Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pragatdin 2015

198 views

Published on

123

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pragatdin 2015

  1. 1. ¸ÉÓSªÉÉ |ÉMÉ]õ ÊnùxÉÉÊxÉʨÉiªÉ¸ÉÒ ºÉÆiÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉÉ |ÉMÉ]õÊnùxÉ ºÉÉVÉ®úÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. Ê´Énù¦ÉÇ {ÉÆfø®úÒiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ ´ÉÉ®úEò-ªÉÉÆSÉä MÉhÉMÉhÉMÉÉiÉ ¤ÉÉäiÉä SªÉÉ PÉÉä¹É ´ÉÉCªÉÉxÉä xÉMÉ®úÒiÉ +ÉVÉSÉÉ ºÉÉä½þ³ýÉ JÉ®úÉäJÉ®úSÉ ¦ÉCiÉÒ®úºÉÉSÉÒ |Éä®úhÉäSÉÒ, º¡Öò®úhÉÉSÉÒ VÉÉhÉÒ´É Eò¯ûxÉ näùiÉ +ɽäþ. vɨÉǺÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉVɤÉÉÆvÉhÉÒ¨ÉvªÉä ¨É½þi´ÉÉSÉÒ ¦ÉÖʨÉEòÉ ÊxɦɴÉiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä <ÊiɽþɺÉÉiÉÖxɽþÒ ÊnùºÉÖxÉ ªÉäiÉä. EòɳýÉSªÉÉ +ÉäPÉÉiÉ +xÉÖEÖò±É ¤Énù±É Eò¯ûxÉ PÉä´ÉÚxÉ +É{ɱÉÒ ={ɪÉÉäÊMÉiÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ,¶ÉɺÉxÉ, ®úÉVªÉEòiªÉÉÇ{ɪÉÈiÉ {ÉÉä½þSÉÊ´ÉhÉä, ÊxÉiÉÒ¨ÉÖ±ªÉÉÆSÉÒ, {ɪÉÉÇ´É®úhÉÉSÉÒ VÉÉä{ÉɺÉhÉÉ Eò®úhÉä <iªÉÉnùÒ Ê´É·É´ªÉÉ{ÉEò ¯û{ÉÉSÉä EòɪÉÇ vɨÉǺÉƺlÉäSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Eò¶ÉÉ |ÉEòÉ®äú Eò¯û ¶ÉEòiÉä ½þªÉÉSÉä =nùɽþ®úhÉ ¸ÉÒ ºÉÆiÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉä EòɪÉÇ ½þÉäªÉ. ºÉ¨ÉEòɱÉÒxÉ |É´ÉɽþÉSÉä ´É Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ ={ɪÉÉäMÉ +ºÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úÒiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä ÊnùºÉiÉä.{ÉɶSÉiªÉ ÊVÉ´ÉxɶÉè±ÉÒ ÊVÉ´ÉxÉɱÉÉ ºÉÖJÉÉSªÉÉ =ÆSÉ ±ÉÉ]äõ´É®ú ¦ÉÖ®ú³ý {ÉÉb÷hÉÉ®úÒ +ɽäþ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú ´ªÉCiÉÓSªÉÉ Eòbä÷±ÉÉä]õ ½þÉäiÉÉä iªÉɨÉÖ³äý ºÉÆiÉÉxÉÒ +É{ɱªÉÉ ÊVÉ´ÉxÉ{ÉvnùiÉÒ±ÉÉ ½þªÉÉ vÉÉäCªÉÉ{ÉɺÉÖxÉ ºÉÖ®úÊIÉiÉ `äö´ÉhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ +ɽäþ. ºÉÆiÉ |ÉÊiɹ]õÉxÉÉÆSÉÒ ºÉÖ{iÉ ¶ÉCiÉÒSÉä ´É±ÉªÉ ºÉ¨ÉÉVɨÉxÉÉ´É®ú xÉèÊiÉEò +ÉÊhÉ +vªÉÉÎi¨ÉEò |ɦÉÉ´É {ÉÉb÷iÉä. iªÉÉ |ɦÉÉ´ÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉÉiÉÖxÉ Ê¶ÉºiɤÉvnù EòɪÉÇ Eò¯ûxÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉä ºÉIÉ¨É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ¤É³ý ÊxɨÉÔiÉÒ +ÉÊhÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEò±{ÉÉSÉÒ =¦ÉÉ®úhÉÒ ½þªÉÉ {ÉɪÉÉ´É®ú {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ºÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉÌlÉEò ¨ÉÖtÉÆxÉÉ ½þÉiÉ PÉɱÉÖxÉ Ê´ÉEòÉºÉ PÉb÷´ÉÖxÉ +ÉhÉhªÉÉSÉä EòÉè¶É±ªÉ ºÉÞVÉxÉÊ¶É±É ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úiÉä. ½äþ EòɪÉÇ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úÒiÉ +ɽäþ. BJÉÉnäù ¨ÉÆnùÒ®ú VÉÉMÉÞiÉ näù´ÉºlÉÉxÉ ¨½þhÉÚxÉ =nùªÉɱÉÉ ªÉäiÉä. iÉä´½þÉ iªÉÉ ¨ÉÉMÉä Êxɺ´ÉÉlÉÇ EòɪÉÇEòiÉæ, ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ½þªÉÉÆSÉä ºÉɨÉÉÊVÉEò ÊVÉ´½þɳýªÉÉxÉä PÉäiɱÉä±Éä Eò¹]õ +ºÉiÉÉiÉ. iÉä Eò¹]õ ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉƺlÉÉxÉ PÉäiÉ +ɽäþ. +¶ªÉÉ ºÉÊGòªÉ ºÉƺlÉÉxÉÉSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÞVÉxɶÉÒ±É Eò±{ÉxÉÉ ¶ÉCiÉÒ ´nùÉ®äú xÉ´ÉÒxÉ MÉÉä¹]õÒ ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úiÉÉä. ÊxɺÉMÉÇ ÊxɪɨÉÉÆSÉä ªÉÉäMªÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò¯ûxÉ iªÉÉÆSªÉÉ ´ªÉɴɽþÉÊ®úEò ={ɪÉÉäMÉÉSÉÒ Eò±{ÉxÉÉ, ½þªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ºÉƺÉÉvÉxÉɨÉvªÉä ªÉÉäMªÉ ¦ÉÉèÊiÉEò ®úɺÉɪÉÊxÉEò ¤Énù±É Eò¯ûxÉ PÉä´ÉÚxÉ iªÉÆÉSÉÒ xÉ´ªÉÉ {ÉvnùiÉÒxÉä VÉÖ³ý´ÉhÉÒ Eò®úiÉä. VÉb÷i´É, PɹÉÇhÉ, =VÉÉÇ ÊxɨÉÔiÉÒ, ´ÉºiÉÖÆSÉä MÉÖhÉvɨÉÇ, ºÉÊVÉ´É +ÉÊhÉ iªÉÉÆSªÉÉ |ÉÊiÉGòÒªÉÉ ´ÉèMÉ®äú ¨ÉֱɦÉÖiÉ iÉi´ÉÉÆSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò¯ûxÉ iªÉÉÆSÉÉ ´ªÉ´É½þÉÊ®úEò ={ɪÉÉäÊMÉiÉäSªÉÉ {ÉÉiɳýÒ´É®ú +ÉhÉhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÞVÉxɶÉÒ±É ¶ÉCiÉÒ EòɪÉÇ Eò®úiÉä. ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉSÉÒ ºÉÞVÉxɶÉÒ±ÉiÉÉ +±ÉÉèEòÒEò ¶ÉCiÉÒSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ +ÉÊnù¶ÉCiÉÒSªÉÉ ¨ÉxÉɶÉÒ ºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉÆvÉiÉä.iªÉɨÉÖ³äý ¨ÉxÉɱÉÉ iªÉÉ +¨ÉªÉÉÇnù iªÉÉ ¶ÉCiÉÒSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÉä. ½þªÉÉ Eò±{ÉxÉÉ ¶ÉCiÉÒSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉSÉ BEò ´ªÉCiÉÒ nÖùºÉ­ªÉÉ ´ªÉCiÉÒSªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉÒ±É +MÉnùÒ iÉ®ú±É ¦ÉÉ´É VÉÉhÉÖxÉ PÉäiÉÉiÉ.ºÉƺlÉÉxÉSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Ê´ÉEòºÉÒiÉ Eò®úɴɪÉÉSªÉÉ Eò±{ÉxÉäºÉƤÉvÉÒ ºÉÉiÉiªÉÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉä ¨ÉxÉxÉ Eò®úiÉä. ={ɱɤvÉ ºÉ´ÉÇ ¨ÉÉʽþiÉÒ +ÉÊhÉ {ɪÉÉǪÉÉÆSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ´É +´É±ÉÉäEòxÉ Eò®úiÉä. ªÉÉiÉÖxÉ BJÉÉnùÒ Eò±{ÉxÉÉ Ê´ÉEòºÉÒiÉ ½þÉäiÉä. ¨ÉÉʽþiÉÒ Ê¨É³ýÊ´ÉhÉä, +ÉEò±ÉxÉ ½þÉähÉä, Eò±{ÉxÉäSÉÉ |ÉiªÉIÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú +¶ÉÉ ÊxɨÉÔiÉÒSªÉÉ {ÉɪɭªÉÉ +ºÉiÉÉiÉ. ½þÒ +Énù¶ÉÇ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉSÉÒ EòɪÉÇ{ÉvnùiÉÒ +ɽäþ. ´ÉäMɳäý EòɽþÒ Eò®úÉ´Éä ½þªÉÉ ºÉÉiÉiªÉ{ÉÖhÉÇ vªÉɺÉÉxÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉSÉÒ Eò±{ÉxÉÉ ¶ÉCiÉÒ Ê´ÉEòºÉÒiÉ +ÉÊhÉ |ÉMɱ¦É ZÉɱÉä±ÉÒ +ºÉiÉä. ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É vÉĘ́ÉEò ºlɳýÉÆSÉÒ xÉèºÉÇÊMÉEò ºÉÉvÉxÉ ºÉÆ{ÉiiÉÒ, ¨ÉxÉÖ¹ªÉ¤É³ý ={ɪÉÉäMÉÉiÉ xÉ +ɱªÉÉxÉä ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉä Ê´ÉEòɺÉÉSÉä |ɶxÉ |ɱÉÆʤÉiÉ +ɽäþiÉ. BEò ºÉvÉùxÉ +ÉÊhÉ ºÉÆ{ÉxxÉ näù¶ÉÉiÉÒ±É nùÊ®úpù xÉÉMÉÊ®úEò +¶ÉÒ ÎºlÉiÉÒ ½þÉähªÉɨÉÉMÉä vÉĘ́ÉEò ºlɳýÉÆSÉä ÊxÉιGòªÉ , º´ÉÉlÉÔ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ EòɽþÒ |ɨÉÉhÉÉiÉ EòÉ ½þÉä<ÇxÉÉ VɤÉɤÉnùÉ®ú +ɽäþ. ½þªÉɤÉɤÉÒ±ÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉƺlÉÉxÉ +{É´ÉÉnù +ɽäþ. ºÉÞVÉxÉÊ¶É±É Eò±{ÉxÉɶÉCiÉÒ ½þÒ ¤É½ÖþiÉÉƶÉÒ +ÆiÉ®ú¨ÉxÉɶÉÒ ÊxÉMÉb÷ÒiÉ +ºÉiÉä. ½þÒ ºÉÆSɱÉÒiÉ {ÉvnùiÉÒxÉä EòÉ¨É Eò®úiÉä. ®úSÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÞVÉxɶÉÒ±ÉiÉäSÉÉ |ÉiªÉªÉ näùiÉä. ½þªÉÉ ¶ÉCiÉÒSÉÉ vÉĘ́ÉEò +vªÉÉÎi¨ÉEò ºÉƺlÉÉxÉä, näù´ÉɱɪÉä +´ÉʱɪÉÉ ºÉƺlÉÉxÉä +¶ªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉÉÆSÉÒ vÉÖ®úÉ ºÉÉƦɳýhÉÉ­ªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ¨Éä³ ºÉÉvÉÖxÉ IɨÉiÉÉ, ºÉɨÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò, {ɪÉÉÇ´É®úhÉ, +É®úÉäMªÉ, ʶÉIÉhÉ, Ê´ÉEòɺÉÊxÉiÉÒ +´É±ÉƴɤÉÚxÉ ºÉ´ÉÉÈÊMÉhÉ Ê´ÉEòÉºÉ PÉb÷Ê´ÉhªÉÉiÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ xÉÉånù´ÉÉ´ÉÉ +ÉÊhÉ ºÉ¨ÉÉVɨÉxÉÉ´É®ú xÉèÊiÉEò |ɦÉÉ´ÉÉxÉä ®úÉVªÉ Eò®úÉ´Éä. ½äþ ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉƺlÉÉxÉ +lÉÉÇiÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉÒ Ênù´ªÉ ¶ÉCiÉÒ <iÉ®ú ºÉƺlÉÉxÉÉÆSªÉÉ EòiªÉÉÈxÉÉ |ÉMÉ]õÊnùxÉ |ɺÉÆMÉÒ {É®úiÉ ºÉÖSÉÊ´ÉiÉ +ɽäþ.