ข้อสอบสังคม

2,377 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,377
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อสอบสังคม

 1. 1. ข้อสอบโควตา มช.1. พระพุทธดารัสว่า “ดูก่อน อานนท์ ธรรมและวินัยที่เราตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้น จักเป็นศาสดาแห่งเธอทั้งหลาย เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว” ข้อความที่ขีดเส้นใต้หมายความว่าอย่างไร1. ธรรมและวินัยจะเป็นพระพุทธเจ้า2. ธรรมและวินัยจะเป็นสังฆประมุข3. ธรรมและวินัยจะเป็นหลักการแห่งศาสนา4. ธรรมและวินัยจะเป็นผู้ปกครองเหมือนพระพุทธเจ้า2. “ธรรมเหล่าใด เกิดแต่เหตุ พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น” ถ้าธรรมเหล่าใดได้แก่ “ทุกข์” เหตุแห่งความทุกข์ตามหลักอริยสัจ 4 จะได้แก่ข้อใด1. อวิชชา2. ตัณหา3. ทิฎฐิ4. มานะ3. การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านและเพื่อนในโรงเรียน ตรงกับการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาแบบใด1. การพัฒนากาย2. การพัฒนาศีล3. การพัฒนาจิตใจ4. การพัฒนาปัญญา4. หลักโภควิภาค 4 (การแบ่งทรัพย์ออกเป็นส่วน ๆ) ข้อความใดกล่าวไว้ผิดสัดส่วนแห่งหลักการใช้จ่ายทรัพย์1. ใช้จ่ายเลี้ยงตน และเลี้ยงคนที่ควรบารุง 0.5 ส่วน2. ใช้จ่ายบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 0.5 ส่วน3. ใช้ลงทุนประกอบการงาน 1 ส่วน4. เก็บออมไว้ใช้ในคราวจาเป็น 1 ส่วน5. ในการทาสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 1 พระเถระรูปใดเป็นผู้วิสัชชนา พระวินัยปิฎก1. พระมหากัสสปะ2. พระอานนท์
 2. 2. 3. พระอุบาลี4. พระอนุรุทธ6. ในช่วงเวลาแห่งการประกาศพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าเสด็จจาพรรษาในแคว้นใดนานที่สุด1. แคว้นมคธ2. แคว้นกาสี3. แคว้นโกศล4. แคว้นสักกะ7. การถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ในฤดูออกพรรษา ตามพระวินัยกาหนดว่า ต้องมีจานวนพระสงฆ์อยู่จาพรรษาในอาวาสนั้น ๆ อย่างน้อยกี่รูป1. 42. 53. 94. 108. ในมหาสาโรปมสูตร ที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบศาสนากับส่วนของต้นไม้ ธรรมะข้อใดที่ท่านเปรียบเทียบได้กับ กระพี้ของศาสนา1. ศีล2. สมาธิ3. ปัญญา4. วิมุตติ9. ข้อใดที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของประเพณีลอยกระทง (ในวันเพ็ญเดือน 12) ของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย1. ลอยเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์2. กตัญญูต่อแม่น้าคงคาต้นน้าศักดิ์สิทธิ์3. บูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์4. บูชาพระพุทธบาทที่ริมหาดทรายฝั่งแม่น้านัมมทา10. คานมัสการที่ขีดเส้นใต้ “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” นั้นแสดงถึงพระพุทธคุณในข้อใด1. พระปัญญาคุณ2. พระกรุณาคุณ
 3. 3. 3. พระบริสุทธิคุณ4. พระนวารหาทิคุณ11. “ละชั่ว ทาดี ชาระจิตใจให้ผ่องใส” เป็นหลักธรรมเกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญใดของพระพุทธศาสนา1. วันมาฆบูชา2. วันวิสาขบูชา3. วันอาสาฬหบูชา4. วันอัฏฐมีบูชา12. “พิธีสวดอภิธรรม” ในงานอวมงคล จัดเป็นพิธีในศาสนาข้อใด1. กุศลพิธี2. บุญพิธี3. ทานพิธี4. ปกิณกพิธี13. กิจกรรมใดที่ไม่เกี่ยวกับการจาพรรษาของพระสงฆ์1. พระภิกษุหยุดจาริกและอยู่ที่เดียวตลอด 3 