Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huraian sukatan-pelajaran-bm-t11

3,123 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Huraian sukatan-pelajaran-bm-t11

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAHURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH BAHASA MELAYU TINGKATAN SATU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 2. 2. KANDUNGANFalsafah Pendidikan Kebangsaan ivKata Pengantar vPendahuluan viMatlamat, Objektif dan Organisasi Kurikulum vi-viiiPenerangan Tentang Huraian Sukatan Pelajaran ix-xiStrategi Pengajaran Dan Pembelajaran xiii-xvSistem Bahasa xv-xviiKomponen Kesusasteraan Melayu xviiPengisian Kurikulum xviii-xixHuraian Sukatan Pelajaran 1-37 iii
 3. 3. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangpotensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insanyang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani,berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalahbertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. iv
 4. 4. Kata PengantarHuraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan Satu hinggaSukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni Tingkatan Lima menggariskan hasil pembelajaran yang perludan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan dikuasai oleh pelajar. Pernyataan dalam Huraian Hasilmurid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan Pembelajaran memberikan cabaran yang sesuai dengan pelajarpengetahuan pada abad ke-21. pada tahap tertinggi dalam pendidikan sekolah menengah. Huraian ini seharusnya dapat membantu guru merancang danDokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Gurudigalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang disemakmengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru, pensyarahdiharapkan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan maktab dan universiti, pegawai Kementerian Pendidikan, danpengajaran dan pembelajaran secara berkesan. individu yang mewakili badan-badan tertentu.Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangandiharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilai kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya Huraiantambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkankomunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.kecerdasan pelbagai, pembelajaran secara kontekstual, danpembelajaran secara konstruktivisme. Di samping itu, nilai murnidan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan.Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinankepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dandunia pekerjaan.Huraian Sukatan Pelajaran ini menjelaskan hasil pembelajaran (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)yang perlu dikuasai oleh murid berasaskan pendekatan masteri. PengarahHasil pembelajaran tersebut dinyatakan secara eksplisit mengikut Pusat Perkembangan Kurikulumtahap kesukaran isi kandungan dan tahap keupayaan murid. Hasil Kementerian Pendidikan Malaysia.pembelajaran diperingkatkan kepada tiga aras, iaitu Aras 1 (arasasas), Aras 2 (aras sederhana), dan Aras 3 (aras cemerlang). v
 5. 5. PENDAHULUANSelaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Huraian Sukatan Pelajaran memberikan gambaran menyeluruh tentangAkta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah mata pelajaran teras di kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah. Huraian Sukatan Pelajaransemua sekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayu berperanan ini mengandungi Matlamat, Objektif, dan Organisasi Kandungan.sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat di Malaysia. Organisasi Kandungan merangkumi Penggunaan Bahasa, KemahiranPendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap Bahasa, Aspek Bahasa, Hasil Pembelajaran, dan Pengisian Kurikulumbahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat, juga yang dijelaskan dalam dokumen ini.berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah airyang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan. Terdapat lima dokumen sampingan yang dikenali sebagai HuraianPendidikan Bahasa Melayu mempunyai potensi untuk dimartabatkan dan Sukatan Pelajaran yang berfungsi sebagai panduan untuk guru dalamdiperluas ke peringkat antarabangsa menerusi teknologi maklumat dan pengajaran dan pembelajaran. Huraian Sukatan Pelajaran ini disediakankomunikasi. bagi setiap tingkatan, iaitu dari tingkatan satu hingga tingkatan lima.Kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah bertujuan untuk memenuhihasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan yang MATLAMATseimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani, dan jasmani.Kurikulum Bahasa Melayu menyediakan murid menguasai kecekapan Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untukberbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan peraturan melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasitatabahasa secara betul dan tepat. Murid mampu mengungkapkan bidang bagi memenuhi keperluan diri dalam urusan harian, pendidikan danilmu daripada pelbagai disiplin atau mata pelajaran di samping pekerjaan.mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAHmerangkumi tiga bidang penggunaan bahasa, iaitu Bidang Interpersonal, MENENGAHBidang Maklumat, dan Bidang Estetik. Penumpuan pada bidang-bidang inimembolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan Pada akhir sekolah menengah murid dapat:dalam kehidupan harian, bidang pekerjaan, dan sebagai bahasa ilmuuntuk pembelajaran seumur hidup. Di samping itu, komponen i. melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan,kesusasteraan Melayu diharapkan dapat memupuk minat membaca dan perbincangan, dan penulisan untuk menjalin sertamelahirkan kenikmatan membaca serta penghayatan terhadap bahan mengeratkan hubungan, dan berurus untuk mendapatkansastera. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu juga memberikan barangan dan perkhidmatan;pertimbangan terhadap pelbagai gaya pembelajaran, minat, dankecerdasan yang berbeza antara satu sama lain di kalangan murid. Aktiviti ii. mendapat dan memproses maklumat secara kritis daripadakokurikulum yang dijalankan di luar waktu sekolah adalah penting sebagai pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton untuksokongan untuk memantapkan huraian sukatan pelajaran. memperoleh ilmu dan maklumat; vi
