Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verbal

19,108 views

Published on

Published in: Technology, Health & Medicine
 • Be the first to comment

Verbal

 1. 1. Uri ng Komunikasyon Verbal at Di - Verbal
 2. 2. 1. Verbal <ul><li>Nasa paraang pasulat at pasalita </li></ul>
 3. 3. 2. Di - Verbal <ul><li>Gumagamit ng kilos o galaw ng katawan </li></ul>
 4. 4. Ayon kay Albert Mehrabian (1971) <ul><li>93% ng mensaheng ipinahahatid ng tao sa kanyang kapwa ay di – verbal na komunikasyon </li></ul>
 5. 5. Ayon kay E. Sapir <ul><li>Ang di – verbal na komunikasyon ay ay isang detalyado at lihim na kodigo na haindi nakasulat ngunit nauunawaan ng lahat. </li></ul>
 6. 6. Iba’t ibang anyo ng di – verbal na komunikasyon <ul><li>Kinesika – pag – aaral ng kilos at galaw ng katawan </li></ul><ul><li>a. Ekspresyon ng mukha – nagpapakita ng emosyon </li></ul><ul><li>b. Galaw ng mata – nagpapakita ng katapatan ng isang tao, nag – iiba ang mensaheng ipinahahayag batay sa tagal, direksyon at kalidad ng kilos ng mata. </li></ul>
 7. 7. Iba’t ibang anyo ng di – verbal na komunikasyon <ul><li>1.Kinesika – pag – aaral ng kilos at galaw ng katawan </li></ul><ul><li>c. Kumpas – galaw ng kamay </li></ul><ul><li>d. Tindig – (postura) nagpapakita kung anong klase ng tao ang kaharap </li></ul>
 8. 8. Iba’t ibang anyo ng di – verbal na komunikasyon <ul><li>2. Proksemika (Proxemics) – pag – aaral ng komunikatibong gamit ng espasyo </li></ul><ul><li>- distansya at oras </li></ul><ul><li>Teknikal o siyentipikong oras – eksakto </li></ul><ul><li>Pormal na oras – nagpapakita ng kahulugan ng kultura </li></ul><ul><li>Impormal na oras – hindi eksakto </li></ul><ul><li>Sikolohikal na oras – kahalagahan sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap </li></ul>
 9. 9. Iba’t ibang anyo ng di – verbal na komunikasyon <ul><li>3. Pandama o Paghawak (Haptics) – pagyakap, paghaplos </li></ul><ul><li>4. Paralanguage – tono ng tinig ( pagtaas at pagbaba) </li></ul><ul><li>5. Katahimikan / di pag – imik </li></ul><ul><li>6. Kapaligiran </li></ul>
 10. 10. Ayon kay Maggay (2003) <ul><li>Ang kaanyuang pisikal ng tagapagsalita ay maaaring makatulong sa mensaheng nais niyang iparating. </li></ul>
 11. 11. Ayon kay Del Hymes, ang sumusunod ay ang mahahalagang salik sa konteksto ng pag – uusap:
 12. 12. 1. S - Setting <ul><li>pook </li></ul>
 13. 13. 2. P - Participant <ul><li>kalahok </li></ul>
 14. 14. 3. E - Ends <ul><li>Pakay o layunin </li></ul>
 15. 15. 4. A – Act Sequence <ul><li>Takbo ng usapan </li></ul>
 16. 16. 5. K – Keys <ul><li>Tono ng pag – uusap? </li></ul><ul><li>Pormal ba o impormal </li></ul>
 17. 17. 6. I – Instrumentalities <ul><li>Tsanel na ginamit – Pasalita ba o pasulat </li></ul>
 18. 18. 7. N – Norms <ul><li>Paksa </li></ul>
 19. 19. 8. G – Genre <ul><li>Diskursong ginamit </li></ul><ul><li>Pasalaysay, pakikipagtalo, pangangatwiran </li></ul>
 20. 20. Iba’t ibang antas ng komunikasyon <ul><li>Intrapersonal </li></ul><ul><li>Interpersonal </li></ul><ul><li>Pampubliko </li></ul>

×