ดอ า เซ ียนก ารต ลา                   D                   C CO.,LT          ...
ASEANประกอบด้วย
เป้า หมายกรอบความร่วม มือ ASEAN
การเป็นตลาดเดียว- เปิดเสรีในการขาย สินค้า- เปิดเสรีในการให้ บริการ- เปิดเสรีในการลงทุน- เปิดเสรีด้านแรงงาน ฝีมือ
เพิ่มขีดความสามารถ- นโยบายเพิ่มขีด ความสามารถ- การปกป้องและ คุมครองผูบริโภค  ้   ้- โครงสร้างพื้นฐาน- นโยบายด้านภาษ...
ความเทียบเท่ากัน           ในการพัฒนาธุรกิจ- สนับสนุนการพัฒนา ธุรกิจขนาดเล็กและ ขนาดกลาง- ลดช่องว่างในการ พั...
การบูรณาการเศรษฐกิจ                ในระดับสากล- นโยบายกรอบความ ร่วมมือเศรษฐกิจ- การสร้างฐานการ ผลิตและการ...
เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในระดับสากล เมื่อเราเข้าใจกรอบความร่วมมือ AEC ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก สิ่งที่เราต้องทำาในฐานะที่เร...
สิ่งทีตองคำานึงถึง   ่ ้
สิ่งทีตองคำานึงถึง   ่ ้
ุดอ่อน โอกาส      ห์ จุดแ ข็ง จ  วิเคราะ        ลาดอ าเซียนการ      สรรค  ในต      ุ    และอป
การวิเคราะห์                ตลาดอาเซียนจะต้องรู้จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและภัยคุกคามในประเทศที่คุณจะเข้าไปทำากา...
ง อ ยา กจะ    อ บว่า ตนเอ    ซียนตรวจส      ดใดใ นอาเ   ้าไปส ู่ตลา เข
จุดอ่อนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจ สังคม     โครงสร้างพื้นฐานยังจัดการคอรัปชั่นการเมือง ที่มีเสถียรภาพ และเป็น    ในว...
อุปสรรค                    การแข่งขันสูง                    เงินเฟ้อและการขาดทุนในอั...
WEAKNESS                    การคอรัปชั่นในแวดวงราชการมาเลเซียเป็นประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ประสบความสำาเร...
THREATS                  มาเลเซียมีค่าแรงที่สูง                  ประชากรมีน้อยทำาให้เก...
จุดอ่อน                  การจัดการเศรษฐกิจระดับมหภาคยัง                  อ่อนแอมีปณิธา...
อุปสรรค                    การแข่งขันที่สูงกับประเทศเพื่อนบ้าน                    คว...
รต ลาด หลักก ลยุทธ์กา
กลยุทธ์การตลาดหลัก1. รู้จักสินค้าที่ผลิต และจุดแข็งของสินค้า2. แสวงหาหนทางที่ทำาให้ได้ราคาที่สามารถแข่งขันได้ โดยจัดหา  แ...
ประเด็นที่ต้องพึงระวังในการเข้าตลาดอาเซียนด้านการจัดการสินค้า• สินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิต หรือ Processing product – สินค...
ประเด็นที่ต้องพึงระวังในการเข้าตลาดอาเซียนด้านการจัดการสินค้า•  สินค้าสด หรือ Fresh Produce  – มี carbon footprint /  ...
ประเด็นที่ต้องพึงระวังในการเข้าตลาดอาเซียนด้านการจัดการราคา• คุณภาพและราคาที่ เหมาะสม• การเติบโตอย่างยังยืน       ...
ประเด็นที่ต้องพึงระวังในการเข้าตลาดอาเซียนด้านการส่งเสริมการขาย• การขายพ่วง• การทดสอบสินค้า• การให้เป็นโควตา สินค้าแถม คน...
ประเด็นที่ต้องพึงระวังในการเข้าตลาดอาเซียนด้านการจัดช่องทางการจำาหน่าย• การรับรู้เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น• ระบบการจัดจำาหน่า...
