SAP SRM

6,636 views

Published on

SAP SRM operasyonel kaynak belirleme,
operasyonel sözleşme yönetimi,
operasyonel tedarik ve tedarikçi işbirliği
dahilindeki tüm süreçleri otomatikleştiren,
kolaylaştıran ve hızlandıran kapsamlı
bir satınalma işlevselliği sunar. Operasyonel
kaynak belirleme ve tedarik
işlemlerini verimli hale getirmenize yardımcı
olarak; satınalma yönetimine odaklanmanızı
ve böylece genel ve idari masraflarınızı
azaltmanızı, yükümlülüklere
uyum sağlamanızı mümkün kılar.

Published in: Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,636
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
219
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SAP SRM

 1. 1. Sap® SRM TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
 2. 2. Sap® SRM TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İÇERİK 3 Genel Bakış 7 Operasyonel Satınalma 11 Katalog & İçerik Yönetimi 17 Stratejik Kaynak Belirleme 21 Sözleşme Yönetimi 27 Tedarikçi Etkinleştirme 31 Satınalma Raporları & Analitikleri 36 Özellikler 1
 3. 3. 2
 4. 4. TEDARİKÇİ Sap® SRM İle SATINAlMA GelİŞİMİNİZİ İLİŞKİLERİ GÜÇleNDİRİN YÖNETİMİ Ürünlerinin yüksek kalitesini korumak ve aynı zamanda maliyetlerini düşürmek isteyen firmalar, doğru çözümün satınalma operasyonlarını en verimli Günümüzde tüm sektörlerdeki işletme- Erişilebilirlik ve Genişletilebilirlik ler, daha fazla kâr elde edebilmek için en noktaya getirmek olduğunu güvenilir ve hızlı yöntemi aramaktadırlar. SAP SRM aynı zamanda tüm tedarik ve bilirler. SAP Tedarikçi Aradıkları bu yöntemi de, genellikle te- satınalma ağınıza dinamik ve rol temelli darik kaynağı belirleme ve satınalma erişim sağlar. Kişiselleştirilmiş arayüzüy- İlişkileri Yönetimi, alanlarında bulmaktadırlar. İleri görüşlü le teklif talepleri oluşturabilir, sorguları maliyetlerin yönetilmesi ve şirketler talepleri aktif olarak yönetip, sa- yürütebilir, aramalarınızı tanımlayabilir, iş tınalma aktivitelerinin kurumsal hedefle- listeleri ve satınalma siparişleri arasında satınalma süreçlerinin rine uygun olmasını ve farklı organizas- dolaşabilir ve önemli bilgilere erişim geliştirilmesi için gerekli yonel veya coğrafi bölgelerde verimliliği kazanabilirsiniz. sağlarlar. Kaynak belirleme ve satınalma kaynakları sunar. operasyonlarını kâr merkezleri olarak Bu arayüz aynı zamanda kullanıcıların gören şirketler daha güçlü tedarikçi iliş- güçlü ve yerleşik analitiklere ilişkin kileri kurma yoluna gitmektedirler. sonuçların dökümünü alıp bunları görün- tülemelerine olanak tanıyarak operasyo- Tedarik Gelişimi nel verilerle sorunsuz entegrasyon sağ- lar. Bu entegrasyon, kullanılan SAP veya Tedarikçilerle işbirliğine dayalı ilişkiler SAP harici tüm sistemleri entegre hale kurmak, kurum çapında teknoloji esasıy- getirmenin en iyi yolu olan SAP la desteklenen temel bir süreç ve veri NetWeaver® teknoloji platformu tarafın- altyapısını gerektirmektedir. SAP® dan desteklenir. SAP NetWeaver ayrıca, Supplier Relationship Management bilgi teknolojileri yapınızı işletmenizle pa- (SAP SRM) uygulaması tarafından sunu- ralel hale getirmenize yardımcı olur ve iş lan araçları kullanarak, satınalma maliyet- değişikliklerini yürütmeye yönelik uygu- lerini doğrudan veya dolaylı olarak azal- lamalar oluşturmanıza ve hızlı biçimde tabilir ve tedarikçilerle işbirliğine dayalı geliştirmenize olanak tanıyan kurumsal ilişkiler kurabilirsiniz. Aynı zamanda teda- hizmet odaklı mimari için bir temel rik temellerini daha iyi yönetebilir, yenilik- sağlar. çi teklifler oluşturarak ve pazara girişi hızlandırarak seçkinliğinizi attırabilirsiniz. Son olarak, SAP SRM tedarikçilerin ve diğer iş ortaklarınızın şirketinizle daha SAP SRM operasyonel kaynak belirle- fazla etkileşim halinde olmasını sağlaya- me, operasyonel sözleşme yönetimi, rak tedarikçi ilişkileri yönetimini yeni iş- operasyonel tedarik ve tedarikçi işbirliği birliktelikleriyle geliştirmenize olanak dahilindeki tüm süreçleri otomatikleşti- tanır. ren, kolaylaştıran ve hızlandıran kapsam- lı bir satınalma işlevselliği sunar. Operas- Sürdürülebilir Sonuçlar ve Değer yonel kaynak belirleme ve tedarik Kazandırma işlemlerini verimli hale getirmenize yar- dımcı olarak; satınalma yönetimine odak- SAP SRM ile harcamaları azaltmanın lanmanızı ve böylece genel ve idari mas- ötesinde rekabet avantajı da elde edebi- raflarınızı azaltmanızı, yükümlülüklere lirsiniz. Uygulama, satınalmada üstünlük uyum sağlamanızı mümkün kılar. sağlar, kârlılığı arttırır ve kaynak
 5. 5. belirleme ve tedarik uygulamalarının öl- kalemin içinde aradıklarını saniyeler çülebilir yatırım getirisine dönüştürülme- içinde bulabilmesi özellikleri sayesinde; sine yardımcı olur. Ayrıca aşağıdaki hızlıca yeni iş akışları oluşturabilir, önemli alanlarda etkili süreçler sunar: değiştirebilir ve etkili aramalar gerçek- leştirebilirsiniz. Ayrıca katalog verilerinin • Operasyonel tedarik hatasız ve zamanında bakımını gerçek- • Katalog yönetimi leştirebilir, veri yönetim masraflarını • Operasyonel kaynak belirleme azaltabilir, katalog verilerinin tutarlılığını • Sözleşme kullanımı ve izlemesi arttırabilir ve çevrimiçi işlemlere hız • Tedarikçi etkinleştirme ve işbirliği kazandırabilirsiniz. • Tedarikçi performans yönetimi • Raporlama ve analiz SAP SRM operasyonel Operasyonel Tedarik Kaynak belirleme ve tedarik organizas- kaynak belirleme, yonunuz; verimliliğini,etkinliğini ve de- operasyonel sözleşme ğer zincirine olan katkısını SAP SRM tarafından sağlanan otomasyon ve har- yönetimi, operasyonel cama politikası yürütme işlevleriyle art- tedarik ve tedarikçi işbirliği tırabilir. Uygulama; taleplendirme, mün- ferit kalem onayı, iş akışı ve istisna dahilindeki tüm süreçleri işleme işlevleriyle sipariş sürecini kısalt- otomatikleştiren, manıza ve süreçleri hızlandırmanıza yar- yöntemleri sayesinde standardizasyonu dımcı olur. Ayrıca onay uygulama geliştirir ve muhasebe denetimleriyle kolaylaştıran ve hızlandıran uyumluluğu sağlar. SAP SRM, bunlara kapsamlı bir satınalma ek olarak, katalog temelli talep oluştur- İleri görüşlü şirketler ma ve geleneksel tedarikten ödemeye işlevselliği sunar. talepleri aktif olarak yönetip, sürecini entegre ederek arka plandaki eRP süreçlerinizi kaybetmeden, operas- satınalma aktivitelerinin yonel tedariğin sağladığı faydaları ka- Stratejik Kaynak Belirleme kurumsal hedeflerine uygun zanmanızı sağlar. SAP SRM maliyetleri azaltmanıza, dön- gü sürelerini kısaltmanıza ve stratejik olmasını ve farklı Katalog Yönetimi kaynak belirleme sürecinin şeffaflığını organizasyonel veya coğrafi Katalog temelli talep süreci düzensiz artırmanıza yardımcı olur. Örneğin, te- satınalma işlemlerini önlemenize ve ku- darikçiler arasındaki teklif verme reka- bölgelerde verimliliği rum çapında uyumluluğu geliştirmenize betini kolaylaştırmanızı sağlar. Satına- sağlarlar. Kaynak belirleme yardımcı olur. SAP SRM katalog verile- lanlar, operasyonel kaynak belirleme rini etkin bir şekilde yönetmenizi ve iş aktivitesi için merkezi bir işalanı olan ve satınalma operasyonlarını süreçleriyle entegre hale getirmenizi kaynak belirleme kokpitini kataloglarda kâr merkezleri olarak gören sağlar. Karmaşık veri modelleme, işlev- ve ürün ana verilerindeki fiyat bilgilerine leri tayin etme ve eşleştirme fonksiyon- erişmek ve tüm sipariş taleplerini gör- şirketler daha güçlü ları ürün içeriğinizin optimize edilmesini mek için kullanabilirler. Daha sonra tedarikçi ilişkileri kurma ve kesin hale getirilmesini sağlar. SAP satınalanlar bu bilgiyi siparişlerin uygun SRM ile, yeni içeriklerin topluca onay- biçimde gruplandırılması için yoluna gitmektedirler. lanması veya kullanıcıların milyonlarca kullanabilirler. 4