 6. 6. iii. menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan v. menyusun maklumat berdasarkan topik atau masalah yang dikaji menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, serta berserta alasan; menyebarkan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan; vi. menyampaikan maklumat berdasarkan kerangka penyampaian iv. mendengar, membaca, menonton, dan memberikan respons yang disediakan tentang sesuatu tajuk; kepada pelbagai bahan bacaan jenis maklumat dan bahan sastera; vii. membaca karya ilmu dan sastera untuk keseronokan serta memberikan pandangan secara keseluruhan tentang karya v. melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan tersebut; penulisan jenis maklumat dan imaginatif secara kreatif dan berkesan; dan viii. menghasilkan penulisan kreatif dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ungkapan, dan ayat yang betul dan gramatis; dan vi. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, dan perasaan cinta akan negara. ix. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, dan perasaan cinta akan negara yang diperoleh daripada pengalaman pembelajaran di bilik darjah.OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYUTINGKATAN SATU ORGANISASI KURIKULUMPada akhir tingkatan satu murid dapat: Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah ini i. berbicara dengan rakan mengenai hal peribadi, keluarga, jiran mengandungi: dan peristiwa menarik dengan menggunakan bahasa yang a. Penggunaan Bahasa santun; Penggunaan Bahasa merangkumi tiga bidang utama, iaitu Bidang ii. berbincang dan mengemukakan idea yang bernas tentang Interpersonal, Bidang Maklumat, dan Bidang Estetik. Bagi setiap sesuatu perkara untuk mencapai kata sepakat; bidang tersebut terdapat Hasil Pembelajaran Utama dan Hasil Pembelajaran Khusus yang perlu dikuasai oleh murid. iii. berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan dengan menggunakan ungkapan dan ayat yang sesuai; Penggunaan bahasa bagi Bidang Interpersonal membolehkan murid memulakan, membina, dan mengekalkan hubungan dengan rakan rapat atau dengan orang lain melalui perkongsian idea semasa iv. membaca dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan, berinteraksi sosial atau berurus bagi tujuan komersial. Penggunaan mendengar dan menonton pelbagai bahan ilmu dan karya sastera bahasa bagi Bidang Maklumat membolehkan murid memperoleh dan untuk mengumpulkan maklumat. menyampaikan maklumat serta ilmu kepada pihak tertentu. Penggunaan bahasa bagi Bidang Estetik membolehkan murid vii
 7. 7. menikmati karya sastera, bercerita, melahirkan idea serta perasaan Kemahiran Menulis merujuk kepada keupayaan murid menghasilkan secara kreatif. pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat Bidang Interpersonal memberikan fokus pada kemahiran lisan iaitu, yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Namun begitu, jelas dan kemas. kemahiran membaca, dan menulis perlu juga diterapkan di mana- c. Hasil Pembelajaran mana yang sesuai contohnya membaca dan menulis surat untuk tujuan sosial. Bidang Maklumat dan Bidang Estetik pula memberikan Hasil Pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada objektif fokus dan penekanan pada kemahiran membaca dan menulis di kurikulum bahasa. Pernyataan hasil pembelajaran merupakan samping menerapkan kemahiran mendengar dan bertutur. Bidang petunjuk yang jelas tentang apa yang harus dicapai oleh murid. Oleh Maklumat menekankan topik ilmu manakala Bidang Estetik lebih itu, hasil pembelajaran memerlukan pendekatan yang berfokus pada bertumpu pada topik imaginatif. strategi bilik darjah yang paling berkesan agar murid menguasai hasil tersebut. Justeru, hasil pembelajaran dapat membantu guru memilihb. Kemahiran Bahasa kandungan, kaedah, sumber, dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan. Selain itu, hasil pembelajaran juga membantu dalam Kemahiran Bahasa meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. membaca, dan menulis. Kemahiran Bahasa ini merupakan teras Terdapat dua hasil pembelajaran dalam kurikulum Bahasa Melayu, kepada penguasaan bahasa baku. iaitu Hasil Pembelajaran Utama dan Hasil Pembelajaran Khusus. Hasil pembelajaran utama dapat dicapai dengan menguasai hasil Kemahiran Mendengar merujuk kepada keupayaan murid pembelajaran khusus. mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti soal jawab, perbincangan, d. Sistem Bahasa ucapan, lakonan, dan temu bual. Sistem Bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada bahasa Melayu baku yang terdiri daripada tatabahasa, kosa kata, Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid peribahasa, ejaan, dan sebutan dan intonasi. Aspek tatabahasa menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis merangkumi morfologi dan sintaksis manakala aspek kosa kata terdiri dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul daripada kosa kata umum dan istilah. secara sopan. Penekanan diberikan kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai. e. Komponen Kesusasteraan Melayu Kemahiran Membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca Komponen Kesusasteraan Melayu diajarkan dalam mata pelajaran dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Bahasa Melayu merangkumi genre novel, cerpen, prosa tradisional, drama, puisi baru dan pusi tradisional. Melalui komponen ini Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan diharapkan minat membaca, keseronokan membaca, dan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan penghayatan terhadap bahan sastera dapat dipupuk. pelbagai teknik bacaan. viii
 8. 8. f. Pengisian Kurikulum • Hasil Pembelajaran Khusus Pengisian Kurikulum terdiri daripada elemen yang mencantumkan Hasil Pembelajaran Khusus ialah perincian kecekapan berbahasa teras utama dalam kehidupan masyarakat Malaysia dan bagi Hasil Pembelajaran Utama. Kemahiran mendengar, bertutur, perkembangan terkini dalam pendidikan, iaitu ilmu, nilai, membaca dan menulis terangkum dalam pernyataan Hasil kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai Pembelajaran Khusus. Hasil Pembelajaran Khusus disusun dari tambah iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, peringkat mudah ke peringkat yang lebih sukar, dan harus dikuasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kajian masa depan, oleh murid bagi setiap tingkatan. kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual. Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh Setiap bidang Penggunaan Bahasa mempunyai sejumlah Hasil murid dalam dunia pekerjaan. Di samping itu, pendidikan nilai, Pembelajaran Utama, manakala setiap Hasil Pembelajaran Utama terbina kewarganegaraan, dan patriotisme diberikan penekanan selaras daripada sejumlah Hasil Pembelajaran Khusus tertentu yang perlu dengan matlamat negara membangunkan masyarakat madani. dikuasai oleh murid. Penomboran hasil pembelajaran mengikut bidang Penggunaan Bahasa adalah seperti yang berikut:PENERANGAN TENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARAN Hasil Penggunaan Pembelajaran Hasil Pembelajaran KhususHuraian Sukatan Pelajaran Tingkatan Satu dipersembahkan dalam tiga Bahasa Utamalajur. Lajur pertama ialah pernyataan Hasil Pembelajaran seperti yangterdapat dalam Sukatan Pelajaran. Lajur kedua ialah Huraian Hasil 1.0 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6Pembelajaran, dan Lajur ketiga ialah Cadangan Aktiviti/Sumber/Catatan. 