Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ilakkiyam

இலக்கியம்

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ilakkiyam

 1. 1. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 1 1 PPGPJJ SEMESTER 1 SESI 2013/2014 BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL BTP 3043- ஡஥ிழ்ம஥ொ஫ிக் கற்தித்஡லில் இனக்கி஦ம் ஡லனப்பு: KBSM ஡஥ிழ்ம஥ொ஫ிப்தொடத் ஡ிட்டத்஡ிற்க஑ற்த ஌க஡னும் எய௃ இனக்஑ி஦ ஬க஑க஦க் ஑ற்திக்கும் க஑க஦ட்கட உய௃஬ொக்கு஑. ப஦நர் ஧ாண஫ர் எண் சனஸ்஫தி த/ப஦ சஞ்சினாநன் D20112054365 குழு எண்: UPSI01(A141PJJ) ¨¸ò¦¾¡¨Ä§Àº¢ ±ñ : 016-4429387 ஫ினிவுரனநா஭னின் ப஦நர்: முரய஫ர் திரு஧தி பசௌ.஫ீனபக்ஷ்஧ி
 2. 2. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 2 2 ஢ன்நிபெல஧ ஋ல்னொம் ஬ல்ன இலந஬த௅க்கு ஋ன் ப௃஡ல் ஬஠க்கம். இந்஡ இடுத஠ில஦ச் சிநப்தொகச் மசய்஦ ஋ல்னொம் ஬லக஦ிலும் துல஠ ஢ின்ந ஋ங்கள் ஬ிொிவுல஧஦ொபர் ப௃லண஬ர் ஡ிபை஥஡ி பசௌ.஫ீனபக்ஷ்஧ி அ஬ர்களுக்கு ஋ங்கபின் ஥ண஥ொர்ந்஡ ஢ன்நி஦ிலணத் ம஡ொி஬ித்துக் மகொள்கிறநன். இந்஡ இடுத஠ில஦ச் மசய்து ப௃டிக்கும் ஬ல஧ ஋ணக்குத் ற஡ொல் மகொடுத்துத் துல஠஦ொக ஢ின்ந ஋ன் குடும்த உபைப்திணர்களுக்கு இ஡ன்஬஫ி ஢ொன் ஋ன் ஢ன்நி஦ிலணப் ம஡ொி஬ித்துக் மகொள்கிறநன். இந்஡ இடுத஠ில஦ச் மசய்து ப௃டிக்க ஋ன்த௅டன் ஋ல்னொம் ஬லக஦ிலும் ஆறனொசலண஦ொகவும் உ஡஬ி஦ொகவும் இபைந்஡ ஆசிொி஦ர்களுக்கும் ஥ொ஠஬ர்களுக்கும் ஋ணது ஢ன்நி஦ிலண ஢ொன் இங்கு ம஡ொி஬ித்துக் மகொள்கிறநன். இந்஡ இடுத஠ில஦ச் மசய்து ப௃டிக்க உடனொலும் உள்பத்஡ொலும் ஋ணக்கு உ஡஬ி புொிந்஡ அலணத்து ஢ல்லுள்பங்களுக்கும் ஢ொன் ஋ன் ஥ண஥ொர்ந்஡ ஢ன்நி஦ிலண இங்குக் கூநிக்மகொள்கிறநன். ஢ன்நி ஬஠க்கம். ச஧ஸ்஬஡ி சஞ்சி஧ொ஦ன் சுல்஡ொன் இட்ொிஸ்சு ஆசிொி஦ர் த஦ிற்சி தல்கலனக்க஫கம்
 3. 3. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 3 3 எண் உள்஭டக்கம் ஦க்கம் 1.0 முன்னுரன 4 2.0 திருக்குமள் 5-11 3.0 ஔர஫நானின் தயிப்஦ாடல் 11-16 4.0 ஥ாபரநார் 16 - 22 5.0 ஢ொன்஥஠ிக்கடிலக 23 - 24 6.0 இன்ணொ ஢ொற்தது 24 - 25 7.0 இணி஦ல஬ ஢ொற்தது 25 - 26 8.0 ஬ிற஬கசிந்஡ொ஥஠ி 26 - 29 9.0 ற஡஬ொ஧ம் 29 - 32 10.0 ப௄துல஧ 32 - 45 11.0 முரவுரன 46 12.0 துரணக் குமிப்பு நூல்கள் 47
 4. 4. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 4 4 1.0 ப௃ன்த௅ல஧ §¾º¢Âì ¸øÅ¢ò ¾òÐÅò¾¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸øÅ¢§ÂüÀ¡Î Á¡½Åâý «È¢Å¡üÈø, ¬ýÁ£¸õ, ¯¼ø, ¯ûÇõ ¬¸¢Â ÜڸǢø ºÁ÷ ÅÇ÷ «¨¼Å¨¾ §¿¡ì¸Á¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ. ¸øÅ¢ÂÈ¢× ¦ÀÚžü¸¡¸×õ, «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ý §¾¨Å¸¨Ç ¿¢¨È× ¦ºöÐ ¦¸¡ûžü¸¡¸×õ, ºã¸ò ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûžü¸¡¸×õ §¾¨ÅôÀÎõ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ü鬀 Á¡½Å÷¸û «¨¼Â §ÅñÎõ ±ýÀ§¾ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸øÅ¢§ÂüÀ¡ðÊý ÌȢ¢Ä측Ìõ. ப஧ா஬ிப்஦ாடத்தில் இபக்கிநம் கற்஦ித்தல் ஧ிக உநர்ந்ததாகக் கருதப்஦டுகின்மது. எயினும் இபக்கிநம் கற்஦ித்தல் இன்ரமந ஥ா஭ில் ஧ிக கரய஧ாய ஒன்மாக கருதப்஦டுகின்மது. இந்த எண்ணத்ரத ஫ிடுத்துச் பசநல்஦ட்டால் இபக்கிநத்தின் ஫ாநிபாக ப஧ா஬ிரநச் சுர஫நாகவும் சிமப்஦ாகவும் ஦நிற்று஫ிக்க முரயும். இரட஥ிரபப்஦ள்஭ிக஭ில் புகுமுக ஫குப்பு முதல் ஐந்தாம் ஦ர஫ம் ஫ரனநில் த஧ிழ்ப஧ா஬ிக் கல்஫ி ஥டப்஦ில் இருந்து ஫ருகிமது. இரட஥ிரபப்஦ள்஭ிநில் இறுதிநில் ஧லபசிநக் ய்஫ிருப்஦ப் ஦ாட஧ாகத் லதர்ப஫ழுதவும் ஧லபசிந ஥ாட்ரல் ஫ரகயுண்டு. புகுமுக ஫குப்பு முதல் ஐந்தாம் ஦ர஫ம் ஫ரன த஧ிழ்ப஧ா஬ிப் ஦ாடத்திட்டத்தில் பதாடக்கப் ஦ள்஭ி ல஦ாபல஫ சிப இபக்கிநக் கூறுகள் இரணக்கப் ஦ட்டுள்஭ய. அர஫நா஫ய: 1. பசய்யுள்கள்- திருக்குமள் - மூதுரன - ஥ாபரநார் - அமப஥மிச்சானம் - ஫ில஫க சிந்தா஧ணி - ஦஬ப஧ா஬ிகள் - திருமுரம - ஥ாபாநினத் திவ்஫ிநப் ஦ின஦ந்தம் - திரு஫ருட்஦ா
 5. 5. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 5 5 2. காப்஦ிநம் - ஥஭ப஫ண்஦ா - ஧ணில஧கரப - சிபப்஦திகானம் - கம்஦னா஧ாநணம் இ஫ற்மில் சிப இபக்கிநக் கூறுகள் அடங்கிந புதிந இபக்கிநக் ரகலநடு கீழ் ஫ரு஧ாறு. 2.0 ஡ிபைக்குநள் ஡ிபைக்குநள் ஋ன்தது பு஑ழ் மதற்ந இனக்஑ி஦஥ொகும். உன஑மதொது஥கந, மதொய்஦ொம஥ொ஫ி, ஬ொயுகந஬ொழ்த்து, ப௃ப்தொல், உத்஡஧க஬஡ம், ம஡ய்஬நூல் ஋ணப் தன மத஦ர்஑பொலும் ஡ிய௃க்குநள் அக஫க்஑ப்தடு஑ிநது. இ஡கண இ஦ற்நி஦஬ர் ஑ி.ப௃. 2ம் நூற்நொண்டுக்கும் ஑ி.தி 5ம் நூற்நொண்டுக்கும் இகட஦ில் ஬ொழ்ந்஡஬஧ொ஑க் ஑ய௃஡ப்தடும் ஡ிய௃஬ள்ளு஬ர் ஋ன்ய௅ அநி஦ப்தடுத஬ர் ஆ஬ொர். ஡ிய௃க்குநள் சங்஑ இனக்஑ி஦ ஬க஑ப்தொட்டில் த஡ிமணண்஑ீழ்க்஑஠க்கு ஋ணப்தடும் த஡ிமணட்டு நூல்஑பின் ஡ி஧ட்டில் இய௃க்஑ிநது. இது அடிப்தகட஦ில் எய௃ ஬ொழ்஬ி஦ல் நூல். ஥ொந்஡ர்஑ள் ஡ம் அ஑஬ொழ்஬ிலும் சுப௃஑஥ொ஑ கூடி ஬ொ஫வும், புந ஬ொழ்஬ிலும் இன்தப௃டனும், இகசவுடனும், ஢னப௃டனும் ஬ொ஫வும் க஡க஬஦ொண அடிப்தகடப் தண்பு஑கப ஬ிபக்கு஑ிநது. இந்நூல் அநம், மதொய௃ள், இன்தம் அல்னது ஑ொ஥ம் ஋ன்னும் ப௃ப்மதய௃ம் திொிவு஑பொய் (ப௃ப்தொல்) திொித்தும், அ஫குடன் இக஠த்தும், க஑ொர்த்தும் ஬ிபக்கு஑ிநது. ஋து஬ி஡த்஡ிலும், ஡ிய௃க்குநகப இ஦ற்நி஦஬ர் தற்நியும், அது ஋ன்ண நூல் ஋ன்தது தற்நியும், ஐக஬஦ொ஧ொல் இ஦ற்நப்தட்ட஡ொ஑க் கூநப்தடும் ஢ல்஬஫ி ஋ன்த஡ன் இய௅஡ிப்தொட்டுப் தின்஬ய௃஥ொய௅ கூய௅஑ிநது: க஡஬ர் குநளும் ஡ிய௃ ஢ொன்஥கந ப௃டிவும் ப௄஬ர் ஡஥ிழும் ப௃ணிம஥ொ஫ியும் - க஑ொக஬ ஡ிய௃஬ொச஑ப௃ம் ஡ிய௃ப௄னர் மசொல்லும் எய௃஬ொச஑ம் ஋ன்ய௅஠ர். இ஡ில் ‘க஡஬ர் குநள் ‘ ஋ணக் கூநப்தட்டிய௃ப்தது த ற்நியும், குநள், ஡ிய௃ ஢ொன்஥கந , ஌கண஦க஬஑ளும் ‘எய௃ ஬ொச஑ம் ‘ ஋ணக் கூநப்தட்டிய௃ப்தது தற்நியும் , ஡஥ிழ் ஬ித்஡஑ர்஑ள் ம஡பி஬ொண ஬ிபக்஑த்க஡க் ம஑ொடுக்஑ொ஡ ஢ிகன ம஡ொடர்஑ிநது . ஡ிய௃க்குநள் இ஦ற்நப்தட்ட
 6. 6. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 6 6 ஑ொனம் இன்னும் சொி஦ொ஑ ஬க஧஦ய௅க்஑ப்தட஬ில்கன . இந்நூல் ஌நக்குகந஦ 2000 ஆண்டு த஫க஥஦ொணது ஋ன்ய௅ ஑஠ிக்஑ப்தடு஑ிநது . ஥கந஥கன அடி஑ள் மசய்஡ ஆ஧ொய்ச்சி஦ின் த஦ணொய், ஡஥ிழ்஢ொட்டில் ஆண்டு஑கபக் குநிக்஑ ஡ிய௃஬ள்ளு஬ர் ஆண்டும் த஦ன்தடுத்஡ப் தடு஑ின்நது. ஡ிய௃஬ள்ளு஬ர் ஆண்டு ஋ன்தது மதொது ஆண்கடொடு 31 ஆண்டு஑ள் கூட்ட க஬ண்டும். ஡ிய௃க்குநள் நூனொணது ஬டம஥ொ஫ி஦ில் ஋ழு஡ப்தட் டக஬஑பின் அடிப்தகட஦ில் இ஦ற்நப்தட்டது ஋ண எய௃ சொ஧ொ஧஧ொலும் ,அது ஡ிய௃஬ள்ளு஬ணின் சு஦ சிந்஡கண அடிப்தகட஦ில் ஡஥ிழ் ம஥ொ஫ி஦ில் இ஦ற்நப்தட்டது ஋ண ஥ற்மநொய௃ சொ஧ொ஧ொலும் ஑ய௃஡ப்தடு஑ிநது. க஥லும், ஡ிய௃க்குநபில் கூநப்தட்டிய௃ப்தக஬஑ள் உன஑ின் தல்க஬ய௅ ச஥஦ங்஑ள் ஬லியுய௅த்துதக஬யுடன் எப் திடப்தட்டு, அது தல்க஬ய௅ ச஥஦ங்஑ளுடனும் மதொய௃ந்து஬஡ொ஑ப் தல்க஬ய௅ ச஥஦த்஡ொ஧ொலும் ஑ய௃஡ப்தட்டு ஬ய௃஑ிநது. புகுப௃க ஬குப்பு 1. ற஥ொப்தக் குல஫பெம் அணிச்சம் ப௃கந்஡ிொிந்து ற஢ொக்கக் கு஢ழ்பெம் ஬ிபைந்து. - 90 அணிச்சம் ஋ணப்தடும் பூ, ப௃கர்ந்஡வுடன் ஬ொடி ஬ிடக் கூடி஦து. அதுறதொல் சற்று ப௃கங்றகொ஠ி ஬஧ற஬ற்நொறன ஬ிபைந்஡ிணர் ஬ொடி஬ிடு஬ர். 2. துப்தொர்க்குத் துப்தொ஦ துப்தொக்கித் துப்தொர்க்குத் துப்தொ஦ தூஉம் ஥ல஫. - 12 ஦ொபைக்கு உ஠வுப் மதொபைள்கலப ஬ிலப஬ித்துத்஡஧ ஥ல஫ த஦ன்தடுகிநற஡ொ, அ஬ர்களுக்றக அந்஡ ஥ல஫ அ஬ர்கள் அபைந்தும் உ஠஬ொகவும் ஆகி அொி஦ ஡ி஦ொகத்ல஡ச் மசய்கிநது.