 6. 6. Çevrimiçi açık eksiltme (online Kullanıcılar,otomatik anket ve yanıt auctioning) pazarın son fiyatları belirle- izleme yoluyla yönetimsel ve idari yükle- mesine olanak sağlayarak kaynak belir- SAP® Tedarikçi rini hafifletebilirler. Çok boyutlu, esnek lemeyi daha hızlı ve verimli hale getirir- raporlama işlevselliği; operasyonları iz- ken, kolay kullanıcı arayüzü tekliflerin İlişkileri Yönetimi, lemek ve geliştirmek, daha az masraf karşılaştırılmasını ve kazananın belirlen- tedarik ve satınalma ve daha fazla verimlilik için ihtiyacınız mesini sağlar. SAP SRM; kesin, zama- olan araçları sağlar. Sonuç olarak, teda- nında elde edilen bilgiler sayesinde ağınızın tamamına rikçi performansı ve geliştirme fırsatları- doğru kararlar almaya odaklanmanıza güçlü, rol bazlı erişim na ilişkin daha derin bir anlayışa sahip yardımcı olur. olursunuz. sağlar.Kişiselleştirilmiş Sözleşme Kullanımı ve Takibi arayüzüyle teklif Raporlama ve Analiz Yazılım aynı zamanda size sistematik SAP SRM’in analitik işlevselliği size sözleşme yönetimi için araçlar sağlar. talepleri oluşturabilir, kaynak belirleme, tedarik verileri ve sü- SAP SRM, SAP eRP uygulamasıyla sorguları yönetebilir, reçlerinde görünürlük sağlar. Verileri ku- sağlanan sıkı entegrasyon sayesinde, rum çapında elde edebilir, konsolide sözleşmeleri tedarik kaynağı olarak kul- aramalarınızı edebilir ve sunabilirsiniz. SAP SRM lanır. Gerekliliklere bağlı olarak, SAP tanımlayabilir, iş şirket çapında önemli bilgilere erişimi SRM fiyat, teslimat zamanı ve teslimat kolaylaştırır. yeri gibi faktörleri göz önünde bulundu- listeleri ve satınalma rurken, ihtiyacı karşılamak için en uygun siparişleri arasında Satınalma Süreçlerinize Tamamıyla sözleşmeyi tanımlar. Ayrıca değer indi- dolaşabilir ve önemli Yeni Bir Yaklaşım rimleri, kalite bazlı kademeli indirimler, grup indirimleri veya onaylanmış değer- bilgilere erişim SAP SRM ile satınalma ve tedarik yö- lere bağlı indirimler gibi farklı türdeki in- netimi stratejilerinizi baştan düzenleye- dirimleri de hesaplayabilir. Bu işlevler kazanabilirsiniz. bilir; alttaki yeniliklere ve kazanımlara otomatikleştirilmiş sözleşme uyumunu ulaşabilirsiniz: sağlamak üzere birleştirilmiştir ve uz- • Süreç maliyetlerinin azaltılması ve sa- manca yapılmış pazarlıklı anlaşmalardan işlemlerine ve diğer ilgili bilgilere tınalma fiyatlarının aşağı çekilmesi en yüksek değeri sağlamanızı erişmelerinin yanı sıra, katalog verilerini • Döngü sürelerinin ve tedarik yönetimi hedeflemektedir. ve süreç onaylarını güncellemelerini, süreçlerinin hızlandırılması ve otoma- ödeme durumunu izlemelerini, siparişle- tik hale getirilmesi Tedarikçi etkinleştirme ve İşbirliği re ilişkin değişiklikler önermelerini ve • Tedarikçi ilişkilerinin zenginleştirilmesi SAP SRM ile, tedarikçileri satınalma sü- envanter, arz ve talep planlarına ilişkin ve derinleştirilmesi reçlerinize daha etkin bir şekilde dahil bilgi edinmelerini sağlar. Sonuç, daha • Bağlantısız, birbiriyle uyumsuz sis- edebilirsiniz. Aynı zamanda tedarikçiler- az süreç maliyeti, tedarik süreçinde temlerin ve veri kaynaklarının esnek le ilk görüşmeler, tedarikçilerin tanım- daha fazla otomasyon ve şeffaflıktır. bir platformda birleştirilmesi lanması, sözleşmeler ve tedarikçi yöne- • Tedarikçilerin değerlendirilmesi ve timinden oluşan yaşam döngüsü Tedarikçi Performans Yönetimi hem satınalma sürecinin hem de veri esnasında işbirliği yapabilir ve her bü- SAP SRM tedarikçilerinizi daha iyi yö- izlenebilirliğinin geliştirilmesi yüklükteki tedarikçiyi ekonomik ve yö- netmenizi, kaliteyi arttırmanızı, işbirliğini netimi kolay bir şekilde entegre hale ge- geliştirmenizi ve tedarikçi kaynaklı risk- tirebilirsiniz. SRM’in tedarikçi self leri azaltmanızı sağlar. servisleri yapısı; tedarikçilerin arz tarafı 5
 7. 7. ÖzELLİKLER Özet Şirketler, maliyetleri azaltma aşamasında; ürünlerinin yüksek kalitesini ve güvenilir tedarik kaynaklarını korumaya çalışırken, kaynak belirleme ve satınalma operasyonlarını güçlendirmeye odaklanırlar. SAP® SRM (Tedarikçi İlişkileri Yönetimi) uygulaması tedarikçi iletişimlerini geliştirerek, operasyonları hızlandırarak ve maliyet yönetimini geliştirerek buna yardımcı olabilir. İhtiyaçlar • Tedarikçi ilişkilerine ve performansına daha fazla izlenebilirlik kazandırma • Stratejik kaynak belirleme yoluyla sürdürülebilir tasarruf oluşturmanın yollarını bulma • Mal ve hizmet tedariki alanlarında uyumsuzluk riskini ortadan kaldırma • Tedarik süreçlerini standart ve merkezi hale getirme • Faturaları ve hesaplaşmaları izleme ve yönetme Desteklenen İş Süreçleri ve Yazılım İşlevleri • Operasyonel tedarik – Süreçleri hızlandırma ve sipariş döngüsünü kısaltma, standartlaşmanın teşvik edilmesi ve uyumluluğun sağlanması • Katalog yönetimi – Düzensiz münferit satınalmanın önlenmesi, kurum çapında uyumluluğun geliştirilmesi ve kullanıcıların milyonlarca kalem içinde yaptıkları aramaların yalnızca saniyeler sürmesinin sağlanması • Operasyonel kaynak belirleme – Maliyetlerin ve süreç sürelerinin azaltılması, operasyonel kaynak belirleme sürecinin şeffaflığının arttırılması ve tedarikçiler arasındaki teklif verme rekabetininin kolaylaştırılması • Sözleşme kullanımı ve izlenmesi – Uzmanca yapılmış anlaşmalardan olabildiğince yüksek değerin sağlanması • Tedarikçi etkinleştirme ve işbirliği – Tedariçilerin etkin bir şekilde satınalma süreçlerine dahil edilmesi, tedarik yaşam döngüsü sırasında tedarikçilerle işbirliğinin oluşturulması ve her büyüklükteki tedarikçinin ekonomik ve yönetimi kolay bir şekilde entegre hale getirilmesi • Tedarikçi performans yönetimi – Tedarikçilerin daha iyi yönetilmesi, kalitenin arttırılması ve işbirliğinin geliştirilmesi • Raporlama ve analiz – Verilerin kurum çapında elde edilmesi, konsolide edilmesi ve sunumu Kazanımlar • Süreçlerin maliyetlerinin azaltılması ve satınlama fiyatlarının düşürülmesi • Satınalma döngülerinin ve tedarik yönetim süreçlerinin hızlandırılması ve otomatikleştirilmesi • Tedarikçi ilişkilerinin derinleştirilmesi ve zenginleştirilmesi • Dağınık, bağımsız sistemlerin ve veri kaynaklarının esnek bir platform temelinde bütünleştirilmesi • Tedarikçilerin efektif değerlendirilmesi, satınalma sürecinin akıcılaştırılması ve veri izlenebilirliğinin arttırılması. Daha Fazla Bilgi İçin SAP temsilcinizle bağlantı kurun veya www.sap.com/turkey web adresinden bizi ziyaret edin. 6
 8. 8. OpERAsYONEL SATINAlMA SÜRe Ve MAlİYeTleRİNDe sATıNALMA İYİleŞTİRMe SAP SRM, katalog temelli talep oluşturma ve geleneksel tedarikten ödemeye sürecini entegre ederek arka plandaki eRP süreçlerinizi kaybetmeden, Süreç Ayrıntıları Alışveriş sepeti doldurulduğunda, satınalma siparişi hemen verilebilir veya operasyonel tedariğin Uyarlamalı Satınalma Talepleri daha sonraki bir tarih için işaretlenebilir. sağladığı faydaları SAP SRM değişik talep grupları için eksik veriler içeren bir satınalma siparişi kullanımı kolay arayüzler sunar. Geçici verildiğinde tamamlama için otomatik kazanmanızı sağlar. kullanıcılar için basitleştirilmiş ve yapı- olarak sorumlu satınalana iletilir. Böyle- landırılmış, üç dolaşma adımı içeren yar- ce, satınalma siparişinin onayına dair dımcı destekli alışveriş sepeti sunulur. karar verecek olan yöneticinin kararını Deneyimli kullanıcılara hizmetlerin ve li- eksiksiz verilere dayandırabilmesi mit kalemlerinin tedariki gibi daha kar- sağlanır. maşık görevler için yalnız bir ekranı kap- sayan alışveriş sepeti görüntülenir. Alışveriş sepetinin satınalma siparişi için onayı sırasında sistem, onayın ge- Bunun dışında mySAP SRM artikel ara- rekli olup olmadığını kontrol eder. Alış- ma için değişik olanaklar sunar. Kullanı- veriş sepeti - örneğin belli bir değeri aş- cı, kataloglarda ürünleri arayabilir veya tığından dolayı - bir veya birden çok favorileri (münferit olarak saklanan ka- yönetici tarafından onaylanmalıysa, sis- lemleri) veya aynı zamanda tüm alışve- tem onu SAP® Workflow işlevleri üze- riş sepetlerini, tekrarlanan veya büro rinden otomatik olarak ilgili gelen sepe- malzemesi gibi düzenli satınalma sipa- tine