Citizen Journalism & Internet as Social Media

1,744 views

Published on

สไลด์ประกอบการเสวนาเรื่อง "สื่อพลเมือง" ในงาน Wordcamp, 19 ตุลาคม 2551

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,744
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
241
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Citizen Journalism & Internet as Social Media

 1. 1. สื่อพลเมือง และอินเทอรเน็ตในฐานะ “สื่อสังคม” & Commons สฤณี อาชวานันทกุล Fringer | คนชายขอบ http://www.fringer.org/ งาน Wordcamp, 19 ตุลาคม 2551 งานนี้เผยแพรภายใตลิขสิทธิ์ Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) โดยผูสรางอนุญาตใหทําซ้ํา แจกจาย แสดง และสรางงาน ดัดแปลงจากสวนใดสวนหนึ่งของงานนี้ไดโดยเสรี แตเฉพาะในกรณีที่ใหเครดิตผูสราง ไม นําไปใชในทางการคา และเผยแพรงานดัดแปลงภายใตลิขสิทธิ์เดียวกันนี้เทานั้น
 2. 2. เหตุผลที่คนแสวงหา “สื่อทางเลือก” มากขึน ้ • การแขงขันที่รนแรง นําไปสูการผูกขาดสือกระแสหลักใน ุ  ่ มือนักธุรกิจไมกี่คน นําไปสูปญหาดานคุณภาพ+  ผลประโยชนทบซอนั • สือกระแสหลักหลายรายก็ “เลือกขาง” อยางชัดเจน และ ่ เลือกที่จะไมนาเสนอ “ประเด็นตองหาม” เชน สถาบัน ํ พระมหากษัตริย • สือทางเลือกไมไดถูกกํากับดวยผลประโยชนเชิงพาณิชย ่ (แตควรจะอยูได!) คนอานจึง “เชือ” มากกวาวาเปนอิสระ ่ • วิวัฒนาการใหมๆ ในโลกไซเบอร เชน กูเกิ้ล ทําใหคน สามารถคนเจอเนือหา/ขอมูลที่ตองการในโลกไซเบอร ้ ไดอยางรวดเร็วและสะดวก
 3. 3. Media Convergence คนเขาถึงสื่อไดทุกที่ ทุก เวลา จากหลายชองทาง
 4. 4. สื่อพลเมืองมีอะไรที่สื่อกระแสหลักไมมี? ประสบการณตรง อิสรภาพในการนําเสนอ
 5. 5. Hu Jia นักเคลือนไหวผูถกรัฐบาลจีนกักบริเวณ ่ ู ที่มา: http://www.globalvoicesonline.org/2008/03/03/china-hack-into-freedom-city/
 6. 6. ความเคลือนไหวของ Hu Jia มีผูติดตามมากมาย ่ ที่มา: http://hujiajinyan.wordpress.com/
 7. 7. ไมตองเขียนใหเปน “ขาว” ก็ใชรูป “เลาเรื่อง” ได ที่มา: http://www.oknation.net/blog/kanis/2008/05/19/entry-1
 8. 8. ใชรูป “เลาเรื่อง” ได (ตอ) ที่มา: http://www.fringer.org/?p=181
 9. 9. ประโยชนของสื่อพลเมือง • ประโยชนของสือรากหญาสะสมผานกาลเวลา และขึนอยู ่ ้ กับจังหวะและสถานการณ ฉะนันอยาหมดกําลังใจถา ้ บล็อกหรือเว็บไซตมีคนเขา “นอย” • สือพลเมืองไมตองสนใจขอครหาวามี “อคติ” หรือ “ไม ่ เปนกลาง” มากนัก – โดยธรรมชาติ “ขาว” ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดจากการเลือกประเด็น เลือกใหน้ําหนัก ตลอดจนน้ําเสียงนัน “ไมเปนกลาง” อยูแลว ้ – สื่อที่ “ดี” จึงไมใชสื่อที่ “เปนกลาง” หากเปนสื่อทีนาเสนอ ่ ํ ขอเท็จจริงอยางไมบิดเบือน และไมปดบังจุดยืนของตัวเอง – สื่อพลเมืองเปนเจาของประสบการณ
