Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hereglegdehuun 2

349 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Hereglegdehuun 2

  1. 1. Тээврийн хэрэгсэл
  2. 2. Хүн ачааг тээвэрлэхэд зориулагдсан хэрэгслийг тээврийн хэрэгсэл гэнэ.
  3. 3. Уналга, ачлагад ашиглаж байгаа морь,тэмээ, үхэр түүнд хөлөглөсөн хэрэгслийг ердийн хөсөг гэнэ.

×