Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Latihan bab 6 unit 2

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Latihan bab 6 unit 2

  1. 1. MENGAPAKAH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI BOLEHMENINGKATKAN TAHAP PENGANGGURAN?a) ORANG RAMAI SEMAKIN MALASb) TENAGA MANUSIA TIDAK DAPAT DI KAWALc) CIPTAAN TEKNOLOGI MENGGANTIKAN TENAGA MANUSIAd) MANUSIA TIDAK DAPAT MENGAWAL ALAT CIPTAAN TEKNOLOGI.
  2. 2. ALATAN TEKNOLOGI YANG MANAKAH DIGUNAKANUNTUK CEPAT TIBA DI SABAH DARI KUALA LUMPUR MERENTASI LAUT CHINA SELATAN?a) b)c) d)
  3. 3. PENCIPTAAN TAYAR MEMBERI SUMBANGAN YANG BESAR DALAM BIDANG…a) PENGANGKUTANb) PEMBINAANc) KOMUNIKASId) PERTANIAN
  4. 4. ANTARA YANG BERIKUT, MANAKAH YANGMERUPAKAN KESAN DARIPADA PERKEMBANGANTEKNOLOGI?I. KERJA YANG BERAT DAPAT DIRINGANKANII. TARAF KESIHATAN DAPAT DIPERTINGKATKANIII.MEMUSNAHKAN EKOSISTEM HIDUPANIV. PENCEMARAN ALAM MENJADI LEBIH SERIUSa) I DAN III SAHAJAb) I,II,DAN III SAHAJAc) II,III, DAN IV SAHAJAd) I,II,III,DAN IV
  5. 5. APAKAH KESAN SAMPINGAN DARIPADA AKTIVITI DI SEBELAH?a) MENINGKATKAN INDUSTRI PERCETAKANb) MEMBUKA RUANG UNTUK BERCUCUK TANAMc) MENGHASILKAN PELBAGAI JENIS PERABOTd) MENYEBABKAN PENYUSUTAN BAHAN SEMULA JADI

×