ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่จัน          เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับเป็นลูกจ้างชั่วคราว                 ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับเป็นลูกจ้างชั่วคราว       ตําแหน่ง พนักงานบริการ (คนงาน)สังกัดสํานักงานสาธารณสุข...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

887 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
887
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 1. 1. ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่จัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตํา บลใน สังกัด สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอแม่จั นอําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จะดําเนินการสอบลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ) โดยอาศัยอํานาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบํารุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบ ของหน่ ว ยบริ การในสั งกั ด กระทรวงสาธารณสุ ขจํ า นวน 3 ตํ า แหน่ ง ตามประกาศสํ า นั กงานสาธารณสุขอําเภอแม่จัน ลงวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 นั้น บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกฯได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕5 (นายผจญ ใจกล้า) สาธารณสุขอําเภอแม่จัน
 2. 2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายลําดับ ชื่อ - สกุล ลําดับ ชื่อ - สกุล 1 นางสาวนภาพร มอญสร้อย 20 นางสาวธนาภรณ์ ไชยถา 2 นางสาวพิชญาภรณ์ ยะปะนันท์ 21 นายนพดล ล่อเจริญศักดิ์ 3 นางสาวสรัญญา นันทชัย 22 นางสาวหยาดอรุณ ลาพาแว 4 นางสาวมลฑา เพ็ชรสุวรรณ 23 นางสาววัชรี แสนสล่า 5 นายพรจักรี โพธิ์สอน 24 นางสาวนิโลบล แย้มเมือง 6 นางสาวสิริวรรณ แสงแก้ว 25 นายจาตุรนต์ หมื่นตื้อ 7 นางสาวอรทัย ไชยวงค์ 26 นางสาววราภรณ์ เขื่อนขันธ์ 8 นางสาวภัสสรา สมแก้ว 27 นางสาวบุษบา เทพารักษ์ 9 นางสาวชลิดา คําหมั้น 28 นางสาวสมหทัย เยื่อใย 10 นายสาวสายฝน กันแก้ว 29 นางสาวเบญญทิพย์ สุโยน 11 นายทักษิณ ถิ่นเมือง 30 นางสาวฐิตินันท์ มาสุข 12 นางสาวพิศมัย ใจวงค์ 31 นางสาวอัจฉราพร ติ๊บตอง 13 นายไชยโย หลายแห่ง 14 นางสาวมัลลิกา สัมนาปฏิบัติ 15 นางสาวเสาวรี สิทธศร 16 นางสาวทิศากร พรมเมือง 17 นางสาวสุชาดา คําเขียว 18 นางสาวรุจีรัฐ ทะนาวา 19 นางสาวยุวธิดา เยอส่อ
 3. 3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พนักงานบริการ (คนงาน)สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย - ก 1 ก ก 2 3 F F 4

×