เดือน2. พระสงฆ์มีเวลาศึกษาและปฏิบัติศาสนากิจอย่างจริงจัง3. ประชาชนได้โอกาสถือปฏิญญางดเหล้าเข้าพรรษาจากพระสงฆ์4. ประชาชนได้ทาบุญกับพระสงฆ์เป็นการบารุงพระพุทธศาสนา14. “เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่ท่านผู้บาเพ็ญเพียร เมื่อนั้นความสงสัยย่อมสิ้นไป เพราะได้รู้ธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งเหตุปัจจัยทั้งหลาย” ข้อความที่ขีดเส้นใต้ หมายถึงหลักธรรมใด1. อริยสัจ 42. นิพพาน3. ปฏิจจสมุปบาท 124. กฎธรรมนิยาม15. คุณสมบัติของนักเรียนที่ดี คือ “เรียนจากครู ดูจากตาหรับ สดับปาฐะ” ตรงกับหลักธรรมข้อใดมากที่สุด1. พหุสฺสุตา2. ธตา3. วจสา ปริจิตา4. มนสานุเปกขิตา
 4. 4. 16. หลักความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาตรงกับข้อใด1. กรรมเก่าเป็นตัวชี้ปัจจุบัน2. กรรมทุกชนิดต้องให้ผลเสมอไป3. ทากรรมใดย่อมได้รับผลกรรมนั้น4. หว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้น17. พิธีอุปสมบทกรรม(การบวชพระสงฆ์) องค์ประกอบในข้อใดที่ขาดไม่ได้เลย1. พระอุปัชฌาย์2. พระคู่สวดกรรมวาจา3. พระอันดับไม่ครบ 10 รูป4. พระพี่เลี้ยงที่ช่วยเหลือในพิธีอุปสมบท18. “สิ่งใดควรรู้ก็ทรงรู้ สิ่งใดควรละก็ทรงละได้ สิ่งใดควรทาให้แจ้งก็ทรงเข้าพระทัยสิ่งนั้นอย่างแจ่มแจ้ง สิ่งใดควรปฏิบัติดาเนินก็ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ” ข้อความที่ขีดเส้นใต้หมายถึงสิ่งใด1. ความจริง2. ความเท็จ3. ความทุกข์4. ความสุข19. สังฆคุณที่ว่า “ญายะปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ” ข้อใดมีความหมายตรงที่สุด1. เป็นผู้ปฏิบัติตามคาสั่งสอน2. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้ที่ถูกต้อง3. เป็นผู้ปฏิบัติตรงไปสู่ความหลุดพ้น4. เป็นผู้ปฏิบัติสมควรมีจรรยาวัตรงดงาม20. ในรัชกาลใดที่พระไตรปิฎกได้รับการตีพิมพ์ด้วยอักษรไทยในรูปเล่มแบบหนังสือสมัยใหม่1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว3. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว4. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว21. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสภาพบังคับทางอาญา
 5. 5. 1. จาคุก กักขัง2. ปรับ ริบมัดจา3. กักกัน กักขัง4. จาคุก ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน22. ข้อใดบิดามารดาไม่มีสิทธิกระทาต่อบุตร1. ให้บุตรช่วยงานบ้าน และเลี้ยงน้องได้2. เรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นที่รับบุตรไว้โดยมิชอบ3. ขายทรัพย์สินซึ่งเป็นของบุตรให้แก่คนอื่น4. ทาโทษบุตรตามสมควรเพื่ออบรมสั่งสอน23. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง1. พระราชกฤษฎีกาจะตราขึ้นขัดกับพระราชบัญญัติไม่ได้2. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีมีสิทธิในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ3. พระราชกาหนดเป็นกฎหมายที่ฝ่ายบริหารบัญญัติขึ้นมีผลให้บังคับถาวร4. ข้อบัญญัติต่าง ๆ เป็นกฎหมายที่ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บัญญัติขึ้น24. กฎหมายบังคับให้บุคคลใดต้องมีบัตรประจาตัวประชาชน1. ตารวจ2. ภิกษุ สามเณร3. ทหารกองประจาการ4. บุคคลอายุ 65 ปี25. ข้อใดกล่าวเรื่องผู้เยาว์ถูกต้อง1. ผู้ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์2. ชายหญิงที่สมรสกันเมื่ออายุครบ 17 ปีบริบูรณ์3. ผู้เยาว์สามารถรับการให้โดยเสน่หาได้โดยลาพัง4. ผู้เยาว์สามารถซื้อจักรยานเพื่อไปโรงเรียนได้โดยลาพัง26. ของหมั้น จัดเป็นทรัพย์สินประเภทใดระหว่างสามีภริยา1. สินส่วนตัวของหญิง2. สินส่วนตัวของชาย