ประเด็นที่ต้องพึงระวังในการเข้าตลาดอาเซียนด้านการจัดการบุคคลากร• การพัฒนาภาษา• การพัฒนาความรู้
รอดใน           ารอยู่   ้อมหรือ ยังกับกคณพร ุ     ร่วมมือ  AEC?ก รอบความ       P E RATION   ...
็          ้ว่าเปน   มารถม  องไดมันสา       ิกฤติ”  กาส” ห รือ “ว“โอ      E RATION       ...
มมือกัน เราก็จะ           “เมื่อร่ว  ่สิ่งที่จะ บอกคือแต    รถทำา ัมนได้”สามา            TION  ...
CONTACT               INFORMATION• For more information please kindly contact:• VNU Exhibitions Asia Pacific...
ASEAN marketing
ASEAN marketing
ASEAN marketing
ASEAN marketing
ASEAN marketing
ASEAN marketing
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ASEAN marketing

557 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Your introductory or title slide should convey the overall “feeling” and focus of your presentation. For instance, I typically present about small-business trends, new business ideas, growth opportunities or other positive trends. In this sample presentation, I’m talking about new business ideas, so I used a sun graphic in this slide template to convey a positive feeling. Personalize this slide template with your company’s logo. To add a logo to all slides, place it on the Slide Master. To access the Slide Master, on the Themes tab of the Ribbon, click Edit Master and then click Slide Master. Disclaimer:  You understand that Microsoft does not endorse or control the content provided in the following presentation. Microsoft provides this content to you for informational purposes only; it is not intended to be relied upon as business or financial advice. Microsoft does not guarantee or otherwise warrant the accuracy or validity of this information and encourages you to consult with a business or financial professional as appropriate. RIEVA LESONSKY Founder and President, GrowBiz Media   Rieva Lesonsky is founder and president of GrowBiz Media, a content and consulting company specializing in covering small businesses and entrepreneurship. A nationally known speaker and authority on entrepreneurship, Lesonsky has been covering America’s entrepreneurs for nearly 30 years. Before co-founding GrowBiz Media, Lesonsky was Editorial Director of  Entrepreneur  Magazine.
 • I like to speak spontaneously, so I use PowerPoint as an outline to keep me on track. It’s best to keep your PowerPoint text brief, simply reinforcing key points you will talk about at more length. You can use this slide template to convey a series of steps or related points in a short format.
 • I like to use an off-balance layout to keep things from getting too symmetrical. Customize this slide template graphics of your choice, including photos, clip art, your logo or illustrations. Good photos really help cement an idea in the audience’s mind. This slide is animated to display an appropriate image as you introduce each business type.
 • I like to use an off-balance layout to keep things from getting too symmetrical. Customize this slide template graphics of your choice, including photos, clip art, your logo or illustrations. Good photos really help cement an idea in the audience’s mind. This slide is animated to display an appropriate image as you introduce each business type.
 • I like to use an off-balance layout to keep things from getting too symmetrical. Customize this slide template graphics of your choice, including photos, clip art, your logo or illustrations. Good photos really help cement an idea in the audience’s mind. This slide is animated to display an appropriate image as you introduce each business type.
 • I like to use an off-balance layout to keep things from getting too symmetrical. Customize this slide template graphics of your choice, including photos, clip art, your logo or illustrations. Good photos really help cement an idea in the audience’s mind. This slide is animated to display an appropriate image as you introduce each business type.
 • A plain old bulleted list can get boring, so use graphics to liven it up. An image that conveys what you’re saying in visual format (like this diagram) can reinforce your ideas in the audience’s mind.
 • A plain old bulleted list can get boring, so use graphics to liven it up. An image that conveys what you’re saying in visual format (like this diagram) can reinforce your ideas in the audience’s mind.