2.0 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5 InterpersonalHasil Pembelajaran 3.0 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 4.0 4.1 dan 4.2Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayumemberikan tumpuan pada murid untuk menguasai hasil pembelajaran. 5.0 5.1, 5.2, dan 5.3Hasil Pembelajaran ini terdiri daripada: 6.0 6.1, 6.2, dan 6.3• Hasil Pembelajaran Utama 7.0 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, dan 7.7 Maklumat 8.0 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, dan 8.8 Hasil Pembelajaran Utama ialah pernyataan kecekapan berbahasa yang ditafsirkan daripada Objektif Kurikulum Bahasa Melayu. 9.0 9.1, 9.2, 9.3, dan 9.4 Pernyataan kecekapan berbahasa ini merangkumi bidang 10.0 10.1 10.2 10. 3 10.4 10.5 dan 10.6 interpersonal, maklumat, dan estetik. Estetik 11.0 11.1, 11.2, dan 11.3 12.0 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, dan 12.6 ix
 9. 9. Huraian Hasil PembelajaranHuraian Hasil Pembelajaran dalam lajur 2 menyatakan secara jelas araskemahiran yang perlu dicapai oleh murid mengikut tahap keupayaan dankemajuan mereka sama ada pada Aras 1, Aras 2, atau Aras 3. PenyataanAras 1 hingga Aras 3 dalam Huraian Hasil Pembelajaran ialah perincianbagi Hasil Pembelajaran Khusus. Pemeringkatan berdasarkan aras inisejajar dengan pembelajaran masteri dan membolehkan murid yangcemerlang terus maju tanpa mengabaikan murid yang berpencapaianrendah. Aras 1 ialah aras paling asas yang harus dicapai oleh semuamurid. Kandungan kurikulum bagi aras ini adalah yang paling minimumyang harus dikuasai oleh semua murid tingkatan tiga. Aras 2 ialah arasbagi murid yang berpencapaian sederhana manakala Aras 3 ialah araspaling tinggi bagi murid yang berpencapaian cemerlang.Apabila seseorang yang murid berupaya mencapai Aras 1, maka merekaboleh meneruskan pembelajaran ke Aras 2 dan seterusnya ke Aras 3.Sekiranya seseorang murid masih tidak berupaya mencapai Aras 1, makaguru hendaklah melatih dan membimbing murid tersebut sehingga merekamenguasai aras tersebut sepenuhnya. Dalam hal ini, penilaian terhadappencapaian murid bagi setiap aras perlu dilaksanakan untuk mengenalpasti sama ada murid perlu dibimbing lagi atau boleh beralih ke pelajaranseterusnya.Cadangan Aktiviti / Sumber/CatatanCadangan Aktiviti / Sumber/ Catatan mengandungi cadangan aktivitipengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu belajar di bilik darjah.Cadangan tersebut disesuaikan dengan Huraian Hasil Pembelajaran sertamengambil kira elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum,contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihan menggunakan kajianmasa depan dan jenis kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorangmurid. Semua cadangan ini hanyalah sebagai panduan untuk guru. Guruboleh mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti lain yang sesuaidengan kebolehan murid. x
 10. 10. Contoh Pemaparan Huraian Sukatan Pelajaran T1 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber/Catatan 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra Aras 1 • Melaksanakan lakonan spontan yang 1.1 Berbual dan berbicara i. Berbual dengan menunjukkan situasi kekeluargaan tentang perkara yang menggunakan sebutan, dengan menggunakan kata panggilan berkaitan kehidupan harian intonasi, kata dan ungkapan yang sesuai dan bertatasusila. Contoh: yang menyentuh diri, yang sesuai dan Berbual ketika makan malam dan keluarga, rakan, dan mengemukakan idea yang bercerita tentang hal di sekolah atau di masyarakat dengan relevan dengan topik. tempat kerja. menggunakan kata, sebutan dan intonasi, serta nada yang sesuai. Hasil Pembelajaran Khusus Kemahiran Hasil Pembelajaran Utama Berbahasa xi
 11. 11. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilikPendekatan Berpusatkan Murid darjah.Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Bahasa Melayuharuslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan Bacaan Luasmenguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu, murid Bacaan luas memberikan peluang kepada murid untuk menimba ilmudapat membina keyakinan berbahasa. Pendekatan berpusatkan murid pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik bagi meningkatkan dayaselari dengan pembelajaran masteri yang menekankan keperluan berfikir dan minat ingin terus membaca. Bacaan luas boleh dijalankanmemastikan murid menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan. dalam pendidikan Bahasa Melayu dengan menggunakan bahan-bahanMelalui pembelajaran masteri murid diberi peluang untuk maju mengikut ilmiah dan sastera. Pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakankadar keupayaan mereka sendiri. Dalam hal ini aktiviti penilaian, secara serapan.pemulihan, dan pengayaan perlu dijadikan sebahagian daripada prosespengajaran dan pembelajaran. Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan yang penting dalam prosesKepelbagaian Teknik pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa kemahiranPendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah menggalakkan dapat dikuaai serentak. Penggabungjalinan berlaku antara hasilpenggunaan pelbagai kaedah mengajar. Guru boleh memilih pendekatan, pembelajaran daripada bidang penggunaan bahasa, serta antarakaedah serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kemahiran berbahasa dengan tatabahasa, kosa kata, dan peribahasa.kebolehan murid. Kaedah dan teknik perbincangan, simulasi, projek, dan Penggabungjalinan unsur-unsur tertentu dihuraikan seperti yang berikut :inkuri berasaskan pembelajaran kajian masa depan, kecerdasanpelbagai, konstruktivisme dan kontekstual umpamanya, meningkatkanminat murid terhadap pelajaran. Keberkesanan pengajaran bergantung i. Kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca,pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu dan teknologi yang dan menulis boleh digabungkan dalam proses pengajaran dandapat merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan pembelajaran, sekurang-kurangnya antara dua kemahiran. Kemahirankreatif, berkomunikasi dan berinteraksi. bahasa dinyatakan dalam lajur huraian hasil pembelajaran. Aktiviti bahasa boleh dijalankan dengan menggunakan kemahiran bahasaKepelbagaian Sumber Bahan untuk mencapai Hasil Pembelajaran Khusus dan Hasil PembelajaranPenggunaan perpustakaan, pusat sumber dan komputer sangatlah Utama.digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, interne, ii. Tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dalam konteksperisian kursus serta bahan sastera dan bukan sastera hendaklah dengan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga untuk bacaanluas. iii. Kosa kata dan peribahasa yang hendak diajarkan harus digabungkan secara terancang dengan kemahiran mendengar dan bertutur dalamPenggunaan Tatabahasa yang Tepat aktiviti lakonan atau perbahasan misalnya, membaca teks yangPendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah menekankan penggunaan mengandungi kosa kata sama ada kata umum istilah sertatatabahasa mengikut kemampuan murid. Untuk mencapai tujuan tersebut, peribahasa, dan menggunakannya dengan betul di mana-mana yangguru perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak sesuai dalam pertuturan dan penulisan. xii
