต่างๆ, รัฐธรรมนูญและกฎหมาย, ั ี ระเบียบ ข ้อบังคับ ประกาศ คําสง คําชแจง คํา พิพากษา และเอกสารราชการอืนๆ ิ 2. งานทีผู ้สร ้างสละสทธิแล ้วหรือหมดอายุการคุ ้มครอง ิ (public domain) – อายุของลิขสทธิคือ ตาย+50 ปี ้ 3. งานทีเราใชแบบ “fair use” (ดูหน ้าถัดไป) ้ ั 4. งานทีใชสญญาอนุญาตแบบครีเอทีฟคอมมอนสท ี ์ ้ อนุญาตให ้เราใชทําพอดคาสท์ได ้ ภายใต ้เงือนไขที ผู ้สร ้างกําหนด
 5. 5. ิ ข ้อยกเว ้นการละเมิดลิขสทธิ (Fair Use) ิ ิ มาตรา ๓๒ การกระทําแก่งานอันมีลขสทธิของบุคคลอืน ตามพระราชบัญญัตนี หากไม่ขดต่อการแสวงหาประโยชน์ ิ ั ิ ิ ิ จากงานอันมีลขสทธิตามปกติของเจ ้าของลิขสทธิ เราเอาพอดคาสท์ไปสร ้างรายได ้หรือเปล่า? เผยแพร่พอด คาสท์บนเว็บไซต์ทมีแบนเนอร์โฆษณาหรือเปล่า? ี ิ …และไม่กระทบกระเทือนถึงสทธิอนชอบด ้วยกฎหมายของ ั ิ เจ ้าของลิขสทธิเกินสมควร ี ้ เสยวงานของคนอืนทีเราเอามาใชในพอดคาสท์คดเป็ นกี % ิ ิ ่ ของงานทังชน? (เชน เอาเพลงยาว 3 นาทีมาเปิ ด 2 นาที?) ิ ...มิให ้ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสทธิ
 6. 6. ิ ข ้อยกเว ้นการละเมิดลิขสทธิ (Fair Use) (ต่อ) ิ • แบบไหนจึงจะถือว่าเราทําพอดคาสท์ “เชงพาณิชย์”? ้ ้ • เงือนไขการใชเนือหาบน Magnatune.com ใชเป็ น rule of thumb ได ้ – “A podcast is non-commercial if you do not charge listeners to hear the podcast, there is no advertising, it was not created to promote a business, and you were not paid to create the podcast.”
 7. 7. ิ ข ้อยกเว ้นการละเมิดลิขสทธิ (Fair Use) (ต่อ) ิ ิ มาตรา ๓๒ การกระทําแก่งานอันมีลขสทธิของบุคคลอืนตามพระราชบัญญัตนี หากไม่ขัดต่อการแสวงหา ิ ิ ิ ิ ิ ประโยชน์จากงานอันมีลขสทธิตามปกติของเจ ้าของลิขสทธิ และไม่กระทบกระเทือนถึงสทธิอันชอบด ้วย ิ ิ กฎหมายของเจ ้าของลิขสทธิเกินสมควร มิให ้ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสทธิภายใต ้บังคับบทบัญญัตในวรรค ิ ิ ิ ิ หนึง การกระทําอย่างหนึงอย่างใดแก่งานอันมีลขสทธิตามวรรคหนึง มิให ้ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสทธิ ถ ้า ได ้กระทําดังต่อไปนี ึ ่ (๑) วิจัยหรือศกษางานนัน อันมิใชการกระทําเพือหากําไร ้ (๒) ใชเพือประโยชน์ของตนเอง หรือเพือประโยชน์ของตนเองและบุคคลอืนในครอบครัวหรือญาติสนิท ิ (๓) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนํ าผลงานโดยมีการรับรู ้ถึงความเป็ นเจ ้าของลิขสทธิในงานนัน ื ิ (๔) เสนอรายงานข่าวทางสอสารมวลชนโดยมีการรับรู ้ถึงความเป็ นเจ ้าของลิขสทธิในงานนัน (๕) ทําซํา ดัดแปลง นํ าออกแสดง หรือทําให ้ปรากฏ เพือประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ ้า ึ พนักงานซงมีอํานาจตามกฎหมาย ... (๖) ทําซํา ดัดแปลง นํ าออกแสดง หรือทําให ้ปรากฏ โดยผู ้สอนเพือประโยชน์ในการสอนของตน อัน ่ มิใชการกระทําเพือหากําไร (๗) ทําซํา ดัดแปลงบางสวนของงาน หรือตัดทอน หรือทําบทสรุปโดยผู ้สอน หรือสถาบันศกษา เพือ ่ ึ ั ึ แจกจ่ายหรือจําหน่ายแก่ผู ้เรียนในชนเรียนหรือในสถาบันศกษา ทังนี ต ้องไม่เป็ นการกระทําเพือหา กําไร ้ ่ (๘) นํ างานนั นมาใชเป็ นสวนหนึงในการถามและตอบในการสอบ
 8. 8. Disclaimer of Warranties ของ CC ั ์ ุ • สญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนสทกรูปแบบจํากัดความรับผิดของ ้ ผู ้อนุญาต – “เว ้นแต่กฎหมายทีใชบังคับอยูบญญัตไว ้เป็ นอย่างอืน ่ ั ิ ี ไม่วาในกรณีใด ๆ ผู ้อนุญาตจะไม่รับผิดต่อท่านในค่าเสยหายใด ๆ ่ ี ี ทีเกิดขึน ไม่วาจะเป็ นค่าเสยหายพิเศษ ค่าเสยหายโดยบังเอิญ ่ ี ี ค่าเสยหายทีเป็ นผลต่อเนือง ค่าเสยหายเพือลงโทษ ...ทีเกิดขึน ้ ั จากการใชสญญาอนุญาตนี หรือทีเกิดขึนจากการใชงาน” ้ ิ • หมายความว่าผู ้อนุญาตไม่รับประกันว่าเขามีสทธิโดยสมบูรณ์ใน ้ ้ งานทีเราเอามาใชทําพอดคาสท์ เขาอาจจะใชงานของคนอืนโดย ไม่ได ้ขออนุญาตอย่างถูกต ้องก็ได ้ ี ิ • ดังนันเราจึงมีความเสยงทีจะถูกเจ ้าของลิขสทธิฟ้ องละเมิด • ควรเชคงานทีใช ้ CC ว่าผู ้อนุญาตน่าจะมีสทธิจริงหรือเปล่า ็ ิ
 9. 9. การค ้นงานที “podsafe” ่ • “Podsafe” = งาน (สวนใหญ่จะเป็ นเพลง) ทีเจ ้าของลิขสทธิิ ้ อนุญาตให ้ใชในการทําและเผยแพร่พอดคาสท์ โดยไม่ต ้องขอ ้ ิ อนุญาตและจ่ายค่าใชสทธิกอน ่ • http://www.musicalley.com/ • http://www.podsafeaudio.com/ • http://www.podcasthemes.com/ • http://www.instantmusicnow.com/ • http://www.opuzz.com/ • https://www.magnatune.com/ • ลองค ้นด ้วย keyword “royalty-free music” หรือ “free stock music” ประกอบด ้วย
 10. 10. วิธค ้นเนือหาทีใช ้ CC บนเว็บ: Google Search ี
 11. 11. วิธค ้นเนือหาทีใช ้ CC บนเว็บ: Yahoo! Search ี
 12. 12. ทางเลือกในการประกาศใช ้ CC กับพอดคาสท์ ่ • ใสเครืองหมาย CC ประเภททีต ้องการบนเว็บทีโฮสพอดคาสท์ วิธนี ี ทําให ้ผู ้ใช ้ Yahoo!, Google และเสรชเอนจินอืนๆ ทีค ้นเนือหาแบบ ิ์ CC ได ้สามารถเจอพอดคาสท์ของเรา • ใส่ CC ใน syndication feed ของพอดคาสท์ วิธนทําให ้บริการบน ี ี เว็บต่างๆ ทีโปรโมท audio feed เจอพอดคาสท์ของเรา • ใส่ CC เข ้าไปในตัวไฟล์เลย (embedding) วิธนทําให ้โปรแกรม ี ี ่ filesharing เชน LimeWire หรือ Morpheusเจอพอดคาสท์ของเรา อ่านรายละเอียดได ้ที http://creativecommons.org/technology/embedding – Technical guideline: http://wiki.creativecommons.org/MP3 – Embedding tool: http://wiki.creativecommons.org/CcPublisher

×