 10. 10. ประโยชนของสื่อพลเมือง (ตอ) • ไมตองพยายามทําตัวเปน “นักขาวอาชีพ” มากนัก – “ความนาเชื่อถือ” ของสื่อรากหญา ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงที่  นําเสนอ โดยเฉพาะในฐานะผูไดรับผลกระทบโดยตรง มากกวา ความสละสลวยของภาษา – เราเปนผูกําหนดเองวาอะไรควรเปน “ขาว”  • แตตองมีประเด็นทีชัดเจน และทําใหคนอานเขาใจวา ่ เชือมโยงกับสังคมอยางไร ่ • ในขณะเดียวกัน พยายามเนนการจัดทําและอัพโหลด “ขอมูลดิบ” เชน รูปถาย คลิปวีดีโอ ฯลฯ – เปนวัตถุดิบชันดีสาหรับสื่อรากหญา สื่อกระแสหลัก นักเขียน ้ ํ และนักวิชาการ – ทําใหขอครหาวา “อคติ” หมดความหมาย และลดความเสี่ยงที่ จะถูกฟอง เพราะไมมีใครเถียงขอเท็จจริงได
 11. 11. จากสื่อพลเมือง สู Social Media สไลดประกอบสวนใหญแปลจากสไลดของ David Bollier: http://www.slideshare.net/iCommonsiSummit08/social- movements-on-the-commons-by-david-bollier-presentation
 12. 12. Internet as “Social Media”
 13. 13. Social media สราง “flash mobs” ได
 14. 14. บล็อกเกอรอเมริกันเปดโปงความผิดพลาดของ The New York Times ในการรายงานขาวสงครามอิรกั
 15. 15. ผูบริจาคเงินกวา 1.5 ลานคนผานอินเทอรเน็ต คือหัวใจของแคมเปญชิงตําแหนงของ Barack Obama Photo by tsevis, via Flickr, CC BY-NC-SA license. http://www.flickr.com/photos/tsevis/2279253649/
 16. 16. ขอมูลใน wiki สาธารณะที่บันทึกผลขางเคียงทีทาให ่ ํ ถึงตายของยา Zyprexa นําไปสูการฟองรองขึนศาล  ้ Hughelectronic, via Flickr, CC BY-NC-SA license. http://www.flickr.com/photos/hughelectronic/2261248169/
 17. 17. เครือขายคอมพิวเตอร + free culture Norman Rockwell, Four Freedoms = “ประวัติศาสตรหนาใหมทพลเมืองสราง” ี่
 18. 18. คุณคาที่พลเมืองดิจิตัลใหคณคา: ุ • การเขาถึงโดยเสรี (Open access) • เสรีภาพในการมีสวนรวม(Freedom to participate) • ความโปรงใส (Transparency) • พรสวรรคและการคิดคนนวัตกรรม (Talent & innovation) • ความเทาเทียมทางสังคม (Social “เสรีภาพ คือการมีสวนรวม equity) ในอํานาจ” - Cicero • การกระจายศูนยอานาจ ํ (Decentralized authority)
 19. 19. ภาคสาธารณะ (The Commons) ( of creativity & culture) ….and countless others.
 20. 20. The Commons: วัฒนธรรมการเมืองใหม 1. “เรื่องราว” ใหมเพื่อทวงคืนสิ่งที่เคยเปนของ เราในอดีต 2. ทักษะดานเทคนิคสามารถสรางพฤติกรรมที่ เปนประชาธิปไตยได 3. ความนาเชื่อถือทางศีลธรรม, ความ “แท” ทางวัฒนธรรม 4. The commons ในฐานะภาคที่สามที่ “แขง” กับภาครัฐและภาคเอกชนได
 21. 21. “You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.” --R. Buckminster Fuller

×