 12. 12. • Menganalisis iv. Hasil pembelajaran khusus dalam bidang atau antara bidang boleh digabungkan semasa pengajaran dan pembelajaran. • Mengesan kecondongan pendapat • Mengenal pasti sebab akibat Penyerapan Penyerapan ialah proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu, nilai murni, • Meramal dan kemahiran bernilai tambah yang dipelajari semasa pengajaran dan • Mensistesis pembelajaran Bahasa Melayu. Penyerapan unsur-unsur tertentu dihuraikan seperti yang berikut: • Mengitlak • Membuat analogi i. Isi pelajaran Bahasa Melayu menyerapkan pelbagai bidang ilmu serta pelbagai tema yang mencakup hal-hal persendirian dan • Membuat inferens kemasyarakatan. • Membuat kesimpulanii. Semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Malaysia • Menginterpretasi, mentafsir yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan hendaklah diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa • Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan Melayu. Meskipun penyerapan dilakukan secara sedar dan terancang • Menilai namun murid menyerap ilmu dan nilai tersebut secara natural. • Menjana ideaiii. Kemahiran berfikir hendaklah diserapkan secara terancang dengan • Merumus, meringkas kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, dan menulis. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu ini memberikan penekanan pada • Membuat keputusan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam pengajaran dan • Menyelesaikan masalah pembelajaran. Jenis kemahiran berfiklir yang dinyatakan di atas bertujuan untuk Jenis Kemahiran Berfikir Dalam Bahasa Untuk membolehkan kemahiran berfikir tersebut dikuasai murid, alat berfikir seperti penyusun grafik, soalan (bertumpu, bercapah dan • Mencirikan lingkaran soalan) serta peta minda perlu digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. • Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan • Membuat kaitan dan perhubungan iv. Kemahiran bernilai tambah yang lain iaitu kemahiran teknologii maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar belajar cara belajar, • Membanding dan membeza kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran • Menyusun atur konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual juga perlu diserapkan dengan mengambil kira kesesuaiannya dengan hasil pembelajaran • Mengenal pasti kenyataan benar atau palsu yang ingin dicapai, kebolehan murid, serta sumber yang ada. • Membezakan fakta dengan pendapat xiii
 13. 13. Penilaian • MorfologiPenilaian ialah sebahagian daripada proses pengajaran danpembelajaran. Penilaian merupakan aktiviti untuk mendapatkan Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentukmaklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu hasil dan penggolongan kata. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyipembelajaran dan objektif pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yangpenilaian yang berterusan perlu dijalankan. Melalui penilaian yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama adaberterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan,terhadap seseorang murid, sama ada dalam bentuk aktiviti pemulihan pemajmukan, dan penggandaan. Penggolongan kata ialah prosesatau pengayaan. menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam golongan kata yang sama. AspekPemulihan morfologi yang diberikan tumpuan ialah:Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai hasilpembelajaran yang belum dicapai. Aktiviti ini dilaksanakan mengikut a. Struktur kata yang merujuk kepada pola suku kata bagi:kadar kemampuan murid. - kata asli bahasa Melayu - kata pinjaman bahasa MelayuPengayaanAktiviti pengayaan perlu diberikan penekanan kerana murid berbeza b. Bentuk kata terdiri daripada:tahap kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Murid yang menguasai - bentuk kata tunggalhasil pembelajaran lebih awal atau dalam jangka masa yang ditetapkan - bentuk kata terbitandiberi aktiviti yang dilaksanakan secara bersendirian atau dengan - bentuk kata majmukbimbingan guru. - bentuk kata ganda Proses pembentukan kata bahasa Melayu meliputi:SISTEM BAHASA - pengimbuhanSistem bahasa berfokus pada pengajaran dan pembelajaran tatabahasa, - penggandaankosa kata, sebutan dan intonasi. Penerangan ringkas bagi perkara - pemajmukantersebut dinyatakan di bawah. Antara ketiga-tiga proses pembentukan di atas, yang amat kompleks i. Tatabahasa ialah pengimbuhan. Oleh itu, penekanan hendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari sudut bentuk dan makna, Tatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan berbahasa dan termasuk aspek baru dalam proses pengimbuhan. diajarkan secara terancang dalam konteks untuk ketepatan berbahasa. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan c. Golongan kata terdiri daripada : sintaksis. Namun begitu, aspek sebutan dan intonasi perlu diberi i. kata nama penekanan dalam kecekapan berbahasa. ii. kata kerja iii. kata adjektif iv. kata tugas xiv
 14. 14. • Sintaksis Intonasi ayat bahasa Melayu hendaklah diajarkan Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, mengikut pola ayat yang berikut: dan binaan atau konstruksi ayat. Ini bermakna, bidang sintaksis - ayat penyata ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari - ayat tanya kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok - ayat perintah perkataan untuk membentuk ayat. Aspek sintaksis yang diberikan - ayat terbalik atau songsang tumpuan ialah: - ayat pasif a. Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata, frasa, klusa dan Pola intonasi bagi ayat yang panjang juga perlu diajarkan pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat agar murid dapat menyampaikan maksud dengan jelas. b. Jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, dan ayat seruan * Buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu ialah buku tatabahasa c. Ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan d. Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang. pembelajaran. e. Binaan ayat: - ayat dasar * Buku Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia Edisi Kedua ialah - tunggal buku panduan ejaan yang menjadi rujukan dalam pembelajaran - ayat terbitan atau majmuk dan pengajaran. f. Proses penerbitan ayat: iv. Kosa kata - Konsep ayat terbitan - Proses pengguguran Kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah. Penguasaan - Proses penyusunan semula kosa kata ini adalah lanjutan daripada peringkat sekolah rendah. - Proses peluasan Penguasaan kosa kata tersebut perlu ditingkatkan dan dikembangkan selaras dengan pertambahan ilmu dalam bidang mata pelajaran g. Aspek tanda baca peringkat sekolah menengah.ii. Sistem Ejaan v. Peribahasa Perkara yang ditekankan ialah: - pola keselarasan huruf vokal Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, - ejaan kata pinjaman bidalan, perbilangan, kata-kata hikmat dan bahasa kiasan yang perlu - ejaan kata dasar dan kata terbitan diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. Pemilihan peribahasa, kata-kata hikmat dan bahasa kiasan hendaklah mengutamakaniii. Sebutan dan Intonasi falsafah, keperibadian dan nilai murni masyarakat Malaysia. Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut dengan betul Penguasaan peribahasa ini merupakan lanjutan daripada penguasaan Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah sebutan peribahasa pada peringkat sekolah rendah. Peribahasa hendaklah bahasa Melayu baku. xv
 15. 15. diajarkan dalam konteks. Buku-buku peribahasa Melayu boleh dijadikan sumber rujukan. b. NilaiKOMPONEN KESUSASTERAAN MELAYU Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlakKomponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan nilai murni bertujuanmeliputi karya sastera yang berbentuk novel, cerpen, sajak, drama, cerita untuk membentuk generasi mudah yang berhemah tinggi danklasik, dan puisi lama iaitu pantun, syair, gurindam, seloka dan bahasa berperibadi mulia. Pemahaman dan kesedaran tentang nilaiberirama. Novel dan antologi sastera yang diperakukan oleh Kementerian masyarakat Malaysia harus diterapkan dengan terancang samaPendidikan hendaklah digunakan. ada secara langsung atau tidak langsung dan dilanjutkan di peringkat antarabangsa selaras dengan keperluan globalisasi. * Senarai karya komponen kesusasteraan Melayu dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 merujuk kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Nilai murni ini ialah: 5/2000 bertarikh 23 Februari 2000. Senarai karya mungkin akan bertukar dari masa ke masa. • Baik hati • Keberanian • Kerajinan • Keyakinan • Keadilan • Berdikari • Kejujuran • Tanggungjawab • Rasional • PatriotikPENGISIAN KURIKULUM • Kesyukuran • Kasih sayang • Kerjasama • MenghargaiTerdapat beberapa elemen dalam pengisian kurikulum, iaitu ilmu daripada • Hemah tinggi • Hormat-menghormatipelbagai bidang ilmu dan disiplin, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran • Kesederhanaan • Ketekunanbernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat • Kebebasan • Semangatdan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, • Kebersihan fizikal kemasyarakatankecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran dan mentalkontekstual. Semua elemen ini diajarkan dalam konteks bagi ketiga-tigabidang yang terdapat dalam Penggunaan Bahasa. Penerangan ringkasbagi setiap pengisian ini diberikan di bawah. c. Kewarganegaraan a. Ilmu Unsur patriotisme dan kewarganegaraan yang diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran memberikan penekanan Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, contohnya pada pemupukan semangat cinta dan taat kepada tanah air. ilmu bidang sains dan geografi yang boleh digunakan untuk Di samping itu, pemupukan unsur ini bertujuan untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. melahirkan warganegara yang baik dan meningkatkan Pengetahuan juga termasuk perkara semasa yang boleh komitmen terhadap bangsa dan negara. dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. xvi
 16. 16. menghantar dan menerima e-mel, menggunakan aplikasid. Peraturan Sosiobudaya perisian dalam menyempurnakan tugasan harian, dan memperoleh maklumat yang terdapat dalam Internet. Peraturan sosiobudaya dalam pembelajaran Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa, laras bahasa, dan peribahasa. iii. Kemahiran Belajar Cara Belajar Peraturan ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. Kemahiran belajar cara belajar ialah penguasaan teknik belajar cara belajar. Kemahiran ini dapat menanam sikape. Kemahiran Bernilai Tambah dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid dapat Kemahiran bernilai tambah mengutamakan pengalaman di mengemaskinikan pengetahuan dan cekap bertindak bilik darjah sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar untuk menghadapi dunia yang sering berubah. murid serta senario dunia yang global. iv. Kajian Masa Depan Sehubungan dengan itu, kurikulum Bahasa Melayu menyepadukan kemahiran lain agar memenuhi keperluan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pembelajaran semasa pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran bernilai bagi membolehkan murid menyedari sesuatu isu atau tambah yang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir, permasalahan yang berlaku pada masa lampau, masa kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran kini, dan masa depan. Ini bermakna murid dapat membuat belajar belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan ramalan, menjangka akibat, serta mengendalikan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran perubahan supaya murid dapat manfaat yang maksimum. kontekstual. Penjelasannya adalah seperti yang berikut: v. Kecerdasan Pelbagai i. Kemahiran berfikir Kecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik, logik- Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui soalan matematik, muzik, kinestetik, visual-ruang, interpersonal, dan aktiviti yang mememrlukan pemikiran kritis dan kreatif intrapersonal, dan naturalis. Oleh itu, guru perlu dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menulis. Kemahiran berfikir sama ada dari segi menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. harian dan kerjaya murid pada masa depan. Ii Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka boleh menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti xvii
 17. 17. vi. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, lebih yakin, dan lebih seronok untuk belajar sepanjang hayat.v. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid, masyarakat, dan alam pekerjaan. Pembelajaran kontekstual disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai, secara konkrit, serta melibatkan latih amal dan berfikir. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevenan pembelajaran dengan kehidupan mereka. xviii