 7. 7. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 7 7 3. ஒழுக்கத்து ஢ீத்஡ொர் மதபைல஥ ஬ிழுப்தத்து ற஬ண்டும் தத௅஬ல் து஠ிவு. - 21 ஡஥க்குொி஦ ஒழுக்கத்஡ில் ஬ொழ்ந்து, ஆலசகலப அறுத்து, உ஦ர்ந்஡ ற஥ன்஥க்கபின் மதபைல஥ற஦, சிநந்஡ண஬ற்றுள் சிநந்஡து ஋ன்று த௄ல்கள் மசொல்கின்நண. 4. மச஦ற்கொி஦ மசய்஬ொர் மதொி஦ர் சிநி஦ர் மச஦ற்கொி஦ மசய்கனொ ஡ொர். - 26 மதபைல஥ ஡பைம் மச஦ல்கலபப் புொிற஬ொல஧ப் மதொிற஦ொர் ஋ன்றும், சிறுல஥஦ொண மச஦ல்கலப஦ன்நிப் மதபைல஥க்குொி஦ மச஦ல்கலபச் மசய்஦ொ஡஬ர்கலபச் சிநிற஦ொர் ஋ன்றும் ஬ல஧஦றுத்து஬ிட ப௃டிபெம். 5. ஥ணத்துக்கண் ஥ொசினன் ஆ஡ல் அலணத்஡நன் ஆகுன ஢ீ஧ திந. - 34 ஥ணத்து அப஬ில் குற்நம் இல்னொ஡஬ணொய் ஆகுக; அநம் ஋ன்தது அவ்஬பற஬; திந ஬ொர்த்ல஡ ஢டிப்பும், ஬ொழ்க்லக ற஬டங்களுக்கும் ஥ற்ந஬ர் அநி஦ச் மசய்஦ப்தடும் ஆடம்த஧ங்கறப. 6. அன்தினொர் ஋ல்னொம் ஡஥க்குொி஦ர் அன்புலட஦ொர் ஋ன்பும் உொி஦ர் திநர்க்கு. - 72 அன்பு இல்னொ஡஬ர், ஋ல்னொம் ஡஥க்றக ஋ண உொில஥ மகொண்டொடு஬ர்; அன்பு உலட஦஬ற஧ொ ஡ம் உடல், மதொபைள், ஆ஬ி ஆகி஦ அலணத்தும் திநபைக்மகண ஋ண்஠ிடு஬ர்.
 8. 8. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 8 8 தடி஬ம் 1 1. அன்தின் ஬஫ி஦து உ஦ிர்஢ிலன அஃ஡ினொர்க்கு ஋ன்புற஡ொல் றதொர்த்஡ உடம்பு. - 80 அன்பும஢ஞ்சத்஡ின் ஬஫ி஦ில் இ஦ங்கு஬ற஡ உ஦ிபைள்ப உடனொகும்; இல்லனற஦ல், அது ஋லும்லதத் ற஡ொல் றதொர்த்஡ி஦ ம஬றும் உடறன஦ொகும். 2. ஬ிபைந்து புநத்஡஡ொத் ஡ொத௅ண்டல் சொ஬ொ ஥பைந்ம஡ணித௅ம் ற஬ண்டற்தொற் நன்று. - 82 ஬ிபைந்஡ிண஧ொக ஬ந்஡஬ல஧ ம஬பிற஦ ஬ிட்டு஬ிட்டுச் சொகொ஡ ஥பைந்஡ொக இபைந்஡ொலும் அ஡லணத் ஡ொன் ஥ட்டும் உண்தது ஬ிபைம்தத் ஡க்க தண்தொடல்ன. 3. இன்மசொனொல் ஈ஧ம் அலபஇப் தடிறுஇன஬ொம் மசம்மதொபைள் கண்டொர்஬ொய்ச் மசொல். - 91 ஒபை஬ர் ஬ொ஦ிலிபைந்து ஬பைம் மசொல் அன்பு கனந்஡஡ொகவும், ஬ஞ்சலண஦ற்ந஡ொகவும், ஬ொய்ல஥பெலட஦஡ொகவும் இபைப்தின் அதுற஬ இன்மசொல் ஋ணப்தடும். 4. த஠ிவுலட஦ன் இன்மசொனன் ஆ஡ல் ஒபை஬ற்கு அ஠ி஦ல்ன ஥ற்றுப் திந. - 95 அடக்க஥ொண தண்பும், இணில஥஦ொகப் றதசும் இ஦ல்பும் ஡஬ி஧, ஒபை஬பைக்குச் சிநந்஡ அ஠ிகனன் ற஬று இபைக்க ப௃டி஦ொது.
 9. 9. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 9 9 தடி஬ம் 2 1. இணி஦ உப஬ொக இன்ணொ஡ கூநல் கணிஇபைப்தக் கொய்க஬ர்ந் ஡ற்று. - 100 ணில஥஦ொண மசொற்கள் இபைக்கும்றதொது அ஬ற்லந ஬ிடுத்துக் கடுல஥஦ொகப் றதசு஬து கணிகலப ஒதுக்கி ஬ிட்டுக் கொய்கலபப் தநித்துத் ஡ின்த஡ற்குச் ச஥஥ொகும். 2. மசய்஦ொ஥ல் மசய்஡ உ஡஬ிக்கு ல஬஦கப௃ம் ஬ொணகப௃ம் ஆற்நல் அொிது. - 101 ஒபை஬பைக்கு ஒபை ஢ன்ல஥பெம் ஢ொம் மசய்஦ொ஡ றதொதும், அ஬ர் ஢஥க்கு உ஡஬ிணொல், அ஡ற்குக் லகம்஥ொநொக ஥ண்ணுனலகபெம் ஬ிண்ணுனகபெம் மகொடுத்஡ொலும் ச஥ம் ஆகொது. 3. கொனத்஡ி ணொற்மசய்஡ ஢ன்நி சிநிம஡ணித௅ம் ஞொனத்஡ின் ஥ொ஠ப் மதொிது. - 102 ற஡ல஬ப்தடும் கொனத்஡ில் மசய்஦ப்தடும் உ஡஬ி சிநி஡ப஬ொக இபைந்஡ொலும், அது உனகத்ல஡஬ிடப் மதொி஡ொக ஥஡ிக்கப்தடும். 4. ஋ந்஢ன்நி மகொன்நொர்க்கும் உய்வுண்டொம் உய்஬ில்லன மசய்ந்஢ன்நி மகொன்ந ஥கற்கு. - 110 ஋ந்஡ அநத்ல஡ ஥நந்஡ொர்க்கும் ஬ொழ்வு உண்டு; ஆணொல் ஒபை஬ர் மசய்஡ உ஡஬ில஦ ஥நந்஡ொர்க்கு ஬ொழ்஬ில்லன
 10. 10. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 10 10 தடி஬ம் 3 1. அடக்கம் அ஥஧பைள் உய்க்கும் அடங்கொல஥ ஆொிபைள் உய்த்து ஬ிடும். - 121 அடக்கம் அ஫ி஦ொ஡ புகல஫க் மகொடுக்கும். அடங்கொல஥ ஬ொழ்ல஬ற஦ இபைபொக்கி ஬ிடும். 2. ஋ல்னொர்க்கும் ஢ன்நொம் த஠ி஡ல் அ஬பைள்ளும் மசல்஬ர்க்றக மசல்஬ம் ஡லகத்து. - 125 த஠ிவு ஋ன்த௅ம் தண்பு, ஋ல்னொர்க்கும் ஢னம் த஦க்கும். ஌ற்கணற஬ மசல்஬ர்கபொக இபைப்த஬ர்களுக்கு அந்஡ப் தண்பு, ற஥லும் ஒபை மசல்஬஥ொகும். 3. தொிந்ற஡ொம்திக் கொக்க ஒழுக்கம் ம஡ொிந்ற஡ொம்தித் ற஡ொித௅ம் அஃற஡ துல஠. - 132 ஋ந்ம஡ந்஡ ஬஫ிகபில் ஆ஧ொய்ந்஡ொலும் ஬ொழ்க்லக஦ில் ஒழுக்கற஥ சிநந்஡ துல஠ ஋ன்த஡ொல், ஋த்஡லக஦ துன்தத்ல஡ ஌ற்நொ஬து அல஡க் கொக்க ற஬ண்டும். 4. ஒழுக்கம் உலடல஥ குடில஥ இழுக்கம் இ஫ிந்஡ திநப்தொய் ஬ிடும். - 133 ஒழுக்கம் உலட஦஬஧ொக ஬ொழ்஬து஡ொன் உ஦ர்ந்஡ குடிப்திநப்புக்கு ஋டுத்துக் கொட்டொகும். ஒழுக்கம் ஡஬றுகிந஬ர்கள் ஦ொ஧ொ஦ித௅ம் அ஬ர்கள் இ஫ிந்஡ குடி஦ில் திநந்஡஬ர்கபொகற஬ கபை஡ப்தடு஬ர்.
 11. 11. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 11 11 தடி஬ம் 4 1. அழுக்கொ றுலட஦ொன்கண் ஆக்கம்றதொன்று இல்லன ஒழுக்க ஥ினொன்கண் உ஦ர்வு. - 135 மதொநொல஥பெலட஦஬த௅க்கும், ஢ல்மனொழுக்க஥ில்னொ஡஬த௅க்கும் அல஥பெம் ஬ொழ்வு, உ஦ர்஬ொண ஬ொழ்஬ொகக் கபை஡ப்தட ஥ொட்டொது. 2. உனகத்ற஡ொடு ஒட்ட ஒழுகல் தனகற்றும் கல்னொர் அநி஬ினொ ஡ொர் . -140 உ஦ர்ந்ற஡ொர் ஌ற்றுக் மகொண்ட ஒழுக்கம் ஋த௅ம் தண்றதொடு ஬ொ஫க் கற்கொ஡஬ர்கள் தன த௄ல்கலபப் தடித்஡ிபைந்தும்கூட அநி஬ில்னொ஡஬ர்கறப ஆ஬ொர்கள். 3. தல்னொர் ப௃ணி஦ப் த஦ணின மசொல்லு஬ொன் ஋ல்னொபைம் ஋ள்பப் தடும். - 191 தனபைம் ம஬றுக்கும்தடி஦ொண த஦ணற்ந மசொற்கலபப் றதசுத஬ல஧ ஋ல்றனொபைம் இகழ்ந்துல஧ப்தொர்கள். 4. சீர்ல஥ சிநப்மதொடு ஢ீங்கும் த஦ணின ஢ீர்ல஥ பெலட஦ொர் மசொலின். - 195 ஢ல்ன தண்புலட஦஬ர் த஦ணில்னொ஡ மசொற்கலபக் கூறு஬ொ஧ொணொல் அ஬பைலட஦ ற஥ம்தொடு அ஬ர்க்குொி஦ ஥஡ிப்றதொடு ஢ீங்கி ஬ிடும்.