 • ASEAN marketing

  1. 1. ดอ า เซ ียนก ารต ลา D C CO.,LT ASIA PACIFI IB ITIONS V NU EXH
  2. 2. ASEANประกอบด้วย
  3. 3. เป้า หมายกรอบความร่วม มือ ASEAN
  4. 4. การเป็นตลาดเดียว- เปิดเสรีในการขาย สินค้า- เปิดเสรีในการให้ บริการ- เปิดเสรีในการลงทุน- เปิดเสรีด้านแรงงาน ฝีมือ
  5. 5. เพิ่มขีดความสามารถ- นโยบายเพิ่มขีด ความสามารถ- การปกป้องและ คุมครองผูบริโภค ้ ้- โครงสร้างพื้นฐาน- นโยบายด้านภาษี อากร
  6. 6. ความเทียบเท่ากัน ในการพัฒนาธุรกิจ- สนับสนุนการพัฒนา ธุรกิจขนาดเล็กและ ขนาดกลาง- ลดช่องว่างในการ พัฒนา การบูรณาการใน เชิงความคิด สร้างสรรค์ใน ASEAN
  7. 7. การบูรณาการเศรษฐกิจ ในระดับสากล- นโยบายกรอบความ ร่วมมือเศรษฐกิจ- การสร้างฐานการ ผลิตและการกระ จายโครงข่าย- การริเริ่มให้มีข้อ ตกลงด้านการค้าเสรี กับประเทศนอกเขต
  8. 8. เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในระดับสากล เมื่อเราเข้าใจกรอบความร่วมมือ AEC ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก สิ่งที่เราต้องทำาในฐานะที่เรายังต้องการทำาธุรกิจ คือ ต้องการทำาอะไร ขายอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร
  9. 9. สิ่งทีตองคำานึงถึง ่ ้
  10. 10. สิ่งทีตองคำานึงถึง ่ ้
  11. 11. ุดอ่อน โอกาส ห์ จุดแ ข็ง จ วิเคราะ ลาดอ าเซียนการ สรรค ในต ุ และอป
  12. 12. การวิเคราะห์ ตลาดอาเซียนจะต้องรู้จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและภัยคุกคามในประเทศที่คุณจะเข้าไปทำาการค้าเพื่อที่จะได้กำาหนดกลยุทธ์การตลาดวัตถุดิบ > มาเลเซีย / ประเทศไทยแรงงาน > พม่า / กัมพูชา / ลาวโรงงาน > เวียดนาม / พม่า / อินโดนีเซียการบริหาร > ไทย / สิงคโปร์การขนส่ง > ไทย / พม่า / สิงคโปร์
  13. 13. ง อ ยา กจะ อ บว่า ตนเอ ซียนตรวจส ดใดใ นอาเ ้าไปส ู่ตลา เข
  14. 14. จุดอ่อนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานยังจัดการคอรัปชั่นการเมือง ที่มีเสถียรภาพ และเป็น ในวงการราชการอยูในเกณฑ์ไม่ดี ่ประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงในเอเชีย การศึกษาและการฝึกอบรมยังไม่เพียงการเติบโตด้านการส่งออก มีเงินทุน พอต่างชาติไหลเข้าเป็นจำานวนมาก การบริการ ธุรกิจการเงิน และตลาดมีความคล่องตัวในส่วนเอกชนภายใน ทุนยังอยู่ในเกณฑ์ต้องพัฒนาประเทศปริมาณแรงงานหนุ่มสาวมีอยู่มาก ทั้ง อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงแรงงานระดับฝีมือ และแรงงานทั่วไปเวียดนามอยูใกล้ประเทศจีนและ ่ประเทศต่างๆ ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำาให้มีความได้เปรียบในเชิงภูมิประเทศที่ใกล้ทะเล ทำาให้การติดต่อทางทะเลสะดวก การวิเคราะห์ จุดแข็ง ประเทศเวียดนาม
