Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seguiment del programa d'exercici físic supervisat

506 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Seguiment del programa d'exercici físic supervisat

  1. 1. SEGUIMENT DEL PROGRAMA D’ EXERCICI FÍSIC SUPERVISAT Ester Arnau i Gabriel Martin CAP Navàs Paraules clau: Exercici físic, promoció de la salut, prescripcióObjectius de l’experiènciaParticipació del CAP Navàs en el programa PAFES (Pla dActivitat Física Esport i Salut) depromoció de la salut des de latenció primària, mitjançant el consell i la prescripció dexercici físicsupervisat. Es pretén que la gent perdi la por a fer exercici físic, aprengui a fer lexercici físic deforma adequada, sadhereixi al compliment durant els 6 mesos que dura el programa i queposteriorment continuï fent exercici físic de forma autònoma.Descripció de l’experiènciaLexperiència sinicia amb la selecció delscandidats, persona sedentària sana (home >45anys o dona > 55 anys), amb dos o més factorsde risc cardiovascular (HTA, obesitat,dislipèmia) o ser DM2. Distribució per edat 4,5 ParticipantsEls 4 equips de lABS, fan la derivació dels 4 3,5seleccionats al grup de referència, format per un 3 Abandonam 2,5metge i una infermera de la mateixa ABS, que ents Programa 2expliquen en què consisteix el programa de complert 1,5 1lexercici físic supervisat i preparen els informes 0,5clínics necessaris (EKG, analítica, informe amb 0 <=50 50< x <=55 55< x <=60 60< x <=65 65< x <=70 70< x <=75diagnòstics de salut i medicació crònica), perentregar al metge especialista en medicina de Factors de risclesport que els hi farà la revisió i decidirà si Continuen al gimnàspoden participar en el programa dexercici físic DM2 colesterolè Continuen AF miasupervisat. HTA Insuficiènci No continuen a vàlvulaEn el cas que no estigui contraindicat participar Obesitat aòrtica AFen el programa, aquests candidats firmen unconsentiment informat i es deriven a unequipament esportiu municipal on reben lesclasses dirigides per un educador físic.Al inici i acabament del programa, l’equip dereferència de l’ABS fa una reunió amb Conclusionsl’educador físic per posar en coneixement delsusuaris que participen en el programa, els Sha aconseguit una adherència al programa delabandonaments durant l’execució del programa 79% i s’ha incrementat l’activitat física d’aquestesi els que continuaran anat el gimnàs un cop ha persones, en 2h setmanals durant els 6 mesos queacabat el programa. dura el programa.Durant els 2 anys que ha funcionat el programa, Sha aconseguit instaurar lhàbit de continuar fentshan derivat 14 persones, 6 persones al 2009 i 8 exercici físic al gimnàs, entre els usuaris que hanpersones al 2010. acabat el programa en un 73% . Institut Català de la Salut Servei d’Atenció Primària Bages-Berguedà-Solsonès

×