Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

آزمایش خزش

1,408 views

Published on

گزارش کار آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد

Published in: Engineering
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

آزمایش خزش

  1. 1. ‫خزش‬ ‫آزمایش‬ ‫را‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫ثابت‬ ‫بار‬ ‫یا‬ ‫تنش‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫پالستیکی‬ ‫فرم‬ ‫تغییر‬ . ‫نامند‬ ‫می‬ ‫خزش‬‫جنس‬ ‫به‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫خزش‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دمایی‬ ، ‫ماده‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دمایی‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ . ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫ماده‬ ‫برا‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫است‬ ‫باال‬‫خزش‬ ‫که‬ ‫نباشد‬ ‫باال‬ ‫آنقدر‬ ‫دیگری‬ ‫ماده‬ ‫ی‬ . ‫گیرد‬ ‫صورت‬. ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫آلیاژ‬ ‫ذوب‬ ‫نقطه‬ ‫به‬ ‫دما‬ ‫این‬ ( ‫ذوب‬ ‫دمای‬ ‫به‬ ‫دما‬ ‫نسبت‬ ‫در‬ ‫خزش‬ ‫معموال‬‫مطلق‬ ‫دمای‬ ‫حسب‬ ‫بر‬k⁰ )‫از‬ ‫بزرگتر‬0.5(> 0.5mT/T). ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫صورت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫خزش‬ ‫آزمایش‬‫ثابت‬ ‫تنش‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫ثابت‬ ‫نیروی‬ ‫یا‬ ‫و‬ . ‫گیرد‬‫دقیقی‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫چون‬ ‫ثابت‬ ‫تنش‬ ‫آزمایش‬ ‫همزمان‬ ‫که‬ ، ‫دارد‬‫تغییر‬ ‫را‬ ‫نیرو‬ ‫بتواند‬ ‫مقطع‬ ‫سطح‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫مکانیکی‬ ‫و‬ ‫عملی‬ ‫جنبه‬ ‫کمتر‬ ، ‫بماند‬ ‫ثابت‬ ‫همواره‬ ‫تنش‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ . ‫دارد‬‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫بیشتر‬ ‫ثابت‬ ‫نیروی‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫بنابراین‬ .‫صورت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خزش‬ ‫منحنی‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬‫ثابت‬ ‫تنش‬ ‫و‬ ‫ثابت‬ ‫نیروی‬ . ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬‫منحنی‬A‫ثابت‬ ‫نیروی‬ ‫حالت‬‫منحنی‬ ‫یک‬ ‫معمولی‬ ‫و‬ . ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫خزش‬، ‫منحنی‬ ‫این‬ ‫شیب‬ε/ dt= dsε،‫خزش‬ ‫سرعت‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬‫سریع‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫طول‬ ‫افزایش‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫پس‬0ε ‫حداقل‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫تا‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫خزش‬ ‫سرعت‬ ‫رسد‬ ‫می‬.‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عمر‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫قسمت‬ ‫نمونه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ . ‫گذراند‬ ‫می‬ ‫سرعت‬ ‫همین‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫ناحیه‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫اولیه‬ ‫خزش‬‫نامیده‬ ‫یکنواخت‬ ‫یا‬ ‫دوم‬ ‫مرحله‬ ‫خزش‬ ‫و‬ ‫انتقالی‬ ‫یا‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شکست‬ ‫که‬ ‫سوم‬ ‫ناحیه‬ . ‫شود‬ ‫می‬‫دارای‬ . ‫است‬ ‫ای‬ ‫فزاینده‬ ‫خزش‬ ‫سرعت‬
  2. 2. ‫مقابله‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫خزش‬ ‫منحنی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫حالت‬‫های‬ ‫فرآیند‬‫کرنش‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫بازیابی‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫شدن‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫سختی‬‫روی‬ ‫تقابل‬ ‫این‬ ‫دما‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫خزش‬ ‫سرعت‬‫می‬ ‫اثر‬ ‫خزشی‬ ‫ناحیه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫تنش‬ ‫و‬ ‫های‬ ‫دانه‬ ‫تشکیل‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫باال‬ ‫های‬ ‫دما‬ ‫در‬ ‫سختی‬ ‫کار‬ . ‫گذارد‬ ‫فرعی‬‫اتفاق‬ ‫ها‬ ‫نابجایی‬ ‫شدن‬ ‫منظم‬ ‫اثر‬ ‫در‬. ‫افتد‬ ‫می‬‫حالی‬ ‫در‬ ‫متقاطع‬ ‫لغزش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نابجایی‬ ‫صعود‬ ‫که‬‫دو‬ ‫پیچی‬ ‫های‬ ‫نابجایی‬ . ‫آیند‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫بازیابی‬ ‫فرآیند‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫خزش‬ ‫سرعت‬ ‫کاهش‬1‫و‬ ‫ساختار‬ ‫ریز‬ ‫تغییرات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫ها‬ ‫نابجایی‬ ‫حرکت‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫موانع‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫فرعی‬ ‫های‬ ‫دانه‬ ‫تشکیل‬ . ‫باشد‬ ‫می‬‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫ثابت‬ ‫خزش‬ ‫سرعت‬2‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫بین‬ ‫باالنس‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫پایدار‬ ‫ساختار‬‫و‬ ‫سختی‬ ‫کار‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫بازیابی‬‫ناحیه‬ ‫در‬3‫سخت‬ ‫فرآیند‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫باالنس‬ ‫عوامل‬ ‫تعدادی‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫کردن‬‫کننده‬ ‫ضعیف‬ ‫متالورژیکی‬‫دان‬ ‫مرز‬ ‫شکست‬ ، ‫خوردگی‬ ، ‫شدن‬ ‫گلویی‬ : ‫مانند‬‫ه‬ ‫ای‬،، ‫ای‬ ‫دانه‬ ‫مرز‬ ‫لغزش‬‫حفره‬ ‫تشکیل‬‫فاز‬ ‫ذرات‬ ‫شدن‬ ‫درشت‬ ، ، ‫ثانویه‬‫و‬ ‫ترد‬ ‫های‬ ‫فاز‬ ‫برخی‬ ‫رسوب‬‫های‬ ‫دانه‬ ‫مجدد‬ ‫تبلور‬ . ‫شوند‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫شده‬ ‫سخت‬ ‫کار‬
  3. 3. ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫ثابت‬ ‫تنش‬ ‫با‬ ‫خزش‬ ‫آزمایش‬ ‫اگر‬‫ناحیه‬ ‫معموال‬2 ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫طوالنی‬ ‫آنقدر‬‫ناحیه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫حتی‬3‫و‬ ‫نشود‬ ‫دیده‬ ‫منحنی‬ ‫مثل‬ ‫منحنی‬B. ‫آید‬ ‫دست‬ ‫به‬( ‫خزش‬ ‫آزمایش‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ) ‫ثابت‬ ‫تنش‬ ‫با‬‫اصولی‬ ‫تحقیقات‬ ‫و‬ ‫مطالعات‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫پایه‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫روابط‬ ‫تدوین‬ ‫مثل‬ ‫ای‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خزش‬ ‫تئوری‬ ‫یاضی‬ ‫حد‬ ‫زیر‬ ‫تنش‬ ‫گرچه‬ ‫نیست‬ ‫االستیکی‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫همه‬ ‫اولیه‬ ‫سریع‬ ‫کرنش‬ ‫ماده‬ ‫تسلیم‬ ‫استحکام‬‫می‬. ‫باشد‬‫کرنش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫بنابراین‬ ‫باربرداری‬ ‫محض‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫االستیکی‬ ،‫بر‬ ‫قابل‬ ‫کامال‬‫است‬ ‫گشت‬. ‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫االستیک‬ ‫غیر‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫نیز‬ ‫بقیه‬. ‫نیست‬ ‫برگشت‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پالستیکی‬‫اوقات‬ ‫بعضی‬ ‫کرنش‬0ε‫و‬ ‫آورند‬ ‫نمی‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫خزش‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کرنش‬ ‫جز‬ ‫را‬ ‫مختصات‬ ‫مبدا‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫منحنی‬ ‫بنابراین‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ‫اعمالی‬ ‫تنش‬ ‫تاثیر‬‫و‬ ، ‫ثابت‬ ‫دمای‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫خزش‬ ‫منحنی‬ ‫روی‬ ‫در‬ ، ‫ثابت‬ ‫تنش‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫دماهای‬‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ . ‫است‬‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬‫مشخص‬ ‫منطقه‬ ‫سه‬ ‫با‬ ‫منحنی‬ ‫تنش‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫ترکیب‬ ‫در‬ ‫فقط‬‫دما‬ ‫و‬. ‫گردد‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫مختلف‬ ‫دماهای‬ ‫و‬ ‫ثابت‬ ‫تنش‬ ‫در‬ ‫خزش‬ ‫آزمایش‬ ‫اگر‬‫انجام‬ ‫نیز‬ . ‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫هایی‬ ‫منحنی‬ ‫چنین‬ ‫گیرد‬‫خصوص‬ ‫این‬ ‫در‬‫هرچه‬ ‫ناحیه‬ ‫خزش‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫باالتر‬ ‫خزش‬ ‫سرعت‬ ‫باشد‬ ‫باالتر‬ ‫دما‬2 ‫مهمی‬ ‫خیلی‬ ‫پارامتر‬. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ : ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫نمونه‬ ‫شکل‬
  4. 4. ‫از‬ ‫نمودار‬ ‫البته‬ ( ‫شکست‬ ‫آزمایش‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫نمودار‬ : ) !‫است‬ ‫چپ‬ ‫به‬ ‫راست‬ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0500100015002000 ‫طول‬‫افزایش‬(‫متر‬‫میلی‬) ‫زمان‬(‫ثانیه‬) ‫سربی‬ ‫قطعه‬ ‫خزش‬ ‫نمودار‬

×