 12. 12. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 12 12 தடி஬ம் 5 1. ஒப்பு஧஬ி ணொல்஬பைம் றகமடணின் அஃம஡ொபை஬ன் ஬ிற்றுக்றகொள் ஡க்க துலடத்து. - 220 திநபைக்கு உ஡வுகின்ந சிநப்புலட஦ உனக ஒழுக்கம், றகடு ஬ிலப஬ிக்கக் கூடி஦஡ொக இபைப்தின், அக்றகடு, ஒபை஬ன் ஡ன்லண ஬ிற்நொ஬து ஬ொங்கிக் மகொள்பக் கூடி஦ ஥஡ிப்புலட஦஡ொகும். 2. ஢த்஡ம்றதொல் றகடும் உப஡ொகும் சொக்கொடும் ஬ித்஡கர்க் கல்னொல் அொிது. - 235 துன்தங்களுக்கிலடற஦கூட அ஬ற்லநத் ஡ொங்கும் ஬லில஥஦ொல் ஡஥து புகல஫ ஬பர்த்துக் மகொள்஬தும், ஡஥து சொ஬ிலும்கூடப் புகல஫ ஢ிலன ஢ொட்டு஬தும் இ஦ல்தொண ஆற்நலுலட஦஬பைக்றக உொி஦ மச஦னொகும். 3. ஋ள்பொல஥ ற஬ண்டு஬ொன் ஋ன்தொன் ஋லணத்ம஡ொன்றும் கள்பொல஥ கொக்க஡ன் ம஢ஞ்சு. - 281 ஋ந்஡ப் மதொபைலபபெம் கப஬ொடும் ஢ிலணவு ஡ன் ம஢ஞ்லச அணுகொ஥ல் தொர்த்துக் (கொத்துக்) மகொள்த஬றண இகழ்ச்சிக்கு ஆட்தடொ஥ல் ஬ொ஫ ப௃டிபெம். 4. ஬ொய்ல஥ ஋ணப்தடு஬து ஦ொம஡ணின் ஦ொம஡ொன்றும் ஡ீல஥ இனொ஡ மசொனல். - 291
 13. 13. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 13 13 திநபைக்கு ஋ள்ப௃லண஦பவு ஡ீல஥பெம் ஌ற்தடொ஡ ஒபை மசொல்லனச் மசொல்஬து஡ொன் ஬ொய்ல஥ ஋ணப்தடும். 3.0 ஔல஬஦ொொின் ஡ணிப்தொடல்கள் ஒபல஬஦ொர் தொடி஦஡ொகப் தன ஡ணிப்தொடல்கள் உள்பண. அல஬஦ொவும், சுல஬ உலட஦ண஬ொகவும் அநிவுக்கு ஬ிபைந்து ஡பை஬ண஬ொகவும் அல஥ந்துள்பண. இ஡ில் உள்ப சினப் தொடல்கலப இலட஢ிலனப்தள்பி ஥ொ஠஬ர்கபின் இனக்க஠ இனக்கி஦ புத்஡கத்஡ில் ஥ொ஠஬ர்கபின் இனக்க஠ப் தகு஡ி஦ில் இல஠க்கனொம். அ஬ற்நில் சின஬ற்லநக் இங்றக கொண்றதொம். புகுப௃க ஬குப்பு ஢ொலு றகொடி தொடல் றசொ஫ ஥ன்ணன் ஒபை஬ன் ஡ணது அல஬க்கபப் புன஬ர்கலப அல஫த்து, ‘஢ொலப மதொழுது ஬ிடி஬஡ற்குள் ஢ீங்கள் ஢ொலு றகொடி தொடல்கள் தொட ற஬ண்டும்’ ஋ன்று ஆல஠஦ிட்டொன். ஓர் இ஧வுக்குள் ஢ொலு றகொடி தொடல்கலப ஋ப்தடிப் தொடு஬து ஋ன்று அல஬க்கபப் புன஬ர்கள் ஡ிலகத்஡ணர். அப்றதொது அங்றக ஒபல஬஦ொர் ஬ந்஡ொர்; புன஬ர்கபின் க஬லனக்கொண கொ஧஠த்ல஡க் றகட்டு அநிந்஡ொர். உடறண அ஬ர் புன஬ர்கலபப் தொர்த்து, ‘இ஡ற்கொக஬ொ ஡ிலகத்஡ீர்கள். க஬லன ற஬ண்டொம். இப்றதொற஡
 14. 14. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 14 14 ஢ொலு றகொடி தொடலனப் தொடுகிறநன்; ஥ன்ணணிடம் மசன்று அல஡ப் தொடுங்கள்’ ஋ன்று கூநி஬ிட்டு ஒற஧ ஒபை தொடலன ஥ட்டும் தொடிணொர். அப்தொடல் தின்஬பை஥ொறு : ஥஡ி஦ொ஡ொர் ப௃ற்நம் ஥஡ித்ம஡ொபை கொல்மசன்று ஥ி஡ி஦ொல஥ றகொடி மதறும்; உண்஠ீர் உண்஠ீர் ஋ன்று உதசொி஦ொர் ஡ம்஥லண஦ில் உண்஠ொல஥ றகொடி மதறும்; றகொடி மகொடுத்தும் குடிப்திநந்஡ொர் ஡ம்ற஥ொடு கூடு஡ல் றகொடி மதறும்; றகொடொத௅ றகொடி மகொடுப்தித௅ம் ஡ன்த௅லட஢ொக் றகொடொல஥ றகொடி மதறும். (ஒபல஬஦ொர் ஡ணிப் தொடல்:42) தொடலின் மதொபைள் : இப்தொடலில் றகொடி ஋ன்று ஒபை றகொடி மதொன் குநிப்திடப் தட்டுள்பது. இப்தொடலில் ஒவ்ம஬ொன்றும் ஒபை றகொடி மதொன்த௅க்கு இல஠஦ொணல஬ ஋ன்று ஢ொன்கு மச஦ல்கலப ஒபல஬஦ொர் குநிப்திட்டுள்பொர். 1. ஢ல்ன தண்புகலப ஥஡ித்து ஢டக்கொ஡஬ல஧ ஥஡ித்து அ஬஧து வீட்டின் ப௃ன்தகு஡ில஦ ஥ி஡ிக்கொ஥ல் இபைப்தது, மசல்னொ஥ல் இபைப்தது றகொடி மதொன்த௅க்கு இல஠஦ொணது ஆகும். (஢ம்ல஥ ஥஡ிக்கொ஡஬ொின் வீட்டுக்குச் மசல்னொ஥ல் இபைப்தது றகொடி மதொன்த௅க்கு இல஠஦ொணது ஋ன்றும் மதொபைள் கூறு஬ொர்கள்) 2. உண்ணு஥ொறு ஬ிபைம்திக் றகட்டுக் மகொள்பொ஡஬ொின் வீட்டில் உண்஠ொ஥ல் இபைப்தது
 15. 15. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 15 15 றகொடி மதொன்த௅க்கு இல஠஦ொணது ஆகும். 3. றகொடி மதொன்லணக் மகொடுத்஡ொ஬து ஢ல்ன குடும்தத்஡ில் திநந்஡஬ர்களுடன் றசர்ந்து ஬ொழ்஬து றகொடி மதொன்த௅க்கு இல஠஦ொணது ஆகும். 4. தனறகொடி மதொன் கிலடப்த஡ொக இபைந்஡ொலும் மசொன்ண மசொல்லிலிபைந்து ஡஬நொ஥ல் ஬ொழ்஬து றகொடி மதொன்த௅க்கு இல஠஦ொணது ஆகும். இப்தொடலில் ப௃஡ல் இ஧ண்டு கபைத்துகலபபெம் ஋஡ிர்஥லநப் மதொபைபில் தொடி஦ ஒபல஬஦ொர் இறு஡ி இ஧ண்டு கபைத்துகலபபெம் உடன்தொட்டுப் மதொபைபில் தொடிபெள்பொர். ஢ல்ன தண்புகலப ஥஡ிக்கொ஡஬ர் வீட்டுக்குச் மசல்னொற஡! ஬ிபைம்தி உண்஠ச் மசொல்னொ஡஬ொின் வீட்டில் உண்஠ொற஡! ஋ன்தல஬ ஋஡ிர்஥லந ஆகும். ஢ல்ன குடும்தத்஡ிணபைடன் றசர்ந்து ஬ொழ்! மசொன்ண மசொல் ஡஬நொ஥ல் ஬ொழ்! ஋ன்தல஬ உடன்தொடு ஆகும். தடி஬ம் 1 சுட்ட த஫ப௃ம் சுடொ஡ த஫ப௃ம் ஒற஧ ஊொில் ம஡ொடர்ந்து ஡ங்கி இபைக்கும் இ஦ல்பு ஒபல஬஦ொபைக்குக் கிலட஦ொது. அ஬ர் தன ஊர்களுக்குச் மசன்று ஡஥து புனல஥த் ஡ிநத்஡ொல் அநக்கபைத்துகலபப் த஧ப்தி ஬ந்஡ொர். ஒபைப௃லந ஒபல஬஦ொர் ஓர் ஊொிலிபைந்து ற஬றநொர் ஊபைக்குப் றதொய்க் மகொண்டிபைந்஡ொர். அவ்஬ொறு மசன்ந ஬஫ி஦ில் ஒபை கொடு இபைந்஡து. ‘தொட்டீ....! ஢ீங்கள் ஥ிகவும் றசொர்஬ொக இபைக்கிநீர்கள்... ஢ொ஬ல் த஫ம் சொப்திடுகிநீர்கபொ?’ ஋ன்று
 16. 16. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 16 16 ஒபல஬஦ொல஧ப் தொர்த்துக் றகட்டொன். ‘சொி... அப்தொ.... ஢ொ஬ல் த஫ங்கலபப் தநித்துப் றதொடு!’ ஋ன்நொர். அந்஡ச் சிறு஬ன் ‘தொட்டீ.... உங்களுக்குச் சுட்ட த஫ம் ற஬ண்டு஥ொ? சுடொ஡ த஫ம் ற஬ண்டு஥ொ?’ ஋ன்று றகட்டொன். இந்஡ச் சிறு஬ணிடம், சுட்ட த஫த்஡ிற்கும் சுடொ஡ த஫த்஡ிற்கும் ஬ிபக்கம் றகட்தது ஡஥து புனல஥க்கு இ஫ிவு ஋ன்று அ஬ர் கபை஡ிணொர். ‘சுட்ட த஫஥ொகற஬ ஢ீ தநித்துப் றதொடப்தொ.....’ ஋ன்று ஒபல஬஦ொர் கூநிணொர். ஥஧த்஡ில் இபைந்஡ சிறு஬ன் ஢ன்கு தழுத்஡ ஢ொ஬ல் த஫ங்கலபப் தநித்து ஥ண்஠ில் ற஬க஥ொகப் றதொட்டொன்.஥ண்஠ில் கிடந்஡ ஢ொ஬ல் த஫ங்கலப ஒபல஬஦ொர் ஒவ்ம஬ொன்நொகக் லக஦ில் ஋டுத்஡ொர். அ஬ற்நில் ஢ிலந஦ ஥ண் ஒட்டி இபைந்஡து. அந்஡ ஥ண்ல஠த் துலடப்த஡ற்கொக ஒபல஬஦ொர் ‘ஃபூ..... ஃபூ’ ஋ன்று ஊ஡ிணொர். ‘தொட்டி....! த஫ம் சுடுகிந஡ொ? ஢ன்நொக ஊ஡ிச் சொப்திடுங்கள்!’ ஋ன்று கூநிணொன். இல஡ப்தற்நி ஒபை தொடல் ஔல஬஦ொர் தொடுகிநொர். கபைங்கொலிக் கட்லடக்கு ஢ொ஠ொக் றகொடொலி இபைங்க஡லித் ஡ண்டுக்கும் ஢ொணும் - மதபைங்கொணில் கொர்஋பைல஥ ற஥ய்க்கின்ந கொலபக்கு஢ொன் ற஡ொற்நது ஈொி஧வு துஞ்சொது ஋ன்கண் கபைங்கொலிக் கட்லட ஥ிகவும் உறு஡ி஦ொணது. அல஡ ஋பி஡ில் திபக்கக் கூடி஦ றகொடொி, ஬ொல஫த்஡ண்லட ம஬ட்டும்றதொது சறுக்கும். அதுறதொன ஢ொத௅ம் ஋பைல஥ ஥ொடு ற஥ய்க்கின்ந சிறு஬ணிடம் ற஡ொற்று஬ிட்றடன். ஋ணற஬ இ஧ண்டு இ஧வுகள் ஋ணக்குத் தூக்கம் ஬஧ொது ஋ன்று ஬பைந்஡ிணொர்.
