กำหนดการศึกษา วทบ.ชุดที่ ๕๖ สัปดาห์ที่ ๒๒ ( ๒๘ ก.พ. – ๔ มี.ค. ๕๔ )

744 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
744
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กำหนดการศึกษา วทบ.ชุดที่ ๕๖ สัปดาห์ที่ ๒๒ ( ๒๘ ก.พ. – ๔ มี.ค. ๕๔ )

  1. 1. กาหนดการศึกษา หลักสูตรหลักประจา วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สัปดาห์ที่ ๒๒ ( ๒๘ ก.พ. – ๔ มี.ค. ๕๔ ) วัน – เวลา สถานที่ หมายเลขรหัสวิชา/วิชา ผู้บรรยายและผู้รับผิดชอบวันจันทร์ที่ ๒๘ ก.พ.๕๔ ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ห้องเรียน - บ.๑๑๐๖ กระบวนการนโยบาย ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ ๒๑๐ ( พ.อ.หญิง นพมาศสิริ วงศ์บา ) ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ “................” - ท.๔๒๒๒ การปฏิบัติการในพื้นที่ส่วน พ.อ.ปรีชา ชุ่มประดิษฐ์ หลังร่วม พ.อ.ธิติชัย ปรีชา ( สยผ.วทบ. ) ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐ “................” - การศึกษาเชิงปฏิบัติการ วิชา ท.๔๒๒๒ ( สยผ.วทบ. ) การปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังร่วม วันอังคารที่ ๑ มี.ค.๕๔ ๐๘๐๐ - ๑๐๐๐ ห้องเรียน - ยท.๓๑๐๕ การข่าวกรองยุทธศาสตร์ ผู้บรรยายจาก ขว.ทหาร ๒๑๐ ทหาร ( พ.อ.อานาจ พุกศรีสุข ) ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ “................” - ท.๔๓๐๑ ยุทธศิลป์ (Operational Art) พล.ท.ประเทศ เดชารัตนชาติ ( พ.อ.จเด็จ นาคแกมทอง ) ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ “................” - กิจกรรมพัฒนาจิต ( สอศ.วทบ. ) วันพุธที่ ๒ มี.ค.๕๔ ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ห้องเรียน - ท.๔๓๐๒ การทัพ (Campaign) พล.ท.โชคชัย วัฒนวรางกูร ๒๑๐ ( พ.อ.สุพัฒน์ สัมมา ) ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ “................” - ยท.๓๒๐๑/๑ ประวัติศาสตร์กองทัพไทย พ.อ.อานาจ พุกศรีสุข ( สยผ.วทบ. ) ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐ ห้องเรียน - การศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง “Telling Stories” ๑๐๘ - กลุ่มที่ ๑ พ.อ.หญิง จุไรรัตน์ หาญไชโยภูมิ ๑๑๒ - กลุ่มที่ ๒ พ.ต.หญิง มนทิรา ยิ้มสมบุญ ๒๐๓ - กลุ่มที่ ๓ พ.อ.หญิง ขนิษฐา มหาทรัพย์ ๒๐๕ - กลุ่มที่ ๔ พ.อ.หญิง พรรณทิพย์ ชัยชูโชติวันพฤหัสบดีที่ ๓ มี.ค.๕๔ ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ห้องเรียน - ทบ.๑๓๐๗ การปลัดบัญชี ผู้บรรยายจาก ปช.ทบ. ๒๑๐ ( พ.อ.หญิง นพมาศสิริ วงศ์บา ) ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ “................” - ยท.๓๒๐๑/๑ ประวัติศาสตร์กองทัพไทย พ.อ.อานาจ พุกศรีสุข ( สยผ.วทบ. ) ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐ ห้องเรียน - การศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง “Telling Stories” ๑๐๘ - กลุ่มที่ ๑ พ.อ.หญิง จุไรรัตน์ หาญไชโยภูมิ ๑๑๒ - กลุ่มที่ ๒ พ.ต.หญิง มนทิรา ยิ้มสมบุญ ๒๐๓ - กลุ่มที่ ๓ พ.อ.หญิง ขนิษฐา มหาทรัพย์ ๒๐๕ - กลุ่มที่ ๔ พ.อ.หญิง พรรณทิพย์ ชัยชูโชติ