ºÉÆiÉ xÉMÉ®úÒiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ, ´ÉÉ®úEò­ªÉÉÆxÉÉ ½þªÉÉ +±ÉÉèÊEòEò ´ªÉCiÉÒ¨Éi´ÉÉSÉÒ +xÉÖ¦ÉÖiÉÒ ªÉäiÉ ®úɽþÒ±É. iªÉɨÉvÉÖxÉ Ê¨É³ýhÉÉ­ªÉÉ +vªÉÉÎi¨ÉEò ¤É³ýÉ´É®ú Eò³ýÒEòɳýÉ´É®ú ¨ÉÉiÉ Eò®úhªÉÉSÉä ºÉɨÉlªÉÇ iªÉÉÆSªÉÉiÉ VÉÉMÉÞiÉ ½þÉä<DZÉ. - ªÉ¶ÉÉänùÉ ¨ÉÉÆVÉ®äú EÖò. ´Éè¹hÉ´ÉÒ xÉÉ´ÉEòÉ®ú ½þÒxÉä xÉÞiªÉEò±ÉäxÉä ÊVÉEÆò±ÉÒ ºÉ´ÉÉÈSÉÒ ¨ÉxÉä ¶ÉäMÉÉÆ´É - iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É EòɱÉJÉäb÷ ªÉälÉä ¨É®úÉ`öÒ |ÉÉ. {ÉÖ´ÉÇ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶Éɳäý¨ÉvªÉä ºxÉä½þºÉƨ¨Éä±ÉxÉ xÉÖEòiÉäSÉ {ÉÉ®ú {Éb÷±Éä.ªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSªÉÉ +vªÉIɺlÉÉxÉÒ ºÉ®ú{ÉÆSÉ ºÉÉè.¨ÉVÉÖ¹ÉÉiÉÉ<Ç SÉÉäJÉÆbä÷ ½þªÉÉ ½þÉäiªÉÉ. ªÉÉ´Éä³ýÒ MÉÉ´ÉÉiÉÒ±É {ÉÉä±ÉÒºÉ {ÉÉ]õÒ±É ®úɨÉEÞò¹hÉ ¤ÉÖ¯ûEò±Éä, iÉÆ]õɨÉÖCiÉÒ +vªÉIÉ Ê¶É´ÉÉ MÉÖ®ú´É, OÉÉ.{É.ºÉnùºªÉÉ wÉÖ{ÉiÉÉiÉÉ<Ç EòºiÉÖ®äú, ¨ÉÉVÉÒ OÉÉ.{É.ºÉnùºªÉ ½þÒxÉä ¨Éä½ÆþnùÒ ±ÉMÉÉ<Ç iÉä®äú ½þÉlÉÉå ¨Éä ªÉÉ ÊMÉiÉÉ´É®ú xÉÞiªÉ ºÉÉnù®ú Eò¯ûxÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ ¨ÉÆjɨÉÖMvÉ Eäò±Éä. ½äþ MÉÒiÉÉ´É®úÒ±É ºÉ´ÉÇ ={ÉκlÉiÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉäʽþiÉ Eäò±ªÉÉSÉÒ SÉSÉÉÇ MÉɴɦɮú ½þÉäiÉÒ. ¤É³ýÒ®úɨɦÉÉ>ð EòÉäEòÉ]äõ, ºÉÖnäù¶É JÉÆbä÷®úÉ´É,®úÉVÉÖ xÉÉ´ÉEòÉ®ú, ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEò ¨Éä]õÉÆMÉä, ºÉ½þÉ Ê¶ÉIÉEò <ÆMɳäý, +VÉɤɮúÉ´É ºÉ¨nÖù®ú, vɨ¨É{ÉÉ±É ´ÉÉxÉJÉbä÷, ºÉÖÊxÉ±É ºÉ®únùÉ®ú, +xÉÆiÉÉ xÉÉ´ÉEòÉ®ú, ºÉÖÊxÉ±É ½äþ±ÉÉäbä÷ ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä. ªÉÉ´Éä³ýÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÉƺEÞòÊiÉEò EòɪÉÇGò¨É ºÉÉnù®ú Eäò±Éä. iªÉɨÉvªÉä 3 ­ªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉ Ê¶ÉEòiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ EÖò. ´Éè¹hÉ´ÉÒ xÉÉ´ÉEòÉ®ú Eò±{É´ÉÞIÉ - ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ¨É`ö, `öÉhÉä:¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ¨É`öÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 1978 ºÉɱÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ¨ÉÖiÉÔ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 7 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ 1985 ®úÉäVÉÒ Eäò±ÉÒ +ɽäþ. 1980 ºÉɱÉÉ{ÉɺÉÖxÉ nù®ú {ÉÉèÌhɨÉäºÉ ºÉiªÉxÉÉ®úɪÉhÉ {ÉÖVÉäxÉä +ɪÉÉäVÉxÉ +ºÉiÉä. ªÉÆnùÉ 28 ºÉ{]åõ¤É®ú ®úÉäVÉÒ ¨É`öÉºÉ 31 ´É¹Éæ {ÉÖhÉÇ ZÉɱÉÒ +ɽäþiÉ. nù®ú MÉÖ¯û´ÉÉ®úÒ 6** iÉä 7** +É®úiÉÒ, ¨É`öÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ |ÉMÉ]õÊnùxÉ =iºÉ´É, MÉÖ¯û{ÉÉèÌhɨÉÉ, MÉhÉä¶ÉÉäiºÉ´Éɺɽþ <iÉ®ú =iºÉ´É½þÒ ºÉÉVÉ®äú Eäò±Éä VÉÉiÉÉiÉ. ºÉƺlÉÉxÉSÉä ¸ÉÒ. Ê´ÉxÉªÉ ªÉÉÆSªÉÉ EòiÉÇ´ªÉnùIÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉSÉÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ +ÉføÉ´ÉÉ. {ÉÖ´ÉÔSªÉÉ BäÊiɽþÉʺÉEò ´É +ÉVÉSªÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò `öÉhÉä ¶É½þ®úÉiÉ ®úɨɨÉɯûiÉÒ ®úÉäb÷´É®ú BEòÉ ]õÉäEòÉSªÉÉ ¤ÉÉVÉÖºÉ ¸ÉÒ. Ê´ÉxÉªÉ VÉÉä¶ÉÒ ºÉÆSÉÉʱÉiÉ ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉÉÆSÉÉ ¨É`ö +ɽäþ. MÉä±ÉÒ 21 ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÖxÉ +Ê´É®úiÉ EòɪÉÇ®úiÉ +ɽäþ. iªÉÉ ¨É`öÉSÉÒ vÉÖ®úÉ ¸ÉÒ Ê´ÉxÉªÉ VÉÉä¶ÉÒ ªÉÉÆSªÉÉEòbä÷SÉ +ɽäþ. vÉĘ́ÉEò PÉ®úhªÉÉSªÉÉ ´ÉÉ®úºiÉ´ÉÉSÉ iªÉÉÆxÉÒ ºÉÉäxÉÆ Eäò±É +ɽäþ. {Énù´ÉÒ +¦ªÉɺÉGò¨É {ÉÖhÉÇ Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú iªÉÉÆxÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ xÉ ÊxÉ´Éb÷iÉÉ º´ÉiÉ:±ÉÉ ¦ÉCiÉÒ®úºÉÉiÉ ºÉ¨ÉÉ´ÉÚxÉ PÉäiɱÉÆ +ɽäþ. º´ÉiÉ:SªÉÉ PÉ®úÉiÉ MÉVÉÉxÉxÉÉSÉä iÉè±ÉÊSÉjÉ ¨Éfø´ÉÚxÉ iÉä ¦ÉCiÉÒ®úºÉÉiÉ +É{ÉhÉɺɨÉÉ´ÉäiÉ <iÉ®ú ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ ºÉ¨ÉÉ´ÉÖxÉ PÉäiÉÉiÉ. ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉÉjÉÉSÉä +ɪÉÉäVÉxɽþÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. Ê´ÉxÉªÉ VÉÉä¶ÉÓSªÉÉ ¦ÉCiÉÒ®úºÉÉiÉÖxÉSÉ ¦ÉVÉxÉ ÌEòiÉxÉÉÆSÉÉ nÖù¨ÉnÖù¨ÉÉ]õ ¨É]õÉiÉ ºÉÉiªÉiªÉÉxÉä +ºÉiÉÉä. iªÉÉÆSªÉÉEòb÷Ò±É EòɪÉÇiÉi{É®úiÉÉ ´É ºÉÆPÉ]õxÉ EòÉè¶É±ªÉɨÉÖ³äý ºÉä´ÉEò­ªÉÉÆxÉÉ iÉÉ®äú´É®úSÉÒ EòºÉ®úiÉ Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉä. VÉÉä¶ÉÒSƪÉÉ ºÉ½þ´ÉɺÉÉiÉ ´ªÉ´É½þÉÊ®úEò SÉÉiÉÖªÉÇ, ¦ÉCiÉÓSÉÉ +Éä±ÉÉ´ÉÉ, ʶɺiÉ =iEÞò¹]õ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Êxɺ´ÉÉlÉÇ ºÉä´ÉɦÉÉ´É |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉä. +¶ªÉÉ xÉäiÉÞi´ÉÉiÉÒ±É ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ¨É`ö `öÉhªÉÉiÉ +ɽäþ. ¸ÉÒ. Ê´ÉxÉªÉ VÉÉä¶ÉÒ ªÉÉÆSªÉÉ ºÉ½þ´ÉɺÉÉiÉ 1992 ºÉɱÉÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É {ÉɪÉnù³ý ´ÉÉ®úÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. iÉnùxÉÆiÉ®ú 1999 ºÉɱÉÒ 13 ¦ÉCiÉÉÆxÉÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É {ÉɪÉnù³ý ´ÉÉ®úÒ Eäò±ÉÒ +ɽäþ. ºÉnù®ú ¨É`ö ½þÒ JÉ®úÉäJÉ®úSÉ ºÉÉiÉiªÉ{ÉÖhÉÇ EòiÉÇ´ªÉÊxɹ]õiÉäiÉÖxÉ ¡Öò±ÉhÉÉ®úÉ ¦ÉCiÉÒ®úºÉÉÆSÉÉ Eò±{É´ÉÞIÉ ¨½þhÉhÉä ´ÉÉ´ÉMÉä `ö®úhÉÉ®ú xÉɽþÒ. 022- 25428077, 9821622687 ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ¨É`ö, `öÉhÉä Ên.11 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ2015 3 ¤ÉɤÉÉ ¦ÉªÉä |ÉEò]õ ÊSÉ±É¨É SÉiÉÉEäò- ºÉÖMÉÆvÉ ¡èò±ÉÉ<Ç vÉÖhÉÒ VɱÉÉEäò -EÖòÊ®úiÉÒªÉÉä EòÉ +ÆiÉ {ÉkÉ±É UÖô]õÒ EòÉä +¨ÉÞiÉ ¤ÉxÉÉEäò -+xÉÉVÉ ¨É½þi´É ®äú±ÉMÉÉb÷Ò EòÉä `ö½þ®úÉEäò- SɨÉiEòÉ®ú |ÉEò]õ ¦ÉªÉä MÉVÉÉxÉxÉ ¤ÉɤÉÉ- ¨ÉÉxÉ´É ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¦É±ÉÉ<Ç Eäò ʱÉB SÉÖxÉ ¦ÉÉEò®ú - ¯ûJÉÒ ºÉÖEòÒ EòÉ º´ÉÉnù +zÉ {É®ú¥ÉÀ MÉhÉMÉhÉÉiÉ ¤ÉÉäiÉä - UÖô]åõMÉä ¦É´ÉºÉÉMÉ®ú Eäò MÉÉäiÉä ºÉ{iÉ MÉÖhÉ - vÉ®ú¨É ´ªÉɺÉ,¶ÉäMÉÉÆ´É ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ |ÉMÉ]õÊnùxÉÉÊxÉʨÉiªÉ ºÉ¨ÉºiÉ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ ºÉÖnù¶ÉÇxÉ ®ú¨Éä¶É ʨɸÉÉ Ê¶É´ÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É 7875340711