 17. 17. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 17 17 தடி஬ம் 2 இணி஦து இணி஦து றகட்கின் ஡ணிம஢டு ற஬றனொய்! இணிது இணிது ஌கொந்஡ம் இணிது; அ஡ணித௅ம் இணிது ஆ஡ில஦த் ம஡ொழு஡ல்; அ஡ணித௅ம் இணிது அநி஬ிணர்ச் றசபை஡ல்; அ஡ணித௅ம் இணிது அநிவுள்பொல஧க் கண஬ித௅ம் ஢ண஬ித௅ம் கொண்தது ஡ொறண! (ஒபல஬஦ொர் ஡ணிப் தொடல்:55) தொடலின் மதொபைள் : இந்஡ உனகில் ஥ிகவும் இணில஥஦ொணது ஋து ஋ன்நொல், ஡ணில஥஦ில் இபைப்தது஡ொன். அல஡஬ிட இணில஥஦ொணது இலந஬லண ஬஠ங்கு஬து. இலந஬லண ஬஠ங்கு஬ல஡ ஬ிட அநிவு உலட஦஬ர்கலபச் றசர்ந்து ஬ொழ்஬து இணில஥஦ொணது. அல஡஬ிட இணில஥஦ொணது கண஬ிலும் ஢ண஬ிலும் அநிவு உலட஦஬ர்கலபப் தொர்த்துக் மகொண்டு இபைப்தது ஆகும். இப்தொடலில் ஡ணில஥, இலந஬லண ஬஠ங்கு஡ல் ப௃஡லி஦஬ற்லந இணில஥஦ொணது ஋ன்று ஒபல஬஦ொர் ம஡ொி஬ித்துள்பொர். ஋ன்நொலும் இ஬ற்லந ஬ிட இணில஥஦ொண஡ொக அநிவுலட஦ொல஧ப் தொர்ப்தல஡ ஒபல஬஦ொர் கூநிபெள்பொர். இ஡ிலிபைந்து அநிவுக்கு இபைக்கும் ஥஡ிப்லத ஢ொம் அநிந்து மகொள்ப ப௃டிபெம்.
 18. 18. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 18 18 தடி஬ம் 3 அொி஦து அொி஦து றகட்கின் ஬ொி஬டி ற஬றனொய் அொிது அொிது ஥ொணிடர் ஆ஡ல் அொிது; ஥ொணிடர் ஆ஦ித௅ம் கூன் குபைடு மச஬ிடு றதடு ஢ீங்கிப் திநத்஡ல் அொிது. றதடு ஢ீங்கிப் திநந்஡ கொலனபெம் ஞொணப௃ம் கல்஬ிபெம் ஢஦த்஡ல் அொிது; ஞொணப௃ம் கல்஬ிபெம் ஢஦ந்஡ கொலனபெம் ஡ொணப௃ம் ஡஬ப௃ம் ஡ொன்மச஦ல் அொிது ஡ொணப௃ம் ஡஬ப௃ம் ஡ொன்மசய்஬஧ொ஦ின் ஬ொண஬ர் ஢ொடு ஬஫ி ஡ிநந்஡ிடுற஥ (ஒபல஬஦ொர் ஡ணிப் தொடல் : 57) தொடலின் மதொபைள் : உனகில் ஥ிகவும் அொி஦து ஋து ஋ன்நொல், ஥ொணிட஧ொகப் திநப்தது ஡ொன் அொி஦து. ஥ொணிட஧ொகப் திநந்஡ொலும் கூன், குபைடு, மச஬ிடு ப௃஡லி஦ குலநகள் இல்னொ஥ல் திநத்஡ல் அொி஦து. இந்஡க் குலநகள் ஢ீங்கிப் திநந்஡ொலும் அநிவும் கல்஬ிபெம் ஬ிபைம்திக் கற்ந஬ணொக ஆ஡ல் அொி஦து. அநிவும் கல்஬ிபெம் மதற்நொலும் திநபைக்குக் மகொடுக்கும் ஈலகபெம் ற஢ொன்பும் உலட஦஬஧ொய் இபைத்஡ல் அொி஦து. ஈலகபெம் ற஢ொன்பும் உலட஦஬஧ொக
 19. 19. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 19 19 ஬ொழ்கின்ந஬ர்களுக்கு ஬ொன்உனகப் மதபை஬ொழ்வு கிலடக்கும் ஋ன்று ஒபல஬஦ொர் தொடிபெள்பொர். 4.0 ஢ொனடி஦ொர் ஢ொனடி஦ொர் த஡ிமணண் ஑ீழ்க்஑஠க்கு நூல் ம஡ொகுப்கதச் கசர்ந்஡ எய௃ ஡஥ிழ் ஢ீ஡ி நூல். இது ஢ொன்கு அடி஑கபக் ம஑ொண்ட ம஬ண்தொக்஑பொல் ஆணது. இது ச஥஠ ப௃ணி஬ர்஑பொல் இ஦ற்நப்தட்ட ஢ொனூய௅ ஡ணிப்தொடல்஑பின் ம஡ொகுப்தொ஑க் ஑ய௃஡ப்தடு஑ிநது . இ஡ணொல் இது ஢ொனடி ஢ொனூய௅ ஋ணவும் மத஦ர் மதய௅ம் . 'க஬பொண் க஬஡ம்' ஋ன்ந மத஦ய௃ம் உண்டு . தன க஢஧ங்஑பில் இது பு஑ழ் மதற்ந ஡஥ிழ் ஢ீ஡ி நூனொண ஡ிய௃க்குநளுக்கு இக஠஦ொ஑ப் கதசப்தடும் சிநப்கதப் மதற்ய௅ள்பது . த஡ிமணண்஑ீழ்க்஑஠க்கு நூல்஑பில் உள்ப எக஧ ம஡ொக஑ நூல் ஢ொனடி஦ொர் ஆகும் . இந்நூல் ப௃த்஡க஧஦ர் ஋னும் திொி஬ிகணப் தற்நி கூய௅ம் நூல் ஆகும். ஬ொழ்க்க஑஦ின் ஋பிக஥஦ொண மதொய௃ட்஑கப உ஬க஥஑பொ஑க் க஑஦ொண்டு ஢ீ஡ி பு஑ட்டு஬஡ில் ஢ொனடி஦ொர் ஡ணித்து஬ம் மதற்ய௅ ஬ிபங்கு஑ிநது . இந்நூலிகண ஆங்஑ினத்஡ில் ஜி.யூ.கதொப் ம஥ொ஫ி மத஦ர்த்துள்பொர் . ஢ொனடி஦ொர் தொடல்஑பின் ஋ண்஠ிக்க஑ ஑டவுள் ஬ொழ்த்து : 1 அநத்துப்தொல் : 130 தொடல்஑ள் (13 அ஡ி஑ொ஧ங்஑ள்) மதொய௃ட்தொல் : 260 தொடல்஑ள் (26 அ஡ி஑ொ஧ங்஑ள்) ஑ொ஥த்துப்தொல் : 10 தொடல்஑ள் (1 அ஡ி஑ொ஧ம்) ம஥ொத்஡ம் : 400 தொடல்஑ள் (40 அ஡ி஑ொ஧ங்஑ள்). மதொய௃ட்தொல் தகு஡ி஦ிலிய௃ந்து சின தொடல்஑கப இகட஢ிகனப் தள்பி ஥ொ஠஬ர்஑பின் இனக்஑ி஦ தொடல்஑பொ஑ இக஠க்஑னொம்.
 20. 20. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 20 20 மதொபைட்தொல் இது மதொபைலப உ஠ர்த்தும் தகு஡ி; அநத்ல஡ப்றதொல் இம்ல஥ ஥றுல஥ வீடு ஋ன்த௅ம் ப௄ன்நிற்கும் ற஢ற஧ கொ஧஠஥ொ஡லின்நித், துய்த்஡னொத௅ம் ஬஫ங்கு஡னொத௅ம் ப௃லநற஦ இம்ல஥ ஥றுல஥ இ஧ண்டற்கு஥ட்டும் ஓ஧ொற்நொல் கொ஧஠஥ொ஡ல்தற்நி, இப் மதொபைட்தொல் அநத்துப்தொலன அடுத்து ஢ின்நது. கல்஬ி கற்நற்குொி஦ த௄ல்கலபக் கற்நல், மதொபைலபத் ற஡டு஡ற்கும் ற஡டி஦ மதொபைலபப் த஦ன்தடுத்து஡ற்கும் கல்஬ி கொ஧஠஥ொ஡லின் இது மதொபைட்தொலின்கண் அல஥ந்஡து. தடி஬ம் 1 1. குஞ்சி ஦஫கும் மகொடுந்஡ொலணக் றகொட்ட஫கும் ஥ஞ்சள் அ஫கும் அ஫கல்ன - ம஢ஞ்சத்து ஢ல்னம்஦ொம் ஋ன்த௅ம் ஢டுவு ஢ிலனல஥஦ொல் கல்஬ி அ஫றக அ஫கு. தொடலின் மதொபைள் : ஡லன஥஦ில஧ சீர்தடித்஡ி ப௃டிப்த஡ொல் ஬பைம் அ஫கும், ப௃ந்஡ொலண஦ில் கல஧திட்ட அ஫கும், ஥ஞ்சள் பூசு஬஡ொல் உண்டொகும் அ஫கும் உண்ல஥ அ஫கு இல்லன. ஥ண஡ப஬ில் உண்ல஥஦ொக ஢டந்துமகொள்கிறநொம் ஋ன்றும் ஢டுவு ஢ிலன஦ொம் ஒழுக்க ஬ொழ்க்லகல஦த் ஡பைம் கல்஬ி அ஫றக ஥ிக உ஦ர்ந்஡ அ஫கொகக் கபை஡ப்தடுகின்நது.