  2. 2. -๒- วัน – เวลา สถานที่ หมายเลขรหัสวิชา/วิชา ผู้บรรยายและผู้รับผิดชอบ วันศุกร์ที่ ๔ มี.ค.๕๔ ๐๘๐๐ - ๑๐๐๐ ห้องเรียน - ยท.๓๒๐๒ ยุทธศาสตร์ทหารของไทย ผู้บรรยายจาก ยก.ทหาร ๒๑๐ ในปัจจุบัน ( พ.อ.อานาจ พุกศรีสุข ) ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ “................” - ท.๔๓๐๓ การปฏิบัติการยุทธ์หลัก พล.ท.โชคชัย วัฒนวรางกูร ( พ.อ.จเด็จ นาคแกมทอง ) ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ ห้องเรียน - การชี้แจงก่อนการเดินทางศึกษาสภาวะ ( สอศ.วทบ. ) ๒๑๐ แวดล้อมทางยุทธศาสตร์และการดูงาน ต่างประเทศ ๑๔๐๐ - ๑๖๐๐ - การชี้แจงก่อนการเดินทางศึกษาสภาวะ แวดล้อมทางยุทธศาสตร์และการดูงาน ต่างประเทศ ห้องเรียน : สายที่ ๑ สาธารณรัฐประชาชนจีน – ๒๐๑ ประเทศญี่ปุ่น “................” : สายที่ ๒ ประเทศญี่ปุ่น – สาธารณรัฐเกาหลี ห้อง ๑๑๒ : สายที่ ๓ ประเทศนิวซีแลนด์ – เครือรัฐ ออสเตรเลีย ห้องเรียน : สายที่ ๔ รัฐอิสราเอล - สาธารณรัฐตุรกี ๒๐๒, ๒๐๓หมายเหตุ - รายชื่อในวงเล็บคืออาจารย์ผู้รับผิดชอบต่อผู้บรรยายและห้องเรียน - กาหนดการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนุมัติ รับคาสั่ง ผบ.วทบ. (ลงชื่อ) พ.อ. ธนากร ทองศุข ( ธนากร ทองศุข ) สาเนาถูกต้อง รอง ผบ.วทบ. ( ฝบห. ) (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง ดารณี บุพพะกสิกร ๒๔ ก.พ.๕๔ ( ดารณี บุพพะกสิกร ) ประจากอง กปศ.สอศ.วทบ. ปฏิบัติหน้าที่ที่ กผศ.สอศ.วทบ. ๒๔ ก.พ.๕๔
  3. 3. (สาเนา) กาหนดการศึกษา หลักสูตรหลักประจา วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สัปดาห์ที่ ๑๙ ( ๗ – ๑๑ ก.พ.๕๔ ) วัน – เวลา สถานที่ หมายเลขรหัสวิชา/วิชา ผู้บรรยายและผู้รับผิดชอบวันจันทร์ที่ ๗ ก.พ.๕๔ ๐๘๐๐ - ๑๐๐๐ ห้องเรียน - ยท.๓๑๐๒/๑ พื้นฐานของยุทธศาสตร์ พ.อ.อานาจ พุกศรีสุข ๒๑๐ ทหาร ( สยผ.วทบ. ) ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ “................” - ท.๔๒๑๐ หลักนิยมการใช้กาลังตารวจ พล.ต.ต.ยุทธนา ตุงคะเสน ตระเวนชายแดนในการป้องกันประเทศ ( พ.อ.จเด็จ นาคแกมทอง ) ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ “................” - ท.๔๒๑๑ หลักนิยมการใช้กาลังของ ผู้บรรยายจาก กรมการปกครอง กองอาสารักษาดินแดน ( พ.อ.สุพัฒน์ สัมมา ) ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐ “................” - การศึกษาเชิงปฏิบัติการ วิชา ท.๔๒๑๑ ( สยผ.วทบ. ) หลักนิยมการใช้กาลังของกองอาสารักษา ดินแดนวันอังคารที่ ๘ ก.พ.๕๔ ๐๘๐๐ - ๑๐๐๐ ห้องเรียน - ยท.๓๑๐๒/๒ พื้นฐานของยุทธศาสตร์ พ.อ.อานาจ พุกศรีสุข ๒๑๐ ทหาร ( สยผ.วทบ. ) ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ “................” - ท.๔๒๑๓ การปฏิบัติการด้านข่าวสาร/ พ.อ.เกียรติชัย โอภาโส สารสนเทศ ( Information Operations ) ( พ.อ.