Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Creative Commons Thailand 2008.08
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Citizen Journalism & Internet as Social Media

Download to read offline

สไลด์ประกอบการเสวนาเรื่อง "สื่อพลเมือง" ในงาน Wordcamp, 19 ตุลาคม 2551

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Citizen Journalism & Internet as Social Media

 1. 1. สื่อพลเมือง และอินเทอรเน็ตในฐานะ “สื่อสังคม” & Commons สฤณี อาชวานันทกุล Fringer | คนชายขอบ http://www.fringer.org/ งาน Wordcamp, 19 ตุลาคม 2551 งานนี้เผยแพรภายใตลิขสิทธิ์ Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) โดยผูสรางอนุญาตใหทําซ้ํา แจกจาย แสดง และสรางงาน ดัดแปลงจากสวนใดสวนหนึ่งของงานนี้ไดโดยเสรี แตเฉพาะในกรณีที่ใหเครดิตผูสราง ไม นําไปใชในทางการคา และเผยแพรงานดัดแปลงภายใตลิขสิทธิ์เดียวกันนี้เทานั้น
 2. 2. เหตุผลที่คนแสวงหา “สื่อทางเลือก” มากขึน ้ • การแขงขันที่รนแรง นําไปสูการผูกขาดสือกระแสหลักใน ุ  ่ มือนักธุรกิจไมกี่คน นําไปสูปญหาดานคุณภาพ+  ผลประโยชนทบซอนั • สือกระแสหลักหลายรายก็ “เลือกขาง” อยางชัดเจน และ ่ เลือกที่จะไมนาเสนอ “ประเด็นตองหาม” เชน สถาบัน ํ พระมหากษัตริย • สือทางเลือกไมไดถูกกํากับดวยผลประโยชนเชิงพาณิชย ่ (แตควรจะอยูได!) คนอานจึง “เชือ” มากกวาวาเปนอิสระ ่ • วิวัฒนาการใหมๆ ในโลกไซเบอร เชน กูเกิ้ล ทําใหคน สามารถคนเจอเนือหา/ขอมูลที่ตองการในโลกไซเบอร ้ ไดอยางรวดเร็วและสะดวก
 3. 3. Media Convergence คนเขาถึงสื่อไดทุกที่ ทุก เวลา จากหลายชองทาง
 4. 4. สื่อพลเมืองมีอะไรที่สื่อกระแสหลักไมมี? ประสบการณตรง อิสรภาพในการนําเสนอ
 5. 5. Hu Jia นักเคลือนไหวผูถกรัฐบาลจีนกักบริเวณ ่ ู ที่มา: http://www.globalvoicesonline.org/2008/03/03/china-hack-into-freedom-city/
 6. 6. ความเคลือนไหวของ Hu Jia มีผูติดตามมากมาย ่ ที่มา: http://hujiajinyan.wordpress.com/
 7. 7. ไมตองเขียนใหเปน “ขาว” ก็ใชรูป “เลาเรื่อง” ได ที่มา: http://www.oknation.net/blog/kanis/2008/05/19/entry-1
 8. 8. ใชรูป “เลาเรื่อง” ได (ตอ) ที่มา: http://www.fringer.org/?p=181
 9. 9. ประโยชนของสื่อพลเมือง • ประโยชนของสือรากหญาสะสมผานกาลเวลา และขึนอยู ่ ้ กับจังหวะและสถานการณ ฉะนันอยาหมดกําลังใจถา ้ บล็อกหรือเว็บไซตมีคนเขา “นอย” • สือพลเมืองไมตองสนใจขอครหาวามี “อคติ” หรือ “ไม ่ เปนกลาง” มากนัก – โดยธรรมชาติ “ขาว” ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดจากการเลือกประเด็น เลือกใหน้ําหนัก ตลอดจนน้ําเสียงนัน “ไมเปนกลาง” อยูแลว ้ – สื่อที่ “ดี” จึงไมใชสื่อที่ “เปนกลาง” หากเปนสื่อทีนาเสนอ ่ ํ ขอเท็จจริงอยางไมบิดเบือน และไมปดบังจุดยืนของตัวเอง – สื่อพลเมืองเปนเจาของประสบการณ
