Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3 6 ma godavari

226 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

3 6 ma godavari

  1. 1. {É.{ÉÖ. MÉÖ¯û´ÉªÉÇ MÉÉänùÉ´É®úÒ ¨ÉÉiÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É xÉMÉ®úÒiÉ MÉÉänùÉ´É®úÒ ¨ÉÉiÉÉ VɪÉÆiÉÒ ¶ÉiÉɤnùÒ ¨É½þÉiºÉ´É +É®Æú¦É ä Ênù. 20 Êb÷ºÉå¤É®ú {ÉɺÉÖxÉ =iºÉ´ÉÉºÉ |ÉÉ®Æú¦É, ¦ÉÉ®úiɦɮúÉiÉÖxÉ ¦ÉÉÊ´ÉEò nùÉJɱÉ, =iºÉ´ÉÉEò®úÒiÉÉ MÉÉänùÉ<Ç Ê¶ÉIÉhÉ |ɺÉÉ®úEò ¨ÉÆb÷³ýÉSÉÉ {ÉÖføÉEòÉ®ú {É.{ÉÖ. MÉÉänùÉ´É®úÒ ¨ÉÉiÉäSªÉÉ VɪÉÆiÉÒ ¶ÉiÉɤnùÒ ¨É½þÉiºÉ´ÉɺÉÉ`öÒ ä näù¶É¦É®úÉiÉÖxÉ ¦ÉÉÊ´ÉEò nùÉJÉ±É ZÉɱÉä +ºÉÖxÉ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆSÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉƺlÉäSÉä +vªÉIÉ Ênù±ÉÒ{ɦÉÉ>ð näù¶É¨ÉÖJÉ ªÉÉÆxÉÒ SÉÉäJÉ{ÉhÉä Eäò±ÉÒ +ɽäþ. ªÉälÉÒ±É {É.{ÉÚ.MÉÉä nùÉ´É®úÒ ¨ÉÉiÉäSªÉÉ ¨ÉÆnùÒ®úɨÉvªÉä VɪÉÆ iÉÒ ¶ÉiÉɤnùÒ ¨É½þÉäiºÉ´ÉÉSÉÉ |ÉÉ®Æú¦É 20 Êb÷ºÉä¤ÉÆ®ú{ÉɺÉÖxÉ ZÉɱÉÉ +ɽäþ. iªÉÉÊxÉʨÉiªÉ ªÉälÉÒ±É º´É. =kɨɮúÉ´É näù¶É¨ÉÖJÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉVɴɳýÒ±É ¨ÉÆnùÒ®úɨÉvªÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. ¸ÉÒ MÉ.¨É.ºÉÆ º lÉÉxÉSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEòÒªÉ Ê´É·ÉºiÉ Eò¨ÉǪÉÉäMÉÒ Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú¦ÉÉ>ð {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆSªÉÉ ¶É֦ɽþºiÉä Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. ªÉÉ |ɺÉÆ MÉÒ ºÉÉEÖò®úÒ ¨É`ö ªÉälÉÖx É =iºÉ´ÉɺÉÉ`öÒ ={ÉκlÉiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ¨Éɽäþ·É®úÒiÉÉ<Ç, ˺ÉvÉÖiÉÉ<Ç,|ɦÉÉiÉÉ<Ç, ¨ÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú ÉvªÉIÉ ¶É®ú nùº Éä ` ö +OÉ´ÉɱÉ, xÉMÉ®úºÉä´ÉEò ÊEò®úhɤÉÉ{{ÉÖ näù¶É¨ÉÖJÉ, MÉÉänùÉ<Ç Ê¶ÉIÉhÉ ºÉƺlÉäSÉä +vªÉIÉ Ênù±ÉÒ{ɦÉÉ>ð näù¶É¨ÉÖJÉ ªÉÉÆSÉÒ |ɨÉÖJÉ ={ÉκlÉiÉÒ ½þÉiÉÒ. ªÉÉ|ɺÉÆMÉÒ ä ¨Éɽäþ·É®úÒiÉÉ<Ç ªÉÉÆxÉÒ ={ÉκlÉiÉ ¦ÉCiÉMÉhÉ ¨Éʽþ±ÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉiÉäSªÉÉ ÊVÉ´ÉxÉ SÉÉÊ®újÉɤÉqù±É ʴɺiÉÞ iÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ Ênù±ÉÒ. ºÉÆSÉɱÉxÉ ´É +ɦÉÉ®ú |Énù¶ÉÇxÉ |ÉÉ. |ɶÉÉÆiÉ Eò®úɳäý ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä ªÉÉ´Éä³ýÒ ÊEò®úhɤÉÉ{{ÉÖ näù¶É¨ÉÖJÉ ªÉÉÆSªÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ ºÉnùºªÉ ¨Éʽþ±ÉÉ ¦ÉÊMÉxÉÒ º´É. =kɨɮúÉ´É näù¶É¨ÉÖJÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉɨÉvÉÒ±É ºÉ´ÉÇ |ÉÉvªÉÉ{ÉEò, |ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ ´É Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä. ¨ÉÉiÉäSªÉÉ VɪÉÆiÉÒ ¨É½þÉäiºÉ´ÉɺÉÉÊxÉʨÉiªÉ näù¶É¨ÉÖJÉ {ÉÊ®ú ´ÉÉ®úÉiÉ¡æò MÉÉänùÉ´É®ú Ò ¨ÉÉiÉÉ ¨ÉÆnùÒ®úɨÉvªÉä ºÉɨÉÖʽþEò {ÉÉ®úɪÉhÉɺɽþ Ê´ÉÊ´ÉvÉ vÉĘ́ÉEò EòɪÉÇGò¨É +ɪÉÉäÊVÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. ¨É½þÉ®úɹ]ÅõɱÉÉ {ÉÖ´ÉÔ {ÉɺÉÖxÉSÉ ºÉÆiÉÉSÉä +vªÉÉÎi¨ÉEò +±ÉÉèÊEòEò ´ÉɺiÉ´ªÉ ±ÉɦɱÉä +ɽäþ. ºÉÆiÉ xÉMÉ®úÒSÉÉ xÉɴɱÉÉèÊEòEò {ÉɽþiÉÉ ºÉÆiÉxÉMÉ®úÒ ½þÒ ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÆÉSªÉÉ SÉ®úhÉÉxÉä {ÉÉ´ÉxÉ ¦ÉÖ¨ÉÒ +ÉVÉ ºÉÆ{ÉÖhÉÇ VÉMÉÉiÉ VÉMÉÊ´ÉJªÉÉiÉ +ɽäþ. ºÉÆiÉÉSÉÉ ¨Éʽþ¨ÉÉ ½þÉ xÉä½þ¨ÉÒSÉ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆSªÉÉ ¡ò±É¸ÉÞiÉÒºÉÉ`öÒ ´É VÉxÉEò±ªÉÉhÉɺÉÉ`öÒ ®úÉʽþ±ªÉÉSÉä +xÉäEò nùÉJɱÉä +xÉäEòÉÆxÉÒ +xÉ֦ɴɱÉä +ɽäþiÉ. iªÉÉ{ÉèEòÒ BEò {É.{ÉÖÞ MÉÉänùÉ´É®úÒ ¨ÉÉiÉÉ. MÉÉänùÉ´É®úÒ ¨ÉÉiÉäSÉÉ VÉx¨É EòxªÉÉÆSªÉÉ ½þºiÉä ªÉYÉ,½þ´ÉxÉ, {ÉÖVÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ ½þÉiÉÉ. ªÉäiªÉÉ ä ½þÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®úÉiÉSÉ 24 Êb÷ºÉå¤É®ú 10 ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÖxÉ º´É.¸ÉÒ¨ÉiÉÒ 1914 ®úÉäVÉÒ ZÉɱÉÉ. º´ÉÉiÉÆjªÉ{ÉÖ´ÉÇ ®äú´ÉiÉÒiÉÉ<Ç EòÉä®úMÉÉÆ´ÉEò®ú ªÉÉ EòɳýÉiÉ <ÆOÉVÉÉÆSªÉÉ EòÉ®úEòÒnùÔiɽþÒ VÉx¨ÉºlɳýÉ´É®ú =iºÉ´É ºÉÉVÉ®úÉ ´Éb÷Ò±É ®äú±´Éä¨ÉvªÉä xÉÉäEò®úÒ±ÉÉ ½þÉiÉä. ä Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ 50 iÉä 60 iªÉɺɨɪÉÒ 1910 ºÉɱÉÒ ¦ÉÉÊ´ÉEò ¦ÉCiÉ PÉä´ÉÚxÉ +É´ÉÇVÉÖxÉ ¨ÉÉiÉÉVÉÓSªÉÉ ´Éb÷Ò ±ÉÆ É xÉÉ ¸ÉÒ ªÉäiÉ +ºÉiÉ. +ÉÊhÉ =iºÉ´É MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÒ ½þÉäiÉä EòÒ, ºÉÉVÉ®úÉ Eò®úiÉ +ºÉiÉ. ½äþ 22 ¨ÉÒ iÉÖZªÉÉ PÉ®úÒ VÉx¨É