  2. 2. ®äú±´Éä MÉä]õ Vɴɳý, +ÉEòÉä]õ ®úÉäb÷,¶ÉäMÉÉÆ´É |ÉÉä.|ÉÉ. ºÉÖvÉÉEò®ú ¨ÉÖÆbä÷ ¨ÉÉä: 9921909678 OÉɽþEòÉÆSªÉÉ ºÉä´ÉäiÉ ºÉEòɳýÒ 7 iÉä ®úÉjÉÒ 11 |ÉMÉ]õÊnùxÉÉSªÉÉ ºÉ¨ÉºiÉ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ ½þÉÌnùEò ¶ÉÖ¦ÉäSUôÉ vɨÉÇ EòÉä ºÉ½þÒ ¨ÉÉMÉÇ{É®ú ±ÉÉxÉä MÉVÉÉxÉxÉ |ÉEò]õ ½ÖþB ¦ÉÒiÉ®ú EòÒ ®úÉä¶ÉxÉÒ EòÉä VɱÉÉxÉä |ÉEò]õ ½ÖþB* nÖùJÉÒªÉÉ®úÉä Eäò nÖù:JÉÉä EòÉä ʨÉ]õÉxÉä |ÉEò]õ ½ÖþB* xÉMxÉɴɺlÉÉ EòÉä vÉÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ ºÉÆiÉ xÉä CªÉÉäÊEò, iªÉÉMÉ EòÉ ¨É½þi´É ºÉ¨ÉZÉÉxÉä |ÉEò]õ ½ÖþB* ±ÉÉäMÉ ½þÉlÉÉä ¨Éä JÉxVÉ®ú ʱÉB PÉÚ¨É ®ú½äþ ½èþ, ªÉä xÉ¡ò®úiÉÉä EòÉ ¨ÉxVÉ®ú PÉ]õÉxÉä |ÉEò]õ ½ÖþB* VÉ¤É ºÉÉ®úÒ nÖùÊxɪÉÉ MÉ¨É ¨Éä bÖ÷¤É ®ú½þÒ lÉÒ, iÉ¤É VɨÉÉxÉä EòÉä JÉÖʶɪÉÉ ±ÉÉè]õÉxÉä |ÉEò]õ ½ÖþB* VÉ¤É +vɨÉÇ ¤ÉføiÉÉ MɪÉÉ, iÉ¤É ºÉÆiÉ MÉVÉÉxÉxÉ, vɨÉÇ EòÉä ºÉ½þÒ ¨ÉÉMÉÇ {É®ú ±ÉÉxÉä |ÉEò]õ ½ÖþB* ÊEò¶ÉÉä®EÖò¨ÉÉ®ú ®úÉ. ʨɸÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶ÉäMÉÉÆ´É (|ÉÊiÉÊxÉvÉÒ) ºlÉÉÊxÉEò YÉÉxÉä·É®ú ¨ÉºEÖòVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉºÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ ®úºiÉÉ ºÉÖ®úIÉÉ +ʦɪÉÉxÉ 2015 SªÉÉ ®úÉVªÉ {ÉÖ®úºEòÉ®úÉxÉä Ênù. 31 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ±ÉÉ ¨ÉÉ. ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ näù´Éåpù ¡òb÷hÉ´ÉÒºÉ ªÉÉÆSªÉÉ ¶ÉÖ¦É ½þºiÉäºÉx¨ÉÉÊxÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. ¨ÉÉ. ºÉÆSÉɱÉEò Ê´ÉtÉlÉÔ Eò±ªÉÉhÉ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä¤ÉɤÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSªÉÉ ºÉÖSÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä Ênù.10/9/2014 iÉä 30/12 /2014 ªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ÉGò¨ÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ ®úºiÉÉ ºÉÖ®úIÉÉ +ʦɪÉÉxÉ ®úɤÉʴɱÉä. iªÉɨÉvªÉä ËxɤÉvÉ º{ÉvÉÉÇ, ÊSÉjÉEò±ÉÉ º{ÉvÉÉÇ, ´ÉEÞòi´É ´ÉÉnùÊ´É´ÉÉnù º{ÉvÉÉÇ, ´ÉɽþxÉ SÉɱÉEòÉƶÉÒ ºÉÆ´ÉÉnù, ®úÉäb÷ ¶ÉÉä,{ÉlÉxÉÉ]õªÉ, EòɪÉǶÉɳýÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ VÉxÉVÉÉMÉÞiÉÒ +ºÉä +xÉäEò ={ÉGò¨É ®úɤÉʴɱÉä. ºÉnù®ú ={ÉGò¨ÉÉSÉÉ |ɺiÉÉ´É Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSªÉÉ ÊxÉ´Éb÷ÒxÉÆiÉ®ú ´É ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉÉ +ÆiÉMÉÇiÉ +{{É®ú {ÉÉä±ÉÒºÉ ¨É½þɺÉÆSÉɱÉEò ´ÉɽþiÉÖEò, ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉÉÆSªÉÉEòbÖ÷xÉ |ɺiÉÉ´ÉÉSÉä ¨ÉÖ±ªÉÉÆEòxÉ ¨ÉvªÉä 100 MÉÖhÉÉÆ{ÉäIÉÉ VÉɺiÉ MÉÖhÉ |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉä Eò®úÒiÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉnùªÉɱɪÉÉSªÉÉ ={ÉGò¨ÉÉºÉ ®úÉVªÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú PÉÉäÊIÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. ºÉnù®ú ={ÉGò¨É ®úɤÉÊ´ÉiÉÉÆxÉÉ ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä¤ÉɤÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒSÉä EÖò±ÉMÉÖ¯û b÷Éì. ¨ÉÉä½þxÉ JÉäb÷Eò®ú ´É ®úÉäºÉäªÉÉä ºÉ¨Éx´ÉªÉEò |ÉÉ. b÷Éì. +®úË´Énù näù¶É¨ÉÖJÉ ªÉÉÆSªÉÉ +Énäù¶É ´É ºÉÖSÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú, ºÉƺlÉÉ +vªÉIÉ ®úɨÉÊ´ÉVÉªÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ªÉÉÆSªÉÉ |É®äúhÉäxÉä iɺÉäSÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSÉä |ÉÉSÉɪÉÇ b÷Éì.+É®ú.<Ç.JÉb÷ºÉÉxÉ, ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä EòÊxɹ`ö ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ |ÉÉSÉɪÉÉÇ Ê¨ÉxÉÉIÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ ®úÉäºÉäªÉÉä EòɪÉÇGò¨É +ÊvÉEòÉ®úÒ b÷Éì. {ÉÒ.´½þÒ. Ë{ÉMɳäý, |ÉÉ. EÖò. º´É{xÉÉ ¨ÉÉxÉJÉè®ú, |ÉÉ. {ÉÖÆbä÷ ªÉÉÆSªÉÉ xÉäiÉÞi´ÉÉiÉ ®úɺÉäªÉÉä º´ÉªÉƺÉä´ÉEò ªÉÉÆSªÉÉ {É®úҸɨÉÉiÉÖxÉ ={ÉGò¨É ®úɤÉʴɱªÉÉxÉä ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉºÉ +¦ÉÖiÉ{ÉÖ´ÉÇ ªÉ¶É |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÉ +ɱÉä. ªÉÉ ={ÉGò¨ÉÉSªÉÉ ªÉ¶ÉɨÉvªÉä Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉä ¦ÉÉ>ð Ê{Énùb÷Ò, |ÉÉ. ºÉÉäxÉÉäxÉä, |ÉÉ. näù¶É¨ÉÖJÉ, |ÉÉ. SÉÉƦÉÉ®äú, |ÉÉ. EÖò.VÉ´ÉÆVÉɳý ´É ʶÉIÉEäòkÉ®ú Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉä±ÉÉSÉä ºÉ½þEòɪÉÇ Eäò±Éä. iÉ®ú ªÉÉ ={ÉGò¨ÉÉºÉ |ɺÉÉ®ú ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉÆxÉÒ VÉxÉʽþiÉÉlÉÇ |ÉEòÉʶÉiÉ Eò¯ûxÉ ºÉnù®ú {ÉÖ®úºEòÉ®úÉEò®úÒiÉÉ ¨ÉÉä`äö ªÉÉäMÉnùÉxÉ Ênù±ªÉÉSÉä ºÉƺlÉÉ +vªÉIÉ ®úɨÉÊ´ÉVÉªÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ªÉÉÆxÉÒ |ɺÉÉ®ú¨ÉÉvªÉ¨ÉÉƶÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉÆxÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ ®úºiÉÉ ºÉÖ®úIÉÉ +ʦɪÉÉxÉÉiÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉxÉä {É]õEòʴɱÉÉ ¤É½Öþ¨ÉÉxÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É (|ÉÊiÉÊxÉvÉÒ) ºlÉÉÊxÉEò YÉÉxÉä·É®ú ¨ÉºEÖòVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä Ê´ÉYÉÉxÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSÉä ®úºÉɪÉxɶÉɺjÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉä |ÉÉvªÉÉ{ÉEò B.ʤÉ. ´ÉÉbä÷Eò®ú ªÉÉÆxÉÒ ¦ÉpùÉ´ÉiÉÒ VÉÒ SÉÆpù{ÉÖ®ú ªÉälÉÒ±É BxÉ.BºÉ. ºÉɪÉxºÉ +Äb÷ +É]Çõ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ªÉälÉä ZÉɱÉ䱪ÉÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ EòɪÉǶÉɳäýiÉ ¶ÉɺjÉ Ê´É¹ÉªÉÉ´É®ú ºÉƶÉÉävÉxÉ {Éä{É®ú ºÉÉnù®ú |ÉÉ.´ÉÉbä÷Eò®ú ªÉÉÆxÉÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ |ÉlÉ¨É {ÉÖ®úºEòÉ®ú Ê´ÉxÉÉ +xÉÖnùÉÊxÉiÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉä ½þÉähÉÉ®ú ¤ÉÆnù ¶ÉäMÉÉÆ´É (Ê´É.|É) ÊVɱ½þªÉÉiÉ Ê´ÉxÉÉ +xÉÖnùÉÊxÉiÉ iÉi´ÉÉ´É®ú Eò±ÉÉ, ´ÉÉÊhÉVªÉ ´É Ê´ÉYÉÉxÉ ¶ÉÉJÉäSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä +xÉäEò iÉÖEòb÷ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ¨ÉÉjÉ, ªÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉɨÉvªÉä |ÉʶÉÊIÉiÉ Ê¶ÉIÉEòÉÆSÉÒ ÊxɪÉÖCiÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ xÉ +ɱªÉÉxÉä ±É´ÉEò®úSÉ ªÉÉ iÉÖEòb÷ªÉÉ ¤ÉÆnù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É, +ºÉä ºÉÆEäòiÉ Ê¶ÉIÉhÉ ={ɺÉÆSÉɱÉEòÉÆxÉÒ Ênù±Éä +ɽäþiÉ. ªÉÉ ÊxÉhÉǪÉɨÉÖ³äý nùVÉænùÉ®ú ʶÉIÉEòÉÆ+¦ÉÉ´ÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä xÉÖEòºÉÉxÉ ]õ³äý±É, +¶ÉÒ +{ÉäIÉÉ ´ªÉCiÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. ªÉɺÉÆnù¦ÉÉÇiÉ Ê´Énù¦ÉÇ VªÉÖÊxÉ+®ú EòÉì±ÉäVÉ Ê]õSɺÉÇ +ºÉÉäʶÉB¶ÉxÉSªÉÉ Ê¶É¹]õ¨ÉÆb÷³ýÉxÉä EòÊxɹ`ö ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉiÉÒ±É Ê¶ÉIÉEòÉÆSªÉÉ +xÉäEò |ɶxÉÉ´É®ú +±ÉÒEòbä÷SÉ Ê¶ÉIÉhÉ ={ɺÉÆSÉɱÉEòÉƶÉÒ SÉSÉÉÇ Eäò±ÉÒ ´É ¨ÉÉMÉhªÉÉÆSÉä ÊxÉ´ÉänùxÉ ºÉÉnù®ú Eäò±Éä. ®úÉVªÉ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä Ê´ÉxÉÉ+xÉÖnùÉÊxÉiÉ iÉi´ÉÉ´É®ú ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉä ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉSÉÒ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ Ênù±ªÉÉxÉä ¨ÉÉä`öªÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ Eò±ÉÉ, ´ÉÉÊhÉVªÉ ´É Ê´ÉYÉÉxÉ ¶ÉÉJÉäSÉÒ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉä ºÉÖ¯û ZÉɱÉÒ. ªÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉɨÉvªÉä ¨ÉÉjÉ Ê¶ÉIÉEòÉÆSÉÒ ÊxɪÉÖCiÉÒ Eäò±ÉÒ xÉɽþÒ. iªÉɨÉÖ³äý Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä ¨ÉÉä`äö xÉÖEòºÉÉxÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. ¦ÉʴɹªÉÉiÉ ½þÉ |ÉEòÉ®ú ½þÉä>ð xɪÉä, ªÉÉ où¹]õÒxÉä ªÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉɨÉvÉÒ±É iÉÖEòb÷ªÉÉ iÉiEòɳý ¤ÉÆnù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ªÉÉiÉ, +¶ÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ Ê´ÉVªÉÖC]õÉxÉä Eäò±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. nù®ú¨ªÉÉxÉ Ê¶ÉIÉhÉ ={ɺÉÆSÉɱÉEòÉÆxÉÒ ½þÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ ¨ÉÉxªÉ Eò®úÒiÉ ±É´ÉEò®úSÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ Ê½þiÉÉSÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉäiɱÉÉ VÉÉ<DZÉ. +ºÉä ºÉÆEäòiÉ Ênù±Éä Ên.11 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ2015 6 ¶ÉäMÉÉÆ´É (®úÊ´É iÉɪÉbä÷) ºlÉÉÊxÉEò ¸ÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä Ê´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ xÉì¶ÉxÉ±É ºÉɪÉxºÉ +Éì±ÉÆÊ{ɪÉÉb÷ ªÉÉ {ÉÊ®úIÉäiÉ PÉ´ÉPÉ´ÉÒiÉ ªÉ¶É ʨɳýʴɱÉä. 