Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Socialdemokraterna i Eskilstunas valprogram (kort)

1,595 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Socialdemokraterna i Eskilstunas valprogram (kort)

 1. 1. Valprogram kortfattad version | 2010-2014 Socialdemokraterna i Eskilstuna
 2. 2. Jämlikhet och frihet – så skapas framtidens Eskilstuna Socialdemokraterna är ett parti som arbetar för jämlikhet och frihet. Vi har en idé om ett annat samhälle än det vi lever i idag. Vi vill skapa ett möjligheternas Eskilstuna. Det är ett samhälle där människor kan växa, men aldrig på andra människors eller miljöns bekostnad. Där kvinnor och män har samma makt och möjligheter att forma sina liv och påverka samhällsutvecklingen. Vi vill att detta samhälle ska kännetecknas av solidaritet mellan människor, där den enes frihet inte innebär den andres ofrihet. Principen för detta samhällsbygge lyder: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Vi vill föra en politik som aktivt förbättrar människors villkor och skapar möjligheter för män- niskor. Rätten till arbete, utbildning och ett rikt fritids- och kulturliv är grundläggande för vår politik. Vi sätter människan och miljön före ekonomiska intressen. Vi är övertygade om att en generell skattefinansierad välfärd är det bästa sättet att skapa trygghet och frihet för män- niskor. Den enskildes trygghet är allas trygghet. Det här är vårt valprogram som innehåller den politik vi vill föra om vi får förtroendet att fortsätta leda Eskilstuna kommun. Vi inser att allt kanske inte går att genomföra på fyra år men det är vår vilja att göra det. Vi vill få ditt förtroende att genom ett demokratiskt och öppet ledarskap fortsätta utveckla Eskilstuna. Programmet du håller i är en kortfattad version av vårt valprogram. Gå in på www.val2010.nu för att ladda ner det hela eller kom och hämta det i valstugan eller i valcentrum.
 3. 3. God och jämlik utbildning • Arbeta för att förbättra elevernas studieresultat och studiemiljö. • Successivt öka skolpengen till riksnivå för att säkerställa elevernas rätt till en god och utvecklande utbildning. • Under mandatperioden uppnå det uppsatta målet om att minska barngrupperna i förskolan till i genomsnitt 17, 5 barn. • Låta lusten att lära vara ledstjärnan för allt utbildningsarbete i Eskilstuna. • Inta en kritisk och restriktiv hållning till fristående skolor. • Utöka möjligheterna för eleverna att genom egna val anpassa sin utbildning efter intresse och inlärningsstil. • Öka tätheten av pedagogisk och elevvårdande personal. • Öka antalet vuxna i skolan genom att bland annat på prov återinföra skolvärdar med en utvärdering i slutet av mandatperioden. • Låta genusperspektivet genomsyra all utbildningsverksamhet för att motverka traditionella könsroller och göra det möjligt för alla individer att vara unika. • Koppla ihop SFI-undervisningen med modersmålsundervisningen i förskolan. • Arbeta för att skolan i den pedagogiska verksamheten ska förmedla kunskap om miljöfrågor och tillsammans med eleverna göra skolan mer klimatsmart. • Integrera HBT-perspektivet i all utbildningsverksamhet. • Satsa på kommunal vuxenutbildning samt lärlings- och yrkesutbildningar. • Införa en lokal skolinspektör som ska ge medborgare och beslutsfattare en rättvisande bild av alla skolors kvalitet och innehåll. Sten Widerholm, 64 år Rektor, plats 29, valkrets Västra och Sydöstra Therese Huru, 28 år Barnskötare, plats 34, valkrets Västra och Sydöstra