  15. 15. อุปสรรค การแข่งขันสูง เงินเฟ้อและการขาดทุนในอัตราแลกโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้น เปลี่ยนเงินที่ต้องพิจราณาฐานจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเวียดนามอยูในประเทศที่ดึงดูดนัก ่ อาจส่งผลถึงการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ลงทุนต่างชาติได้มาก ยังยืน ่มีอัตราการดึงดูดการลงทุนจากกลุ่มหลักในเศรษฐกิจอาเซียนค่อนข้างสูงมีการปฏิรูปการตลาด และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์ โอกาส ประเทศเวียดนาม
  16. 16. WEAKNESS การคอรัปชั่นในแวดวงราชการมาเลเซียเป็นประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ประสบความสำาเร็จในรัฐ การดำาเนินธุรกิจในมาเลเซียจำาเป็นประชาธิปไตยอิสลาม ต้องมีการโยงใยถึงความร่วมมือใน ระดับการเมืองมาเลเซียเป็นประเทศผู้ผลิตยาง นำ้ามันปาล์ม พริกไทย ป่าใม้เขตร้อนชื้นมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีแรงงานที่มีความรู้สามารถ พูดภาษาอังกฤษได้อย่างกว้างขวางมีเป้าหมายที่จะเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2020 การวิเคราะห์ STRENGTHS ประเทศมาเลเซีย
  17. 17. THREATS มาเลเซียมีค่าแรงที่สูง ประชากรมีน้อยทำาให้เกิดการจำานวนภาคส่วนบริการกำาลังจะเปิด ขาดแคลนแรงงานเสรีขณะเดียวกันก็มีจำานวนลดน้อยลง ขาดขีดความสามารถในการแข่งขันการผนึกความร่วมมือระหว่าง ในสินค้าราคาถูกมาเลเซียและสิงค์โปร์ นโยบายกีดกันทางการค้า ทำาให้คนถ้ามาเลเซียสามารถมีกรอบความร่วม จ่ายภาษีน้อยลงเป็นปัญหาที่ค่อนข้างมือเสรีการค้ากับอินเดียและประเทศ สูงในปัจจุบันมุสลิมในตะวันออกกลางก็จะเพิ่มโอกาสในทางการค้าที่มากขึ้นเป็นลำาดับ การวิเคราะห์ OPPORTUNITIES ประเทศมาเลเซีย
  18. 18. จุดอ่อน การจัดการเศรษฐกิจระดับมหภาคยัง อ่อนแอมีปณิธานอย่างแรงกล้าในการปฏิรูป ข้อจำากัดธุรกรรมการเงินที่หมุนเวียนประเทศ ส่วนธุรกิจการเงินยังต้องได้รับการประชาชนยังเป็นหนุ่มสาวอยู่มาก พัฒนาทำาให้ได้แรงงานที่ถูก โครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่เพียงพอมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งบนดินในนำ้า ก๊าซ และแร่ธาตุ ปัญหาทางการศึกษาและสุขภาพมีทรัพยากรทางการเกษตรมากมายที่ ข้อจำากัดในเรื่องความหลากหลายทางพร้อมจะถูกนำามาพัฒนา เศรษฐกิจศักยภาพทางการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ จุดแข็ง ประเทศพม่า
  19. 19. อุปสรรค การแข่งขันที่สูงกับประเทศเพื่อนบ้าน ความเสี่ยงจากการปฏิรูปเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้น และระบบการค้าเสรี ฐานและโครงข่าย ความเสี่ยงจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง• การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ มลพิษจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในปี 2013 จะเป็นการเปิดประเทศ และเศรษฐกิจที่ดี ความตึงเครียดจากความขัดแย้งของ ชนกลุ่มน้อยภายในประเทศ• พม่าร่วมลงทุนกับเอกชนไทยในการ สร้างท่าเรือนำ้าลึกชื่อว่า Dawei• พม่ากำาลังพัฒนาเขื่อนใหญ่ 10 แห่ง ทั่วประเทศ การวิเคราะห์ โอกาส ประเทศพม่า