25 xÉÉä´½åþ¤É®ú 2014 ®úÉäVÉÒ PÉähªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ {ÉÊ®úIÉäiÉ 26 Ê´ÉtÉlÉÔ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ZÉɱÉä ½þÉäiÉä iªÉÉ{ÉèEòÒ <ªÉkÉÉ 8 ¨ÉvÉÖxÉ ºÉÆÊVÉ´ÉxÉÒ SÉÆpùEòÉÆiÉ ¨ÉÉxÉä ªÉÉ Ê´ÉtÉlÉÔxÉä ºÉÖ´ÉhÉÇ {ÉnùEò ʨɳýʴɱÉä. @ñʹÉEäò¶É ´ÉºÉÆiÉ ´É­½Ébä÷ ªÉÉxÉä ®úVÉiÉ {ÉnùEò ʨɳýʴɱÉä iÉ®ú +ʦÉVÉÒiÉ ÊxɳýEÆò`ö +ÆnÚù®úEò®ú ªÉÉxÉä EòÉƺªÉ {ÉnùEò ʨɳýʴɱÉä. 10 ´ÉÒ ¨ÉvÉÖxÉ MÉÉè®ú´É MÉhÉä¶É ´ÉÉEòbä÷ ªÉÉxÉä |ÉlÉ¨É Gò¨ÉÉÆEò ʨɳý´ÉÖxÉ ºÉÖ´ÉhÉÇ {ÉnùEò ʨɳýʴɱÉä. ÊEò®úhÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¤ÉÉänùbä÷ ªÉÉxÉä ®úVÉiÉ {ÉnùEò iÉ®ú ¶É®únù ºÉÆVÉªÉ xÉì¶ÉxÉ±É +Éì±ÉÆÊ{ɪÉÉb÷ {É®úÒIÉäiÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ¶ÉɳäýSªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä ºÉÖªÉ¶É {É´ÉÉ®ú ªÉÉxÉä EòÉƺªÉ {ÉnùEò ʨɳýʴɱÉä. <iÉ®ú ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉä. ºÉƺlÉäSÉä +vªÉIÉ ®úɨÉÊ´ÉVÉªÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä, ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ ºÉÉè.ʨÉxÉÉIÉÒiÉÉ<Ç ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ,ºÉ´ÉÇ Ê¶ÉIÉEò ªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ ºÉ´ÉÇ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä EòÉèiÉÖE ´É +ʦÉxÉÆnùxÉ ò Eäò±Éä Eäò±ÉÉ ªÉɨÉvªÉä 16 º{ÉvÉÇEòÉÆxÉÒ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ PÉäiɱÉÉ iªÉɨÉvªÉä |ÉÉ.B.¤ÉÒ. ´ÉÉbä÷Eò®ú ªÉÉÆxÉÉ |ÉlÉ¨É Gò¨ÉÉEòÉÆSÉä {ÉÉ®úÒiÉÉäʹÉiÉEò |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. ªÉÉ EòɨÉÊMÉ®úÒ¤Éqù±É ºÉƺlÉÉ +vªÉIÉ ®úɨÉÊ´ÉVÉªÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä, |ÉÉSÉɪÉÇ b÷Éì.JÉb÷ºÉÉxÉ ´É ºÉ¨ÉºiÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ´ÉÞÆnùÉEòbÖ÷xÉ +ʦÉxÉÆnùxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. |ÉMÉ]õÊnùxÉÉSªÉÉ ºÉ¨ÉºiÉ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ ½þÉÌnùEò ¶ÉÖ¦ÉäSUôÉ ¸ÉÒ.¤ÉɳýɺÉɽäþ¤É ¦ÉɺEò®ú®úÉ´É SÉÉèlÉä ºÉÆVÉªÉ {ÉÖVÉÉ ¦ÉÆb÷É®ú ¨É½þÉ´nùÉ®ú {ÉÉä±ÉÒºÉ SÉÉèEòÒVɴɳý,¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉÆVÉªÉ ¦ÉÉÆb÷Ò ¦ÉÆb÷É®ú ºxÉä½þÉVÉƱÉÒ ¨ÉÉEæò]õ, ¸ÉÓSÉä ¨ÉÆnùÒ®úÉVɴɳý,¶ÉäMÉÉÆ´É iÉÉƤªÉÉ-Ê{ÉiɳýÒSÉä ´É {ÉÆSÉvÉÉiÉÖSÉä ¨ÉÖiªÉÉÇ, ¨ÉÆnùÒ®ú,Eò³ýºÉ ´É {ÉÖVÉäSÉÒ ¦ÉÉÆb÷Ò `öÉäEò ´É ÊEò®úEòÉä³ý ºÉÉ`öÒ 9850373916,9922962916 ¶É¨ÉÉÇ ¨ÉäºÉ¨ÉÖCiÉÉ<Ç xÉMÉ®ú,<ÆÊVÉ.EòÉì±ÉäVÉ Vɴɳý,¶ÉäMÉÉÆ´É º´ÉÉÊnù¹]õ ´É ¯ûSÉEò®ú ¦ÉÉäVÉxÉ ¨ÉÉʺÉEò JÉÉxÉɴɳý, ¨ÉÉʺÉEò b÷¤Éä, |ÉMÉ]õÊnùxÉÉSªÉÉ ºÉ¨ÉºiÉ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ ½þÉÌnùEò ¶ÉÖ¦ÉäSUôÉ Ê´ÉVÉªÉ ¶É¨ÉÉÇ 9405257492
  3. 3. ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ¶ÉäMÉÉÆ´ÉSÉÉ <iÉ®ú ºÉƺlÉÉxÉÉÆxÉÉ |Éä®úEò EòɪÉÇ+Énù¶ÉÇ ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ Mɯûb÷ZÉä{É 10´ÉÒ {É®úÒIÉÉ ´Éä³ýÉ{ÉjÉEò-2015 12 ´ÉÒ {É®úÒIÉÉ ´Éä³ýÉ{ÉjÉEò-2015 .BEòÉ vÉĘ́ÉEò ºÉƺlÉäSªÉÉ <ÇÊiɽþɺÉÉÊiÉ±É ¶ÉiÉEò ¨É½þÉäiºÉ´ÉÉSÉÒ ´ÉÉ]õSÉÉ±É <ÇÊiɽþÉºÉ PÉb÷Ê´ÉhÉÉ®úÒ `ö®úiÉä.iªÉÉ iªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ±ÉÉäEòÊVÉ´ÉxÉÉSÉä ÊSÉjÉ ´É SÉÊ®újªÉ ¤Énù±ÉhªÉÉSÉä EòɪÉÇ ºÉƤÉvÉÒiÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ºÉƺlÉÉxÉEòbÖ÷xÉ ½þÉäiÉ +ºÉiÉä. ºÉä´ÉÉvÉÉ­ªÉÉÆSÉÒ Ê¶ÉºiɤÉvnù,ÊxÉ´ªÉǺÉxÉÒ ¡òÉèVÉ ºÉÖºÉƺEÂòÉ®úÒiÉ Eò¯ûxÉ ºÉƺlÉÉxÉ iɳýÉMɳýÉiÉÒ±É ={ÉäÊIÉiÉÉÆxÉÉ +|ÉiªÉIÉ{ÉhÉä Ê´ÉEòɺÉÉSÉÒ ºÉÆvÉÒ näùiÉä. ºÉƺlÉÉxÉSÉä EòɪÉÇ |Éä®úhÉÉnùɪÉÒ `ö®úhÉÉ®äú +ɽäþ.|Énäù¶ÉÉSªÉÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò ´É +ÉÌlÉEò ÊVÉ´ÉxÉÉSÉä ÊSÉjÉ ¤Énù±ÉÖxÉ |Énäù¶ÉÉSÉÉ EòɪÉÉ{ÉɱÉ]õ Eò®úhªÉÉSÉä ºÉɨÉlªÉÇ ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ +vªÉÉÎi¨ÉEò +Êvɹ`öÉxÉÉ´É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ |ÉEò±{ÉÉƨÉvªÉä +ɽäþ. ½þªÉÉ |Énäù¶ÉÉiÉÒ±É ½þVÉÉ®úÉä xÉ´ÉiɯûhÉÉÆxÉÉ YÉÉxÉÉSÉÉ ÊiɺɮúÉ b÷Éä³ýÉ näù´ÉÚxÉ Ê¶ÉIÉhÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ EòɪÉÇ ½äþ ºÉƺlÉÉxÉ Eò®úiÉä. |ÉÉ®Æú¦ÉÒ ¶É½þ®úÉSªÉÉ ¡Öò¡òÉ]õªÉÉiÉ ¨ÉÆnùÒ®úÉSÉä EòÉ¨É ºÉÖ¯û ZÉɱÉä {ÉÖfäø ®úÉÆMÉiÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ZÉɱÉÉ. näù¶ÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ näù´ÉºlÉÉxÉÉÆSÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½þªÉÉ ºÉƺlÉÉxɱÉÉ ±ÉɦɱÉä±ÉÉ ºÉ¨ÉÇÊ{ÉiÉ ´ÉÞkÉÒSÉÉ ºÉä´ÉÉvÉÉ®úÒ ´ÉMÉÇ, ºÉä´ÉÉvÉÉ­ªÉÉSÉä ¨ÉֱɦÉÖiÉ |ɶxÉ ºÉÉäb÷Ê´ÉhªÉÉSÉÒ ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ IɨÉiÉÉ ½äþ +xÉÖEò®úhÉÒªÉ +ɽäþ. ½ªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É Ê´ÉÊ´ÉvÉ vÉĘ́ÉEò ºÉƺlÉÉxÉÉÆxÉÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉƺlÉÉxɱÉÉ VÉ®ú nùkÉEò MÉ䱪ÉÉºÉ iªÉÉ iªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ +ÉÊhÉ iªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ±ÉÉäEòÉÆSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ PÉbÖ÷xÉ ªÉä<DZÉ. ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉƺlÉÉxÉxÉä ½äþ ʺÉvnù Eäò±Éä±Éä +ɽäþ. iªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ +Énù¶ÉÇ EòɪÉÇ ºÉƺEÞòiÉÒ¨ÉÖ³äý +±ÉÉèEòÒEò ´ªÉCiÉÒ¨Éi´É MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÉ +{ÉäÊIÉiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉä´É®ú +ÉvÉÉ®ú±Éä±Éä ºÉƺlÉÉxÉ ¨½þhÉÖxÉ ½þªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ =kÉ®úÉäkÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉ VÉÉ<DZÉ. ¤É̽þMÉÉä±É ˦ÉMÉÉ´É®ú VÉä´½þÉ ºÉÖªÉÉÇSÉÒ ÊEò®úhÉä {Éb÷iÉÉiÉ iÉä´½þÉ iªÉÉiÉÖxÉ =VÉÉÇ ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉäiÉä.ºÉÖªÉÉÇSÉä EòÉ¨É ºÉƺlÉÉxÉSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ¸ÉÒ.BºÉ.BºÉ.{ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆSÉäEòbÖ÷xÉ PÉb÷iÉä. iªÉÉÆSªÉɨÉÖ³äý |ÉiªÉäEò Eò¨ÉÇSÉÉ­ªÉɨÉvªÉä =iºÉɽþ ´É SÉèiÉxªÉ¶ÉCiÉÒ VÉÉMÉʴɱÉÒ VÉÉiÉä. ½þÒ ¶ÉCiÉÒ +iÉÒƨÉiÉ: ºÉƺlÉÉi¨ÉEò Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ {ÉÉä¹ÉEò `ö®úiÉä. ºÉƺlÉäSÉÉ |ÉiªÉäEò Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ºÉä´ÉEò ªÉälÉä Ê´ÉEòÉºÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ +ɽäþ +ºÉä ¨ÉÉxɱÉä VÉÉiÉä. |ÉiªÉäEòÉSªÉÉ ºÉɨÉÖnùÉʪÉEò ®úSÉxÉÉi¨ÉEò EÞòiÉÒiÉÖxÉ ºÉƺlÉäSÉÒ Ê´ÉvÉɪÉEò EòɪÉÇ =¦Éä ®úúúɽþiÉä . ±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ ½þÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ =qäù¶É +ºÉ±ªÉÉxÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEò±{ÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ ±ÉÉäEòºÉ½þ¦ÉÉMÉ ¶ÉCiÉÒ ´ÉÉføiÉ +ɽäþ. ºÉɨÉÉÊVÉEò ={ÉGò¨ÉÉiÉÖxÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ xÉèÊiÉEò ´É +vªÉÉÎi¨ÉEò |ɦÉÉ´É +ɽäþ. ªÉälÉÒ±É EòɪÉǺÉƺEÞòiÉÒ Ê¶ÉºiÉÒiÉÖxÉ Ê´ÉEòºÉÒiÉ ZÉɱÉÒ +ɽäþ.¨ÉÉxÉ´É ºÉ¨ÉÉVÉɱÉÉ ¨ÉxɶÉÉÆiÉÒ Ê¨É³ýÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉƺlÉÉxÉ ºÉÖªÉÉäMªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ÊxɨÉÔiÉÒ Eò®úÒiÉ +ɽäþ.Ënùb÷ÒSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ ºÉƺlÉÉEòbÖ÷xÉ ºÉƺEÞòiÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÊhÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ BEòÉi¨ÉÒiÉäSÉÒ VÉÉä{ÉɺÉxÉÉ ½þÉäiÉä. <±ÉäC]ÅõÉìÊxÉEò ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉÆSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò¯ûxÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ VÉÉMÉÊiÉEò {ÉÉiɳýÒSÉÉ VÉxɺÉÆ{ÉEÇòºÉÉvɱÉÉ VÉÉiÉÉäþ.ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇSÉ |ÉEòÉ®úSªÉÉ ºÉÉʽþiªÉɨÉvÉÒ±É ¶É¤nù +xÉ ¶É¤nù ºÉiªÉÉSªÉÉ EòºÉÉä]õÒ´É®ú +ÉvÉÉ®ú±Éä±ÉÒ +ɽäþiÉ. ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉƺlÉÉSªÉÉ EòɪÉǺÉƺEÞòiÉÒ¨ÉvÉÖxÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÊxɨÉÔiÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò ºÉÆ{ÉkÉÒ, +ÉÌlÉEò, ¤ÉÉèvnùÒEò, ¶ÉèIÉÊhÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ.+ʱÉEòbä÷ ®úÉVÉÊxÉiÉÒ vɨÉÉÇSÉÉ +É¸ÉªÉ PÉä´ÉÚxÉ +É{ɱÉä +κiÉi´É Ê]õEò´ÉÚxÉ +ɽäþ. {ÉhÉ ºÉƺlÉäxÉä vɨÉÇ ®úÉVÉEòÉ®úhÉÉ{ÉɺÉÖxÉ +ʱÉ{iÉ ®úÉʽþ±ªÉÉxÉä ®úÉVÉEòÒªÉ ¶ÉCiÉÓxÉÉ +É{ɱÉÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ xÉÉånù´ÉÖxÉ EòɪÉÉǨÉvªÉä EÖò`ö±ÉÒ½þÒ fø´É³ýÉfø´É³ý Eò®úhªÉÉSÉä vÉÉb÷ºÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÒ.¨ÉÉä`öªÉÉ vÉĘ́ÉEò ºÉƺlÉÉxÉÉÆxÉÉ ®úÉVÉÉ¸ÉªÉ Ê¨É³ýɱªÉÉxÉä iÉÒ ¸ÉÒ¨ÉÆiÉ ZÉɱÉÒ. ¸ÉÒ¨ÉÆiÉÒºÉÉä¤ÉiÉSÉ iªÉÉ vÉĘ́ÉEò ºlɳýÉÆSÉä {ÉÉÊ´ÉjªÉ vÉÉäCªÉÉiÉ ªÉähªÉÉSÉÒ Ê¦ÉiÉÒ ÊxɨÉÉÇhÉ ZÉɱÉÒ. ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉƺlÉÉxÉ ¨ÉvªÉä +¶ÉÉ |ÉEòÉ®úSÉÉ º{ɶÉÇ xɺɱªÉÉxÉä ½äþ ºÉƺlÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉɨÉvªÉä =SSÉ xÉèÊiÉEò, +vªÉÉÎi¨ÉEò ºÉɨÉlªÉÇ Ê]õEò´ÉÚxÉ +ɽäþ. ºÉ¨ÉÉVÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ´É ºÉƺEÂòÞiÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉɺÉÉä¤ÉiÉ ®äúÉVÉMÉÉ®ú ÊxɨÉÔiÉÒ {ɪÉÉÇ´É®úhÉ ºÉÆ®úIÉhÉ,+É®úÉäMªÉ, ʶÉIÉhÉ <iªÉÉnùÒ ¨ÉÉxÉ´ªÉ ¶ÉÉJÉɨÉvªÉä ºÉƺlÉÉxÉEòbÖ÷xÉ ¨ÉÉä±ÉÉSÉÒ EòɨÉÊMÉ®úÒ ½þÉäiÉ +ɽäþ. ½äþ EòɪÉÇ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉƺEÞòiÉÒ ´É ¨ÉÉiÉÒ±ÉÉ {ÉÉä¹ÉEò +ºÉä +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ½þªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ =kÉ®úÉäkÉ®ú |ÉMÉiÉÒ ½þÉäiÉ ®úɽþÒ±É. +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉÉiÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉƺlÉÉxɺÉÉ®úJªÉÉ vÉĘ́ÉEò ºlɳýÉÆSÉÒ ÊxÉiÉÉÆiÉ +ɴɶªÉEòiÉÉ +ɽäþ. |ÉMÉiÉ ªÉÖMÉÉiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ ½þÒ ¨ÉÉä`öªÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ¤ÉɤÉÒEòbä +iªÉÉEò̹ÉiÉ ZÉɱÉÒ +ɽäþ. vÉĘ́ÉEò ºlɳý +ÉÊhÉ ºlɳýÉƶÉÒ +ºÉhÉÉ­ªÉÉ ºÉƺEòÉ®úhÉÉSÉÒ +ÉVÉ Eò¨ÉÒ +Éfø³ýiÉä. ºÉ¨ÉÉVÉ´ªÉ´ÉºlÉäiÉ ±ÉÉä{É {ÉÉ´ÉiÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ xÉèÊiÉEòiÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉƺlÉÉxÉ ºÉÉ®úJªÉÉ vÉĘ́ÉEò, +vªÉÉÎi¨ÉEò ºlɳýÉÆSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ {ÉÖx½þÉ =ÆSÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. ¸ÉÒ ºÉÆiÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ xÉÉ´ÉÉxÉä EòɽþÒ º´ÉÉlÉÔ ±ÉÉäEò ¨ÉÆnùÒ®úÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ËEò´ÉÉ +xªÉ ={ÉGò¨É Eò¯ûxÉ ±ÉÉäEò¦ÉÉ´ÉxÉäSÉÉ MÉè®ú ¡òɪÉnùÉ PÉähªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eò®úiÉÉiÉ.ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ EòɪÉÇ{ÉvnùiÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉSªÉÉ,näù¶ÉÉSªÉÉ, ºÉ´ÉÉÇSªÉÉ =zÉiÉÒSªÉÉ ½äþiÉÖxÉä +ɽäþ. ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ EòɪÉÇ {ÉvnùiÉÒ, Ê´ÉSÉÉ®ú¶Éè±ÉÒ, ªÉÉÆxÉÉ +vªÉÉi¨ÉÉSÉä ÊxÉκºÉ¨É +Êvɹ]õÉxÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ºÉƺlÉÉxÉEòbÖ÷xÉ EòÉähÉiÉä½þÒ EòɪÉÇ ÊxÉnùÉæ¹É |ÉEòÉ®úSÉä ½þÉäiÉä.½þÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ +Énù¶ÉÇ ºÉ´ÉÉÈxÉÒ PÉähªÉɺÉÉ®úJÉÉ +ɽäþ. ¸ÉÒ ºÉÆiÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉÒ JÉÉVÉMÉÒ ¨ÉÆnùÒ®äú +ÉÊhÉ EòɪÉÇ{ÉvnùiÉÒ : ¸ÉÒ ºÉÆiÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉÒ JÉÉVÉMÉÒ ¨ÉÆnùÒ®äú +Éfø³ÚýxÉ ªÉäiÉÉiÉ.où¹]õÉiÉ Ê¨É³ýɱÉÉ ËEò´ÉÉ +xÉÖ¦ÉÂÖiÉÒ ZÉɱÉÒ +ºÉä ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÆnùÒ®úÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ºÉä iªÉÉ JÉÉVÉMÉÒ ¨ÉÆnùÒ®ú |ɨÉÖJÉÉEòbÖ÷xÉ ºÉÆÉMÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. EòɽþÒ ¨ÉÆnùÒ®äú PÉ®úÉiÉSÉ +ɽäþiÉ. ¨ÉÆnùÒ®úÉSªÉÉ ±É½þÉxÉ ¨ÉÉä`öªÉÉ |ɨÉÉhÉÉxÉÖºÉÉ®ú {ÉÖVÉxÉ, +SÉÇxÉ, MÉVÉÉxÉxÉ Ê´ÉVÉªÉ OÉÆlÉÉSÉä {ÉÉ®úɪÉhÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ªÉÉ{ÉèEòÒ EòɽþÒ ¨ÉÆÊnù®ú |ɨÉÖJÉ º´ÉʽþiÉɺÉÉ`öÒ ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ JÉÉVÉMÉÒ ¨ÉÆnùÒ®úÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò®úiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä +Éfø³ýiÉä. MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉä ¡òÉä]õÉä, Eìò±Éåb÷®ú, nèùxÉÆnùÒxÉÒ, {ÉÉälÉÒ, ªÉÉÆSÉä |ÉEòɶÉxÉ Eò¯ûxÉ ´ªÉ´ÉºÉÉʪÉEòoù¹]õÒxÉä Ê´ÉGòÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ¨ÉÉä¡òiÉ VÉÉMÉÉ ´É ¤ÉÉÆvÉEòɨÉɺÉÉ®úJÉä +ɴɶªÉEò iÉä ºÉɽþÒiªÉ näùhÉMÉÒ º´É¯û{ÉÉiÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ ¨ÉÆnùÒ®úÉSÉÒ ¤ÉÉÆvÉhÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ |ÉÊiɨÉäSÉÉ nÖù¯û{ɪÉÉäMÉ º´ÉÉlÉÉǺÉÉ`öÒ ½þÉä>ð xɪÉä +¶ÉÒ +{ÉäIÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ºÉƺlÉÉ +É{ɱÉÒ ={ɪÉÉäÊMÉiÉÉ VªÉÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉ¨ÉÉVÉɨÉvªÉä {ÉÉä½þSÉÊ´ÉhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eò®úiÉä.iªÉÉSÉ ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú où¹]õÒEòÉäxÉÉxÉä vÉĘ́ÉEò ]Åõº]õxÉÒ iªÉÉSÉÒ ±ÉÉäEò={ɪÉÉäÊMÉiÉÉ, ºÉ¨ÉÉVÉÉä{ɪÉÉäMÉÒ, ÊxÉ´ªÉǺÉxÉÒ{ÉhÉÉ, º´ÉSUôiÉäSÉÒ |Éä®úhÉÉ, VÉxɨÉÉxɺÉÉiÉ VÉÉMÉÞiÉ Eò®úhÉä +ÉÊhÉ ºÉkÉäSÉÉ {É趪ÉÉSÉÉ =x¨ÉÉnù ½þÉä´ÉÚ xÉ näùiÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ={ɪÉÉäMÉÒ {Éb÷hÉä ½þªÉÉ |Éä®úhÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉɨÉvªÉä Ê´ÉEòºÉÒiÉ Eò®úhªÉÉSÉä ºÉɨÉlªÉÇ vÉĘ́ÉEò ]Åõº]õ¨ÉvªÉä +ɽäþ. ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ VÉ®ú ºÉIÉ¨É +ÉÊhÉ =±½þɺÉÒ +ºÉä±É iÉ®ú vÉĘ́ÉEò ]Åõº]õSªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉä{ɪÉÉäÊMÉiÉäSÉä {ÉÊ®úhÉÉ¨É ÊnùºÉÖxÉ ªÉäiÉÒ±É.SÉÆMɳý´ÉÉnù +ÉÊhÉ ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÖJÉÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉä vÉÉ´ÉÖxÉ lÉEò±É䱪ÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÉiÉÒºÉ ½þÒ +xÉÖ¦ÉÖiÉÒ ªÉäiÉä EòÒ, ºÉÆiÉSÉÊ®újÉä {ÉÊ®ú{ÉÖhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ VÉMÉhªÉÉSÉÉ ºÉÆnäù¶É näùiÉÉiÉ. iÉ®úÒ ¸ÉÓSªÉÉ |ÉÊiɨÉäSÉÉ nÖù¯û{ɪÉÉäMÉ Eò¯û xɪÉä. +¶ÉÒ +{ÉäIÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉCiÉ Eò®úiÉÉä. Ên.11 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ2015 7 ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ |ÉMÉ]õÊnùxÉÉÊxÉʨÉiªÉ ºÉ¨ÉºiÉ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ ¸ÉÒ.¨ÉvÉÖEò®ú SÉÉäJÉÆbä÷, ¸ÉÒ.¤É³ýÒ®úÉ¨É EòÉäEòÉ]äõ (VÉä¹`ö ¦ÉÉVÉ{ÉÉ EòɪÉÇEòiÉæ) ¸ÉÒ. ¶Éä¹É®úÉ´É SÉÉäJÉÆbä÷, ºÉÖ®äú¶É ½äþ±ÉÉäbä÷ EòɱÉJÉäb÷ OÉɨɴÉɺÉÒ, iÉÉ.¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉÉèVÉxªÉ: ʨɸÉÉ ºÉɪɤɮú Eìò¡äò, ¤ÉºÉ º]õÄb÷ú, ¶ÉäMÉÉÆ´É
  4. 4. EòɱÉÉxÉÖ¯û{É ºÉÞVÉxÉʶɱÉiÉÉ VÉ{ÉhÉÉ®äú ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉƺlÉÉxÉ ½äþ {ÉjÉEò ¨ÉɱÉEò ¨ÉÖpùEò ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ê{ÉMÉƳäý ªÉÉÆxÉÒ |ÉÊiɦÉÉ +Éì¡òºÉä]õ Ë|É]õºÉÇ, JÉɨÉMÉÉÆ´É ªÉälÉä ¨ÉÖpùÒiÉ Eò¯ûxÉ ½þÊ®ú|ɺÉÉnù, ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÖxÉ |ÉEòÉʶÉiÉ Eäò±Éä +ɽäþ. ½þªÉÉ {ÉjÉEòÉiÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ±ÉäJÉÉƶÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉ½þ¨ÉiÉSÉ +ºÉä xÉɽþÒ. EòÉähÉiÉɽþÒ ´ÉÉnù ¶ÉäMÉÉÆ´É xªÉɪÉɱɪÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ RNI.No. MAHBIL05517/2008 vɨÉÉÇSÉä iÉi´ÉYÉÉxÉÉSªÉÉ +ÉvÉÉ®äú ±ÉÉäEòEò±ªÉÉhÉÉSÉÒ |Éä®úhÉÉ iɪÉÉ®ú Eò®úhªÉÉSÉä EòÉ¨É ¸ÉÒ ºÉÆiÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä. iÉä +ºÉä EòÒ, +vªÉÉi¨ÉÉSÉÒ VÉÉäb÷ näù´ÉÖxÉ MÉ®úVÉÖ ¨ÉÉhɺÉÉÆxÉÉ +É®úÉäMªÉ, ʶÉIÉhÉ, |ÉʶÉIÉhÉ, xÉèÊiÉEò ¨ÉÖ±ªÉä <.ºÉä´ÉÉ ºÉä´ÉÉvÉÉ­ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ ºÉƺlÉÉxÉ näùiÉ +ɽäþ. nù®ú MÉÖ¯û´ÉÉ®úÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ vÉĘ́ÉEò =iºÉ´ÉÉSÉä |ɺÉÆMÉÒ ¶ÉäMÉÉƴɱÉÉ {ÉÉä½þSÉhªÉÉ­ªÉÉ ºÉ´ÉÇSÉ ®úºiªÉÉÆxÉÒ ¦ÉCiÉÉÆSÉÒ {ÉɪÉnù³ý ´ÉÉ®úÒ ¶ÉäMÉÉÆ´ÉEòbä÷ ªÉäiÉÆÉxÉÉ Ê`öEòÊ`öEòÉhÉÒ SɽþÉ xÉɺiªÉÉSÉÒ º´ÉƪɺÉä´ÉÒ xÉÉMÉÊ®úEò/|ÉÊiɹ`öÉÆxÉÉEòbÖ÷xÉ näùhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®úÒ ºÉä´ÉÉ ½þÒ ºÉä´ÉɦÉÉ´É |ÉÊSÉiÉÒ ½þÉäªÉ. ¨ÉÆnùÒ®äú ½þÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉƺEÞòiÉÒSÉä ¨ÉÖ³ý +ɽäþiÉ. iªÉÉoù¹]õÒxÉä vÉĘ́ÉEò ºÉƺlÉÉxÉÉÆSÉÒ EòɽþÒ ºÉɨÉÉÊVÉEò VɤÉɤÉnùÉ®úÒ +ºÉiÉä. ½þªÉÉ VɤÉɤÉnùÉ®úÒSÉä {ÉɱÉxÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉƺlÉÉxÉ Eò®úÒiÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉƺlÉÉxÉ ½äþ +vªÉÉÎi¨ÉEò Ê´ÉEòɺÉÉSÉä +JÉÆb÷{ÉhÉä |Éä®úhÉɺlÉÉxÉ ¤ÉxɱÉä +ɽäþ. ¦ÉÉ®úiÉɺÉÉ®úJªÉÉ Ê´É¶ÉÉ±É näù¶ÉɨÉvªÉä vÉĘ́ÉEò ºÉƺlÉÉ iªÉÉÆSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ iªÉÉÆSÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÆPÉ]õxÉ, ºÉɨÉÉÊVÉEò VɤÉɤÉnùÉ®úÒSÉä EòɪÉÇ EòɳýÉxÉÖ¯û{É ¤Énù±ÉiÉ MÉä±Éä +ɽäþ.±ÉÉäEòÉʦɨÉÖJÉ |ÉEò±{ÉÉÆSªÉÉ =¦ÉÉ®úhÉÒiÉÖxÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉä =kÉ®únùÉʪÉi´É ÊEòiÉÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ{ÉhÉä ÊxɦɴÉÚ ¶ÉEòiÉÉiÉ ½äþ {ÉɽþhªÉɺÉÉ`öÒ ´ÉäMɳýÒ où¹]õÒ ±ÉÉMÉiÉä. <iÉ®ú vɨÉÇ ºÉƺlÉÉxÉÉÆSªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉɱÉÉ EÞòiÉÒ|ÉhÉ´É Eò¯û ¶ÉEòhÉÉ®úÉ +ÉÊhÉ vÉĘ́ÉEò ]Åõº]õSªÉÉ ¦ÉÖʨÉEäò¨ÉvªÉä ±ÉÉäEòEò±ªÉÉhÉ +ÉÊhÉ Ê´ÉEòÉºÉ |ɶÉɺÉxÉÉSªÉÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ ¦ÉÖʨÉEäò´É®ú +±{É |ÉEòÉ¶É ]õÉEòhÉÉ®úÉ ½þÉ ±ÉäJÉ. näù¶ÉÉiÉÒ±É Ê´ÉEòɺÉÉSÉÉ, ºÉÉƺEÞòÊiÉEò PÉb÷ɨÉÉäb÷ÒSÉÉ +lÉÇ ºÉ¨ÉVÉɪɱÉÉ ªÉälÉÒ±É vɨÉÇ ºÉƺlÉÉSªÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®úɴɪÉɱÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä. ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É vÉĘ́ÉEò ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ ±ÉÉäEò¶ÉCiÉÒSªÉÉ ºÉÞVÉxÉʶɱÉiÉäxÉä ={ɪÉÉäMÉ xÉ Eäò±ªÉÉxÉä iªÉÉ iªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉSÉÉ ¦ÉÉèMÉÉäʱÉEò ºÉÉvÉxÉ ºÉÆ{ÉkÉÒSÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ Eò±ªÉÉhÉɺÉÉ`öÒ {ɪÉÉÇ´É®úhÉÉSªÉÉ Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ ={ɪÉÉäMÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ IɨÉiÉÉ +tÉ{ɽþÒ ºÉÖ{iÉ +´ÉºlÉäiÉ +ɽäþ. ]Åõº]õ +½þÌxÉ¶É {ÉÊ®ú¸É¨É Eò¯ûxÉ VªÉÉÆSªÉÉ ºÉä´ÉÉ ±ÉÉäEòÉÆ{ɪÉÈiÉ {ÉÉä½þSÉÊ´ÉiÉÉiÉ, +¶ªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉÉÆSÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉɱÉÉ MÉ®úVÉ +ºÉiÉä. +vªÉÉÎi¨ÉEò VÉÉhÉÒ´ÉäiÉÖxÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÉSªÉÉ ¸Éä¹]õ IɨÉiÉÉ VÉÉMÉÞiÉ ½þÉäiÉÉiÉ.´É iªÉÉiÉÖxÉ ºÉ´ÉÇ vɨÉÉǨÉvªÉä SɨÉiEòÉ®ú PÉb÷iÉÉä. ½þÒ +vªÉÉÎi¨ÉEò ¶ÉCiÉÒ SɨÉiEòÉ®úÉSÉÒ |Éä®úhÉÉ +ºÉiÉä. iÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ ¯û{ÉÉxÉä +ɽäþ. EòÉähÉiÉɽþÒ |ÉEò±{É ªÉ¶Éº´ÉÒ ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ºÉƺEÞòiÉÒ¶ÉÒ BEò¯û{É ½þÉä´ÉÚxÉ ºlÉÉÊxÉEò ±ÉÉäEòÉÆSÉÉ Ê´ÉEòɺɽþÒ PÉb÷´ÉÚxÉ +ÉhÉÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä. +ÉxÉÆnùºÉÉMÉ®úJªÉÉ |ÉEò±{ÉɨÉvªÉä ]õÒ¨ÉxÉä ºÉä´ÉÉvÉÉ­ªÉÉÆSÉÒ ºÉä´ÉÉ ={ɪÉÉäMÉÉiÉ +ÉhɱªÉÉ VÉÉiÉä. ºÉä´ÉÉvÉÉ­ªÉÉÆSªÉÉ ´É¹ÉǦɮúÉSÉä vÉÉxªÉ, ´ÉºjÉ|É´É®úhÉä, iªÉÉÆSªÉÉ {ÉɱªÉÉSªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÉ , +ÉÊhÉ ºÉ´ÉÇ EÖò]ÚÆõ¤ÉÉSÉÉ +É®úÉäMªÉÉSÉÉ JÉSÉÉÇSÉÉ ¦ÉÉ®ú ºÉƺlÉÉxÉ näùiÉä. ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ ´É®úÒ±É ºÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ ½þÉiÉɳýhªÉÉSÉÒ {ÉvnùiÉ Ê´Éº¨ÉªÉEòÉ®úEò `ö®úiÉä. EÖò]ÚÆõ¤É ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉɺÉÉä¤ÉiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉSÉÒ½þÒ VÉÉhÉÒ´É ½äþ ºÉƺlÉÉxÉ `äö´ÉiÉ +ɽäþ. ¨ÉÖ³ý =Ênù¹]õªÉSÉ Eò±ªÉÉhÉEòÉ®úÒ : 12/9/1908 ®úÉäVÉÒ Eèò. xÉÉ®úɪÉhÉ Eòb÷iÉÉVÉÒ {ÉÉ]õÒ±É, ¸ÉÓSÉä ¦ÉCiÉ, MÉÉ´ÉEò®úÒ, ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ ªÉÉÆSªÉÉ BEòÉ ºÉ¦ÉäiÉÖxÉ ºÉƺlÉÉxÉ ºlÉÉ{ÉhªÉÉºÉ |ÉÉ®Æú¦É ZÉɱÉÉ. ¨É½þÉ®úVÉÉÆSÉä nù¶ÉÇxÉ nÖù¯ûxÉ PªÉÉ´Éä. ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆ{ÉÖfäø +ɱÉä±ÉÉ {ÉèºÉÉ ÊiÉVÉÉä®úÒiÉSÉ ]õÉEòÉ´ÉÉ. ¨É`öÉiÉ 5 Ênù´ÉºÉÉ{ÉäIÉÉ VÉɺiÉ EòÉähÉÒ ®úɽÖþ xɪÉä .+ºÉä ÊxÉªÉ¨É iɪÉÉ®ú ZÉɱÉä. ºÉƺlÉÉxÉSÉä ¤ÉÉävÉ´ÉÉCªÉ “ºÉ´ÉÇ ¦ÉÆ´ÉiÉÖ ºÉÖJÉÒxɔ +ºÉä +ɽäþ. ªÉÉSÉÉ +lÉÇ VÉMÉÉiÉ ºÉMɳäý ºÉÖJÉÒ ®úɽþÉ´Éä. nÖùJÉÒ EòÉähÉÒ +ºÉÚ xɪÉä. +ºÉÉ ½þÉäiÉÉä. MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ½þÉä´ÉÚxÉ ±ÉÉäEòÊ´ÉEòɺÉÉSÉä EòɪÉÇ ´½þÉ´Éä. ½þÒ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉÒ <ÇSUôÉ +ºÉÉ´ÉÒ. ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ ÊxÉnæù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ZÉɱÉÒ +ɽäþ. ºÉƺlÉÉxÉ ¸ÉÓSªÉÉ +±ÉÉèEòÒEò ¶ÉCiÉÒSÉÒ |ɦÉÉ´ÉÒ ¶ÉCiÉÒ{ÉÒ`ö ¤ÉxɱÉä +ɽäþ. Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEò±{ÉÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ +É®úÉäMªÉ, ʶÉIÉhÉ, {ɪÉÉÇ´É®úhÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ <iªÉÉnùÒ ={ÉGò¨ÉÉƨÉvÉÖxÉ ¶ÉɺÉxÉ +ÉÊhÉ ºÉ¨ÉÉVÉɺɨÉÉä®úÒ±É ºÉ¨ÉºªÉÉ ºÉÉäb÷Ê´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEò±{É Ê´ÉEòºÉÒiÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³äý ½þªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ xÉèÊiÉEò |ɦÉÉ´É ºÉ¨ÉÉVÉɺɽþ ¶ÉɺÉxÉÉ´É®ú +ɽäþ. <iÉ®ú Ê`öEòÉhÉSªÉÉ xÉÉMÉ{ÉÖ®ú,+¨É®úÉ´ÉiÉÒ, ʶÉb÷Ô, ¨ÉÖƤÉ<Ç, {ÉÖhÉä, Êiɯû{ÉiÉÒ ºÉ½þ ¦ÉÉ®úiɦɮúÉiÉÒ±É vÉĘ́ÉEò ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉSÉÒ |ÉnùÒPÉÇ EòɪÉǶÉɳýÉ |ÉʶÉIÉhÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉƺlÉÉxÉxÉä PÉä´ÉÚxÉ iªÉÉ iªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉɨÉvªÉä ½þÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÊhÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉSÉÉ où¹]õÒEòÉäxÉ ºÉÆGò¨ÉÒiÉ Eäò±ÉÒ.iÉ®ú ¡òÉ®ú ¨ÉÉä`äö |ɶxÉ ºÉÖ]ÖõxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ´ªÉ´ÉºlÉä¨ÉvªÉä {ɪÉÉÇ´É®úhÉɺɽþ ¨ÉÉxÉ´ÉɺÉÉ`öÒ BEò +É®úÉäMªÉnùɪÉÒ {ÉÉä¹ÉEò ¤Énù±É ½þÉä>ð ¶ÉEäò±É. ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ ´½þɪÉSÉÒ +ºÉä±É iÉ®ú Êxɹ`öÉ´ÉÆiÉ +ÉÊhÉ EòiÉÇ´ªÉnùIÉ +ºÉä ÊxɪÉÆjÉEò |ÉlÉ¨É ±ÉɦÉɪɱÉÉ ½þ´Éä. iªÉÉÆxÉÒ {Éʽþ±ÉÒ MÉÉä¹]õ º´ÉSUôiÉÉ {ÉɳýÉ´ÉÒ. ¨ÉÆnùÒ®úÉSªÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉÉiÉ |ɦÉÉ´É ´ªÉCiÉÓSÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ¤Énù±ÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ½þÉäiÉÉä. nÖù¤ÉDZÉÉÆxÉÉ ¶ÉCiÉÒ näù´ÉÚxÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆOÉɨÉÉiÉ =¦Éä ®úɽþhªÉÉSÉÒ |Éä®úhÉÉ ºÉƺlÉÉxÉ näùiÉä. ¨ÉÆnùÒ®úÉSÉÒ ®úSÉxÉÉ: |ÉiªÉIÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉä ºÉ¨ÉÉvÉÒ ºlÉÉxÉ VɨÉÒxÉÒiÉ ¦ÉÖªÉÉ­ªÉÉiÉ 15 ¡Öò]õ JÉÉä±É +ɽäþ. ºÉ¨ÉÉvÉÒºlÉÉxÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉÆÉSÉÒ ¶ÉÖ§É ºÉÆMɨɮú´É®úÒ ¨ÉÖiÉÔ ¤ÉºÉ±ÉÒ +ɽäþ. ºÉ¨ÉÉvÉÒ ºlÉÉxÉÉ´É®ú ®úɨɨÉÆnùÒ®ú +ɽäþ.MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ 1907ªÉÉ ´É¹ÉÔ ¨ÉÆnùÒ®ú ¤ÉÉÆvÉEòɨÉÉºÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ, 1910 ºÉɱÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉÒ ºÉ¨ÉÉvÉÒ iÉ®ú 1912 iÉä 1914 nù®ú¨ªÉÉxÉ ¨ÉÆnùÒ®ú ¤ÉÉÆvÉÖxÉ {ÉÖhÉÇ ZÉɱÉä. 2008 ¨ÉvªÉä ¨ÉÆnùÒ®úÉSÉä xÉÖiÉxÉÒEò®úhÉ ºÉÖ¯û ZÉɱÉä ½þÉäiÉä. ªÉÉ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉÉSÉä +ɪÉÖ¹ªÉ 500 ´É¹Éæ ®úɽþhÉÉ®ú +ɽäþ. ºÉ¨ÉÉvÉÒ ¨ÉÆnùÒ®úÉiÉÒ±É MÉɦÉÉ­ªÉÉiÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉSªÉÉ {ÉÉnÖùEòÉ ´É ¨ÉÖLÉ´É]õÉ +ɽäþ. ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÒ näù½þ `äö´É±ÉÉ iªÉÉ VÉÉMÉÒ Ê´Éaö±É ¯ûJɨÉÉ<ÇSÉÒ ¨ÉÖiÉÔ +ɽäþ. =kÉ®äúEòbä÷ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ +ɽäþ.nùÊIÉhÉäEòbä÷ |ÉEòÉʶÉiÉ ºÉÉʽþiªÉ ºiÉÉäjÉ, OÉÆlÉ ¡òÉä]õÉä, ʺÉb÷ÒVÉ, Ê´ÉGòÒºÉ ={ɱɤvÉ +ɽäþiÉ. vÉÖxÉÒ ´É Ê´Éaö±É °üJɨÉÉ<Ç ¨ÉÆnùÒ®úɺɨÉÉä®ú {ÉÉ®úɪÉhÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò±ÉÒ +ɽäþ.¨ÉÆnùÒ®úÉSªÉÉ +É´ÉÉ®úÉiÉ ¦ÉCiÉ ÊxÉ´ÉÉºÉ +ɽäþiÉ. +ɪÉÖÇ´ÉäÊnùEò, +ìʱÉ+Éä{ÉìlÉÒEò, ½þÉäʨÉ+Éä{ÉìÊlÉEò nù´ÉÉJÉÉxÉä, +{ÉÆMÉ {ÉÖxÉǴɺÉxÉ Eåòpù, ´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ ½þªÉÉ ºÉä´ÉÉ ={ɱɤvÉ +ɽäþiÉ. ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ ´Éèʶɹ]õªÉä :- ºÉ®úɺɮúÒ BEòÉ nù¶ÉÆÉ¶É ®úCEò¨É näùhÉMÉÒ nùÉiªÉɱÉÉ |ɺÉÉnù ¯û{ÉÉxÉä Ênù±ªÉÉ VÉÉiÉä. näùhÉMÉÒiÉÒ±É ´ÉºjÉä ¸ÉÓxÉÉ +{ÉÇhÉ Eäò±ªÉÉ´É®ú nÖùºÉ­ªÉÉ ¦ÉCiÉÉÆxÉÉ |ɺÉÉnù ¯û{ÉÉxÉä Ênù±ÉÒ VÉÉiÉÉiÉ. ¦ÉCiÉÉÆSÉÒ ¸ÉvnùÉ oùfø ®úɽþÉ´ÉÒ ½þÉSÉ iªÉɨÉÉMÉSÉÉ =qäù¶É +ɽäþ. ºÉƺlÉäSÉä BEÖòhÉ ´ÉÉ̹ÉEò =i{ÉzÉ 20 EòÉä]õÒSªÉÉ ´É®úVÉÉiÉä. ºÉ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ EòɪÉÇ ´É +ºlÉÉ{ÉxÉɺɽþÒiÉ JÉSÉÇ iÉä´ÉføªÉÉSÉ =i{ÉzÉÉiÉ ½þÉäiÉÉä ½äþ xÉ =±ÉPÉb÷hÉÉ®äú EòÉäbä÷ +ɽäþ.ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ ¶ÉÉJÉɺɽþ BEÖòhÉ 3000 JÉÉ䱪ÉÉ ¤ÉÉÆvÉÖxÉ {ÉÖhÉÇ ZÉɱªÉÉ +ɽäþiÉ. ¨ÉiÉÒ¨ÉÆnù Ê´ÉtɱɪÉÉiÉ 150 ¨ÉÖ±ÉÆ, ¨ÉÖ±ÉÒ, |ÉʶÉIÉEò30, +{ÉÆMÉ {ÉÖxɴɺÉÇxÉ Eåòpù2007 ¨ÉvªÉä 400 ±ÉɦÉÉlÉÔ , ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ ÊVÉ´ÉxÉSÉÊ®újªÉÉÆ´É®ú 50 SªÉÉ ´É®ú {ÉÖºiÉEäò |ÉEòÉʶÉiÉ iÉä´ÉføªÉÉSÉ v´ÉxÉÒÊ¡òiÉÒ , EìòºÉä]õ, ʺÉb÷ÒVÉ,b÷Ò´½þÒb÷ÒSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ +ɽäþiÉ. ¦ÉCiÉ ½þÉ ¨ÉÖJªÉ PÉ]õEò ¨ÉÉxÉÖxÉ ¦ÉCiÉÉÆSªÉÉ ºÉä´ÉäºÉÉ`öÒ +ʦɹÉäEò ´É näùhÉMÉÒ, ¦ÉÉÆb÷Ò, ºÉ¡òÉ<Ç, +zÉnùÉxÉ, ¨ÉÉä]õ®ú, ¨ÉÉä]õ®úºÉɪÉEò±É º]Äõb÷, {ÉÉnùjÉÉhÉä, ºÉÖ®úIÉÉ, ¨ÉÊxÉ+ÉbÇ÷®ú, ¤ÉÉÆvÉEòɨÉ, vÉÉxªÉEòÉä`öÉ®ú, {ÉÉhÉÒ{ÉÖ®ú´É`öÉ, nù³ýhɪÉÆjÉ, {ÉÉEòMÉÞ½þ, ¨ÉÆMɱɴÉÉÆVÉjÉÒ, ´ÉɽþxÉä (55) º]äõ¶ÉxÉ iÉä ¤ÉºÉ º]Äõb÷, +ÉxÉÆnùºÉÉMÉ®ú ¦ÉCiÉÉÆxÉÉ xÉä +ÉhÉhªÉɺÉÉ`öÒ 10 ±ÉCZÉ®úÒ ¤ÉºÉäºÉ 24 iÉÉºÉ EòɪÉÇ®úiÉ +ºÉiÉÉiÉ. ®äú±´Éä ºlÉÉxÉEòÉ´É®ú SÉÉèEò¶ÉÒ EòIÉ iÉ®ú 150 ¯û{ɪÉÉ{ÉÉƺÉÖxÉ 1500 ¯û{ɪÉÉÆ{ɪÉÈiÉ ¯û¨É ={ɱɤvÉ +ɽäþiÉ. ¦ÉCiÉ VÉä´½þÉ {ÉÉ®úɪÉhÉɱÉÉ ¤ÉºÉiÉÉiÉ iÉä´½þÉ iªÉÉ VÉÉMÉä´É®ú ®úÉäMÉ|ÉÊiɤÉÆvÉEò +Éè¹ÉvÉÉSÉÒ ¡ò´ÉÉ®úhÉÒ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä. iÉ®ú ºÉEòɳýÒ 5 ´ÉÉVÉiÉÉSªÉÉ nù®ú¨ªÉÉxÉ xÉä¨ÉÖxÉ Ênù±Éä±ÉÉ ºÉä´ÉEò ´ÉMÉÇ +É{É+É{ɱªÉÉ VɤÉɤÉnùÉ®úÒxÉÖºÉÉ®ú ºÉÆ{ÉÖhÉÇ {ÉÊ®úºÉ®ú º´ÉSUô Eò®úiÉÉä.