Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dagınıq skleroz və onun immun mexanizmi

daginiq skleroz ve onun immun mexanizmi

 • Login to see the comments

Dagınıq skleroz və onun immun mexanizmi

 1. 1. Sara Mahmudlu 110B müalicə-profilaktika
 2. 2. *Nevroloji funksiyanın proqressiv pozulması ilə xarekterizə olunan xəstəlikdir. *Onurğa beynindən gələn impulslar sinirlərin mielin qişalarındakı iltihablaşmalar və daha sonra sərtləşmələr səbəbi ilə siqnalların orqanlara çatdırılması pozulmasıdır. *Zədələnən bu nahiyyələr plak və ya lezyon adlanır *
 3. 3. *Dağınıq skleroz daha çox gənc- 25-35 yaşlarında təsadüf edilir *Nadir hallarda 15 yaşdan əvvəl 55 yaşdan sonra meydana çıxır *Dağınıq skleroz kişilərə nisbətən qadınlarda 2 dəfə çox rast gəlinir *Xəstəliyin inkişaf riski faktorları daha çox Qafqaz qadınları və ekvatora uzaq olan coğrafi zonalarda aşkarlanmışdır hansı ki, öz HLA fenotipində mövcuddur: DR2, B7, A2, DQB1 və DQA1
 4. 4. Xəstəliyin immunopatogenezində immunitetin humoral və hüceyrəvi faktorları iştirak edir. Beləki autoimmun cavab reaksiyası mielinin əsas zülalına yönəlib
 5. 5. *HLA fenotipində DR-2, DQA-1, DQB-1 antigenlərinin olması ilə xəstəlik arasında əlaqə vardır *HLA-DR in antigenin dağınıq sklerozun inkişafında rolu onunla izah olunur ki, onlar Mielinin Əsas Zülalının ensofalitogen epitoplarını tutmaq və təqdim etmək qabiliyyətinə malikdir. *Bu sahədə əsas işlər L.İ.Solokova məxsusdur
 6. 6. *1. Əsas mielin zülalına qarşı xəstə orqanizmdı sensiblə olunmuş T-limfositləri və autoantitellər yaranır *2. Mielinin əsas zülalını heyvanlara yeritdikdə onlarda eksprimental allergik ensafalomielitin inkişafına səbəb olur və bu xəstəlik klinik morfoloji xaarkterinə görə dağınıq skleroza bənzəyir *3. Orqanimin HLA sisteminin immunogenetik xüsusiyyətləri ilə Dağınıq skleroz arasında qarşılıqlı uyğunluq olduğu təsdiqlənib *4. Digər bir təsdiqləyici faktor xəstədə immunoterapiyanın müsbət effeklərinin müşahidə olunmasıdır
 7. 7. *1. T-helperlərin (CD-4) funksiyasının artması *2. T-supressorlarının (CD-8) funksiyasının azalması *İmmunrequlyator indeksdə dəyişiklik *Təbii killer hüceyrələrinin funksiyasının azalması *Qamma-İNF, İL-2, alfa-FNO sintezinin güclənməsi *Mielin əsas zülalına qarşı sensibilizə olunmuş limfositlərin meydana çıxması
 8. 8. *Son illər xəstəlik zamanı tolerantlığın pozulmasını aydınlaşdıran daha məhşur nəzəriyyələr – molekulyar mimikriya və autoreaktiv T və B-limfositlərin superantigenlərin təsiri ilə aktivləşməsi nəzəriyyələridir *Təcrubələr zamanı adı çəkilən aktivləşmiş limfositlərin demielinizasiyasının inkişafı zamanı histohematik baryerdən keçdikləri müəyyən edilib.
 9. 9. *Keçirilmiş infeksion xəstəliklər *Postvaksinal allergik reaksiyalar *Travmalar *Psixoemosional gərginlik *Bəzi hallarda naməlum səbəbdən
 10. 10. *Görmə sinirinin nevriti *Retrobulbar nevrit *Motorikanın pozulması *Tremor *Parastezlər *Sidik ifrazının pozulması *Göstərilən simptomlar əksər hallarda psixikanın pozulması ilə müşayiət olunur

×