 21. 21. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 21 21 2. இம்ல஥ த஦க்கு஥ொல் ஈ஦க் குலந஬ின்நொல் ஡ம்ல஥ ஬ிபக்கு஥ொல் ஡ொப௃ப஧ொக் றகடின்நொல் ஋ம்ல஥ பெனகத்தும் ஦ொங்கொற஠ம் கல்஬ிறதொல் ஥ம்஥ர் அறுக்கும் ஥பைந்து. தொடலின் மதொபைள்: கல்஬ி இவ்வுனகில் இன்தத்ல஡த் ஡பைம். திநர்க்குத் ஡பை஬஡ொல் குலந஦ொது. கற்ந஬ர்கபின் புகல஫ ஋ங்கும் த஧஬ச் மசய்பெம். ஡ொம் உ஦ிபைடன் இபைக்கும் ஬ல஧ ஢ொம் கற்ந கல்஬ி஦ொணது அ஫ி஦ொ஥றனற஦ இபைக்கும். ஆ஡னொல் ஋ந்஡ உனகத்஡ிலும் கல்஬ில஦ப் றதொன அநி஦ொல஥ல஦ப் றதொக்கும் ஥பைத்ல஡ ஦ொம் தொர்த்஡஡ில்லன. தடி஬ம் 2 1. கபர்஢ினத் துப்திநந்஡ உப்திலணச் சொன்றநொர் ஬ிலப஢ினத்து ம஢ல்லின் ஬ிழு஥ி஡ொக் மகொள்஬ர்; கலட஢ினத்ற஡ொ ஧ொ஦ித௅ங் கற்நநிந் ற஡ொல஧த் ஡லன஢ினத்து ல஬க்கப் தடும். தொடலின் மதொபைள் : கபர் ஢ினத்஡ில் உண்டொண உப்லதச் சொன்றநொர், ஢ல்ன ஢ன்மசய் ஢ினத்஡ில் ஬ிலபந்஡ ம஢ல்லன஬ிட ற஥ன்ல஥஦ொகக் கபைது஬ர். அதுறதொனக் கீழ்க்குடி஦ிற் திநந்஡஬ர்கபொணொலும்
 22. 22. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 22 22 கற்நநிந்஡஬஧ொ஦ின் அ஬ர்கலப ற஥னொண குடி஦ித௅ம் உ஦ர்ந்஡ இடத்஡ில் ல஬த்து ஥஡ித்஡ல் ற஬ண்டும். 2. ல஬ப்பு஫ிக் றகொட்தடொ; ஬ொய்த்஡ீ஦ிற் றகடில்லன; ஥ிக்க சிநப்தின் அ஧சர் மசநின்஬வ்஬ொர்; ஋ச்சம் ஋ணஒபை஬ன் ஥க்கட்குச்மசய்஬ண ஬ிச்லச஥ற் நல்ன திந; தொடலின் மதொபைள் : ல஬த்஡ இடத்஡ிலிபைந்து அ஡ொ஬து ஥ண஡ிலிபைந்து திந஧ொல் க஬ர்ந்து மகொள்ப இ஦னொது; ஡஥க்குக் கிலடத்துப் திநபைக்குக் மகொடுத்஡ொல் அ஫ி஬஡ில்லன; ற஥னொண தலட ஬லில஥ல஦பெலட஦ ஥ன்ணர் சிணந்஡ொலும் க஬ர்ந்து மகொள்ப ப௃டி஦ொது. ஆ஡னொல், ஒபை஬ன் ஡ன் ஥க்கட்குப் மசல்஬ம் ஋ணச் றசர்த்து ல஬க்க ற஬ண்டி஦து கல்஬ிற஦ ஆகும். திந அல்ன. தடி஬ம் 3 1.கல்஬ி கல஧஦ின! கற்த஬ர் ஢ொள்சின; ம஥ல்ன ஢ிலணக்கின் தி஠ிதன; - ம஡ள்பி஡ின் ஆ஧ொய்ந் ஡ல஥வுலட஦ கற்தற஬ ஢ீம஧ொ஫ி஦ப் தொலுண் குபைகின் ம஡ொிந்து. தொடலின் மதொபைள் :
 23. 23. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 23 23 கல்஬ிகள் ப௃டி஬ில்னொ஡ண. ஆணொல், கற்த஬பைலட஦ ஬ொழ்஢ொடகள் சின சற்றுப் மதொறுல஥஦ொக ஢ிலணத்துப் தொர்த்஡ொல் அந்஡ச் சின ஬ொழ்஢ொட்கபிலும் தி஠ிகள் தன஬ொக இபைக்கின்நண. ஆ஡னொல் ஢ீல஧ ஢ீக்கிப் தொலனப் தபைகும் அன்ணப் தநல஬ல஦ப் றதொன அநிபெலட஦ொய் த௄லின் ஡ன்ல஥கலப அநிந்து ஢ல்ன த௄ல்கலப ஥ட்டும் கற்தர். 2. ற஡ொ஠ி ஦ி஦க்கு஬ொன் ம஡ொல்லன ஬பை஠த்துக் கொ஠ிற் கலடப்தட்டொன் ஋ன்நிக஫ொர் - கொ஠ொய் அ஬ன்துல஠஦ொ ஆறுறதொ ஦ற்றநத௄ல் கற்ந ஥கன்துல஠஦ொ ஢ல்ன மகொபல். தொடலின் மதொபைள் : தடகு மசலுத்துத஬லணப் த஫ல஥஦ொண சொ஡ிகபில் கீழ்ச்சொ஡ில஦ச் சொர்ந்஡஬ன் ஋ண இக஫஥ொட்டொர்கள் ற஥றனொர். ஢ீ கொண்தொ஦ொக ! அப்தடகு ஓட்டுத஬ணின் துல஠மகொண்டு ஆற்லநக் கடப்தது றதொனொகும். ஢ல்ன சொத்஡ி஧ங்கலபக் கற்ந கீழ்஥கணின் துல஠மகொண்டு த௄ல் மதொபைமபௌக் கற்நல். தடி஬ம் 4 1. ஡஬னபைந் ம஡ொல்றகள்஬ித் ஡ன்ல஥ பெலட஦ொர் இகலினர் ஋ஃகுலட஦ொர் ஡ம்ப௃ள் கு஫ீஇ
 24. 24. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 24 24 ஢கலின் இணி஡ொ஦ின் கொண்தொம் அகல்஬ொணத்து உம்த பைலந஬ொர் த஡ி. தொடலின் மதொபைள் : குற்ந஥ற்ந த஫ல஥஦ொண த௄ற்றகள்஬ிபெலட஦஬஧ொய், தலகல஥஦ில்னொ஡஬஧ொய், கூர்ல஥஦ொண அநிவுள்ப஬஧ொய் ஬ிபங்கும் கற்றநொர் குழு஬ில் றசர்ந்஡ அன஬பொ஬ி ,஥கிழ்஡லன஬ிட இன்தம் உலட஦஡ொ஦ின், அகன்லந ஬ொணத்஡ின் ற஥ல் ற஡஬ர்கள் ஬ொழும் ஡ிபை஢கல஧க் கொ஠ ப௃஦ல்ற஬ொம். கற்றநொபைடன் றசர்ந்து மதறும் இன்தத்ல஡ ஬ிடத் துநக்க இன்தம் சிநந்஡஡ன்று. 2. கலணகடல் ஡ண்றசர்ப்த கற்நநிந்஡ொர் றகண்ல஥ த௃ணி஦ின் கபைம்பு஡ின் நற்றந - த௃ணி஢ீக்கித் தூொின்஡ின் நன்ண ஡லகத்஡ற஧ொ தண்தினொ ஈ஧஥ி னொபர் ம஡ொடர்பு. தொடலின் மதொபைள் : ஒலிக்கும் கடலிணது குபிர்ச்சி மதொபைந்஡ி஦ துலநல஦பெலட஦ ற஬ந்஡றண! சுற்நநிந்஡஬ணின் ஢ட்பு த௃ணி஦ிலிபைந்து கபைம்லதத் ஡ின்தது றதொல் ஆகும். ஢ற்தன்பும், அன்பும் இல்னொ஡ொர் ஢ட்பு அ஡ன் தடிப்தகு஡ி஦ிலிபைந்து ஡ின்தது றதொல் ஆகும்.
 25. 25. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 25 25 தடி஬ம் 5 1. கல்னொற஧ ஦ொ஦ித௅ம் கற்நொல஧ச் றசர்ந்ம஡ொழுகின் ஢ல்னநிவு ஢ொளுந் ஡லனப்தடு஬ர் - ம஡ொல்சிநப்தின் ஒண்஠ிநப் தொ஡ிொிப்பூச் றசர்஡னொல் புத்ற஡ொடு ஡ண்஠ீர்க்குத் ஡ொன்த஦ந் ஡ொங்கு. த஫ல஥஦ொண சிநப்திலணபெலட஦ அ஫கி஦ தொ஡ிொிப்பூல஬ச் றசர்ந்஡ிபைப்த஡ொல் பு஡ி஦ ஥ண்தொலண஦ொணது ஡ன்ணிடத்஡ில் உள்ப ஡ண்஠ீபைக்குத் ஡ொன் ஢று஥஠த்ல஡க் மகொடுத்து, அத்஡ண்஠ீல஧பெம் ஢று஥஠ப௃ள்ப஡ொக்கும். அதுறதொன கல்னொற஧ ஆ஦ித௅ம் கற்நொல஧ச் சொர்ந்து அ஬ர்றதொல் ஢டந்஡ொல் ஢ல்னநிவு ஢ொளும் உண்டொகுப் மதறு஬ர். பு஡ி஦஥ண்தொலண஦ொணது தொ஡ிொிப்பூல஬ச் றசர்த்஡ொல் ஡ன்ணிடப௃ள்ப ஡ண்஠ீபைக்கு ஢று஥஠ம் ஡பை஬து றதொன கல்னொ஡ொர்க்கும் கற்ந஬ர் றசர்க்லக஦ொல் அநிவு உண்டொகும் ஋ன்தது கபைத்து. 2. அனகுசொல் கற்தின் அநிவுத௄ல் கல்னொ(து) உனகத௄ றனொது஬ ம஡ல்னொங் - கனகன கூஉந் துல஠஦ல்னொற் மகொண்டு ஡டு஥ொற்நம் றதொஒந் துல஠஦நி஬ொ ொில். தொடலின் மதொபைள் : ஋ல்லன஦ற்ந கல்஬ிகளுக்குள்றப ம஥ய்ஞ்ஞொண த௄ல்கலபக் கற்கொ஥ல் ஬ிட்டு஬ிட்டு ம஬றும் உனக அநில஬ ஥ட்டும் ஡பைம் த௄ல்கலபக் கற்தம஡ல்னொம் ‘கனகன’ ஋ன்த௅ம்
 26. 26. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 26 26 வீ஠ொண சனசனப்றத ஆகும்.இத்஡லக஦ இவ்வுனக அநிவு த௄ல்கலபக் மகொண்டு திந஬ி஦ொகி஦ ஡டு஥ொற்நத்ல஡ப் ( துன்தத்ல஡) றதொக்கும் ஬஫ில஦ அநித஬ர் ஋ங்கும் இல்லன. 5.0 ஢ொன்஥஠ிக்கடிலக ஢ொன்஥஠ிக்கடிலக த஡ிமணண்கீழ்க்க஠க்கு த௄ல்களுள், ஒன்று.இது ஒபை ஢ீ஡ி த௄ல்.஬ிபம்தி ஢ொகணொர் ஋ன்த௅ம் புன஬஧ொல் இ஦ற்நப்தட்ட த௄னொகும். இந் த௄ல் த௄ற்நிம஦ொபை தொடல்கலபத் ஡ன்ணகத்ற஡ மகொண்டுள்பது சிநப்தொக அல஥க்கப்தட்டுள்பது. ஒவ்ம஬ொபை தொடலும் ஢ொன்கு அடிகபொல் ஆணது. இந்த௄ற் தொடல்கள் ஒவ்ம஬ொன்நிலும், ஢ொன்கு ஥஠ி஦ொண கபைத்துக்கள் மசொல்னப்தடுகின்நண. இ஡ணொறனற஦ இது ஢ொன்஥஠ிக்கடிலக ஋ணப்மத஦ர் மதற்நது. தடி஬ம் 1 கல்னொ ஒபை஬ர்க்குத் ஡ம்஬ொ஦ிற் மசொற்கூற்நம் ம஥ல்லிலன ஬ொல஫க்குத் ஡ொணீன்ந கொய்கூற்நம் அல்னல஬ மசய்஬ொர்க்கு அநங்கூற்நம் கூற்நற஥ இல்னத்துத் ஡ீங்மகொழுகு ஬ொள் தொடலின் மதொபைள் : கல்஬ி஦நிவு இல்னொ஡஬ர்களுக்கு அ஬ர்கள் ஬ொ஦ிலிபைந்து ஬பைம் மசொற்கள் இ஦஥ன் ஆகின்நண. ஬ொல஫஥஧ம் ஡ொன் ஈத௅கின்ந கொ஦ிணொறனற஦ அ஫ிந்து றதொகிநது.