ªÉälÉÒ±É Eò¨ÉÇSÉÉ­ªÉÉÆxÉÉ EòiÉÇ´ªÉiÉi{É®úiÉäSÉä +ÉÊhÉ Ê¶ÉºiÉÒSÉÒ ºÉ´ÉªÉ ±ÉÉMɱÉÒ +ɽäþ. SÉÉÆMɱÉä Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ PÉb÷Ê´ÉhªÉÉSÉÉ +Énù¶ÉǽþÒ ½þªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉxÉä ºÉ¨ÉÉVÉɺɨÉÉä®ú ¨ÉÉÆb÷±ÉÉ +ɽäþ. ºÉä´ÉÉvÉÉ­ªÉÉÆxÉÉ iÉƤÉÉJÉÖ ºÉä´ÉxÉ Eò®úhªÉÉºÉ |ÉÊiɤÉÆvÉ ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ ¶ÉÂÖvnù +ÉÊhÉ {ÉÊ´ÉjÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉÉiÉÖxÉ +É{ÉÉä+É{ÉSÉ ½þÉäiÉÉä. +ɺÉ{ÉɺÉSªÉÉ 70 MÉÉ´ÉÉÆSÉä 2000 ºÉä´ÉÉvÉÉ®úÒ 24 iÉɺÉÉiÉ 5 iÉä 300 ÎC´É]Æõ±ÉSªÉÉ {ÉÉä³ýªÉÉ 3 iÉä 30 ÎC´É]õ±ÉÆSÉä ±ÉÉbÖ÷ ¤ÉxÉÊ´ÉiÉÉiÉ. ºÉä´ÉÉvÉÉ­ªÉÉÆxÉÉ +ÉÌlÉEò ¨ÉÉä¤Énù±ÉÉ näùhªÉÉBä´ÉVÉÒ ºÉä´ÉÉvÉÉ­ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÖ³ý |ɶxÉÉÆSÉÒ =Eò±É ºÉƺlÉÉxÉ Eò®úiÉä. xÉèºÉÇÊMÉEò +É{ÉkÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉɨÉvªÉä ºÉ½þEòɪÉÇ, Ê{ÉhªÉÉSªÉÉ {ÉÉhªÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ Ênù±ÉÒ VÉÉiÉä. EÞò¹]õ®úÉäMªÉÉÆxÉÉ +lÉǺɽþɪªÉ, ºÉ´ÉÇ ®úɹ]ÅõÒªÉ EòɪÉÇGò¨ÉɨÉvªÉä ºÉ½þ¦ÉÉMÉ +ºÉiÉÉä. ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ |ɶÉɺÉxÉ ¶Éè±ÉÒ:- Ê´ÉEòÉºÉ |ɶÉɺÉxÉ ¨½þhÉVÉä. ºÉɨÉÉÊVÉEò =qùÒ¹]õ {ÉÖiÉÔºÉÉ`öÒ EòɪÉÇ Eò®úhÉÉ®úÒ ªÉÆjÉhÉÉ ½þÉäªÉ. Ê´ÉEòÉºÉ ¨½þhÉVÉä ºÉ¨ÉÉVÉ +ÉÊhÉ iªÉÉ IÉäjÉÉiÉ ={ɱɤvÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ xÉèºÉÇÊMÉEò ºÉÉvÉxÉÉÆSÉÉ +ɴɶªÉEòiÉäSªÉÉ º´É¯û{ÉÉiÉ Eò¯ûxÉ PÉäiɱɱÉÉ ={ɪÉÉäMÉ ½þÉäªÉ. ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉɺÉÉ`öÒ Eò¨ÉÇSÉÉ­ªÉɨÉvªÉä ʶɺiÉ +ºÉhÉä ¨É½þi´ÉÉSÉä +ɽäþ. iªÉÉʶɴÉÉªÉ EòɪÉÉDZÉÉ ´ÉäMÉ ´É ºÉÖºÉÖjÉiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ. ½þÉiÉÉJÉɱÉSªÉÉ +ÊvÉEòÉ­ªÉÉÆxÉÉ EòɪÉǺ´ÉiÉÆjÉ Ênù±Éä {ÉÉʽþVÉä iɺÉäSÉ EòɨÉÉSÉä VÉä {ÉÊ®úhÉÉ¨É |ÉÉ{iÉ Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ VªÉÉ EòɪÉÉÇSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò±ÉÒ +ºÉiÉä. iªÉÉ {ÉÊ®úhÉɨÉɤÉɤÉiÉ iªÉɱÉÉ VɤÉɤÉnùÉ®ú vÉ®ú±Éä {ÉÉʽþVÉä. ªÉÉ º´É¯û{ÉÉSÉÒ =iEÞò¹]õ |ɶÉɺÉxÉ {ÉvnùiÉÒ ªÉälÉä +Éfø³ÖýxÉ ªÉäiÉä. ºÉÞVÉxÉʶɱÉiÉäSÉÒ |ÉÊiɦÉÉ vªÉäªÉ ÊxÉι`öiÉ +ºÉiÉä. iÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉSªÉÉ Ê½þiÉɺÉÉ`öÒ {ÉÖ´ÉÇÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ vªÉäªÉ ËEò´ÉÉ =qùÒ¹]õÉÆSªÉÉ {ÉÖiÉÔºÉÉ`öÒ EòɪÉÇ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉä. iÉÒ ´ªÉCiÉÒ +É{ɱªÉÉ |ÉÊiɦÉäSÉÉ ¶Éè±ÉÒ{ÉÖhÉÇ ´ÉÉ{É®ú Eò®úiÉä. {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉɺÉÉ`öÒ ZÉ]õhÉÉ­ªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉɤÉɤÉiÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä VÉÉiÉä EòÒ, iªÉÉÆSÉÒ vªÉäªÉ =SSÉ nùVÉÉÇSÉÂÒ +ºÉÉ´ÉÒ. ºÉƺlÉÉxÉSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ½äþ ºÉiÉiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉʦɨÉÖJÉ +ÉÊhÉ Ê´ÉEòɺÉÉi¨ÉEò ={ÉGò¨ÉɨÉvªÉä ºÉ¨É{ÉÇhÉ´ÉÞkÉÒxÉä EòɪÉǨÉMxÉ +ºÉiÉÉiÉ. ´ªÉCiÉÒ +É{ɱªÉÉ Ê½þiÉɶÉÒ ºÉƤÉvÉÒiÉ EòɪÉÉÇSÉÒ ¶ÉɺÉxÉÉ{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò EòɳýVÉÒ PÉäiÉÉiÉ ½äþ +Éä³ýJÉÖxÉ ªÉÉäMªÉ ´ªÉCiÉÒ´É®ú ªÉÉäMªÉ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ºÉƺlÉÉxÉxÉä ºÉÉä{ÉɴɱÉÒ +ɽäþ. Ê´ÉEåòpùÒiÉ ={ÉGò¨ÉʶɱÉiÉÉ +ÊvÉEò ¨É½þi´ÉÉSÉÒ +ºÉiÉä. iÉÒ +ÉÌlÉEò Ê´ÉEòɺÉÉiÉ ¨É½þkÉ¨É ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ºÉɨÉÉÊ´ÉiÉä. ÊxÉEòÉä{É Ê´ÉEòÉºÉ |ÉÊGòªÉÉ ªÉÉiÉÖxÉ PÉb÷iÉä. EòɳýÉSªÉÉ MÉ®úVÉäxÉÖºÉÉ®ú xÉ´ÉÒ +É´½þÉxÉä κ´ÉEòÉ®úhÉÉ®úÒ ´É xÉ´ÉÒxÉ iÉÆjÉYÉÉxÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò®úhÉÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ Ê]õEòiÉä. ½þªÉÉSÉÉ |ÉiªÉªÉ ¨ÉÆnùÒ®úÉiÉ ªÉäiÉÉä. ºÉÆMÉhÉEòÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Ê`öEòÊ`öEòÉhÉÒ ½þÉäiÉ +ɽäþ. ªÉälÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉSÉÒ ºÉÞVÉxÉʶɱÉiÉÉ ÊnùºÉiÉä ªÉÉ |ɶÉɺÉxÉ ¶Éè±ÉÒ¨ÉÖ³äý ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ =kÉ®úÉäkÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉ VÉÉ<DZÉ. +ÉxÉÆnù ºÉÉMÉ®ú :- Ê´ÉYÉÉxÉ vɨÉÉÇÊ´ÉxÉÉ {ÉÂÆMÉÖ +ºÉÖxÉ , vɨÉÇ Ê´ÉYÉÉxÉÉÊ´ÉxÉÉ +ÆävÉ +ºÉiÉÉä. ªÉÉ +É<Çxº]õÉ<ÇxÉSªÉÉ +ɶɪÉÉSÉÒ ºÉiªÉiÉÉ iɺÉäSÉ º´ÉɨÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnùÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ PÉb÷Ê´ÉhÉÉ­ªÉÉ ´É SÉÉÊ®újªÉ MÉ`öhÉ Eò®úhÉÉ­ªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ|ÉhÉɱÉÒSÉÒ MÉÖhÉOÉɽþªÉiÉÉ ºÉÉvªÉ ´½þÉ´ÉÒ. ªÉÉ =qäù¶ÉÉxÉä ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉƺlÉÉxÉ´nùÉ®úÉ +ÉxÉÆnùºÉÉMÉ®ú |ÉEò±{ÉÉSÉÒ Eò±{ÉxÉÉ ºÉÉEòÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ.vɨÉÇ Ê´ÉYÉÉxÉÉSÉÒ ªÉlÉɪÉÉäMªÉ ºÉÉÆMÉb÷, xÉèÊiÉEò¨ÉÖ±ªÉ VÉÉä{ÉɺÉhªÉÉºÉ +xÉÖEÖò±ÉiÉÉ, ºÉƺEÞòiÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÒªÉ |ÉÉSÉÒxÉ ´É SÉÉʱɮúÒiÉÒSÉÉ ºÉÖ´ÉhÉǨÉvªÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉäSªÉÉ ÊxɨÉÔiÉÒiÉÖxÉ ´ªÉÉ{ÉEò =qäù¶É{ÉÖiÉÔSÉÒ {É®úÉEòɹ]õÉ +ÉxÉÆnùºÉÉMÉ®ú |ÉEò±{ÉɨÉvÉÖxÉ ZÉɱÉÒ +ɽäþ. +ÉäºÉÉb÷ VɨÉÒxÉÒiÉÒ±É 6000 ´ÉÞIÉÉÆSÉÒ ±ÉÉMÉ´Éb÷ 40 BEò®úÉSªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ VɱɺÉÆOɽþ, |É´Éä¶É´nùÉ®úɺɨÉÉä®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É ºÉÆiÉÉSªÉÉ |ÉÊiɨÉÉ, vªÉÉxÉEåòpù, MÉÉä¨ÉÖJÉvÉÉ®úÉ, ¨ÉiºÉEòxªÉÉ, JÉÖ±ÉÉ®ÆúMɨÉÆSÉ, ZÉÖ±ÉiÉÉ {ÉÖ±É, ´nùÉ®úEòÉ ¤Éä]õ, ¨ÉiºÉɱɪÉ, ¤ÉɱÉÉätÉxÉ, ÊGòb÷É ºÉÆEÖò±É, ±ÉÉä½þ¨ÉÉMÉÇ, xÉÉèEòÉʴɽþÉ®ú, ¦ÉÉäVÉxÉ, SɽþÉ{ÉÉxÉ, +±{ÉÉä½þÉ®ú ºÉÉäªÉÒ ={ɱɤvÉ +ɽäþiÉ. +ÉxÉÆnùºÉÉMÉ®ú ¨ÉvÉÖxÉ ¤Éɽäþ®ú {Éb÷hÉÉ®úÒ ´ªÉCiÉÒ ºÉÆEò±{É PÉä´ÉÖxÉ ¤Éɽäþ®ú {Éb÷iÉä. à ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É +ÉÊhÉ ¦ÉÉ®úiÉɤÉɽäþ®úÒ±É ¨ÉÆnùÒ®ú, ¨ÉVÉÒnù, SÉSÉÇ, ÊMÉ®úVÉÉPÉ®ú +ÉÊhÉ ºÉ´ÉÇSÉ vÉĘ́ÉEò ºÉƺlÉÉxÉä, ºÉÆiÉÉSÉÒ ¨É`ö ¨ÉÆnùÒ®äú, ªÉÉÆSªÉÉ |ɨÉÖJÉÉÆxÉÒ /EòiªÉÉÈxÉÒ /ºÉä´ÉÉvÉÉ­ªÉÉÆxÉÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉƺlÉÉxɨÉvªÉä ªÉÉ´Éä. ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ, {ÉÊ®úκlÉiÉÒ ½þªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉSÉÒ EòÉ¨É Eò®úhªÉÉSÉÒ {ÉvnùiÉÒ ºÉÖI¨É{ÉhÉä +´É±ÉÉäEòxÉ Eò®úÉ´ÉÒ. nù´ÉˤÉnÖù Ê]õ{ÉEòÉMÉnùÉxÉä Ê]õ{ÉÖxÉ PªÉÉ´ÉÉ , +¶ÉÒ Ê]õ{ÉÉ´ÉÒ +ÉÊhÉ +É{É+É{ɱªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ / +ÊvÉEòÉ®ú IÉäjÉÉiÉ Eò¯ûxÉ +ƨɱÉÉiÉ +ÉhÉÉ´ÉÒ ¨½þhÉVÉä ºÉ¨ÉÉVÉ +ÉÊhÉ ¶ÉɺÉxÉÉSÉÉ ±ÉÉäEòEò±ªÉÉhÉÉSÉÉ =qäù¶É ºÉÉvªÉ ½þÉä<DZÉ. näù¶ÉÉ{ÉÖføÒ±É +xÉäEò ºÉ¨ÉºªÉÉÆ´É®ú ÊxɪÉÆjÉhÉ ªÉä´ÉÚ ¶ÉEäò±É. Ê´ÉEòÉºÉ |ÉÊGòªÉɱÉÉ SÉɱÉxÉÉ Ê¨É³äý±É. MÉÖx½äþMÉÉ®úÒ Eò¨ÉÒ ½þÉä<DZÉ.EÖò{ÉÉä¹ÉhÉ ]õ³äý±É, {ɪÉÉÇ´É®úhÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ½þÉä<DZÉ. |ÉÉ. Ê{É.]õÒ.{ÉÉÆbä÷ -ºÉ¨ÉlÉÇ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉ,˽þMÉÉä±ÉÒ-9689250410 Ên.11 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ2015 2

×