 18. 18. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan SatuHasil Pembelajaran Bidang InterpersonalBidang Interpersonal berfokus pada keupayaan murid berkomunikasi berasaskan bahasa dengan menggunakan kata, frasa, rangkai kata,ungkapan, dan ayat yang betul dan tepat secara bertatasusila. Bidang ini juga bertujuan untuk mengekalkan hubungan dengan rakanrapat atau orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi sosial atau berurus bagi tujuan komersial. Hasil Pembelajaran Utamadan Hasil Pembelajaran Khusus yang dapat dicapai oleh murid dalam Bidang Interpersonal ialah berinteraksi, memberikan pendapat,berunding, membuat pertimbangan dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. T1 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan 2.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra Aras 1 1.1 Berbual dan berbicara tentang ii. Berbual dengan keluarga dengan • Melaksanakan lakonan spontan yang perkara yang berkaitan dengan menggunakan sebutan, intonasi, kata menunjukkan situasi kekeluargaan dengan kehidupan harian yang dan ungkapan yang sesuai dan menggunakan kata panggilan yang sesuai menyentuh diri, keluarga, mengemukakan idea yang relevan dan bertatasusila. rakan, dan masyarakat dengan dengan topik. Contoh : Berbual ketika makan malam menggunakan kata, intonasi, dan bercerita tentang hal atau dan nada yang sesuai. masalah yang timbul di sekolah 1.2 Mendengar dan memberikan atau di tempat kerja. respons secara lisan dan iii. Menyapa dan memperkenalkan diri • Melakonkan situasi memperkenalkan rakan bertulis tentang sesuatu yang kepada seseorang dan baru kepada orang tertentu seperti ibu diperihalkan oleh orang lain. memperkenalkan seseorang kepada bapa, jiran. orang lain dengan mesra dan 1.3 Menyampaikan maksud yang santun. tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang iv. Memahami dan menggunakan • Menyenaraikan secara bertulis kata dikemukakan dengan gelaran atau panggilan yang sesuai panggilan yang diperdengarkan. menggunakan kata dan bagi seseorang. Contoh: Pak Long, Pakcik, Makcik,Tuan, ungkapan yang sesuai. Puan, Saudara dan Tuan Haji. 1
 19. 19. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan SatuT1 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan 1.4 Bersoal jawab secara • Menulis dialog dalam konteks aktiviti soaial bertatasusila tentang sesuatu dengan menyelitkan kata gelaran dalam perkara dengan menggunakan keluarga, semenda atau bukan keluarga pelbagai soalan. misalnya dalam situasi majlis perkahwinan. 1.5 Berbincang dan membidas iv. Menyatakan maksud kata atau • Menjelaskan maksud tersirat dalam hujah dengan sopan dalam pernyataan secara lisan ketika perbualan. pelbagai situasi. berbual dengan rakan. Contoh:“Kebanyakan atlet kita jaguh kampung.” 1.6 Menyatakan perasaan secara ‘jaguh kampung’ bermaksud juara atau berterus terang dan beradab orang yang handal di tempat atau di tentang sesuatu perkara untuk negara sendiri. mengekalkan hubungan v. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan • Menyoal tentang sesuatu peristiwa sosial serta pengalaman, dan memberikan dengan menggunakan soalan aras rendah jawapan yang sesuai dalam seperti apa, bila dan mengapa. perbualan secara bertatasusila. vi. Mendengar sesuatu perkara dengan teliti dan memberikan reaksi yang • Menjalankan main peranan aktiviti menunjukkan simpati terhadap nasib menziarah bapa rakan di hospital dan malang yang menimpa seseorang. mengucapkan kata simpati serta menawarkan pertolongan tertentu. 2
 20. 20. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan SatuT1 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan vii. Memohon maaf dan memberikan • Menjalankan aktiviti simulasi situasi kemaafan kerana kesilapan yang memohon kemaafan kerana merosakkan dilakukan dan kelalaian. sesuatu alat kepunyaan orang lain tanpa sengaja. Contoh: Percakapan antara anak dengan bapa atau antara rakan sebaya. viii. Mengucapkan terima kasih dan • Menjalankan aktiviti main peranan dan membalas terima kasih secara ikhlas simulasi situasi ucapan terima kasih atas sesuatu pemberian yang - selepas menerima hadiah atau berbentuk material dan bukan menerima bantuan rakan dalam material. menyudahkan tugasan. - setelah pengetua memaafkan pelajar atas suatu salah laku. 3
 21. 21. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan SatuT1 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan Aras 2 i. Mendengar sesuatu perkara dengan • Bercerita tentang sesuatu insiden yang teliti dan memberikan reaksi yang menyayat hati seperti ditimpa kemalangan menunjukkan empati. (benar atau rekaan) dan memberikan reaksi empati terhadap cerita berkenaan. ii. Memberikan respons secara sopan • Menjawab soalan yang lebih rumit ketika terhadap soalan yang dikemukakan berbual dengan memberikan maklumat dengan memberikan maklumat yang secara jelas. diperlukan. iii. Memberikan ucapan selamat kepada • Menelefon rakan untuk menyampaikan seseorang secara lisan dan dalam ucapan selamat/ simpati. bentuk nota. Contoh: Ucapan tahniah, takziah, terima kasih. • Menulis nota ringkas atau kad ucapan tentang perkara tersebut. iv. Memberikan panduan tentang • Memberikan tunjuk cara melakukan sesuatu perkara kepada seseorang. sesuatu kepada rakan. Contoh: Cara melayari Internet atau membela ikan dalam akuarium. 4
 22. 22. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan SatuT1 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan Aras 3 i. Menyatakan perasaan diri sendiri • Menulis nota pendek dalam kad untuk kepada seseorang. menyatakan penghargaan atas rasa setia kawan serta keprihatinan yang ditunjukkan, dan mengaku kesalahan. Nota: selitkan kata, pantun dan madah yang bermakna. ii. Mengemukakan pandangan dan • Membincangkan dan mengkritik sesuatu isu kritikan yang membina. semasa dalam situasi perbualan secara objektif. Contoh: Kandungan bahan kimia dalam ubatan. iii. Memilih topik yang sesuai untuk • Memulakan perbualan dengan meminta memulakan perbualan yang lebih pandangan pihak kedua tentang sesuatu membina. topik seperti model terbaru kereta nasional. 5
 23. 23. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan SatuT1 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan Aras 1 2.1 Mencetuskan idea yang bernas i. Mengenal pasti isi penting dan isu • Menonton rakaman video sesi semasa memberikan pendapat yang dibincangkan dalam pergaulan perbincangan suatu rancangan televisyen dalam perbincangan. sosial. tentang sesuatu konflik dan memutuskan pihak yang benar. 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan. • Berbincang dalam kumpulan tentang topik “Batas pergaulan antara lelaki dan 2.3 Memperkuat hujah dengan perempuan” menggunakan contoh dan bukti. 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. 2.5 Memberikan penjelasan secara Aras 2 spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan i. Mengenal pasti dan menggunakan • Mendengar kata-kata yang menarik pidato / isu yang dikemukakan. kata-kata yang dapat memberikan pembentangan. Contoh: Ucapan Perdana impak dalam penyampaian. Menteri. ii. Menyatakan hubung kait antara • Menghasilkan peta minda untuk sesuatu perkara dengan perkara menghubungkaitkan idea. Contoh: yang lain Mengaitkan kesan pembinaan empangan kepada kawasan sekitaran. 6