 6. 6. 3. สินสมรส4. ถูกทุกข้อ27. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรม1. ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุแก่กว่าบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 25 ปี2. ในกรณีผู้จะรับบุตรบุญธรรมมีคู่สมรสต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อน3. การรับบุตรบุญธรรมจะต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย4. บุตรบุญธรรมมีฐานะอย่างเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรม28. ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร การเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจะเก็บในอัตราร้อยละเท่าไรของกาไรสุทธิ1. 102. 203. 304. 4029. ข้อใดเป็นนิติกรรม1. เมื่อบุคคลตาย ทายาทจะได้รับมรดก2. เมื่อขับรถชนคนเดินเท้าต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน3. เมื่อตกลงนัดเพื่อนไปดูหนังแต่กลับไม่ไปตามนัด4. เมื่อลูกหนี้นาเงินมาชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา30. การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เกินกว่ากี่ปีที่กฎหมายบังคับว่าต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่1. 12. 33. 104. 3031. นายอันธพาลจะทาร้ายร่างกายนายหวังดีโดยมีอาวุธในมือ นายหวังดีจึงชกนายอันธพาลจนหกล้มหัวฟาดพื้นถึงแก่ความตาย นายหวังดีจะต้องรับโทษทางอาญาอย่างไร1. การกระทาที่ไม่เป็นความผิด ผู้กระทาไม่ต้องรับโทษ2. การกระทาที่เป็นความผิด แต่ผู้กระทาผิดไม่ต้องรับโทษ
 7. 7. 3. การกระทาที่เป็นความผิด แต่ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษ4. การกระทาที่ไม่เป็นความผิด ผู้กระทาต้องได้รับโทษ32. นายเท่งยืมรถจักรยานของนายโหน่งไปใช้ ต่อมานายเท่งเอารถจักรยานไปขายเพื่อเอาเงินมาใช้เอง เป็นความผิดทางอาญาประเภทใด1. ลักทรัพย์2. ยักยอกทรัพย์3. ฉ้อโกงทรัพย์4. ทาให้เสียทรัพย์33. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของรัฐ1. อานาจอธิปไตยในการปกครองตนเอง2. ดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอน3. รัฐสภาที่ทรงอานาจ4. ประชากรที่มีคุณภาพ34. รัฐใดมีลักษณะเป็นรัฐเดี่ยว1. สหรัฐอเมริกา2. มาเลเซีย3. อังกฤษ4. อดีตสหภาพโซเวียต35. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองส่วนภูมิภาค โดยแบ่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยนั้น1. มณฑลเทศาภิบาล2. เมือง3. อาเภอ4. สุขาภิบาล36. ข้อใดไม่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศ1. แนวทางในการปฏิบัติต่อต่างประเทศ2. แนวทางเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ
 8. 8. 3. แนวทางที่กาหนดโดยกระทรวงการต่างประเทศ4. แนวทางที่กาหนดพฤติกรรมระหว่างประเทศ37. ข้อใดไม่เคยเป็นนโยบายต่างประเทศของไทย1. Constructive Engagement2. Cooperative Engagement3. Flexible Engagement4. Forward Engagement38. ข้อใดไม่ใช่ตัวแสดงในเวที Show ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ1. United Nations2. ASEAN3. ประเทศไทย4. มณฑล39. อะไรเป็นเป้าหมายหลักในการดาเนินนโยบายต่างประเทศของไทย1. การรักษาเอกราชและความมั่นคง2. การขยายอานาจในเวทีระหว่างประเทศ3. การแผ่อธิปไตยทางดินแดน4. การรักษาสันติภาพโดยการใช้กาลังทหารให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ 40 – 411. มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด2. มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์3. เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวไม่ต่ากว่า 90 วัน4. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป40 อะไรไม่ใช่คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 25504. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป41. อะไรไม่ใช่คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 25503. เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวไม่ต่ากว่า 90 วัน42. ข้อใดไม่ใช่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน1. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2. การออกเสียงประชามติรับ – ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
 9. 9. 3. การประชุมกลุ่มคนในท้องถิ่นเพื่อมีมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง4. การลงชื่อถอดถอนผู้ที่ดารงตาแหน่งทางการเมือง43. ผู้ใดไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.25501. มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง2. ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแล้ว 3 ปี3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่ต่ากว่า 90 วันก่อนถึงวันเลือกตั้ง4. มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร44. คนไทยคนใดที่ไปดารงตาแหน่งสาคัญในองค์การระหว่างประเทศของสหประชาชาติในปัจจุบัน1. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร2. นายประชา คุณะเกษม3. นายศุภชัย พานิชภักดิ์4. นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย45. ประชาธิปไตยหมายถึงอะไร1. การปกครองโดยชนชั้นสูงของอาณาเขตนั้น2. การปกครองโดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตนั้น3. การปกครองโดยผู้ที่มีอานาจในอาณาเขตนั้น4. การปกครองโดยการส่งคนที่ถูกคัดเลือกจากชนชั้นนาในอาณาเขตนั้นเข้าบริหารประเทศ46. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มีจานวนเท่าใด1. 480 คน2. 500 คน3. 450 คน4. 580 คน47. สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มีจานวนเท่าใด1. 100 คน2. 180 คน
 10. 10. 3. 150 คน4. 200 คน48. ข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปสงค์ (Demand)1. สมบัติตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่ จึงซื้อบุหรี่ลดลง2. สมศรีซื้อส้มโอลดลง เพราะราคาส้มโอแพงขึ้น3. สมใจมีเพื่อนมาอาศัยอยู่ด้วยจึงต้องใช้จ่ายซื้อสินค้ามากขึ้น4. สมนึกผลิตเสื้อเหลืองออกขายมากขึ้น เพราะประชาชนนิยมใส่เสื้อเหลือง49. ความสัมพันธ์ของกระบวนการผลิต (Production Function) แสดงความสัมพันธ์ตามข้อใด1. ราคาผลผลิตและปริมาณผลผลิต2. ต้นทุนการผลิตและวิธีการผลิต3. ระดับราคาปัจจัยการผลิตและวิธีการผลิต4. ปริมาณปัจจัยการผลิตและปริมาณผลผลิต50. ข้อใดเป็นลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์1. ผู้ซื้อสามารถกาหนดราคาสินค้าได้บ้าง2. ลักษณะและคุณภาพของสินค้าไม่แตกต่างกัน3. ผู้ขายสามารถกาหนดราคาสินค้าของตนเองได้บ้าง4. ตลาดที่มีผู้ขายจานวนมาก แต่ผู้ซื้อมีจานวนน้อย51. การคลังของรัฐบาลไม่รวมกิจกรรมข้อใด1. การหารายได้ของรัฐบาล2. การกาหนดงบประมาณรายจ่ายประจาปี3. การกาหนดค่าเงินบาทของประเทศ4. การจัดการเกี่ยวกับการก่อหนี้และการชาระหนี้ของรัฐ52. ข้อใดเป็นการดาเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด1. รัฐบาลประกาศเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม2. ธนาคารพาณิชย์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม3. รัฐบาลกู้เงินจากธนาคารโลกเพื่อนามาใช้จ่ายเพิ่มขึ้น4. ธนาคารกลางขายหลักทรัพย์ให้แก่สถาบันการเงินและประชาชน53. การที่รัฐบาลมีโครงการการสร้างงานในชนบทถือว่าเป็นการใช้นโยบายใด และควรใช้ในช่วงเวลาใด