iletir. Onay iş akışı, ürün kategorisi rişlerinin verilmesi için şablon olarak veya alışveriş sepetinin toplam değeri kullanabilir. Birçok katalog mySAP SRM gibi farklı ölçütlerle başlatılabilir. Ardın- ile entegre edilirse, kalemlerin listesini dan, sorumlu yönetici, alışveriş sepetini sağlayan kataloglar arası aramalar onaylamaya veya reddetmeye karar ve- olanaklıdır. rir. Sorumlu reddederse çalışana bir ileti gönderilir. Çalışan daha sonra alışveriş Diğer bir alternatif, ürün ana verilerin- sepetini doğrudan ileti içinden çağırabi- den talep tanımlarının veya ürün numa- lir ve değişiklikler yapabilir. Yöneticiler, ralarının girilmesidir. Böylece, bir yöneti- alışveriş sepetini çevrimdışı olarak ci ve bir departman için satınalma MAPI desteği (Messaging Application siparişleri veren bir yardımcı, örneğin Programming Interface) içeren herhangi seçilen kalemin detaylı tanımını içeren bir e-posta programı kullanarak veya bir resim veya bir Microsoft Word do- çevrimiçi olarak bir Web tarayıcısı veya kümanı gibi dokümanları alışveriş sepe- PDA (Personal Digital Assistant) üzerin- tine ekleyebilir. Bu işlev, örneğin bir yö- den onaylayabilirler. neticiye veya tedarikçiye satınalma siparişini ayrıntılı olarak açıklamak için Kullanıcıya özgü bütçenin belirlenmesiy- faydalıdır. le onay sürecidaha da otomatikleştirile- bilir. Kullanıcının satınalma siparişi belirli mySAP SRM, satınalma siparişinin bir dönemlik bütçenin içindeyse, adım masraflarını yüzde oranına, miktara içermeyen bir iş akışı tetiklenebilir. Böy- veya değere göre masraf yerlerine, lece alışveriş sepeti otomatik olarak PYP öğelerine (proje yapı planı) ve ek- onaylanır. Gelen sepeti üzerinden oldu- lere dağıtabilir. ek olarak bütçe kontrolü ğu gibi onay öngörünümü veya alışveriş yapılabilir ve onay sırasında olduğu gibi sepeti durum alanı üzerinden de onayla- alışveriş sepetinde görüntülenebilir. yan değiştirilebilir veya eklenebilir ve
 9. 9. kontrolör eklenebilir. Bu, örneğin nor- malde sorumlu olan yöneticinin devam- sızlığı sırasında faydalıdır. Kullanıcılar, satınalma siparişinin duru- munu iş akışı süreci grafik görünümün- den her zaman kontrol edebilirler. Alış- veriş sepeti yaratma tarihi, onay durumu veya satınalma siparişinin kayıt tarihi gibi temel veriler, dolaşma yoluyla doğrudan grafik içinden görüntülenebi- lir. Satınalma Siparişi Yönetimi Bir alışveriş sepeti onaylanır onaylan- maz sistem bir veya birden çok sonraki doküman yaratır. Farklı ürün kategorileri Şekil 1: Örnek - alışveriş sepeti için hangi dokümanların hangi sistemde (örneğin eRP arka uç sisteminde (Ku- hizmet tarihini mevcut kapasiteye göre Fatura İşlemleri rumsal Kaynak Planlama) veya mySAP değiştirebilir. Satınalan bunun üzerine Faturaların ve alacak dekontlarının yerel SRM’de) yaratılacağı belirlenebilir. sapmaları kabul etmek veya reddetmek olarak işlenmesiyle sadece satınalma Satınalma siparişi yerel olarak mySAP için satınalma siparişiyle basitçe karşı- çalışanları için değil, muhasebe, tedarik- SRM’de yaratılacaksa ve tedarik kayna- laştırabileceği bir cevap alır. Sistem çiler ve hizmet verenler için de iş yükü ğı henüz belirlenmediyse, satınalan satınalma siparişi cevabını kontrol eder azalır. mySAP SRM ile faturalar ve ala- farklı tedarik işlevleri yardımıyla mySAP ve verileri uygun olarak günceller. cak dekontları, mevcut satınalma sipa- SRM’de hızlı bir şekilde güvenilir teda- rişleri ve teyitlere referansla girildiklerin- rikçiler belirleyebilir. Dun & Bradstreet Teyit den kolayca görüntülenebilir ve gibi harici tedarikçi dizinlerinde kontrol Malların teslimatı yapıldığında veya hiz- düzenlenebilirler. Belirli istisna durumla- edilen tedarikçilere erişim, sözleşme ta- metler gerçekleştirildiğinde, talep eden rında satınalma siparişi yaratılmadıysa, yini ve tedarikçilere erişim de çalışan asıl alışveriş sepetinde teyit ya- teyit bir satınalma siparişine referans ol- olanaklıdır. ratır. Bu sırada bir mySAP SRM uygula- madan da girilebilir. Faturalar ayrıca masından diğerine geçmek zorunda ka- doğrudan durum kontrolü uygulamasın- Satınalma talebi tüm gerekli verileri içe- lınmaması için, alışveriş sepeti da yaratılabilir, böylece kullanıcılar bir- riyorsa, satınalma siparişi satınalanın durumuna genel bakışta doğrudan hızlı çok mySAP SRM uygulaması arasında müdahalesi olmadan otomatik olarak teyit yaratılabilir. Güncel açık toplam geçiş yapmak zorunda kalmazlar. mySAP SRM’de yaratılır ve sonra pos- satınalma siparişi miktarı otomatik ola- ta, e-posta, faks veya XMl yoluyla te- rak kaydedilir. Daha sonra teyit otoma- Fatura onay süreci ile çalışanlar tarafın- darikçiye gönderilebilir. e-posta veya tik olarak onay için sorumlu yöneticiye dan girilen faturalar otomatik olarak XMl yoluyla gönderim sırasında ilgili iletilir. Tedarikçi teyit yaratırsa ve XMl onay için sorumlu yöneticiye iletilir. Yal- hizmet veren, gelen satınalma siparişini yoluyla sisteme gönderirse, otomatik nız belirli bir yüzde oranında fatura sistemde oturum açarak çağırabilir, ka- olarak bir ileti üretilir ve onay için talep kesin onay için ibraz edilir. Tahmine bul edebilir, reddedebilir veya edene gönderilir. Alternatif olarak dahili dayalı kontrole tabi tutulmayan faturalar değiştirebilir. Tedarikçi, satınalma sipari- bir dağıtım noktası tüm bir departman otomatik olarak onaylanır. Fatura teda- şi değişikliği gerekiyorsa tutarı, fiyatı ve için malları alıp uygun teyitleri yaratabilir. rikçi tarafından yaratıldığında ve XMl 8
 10. 10. yoluyla sisteme gönderildiğinde, talep kullanılabilir. SAP Catalog Search engi- eden onay için bir ileti alır. ne üzerinden kullanıcılar metin arayabilir veya hiyerarşi ağacında ürün kategorile- Faturanın onayından sonra ödeme süre- rinde dolaşabilirler. Gelişmiş arama iş- ci kararlaştırılan koşullara göre, otoma- levleri ürünlerin hızlı ve kolay aranmasını tik veya standart form kullanılan havale ve değişik görünümlerin kurulmasını ile işlenir. Satıcılar muhasebesi süreçleri sağlar. Bağlı şirket çalışanlarının erişimi arka uç sisteminde işlenir. örneğin dahili tedarik kataloğundaki ilgili artikel ile sınırlanabilir, böylece özel ye- mySAP SRM, ayrıca mal girişi teyitleri rel sözleşmelerin kullanımı sağlanır. temelinde bir alacak dekontu yöntemi Aynı zamanda örneğin bazı mühendis- olan otomatik mal girişi hesaplaşmasını ler, firma içi katalogda yönetimleri çok (eRS, evaluated Receipts Settlement) masraflı olabilecek özel artikelleri veya destekler. Bu durumda,çözümün fatura- nadiren ihtiyaç duyulan yedek parçaları Satınalma Kartları yı satınalma siparişi ve teyit temelinde aramak için tedarikçinin İnternet katalo- mySAP SRM ile satınalma kartları ge- otomatik olarak kaydetmesi ve doküma- ğuna erişim elde edebilirler. Ayrıca nel ödeme yöntemi olarak kullanılabilir. nı elektronik olarak tedarikçiye gönde- satınalanlar için e-pazaryerlerine giriş Satınalma kartları, çalışanların kart için rebilmesi için, tedarikçi ile anlaşma sağlayabilirsiniz. belirlenen limit ve kontrol mekanizması mevcut olmalıdır. Böylece fatura farkları çerçevesinde onay olmadan satınalabi- ve iletişim problemleri önlenir ve işlem- Başkalarının Adına Satınalma lecekleri düşük değerli artikeller için ler hızlandırılır. mySAP SRM, başkalarının adına özellikle kullanışlıdır. İlgili departman satınalma siparişi vermeyi olanaklı kılar, ayda bir kere tüm satınalma kartları için Sistem, eRS yöntemi çerçevesinde böylece örneğin bir yönetici bir yardım- fatura alır. Toplam tutar tek bir işlemle malların iadesi durumunda otomatik ola- cıyı satınalma işlemleriyle görevlendire- arka uç sisteminde ayarlanır, böylece rak alacak dekontları yaratabilir. bilir veya bir satınalma departmanı yeni münferit mal girişleri veya faturalar sis- bir çalışan için büro malzemesi tedarik temde devre dışı kalır. Bu, satınalma Özel İşlevler edebilir. Kendisi için satınalma