 24. 24. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan SatuT1 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan Aras 3 i. Menghuraikan sesuatu perkara • Berbincang dan memberikan penjelasan berdasarkan pengetahuan dan sesuatu isu berdasarkan keratan akhbar. pengalaman sedia ada. Contoh isu: Muzik tempatan harus bertunjangkan muzik tradisonal. Nota: Murid tidak semestinya bersetuju dengan pernyataan yang diberikan. ii. Membuat kesimpulan semua • Menulis kesimpulan tentang tajuk pendapat yang dikemukakan oleh perbincangan berdasarkan satu pelbagai pihak dalam perbincangan. pandangan tertentu. 7
 25. 25. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan SatuT1 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata Aras 1 sepakat 3.1 Berbincang dengan i. Memilih dan menggunakan kata dan • Menjalankan simulasi perundingan pihak menggunakan ragam bahasa ayat yang sesuai dalam perundingan. pengurusan sekolah dan pihak ibu bapa. dan gaya pengucapan yang Contoh: Permintaan ibu bapa agar kelas betul semasa berunding. tambahan diadakan dua kali seminggu tetapi kelas pada hujung minggu dibatalkan. 3.2 Berbincang untuk menerima ii. Mengemukakan pandangan dengan dan menolak pandangan orang menggunakan sebutan, intonasi dan • Mendengar hujah dengan teliti dan bersoal lain secara terbuka untuk nada yang sesuai. jawab untuk menyetujui atau menolak mencapai kata sepakat. pandangan orang lain dalam situasi di atas. Contoh hujah: Kelas tambahan dua kali seminggu adalah tidak mencukupi bagi 3.3 Menyatakan pendirian yang tujuan ulang kaji. jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan. • Mengulas cara penyampaian dalam situasi perundingan di atas. Pelajar meninjau aspek seperti pemilihan kata, unsur 3.4 Mempertimbangkan semua paralinguistik dan gaya perbincangan. aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak. 8
 26. 26. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan SatuT1 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan Aras 2 i. Mengemukakan pandangan peribadi • Mengulas aspek tertentu dalam satu sesi dan pandangan balas secara kritis perundingan. Dengan merujuk kepada isu berdasarkan pemerhatian dan di atas, contoh pandangan balas ibu bapa pengalaman dalam perundingan. ialah kelas tambahan tidak perlu jika pengajaran yang berkesan dan latihan yang cukup diberikan. ii. Menjelaskan pendirian tentang sesuatu perkara. • Bersoal jawab tentang sesuatu topik berdasarkan pengamatan dan pengalaman pelajar. Contoh: kelas tambahan yang kerap menjadikan pelajar letih dan menjejaskan tumpuan. Aras 3 i. Membuat pertimbangan yang wajar • Membincangkan isi kandungan kertas dan mencadangkan langkah cadangan untuk mencari langkah penyelesaian terhadap pendapat penyelesaian bagi suatu isu misalnya yang dikemukakan dalam masalah pembuangan sampah di kawasan perundingan. pinggir atau luar bandar. Contoh cadangan penyelesaian yang harus dipertimbangkan: - membuat lubang untuk menanam sampah; atau - menjadi sampah sebagai bahan tambak. 9
 27. 27. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan SatuT1 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan Aras 1 4.1 Mengesan kecondongan i. Mengenal pasti kecondongan • Membaca dan meneliti dua laporan tentang pendapat dan menimbangkan pendapat berhubung dengan isu yang sama, dan membuat laporan yang pelbagai pilihan untuk sesuatu isu. lebih saksama tentang isu tersebut. menyelesaikan masalah dan Contoh: Petempatan setinggan. membuat keputusan. 4.2 Menjelaskan dan membuktikan Aras 2 pertimbangan secara rasional dan adil bagi meyakinkan pihak i. Mengambil kira pandangan pelbagai • Menyenaraikan dan menyusun rasional yang terlibat. pihak untuk membuat pertimbangan. secara terperinci secara lisan tentang isu di atas. • Menulis ulasan tentang perkara yang dibincangkan. 10
 28. 28. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan SatuT1 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan Aras 3 i. Mengemukakan fakta sebagai bukti • Mendapatkan data dan fakta yang relevan untuk meyakinkan orang lain dalam daripada bahan yang dibaca untuk membuat keputusan. mengesahkan keputusan. Contoh: Permasalahan setinggan. • Menulis rasional terhadap keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang diberikan bagi meyakinkan pihak berkenaan. 11
 29. 29. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan SatuT1 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu Aras 1 5.1 Berbicara dan merayu dengan i. Mengemukakan pendapat untuk • Mendengar secara aktif nada kata, menggunakan kata, ungkapan, memujuk pihak lain dengan ungkapan dan ayat dalam dialog. Contoh: dan ayat yang dapat menggunakan kata, ungkapan, Situasi seseorang memujuk rakannya memberikan kesan memujuk ayat, intonasi, dan gaya pengucapan untuk turut serta dalam aktiviti kembara di untuk mendapatkan sesuatu. yang sesuai. hutan semasa cuti sekolah. 5.2 Menggunakan hujah yang • Mengajuk intonasi dan gaya pengucapan bernas dan meyakinkan untuk dalam dialog yang diperdengarkan. mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai situasi. 5.3 Merayu dengan menggunakan Aras 2 strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain. i. Mengemukakan hujah dan alasan • Membuat simulasi memujuk rakan dengan yang sesuai untuk meyakinkan pihak memberikan hujah tertentu agar dia lain. bersetuju menyertai pengembaraan di hutan. ii. Memberikan penegasan dan • Nota: Penegasan boleh dibuat menunjukkan kesungguhan terhadap menggunakan nada suara dan penekanan idea yang dikemukakan untuk pada hujah yang tertentu. meningkatkan keyakinan seseorang. 12
 30. 30. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan SatuT1 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan Aras 3 i. Menyusun idea dan membuat hubung kaitan dengan kesukaan seseorang • Membuat simulasi dan main peranan untuk menimbulkan minat dan rasa penjual memujuk bakal pembeli untuk ingin tahu bagi tujuan membeli suatu peralatan rumah. mempengaruhinya. • Berbincang dan menyenaraikan kata, ungkapan dan gaya pengucapan yang meninggalkan kesan memujuk seperti yang terdapat dalam lirik lagu, puisi dan iklan. 13