 27. 27. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 27 27 மசய்஦த்஡கொ஡஬ற்லநச் மசய்த஬ர்களுக்கு அநற஥ இ஦஥ன். ஒபை குடும்தத்துக்கு, ஡ீ஦ ஒழுக்கம் மகொண்ட மதண்ற஠ இ஦஥ணொ஬ொள் ஋ன்ந மதொபைள்மகொண்ட, ஢ொன்஥஠ிக்கடிலகப் தொடமனொன்லநக் கீற஫ கொண்க. கல்க்17NOV 6.0 இன்ணொ ஢ொற்தது கதினர் ஋ன்த௅ம் புன஬ர் இ஦ற்நி஦து இன்ணொ ஢ொற்தது ஋ன்த௅ம் த௄ல். ஢ொற்தத்ம஡ொபை தொடல்கலபக் மகொண்ட இது த஡ிமணண் கீழ்க்க஠க்கு த௄ல்கள் ஋ண அல஫க்கப்தடும் சங்கம் ஥பை஬ி஦ கொனத் ஡஥ிழ் த௄ற் ம஡ொகு஡ிபெள் அடங்கு஬து. உனகத்஡ில் கூடொ஡ல஬ ஋ன்மணன்ண ஋ன்தது தற்நிக் கூநி ஢ீ஡ி உல஧ப்தது இந்த௄ல். தடி஬ம் 2 ஆன்ந஬ித்஡ சொன்றநொபைட் றதல஡ புகலின்ணொ ஥ொன்நிபைண்ட றதொழ்஡ின் ஬஫ங்கல் மதொி஡ின்ணொ ற஢ொன்ந஬ிந்து ஬ொ஫ொ஡ொர் ற஢ொன்தின்ணொ ஬ொங்கின்ணொ ஈன்நொலப ற஦ொம்தொ ஬ிட தொடலின் மதொபைள் : அநி஬ிற் சிநந்஡஬ர்கள் வீற்நிபைக்கின்ந சலத஦ிறன அநி஬ில்னொ஡ ஒபை஬ன் புகு஬து துன்தத்ல஡த் ஡பைம். இபைட்டி஦ தின்ணர் ஬஫ி஦ிற் மசல்஬து மதொிதும் துன்தம் ஬ிலப஬ிக்கும். ஬ிலப஦க் கூடி஦ துன்தங்கலபத் ஡ொங்கக் கூடி஦ ஆநல் இல்னொ஡஬ர்களுக்குத் ஡஬ம் துன்தம் ஡பைம். ஡ன்லணப் மதற்ந அன்லணல஦ப் றத஠ிக் கொப்தொற்நொ஥ல் ஬ிடு஬தும்
 28. 28. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 28 28 துன்த஥ொகும். ஋ன்று ஥ணி஡ ஬ொழ்஬ில் துன்தத்துக்குொி஦ ஢ொன்கு ஬ிட஦ங்கலபக் கூநி ஢ீ஡ி புகட்டும் கீழ்க்கொணும் தொடல் இந் த௄லில் ஬பைகிநது. 17NOV 7.0 இணி஦ல஬ ஢ொற்தது பூ஡ஞ்றசந்஡ணொர் ஋ன்த஬ர் இ஦ற்நி஦ த௄ல் இணி஦ல஬ ஢ொற்தது. இது ஢ொற்தது ம஬ண்தொக்கபிணொல் ஆணது. தண்லடக்கொனத் ஡஥ிழ்த௄ல் ம஡ொகுப்புக்கபில் ஒன்நொண த஡ிமணண்கீழ்க்க஠க்கு த௄ல்களுள் இதுவும் ஒன்று. உனகில் ஢ல்ன அல்னது இணில஥஦ொண ஬ிட஦ங்கலப ஋டுத்துக் கூறு஬஡ன் ப௄னம்஥க்களுக்கு ஢ீ஡ி புகட்டு஬ற஡ இந்த௄லின் ற஢ொக்கம். ஒவ்ம஬ொபை தொடலும் ப௄ன்று ஢ல்ன ஬ிட஦ங்கலப ஋டுத்துக் கூறுகின்நது. தடி஬ம் 3 சுற்நொர்ப௃ன் கல்஬ி உல஧த்஡ல் ஥ிகஇணிற஡ ஥ிக்கொல஧ச் றசர்஡ல் ஥ிக஥ொ஠ ப௃ன்இணிற஡ ஋ள்துல஠ ஦ொத௅ம் இ஧஬ொது ஡ொன்ஈ஡ல் ஋த்துல஠பெம் ஆற்ந இணிது. தொடலின் மதொபைள் :
 29. 29. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 29 29 சுற்நி஦ிபைப்த஬ர்களுக்குக் கல்஬ி கற்தித்஡ல் ஥ிகவும் ஢ல்னது; கற்நநிந்஡ மதொிற஦ொர்கலபத் துல஠ மகொண்டு ஬ொழ்க்லக ஢டத்து஬தும் ஥ிக ஢ன்று; சிநி஦ அப஬ினொ஦ித௅ம் ற஡ல஬ப்தடுத஬ர்களுக்குக் றகட்கொ஥றனற஦ மகொடுப்தது ஋ப்மதொழுதுற஥ ஢ல்னது ஋ன்த௅ம் மதொபைள்தடும் இந்த௄ற் தொடல். 8.0 ஬ிற஬கசிந்஡ொ஥஠ி ஬ிற஬கசிந்஡ொ஥஠ி மகொடுக்கப்தட்ட 9 இனக்கி஦ கூறுகபில் ஒன்நொகக் கபை஡ப்தடுகின்நது. மசய்பெபில் ப௃க்கி஦ இனக்கி஦ கூநொகும். இது 100 தொடல்கலபக் மகொண்டது. இ஡ில் சின஬ற்லந இலட஢ிலனப்தள்பி ஥ொ஠஬ர்கபின் தொடத்஡ிட்டத்஡ில் இல஠க்கனொம். தடி஬ம் 1 அல்னல் கதொம் ஬ல்஬ிகண கதொம் அன்கண ஬஦ிற்நில் திநந்஡ ம஡ொல்கன கதொம் கதொ஑ொத் து஦஧ம் கதொம் - ஢ல்ன கு஠ம் அ஡ி஑ம் ஆம் அய௃க஠க் க஑ொபு஧த்துச் மசல்஬க் ஑஠த஡ிக஦க் க஑ ம஡ொழு஡க் ஑ொல். தொடலின் மதொய௃ள் : ஑஠த஡ிக஦க் க஑஦ொல் கும்திட்டொல் ஢ம் துன்தங்஑ள் (அல்னல்) ஥கநந்துகதொகும். ஬லிக஥஥ிக்க் ஬ிகண஑ள் (஑ர்஥஬ிகண) அழ்ந்து கதொகும் . ஡ொய்஬஦ிற்நிற் திநந்஡ திநப்பு ஋னும் துன்தம் அ஫ிந்துகதொகும் (஥ீண்டும் ஥ீண்டும் திநந்து துன்புய௅ம் திந஬ொம஢நி ஑ிகடக்கும் ஋ன்ய௅மதொய௃ள் ). ஋ன்ய௅ம் ஥கந ந்துகதொ஑ொ஡ து஦஧ங்஑ள் ஢ீங்கும் . ஢ல்ன
 30. 30. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 30 30 கு஠ம்(஢ற்தண்பு஑ள்) ஏங்஑ி஬பய௃ம், அய௃஠ொசனத்஡ின் க஑ொபு஧த்஡ில் ஋ழுந்஡ய௃பியுள்ப மசல்஬க்஑஠த஡ிக஦-மசல்னததிள்கப஦ொக஧- க஑ம஦டுத்துக்கும்திட்டொல். தடி஬ம் 2 ஆதத்துக்கு உ஡஬ொப் திி்ள்கப, அய௃ம்தசிக்கு உ஡஬ொ அன்ணம் ஡ொதத்க஡த் ஡ீ஧ொத் ஡ண்஠ீர், ஡ொித்஡ி஧ம் அநி஦ொப் மதண்டிர் க஑ொதத்க஡ அடக்஑ொ க஬ந்஡ன், குய௃ம஥ொ஫ி ம஑ொள்பொச் சீடன், தொதத்க஡ப் கதொக்஑ொத் ஡ீர்த்஡ம் த஦ணிகன ஌ழும் ஡ொகண. தொடலின் மதொபைள் : ஆதத்஡ில் உ஡஬ிமசய்஦ொ஡ திள்கப஦ொல் த஦ணில்கன . ஥ிகுந்஡ தசி஦ில் ஡஬ிக்கும்கதொது உ஡஬ொ஡ உ஠஬ிணொல் எய௃த஦னு஥ில்கன. ஡ொ஑ப௃ற்ய௅ இய௃க்கும்கதொது அ஡கணத் ஡஬ிர்க்஑ உ஡஬ொ஡ ஡ண்஠ீ஧ொல் ஋ன்ணத஦ன் ? எய௃த஦னு஥ில்கன. ஬ய௅க஥க஦ அநி஦ொ஡ , அநிந்து அ஡ற்க஑ற்நதடி எழு஑ொ஡ - ஢டக்஑ொ஡- மதண்஑பொல் த஦ன் இல்கன. க஑ொதத்க஡ அடக்஑ொ஡ அ஧சணொலும் த஦ணில்கன . குய௃஬ின்ம஥ொ஫ிக஦ - ஆசிொி஦ொின் மசொல்கன- க஑பொ஡ ஥ொ஠ொக்஑ணொலும் எய௃த஦னு஥ில்கன . அதுகதொனத் ஡ன்னுள் ப௃ழுகு஬ொொின் தொ஬த்க஡ப்கதொக்஑ொ஡ ஡ீர்த்஡த்஡ிணொலும் த஦ணில்கன . இவ்஬ொநொ஑ இந்஡ ஌ழும் த஦ணில்கன ஋ன்஑ின்நொர். தடி஬ம் 3 திி்ள்கப஡ொன் ஬஦஡ில் ப௄த்஡ொல் தி஡ொ஬ின் மசொற்புத்஡ிக் க஑பொன் ஑ள்பின்஢ற் மசொல்னொள் ப௄த்஡ொல் ஑஠஬கணக் ஑ய௃஡ிப் தொ஧ொள் ம஡ள்பந ஬ித்க஡ ஑ற்நொல் சீடனும் குய௃க஬த் க஡டொன் உள்பக஢ொய் தி஠ி஑ள் ஡ீர்ந்஡ொல் உன஑ர்தண் டி஡க஧த் க஡டொர்.
 31. 31. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 31 31 தொடலின் மதொய௃ள்: குடும்தத்஡ில் திள்கபக்கு ஬஦து அ஡ி஑஥ொ஑ி஬ிட்டொல் , அ஬ன் ஡ந்க஡஦ின் மசொல்கனயும் அ஬ர்கூய௅ம் புத்஡ி஥஡ிக஦யும் க஑ட்஑஥ொட்டொன் . 'க஡ொளுக்கு ஥ிஞ்சிணொல் க஡ொ஫ன் ' ஋ன்தது த஫ம஥ொ஫ி. க஡ன்கதொன்ந இணிக஥஥ிகுந்஡ மசொல்னொபொ஑ி஦ ஥கண஬ி , அ஡ொ஬து ஑஠஬ணிடம் இது஢ொள்஬க஧ இணிக஥஦ொ஑ப் கதசி஦ ஥கண஬ியும் , அ஬னுி்க்கு ஬஦து ப௃஡ிர்ந்஡ொல் அ஬கணக் ஑ய௃஡ியும் தொர்க்஑஥ொட்டொள் . குய௃஬ிடம் ம஡பி஬ொ஑ அகணத்க஡யும் ஑ற்ய௅க்ம஑ொண்டு஬ிட்டொன் ஋ன்நொல் , அந்஡ ஥ொ஠஬னும் குய௃க஬த் க஡ட஥ொட்டொன் . ஡஥க்குள்ப க஢ொய்஑ள் ஋ல்னொம் ஡ீர்ந்து கதொணொல் உன஑த்஡ிலுபபொர் ஥ய௃த்து஬க஧த் க஡ட஥ொட்டொர்஑ள். தடி஬ம் 4 குக்஑கனப் திடித்து ஢ொ஬ிக் கூண்டிணில் அகடத்து க஬த்து ஥ிக்஑க஬ ஥ஞ்சள் பூசி ஥ிகு ஥஠ம் மசய்஡ொலும் ஡ொன் அக்குனம் க஬ந஡ொக஥ொ அ஡ணிடம் புனுகு உண்டொக஥ொ குக்஑கன குக்஑ல் அல்னொல் குனம் ஡ணில் சிநந்஡஡ொக஥ொ. தொடலின் மதொய௃ள் : ம஡ய௃஢ொக஦ப் திடித்துப் புனுகுப்பூகணக஦ அகடக்஑க஬ண்டி஦ கூண்டிணில் அகடத்து க஬த்து அ஡ற்குத் ஡ிணந்க஡ொய௅ம் அ஡ி஑஥ொண ஥ஞ்சகபப்பூசி ஥ிக்஑ ஥஠ப௃கட஦஡ொ஑ அ஡கண ஆக்஑ிணொலும், அந்஢ொ஦ொணது க஬நொ஑ ஆ஑ிடுக஥ொ? அ஡ொ஬து புனுகுப்பூகண஦ொ஑ ஆகுக஥ொ? அ஡ணிடத்஡ில் ஥஠ம்஥ிகுந்஡ ஬ொசகணப்மதொய௃பொண 'புனுகு' உண்டொகு஥ொ? ஢ொய் ஋ன்ய௅ம் ஢ொய்஡ொன் , அது ஋ன்ய௅ம் உ஦ர்ந்஡ புனுகுப்பூகண ஆ஑ொது ஋ன்ய௅ அநி஦வும் . அ஡஡ற்கு உள்ப இ஦ல்பு஡ொன் ஬ய௃ம் ஋ன்த஡ொம்.