 11. 11. 1. นโยบายการคลัง ในภาวะเศรษฐกิจตกต่า2. นโยบายการเงิน ในภาวะเศรษฐกิจตกต่า3. นโยบายการคลัง ในภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากเกินไป4. นโยบายการเงิน ในภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากเกินไป54. ในปี พ.ศ.2548 ไตรภพมีรายได้ 5,000 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 เขามีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น5,200 บาท ถ้าในปี พ.ศ. 2549 ประเทศมีอัตราเงินเฟ้อเท่ากับร้อยละ 5 ข้อใดถูกต้อง1. ไตรภพมีรายได้ที่เป็นตัวเงินและรายได้ที่แท้จริงลดลง2. ไตรภพมีรายได้ที่เป็นตัวเงินและรายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้น3. ไตรภพมีรายได้ที่เป็นตัวเงินเพิ่มขึ้นแต่รายได้ที่แท้จริงลดลง4. ไตรภพมีรายได้ที่เป็นตัวเงินลดลงแต่รายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้น55. บุคคลในข้อใดที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ประเทศเกิดเงินเฟ้อ1. แก้วฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์จานวน 100,000 บาท2. กุ้งรับราชการทหารได้รับรายได้ปีละ 100,000 บาท3. ไก่ให้เพื่อนบ้านกู้เงิน 100,000 บาท เมื่อปีที่ผ่านมา4. ก้อยต้องคืนเงินที่กู้ยืมมาในปีที่แล้วจานวน 100,000 บาท56. สถานการณ์ข้อใดที่ทาให้เงินบาทมีค่าแข็งขึ้น1. คนไทยนิยมซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น2. ระดับราคาสินค้าและบริการในประเทศสูงขึ้น3. ดุลการชาระเงินของไทยเกินดุลเพิ่มขึ้น4. อัตราดอกเบี้ยของไทยต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยของต่างประเทศ57. การลดค่าเงินเป็นนโยบายที่รัฐบาลมุ่งนามาใช้เพื่อแก้ปัญหาใด1. การขาดดุลการค้า2. เงินเฟ้อและการว่างงาน3. การขาดดุลงบประมาณแผ่นดิน4. การขาดสภาพคล่องทางการเงินของสถาบันการเงิน58. องค์กรระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ให้ประเทศสมาชิกมีระบบการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพคือองค์กรใด
 12. 12. 1. ธนาคารโลก2. องค์การการค้าโลก3. ธนาคารพัฒนาเอเชีย4. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ59. ข้อใดที่แสดงว่ารัฐบาลได้ดาเนินการในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้มีการขยายตัว1. มีการใช้จ่ายในการสร้างระบบรถไฟฟ้า2. มีนโยบายในการส่งเสริมการนาเข้าให้มากกว่าการส่งออก3. รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้จ่ายในการบริโภค เพื่อเก็บออมเงินให้มากที่สุด4. จัดเก็บภาษีเครื่องจักรและวัตถุดิบที่นาเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อหารายได้ให้แก่รัฐ60. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจได้ดีที่สุด1. รายได้ประชาชาติที่แท้จริงเพิ่มขึ้นพร้อมกับอัตราเงินเฟ้อสูง2. รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นพร้อมกับการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกัน3. รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นพร้อมกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นด้วย4. รายได้ประชาชาติที่แท้จริงเพิ่มขึ้นพร้อมกับอัตราการเพิ่มของประชากรที่สูง61. หน้าที่ที่สาคัญที่สุดของสถาบันครอบครัวคือข้อใด1. ให้สถานภาพแก่สมาชิกของสังคม2. อบรมจัดเกลาให้แก่สามเณรที่อายุน้อย3. ควบคุมทางสังคมด้วยระบบศีลธรรมและจริยธรรม4. ตอบสนองความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของสมาชิกในสังคมให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบข้อ 62-631. เพลงอีแซว2. ฮีตสิบสองครองสิบสี่3. การฟ้อนผีมดผีเม็ง4. หุ่นกระบอก62. ตัวอย่างของภูมิปัญญาไทยภาคเหนือคือข้อใด3. การฟ้อนผีมดผีเม็ง63. ตัวอย่างของภูมิปัญญาไทยภาคอีสานคือข้อใด2. ฮีตสิบสองครองสิบสี่
 13. 13. 64. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่แสดงถึง “ภูมิปัญญา”1. กลุ่มฌาปนกิจของหมู่บ้านในชัยนาท2. การแข่งขันเรือประเพณีของจังหวัดน่าน3. สหกรณ์เครดิตยูเนียนของชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4. แบบเรียนเกี่ยวกับการนวดแผนไทยของการศึกษานอกโรงเรียน65. ข้อใดอธิบายความหมายของคาว่า “การจัดระเบียบทางสังคม” ได้ถูกต้องที่สุด1. แบบแผนของความสัมพันธ์ทางสังคม2. ศีลธรรมจริยธรรมร่วมของคนในสังคม3. กฎเกณฑ์ทางสังคมที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร4. การควบคุมเฉพาะพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม66. “กฎทางสังคม” ที่มีบทลงโทษรุนแรงที่สุดคือข้อใด1. จารีต2. วิถีประชา3. ระบบคุณค่าของสังคม4. บรรทัดฐานทางสังคม67. ความหมายของคาว่า “วัฒนธรรม” ที่ถูกต้องที่สุดคือข้อใด1. ประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์2. ความสัมฤทธิผลของมนุษย์ที่อนุชนรุ่นหลังควรให้การอนุรักษ์3. แบบอย่างพฤติกรรมที่ได้มาทางสังคมและที่ถ่ายทอดต่อไปในสังคม4. แบบแผนพฤติกรรมที่เน้นค่านิยมที่ดีงามของประเทศเพื่อจรรโลงความดีงามของชาติ68. ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมประเภทเดียวกัน1. เสื้อผ้า รองเท้า รถมอเตอร์ไซด์2. บ้านทรงไทย ไม้แกะสลัก เสื่อจันทบูร3. ทองหยิบ ทองหยอด ข้าวเกรียบปากหม้อ4. ความเชื่อเรื่องพรหมจรรย์ การรักนวลสงวนตัว เรือนหอ69. ข้อใดเป็นได้ทั้งสถานภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่กาเนิดและสถานภาพสัมฤทธิ์1. อายุ2. อาชีพ
 14. 14. 3. ชนชั้น4. การศึกษา70. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการขัดเกลาทางสังคม1. กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม2. กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรม3. กระบวนการจัดระเบียบทางสังคม4. กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม71. สัญลักษณ์ของสถาบันมีประโยชน์อย่างไร1. บ่งชี้สถานภาพของสถาบันนั้น ๆ ในสังคม2. แสดงถึงความสมานสามัคคีระหว่างคนในสังคม3. สมาชิกในสถาบันนั้นๆ ได้ทราบว่าตนเองควรประพฤติปฏิบัติอย่างไร4. แสดงให้แก่ผู้คนทั่วไปในสังคมได้รับทราบถึงเอกลักษณ์ของสถาบันนั้น ๆ72. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคม1. มนุษย์ได้รับการขัดเกลาทางสังคมตลอดชีวิต2. โรงเรียนเป็นแหล่งขัดเกลาทางสังคมอันดับแรกมนุษย์3. การขัดเกลาทางสังคมจัดไว้เฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน4. การขัดเกลาทางสังคมเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นเท่านั้น73. องค์ประกอบที่สาคัญและขาดไม่ได้ในการชี้แสดงถึงความเป็นกลุ่มสังคมคือข้อใด1. บทบาทของสมาชิกที่ระบุไว้ในโครงสร้างของสังคม2. จานวนสมาชิกของกลุ่มแต่ละกลุ่มที่มีขนาดแตกต่างกันไป3. รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกันที่สมาชิกยอมรับและปฏิบัติตาม4. ลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างสมาชิกเพื่อการสร้างความยั่งยืนให้แก่กลุ่ม74. สถานการณ์ที่เอื้อต่อการผสมผสานทางวัฒนธรรมคือข้อใด1. ศักยะของวัฒนธรรมที่สนองต่อการเกื้อกูลต่อกัน2. สมาชิกในสังคมตระหนักถึงการปกป้องค่านิยมและประเพณีเดิม3. ความภูมิใจของสมาชิกในสังคมที่มีต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้ดารงอยู่4. ปริมาณของวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุมีพอเหมาะกับปริมาณของวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ
 15. 15. 75. ข้อใดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์1. จารึก2. ภาพเขียน3. จดหมายเหตุ4. หนังสือพิมพ์76. หลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยามีมากที่สุดในรัชสมัยใด1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 12. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ3. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช4. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช77. ข้อใดเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้คนจีนมีโอกาสทาการค้าจนกระทั่งมีบทบาทสาคัญทางการค้าในประเทศไทย1. คนไทยรักการเกษตรกรรม2. คนจีนรู้จักหลักการคานวณ3. ระบบศักดินาไม่เอื้อต่อการค้าขาย4. กรมคลังมุ่งการค้ากับต่างชาติเท่านั้น78. การจัดระเบียบสังคมไทยตามระบบศักดินาเกิดขึ้นในสมัยใด1. สมัยสุโขทัย2. สมัยอยุธยา3. สมัยธนบุรี4. สมัยรัตนโกสินทร์79. ชาติใดเป็นชาติแรกที่มีสนธิสัญญายกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับไทย1. อังกฤษ2. ฝรั่งเศส3. อิตาลี4. สหรัฐอเมริกา80. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทาให้อาณาจักรอยุธยามีอานาจเหนือรัฐใกล้เคียง1. การติดต่อกับนานาชาติ2. สภาพภูมิศาสตร์
 16. 16. 3. พื้นที่อุดมสมบูรณ์4. ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับอินเดีย81. ข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงในสยามหลังการทาสนธิสัญญาเบาริง (พ.ศ.2398)1. รัฐบาลผูกขาดการค้า2. การเกิดรัฐวิสาหกิจ3. เศรษฐกิจไทยตกต่า4. การปลูกข้าวเพื่อเป็นสินค้าออก82. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทาให้บ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 มีความเจริญรุ่งเรือง1. การปลดปล่อยทาส2. การยกเลิกระบบไพร่3. การใช้ระบบการค้าเสรี4. การจัดการการค้าโดยรัฐ83. ราชวงศ์สุดท้ายของอินเดียก่อนการครอบครองของอังกฤษคือราชวงศ์ใด1. ราชวงศ์เมารยะ2. ราชวงศ์โมริยะ3. ราชวงศ์โมกุล4. ราชวงศ์คุปตะ84. ข้อใดไม่ใช่นโยบาย 3 ประการของคณะปฏิวัติจีนที่เรียกว่า “หลักลัทธิไตรราษฎร์” ค.ศ.19051. จัดสรรที่ดินให้ประชาชน2. จัดตั้งรัฐบาลประชาชน3. สถาปนาระบอบสาธารณรัฐ4. โค่นล้มอานาจราชวงศ์หมิง85. ข้อใดเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงการปกครองของญี่ปุ่นใน ค.ศ. 1889 เป็นไปโดยราบรื่น1. จักรพรรดิเข้มแข็ง2. ระบบศักดินาเข้มแข็ง