 4. 4. Ett långsiktigt hållbart Eskilstuna • Satsa på energieffektiva byggnader. • Göra kollektivtrafiken mer attraktiv genom ökad turtäthet och lägre priser. • Förbättra kommunikationerna med regional tåg- och busstrafik. • Genom ett fördjupat samarbete med lokala matproducenter öka kommunens inköp av ekologiska och närproducerade varor. • Möta upp det ökande intresset för egenodling med att tillskapa fler odlingslotter för privatpersoner. • Fortsätta satsa på biogas för att bryta oljeberoendet, Eskilstuna ska utvecklas till en biogasnod i regionen. • Uppmuntra småskalig produktion av förnyelsebar energi. • Arbeta strategiskt med planering och möjliggörande för ökad produktion av vindkraft och solenergi. • Satsa på fler och bättre gång- och cykelvägar i hela Eskilstuna kommun. • Göra investeringar för en ansvarsfull dagvattenhantering. • Skapa förutsättningar för gröna hållbara arbetstillfällen. Jimmy Jansson, 32 år Förtroendevald, plats 1, båda valkretsarna Mona Kanaan, 45 år Utvecklingsstrateg, plats 2, valkrets Västra och Sydöstra Sarita Hotti, 40 år Kommunalråd, plats 2, valkrets Torshälla-Kafjärden E-tuna Kloster Heikki Pohjolainen, 56 år Entreprenör, plats 7, valkrets Torshälla-Kafjärden E-tuna Kloster
 5. 5. Rätten till arbete • Fortsätta arbetet med att göra Eskilstuna kommuns verksamheter till mönsterarbetsplatser. • Under mandatperioden ta betydande steg för att nå målet om heltid som en rättighet och deltid en möjlighet inom den kommunala verksamheten. • Öka antalet anpassade anställningar för personer med funktionsnedsättning inom kommunen. • Fortsätta samarbetet med det lokala näringslivet för att skapa lärlings- och praktikplatser. • Stödja och aktivt uppmuntra till entreprenörskap bland invandrade kvinnor och män. • Arbeta strategiskt för att minska könssegregationen inom den kommunala verksamheten samt med att låta befolkningens sammansättning få ett större genomslag vid rekryteringar. • Ta initiativ till att erbjuda alla ungdomar i gymnasieåldern sommarjobb med kollektivavtalsenliga löner och arbetsvillkor. • Fortsätta utvecklingen av sociala företag och kooperativ. • Sträva efter ett gott företagsklimat genom att underlätta etableringar genom nära samverkan och dialog med näringslivet. • Öka kunskapen inom den kommunala verksamheten om miljöteknik, så kallad cleantech. • Se till att kommunen har en plan- och markberedskap för etableringar av nya företag. Nicklas Älgekrans, 33 år Snickare, plats 11, valkrets Torshälla-Kafjärden E-tuna Kloster Tine Bröns, 53 år Metallarbetare, plats 18, valkrets Eskilstuna Västra och Sydöstra Mohammad Deravian, 56 år Verksamhetsanv, plats 15, valkrets Torshälla-Kafjärden E-tuna Kloster
 6. 6. En levande musik- och kulturstad • Skapa fler spontanidrottsplatser. • Öppna fler fritidsgårdar under mandatperioden och fortsätta utveckla de befintliga. • Skapa ett motionsspår i Kronskogen som är tillgängligt för människor med funktionsnedsättning. • Under mandatperioden tillskapa en ny multiarena centralt belägen i kommunen. • Bygga ett nytt badhus under mandatperioden. • Inrätta ett mer modernt och rättvist system för stödet till idrotts-, kultur- och fritidssektorn. • Fortsätta utveckla Balsta musikslott som en kulturell mötesplats och som en spjutspets för musikstaden Eskilstuna. • Öka tillgången på låneinstrument och under mandatperioden påbörja en avveckling av avgiften för musikskolan. • Behålla och försvara de fria bussresorna för kommunens skolelever bland annat för att möjliggöra en aktiv fritid för alla barn och ungdomar. Andreas Rüdén, 22 år Studerande, plats 23, valkrets Eskilstuna Västra och Sydöstra Lisa Friberg, 25 år Politisk sekreterare, plats 10, valkrets Torshälla-Kafjärden E-tuna Kloster Fermesk Mahmovdi Azar, 19 år Studerande, plats 42, valkrets Torshälla-Kafjärden E-tuna Kloster
 7. 7. Ett gott liv för alla • Stärka det drog- och brottsförebyggande arbetet. • Arbeta med uppsökande verksamhet för att förebygga att ungdomar far illa. • Utöka och utveckla utbudet av öppna verksamheter för personer med missbruksrelaterad eller psykisk problematik. • Starta upp ett beroendecentrum för ungdomar. • Motverka hemlöshet genom bland annat ett nytt kommunalt boende. • Genom fortsatt stöd till härbärget minska lidandet för personer som saknar ett hem. • Fördjupa samarbetet med hyresvärdarna i kommunen för att få fler att ta ett större socialt ansvar. • Fortsätta göra offensiva satsningar på att stödja personer med ekonomiskt bistånd till en egen försörjning. • Fortsätta utveckla