 32. 32. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 32 32 தடி஬ம் 5 உப்பு இனொக் கூழ் இட்டொலும் உண்தக஡ அ஥ிழ்஡ம் ஆகும் ப௃ப்த஫ம஥ொடு தொல் அன்ணம் ப௃஑ம் ஑டுத்து இடு஬ொர் ஆ஦ின் ஑ப்தி஦ தசி஦ிகணொடு ஑டும் தசி ஆகும் ஡ொகண. தொடலின் மதொய௃ள் : இங்கு, ஬ிய௃ந்து ஏம்பும் ப௃கந஦ிகணக்கூய௅஑ின்நொர் . ம஑ொடுப்தது கூ஫ொ஑ இய௃ந்஡ொலும் , ஌ன்...? அது உப்புக்கூட இல்னொ஡ கூ஫ொ஦ிய௃ி்ந்஡ொலும் , ஥ணம஥ொப்தி ப௃஑஥னர்ச்சி மதொங்஑ உண்க஥஦ொண அன்கதொடும் ஢ல்ன ஥ணக஡ொடும் அக்கூழ் உ஠க஬இட்டொல் அதுக஬ அப௃஡ம். அ஡ற்கு஥ொநொ஑ ப௄ன்ய௅ ஬க஑஦ொண த஫ங்஑கபொடு , தொற்கசொற்கந ஬ிய௃ந்஡ொ஑ப் தகடத்஡ொலும் ஑டு஑டுத்஡ ப௃஑஡க஡ொடு ஬ிய௃ப்த஥ின்நிக் ம஑ொடுப்தின் அது தசிக஦ க஥லும் அ஡ி஑ொிக்஑க஬ மசய்யும் . ஋ணக஬, ஬ிய௃ந்துஏம்தலில் உ஠வுப்மதொய௃கப஬ிட அக஡ப்தொி஥ொய௅க஬ொொின் ஥ணக஥ ப௃க்஑ி஦ம். 9.0 ற஡஬ொ஧ம் ற஡஬ொ஧ம் கச஬ ச஥஦த்஡ின் ஑டவுபொண சி஬மதய௃஥ொன் , ஡ிய௃ஞொணசம்தந்஡ ப௄ர்த்஡ி ஢ொ஦ணொர், ஡ிய௃஢ொவுக்஑஧சு ஢ொ஦ணொர், சுந்஡஧ப௄ர்த்஡ி ஢ொ஦ணொர் ஆ஑ி஦ ஢ொ஦ன்஥ொ஧ொல் ஡஥ி஫ிற் தொடப்தட்ட தொடல்஑ள் ஆகும். ப௃஡ல் இய௃஬ய௃ம்஑ிதி 7ம் நூற்நொண்டிலும், ப௄ன்நொ஥஬ர் ஑ிதி 8ம் நூற்நொண்டிலும் இ஬ற்கநப் தொடி஦஡ொ஑க் ஑ய௃஡ப்தடு஑ிநது . க஡஬ொ஧ங்஑ள் த஡ி஑ ஬டி஬ிகன தொடப்தட்டுள்பண . த஡ி஑ம் ஋ன்தது தத்துப் தொடல்஑கபக் ம஑ொண்டது . 7ம் நூற்நொண்டு, ஡஥ிழ்஢ொட்டிகன தல்ன஬ர் ஆட்சி தனம் மதற்நிய௃ந்஡ ஑ொன஥ொகும் . ஥ி஑வும் மசல்஬ொக்குடணிய௃ந்஡மதௌத்஡ம் , ச஥஠ம் ஆ஑ி஦ ஥஡ங்஑ளுக்ம஑஡ி஧ொ஑ச் கச஬ ச஥஦ம் ஥ீண்டும் ஥னர்ச்சி மதநத் ம஡ொடங்஑ி஦ ஑ொனம் . ஡ிய௃ஞொணசம்தந்஡ர், ஡ிய௃஢ொவுக்஑஧சர் கதொன்கநொர் க஡ொன்நி ஊர்ய௄஧ொ஑ச் மசன்ய௅ ச஥஦ப்தி஧சொ஧ம் மசய்஡ணர் . மசன்ந
 33. 33. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 33 33 இடங்஑பிமனல்னொம் இய௃ந்஡ க஑ொ஦ில்஑ள் ஥ீது க஡஬ொ஧ங்஑கபப் தொடிணர். ஡ிய௃ஞொணசம்தந்஡ர் ஡ணது ப௄ன்நொ஬து ஬஦஡ில் க஡஬ொ஧ங்஑கபப் தொடத்ம஡ொடங்஑ி஦஡ொ஑ச் மசொல்னப்தடு஑ிநது. இ஬ர் ஡ணது மசொந்஡ ஊ஧ொண சீர்஑ொ஫ி஦ிலுள்ப க஡ொ஠ி஦ப்தர் ஥ீது , "க஡ொடுகட஦ மச஬ி஦ன்" ஋ன்ய௅ ம஡ொடங்கும் அ஬஧து ப௃஡ற் த஡ி஑த்க஡ப் தொடிணொர். தடி஬ம் 1 மசந்ம஢ னங்க஫ ணிப்த஫ ணத்஡஦ றனமசழும் புன்லண ம஬ண்கி஫ி ஦ிற்த஬ பம்புல஧ பூந்஡஧ொய் துன்ணி ஢ல்லில஥ ற஦ொர்ப௃டி ற஡ொய்க஫ லீர்மசொலீர் தின்த௅ மசஞ்சலட ஦ிற்திலந தொம்புடன் ல஬த்஡ற஡. தொடலின் மதொபைள் ; மசந்ம஢ல் ஬ிலபபெம் அ஫கி஦ ஬஦ல்கலப உலட஦ றசொலனகபின் அ஦லிடங்கபில் ஬பல஥஦ொண புன்லண ஥஧ங்கள் உ஡ிர்த்஡ பூக்கள், ம஬ண்ல஥஦ொண து஠ி஦ிற் த஬பங்கள் த஧ப்திணொற் றதொன ஬ிபங்கும் ஡ிபைப்பூந்஡஧ொய் ஋ன்த௅ம் சீகொ஫ிப்த஡ி஦ில், ஢ல்ன ற஡஬ர்கள் ம஢பைங்கி஬ந்து, ஡ங்கபின் ப௃டிகலபத் ற஡ொய்த்து ஬஠ங்கும் ஡ிபை஬டிகலப உலட஦ இலந஬ற஧! தின்ணி஦ உ஥து மசஞ்சலட஦ில் இபம் திலநல஦ அ஡ற்குப் தலக஦ொகி஦ தொம்றதொடு ல஬த்துள்பது ஌றணொ? மசொல்வீ஧ொக.
 34. 34. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 34 34 தடி஬ம் 2 கூற்நொ஦ிண ஬ொறு ஬ினக்ககிலீர் மகொடுல஥தன மசய்஡ண ஢ொன்அநிற஦ன் ஌ற்நொய்அடிக் றகஇ஧ வும்தகலும் திொி஦ொது ஬஠ங்கு஬ன் ஋ப்மதொழுதும் ற஡ொற்நொம஡ன் ஬஦ிற்நின் அகம்தடிற஦ குடற஧ொடு துடக்கி ப௃டக்கி஦ிட ஆற்றநன்அடி ற஦ன்அ஡ி லகக்மகடின வீ஧ட்டொ ணத்துலந அம்஥ொறண. தொடலின் மதொபைள் : மகடின ஆற்நின் ஬டகல஧஦ில் ஬ிபங்கும் ஡ிபை஬஡ிலக ஋ன்த௅ம் வீ஧ட்டொணத் ஡ிபைப்த஡ி஦ில் உகந்ம஡ழுந்஡பைபி஦ிபைக்கும் ஡லன஬றண! ஦ொன் இப்திநப்தில் ஋ன் அநிவு அநி஦ப் தன மகொடுஞ் மச஦ல்கலபச் மசய்ற஡ணொக ஋ணக்குத் ற஡ொன்ந஬ில்லன. அவ்஬ொநொகச் சூலனற஢ொய், ஦ொபைக்கும் ற஢ொய்ப௃஡ல் புனப்தடொ஡ ஬லக஦ில் ஋ன் ஬஦ிற்நித௅ள் குடறனொடு ஌லண஦ உள் உறுப்புக்கலபக் கட்டிச் மச஦ற்தடொ஥ல் ஥டக்கு஡னொல் அடிற஦ன் அவ்஬லில஦ப் மதொறுக்க இ஦னொற஡ணொக உள்றபன். கூற்று஬லணப் றதொன அந்ற஢ொய் அடிற஦லணத் துன்புறுத்தும் மச஦லன ஢ீக்கும் ஆற்நலுலடப௅ர். அந்ற஢ொல஦ ஬ினக்கிணொல் ஋ப்மதொழுதும் கொலப ஥ீது ஊபைம் உம் அடிக்கண் ஢ீங்கொ஥ல் ஥ணத்஡ொல் து஠ிவும் ஡லன஦ொல் ஡஠ிவும் ம஥ொ஫ி஦ொல் த஠ிவும் ற஡ொன்ந ஬஠ங்குற஬ன். 10.0 ப௄துல஧ ஒபல஬஦ொர் ஋ழு஡ி஦ அநத௄ல்கபில் ப௄துல஧பெம் ஢ல்஬஫ிபெம் அடங்கும். ஓர் அடி஦ின் ஬ொ஦ினொக ஆத்஡ிசூடி஦ிலும் மகொன்லநற஬ந்஡ணிலும் அநக்கபைத்துகலப உ஠ர்த்஡ி஦
 35. 35. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 35 35 ஒபல஬஦ொர், இ஬ற்நில் ஢ொன்கு அடி஦ொல் ஆண தொடல்கபின் ப௄னம் அநக்கபைத்துகலப உ஠ர்த்துகிநொர். த஫ல஥஦ொண அநக்கபைத்துகலபக் மகொண்ட஡ொல் இந்த௄ல் ப௄துல஧ ஋ணப் மத஦ர் மதற்நது. இந்த௄ல் ஬ொக்குண்டொம் ஋ன்றும் அல஫க்கப் தடுகிநது. இந்த௄லின் கடவுள் ஬ொழ்த்துப்தொடல் ஬ொக்குண்டொம் ஋ன்று ம஡ொடங்கு஬஡ொல் இவ்஬ொறு அல஫க்கப்தடுகிநது. ப௄துல஧஦ில் ப௃ப்தது தொடல்கள் உள்பண. இல஬ ஡ணித்஡ணிக் கபைத்துகலப உ஠ர்த்து஬ண஬ொய் உள்பண. இச்மசய்பெள்கள் ம஬ண்தொ ஦ொப்தில் அல஥ந்துள்பண. புகுப௃க ஬குப்பு கடவுள் ஬ொழ்த்து 1.஬ொக்கு உண்டொம் ஢ல்ன ஥ணம் உண்டொம் ஥ொ஥ன஧ொள் ற஢ொக்கு உண்டொம் ற஥ணி த௃டங்கொது- பூக்மகொண்டு துப்பு ஆர் ஡ிபைற஥ணித் தும்திக்லக ஦ொன்தொ஡ம் ஡ப்தொ஥ல் சொர்஬ொர் ஡஥க்கு தொடலின் மதொபைள் : ஋ கடவுள் ஬ொழ்த்துப் தொடலில் தும்திக்லக஦ொன் ஋ன்று ஬ி஢ொ஦கர் குநிப்திடப்தட்டுள்பொர். ஋த௅ம் கடவுள் ஬ொழ்த்துப் தொடலில் தும்திக்லக஦ொன் ஋ன்று ஬ி஢ொ஦கர் குநிப்திடப்தட்டுள்பொர். இப்தொடலில் ஬ி஢ொ஦கலண ஬஠ங்குகிந஬ர்கள் மதறும் த஦ன்கபொகப் தின்஬பை஬ண஬ற்லந ஒபல஬஦ொர் குநிப்திட்டுள்பொர். ஋ன்தண஬ற்நில் ‘மசல்஬ ஬பம் மதபைகும்’ ஋ன்த௅ம் கபைத்ல஡க் குநிப்திடு஬஡ற்கு, ‘஥ொ஥ன஧ொள் ற஢ொக்கு
 36. 36. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 36 36 உண்டொம்’ ஋ன்று தொடிபெள்பொர். ‘஥ொ஥ன஧ொள்’ ஋ன்த௅ம் மசொல், ஡ொ஥ல஧ப் பூ஬ில் வீற்நிபைக்கும் ஡ிபை஥கலபக் குநிக்கும். ‘ற஢ொக்கு’ ஋ன்த௅ம் மசொல் அபைள் தொர்ல஬ல஦ உ஠ர்த்தும். ஡ிபை஥கபின் அபைள் தொர்ல஬ல஦ப் மதற்ந஬ர்கள், மசல்஬ ஬பம் மதற்று ஬ிபங்கு஬ொர்கள் ஋ன்று ஒபல஬஦ொர் ம஡ொி஬ித்துள்பொர். 2. தொலும் ம஡பிற஡த௅ம் தொகும் தபைப்பும்இல஬ ஢ொலும் கனந்து உணக்கு ஢ொன் ஡பைற஬ன் – றகொனம் மசய் துங்கக் கொிப௃கத்துத் தூ஥஠ிற஦! ஢ீ ஋ணக்குச் சங்கத் ஡஥ிழ் ப௄ன்றும் ஡ொ தொடலின் மதொபைள் : மதபைல஥ ஥ிகுந்஡ ஦ொலண ப௃கத்ல஡க் மகொண்ட ஬ி஢ொ஦கக் கடவுறப! ஢ொன் உணக்கு இணி஦ தொலனபெம் ம஡பிந்஡ ற஡லணபெம் ம஬ல்னப் தொகிலணபெம் தபைப்பு ஬லககலபபெம் கனந்து தலடக்கின்றநன். ஢ீ ஋ணக்கு இ஦ல், இலச, ஢ொடகம் ஋ன்த௅ம் ப௄ன்று ஡஥ில஫பெம் ஡பை஬ொ஦ொக! ஋ன்று ஒபல஬஦ொர் ற஬ண்டுகிநொர். தடி஬ம் 1 கல்஬ி ஥ணி஡ணின் ஬ொழ்க்லகக்குத் ற஡ல஬஦ொண஬ற்நில் அடிப்தலட஦ொணது கல்஬ி. ஋ணற஬ கல்஬ிக்கு ப௄துல஧ ப௃஡லிடம் மகொடுத்துள்பது. ஒபை ஥ன்ணன் கல்஬ி அநிவு இல்னொ஡஬ணொக இபைந்஡ொல் அ஬த௅க்குப் மதபைல஥ கிலட஦ொது. ஆணொல், கல்஬ி அநிவு உலட஦஬ன்