 17. 17. 3. เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า4. โครงสร้างทุกด้านมีการปูพื้นฐานดี86. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมใหม่ของประเทศฝรั่งเศสหลังการปฏิวัติ ค.ศ.17891. ความรับผิดชอบต่อสังคม2. การสนับสนุนการมีเสรีภาพ3. การส่งเสริมนิกายโปเตสแตนท์4. การเห็นความสาคัญของสามัญชน87. ผู้จุดประกายการปฏิวัติความคิดด้านวิทยาศาสตร์ของโลกตะวันตกคือใคร1. ฟรานซิส เบคอน2. มาร์ติน ลูเธอร์3. ไมเคิลแองเจโล4. นิโคลัส โคเปอร์นิคัส88. ในแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 วัดขนาดของสวนลาไยได้กว้าง 1เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร สวนลาไยนี้มีขนาดจริงในภูมิประเทศกี่ตารางกิโลเมตร1. 12. 23. 34. 489. รังสีจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก ส่วนใหญ่เป็นรังสีประเภทใด1. รังสีเอกซ์2. รังสีแกมม่า3. รังสีอุลตราไวโอเลต4. รังสีอินฟราเรด90. แม่น้าสายใดที่มีเนื้อที่ของพื้นที่ลุ่มน้ามากที่สุด1. แม่น้าโขง2. แม่น้าน่าน3. แม่น้ามูล4. แม่น้าเจ้าพระยา
 18. 18. 91. หากจะไปชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่ประเทศสวีเดน ควรจะไปชมในเดือนใด1. มีนาคม2. มิถุนายน3. กันยายน4. ธันวาคม92. ข้อใดเป็นการเรียงลาดับธาตุที่พบบริเวณเปลือกโลก จากพบมากที่สุดไปน้อยที่สุด1. ออกซิเจน ซิลิกอน อะลูมิเนียม เหล็ก2. ซิลิกอน ออกซิเจน เหล็ก อะลูมิเนียม3. อะลูมิเนียม ซิลิกอน ออกซิเจน เหล็ก4. เหล็ก ออกซิเจน ซิลิกอน อะลูมิเนียม93. หินชนิดใดที่สัมพันธ์กับการเกิด “แผ่นดินทรุด” หรือ “ธรณีสูบ” มากที่สุด1. หินแกรนิต2. หินดินดาน3. หินทราย4. หินปูน94. ชั้นบรรยากาศโลกชั้นใดที่มีการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ1. โทรโพสเฟียร์2. สตราโทสเฟียร์3. เมโซสเฟียร์4. เทอร์มอสเฟียร์95. การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่สาคัญที่สุดในภูมิภาคใด1. ภาคกลาง2. ภาคใต้3. ภาคตะวันตก4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ96. โครงการแกล้งดินเป็นโครงการในพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับดินชนิดใด1. ดินเค็ม2. ดินจืด
 19. 19. 3. ดินเปรี้ยว4. ดินด่าง97. การทานาข้าวทาให้มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดใดสู่ชั้นบรรยากาศของโลก1. ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน2. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์3. ก๊าซไนตรัสออกไซด์4. ก๊าซมีเทน98. หินชนิดใดที่เหมาะกับการนามาทาครกมากที่สุด1. หินบะซอล์ท2. หินปูน3. หินทราย4. หินแกรนิต99. ข้อตกลงใดที่เกี่ยวข้องกับการค้าและส่งออกกล้วยไม้ของไทย1. อนุสัญญาเวียนนา2. พิธีสารมอนทรีออล3. อนุสัญญาไซเตส4. พิธีสารเกียวโต100. ประเทศไทยมีเวลาเร็วกว่าเวลามาตรฐานกรีนีชกี่ชั่วโมง1. 62. 73. 84. 9
 20. 20. เฉลยข้อสอบข้อที่ คำตอบ ข้อที่ คำตอบ ข้อที่ คำตอบ ข้อที่ คำตอบ ข้อที่ คำตอบ 1 3 21 1 41 3 61 1 81 4 2 2 22 3 42 3 62 3 82 3 3 2 23 3 43 2 63 2 83 3 4 3 24 4 44 3 64 1 84 4 5 3 25 4 45 2 65 4 85 4 6 2 26 1 46 1 66 1 86 3 7 2 27 1 47 3 67 3 87 1 8 3 28 3 48 2 68 4 88 2 9 3 29 4 49 4 69 3 89 3 10 3 30 4 50 2 70 4 90 1 11 3 31 2 51 3 71 1 91 2 12 2 32 2 52 4 72 1 92 2 13 3 33 3 53 1 73 3 93 3 14 3 34 3 54 3 74 1 94 1 15 3 35 1 55 4 75 2 95 3 16 3 36 3 56 3 76 4 96 3 17 1 37 2 57 1 77 3 97 4 18 3 38 4 58 4 78 2 98 4 19 2 39 1 59 1 79 2 99 3 20 2 40 4 60 2 80 4 100 2

×