“ราคา” ของการปิ ดกันอินเทอร์เน็ ต :          ้ ประเภทต ้นทุน และผลการประเมิน   ต ้นทุนทางตรง (เบืองต ้น)    ...
ประเทศไทยปิ ดกันอินเทอร์เน็ ตสูงมาก        ้                            ่       ...
การปิ ดกันอินเทอร์เน็ ตมีราคา หรือต ้นทุน     ้    ต ้นทุน                 ต ้นทุน    ทางตรง ...
นโยบาย/มาตรการเกียวกับการปิ ดกัน         ่       ้1.  ปี 2551-2552 : โครงการศูนย์ปฏิบ ัติการเฝาระว ังภ ัย ...
นโยบาย/มาตรการเกียวกับการปิ ดกัน (ต่อ)         ่       ้3.                    ื   ปี 2...
นโยบาย/มาตรการเกียวกับการปิ ดกัน (ต่อ)         ่       ้5.  ปี 2554-ปัจจุบ ัน : ศูนย์ตดตามและเฝาระว ังการนา...
้        ีประเมินค่าใชจ่ายของกระทรวงไอซท ี        ี ี• กระทรวงไอซทไม่เปิ ดเผยงบประมาณทีเกียวข ้องกับการปิ ...
การสารวจต ้นทุนของผู ้ให ้บริการ       ้ ี             ่• ผู ้วิจัยใชวิธออกแบบแบบสอบถามออนไลน์ สงลิงก์...
วิธปิดกันเนือหาของผู ้ให ้บริการ  ี  ้ ้                  9
ประเภทเนือหาทีปิดกัน     ้  ่  ้            10
้ค่าใชจ่ายในการปิ ดกันของผู ้ให ้บริการ          ้              ้         ่• ผู ้ประกอบการท...
ั่  ่ ้จานวนชวโมงทีใชในการปิ ดกันบางวิธ ี             ้   ่       ้      ่• เนืองจากการปิ ดกันบ...
ประเมินต ้นทุนของการปิ ดกัน             ้   ่  ้• เมือใชฐานเงินเดือนตังต ้นของโปรแกรมเมอร์ในอุตสาหกรรมไอที...
่ข ้อจากัดและชวงต่อไปของงานวิจัย•  ตัวเลขประเมินต ้นทุนทางตรงของภาครัฐประเมินเฉพาะกระทรวง    ี  ไอซท ี ไม่รวมหน่วยงา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cost of Internet Censorship - Preliminary Results

1,461 views

Published on

สไลด์ประกอบรายงานเรื่อง "“ราคา” ของการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตไทย: ประเภทต้นทุน และประเมินต้นทุนทางตรง (เบื้องต้น)" นำเสนอในงาน Tech+Rights ครั้งที่ 1, 31 กรกฎาคม 2555