 37. 37. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 37 37 ஥ன்ணணொக இல்லன ஋ன்நொலும் மதபைல஥ உலட஦஬ன் ஆ஬ொன் ஋ன்த௅ம் கபைத்ல஡ப் தின்஬பைம் ப௄துல஧ப் தொடல் ம஡ொி஬ிக்கிநது. 1. ஥ன்ணத௅ம் ஥ொசு அநக் கற்றநொத௅ம் சீர்தூக்கின் ஥ன்ணணின் கற்றநொன் சிநப்பு உலட஦ன்; ஥ன்ணற்குத் ஡ன்ற஡சம் அல்னொல் சிநப்பு இல்லன; கற்றநொற்குச் மசன்ந இடம் ஋ல்னொம் சிநப்பு. தொடலின் மதொபைள் : ஥ன்ணத௅க்கு அ஬ணது ஢ொட்டில் ஥ட்டும்஡ொன் மதபைல஥ உண்டு. ஆணொல் கல்஬ி உலட஦஬த௅க்குச் மசன்ந இடங்கபில் ஋ல்னொம் மதபைல஥ ஬ந்து றசபைம். ஋ணற஬, ஥ன்ணலண ஬ிடவும் கற்ந஬த௅க்றக மதபைல஥ உண்டு ஋ன்று இப்தொடல் ம஡ொி஬ிக்கிநது. மசல்஬஢ிலன஦ிலும் ஬ொழ்க்லக ப௃லந஦ிலும் உ஦ர்ந்஡ ஢ிலன஦ில் இபைப்த஬ன் ஥ன்ணன். அந்஡ ஥ன்ணலண ஬ிடவும் கல்஬ி அநிவு மதற்ந஬லண உ஦ர்வுதடுத்஡ி஦ிபைப்த஡ன் ப௄னம் கல்஬ி, மதபைல஥ப்தடுத்஡ப் தட்டுள்பது. ம஬றும் தொலண மதொங்குற஥ொ? ஢ம்஥ிடம் மசல்஬ம் இபைக்கும் றதொது ஢ொம் திநபைக்கு ஬஫ங்க ற஬ண்டும். அவ்஬ொறு திநபைக்கு ஬஫ங்கு஬து அநச் மச஦ல் ஆகும். இந்஡ அநச் மச஦லனச் மசய்கின்ந஬ர்களுக்குச்
 38. 38. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 38 38 மசல்஬ம் ஬ந்து றசபைம். அவ்஬ொறு மசய்஦ொ஡஬ர்களுக்குச் மசல்஬ம் ஬ந்து றச஧ொது ஋ன்தல஡ இப்தொடலின் ஬஫ி அநி஦ ப௃டிகின்நது. மசய்஡ீ஬ிலண இபைக்க, ம஡ய்஬த்ல஡ ம஢ொந்஡க் கொல் ஋ய்஡ ஬பைற஥ொ இபை஢ி஡ி஦ம் - ல஬஦த்து அறும்தொ஬ம் ஋ன்றுஅநிந்து அன்றுஇடொர்க்கு இன்று ம஬றும்தொலண மதொங்குற஥ொ ற஥ல் தொடலின் மதொபைள் : ம஡ொடர்ந்து ஡ீ஦ மச஦ல்கலபச் மசய்து ஬ிட்டு, கடவுலப ஬஠ங்கிணொல் மதபைஞ்மசல்஬ம் றச஧ொது. அவ்஬ொறு மசல்஬ம் றச஧஬ில்லனற஦ ஋ன்று கடவுலப ஢ிலணத்து ஬பைந்து஬஡ொலும் த஦ன் கிலட஦ொது. மசய்஡ ஡ீ஦ மச஦ல்கபொல் ஌ற்தட்ட தொ஬ம் ஢ீங்க ற஬ண்டும் ஋ன்நொல் மசல்஬ம் இல்னொ஡஬ர்களுக்குச் மசல்஬த்ல஡ ஬஫ங்க ற஬ண்டும். அவ்஬ொறு ஬஫ங்கிணொல் தொ஬ம் ஢ீங்கு஬ற஡ொடு புண்஠ி஦ம் றசபைம். இல஡ ஬ிபக்கு஬஡ற்கு ஒபல஬஦ொர், ‘ம஬றும்தொலண மதொங்குற஥ொ ற஥ல்’ ஋ன்த௅ம் உ஬ல஥ல஦ப் த஦ன்தடுத்஡ிபெள்பொர். தொலண஦ில் ஋துவும் றதொடொ஥ல் ம஢பைப்பு ப௄ட்டிணொல் அந்஡ப் தொலண஦ிலிபைந்து ஋துவும் மதொங்கி ற஥றன ஬஧ொது. அதுறதொன, தொ஬ம் ஢ீங்கும் தடி஦ொகப் புண்஠ி஦ம் மசய்஦ொ஡஬ர்களுக்குச் மசல்஬ம் ஬ந்து றச஧ொது ஋ன்தது இ஡ன் ப௄னம் ஬ிபக்கப்தட்டுள்பது. தடி஬ம் 2 கற்நொல஧க் கற்ந஬ர் ஬ிபைம்பு஬ர்
 39. 39. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 39 39 கல்஬ி அநிவு மதற்ந஬ர்கபொல்஡ொன் கற்ந஬ர்கபின் மதபைல஥ல஦ அநி஦ ப௃டிபெம். கல்஬ி அநிவு இல்னொ஡஬ர்கபொல் கற்ந஬ர்கபின் அநிவுத் ஡ிநலண அநிந்து மகொள்ப இ஦னொது. ஢ல்஡ொ ஥ல஧க் க஦த்஡ில் ஢ல்அன்ணம் றசர்ந்஡ொற்றதொல் கற்நொல஧க் கற்நொற஧ கொப௃று஬ர்; கற்புஇனொ ப௄ர்க்கல஧ ப௄ர்க்கர் ப௃கப்தர்; ப௃துகொட்டில் கொக்லக உகக்கும் தி஠ம் தொடலின் மதொபைள் : ஡ொ஥ல஧ப்பூக்கள் பூத்஡ிபைக்கும் குபத்஡ில் அன்ணப்தநல஬கள் ஢ீந்஡ி ஥கிழும். அல஡ப்றதொன, கற்ந஬ர்களுடன் கற்ந஬ர்கள் றசர்ந்து ஥கிழ்஬ொர்கள். இடுகொட்டில் உள்ப தி஠ங்கலபக் கொக்லக ஬ிபைம்தி உண்ணும். அல஡ப்றதொன, கல்஬ி அநிவு இல்னொ஡஬ர்கள் கல்஬ி அநிவு இல்னொ஡஬ர்களுடன் ஬ிபைம்திச் கசர்ந்து ஬ொழ்஬ொர்கள். ஡ீ஦ொபைம் இடு஬ர்! ஡ொம் றசர்த்஡ மதொபைலபப் திநபைக்கு ஬஫ங்கு஬஡ற்கு ஢ல்ன கு஠ம் ற஬ண்டும். அந்஡ ஢ல்ன கு஠ம் இல்னொ஡஬ர்களும் சின ற஬லபகபில் ஬஫ங்கு஬ொர்கள். ஋ப்றதொது அ஬ர்கள் ஬஫ங்கு஬ொர்கள் ஋ன்தல஡ப் தின்஬பைம் ஢ல்஬஫ிப்தொடல் ம஡பி஬ொக்குகிநது.
 40. 40. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 40 40 மதற்நொர், திநந்஡ொர், மதபை஢ொட்டொர், றதர் உனகில் உற்நொர், உகந்஡ொர் ஋ண ற஬ண்டொர், ஥ற்றநொர் இ஧஠ம் மகொடுத்஡ொல் இடு஬ர்; இடொற஧ ச஧஠ம் மகொடுத்஡ொலும் ஡ொம் தொடலின் மதொபைள் : மதற்ந ஡ொபெம் ஡ந்ல஡பெம், உடன்திநந்஡஬ர்களும் ஡ன் ஢ொட்லடச் றசர்ந்஡஬ர்களும், உந஬ிணபைம், ற஬ண்டி஦ ஢ண்தர்களும் மகஞ்சிக் றகட்டொலும் ஬ள்பல் கு஠ம் இல்னொ஡஬ர்கள் சிநிது மதொபைளும் மகொடுக்க ஥ொட்டொர்கள். ஆணொல், ம஡ொடர்றத இல்னொ஡஬ர்கள் ஥ி஧ட்டித் துன்புறுத்஡ிக் றகட்டொல் அ஬ர்களுக்குக் மகொடுத்து ஬ிடு஬ொர்கள் ஋ன்று ஈலகக் கு஠ம் இல்னொ஡஬ர்கபின் இ஫ி கு஠த்ல஡ ஢ல்஬஫ி கூறுகிநது. தடி஬ம் 3 கல்னொ஡஬ர் ஢ிலன கல்஬ி அநிவு இல்னொ஡஬ர்கள் மதபைல஥ மதந இ஦னொது ஋ன்தல஡ ப௄துல஧ ம஡ொி஬ித்துள்பது. கல்஬ி அநிவு மதற்ந஬ர்களுக்குக் கிலடக்கும் மதபைல஥ல஦ப் தொர்த்து, கல்஬ி அநிவு மதநொ஡஬ர்களும் அதுறதொல் மதபைல஥ல஦ப் மதந ஬ிபைம்திச் மச஦ல்தட்டொல் அ஬ர்களுக்குப் மதபைல஥ ஬ந்து றச஧ொது.
 41. 41. BTP3043-KUSASTERAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA TAMIL 41 41 கொண ஥஦ினொடக் கண்டிபைந்஡ ஬ொன்றகொ஫ி ஡ொத௅ம் அது஬ொகப் தொ஬ித்து, ஡ொத௅ம்஡ன் மதொல்னொச் சிநலக ஬ிொித்து ஆடிணொற் றதொலுற஥ கல்னொ஡ொன் கற்ந க஬ி தொடலின் மதொபைள் : கல்஬ி அநிவு உலட஦஬ன் அ஫கி஦ க஬ில஡கலப ஋ழுது஬ொன். அக்க஬ில஡கபில் ஢ல்ன கபைத்துகள் ஢ிலநந்஡ிபைக்கும். அல஡ப் தொர்த்து, கல்஬ி அநிவு இல்னொ஡஬த௅ம் க஬ில஡ ஋ழு஡ிணொல் அது சிநப்தொக இபைக்கொது. இது ப௄துல஧ ம஡ொி஬ிக்க ஬ிபைம்தி஦ கபைத்து ஆகும். இல஡ ஬ிபக்கு஬஡ற்கு ஓர் உ஬ல஥ல஦க் கொட்சி஦ொகப் தடம் திடித்துக் கொட்டிபெள்பது. மசல்஬ம் கல்னொறண ஆணொலும் லகப்மதொபைள்ஒன்று உண்டொ஦ின் ஋ல்னொபைம் மசன்றுஅங்கு ஋஡ிர்மகொள்஬ர்; இல்னொலண இல்னொளும் ற஬ண்டொள்;஥ற்று ஈன்று஋டுத்஡ ஡ொய்ற஬ண்டொள்; மசல்னொது அ஬ன்஬ொ஦ின் மசொல் தொடலின் மதொபைள் கல்஬ி அநிவு உலட஦஬ர்கள் அலண஬஧ொலும் ஥஡ிக்கப்தடு஬ர். கல்஬ி அநிவு இல்னொ஡஬ர்கள் அவ்஬ொறு ஥஡ிக்கப்தடு஬஡ில்லன. ஆணொல், கல்஬ி அநிவு இல்னொ஡஬த௅க்குச் மசல்஬ம் இபைந்஡ொல் அ஬லணபெம் ஋ல்றனொபைம் மசன்று றதொற்நிப் புகழ்஬ொர்கள். மசல்஬ம் இல்னொ஡஬லண அ஬ணது ஥லண஬ி கூட ஬ிபைம்த஥ொட்டொள்;

×