samverkan med såväl landstinget som andra delar av kommunen för att samla resurser kring utsatta individer och undvika att någon hamnar mellan stolarna. • Utveckla familjecentralerna i Eskilstuna tillsammans med andra som landsting, församlingar och samfund. Ann-Sofie Wågström, 50 år Kommunalråd, plats 4, valkrets Västra och Sydöstra Mikael Edlund, 48 år, Kommunalråd, plats 3, valkrets Torshälla-Kafjärden E-tuna Kloster Marie Svensson, 36 år, Undersköterska, plats 6, valkrets Västra och Sydöstra Pamela Nordberg, 43 år Socionom, plats 20, valkrets Torshälla-Kafjärden E-tuna Kloster Jimmy Jansson, 32 år Förtroendevald, plats 1, båda valkretsarna
 8. 8. En trygg och aktiv ålderdom • Fortsätta utbyggnaden av särskilda boenden och möjliggöra parboenden. • Möjliggöra för utökat kvarboende i hemmet, bland annat genom teknikutveckling. • Arbeta särskilt med att integrera HBT-perspektivet i äldrepolitiken. • Behålla de fria bussresorna för äldre med ambitionen att de ska omfatta fler. • Öka inflytandet för brukare inom äldreomsorgen. • Öka utbudet av aktiviteter och mötesplatser för äldre. • Införa en lokal äldreinspektör. • Utveckla möjligheterna att välja mat och att äta tillsammans med andra. • Arbeta för att all mat som serveras eller körs hem är såväl näringsrik som god. • Ge de äldre som har hemtjänst möjlighet att själva bestämma mer hur hemtjänsttimmarna ska användas. • Förstärka kompetensutvecklingen för personal inom äldreomsorgen. Eva Alström, 72 år Antikvarie, plats 24, valkrets Torshälla-Kafjärden E-tuna Kloster Lars Andersson, 69 år Pensionär, plats 5, valkrets Torshälla-Kafjärden E-tuna Kloster
 9. 9. En modern och modig stadsplanering • Fortsätta att förtäta staden med omsorg om och tillgänglighet till grönområden. • Verka för att öka bostadsbyggandet och samtidigt öka integrationen i boendet genom att öka blandningen av olika upplåtelseformer i såväl nya som befintliga bostadsområden. • I samarbete med de boende arbeta för att förbättra boendemiljön i eftersatta bostadsområden i Eskilstuna. • Förbättra tillgängligheten på allmänna platser, i allmänna och kommersiella lokaler. • Göra planprocesserna mer öppna och demokratiska, som ett forum för dialog mellan politiker och medborgare. • Uppmuntra alternativa vatten- och avloppslösningar på landsbygden. • Ta hänsyn till människors trygghet vid all planering, med särskild betoning på barn och kvinnor. • I samverkan med handeln och fastighetsägare i centrum påbörja ett arbete med att utveckla Eskilstunas innerstad till ett levande och attraktivt centrum. • Påbörja ett arbete med att skapa gång- och cykelstråk in till centrum fria från möten med biltrafik. Emeli Lanninge, 24 år Studerande, plats 6, valkrets Torshälla-Kafjärden E-tuna Kloster Inger Carlsson, 73 år Pensionär, plats 16, valkrets Eskilstuna Västra och Sydöstra Erik Unnerdal, 27, Väktare, plats 41, valkrets Eskilstuna Västra och Sydöstra
 10. 10. Att skapa möjligheternas stad Har man inte tillgång till ett piano är det svårt att bli konsertpianist. För att lyckas med en uppgift måste man ges möjligheter. Politik handlar om att vil- ja skapa dessa möjligheter. Att få allt i en kommun att fungera är ingen lätt uppgift! Det kräver långsiktigt och hårt arbete. Man måste ha kompassrikt- ningen och sammanhangen klara för sig så man klarar att möta de förän- drade förutsättningar man ständigt ställs inför. Att fortsätta utveckla kom- munen och möta alla framtidens utmaningar kräver engagemang, bergfast vilja och tålamod. Det har sagts att vi socialdemokrater efter så många år i ledande ställning i kommunen är trötta, visionslösa och passé. Inget kan vara mer fel. Får vi ert förtroende att fortsätta vara med och ta ansvar för Eskil- stunas utveckling kan jag lova att vi både orkar, har visioner, kan och vill. Det valprogram du nu håller i din hand är resultatet av ett intensivt arbete inom vårt socialdemokratiska parti. Vi har funderat över vad vi tycker fungerar bra i kommunen och vad som be- höver göras bättre. Vi