 31. 31. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan SatuT1 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan Aras 1 6.1 Menggunakan sebutan, i. Mengenal pasti gaya pengucapan • Menjalankan simulasi perbualan telefon intonasi, dan unsur dan kata panggilan yang sesuai untuk membuat pesanan barangan. dengan paralinguistik yang sesuai untuk untuk berhubung dengan pihak menggunakan nada, kata-kata, ungkapan mendapatkan barangan dan tertentu melalui telefon atau di dan ayat yang sesuai. perkhidmatan. kaunter. 6.2 Menggunakan perkataan, ii. Membuat pertanyaan untuk • Melakonkan situasi mendapatkan barangan ungkapan, ayat, dan laras mendapatkan maklumat tentang contohnya membeli komputer. Soalan yang bahasa yang sesuai untuk barangan dan perkhidmatan dan boleh dikemukakan ialah jenama, harga, mendapatkan barangan dan memberikan respons yang sesuai tempoh jaminan dan keistimewaannya. perkhidmatan. apabila memperoleh maklumat tersebut. 6.3 Mengambil tindakan susulan • Mengajukan soalan pelbagai aras. Bagi terhadap pihak tertentu yang iii. Memesan barangan secara mendapatkan perkhidmatan misalnya ingin berkaitan dengan barangan dan bersemuka atau melalui cara yang mendaftar sebagai ahli pusat gimnasium, perkhidmatan. lain dengan menggunakan kata, ayat soalan yang boleh ditanyakan ialah yuran dan laras yang sesuai. keahlian, bayaran bulanan, dan waktu latihan. iv. Melengkapkan borang pesanan. • Memesan sesuatu barangan melalui E-mel menggunakan kata dan ayat yang jelas. • Mengisi borang pesanan yang sebenar. 14
 32. 32. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan SatuT1 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan Aras 2 i. Mendapatkan butiran lanjut tentang • Melakonkan dialog yang dihasilkan. barangan dan perkhidmatan dengan Nota: Galakkan pelajar menggunakan nada menggunakan unsur paralinguistik suara, mimik muka dan bahasa badan. dan gaya pengucapan yang sesuai. ii. Menggunakan etiket yang betul • Etiket yang betul juga harus ditekankan ketika berurus melalui telefon. apabila berurus menggunakan medium yang lain seperti faksimile dan E-mel. • Menulis dialog berdasarkan situasi yang ditetapkan. Contoh : di pejabat pos, di hospital dan di kedai runcit Aras 3 i. Memberikan respons terhadap pihak • Berbincang dan menyenaraikan bentuk yang telah menawarkan barangan penghargaan yang sesuai. dan perkhidmatan yang berkualiti Contoh: surat penghargaan, dengan memilih kata dan ungkapan hadiah dan cenderamata yang sesuai. • Menghantar surat atau kad ucapan terima kasih kepada pihak yang memberikan perkhidmatan yang cemerlang. 15
 33. 33. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan SatuHasil Pembelajaran Bidang MaklumatBidang Maklumat berfokus pada keupayaan murid memperoleh dan menyampaikan pelbagai pengetahuan dalam bidang ilmu.Pemerolehan maklumat didapati melalui aktiviti mendengar, berbual, membaca, serta mengakses maklumat daripada multimedia. HasilPembelajaran Utama dan Hasil Pembelajaran Khusus yang dapat dicapai oleh murid dalam Bidang Maklumat ialah mendapat, memproses,dan menyampaikan maklumat.T1 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton Aras 1 7.1 Mengenal pasti dan i. Mendengar dan memahami pelbagai • Untuk meningkatkan kemahiran mendengar menyatakan gambaran teks. pelajar, berikan tugasan pramendengar, keseluruhan, idea utama, isi semasa mendengar dan pascamendengar. penting, dan isi relevan Contoh: tentang bahan yang didengar, − Pramendengar – (meneka jawapan dibaca, dan ditonton. bagi soalan yang dikemukakan) − semasa mendengar (melengkapkan 7.2 Memahami dan menyatakan maklumat) maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. − pascamendengar (menyusun maklumat, melengkapkan butiran). 7.3 Mengemukakan soalan untuk ii. Membaca pantas untuk mengenal • Membaca secara imbasan kandungan, mendapatkan penjelasan pasti bahan atau penerbitan yang bibliografi dan indeks untuk mengenal pasti lanjut. sesuai untuk menyiapkan suatu sumber yang relevan. tugasan. • Membuat nota daripada bahan yang dibaca. 16
 34. 34. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan SatuT1 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan 7.4 Membaca pantas secara iii. Mengenal pasti dan menyatakan • Menceritakan semula cerita, drama atau imbasan dan luncuran untuk gambaran umum dan idea utama dokumentari yang diperdengarkan secara membuat rujukan pelbagai dalam pelbagai bahan. bergilir-gilir ayat demi ayat. bahan bercetak dan bahan elektronik. • Membaca rencana akhbar secara luncuran tentang isu semasa untuk mengenal pasti 7.5 Memahami dan meneliti idea utama. maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. • Nota: Dedahkan kemahiran menggunakan 7.6 Membezakan fakta dengan iv. Memahami dan menyatakan makna kamus yang betul agar pelajar dapat pandangan dalam bahan yang kata yang sukar berdasarkan merujuk dengan cekap dan dirujuk. konteks. mengembangkan kosa kata mereka. 7.7 Memahami laras bahasa bagi • Murid meneka makna mengikut konteks, pelbagai bahan untuk kemudian merujuk kepada kamus dan memperoleh maklumat. mengenal pasti ketepatan makna yang diberikan. v. Mengemukakan soalan bertumpu • Secara berpasangan, murid menjalankan aras rendah yang sesuai untuk simulasi dan main peranan temu bual. mendapatkan maklumat yang dikehendaki. • Menghuraikan bahan grafik seperti carta, vi. Mencerakin maklumat daripada simbol, jadual dan pelan dan gambar dan bahan grafik membandingkan huraian dengan hasilan rakan. 17
 35. 35. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan SatuT1 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan vii. Meneliti dan memahami maklumat • Bertanya arahan atau panduan. Contoh: tentang panduan menggunakan Panduan mendapatkan tiket komuter atau perkhidmatan awam. mengeluarkan wang menggunakan mesin autoteller. viii. Menyenaraikan isi tersurat dalam • Membaca pantas untuk mendapatkan petikan. maklumat tersurat daripada perenggan Aras 2 i. Membina dan mengemukakan soalan • Menjalankan aktiviti membina dan menjawab bertumpu aras rendah dan aras tinggi soalan dalam kumpulan bagi tujuan untuk mendapat penerangan. meneroka maklumat. berdasarkan bahan rangsangan Contoh: Iklan, gambar, dan benda maujud. ii. Mengenal pasti dan menyatakan maksud tersirat. • Menyatakan implikasi daripada sesuatu isi tesurat. Contoh isi tersurat: Sektor pertanian kekurangan tenaga pekerja Contoh isi tersirat: Golongan muda lebih gemar bekerja di sektor perkhidmatan dan perkilangan. 18
 36. 36. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan SatuT1 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan Aras 3 i. Mengulas bahan dengan • Mengulas bahan grafik seperti carta, jadual menyatakan isi tersurat, isi tersirat dan peta. dan kesimpulan. ii. Menyenaraikan dan mengemukakan • Aktiviti ini dapat melatih pelajar mengesan pernyataan fakta dan pandangan kecondongan pendapat dalam sesuatu dalam petikan. maklumat. iii. Menyatakan penggunaan diksi dalam • Merujuk kepada kamus istilah atau bahan yang menggunakan laras ensiklopedia untuk menentukan makna kata sains dan laras klasik untuk dan istilah dalam bidang sains. memahami maklumat. • Menjawab soalan pemahaman untuk menunjukkan kefahaman terhadap teks yang dibaca. 19

×