 10. 10. ประโยชนของสื่อพลเมือง (ตอ) • ไมตองพยายามทําตัวเปน “นักขาวอาชีพ” มากนัก – “ความนาเชื่อถือ” ของสื่อรากหญา ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงที่  นําเสนอ โดยเฉพาะในฐานะผูไดรับผลกระทบโดยตรง มากกวา ความสละสลวยของภาษา – เราเปนผูกําหนดเองวาอะไรควรเปน “ขาว”  • แตตองมีประเด็นทีชัดเจน และทําใหคนอานเขาใจวา ่ เชือมโยงกับสังคมอยางไร ่ • ในขณะเดียวกัน พยายามเนนการจัดทําและอัพโหลด “ขอมูลดิบ” เชน รูปถาย คลิปวีดีโอ ฯลฯ – เปนวัตถุดิบชันดีสาหรับสื่อรากหญา สื่อกระแสหลัก นักเขียน ้ ํ และนักวิชาการ – ทําใหขอครหาวา “อคติ” หมดความหมาย และลดความเสี่ยงที่ จะถูกฟอง เพราะไมมีใครเถียงขอเท็จจริงได
 11. 11. จากสื่อพลเมือง สู Social Media สไลดประกอบสวนใหญแปลจากสไลดของ David Bollier: http://www.slideshare.net/iCommonsiSummit08/social- movements-on-the-commons-by-david-bollier-presentation
 12. 12. Internet as “Social Media”
 13. 13. Social media สราง “flash mobs” ได
 14. 14. บล็อกเกอรอเมริกันเปดโปงความผิดพลาดของ The New York Times ในการรายงานขาวสงครามอิรกั
 15. 15. ผูบริจาคเงินกวา 1.5 ลานคนผานอินเทอรเน็ต คือหัวใจของแคมเปญชิงตําแหนงของ Barack Obama Photo by tsevis, via Flickr, CC BY-NC-SA license. http://www.flickr.com/photos/tsevis/2279253649/
 16. 16. ขอมูลใน wiki สาธารณะที่บันทึกผลขางเคียงทีทาให ่ ํ ถึงตายของยา Zyprexa นําไปสูการฟองรองขึนศาล  ้ Hughelectronic, via Flickr, CC BY-NC-SA license. http://www.flickr.com/photos/hughelectronic/2261248169/
 17. 17. เครือขายคอมพิวเตอร + free culture Norman Rockwell, Four Freedoms = “ประวัติศาสตรหนาใหมทพลเมืองสราง” ี่
 18. 18. คุณคาที่พลเมืองดิจิตัลใหคณคา: ุ • การเขาถึงโดยเสรี (Open access) • เสรีภาพในการมีสวนรวม(Freedom to participate) • ความโปรงใส (Transparency) • พรสวรรคและการคิดคนนวัตกรรม (Talent & innovation) • ความเทาเทียมทางสังคม (Social “เสรีภาพ คือการมีสวนรวม equity) ในอํานาจ” - Cicero • การกระจายศูนยอานาจ ํ (Decentralized authority)
 19. 19. ภาคสาธารณะ (The Commons) ( of creativity & culture) ….and countless others.
 20. 20. The Commons: วัฒนธรรมการเมืองใหม 1. “เรื่องราว” ใหมเพื่อทวงคืนสิ่งที่เคยเปนของ เราในอดีต 2. ทักษะดานเทคนิคสามารถสรางพฤติกรรมที่ เปนประชาธิปไตยได 3. ความนาเชื่อถือทางศีลธรรม, ความ “แท” ทางวัฒนธรรม 4. The commons ในฐานะภาคที่สามที่ “แขง” กับภาครัฐและภาคเอกชนได
 21. 21. “You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.” --R. Buckminster Fuller

สไลด์ประกอบการเสวนาเรื่อง "สื่อพลเมือง" ในงาน Wordcamp, 19 ตุลาคม 2551

Views

Total views

1,789

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

241

Actions

Downloads

42

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×