Published in: Education
 • Be the first to comment

Cost of Internet Censorship - Preliminary Results

 1. 1. “ราคา” ของการปิ ดกันอินเทอร์เน็ ต : ้ ประเภทต ้นทุน และผลการประเมิน ต ้นทุนทางตรง (เบืองต ้น) ้ สฤณี อาชวานันทกุล http://thainetizen.org/ 31 กรกฎาคม 2555 งานนี้เผยแพร่ภายใต้สญญาอนุญาต Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) ั โดยผูสร้างอนุญาตให้ทาซา แจกจ่าย แสดง และสร้างงานดัดแปลงจากส่วนใดส่วนหนึ่งของงานนี้ได้โดยเสรี แต่เฉพาะใน ้ ้ กรณีทให้เครดิตผูสร้าง ไม่นาไปใช้ในทางการค้า และเผยแพร่งานดัดแปลงภายใต้สญญาอนุญาตแบบเดียวกันนี้เท่านัน ่ี ้ ั ้
 2. 2. ประเทศไทยปิ ดกันอินเทอร์เน็ ตสูงมาก ้ ่ ในชวง 3 เดือน [ก.ย.- พ.ย. 2554] รัฐบาลปิ ด กันข ้อความไม่เหมาะสม ้ แล ้วกว่า 60,000 ยูอาร์ แอล จากทีรัฐบาลชุดที่ ่ แล ้ว ดาเนินการตลอด 3 ปี ได ้ 73,000 ยูอาร์ แอล แสดงให ้เห็นว่า รัฐบาลชุดนีเอาจริงเอา ้ จัง และสามารถปิ ดกัน ้ ได ้ ไม่วาจะเป็ นเว็บไซต์ ่ ทีเปิ ดขึนในเมืองไทย ่ ้ และต่างประเทศ “เสรีภาพสอ” ื่ อันดับที่ 137 จาก 179 ประเทศ น.อ.อนุดษฐ์ นาครทรรพ ิ ื่ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอสาร 2
 3. 3. การปิ ดกันอินเทอร์เน็ ตมีราคา หรือต ้นทุน ้ ต ้นทุน ต ้นทุน ทางตรง ทางอ ้อม ้ ค่าใชจ่ายในการ ี ความเสยหาย ต ้นทุน ปิ ดกัน ้ ทางเศรษฐกิจ ั ทางสงคม ค่าตอบแทน ี ความเสยหาย บันทอน “ภูมคุ ้มกัน ่ ิ บุคลากร จากความเร็วลดลง ั ตนเอง” ของสงคม ื้ค่าซออุปกรณ์ ลิดรอนเสรีภาพ ื้ ค่าซอโปรแกรม(hardware) (software) ในการเข ้าถึงข ้อมูล นวัตกรรม/ บริการใหม่ๆ ไม่เกิด 3
 4. 4. นโยบาย/มาตรการเกียวกับการปิ ดกัน ่ ้1. ปี 2551-2552 : โครงการศูนย์ปฏิบ ัติการเฝาระว ังภ ัย ้ คุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกระทรวงไอซทได ้ ี ี ว่าจ ้างบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ติดตังระบบและอุปกรณ์ท ี่ ้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา2. ปี 2552-2554 : ศูนย์ความปลอดภ ัยทางอินเทอร์เน็ ต (Internet Security Operation Center: ISOC) หรือ ไอซ็อก ติดตามเฝ้ าระวังเว็บไซต์ทมการเผยแพร่ข ้อมูลทีไม่ ี่ ี ่ เหมาะสม รวมถึงประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงไอซทกบ ี ี ั หน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข ้อง โดยเปิ ดสายด่วน 1212 และอีเมล ่ ่ ่ 1212@mict.mail.go.th เป็ นชองทางรับเรืองร ้องเรียน ่ 4
 5. 5. นโยบาย/มาตรการเกียวกับการปิ ดกัน (ต่อ) ่ ้3. ื ปี 2553-ปัจจุบ ัน : โครงการสร้างลูกเสอบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) เว็บไซต์ ่ http://www.cyberscout.in.th/ ดาเนินการสวนหนึงผ่าน ่ ี ี ุ โครงการศูนย์ไอซทชมชน4. ปี 2554-ปัจจุบ ัน : ศูนย์ปฏิบ ัติการความมนคงปลอดภ ัย ่ั ทางไซเบอร์ (Cyber Security Operation Center: CSOC) หรือซซ็อก ปรับเปลียนมาจากศูนย์ความปลอดภัยทาง ี ่ ็ อินเทอร์เน็ต (ไอซอก) เดิม โดยตังอยูทห ้องปฏิบตการความ ้ ่ ี่ ั ิ มันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สานักงานใหญ่บริษัท ทีโอที จากัด ่ ั่ (มหาชน) เปิ ดทาการ 24 ชวโมง ด ้วยบุคลากร 20 คน 5
 6. 6. นโยบาย/มาตรการเกียวกับการปิ ดกัน (ต่อ) ่ ้5. ปี 2554-ปัจจุบ ัน : ศูนย์ตดตามและเฝาระว ังการนาเสนอ ิ ้ ข้อมูลข่าวสารทีผดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมผ่านระบบ ่ ิ เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดตังโดยคณะกรรมการอานวยการ ้ กาหนดนโยบายการป้ องกันและปราบปรามการนาเสนอข ้อมูล ข่าวสารทีผดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยี ่ ิ ่ื สารสนเทศและการสอสาร คณะกรรมการมี 22 คน โดย ร.ต.อ. เฉลิม อยูบารุง รองนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการ ่ หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการเจ ้าหน ้าทีจากหลายหน่วยงาน รวม ่ ประมาณ 28 คน เพือติดตามตรวจสอบเนือหาในอินเทอร์เน็ต ่ ้ ตลอด 24 ชวโมง ั่ 6