har frågat oss själva vad vi vill med Eskilstuna i framtiden. Vilka möjligheter ska en kom- mun som vår kunna erbjuda alla som lever här? Vi har även försökt lyssna in vilka visioner man bär på inom förenings- och näringsliv och i de kommunala verk- samheterna. Under januari hölls ett flertal öppna möten för alla er som bor och verkar i Eskilstuna och jag vill passa på att tacka för de konstruktiva samtal som fördes där. Nu har alla tankar och idéer vägts samman till detta program. Vår förhoppning är att vi hittat och lyft fram bra förslag till hur vår stad ska bli ännu bättre. Ja, jag skriver ”ännu bättre”, för jag tycker att Eskilstuna är en fantastisk stad redan idag men allt kan naturligtvis alltid bli bättre! Den 19 september är det val. Då hoppas jag att du som är röstberättigad ska utnyttja den demokratiska rät- tigheten att välja dina politiska företrädare. Jag hoppas att du ska granska vårt valmanifest och ställa alla de frågor du går och bär på. Allt ryms inte i ett valmanifest, men vi finns tillgängliga under valrörelsen för att beskriva vår syn på hur vi gemensamt ska skapa en möjligheternas stad! Åsa Kratz Ordförande Socialdemokraterna i Eskilstuna
 11. 11. Vi tror på Eskilstuna Du har nu läst det valprogram som Socialdemokraterna i Eskilstuna går till val på. Det är ett valprogram för att ta Eskilstuna kommun och oss som lever här stärkta in i framtiden. Vi har satt fokus på nya och fler jobb, bättre skola och utbildning, grön omställning, ett rikt kultur- och idrottsliv och social rättvisa. Vi är övertygade om att detta tillsammans bidrar till att Eskilstuna kommun blir ännu bättre. Eskilstuna är fantastiskt! Vi har en spännande historia. Vi består av många olika människor. Vi har både stad och land. Allt detta och mer gör att vi gemensamt kan skapa en positiv framtid för kommunen och för oss som finns här. Vi ska vara stolta över vår historia och dra lärdom av den. Vårt industrikunnande är en tillgång när de nya jobben växer fram. Vårt läge är en tillgång när vi ligger i landets mest växande region. Vår mångfaldiga och allt yngre befolkning är en tillgång när näringsliv och välfärd står inför behov att anställa. Våra för- bättrade kommunikationer och vår högskola är livsviktiga. Dessa möjligheter ger oss en kraftig språng- bräda in i framtiden. Det finns mer att göra. Vi har några av kommunens tuffaste år bakom oss. Den omvandling och utveck- ling som Eskilstuna genomgår är stor. Många är vi som på olika sätt påverkats. Vi ska fortsätta att rörs oss i rätt riktning med fokus på en modern och konkurrenskraftig ort att leva och verka i. Vi som lever här ska erbjudas goda möjligheter i livet, också när det förändras. Det kräver en politik som grundar sig i att alla invånare utifrån sin position tillsammans bär orten in i framtiden. Att vi hjälps åt och inte lämnar varandra i sticket. Att alla bidrar efter bästa förmåga. Det är min uppfattning att ett samhälle där vi stöttar varandra genom livets olika skeden är bättre rent moraliskt. Det är också mer effektivt när varje människas förmåga att bidra får komma till sin rätt. En sådan politik leder till att utvecklingen av kommunen går snabbare och att fler människor blir delaktiga i ett Eskilstuna där det är gott att leva och människor har goda möjligheter att uppfylla sina ambitioner. En sådan politik har jag tillsammans med mina partivänner i och med detta valprogram i uppdrag av Socialdemokraterna att föra. Jag hoppas att du vill hjälpa till. Den 19 september avgör du hur din och Eskilstunas framtid ska se ut. Jimmy Jansson Socialdemokraternas kandidat till kommunstyrelseordförande
 12. 12. Foto sid 4, 6, 8, 10, 14, 16: Mattias Vepsä. Foto sid 1, 2, 12, 18, 19, 20: Erik Unnerdal Tack till Björn Johansson, Svenska Kyrkan Socialdemokraterna i Eskilstuna Valhemsida: www.val2010.nu Tfn expedition: 016-200 62 91 Ord hemsida: socialdemokraterna.se/eskilstuna Journr: 073-818 09 19 E-post: kontakt@eskilstuna.sap.se Besökadress valcentum: Kungsgatan 14, 1 vån

×