Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lezzjoni 9: Il-Familja ta’ Alla Tikber fid-Dinja Kollha

2,076 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lezzjoni 9: Il-Familja ta’ Alla Tikber fid-Dinja Kollha

 1. 1. Lezzjoni 9: Il-Familja ta’ Alla tikber fid-Dinja Kollha
 2. 2. Illum ser nitkellmu fuq Il-Familja ta’ Alla li tikber fid-dinja kollha
 3. 3. <ul><li>Ilu ħ afna, meta Ġ es ù qam mill-mewt, in-nies ta’ madwaru biss kienu jemmnu f’Alla u jmorru l-knisja. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Imma Ġ es ù ried li l-bnedmin tad-dinja kollha jid ħ lu fil-knisja tieg ħ u u jsiru parti mill-familja ta’ Alla. </li></ul>
 5. 5. Min kien se jmur iwassal it-tag ħ lim tal-Knisja fil-pajji ż i tad-dinja kollha?
 6. 6. <ul><li>Ġ es ù bag ħ at lill-Appostli fid-dinja kollha ħ alli jwasslu t-tag ħ lim tieg ħ u lil kul ħ add. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Dak i ż - ż mien ma kellhomx rad ju , televixin jew ga zz etti. Anqas kellhom vapuri, ajruplani, karozzi jew ferroviji biex jivvja ġġ aw. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Allura l-Appostli kif kienu se jwasslu it-tag ħ lim tal-knisja lid-dinja kollha? </li></ul>
 9. 9. G ħ alhekk l-appostli ma baqg ħ ux biss fil-Palestina. <ul><li>Huma bdew iduru ħ afna pajji ż i biex jg ħ idu lil kul ħ add li Alla j ħ obbhom u li jridhom jid ħ lu fil-familja tieg ħ u. </li></ul>
 10. 10. San Pawl kien wie ħ ed minn dawn l-Appostli <ul><li>Ejjew naraw x’g ħ amel San Pawl biex waqqaf il-knisja ta’ Ġ es ù f’ ħ afna pajji ż i tad-dinja. </li></ul>
 11. 12. <ul><li>X’nafu fuq San Pawl? </li></ul>
 12. 13. <ul><li>X’kien San Pawl qabel ma sar Appostlu? </li></ul>
 13. 14. <ul><li>Qabel ma sar Appostlu, San Pawl kien kontra t-tag ħ lim li kienu jg ħ allmu l-Appostli. </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Meta sema li l-appostli kienu qed jg ħ allmu u jikkonvertu ħ afna nies, hu telaq ji ġ ri biex jeqred dak li kienu qed jg ħ allmu. </li></ul>
 15. 16. <ul><li>Meta qatlu lil San Stiefnu, Pawlu kien mag ħ hom, jie ħ u pja ċ ir b’dak li kien qed isir. </li></ul>
 16. 17. <ul><li>Pawlu kien iffitex l-insara u jkaxxkarhom il- ħ abs. </li></ul>
 17. 18. <ul><li>Kul ħ add kien jib ż a ’ minnu </li></ul>
 18. 19. <ul><li>Darba minnhom kien sejjer bi ż - ż iemel jaqbad l-insara. </li></ul>
 19. 20. <ul><li>I ż da x’ ħ in kien sejjer. .. </li></ul>
 20. 21. ... Xi ġ ralu?
 21. 22. <ul><li>Dehrlu Ġ es ù f’dija kbira u staqsie h g ħ aliex kien qieg ħ ed jag ħ mel il- ħ sara lill-knisja tieg ħ u. </li></ul>
 22. 23. <ul><li>Dak il- ħ in Pawlu g ħ araf l-i ż bal tieg ħ u u beda jemmen f’ Ġ es ù . </li></ul>
 23. 24. <ul><li>Pawlu g ħ araf li l-Ispirtu s-Santu riedu jwaqqaf il-Knisja ta’ Ġ es ù f’ pajji ż i o ħ ra tad-dinja. </li></ul>
 24. 25. <ul><li>G ħ alhekk, flimkien ma ’ xi nsara o ħ ra, beda l-vja ġġ twil tieg ħ u. </li></ul>
 25. 26. <ul><li>Pawlu kellu jivvja ġġ a bil-ba ħ ar fuq ġ ifen tal-injam. Dak i ż - ż mien ma’ kellhomx vapuri kbar u b’sa ħħ ithom b ħ alma g ħ andna llum. </li></ul>
 26. 27. <ul><li>Bis-sa ħħ a ta’ San Pawl, a ħ na wkoll sirna nsara. </li></ul>
 27. 28. <ul><li>Darba meta kien qieg ħ ed jivja ġġ a, il- ġ ifen ta’ Pawlu ħ abat ma’ sikka. </li></ul>
 28. 29. <ul><li>Tafu fejn kienet din is-sikka li ħ abat mag ħ ha il- ġ ifen ta’ San Pawl? </li></ul>
 29. 30. <ul><li>Pawlu u n-nies li kien hemm mieg ħ u g ħ al ftit ma g ħ erqux dak inhar. </li></ul>
 30. 31. <ul><li>Meta ġ ie hawn Malta, beda jkellem lin-nies fuq it-tag ħ lim tal-Knisja. </li></ul>
 31. 32. <ul><li>Ta’ kull ġ img ħ a kien jiltaqa’ man-nies biex ikompli jg ħ allimhom u jsa ħħ a ħ hom fil-fidi. </li></ul>
 32. 33. <ul><li>Meta kien jara li l-fidi tag ħ hom f’ Ġ es ù kibret bi żż ejjed, kien jg ħ ammidhom u kull nhar ta’ Ħ add kien ilaqqag ħ hom biex ji ċċ elebraw il-quddiesa. </li></ul>
 33. 34. <ul><li>Bil-mod il-mod, dawn l-insara l- ġ odda bdew isiru jafu aktar lil xulxin, i ħ obbu aktar wie ħ ed lill-ie ħ or u jsiru qishom familja wa ħ da. </li></ul>
 34. 35. <ul><li>Tmiem </li></ul>

×