siparişi- kartlarının kullanımına dair daha verimli nin verildiği kişi işlemi sürecin her evre- bir kontrolü ve özellikle çevrimiçi SAP Catalog Search engine sinde devralabilir; teyit ve fatura yarata- satınalmalarda daha verimli bir işlemeyi Çevrimiçi katalogların mySAP SRM ile bilir. olanaklı kılar. bağlantılı olarak kullanımı, yazılı katalog- lar veya telefon ve faks ile yapılan sor- limit Kalemlerinin Satınalma Siparişi Kullanılabilirlik Kontrolleri gulara göre ürün bilgilerine daha hızlı ve mySAP SRM ile self servis yoluyla te- Tedarikçiler uygun verilere erişim sağla- daha rahat erişim sağlar. mySAP SRM, darik, azami tutar veya belirli geçerlilik dıkları sürece, mySAP SRM ürünlerin dahili katalogları, İnternetteki katalogla- süresi içeren limit kalemlerinin yaratıl- mevcudiyetini zamanında kontrol edebi- rın yanı sıra broker ve tedarikçiler tara- masını da destekler. Bu işlev, henüz be- lir. Mevcut olması gereken bir artikel fından açık katalog arayüzü (OCI, Open lirlenmemiş fiyatta büro malzemeleri, için satınalma siparişi verdiğinizde Catalog Interface) üzerinden sunulan ufak malzemeler veya hizmetler sipariş mySAP SRM, harici bir kaynaktan teda- harici katalogları da destekler. edildiğinde masraf kontrolünü basitleşti- rik için proses başlatmadan önce bunu rir. Bu planlanmış tedarikler genel bir ta- stoktan tedarik etmeyi dener. Böylece SAP Catalog Search engine standart nım biçiminde girilir. Mal girişi teyitleri stokun mümkün olduğunca verimli kul- katalog olarak çözümün teslimat kapsa- ve faturalar belirlenen değer limitine lanımı ve daha iyi masraf kontrolü sağ- mına dahildir, ancak diğer ürünler de dek girilebilir. lanır. 9
 11. 11. ve onaylayabilir. Farklı masraf yerlerin- den kalemlerin onaylanması da olanaklı- dır. İlgili masraf yeri yöneticisi yalnızca kendi masraf yerine ait olan kalemleri onaylar. Onay işleminın diğer bir sorum- lu tarafından gerçekleştirilmesi gereki- yorsa, onaylayan her bir münferit kalem için ayrı ayrı değiştirilebilir. İade Yönetimi Satınalanın ve tedarikçinin birbiriyle daha esnek şekilde iletişim kurabilmesi ve iade yönetiminin basitleştirilmesi için, mySAP SRM satınalma siparişi verilen mal miktarının tümünün veya bir kısmı- nın iadesi için işlevler sunar. Teslimatı yapılan mallar satınalma siparişine uy- muyorsa veya hasarlıysa, miktarı tama- men veya kısmen tedarikçiye geri gön- derebilirsiniz. Tedarikçi e-posta yoluyla iade hakkında bilgilendirilir ve açık satınalma sipariş miktarı uygun şekilde güncellenir. İadeler faturanın yaratılma- sından sonra da olanaklıdır. Şekil 2: Ad-hoc analiz Mobil Tedarik Raporlama örneğin bir alışveriş sepetinin gönderil- Çalışanlar, servis teknisyenleri ve yöne- mySAP SRM, SAP Business Intelligen- mesi sırasında mali işler için arka uç ticiler, malları ve hizmetlerimobil tedarik ce veri ambarı çözümüne dayanan bir sisteminde bütçe limitleri arayabilir. Be- işlevleri ile ağ bağlantısı olmadan da iliş- rapor işlevini kapsar. Bu raporlar örne- lirli bir kalem için bütçe aşılırsa, mySAP kilendirebilir. Kesintisizce verileri değiş- ğin münferit masraf yerleri giderlerine SRM kalemin değiştirilebilmesi için bir tirmek ve talepler girmek için PDA veya genel bakış sağlar. Bu sırada münferit ileti gönderir. Bütçe kontrolleri proseste dizüstü ön ucu üzerinden her zaman ve alışveriş sepetlerine satınalma siparişi değişik yerlerde gerçekleşebilir. Alışve- her yerden mySAP SRM’de oturum ayrıntıları eklenebilir veya ürün ya da ta- riş sepetinin yaratılması sırasında, onay açabilirsiniz. Böylece ağa bağlı olmaksı- lep eden verileri özetlenebilir, böylece evresi sırasında veya satınalma siparişi- zın veriler zamanında girilebilir ve alışve- çalışanların satınalma davranışının etkin nin yaratılması sırasında. riş sepeti yaratılmasından durum kont- kontrolü veya giderlerin stratejik değer- rolüne, iş kalemlerinin yürütülmesinden lemesi olanaklı kılınır. Ayrıca, alışveriş Münferit Kalemlerin Onaylanması iletilerin düzenlenmesine dek çok sayı- sepetleri ürün veya masraf yerine göre mySAP SRM yalnızca bütün satınalma da işlem gerçekleştirilebilir. değerlendirilebilir. siparişlerinin onayını değil, ayrıca mün- ferit kalemlerinkini de destekler. Münfe- Bütçe Kontrolleri rit kalemlerin onaylanması sayesinde mySAP SRM ile satınalanlar bütçelerini sorumlu yönetici artık sorumlu olduğu kontrollerinde tutarlar. mySAP SRM, kalemleri görüntüleyebilir, değiştirebilir 10
 12. 12. KATALOg & KOlAY KUllANIlABİlİRlİK Ve İÇERİK YÖNETİMİ SATINAlMADA STANDARDİZASYON SAP SRM katalog verilerini etkin bir şekilde yönetmenizi ve iş süreçleriyle entegre hale getirmenizi sağlar. Desteklenen Faaliyet İşlevselliği verisini yukarı yükledikten sonra deği- şiklikler tamamen ana kataloğa aktarıl- İçerik Yönetimi madan veriyi kabul etmenin sonuçlarını SAP Catalog Content Management ile görebilir. Katalog yöneticisi gerektiğin- ürün ve hizmet kataloglarında bilgileri yu- de yukarı yüklemeyi reddederek veya karı yükleyebilir, yönetebilir ve yayımla- eşleme tayinlerini değiştirerek değişik- yabilirsiniz. SAP SRM’deki ürün ve söz- liklerin ana kataloğa aktarılmasını leşme verilerini SAP Catalog Content engelleyebilir. Management’a aktarabilirsiniz ve daha • Bu yer sisteminden kataloglar - sonra aktarılmış verileri işlemek için uy- SAP Catalog Content Management gulamadaki işlevleri kullanabilirsiniz. Bir aynı zamanda SAP SRM’den (örneğin, katalog yayımlandıktan sonra, katalog ürün ana verileri ve sözleşmeleri) ve arama motoru aracılığıyla bilgilere SAP eRP’den (satınalma bilgilerini içe- erişebilirsiniz. ren malzeme ana verileri) dışa aktarıl- mış verileri de kabul eder. İçe Aktarılmış İçeriği Düzenleme • SAP Enterprise Buyer (SAP EB) Katalog içeriğini çok sayıda farklı kay- bileşeninden sözleşme verileri - naktan toplayabilirsiniz: Sözleşme verileri yalnızca sözleşme • Tedarikçi katalogları - Tedarikçi kata- tanıtıcısı, sözleşme kalem numarası ve logları SAP Catalog Content (malzeme grubu sözleşmesi durumun- Management’a yükleyebileceğiniz en da) malzeme grubunu içerir. Diğer önemli veri kaynaklarındandır. Şemala- alanların tümü boştur. SAP Catalog rı ana katalog ve satınalma katalogları- Content Management’a sözleşme ak- na yukarı yükleyebilirsiniz. Şema bir tardığınızda yazılım, kalemleri tedarikçi kez yukarı yüklendikten sonra, ana ka- kataloglarıyla yapılan sözleşmeyle ve talog ve satınalma kataloğunu içerikle katalog yazım araçlarında önceden doldurmak için katalog yazım araçla- mevcut olan SAP SRM ürün katalog- rındaki eşleme işlevini kullanabilirsiniz. larıyla karşılaştırır. eğer sözleşmedeki Yazılım, SAP XMl, eCX XMl, BMe- kalemlerden biri mevcut tedarikçi kata- Cat 1.2 ve CSV de içeren çok sayıda loğundaki veya SAP SRM ürün katalo- dosya biçimini destekler. ğunda yer alan bir kalemle aynıysa, • İçeriği tedarikçi tarafından yönetilen SAP Catalog Contract Management kataloglar - SAP SRM, tedarikçilerin her iki katalogda mevcut olan ek de- kendi ürün kataloglarını SAP Catalog ğerleri otomatik olarak sözleşme kata- Content Management’a yukarı yükle- loğuna kopyalar. İlgili kalem seçildiğin- melerine olanak sağlar. Yukarı yükle- de, sözleşme bilgisi ana katalog ile me işlevi, tedarikçi ile işbirliği için SAP eşleştirilir. Business Package tarafından sağlanır. Katalog yöneticisi, bir tedarikçi katalog
 13. 13. Onay işlevi, katalog yöneticisi ve içeriği Sap® Catalog Content Management onaylayan rollerini kullanarak katalog yazım araçlarındaki ikili kontrol sistemini Katalog Yöneticisi ve Kataloğu Onaylayan Katalog Kullanıcısı uygulamanıza olanak sağlar. Katalog yö- Katalog Yazım Aracı Katalog Arama neticisi tedarik kataloglarının içeriğinde Motoru değişiklikler yapabilir, ancak katalog yö- İçerik İçe Aktarma eşleme eşleme neticisinin bu değiştirilmiş katalog ka- lemlerini yayımlaması için bu değişiklik- lerin içeriği onaylayan tarafından onaylanmış olması gerekir. Ana Sözleşme Katalog Satınalma Yayımlanan Kataloğu Kataloğu Katalog Kategorileri Tayin etme Kaynak katalogdaki her kategoriyi he- def katalogdaki bir veya daha çok kate- Ürün goriye manüel veya otomatik olarak ta- Ana yin edebilirsiniz. Onay Arama Kataloğu Münferit Kalemlerin Tayini Görünümler Karşılaştır Kaynak kategoriyi hedef kategoriye ta- Satıcı yin ettikten sonra, kaynak kategorideki Kataloğu Onay Yayımla Özet münferit kalemler için eşleme tayinini değiştirebilirsiniz. Karakteristiklerin Tayini Şekil 1: SAP Catalog Content Management’ın ardındaki Faaliyet Süreci Kaynak şemasının veya bir hedef kata- logdaki kullanılabilir kategorilerin karak- Ana Kataloğu Yönetme Şemaları Tanımlama teristiklerinin değerini oluşturmak için, Katalog yöneticileri kaynak katalogları Kaynak katalogdan hedef kataloğa içe- her karakteristiği hedef şema veya ka- ana katalog olarak adlandırılan benzer- rik eşlemek için önkoşul, kategorileri, tegorinin karakteristiklerine tayin etmeli- siz teknik bir havuzda eşleyebilir. Ana karakteristikleri ve (isteğe bağlı olarak) siniz. Yazılım, aşağıdaki seçenekleri kul- katalog tüm kaynakları konsolide eden kaynak kataloğun münferit kalemlerini lanarak karakteristikleri otomatik olarak bir sınıflandırma şemasıyla yapılandırıl- hedef kataloğun kategorilerine ve ka- tayin edebilir: mıştır. Genelde, sınıflandırma şeması rakteristiklerine tayin etmektir. eşleme • Önceden birbirine tayin edilmiş kate- eCl@ss veya UNSPSC gibi ortak bir sı- manüel veya otomatik olarak başlatılabi- goriler için karakteristikleri tayin et nıflandırmayı temel alabilir, ancak aynı lir. Katalog yazım aracı kaynak katalo- • Yalnız şema düzeyindeki karakteristik- zamanda ürün hiyerarşisi kategorisi gibi ğun içeriğini seçtiğiniz tayinlere göre leri tayin et özel olarak yönetilen bir sınıflandırma hedef kataloğa aktarır. • Kategoriler ve alt kategorilerin tama- tabanında da olabilir. mı dahil tüm şema için karakteristikle- ri tayin et 12
 14. 14. Tayin edilmemiş Kategorileri Katalog İçeriğini eşleme görüntüleme işlevini kullanarak, eşleme- Görüntüleme Gerekli tayinleri oluşturduğunuzda, ka- nin başarılı olarak tamamlanıp tamam- Tayin edilmemiş kategorileri liste biçi- talog içeriğinin fiili eşlemesi yukarı yük- lanmadığını kontrol edebilirsiniz. minde görünüleyebilirsiniz. Örneğin, bir leme veya onay sürecinin başlatılmasıy- tedarikçi kataloğu, SAP SRM ürün ka- la manüel veya otomatik olarak Satın Alma Kataloglarını Yönetme taloğu veya SAP SRM sözleşme kata- başlatılabilir. Bir satınalma kataloğu, özel bir olurluk loğu düzenlediğinizde, katalog yazım incelemesini (örneğin, bölge,dil, mal aracı henüz ana kataloğa (hedef kata- Katalog yazım aracı, kalemleri ve ka- veya dağıtım kanalına göre) karşılamak log) tayin etmediğiniz kaynak kataloğun lemlerin karakteristik değerlerini kaynak için oluşturulmuş bir ana katalog tedarik kategorilerini görüntüler. Diğer bir ör- katalogdan hedef kataloğa eşler. Ka- organizasyonu bölümüdür. SAP Catalog nek olarak, bir satınalma kataloğu dü- lemler ve kalemlerin karakteristik de- Content Management sınırsız sayıda zenlendiğinde, katalog yazım aracı ana ğerleri artık hedef katalogda mevcuttur. satınalma kataloğu oluşturmanıza ola- kataloğun (kaynak katalog) kategorile- eşleme artalanda işlendiğinden, nak sağlar. rinde henüz tayin etmediğiniz hedef ka- çevrimiçi çalışma süreçleri etkisizdir. Ya- taloğun kategorilerini görüntüler. zılım, eşleme bittikten sonra sonuçları Her satınalma kataloğu ana katalogdan otomatik olarak kaydeder. Günlük seçilmiş kalemlerden oluşmaktadır. Ka- lemleri ana katalogdan satınalma kata- loğuna eşlerken satınalma kataloğunun eşleme eşleme ihtiyaçlarını karşılamak için sınıflandırma (otomatik) (otomatik) şemasını yeniden düzenleyebilirsiniz. Onay süreci, kalemleri yayımlama için Kataloğun yeni versiyonu onaylar. Tedarikçi Ana Satınalma yukarı yüklendi Kataloğu Katalog Kataloğu Satınalma kataloğuna dahil olan içerik alt kümesini tanımlayarak, hangi kalem- Sistem, yeni Sistem, Onaylandı lerin ve karakteristiklerin kullanıcılar ta- ve değiştirilmiş durumundaki yeni rafından erişilebilir olacağını belirleyebi- kalemleri eşleştirir ve değiştirilmiş kalemleri eşler lirsiniz. Bazı kurallarla farklı görünümleri belirleyebilir, belirli kullanıcı gruplarına e lem l) kataloğun diğer kullanıcıların göremedi- üe eş ği bölümlerine erişim sağlamak için bu an Onaylanacak veya Yayımlama! (m durumundaki kalemler kullanıcı gruplarını tayin edebilirsiniz. ana katalogda kalır İçerik yöneticisi Görüntü Ayarlarını Konfigüre etme kalemleri onaylar ve Karakteristikleri her değiştirmek istedi- Onay katalog yöneticisi içeriği manüel olarak ğinizde herhangi bir şema dosyasını yu- eşlemeye başlar karı yüklemeden karakteristik ayrıntıları- nı ve bunların arama motorundaki Şekil 2: Ana Katalog Eşleme 13
 15. 15. kataloğun son güncellendiği zamandan bu yana değiştirilen veya eklenen ka- lemler yayımlanır. Önceden yayımlanan ve daha sonra silinen kalemler, katalog arama motorunda “Yayımlama!” olarak listelenmiş biçimde durmaya devam eder. Son yayımdan bu yana katalog görünümlerinden hariç tutulan kalemler katalog arama motorundaki görünüm- lerden kaldırılır. Katalog Arama Tedarik kataloglarını yayımladıktan son- ra katalog arama motorunda Şekil 3: Görünümler: Katalog İçeriğini Düzenleme arayabilirsiniz. görünürlüklerini ayarlayabilirsiniz. Veri gibi göstergeler arama motorundaki ka- SAP Catalog Content Management en- türü, açık katalog arayüzü (OCI) veya rakteristiklerin görünürlüğünü tanımlar. deks görüntüsü sunar ve hızlı arama, tanımlama gibi nitelikleri belirleyebilirsi- parametrik arama, hiyerarşik tarama ve niz. Katalog yöneticisi: Katalog Yayımlama gelişmiş arama gibi çeşitli arama yön- • Karakteristiğin münferit değere mi, Satınalma katalogları ana katalog ve temlerini olanaklı kılar. Arama sonuçları- çoklu değere mi sahip olduğuna satınalma kataloğu olarak yayımlanabilir. nı karşılaştırabilir ve satınalmadan önce • Karakteristiğin gerekli olup olmadığı- Katalog içeriği girildiğinde ve güncellen- ürün ayrıntılarını görebilirsiniz. na, metin temelinde aramanın ilişkili diğinde, kataloğun yeni versiyonu olup olmadığına ve parametrik arama- yayımlanabilir. Hiyerarşi ve endeks Kullanarak da kullanılıp kullanılmadığına Kalemleri Bulma • Arama sonucunun özel bir karakteris- Katalogları iki biçimde yayımlayabilirsi- Katalog arama motorunda katalog içeri- tiğe göre sıralanıp sıralanamayacağı- niz: Tam yayım ve delta yayımı. Tam ya- ğini hiyerarşi veya endeks olarak görün- na veya içeriğinin değiştirilebilirliğine yım ile onaylandı durumuna sahip tüm tüleyebilirsiniz. Hiyerarşik görünüm tüm karar verebilir kalemler yayımlanır. Kataloğun yeni ver- üst düzey kategorileri görüntüler ve bir siyonu katalog arama motorundaki mev- alt kategori seçerek şemaya geçiş ya- Karşılaştırma görüntüsü, içerik görüntü- cut versiyonun yerini alır. Delta yayımı pabilirsiniz. endeks görünümünde liste- sü, ayrıntılı görüntü ve liste görüntüsü ile yalnız onaylandı durumuna sahip ve den seçilen belirli bir harf ile başlayan 14