สุพัฒน์ สัมมา ) ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ “................” - ท.๔๒๑๔ การปฏิบัติการทางทหารอื่นที่ พ.อ.ตุลธร นวพิตร ไม่ใช่สงคราม ( Military Operations ( พ.อ.จเด็จ นาคแกมทอง ) Other Than War) ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐ ห้องเรียน - การศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง “Speeches for Various Occasions” ๑๐๘ - กลุ่มที่ ๑ พ.อ.หญิง พรรณทิพย์ ชัยชูโชติ ๑๑๒ - กลุ่มที่ ๒ พ.อ.หญิง จุไรรัตน์ หาญไชโยภูมิ ๒๐๓ - กลุ่มที่ ๓ พ.ต.หญิง มนทิรา ยิ้มสมบุญ ๒๐๕ - กลุ่มที่ ๔ พ.อ.หญิง ขนิษฐา มหาทรัพย์ วันพุธที่ ๙ ก.พ.๕๔ ๐๘๐๐ - ๑๐๐๐ ห้องเรียน - ยท.๓๑๐๒/๓ พื้นฐานของยุทธศาสตร์ พ.อ.อานาจ พุกศรีสุข ๒๑๐ ทหาร ( สยผ.วทบ. ) ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ “................” - ท.๔๒๑๗ การส่งกาลังบารุงร่วม พ.อ.นันทภพ วรมิศร์ ( พ.อ.สุพัฒน์ สัมมา ) ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ “................” - ทบ.๑๓๐๖ งานกิจการพลเรือนของ ทบ. ผู้บรรยายจาก กร.ทบ. ( พ.อ.วรชัย ศรฤทธิ์ชิงชัย )
  4. 4. -๒- วัน – เวลา สถานที่ หมายเลขรหัสวิชา/วิชา ผู้บรรยายและผู้รับผิดชอบ ต่อ วันพุธที่ ๙ ก.พ.๕๔ ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐ ห้องเรียน - การศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง “Speeches Presentation” ๑๐๘ - กลุ่มที่ ๑ พ.อ.หญิง พรรณทิพย์ ชัยชูโชติ ๑๑๒ - กลุ่มที่ ๒ พ.อ.หญิง จุไรรัตน์ หาญไชโยภูมิ ๒๐๓ - กลุ่มที่ ๓ พ.ต.หญิง มนทิรา ยิ้มสมบุญ ๒๐๕ - กลุ่มที่ ๔ พ.อ.หญิง ขนิษฐา มหาทรัพย์วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ก.พ.๕๔ ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ห้องเรียน - ท.๔๒๑๖ การเตรียมห้องการรบด้าน พ.อ.ปรีชา ชุ่มประดิษฐ์ ๒๑๐ การข่าวร่วม (JIPB ) ( สยผ.วทบ. ) ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ “................” - ผบ.วทบ. พบ. นศ.วทบ. ชุดที่ ๕๖/ ( สอศ.วทบ. ) การชี้แจงการชมการฝึกร่วม/ ผสม Cobra Gold 2011 วันศุกร์ที่ ๑๑ ก.พ.๕๔ ๐๘๐๐ - ๑๐๐๐ ห้องเรียน - ยท.๓๑๐๒/๔ พื้นฐานของยุทธศาสตร์ พ.อ.อานาจ พุกศรีสุข ๒๑๐ ทหาร ( สยผ.วทบ. ) ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ “................” - ท.๔๒๑๕ กรรมวิธีเกี่ยวกับเป้าหมายร่วม พ.อ.ปรีชา ชุ่มประดิษฐ์ ( สยผ.วทบ. ) ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ “................” - ว.๕๒๐๐ การค้นคว้าเอกสารวิจัย ( สวบ.วทบ. ) ส่วนบุคคล หมายเหตุ - รายชื่อในวงเล็บคืออาจารย์ผู้รับผิดชอบต่อผู้บรรยายและห้องเรียน - กาหนดการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนุมัติ รับคาสั่ง ผบ.วทบ. (ลงชื่อ) พ.อ.ธนากร ทองศุข สาเนาถูกต้อง ( ธนากร ทองศุข )(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง ดารณี บุพพะกสิกร รอง ผบ.วทบ. ( ฝวก. ) ( ดารณี บุพพะกสิกร ) ประจา กปศ.สอศ.วทบ. ๒๖ ม.ค.๕๔ ปฏิบัติหน้าที่ที่ กผศ.สอศ.วทบ. ๒๖ ม.ค.๕๔

×