 7. 7. ้ ีประเมินค่าใชจ่ายของกระทรวงไอซท ี ี ี• กระทรวงไอซทไม่เปิ ดเผยงบประมาณทีเกียวข ้องกับการปิ ดกัน ่ ่ ้ แต่จากงบประมาณและเอกสารต่างๆ บนเว็บไซต์ ค่าใชจ่ายที่ ้ เกียวข ้องกับการปิ ดกันเน็ตน่าจะไม่ตากว่า 139 ล ้านบาทต่อปี ่ ้ ่ ( ) CSOC (20 15,000 ) 3.60 2555 15.26 2553 15.26 2553 15.26 2553 15.26 2553 .. . 9.50 2555 .. . 19.00 2555 Cyber Scout 17.00 2554 5% 28.90 2553 139.04 ่ ื้ ทีมา: เอกสารงบประมาณ, รายงานการจัดซอจัดจ ้าง, รายงานเปรียบเทียบผลการคานวนต ้นทุนผลผลิตระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ 7 2553 และ ปี งบประมาณ พ.ศ 2554, และการคานวณของผู ้วิจัย
 8. 8. การสารวจต ้นทุนของผู ้ให ้บริการ ้ ี ่• ผู ้วิจัยใชวิธออกแบบแบบสอบถามออนไลน์ สงลิงก์ แบบสอบถามทางอีเมลไปยัง ISP และเจ ้าของเว็บไซต์ 2,000 แห่งทีมยอดผู ้มาเยือนสูงสุดในประเทศไทย ณ ่ ี 15 มิถนายน 2555 ตามการจัดอันดับของ ุ Truehits.net ่• ผลการดาเนินการสอบถามในชวงระยะเวลา 20 วัน เดือนกรกฎาคม 2555 มีผู ้ตอบแบบสอบถาม 38 ราย - ไอเอสพี 1 ราย - ผู ้ให ้บริการและเจ ้าของเว็บไซต์ 36 ราย - เจ ้าของ Facebook Page 1 ราย 8
 9. 9. วิธปิดกันเนือหาของผู ้ให ้บริการ ี ้ ้ 9
 10. 10. ประเภทเนือหาทีปิดกัน ้ ่ ้ 10
 11. 11. ้ค่าใชจ่ายในการปิ ดกันของผู ้ให ้บริการ ้ ้ ่• ผู ้ประกอบการทีระบุคาใชจ่ายโดยตรงสวนใหญ่มคาใชจ่ายไม่มาก ่ ่ ี ่ ้ ้ นัก ถ ้าใชค่ากลาง ประเมินได ้ว่าผู ้ประกอบการทังหมดมีคาใชจ่าย ้ ่ ้ ไม่ตากว่า 1 ล ้านบาทต่อปี หรือ 26,000 บาทต่อรายต่อปี ่ 1,001- 5,001- 10,001- 50,000 1-1,000 / 5,000 10,000 50,000 ึ (ฮ ) 11 2 0 2 4 ฟ 10 2 0 3 2 14 1 5 1 1 6 5 10 4 2 14 1 3 2 0รวม (จำนวนรำย) 55 11 18 12 9 11
 12. 12. ั่ ่ ้จานวนชวโมงทีใชในการปิ ดกันบางวิธ ี ้ ่ ้ ่• เนืองจากการปิ ดกันบางวิธ ี เชน การเขียนสคริปท์กรองคา และ ้ ้ การใชบุคลากรคอยตรวจสอบเนือหา อาจประเมินค่าใชจ่ายทีเป็ น ้ ่ ั่ ่ ้ ตัวเงินโดยตรงยาก ผู ้วิจยจึงสอบถามจานวนชวโมงทีใชไปกับวิธ ี ั ดังกล่าวประกอบด ้วย : 6 55 2,657 22 16,045 27 12,919 20 31,621 12
 13. 13. ประเมินต ้นทุนของการปิ ดกัน ้ ่ ้• เมือใชฐานเงินเดือนตังต ้นของโปรแกรมเมอร์ในอุตสาหกรรมไอที ้ ้ ่ ้ และเงินเดือนตังต ้นของพนักงานทัวไป ผู ้วิจัยพบว่าค่าใชจ่ายทังปี ้ ้ ในกรณีเขียนสคริปท์ ให ้คนตรวจสอบ และผู ้ใชแจ ้งเนือหา อาจสูง ้ ถึง 4.1 ล ้านบาทต่อปี สาหรับผู ้ให ้บริการ 20-22 ราย ้ ้• การให ้คนคอยตรวจสอบและให ้ผู ้ใชแจ ้งเนือหามีคาใชจ่าย ้ ่ ประมาณ 74,000-80,000 บาทต่อรายต่อปี ค่อนข ้างสูงเมือเทียบ ่ ิ์ กับค่าเซรฟเวอร์ประมาณ 30,000 บาทต่อปี 6 ฉ 2,657 22 15,000 498,188 22,645 16,045 27 10,000 2,005,625 74,282 12,919 20 10,000 1,614,875 80,744 31,621 4,118,688 13
 14. 14. ่ข ้อจากัดและชวงต่อไปของงานวิจัย• ตัวเลขประเมินต ้นทุนทางตรงของภาครัฐประเมินเฉพาะกระทรวง ี ไอซท ี ไม่รวมหน่วยงานอืนทีเกียวข ้องกับการปิ ดกันอินเทอร์เน็ต ่ ่ ่ ้ อาทิ กระทรวงยุตธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวง ิ วัฒนธรรม เป็ นต ้น• ตัวเลขประเมินต ้นทุนทางตรงของผู ้ประกอบการนับเฉพาะการปิ ด กันด ้วยตัวเอง (self-censorship) ไม่รวมต ้นทุนการ “ให ้ความ ้ ี ี ร่วมมือ” กับกระทรวงไอซทและตารวจ หรือต ้นทุนอืนในการ ่ ่ ้ ปฏิบตตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เชน ค่าใชจ่ายด ้านคดีความ ั ิ• ผู ้วิจัยจะขยายวงแบบสอบถาม ประเมินต ้นทุนทางตรงของ หน่วยงานราชการอืน และประเมินต ้นทุนทางอ ้อมในลาดับต่อไป ่ 14

×