 16. 16. Gelişmiş aramalar birçok farklı tipte olabilir: • Tam arama - Sorguda belirlenen ara- ma terimleri ile tam olarak eşleşen te- rimleri içeren dokümanları getirir • Benzer metin arama - Benzer söz- cükleri ve ifadeleri bulur ve yazım ha- talarının üstesinden gelebilir • Linguistik arama - Arama terimlerinin linguistik varyantlarının yanı sıra tam birimleri bulur. Tüm sözcükler, Tam ifade, Sözcüklerden en az biri ve Sözcüklerden hiçbiri alanları aramanın bulmasını istediğiniz sonuçları daha kesin biçimde belirleyebilmenizi sağlar. Arama Sonuçlarının Görüntülenmesi ve Ayrıntılandırılması OCI konfigürasyonuna bağlı olarak, ka- talog arama motoru arama motorlarını görebileceğiniz iki görünüm sunar: liste Şekil 4: Katalog Arama Motoru görünümü ve içerik görünümü. Arama sonuçlarınızı aşağıdaki uyarlana- kategorilerin listesini tüm katalog kalemi karakteristiklerinin bilir karakteristikleri kullanarak görüntüleyebilirsiniz. değerleri ile girdiğiniz arama terimini ayrıntılandırabilirsiniz: veya terimlerini karşılaştırır. Arama ala- • Kalem karşılaştırması - Bu işlevle, Arama İşlevlerini Kullanarak nına bir veya birden fazla arama terimi alışveriş sepetine aktarmak istediğiniz Kalemleri Bulma girerek standart aramayı yürütebilirsiniz. kalemlere karar vermeden önce çok Katalog arama motoru standart ve ge- Standart arama, arama terimi (veya ara- sayıda kalemin karakteristik değerini lişmiş aramala seçeneklerinin her ikisini ma terimlerinden biri) ile tam olarak ör- tabloda yan yana karşılaştırabilirsiniz. de sağlamaktadır. İki durumda da, kata- tüşen kelimeyi içeren sonuçları gösterir. log arama motoru metin temelinde ara- Standart arama bir tam aramadır. ma göstergesinin ayarlarıyla ilişkili olan 15
 17. 17. Sonuçlar İçinde Arama listeleri için sözleşme kataloğu olarak Arama çok sayıda kalem bulursa, adladırılan diğer katalog, ilgili sözleşme sonuçları kendi içinde arama yaparak bilgisini SAP eB’den SAP Catalog Con- ayrıntılandırabilirsiniz. Bu, kalemleri tent Management içindeki örnek servis daha kolay bulmanıza yardımcı olur. listelerinize aktarmanızı olanaklı kılar. Kalemin ayrıntılandırılmış sonuçlarda Örnek servis kataloğu bir veya birden içermesi gereken karekteristik değerle- fazla servis listesi içerebilir. Örnek ser- rini seçerek aramayı ayrıntıladırabilirsi- vis listesinde, ilişkili servis ve malzeme- niz. Katalog arama motoru yalnız leri servis paketleri olarak adlandırılan kendileri için katalog yazma aracında özel kategorilerde gruplandırabilirsiniz. uygun göstergeyi belirlediğiniz karakte- Servis paketi üç biçimde yaratılabilir: ristikleri sunar. • Paketi ve içeriğini manüel olarak ya- ratarak Scratch’den Örnek Servis listesini Yönetme • Mevcut paketi kopyalayıp kopyayı dü- Örnek servis listeleri özel bir görev için zenleyerek mevcut paket temelinde gerekli olan servisler ve malzemeler ile • Paketi ve içeriğini yukarı yükleyerek birlikte mantıksal olarak gruplanmalı ve birlikte sipariş edilmelidir. SAP Catalog Örnek servis kataloglarını eşlemeniz Management ve SAP eB kullanarak, ör- gerekmez, çünkü örnek servis listeleri nek servis listelerini ihale çağrılarının yaratabilir ve bunları yapılandırabilirsiniz. yaratılması veya hizmet kümeleri için sözleşmelerin görüşülmesi ve yaratıl- • Arama sonucu için bağlam ması amacıyla temel olarak kullanabilir- görüntüsü - Kalemleri aradığınızda, siniz. Aynı zamanda ilgili sözleşme bilgi- katalog arama motoru arama teriminin sini SAP eB’den örnek servis her kalemde bulunan metin bölümünü listelerinize aktarabilirsiniz. sonuçlarda görüntüler. Arama terimi metinde kalın olarak görüntülenir, SAP Catalog Content Management’in böylece arama terimi ve arama sonu- en son versiyonu ile katalog yazma ara- cu arasındaki ilişkiyi görebilirsiniz. cını örnek servis listeleri yaratmak için • Asgari sipariş miktarı kontrolü - Ka- kullanabilirsiniz. Örnek servis kataloğu talog arama motoru, alışveriş sepeti- olarak bilinen yeni katalog örnek servis ne kalem aktardığınızda, kalem için listeleri yaratmanızı olanaklı kılar. Servis asgari satınalma siparişi miktarı değe- ri ile girilen değeri karşılaştırır. 16
 18. 18. sTRATEjİK TeDARİKÇİleRle İlİŞKİleRİNİZİN eTKİN KAYNAK Ve eNTeGRe YÖNeTİMİ BELİRLEME SAP SRM maliyetleri azaltmanıza, döngü sürelerini kısaltmanıza ve stratejik kaynak belirleme sürecinin şeffaflığını Tekliflerin ve Açık Artırmaların SAP teklif verme motoruna kopyalarak Yönetilmesi da yaratabilirsiniz. Yeni bir ihale çağrısı artırmanıza yardımcı olur. “Tutuldu” durumu ile yaratılır. İhale çağ- SAP SRM ile ihale çağrılarını ve canlı rısı tamamlandıktan sonra yeni versiyon açık artırmaları birkaç farklı biçimde yaratarak ilk sözleşmeyi güncelleyebilir yaratabilirsiniz: veya yeni bir sözleşme yaratabilirsiniz. • Tedarikçi ilişkileri yönetimi ve harici kaynaklardan açık ihtiyaçların konsoli- SAP SRM çoklu oturumlu ihale çağrıla- de görünümünü sağlayan kaynak ya- rını da destekler. Görüşmeleri birden ratma kokpitinden, ihtiyaç kaynakları- çok otorumda yönetmek istiyorsanız, nı, ihale çağrılarını ve açık süreç genellikle uzun bir davet listesi ile eksiltmelerin tek tıklama ile oluşturul- başlar ve ardından sonraki oturumlarda ması gibi farklı yollarla yaratabilirsiniz. kısa listeler ile devam eder. SAP SRM Kaynak yaratma kokpiti alışveriş se- ile önceki ihale çağrısından eksiksiz bir petlerine veya harici ihtiyaçlara ilişkin belge tarihçesi sağlamak için olay bağ- tüm bilgileri, bunları ihale çağrısı veya lantılarını otomatik olarak kaydeden canlı açık artırmaya dönüştüren SAP® sonraki ihale çağrısını yaratabilirsiniz. teklif verme motoruna aktarır. Potan- siyel tedarikçi önceden belirlendiyse, Tutulu ihale çağrısını veya açık artırmayı bu bilgi de SAP teklif verme motoru- sona erdirmek için ihale çağrısı veya na aktarılır. İhtiyaç veya alışveriş se- açık artırma adı ve teslim süresini içe- peti ihale çağrısını referans alır. ren verileri SAP teklif verme motoruna • SAP teklif verme motorunda şablon girin. Açık artırmalar için başlangıç tarihi olarak işlev gören mevcut ihale çağrı- ve başlangıç fiyatı gibi bazı ek zorunlu sını kopyalayarak verilerin de girilmesi gereklidir. Açık mu- • SAP teklif verme motorundaki hatap arayüzü (OPI) standart günlüğü scratch’den aracılığıyla tedarikçi dizinine ve harici • Yinelenen ihale çağrıları için yaratılan satıcı kataloglarına erişerek, yeni ve po- şablondan tansiyel tedarikçileri teklif verme süreci- ne dahil edebilirsiniz. Ayrıca onaylanmış Bu yöntemlerden herhangi birini kulla- satıcı listesini yaratabilir ve dağıtım lis- narak ihale çağrıları ve açık eksiltmeler telerindeki satıcıları ürün kategorilerine yaratabilirsiniz. Açık eksiltmeleri ihale göre kategorize edebilirsiniz. çağrılarını dönüştürerek, yani tüm bilgi- leri ihale çağrısından açık artırmaya İhale çağrılarını yapılandırmak için hiye- kopyalayarak da yaratabilirsiniz. Teda- rarşileri çoklu düzeylerde yaratabilirsi- rikçi tekliflerini ihale çağrılarından açık niz. Yapının her düzeyinde tedarikçiler artırmaya kopyalayabilir ve kaynak ya- ve dahili notlar için ek metin ekleyebilir- ratma akışının devamlılığını garanti altı- siniz. İhale çağrılarına isteğe bağlı nite- na alabilirsiniz. likler ekleyebilirsiniz. Para ve zaman ka- zanmak amacıyla talep edilen mallara İhale çağrısını mevcut, normalde süresi ilişkin daha ayrıntılı bilgiler ile potansiyel geçmiş sözleşmeden tüm ilgili bilgileri tedarikçileri sağlamak için nitelikler