  20. 20. รต ลาด หลักก ลยุทธ์กา
  21. 21. กลยุทธ์การตลาดหลัก1. รู้จักสินค้าที่ผลิต และจุดแข็งของสินค้า2. แสวงหาหนทางที่ทำาให้ได้ราคาที่สามารถแข่งขันได้ โดยจัดหา แหล่งวัตถุดบที่ดี แรงงานและทีมบริหารที่มคณภาพ ิ ี ุ3. กำาหนดราคาทีสามารถแข่งขันได้ เพือที่จะได้ขายในตลาดอา ่ ่ เชียนและตลาดสากล4. รวมพลังกับประเทศต่างๆ ในภูมภาคอาเชียน เพือต่อรองกับ ิ ่ ประเทศต่างๆ นอกอาเชียน เพือสามารถแข่งขันในตลาดสากล ่ ได้
  22. 22. ประเด็นที่ต้องพึงระวังในการเข้าตลาดอาเซียนด้านการจัดการสินค้า• สินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิต หรือ Processing product – สินค้า process จะต้องมี มาตรฐานที่สามารถตรวจ สอบ – มาตรฐานการปลูก GAP – การออกแบบบรรจุภัณฑ์ แบบขวด แบบห่อ – การสร้างตราสินค้า หรือ brand – จุดขายสินค้า
  23. 23. ประเด็นที่ต้องพึงระวังในการเข้าตลาดอาเซียนด้านการจัดการสินค้า• สินค้าสด หรือ Fresh Produce – มี carbon footprint / water footprint หากเกิน มาตรฐาน จะไม่สามารถนำา เข้า สำาหรับประเทศนอกอา เชียน – การออกแบบบรรจุภัณฑ์ – การสร้างตราสินค้า หรือ brand – จุดขายสินค้า เช่น สารอาหาร เพื่อสุขภาพ หรือ เปรียว หวาน
  24. 24. ประเด็นที่ต้องพึงระวังในการเข้าตลาดอาเซียนด้านการจัดการราคา• คุณภาพและราคาที่ เหมาะสม• การเติบโตอย่างยังยืน ่• ขายราคาทีพรีเมียม ่ ่
  25. 25. ประเด็นที่ต้องพึงระวังในการเข้าตลาดอาเซียนด้านการส่งเสริมการขาย• การขายพ่วง• การทดสอบสินค้า• การให้เป็นโควตา สินค้าแถม คนละแบบ เช่น ขายผ้าอ้อม แถม สำาลี เป็นต้น เพื่อทดแทน การลดราคา
  26. 26. ประเด็นที่ต้องพึงระวังในการเข้าตลาดอาเซียนด้านการจัดช่องทางการจำาหน่าย• การรับรู้เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น• ระบบการจัดจำาหน่ายภายใน ประเทศนั้นๆ เป็นอย่างไร• รูปแบบการค้าขายเป็นอย่างไร เช่น บางประเทศไม่มีห้าง เป็น ตลาดสด หรือ โชว์ห่วย ซึ่ง อาจจะแตกต่างในแต่ละ ประเทศ
  27. 27. ประเด็นที่ต้องพึงระวังในการเข้าตลาดอาเซียนด้านการจัดการบุคคลากร• การพัฒนาภาษา• การพัฒนาความรู้
  28. 28. รอดใน ารอยู่ ้อมหรือ ยังกับกคณพร ุ ร่วมมือ AEC?ก รอบความ P E RATION AEC COO
  29. 29. ็ ้ว่าเปน มารถม องไดมันสา ิกฤติ” กาส” ห รือ “ว“โอ E RATION P AEC COO
  30. 30. มมือกัน เราก็จะ “เมื่อร่ว ่สิ่งที่จะ บอกคือแต รถทำา ัมนได้”สามา TION OPERA AEC CO
  31. 31. CONTACT INFORMATION• For more information please kindly contact:• VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd. 195 Empire Tower, 23rd Floor, Room no. 2307, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bkk. 10120 Thailand• Tel: +662 670-0900• Fax: +662 670-0908• Email: info@vnuexhibitionsap.com• URL:www.vnuexhibitionsap.com

  ×