Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa pacient expert en I.C.ABS St. Joan de Vilatorrada

625 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Programa pacient expert en I.C.ABS St. Joan de Vilatorrada

  1. 1. Programa pacient expert en I. Cardíaca. ABS Sant Joan de Vilatorrada Carme Saldaña Vila1 , Juliana Budia Casasano2, Rosa Vives Viladrich3, Joaquim Busom Garcia4. Saldañ (1) Treballadora social ABS Sant Joan de Vilatorrada, (2) Pacient experta, (3) Infermera ABS Sant Joan de Vilatorrada , (4) Metge ABS San Joan de Vilatorrada.OBJECTIUS:Realitzar un grup de malalts amb Insuficiència Cardíaca del Programa Pacient Expert (PPE) del’ICS a l’ABS Sant Joan de Vilatorrada.Els objectius principals són: Millorar la qualitat de vida , els coneixements i els hàbits i estils devida sobre la malaltia, fomentar l’autocura i el compliment terapèutic i disminuir el nombre devisites als professionalsMATERIAL I MÈTODES:S’ha seguit les directrius i metodologia donades pel PPE pel que fa a des d’escollir patologia ipacients, organitzar una primera xerrada divulgativa, tria pacient experta, etc. fins a l’organitzaciósessions i avaluacions.RESULTATS:•El grup ha estat format per 13 participants, amb un grau de participació del 76%.•Hi ha hagut un grau altíssim de satisfacció: un 4.8 sobre 5.•Disposem d’uns primers resultats quant a efectivitat del programa, fruit de les enquestes inicials,finals i post-intervenció al cap dels 6 mesos.•Aquestes últimes revelen que: pel que fa a coneixements adquirits: es mantenen per sobre dels inicials pel que fa a hàbits i estils de vida: es mantenen com els inicials•Per als resultats finals i poder disposar d’una valoració global, hem de passar l’enquesta post-intervenció als 12 mesos (juny 2011), que ens aportarà informació important per a l’avaluació.CONCLUSIONS:-El PPE ha tingut una gran acollida i valoració, tal com demostren les enquestes de satisfacció i elsímputs verbals expressats pels assistents, tant dins del grup com a les consultes.-Ha estat una experiència interessant pels professionals observadors, l’assistir al grup sense dirigirni amb la responsabilitat d’intervenir: ha permès copsar des d’un altre prisma com cada pacient viula seva realitat i gestiona el seu dia a dia amb el seu problema de salut.-No podem donar encara resultats definitius: manca l’enquesta post-intervenció als 12 mesos. Coneixements 100,00% 88,63% 90,00% 81,06% 80,00% 73,86% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Inici Final 6 mesos 12 mesos Grau d’Autocura Hàbits i estil de vida 100,00% 90,00% 80,00% 63,00% 70,00% 61,00% 61,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Inici Final 6 mesos 12 mesos Institut Català de la Salut Servei d’Atenció Primària Bages-Berguedà-Solsonès

×