 19. 19. belirleyebilirsiniz. Bu nitelikler tutarı, yönetimi çözümündeki Collaboration teknik belirtimleri ve renk gibi bilgileri Folders (cFolders) uygulamasını kulla- içerebilir. nabilirsiniz. Karmaşık makine satınal- SAP SRM; kesin, mak istediğinizde, örneğin tüm belirtim- zamanında Bu nitelikleri daha da ayrıntılı olarak ta- leri ve tasarım bilgilerini burada nımlamak için niteliklere (örneğin renk saklayabilir ve güncelleyebilirsiniz. elde edilen bilgiler kategorisine mavi, koyu mavi, açık mavi Satınalma ve tedarikçi taraflarındaki sayesinde gibi) farklı değerler ekleyebilirsiniz. Bu projeden sorumlu tasarım mühendisleri nitelikleri mevcut bir listeden çekebilir proje için doğru ihtiyaçlar üzerinde doğru kararlar almaya veya anında yaratabilirsiniz. Nitelikler uzlaşmak için birlikte çalışabilirler. SAP odaklanmanıza önseçimlidir ve ürün kategorilerinde teklif verme motorundan gelen bağlantı veya gruplarda saklanır. sizi doğrudan ilgili bilgileri saklamak için yardımcı olur. ortak ve özel alanlar sağlayan cFolders Karar desteğini verimli hale getirmek uygulamasına götürür. için, nitelik ve fiyatlara farklı ağırlıklar ta- yin edebilirsiniz. SAP SRM münferit ka- Kataloglara ve ana verilere erişebilir ve lemlerdeki puanı otomatik olarak hesap- ek kalemleri arayabilir veya ürünleri ma- lar ve bunları başlık düzeyinde özetler. nüel olarak ekleyebilirsiniz. Böylece ta- Ayrıca ek tedarikçilerin erişebilmeleri lep edilen malların miktarı ve teslimat için ihale çağrısını ilan tahtasında ek ayrıntılar belirlemek için Microsoft tarihi münferit kalem düzeyinde yayımlayabilirsiniz. Word belgeleri veya bilgisayar destekli belirlenebilir. tasarım çizimleri gibi dosyaları yerel dis- Teklif Talepleri (RFQ’lar) İçin Tekliflerin kinizden yukarı yükleyebilir ve bunları İhale çağrısını istediğiniz zaman taslak Yaratılması ihale çağrısına veya açık artırmaya ekle- olarak saklayabilirsiniz. Güvenilirlik Teklif vermeleri için davet edilen teda- yebilirsiniz. Talep edilen mallara ilişkin kontrolü gerekli tüm alanların tamamla- rikçiler SAP teklif verme motorundaki ayrıntıları belirleme sırasında alıcı ve te- nıp tamamlanmadığını gösterir. Seçilen ihale çağrısına bağlantı içeren bir darikçi arasında ihale çağrılarında geliş- tedarikçiler ihale çağrısına bağlantıyı e-posta alırlar. Tedarikçiler ilan tahtasın- miş işbirliği için, SAP ürün ömrü içeren e-postayı otomatik olarak alırlar. da yayımlanan ihale çağrısına cevap verdiklerinde ihale çağrısına bağlantıyı izleyebilirler. Tedarikçiler, SAP teklif verme motoruna eriştikten sonra fiyatlarını ve koşullarını münferit kalem düzeyinde girebilirler. Daha ayrıntılı bilgi sağlamak için ek metin girebilirler. Tedarikçiler ayrıca, belgeleri kendi yerel sabit disklerinden yukarı yükleyebilir ve bunları tekliflerine ekleyebilirler. Son olarak, tedarikçiler tekliflerini gönderebilirler. Şekil 1: Şartname cevapları ve Tekliflerin oluşturulması 18
 20. 20. Açık Artırmalar İçin Tekliflerin güncel fiyatları içeren kokpitteki bilgileri artımayı durdurabilir, yeniden başlatabilir Yaratılması hemen günceller. Satınalan kişi olarak ve süresini uzatabilirler. Açık artımalar için tekliflerin yaratılması teklif verenlere gösterilen bilgileri kont- süreci ihale çağrıları ile benzer biçimde rol edersiniz, böylece sıralı teklif verme Tekliflerin ve Teklif Verenlerin Analizi başlar. Davet edilen tedarikçiler SAP veya gizli teklif verme gibi teklif verme İhale çağrısını yayımladıktan sonra teda- teklif verme motorundaki açık artırmaya stratejilerini kullanabilirsiniz. rikçilerin cevaplarını kolayca izleyebilirsi- bağlantı içeren bir e-posta alırlar. Daha niz. Verilen tüm teklifleri teklif karşılaş- sonra teklif verenler açık artırmanın ve Canlı açık artırma kokpitini teklif tarih- tırma görünümünü kullanarak bir bakışta teklif verme sürecinin tüm yönlerini gör- çesinin izlenmesi, davet edilen teklif ve- gözden geçirebilirsiniz. Teklif verenin melerini sağlayan güçlü bir gerçek za- renlerin ve bunların oturum açma du- belirli bir zaman aralığında ne sıklıkta manlı araç olan canlı açık artırma kokpi- rumlarının takip edilmesi ve teklif verdiğini, tekliflerin hangi ürün ka- tine girebilirler. Tedarikçiler kokpite tedarikçilerle sohbet gibi tüm tegorileri için yapıldığını ve bu teklifler- girdikten sonra teklif verme aktivitesini açık artırma ve teklif verme aktivitelerini den kaç tanesinin kazanan teklif oldu- izleyebilir, satınalana sohbet iletileri gön- izlemek için satınalanlar da kullanabilir. ğunu görebilirsiniz. derebilir, onlardan iletiler alabilir ve teklif Satınalanlar, yetki sahibi olduklarında verebilirler. Canlı açık artırma kokpiti teklifleri silebilir, teklif verenleri yasakla- gerçek zamanlı bilgi sağlar, böylece yabilir veya yeniden izinli kılabilir, açık gönderilen yeni teklifler grafikleri ve 19
 21. 21. Şekil 2: Canlı Açık Artırma Kokpitinin Satınalan Görünümü Standart alanları ve SAP teklif verme artırmanın kazananını belirlersiniz; bu temelinde ihale çağrısının yaratıldığı motorundaki nitelikler olarak tanımlanan onay iş akışını tetikleyebilir. Tüm teklifi sözleşmeyi, bu ihale çağrısının sonu- ek ölçütlerden birini kullanarak teklifleri kabul edebilir veya münferit kalemleri cunda ortaya çıkan yeni sözleşme veya ve teklif verenleri karşılaştırabilirsiniz. seçebilirsiniz. Ayrıca ihale çağrısı üze- satınalma siparişi gibi belgeleri görebilir- Gelişmiş bir kullanıcı arayüzü ve basit- rinden canlı açık artırma da yaratabilirsi- siniz. cFolders kullandığınızda, uygula- leştirilmiş rapor-rapor arayüzleri size niz. Başarılı olamayan teklif verenler ma ilgili işbirliğine bağlantıyı satınalma teklif verme ilişkili analizin tüm boyutla- otomatik bildirim alırlar. siparişine veya sözleşmeye aktarır. rında yol gösterir. ek analiz için bilgileri Microsoft excel hesap çizelgesine Teklif onaylandığında satınalma siparişi indirebilirsiniz. veya sözleşme yaratabilirsiniz. İhale çağrısına veya açık artırmaya ilişkin bel- Kazananın Belirlenmesi geleri grafik veya tablo biçimine görün- Son olarak ihale çağrısının veya açık tüleyebilirsiniz. Örneğin kazanan teklif 20
 22. 22. sÖzLEŞME UYUMUN SAğlANMASI, RİSKleRİN YÖNETİMİ AZAlTIlMASI Sap SRM otomatikleştirilmiş sözleşme uyumunu sağlamak üzere geliştirilmiştir ve uzmanca yapılmış anlaşmalardan Ayrıntılı Olarak Özellikler da yapabilirsiniz. Manüel olarak belge ve notlar ekleyebilirsiniz. SAP SRM en yüksek değeri Sözleşmelerin Geliştirilmesi içindeki bir sözleşmeye farklı versiyon- sağlamanızı SAP SRM merkezi tedarik platformu lar eklenebilir. olarak etkin satınalma süreçleri için üre- hedeflemektedir tim yerleri arası sözleşmeler yaratmanı- Yetki Yönetimi ile Sıkı Kontrol Bakımı zı ve bunları tedarik için kaynak olarak SAP, sözleşmelerin çok hassas belge- kullanmanızı olanaklı kılar. Hazırlık evresi ler olabileceğini dikkate aldığından SAP sırasında hizmetler, doğrudan malzeme- SRM sözleşmeleri genişletilmiş yetki ler, bakım, onarım ve revizyon (MRO) yönetimine sahiptir. Yetkiler rollere, malzemeleri için sözleşmeler yaratabilir- münferit veya organizasyonel birimlere siniz. Teklif talebi (RFQ), açık eksiltme özgü olabilir. SAP SRM ile: veya kaynak yaratma uygulamasına iliş- • İşlemlerin yürütülmesini sağlayan gö- kin sözleşmeleri talepten manüel olarak rüntülenebilen veya değiştirilebilen yaratabilir veya mevcut bir sözleşmeyi sözleşme bölümlerini SAP eRP çözümünden ilk yukarı yükle- • Gizli sözleşmeleri görüntüleme veya me olarak yükleyebilirsiniz. SAP SRM değiştirmeye ilişkin genel hakları içinde çalışmaya devam edebilir veya • Tek bir sözleşme için kullanıcıya veya sözleşmenizi Microsoft excel gibi başka role göre hakları bir programa aşağı yükleyebilirsiniz. • Sözleşmeye erişimi kontrol etmenizi Çevrimdışı çalışmayı bitirdiğinizde revi- sağlayan “Gizli” seçeneğini ze edilen sözleşmeyi SAP SRM’ye yük- belirleyebilirsiniz. leyebilirsiniz. Sözleşmeyi iş akışı aracılı- ğıyla çevrimiçi veya çevrimdışı olarak SAP SRM sözleşme başlığı, fiyatlandır- onayladığınızda hazırlık evresi tamam- ma verileri, ekler ve sözleşme yetkisi lanmış olur. için münferit yetki bölümleri sağlar (böylece diğer kullanıcıları yetkilendir- Sözleşmelerin Manüel Olarak menizi olanaklı kılar). Yaratılması Ürünler, ürün kategorileri ve katalog ka- Tam Kontrol için Değişikliklerin ve lemleri için sözleşmeler yaratabilirsiniz. Versiyonların İzlenmesi Bunları örnek sözleşmelerden ve mev- SAP SRMdeğişiklikleri ve sözleşme cut şablonlardan da kopyalayabilirsiniz. versiyonlarını izler. Sözleşme yaratma Şirketiniz ürünler için özel koşullar üze- bakımına ilişkin tam kontrol için kimin rinde anlaştıysa, çağrılı sipariş değeri neyi ve ne zaman değiştirdiğini veya miktarı temelinde koşullar ekleye- belirleyebilirsiniz. bilirsiniz. Ayrıca fiyat ölçeklendirmesi, geçerlilik, lokasyon, özel koşullar, farklı para birimleri cinsinden mutlak ve yüz- desel indirimler gibi ayrıntıların bakımını
 23. 23. Sözleşmelerin Teklif Taleplerinden veya tedarik kaynağını belirleyebilirsiniz. olabilirsiniz. Merkezi sözleşme yönetim Açık eksiltmelerden Yaratılması Daha sonra, SAP SRM veya arka uç sistemi izin verilmeyen kullanımın önüne SAP SRM teklif verme motoru ürün ta- sisteminde bu sözleşmeye karşı geçmek için ürünü değerlendirme ta- nımı, miktar, brüt fiyat ve tedarikçi veri- satınalma siparişi yaratabilirsiniz. mamlanana kadar normal sipariş için leri gibi bilgileri, teklif talebinin kazanan bloke eder. SAP SRM, ürün denemesi teklifi aracılığıyla sözleşme yarattığınız- Sözleşme Verilerinin SAP eRP’den ve yeni tedarikçi ürünlerinin kullanılabilir- da, SAP SRM sözleşme yönetimine ak- Yukarı Yüklenmesi liği arasındaki gecikmeleri önlemek için tarır. Teklif talebinden veya açık artırma- SAP eRP içindeki mevcut sözleşmeleri yeni sözleşmelerin mümkün olduğunca dan çekildiğinde, sözleşme yerel olarak SAP SRM içine yükleyerek, SAP SRM hızlı bir biçimde kullanılabilir olmasını veya arka uç sisteminde yaratılabilir. başlangıç uygulamasını hızlandırabi- sağlar. Sözleşme tamamlandığında, yazılım lirsiniz. onay iş akışını tetikler. Sözleşme onay- SAP SRM ile, stratejik satınalanalar ilk lanmadıysa, sözleşmeye ilişkin onaylar İlk Artikel Değerlendirme Sürecinin artikel değerlendirme sürecine ilişkin üretilemez. Otomatikleştirilmesi düzenli satınalma için neredeyse hazır Yeni tedarikçi ürünleri üretim için kulla- olansözleşme kalemlerini seçebilir. Sözleşmelerin Kaynak Yaratma nılmadan önce özel bir ürün değerlen- Önce deneme amacıyla belirlenen bir Uygulamasından Yaratılması dirme prosedürü ile denenir ve kontrol miktarı sipariş edin. Onay iş akışı tara- SAP SRM ile sözleşmeleri kaynak ya- edilir. SAP SRM ile, bu eğerlendirmeleri fından kontrol edilen denemeler başarılı ratma uygulamasındaki ihtiyaçlar teme- yürütebilir ve ürünlerin şirket genelinde olur olmaz, sözleşme durumu ek kalem- linde yaratabilirsiniz. SAP SRM’ye kullanımını onaylamadan önce lerin sipariş edilmesini olanaklı kılacak aktardıktan sonra bu talepler için denemelerin başarılı olduğundan emin şekilde değişir. 22
 24. 24. Sözleşmelerin Çevrimdışı Değiştirilmesi • Tam metin arama işlevi kullanılarak Sözleşmeyi yarattıktan sonra aşağı yük- anahtar sözcüklerin veya özel leyebilir, değiştirebilir ve revize edilen tanıtıcıların tedarikçi ürün numaraları sözleşmeyi SAP SRM’ye yükleyebilirsi- gibi- aranması niz. Bu özellikle sözleşme değişişiklikle- • eksiksiz tarihsel kayıt için eklerin rinin, örneğin sistem bağlantısının mev- arşivlenmesi cut olmadığı bir tedarikçiyi ziyaret • Metin öğelerinizin yapılandırılması için etmek için yaptığınız bir uçuşta veya konfigüre edilebilir metin şemasının özel bir örnek olmadan birden fazla söz- kullanılması leşmede fiyat değişikliği yapmak istedi- • Veri güvenliğini sağlamak için eklere ğinizde çevrimdışı çalışırken yardımcı erişim haklarının yönetilmesi olabilir. Aynı anda birden fazla sözleş- meyi de yukarı yükleyebilirsiniz. Bu ön- SAP SRM sözleşme dağıtım arayüzü ceden kullanılan dosya sisteminden ekleri içermektedir. Böylece sözleşme- sözleşmelerin aktarılmasında ve teda- ler SAP eRP ile bir sisteme dağıtıldığın- rikçi ile sözleşmelerin değiştirilmesinde da, ek ilgili SAP eRP sözleşmelerine kullanışlıdır. eklenir. Çevrimiçi Toplu Değişikliklerin Genel Sözleşmelerin Merkezi Olarak Yapılması Yönetilmesi ve Bakımının Yapılması mySAP SRM çevrimiçi toplu değişiklik SAP SRM içerisindeki genel çerçeve işlevini kullanarak birden fazla sözleş- sözleşmesi, sözleşmelerin genel taban meyi (bağımsız veya hiyerarşik olarak) için yönetilebileceği ve bakımın merkezi tek işlemde değiştirebilirsiniz. SAP güvenli ve tutarlı olduğundan emin ol- olarak yapılabileceği bir uygulama SRM ile çevrimiçi toplu değişikliklerin manız için ilgili muhataplara ilişkin tüm işlevidir. yapılması çok kolaydır: verilerin bakımını yapar. • Sözleşmeleri ara ve seç Satınalma yöneticisi genel çerçeve söz- • Münferit veya çoklu değişiklik para- eklerin Merkezileştirilmesi leşmesini onayladığında, sözleşmeler metrelerini belirle SAP SRM, sözleşmeler ile ilgili Micro- farklı arka uç sistemlerine otomatik ola- • Sonucun istediğin gibi olacağından soft Word dosyaları, e-postalar ve çi- rak dağıtılır. Dağıtımdan sonra, sözleş- emin olmak için değişikliği simüle et zimleri kapsayan tüm ekler için merkezi meler arka uç sisteminde yerel olarak • Toplu değişikliği yürüt veya iptal et bir dizin olarak kullanılabilir. Ayrıca bu kullanılabilir duruma gelir. Sözleşme eklere ilişkin tam kontrol olanağı da arka uç sisteminde yaratıldığında, SAP Toplu değişiklik işlevi tercihinize göre sağlar. Aşağıdakileri yapabilirsiniz: eRP sisteminde yerel olarak yaratılan onay iş akışını tetikleyebilir veya • eklerin yerel sözleşmelere ve genel satınalma siparişleri etkin arka uç söz- tetiklemez. çerçeve sözleşmelere yukarı yüklen- leşmelerine karşı düzenlenebilir. Çağrılı mesi ve bağlantılandırılması sipariş değerleri yerel sözleşemeye ve Muhatapların Konfigüre edilmesi • Herkesin son versiyonu kullandığın- genel çerçeve sözleşmesine karşı Sözleşmeler genellikle çoklu dahili ve dan ve tarihsel versiyonlara kolay eri- kaydedilir. harici tarafları içeren bütünleşik sürecin şime sahip olduğundan emin olmak bir parçası olarak yaratılır. SAP SRM için versiyona göre eklerin izlenmesi eksiksiz tedarik süreci SAP eRP içeri- sözleşme muhataplarınızla iletişiminizin • eklerin giriş/çıkış kontrolü işlevi ile sinde gerçekleşir. SAP SRM içerisinde- değiştirilmesi ki genel çerçeve sözleşmesi ana 23
 25. 25. sözleşmedir ve SAP SRM içerisindeki anlaşmaya ilişkin değişiklikler farklı arka uç sistemlerinde saklanan dağıtılmış ye- rel sözleşmeleri etkiler. Sözleşmelerin Yürütülmesi Grup Koşulları Grup koşulları satınalma siparişleri içeri- sindeki daha esnek fiyatlandırma seçe- neklerini olanaklı kılar. Bir satınalma si- parişi içerisinde benzer ürünler birlikte sipariş edildiyse daha iyi fiyatların türe- tilmesi buna bir örnek oluşturur. SAP SRM ile sözleşme koşullarını kaynak yaratma uygulamasında münferit kalem düzeyinde gruplandırabilir ve bağlantı- landırabilirsiniz. Satınalma siparişi mü- nerit kalemlerinin değerleri veya hacim- leri toplanır ve grup koşulu bu toplama uygulanır. Çağırlı Sipariş Değerine İlişkin Temel Şekil 1: Sözleşme Tarihçesinin Takibi İndirimler İndirimler her zaman tek bir satınalma satıcı kullanırlar. SAP SRM, ön tanımlı ilişkilere ilişkin sözleşme hiyerarşilerinin siparişi temelinde hesaplanmadığından, kotaların yardımıyla sipariş miktarlarının bakımını yapabilirsiniz. SAP SRM özel bir dönemde, mal değe- veya değerlerinin tedarikçiler arasında rinde, mal hacminde veya ölçekte genel satınalma stratejinize uygun ola- Hiyerarşik sözleşme bilgisini kullanarak (örneğin önceki tüm çağrılı siparişlerin rak dağıtıldığından emin olmanızı sağlar. raporlar yaratabilirsiniz. Örneğin sözleş- özetlenmiş değeri veya hacmi) yapılan me ağacının tam sözleşme kullanımına satınalmaları temel alarak indirimleri gö- Sözleşme Hiyerarşilerinin Bakımının ilişkin rapor veya özel dallara ilişkin bir rüşmenizi ve yürütmenizi olanaklı kılar. Yapılması rapor yaratabilirsiniz. SAP SRM ile hi- Hiyerarşik ilişkilere sahip sözleşmeler yerarşik sözleşmelerde genel indirimleri Satınalma Stratejisine Göre Kotaların alışıldık bir durumdur. Tedarikçi ve alıcı- de hesaplayabilirsiniz. Ön Tanımının Yapılması ların yerel yan kuuluşları arasındaki özel Şirketler çoğunlukla özel bir ürün veya koşulları içeren birden fazla sözleşme SP SRM geniş, karmaşık sözleşme ürün kategorisi için tek bir tedarikçiye ile bağlantılı genel tedarikçiye sahip ge- ağaçlarını yönetmenizi sağlar. Sözleş- bağlılık riskini azaltmak ve görüşmeler- nel sözleşme bu duruma bir örnek oluş- melerinizi genel bölümlerde (genel şart de avantaj sağlamak için birden fazla turmaktadır. SAP SRM ile model pratik ve koşullar dahil) ve yerel bölümlerde 24

×