PÉäiÉÉä ´É ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÖxÉ ªÉäiÉ +ºÉiÉ 2011 iªÉÉxÉÆiÉ®ú Ênù. 21Êb÷ºÉå¤É®ú 1914 ±ÉÉ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ®äú´ÉiÉÒiÉÉ<ÈSÉä ÊxÉvÉxÉ ±ÉÉ ¨ÉÉiÉÉä¸ÉÓSÉÉ VÉx¨É ZÉɱÉÉ. ZÉɱÉä iªÉÉÆSªÉÉ {ɶSÉÉiÉ iªÉÉÆSÉä VÉx¨ÉºÉ¨ÉªÉÒ |ɺÉÖiÉÒ ½þªÉÉ PÉ®úÒSÉ ÊSÉ®ÆúVÉÒ´É ®úË´Épù ¨½þÉb÷MÉÖiÉ ½äþ ½þ É ä i É +ºÉ±ªÉɨÉÖ ³ äý nù É <Ç ± ÉÉ {ÉÉ®ú {Éb÷iÉÉiÉ. +JÉÆb÷ ¥É¨½þSÉÉ®úÒi´É ºÉ½þ{ ÉÊ®ú ´ÉÉ®ú ´É ¦ÉÉÊ´ÉEò ¤ÉÉä±ÉÊ´ÉhªÉÉEò®úÒiÉÉ ´Éb÷Ò±É ´É ¤ÉɳýMÉÖxÉ +ÉVɽþÒ VÉxÉEò±ªÉÉhÉÉlÉÇ ¦ÉCiÉÆɺÉÉä¤ÉiÉ ¨ÉÉiÉåSÉÉ VÉx¨ÉÊnùxÉ +ÉVÉÉä¤ÉÉ ®äú±´Éä GòÉ˺ÉMÉ Eò¯ûxÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ vÉĘ́ÉEò Ê´ÉvÉÒ {ÉÉ®ú {Éb÷iÉ ºÉÉVÉ®úÉ Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ ªÉäiÉ nùÉ<DZÉÉ +ÉhÉhªÉÉºÉ MÉä±Éä nùÉ<Ç ´ÉÞvnù +ºÉiÉÉiÉ. ªÉÉÆ ºÉÆ ºlÉÉxÉSªÉÉ +ɽäþiÉ. MÉÖ¯û ={ÉɺÉxÉÒ¤ÉɤÉÉ ½þÉäiÉÒ +ÉÊhÉ ®äú±´Éä +Éä±ÉÆÉb÷iÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ nù®ú´É¹ÉÔ|ɨÉÉhÉ ºÉÉiÉ ¨ÉÉiÉÉ MÉÖ¯û MÉÉänùÉ´É®úÒ ªÉÉÆSªÉÉ iÉÒ ®äú±´Éä JÉɱÉÒ +ɱÉÒ {É®ÆúiÉÖ ÊiɱÉÉ ªÉYÉ ½þÉäiÉ +ºÉiÉÉiÉ iªÉɨÉvªÉä +vªÉÉÎi¨ÉEò +±ÉÉè Ê EòEò EÖò`ö±ÉÒ½þÒ <ÇVÉÉ ZÉɱÉÒ xÉɽþÒ ´É MÉÖ¯û{ÉÉèÌhɨÉä±ÉÉ ½þÉähÉÉ®ú ªÉYÉ ½þÉ ¶ÉCiÉÒSÉÉ ºÉ½þ ´ ÉÉºÉ ´É ®äú±´Éä +ÆMÉɴɯûxÉ VÉÉiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ºÉ´ÉÉÇiÉ ¨ÉÉä`öÉ ªÉYÉ +ºÉiÉÉä. ¡ò±É¸ÉÖiÉÒ¨ÉÖ³äý ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É ÊiɱÉÉ MÉÉnù Ò´É®ú ZÉÉä {ɱªÉÉSÉÒ { É . { É Ö . = { É É º É x É Ò Ê´ÉÊ´ÉvÉ ®ú É VªÉɺɽþ +xÉÖ¦ÉÖiÉÒ Ê¨É³ýɱÉÒ. |ɺÉÖiÉÒSªÉÉ ¤ÉɤÉÉxÉÆ i É®ú ¨É`ö É SÉä {É®únäù¶ÉÉiÉÒ±É ¦ÉÉÊ´ÉEò ºÉÖvnùÉ ´Éä ³ýÒ +ºÉ±Éä± Éä ºÉÉvÉÉ®úhÉ ½äþ =kÉ®úÉÊvÉEòÉ®úÒi´É {É.{ÉÖ. MÉÉänùÉ´É®úÒ ¨ÉÉiÉåSªÉÉ nù¶ÉÇxÉɺÉÉ`öÒ ªÉälÉÒ±É ®úÉjÉҺɨɪÉÒ ZÉCEò |ÉEòɶÉÉxÉä ¨ÉÉiÉÉ ªÉÉÆ S ªÉÉEòbä ÷ +ɱÉä VÉx¨ÉºlɳýÉ´É®ú +ɱÉä±Éä +ɽäþiÉ. Zɳýɳý±ªÉÉSÉä nùÉJɱÉä {ÉÖ´ÉÇVÉÆÉxÉÒ iÉä ´ ½þ É {ÉɺÉÖ x É ¨ÉÉiÉÉÆ V ÉÒxÉÒ +ÉVÉ ÎºlÉiÉÒ±ÉÉ ¨ÉÉiÉäSªÉÉ Ênù±Éä +ɽäþiÉ. ´ÉèEÖÆò`övÉɨÉÉSÉä ¨É½þi¨É EòÉªÉ¨É VÉx¨É ¶ÉiÉɤnùÒ ¨ÉÉiÉÉ VÉx¨É ZÉɱªÉÉxÉÆiÉ®ú `äö´É±Éä +ɽäþ. +ÉVÉκlÉiÉÒ±ÉÉ ½þÒ ºÉÉä½þ³ýªÉÉEò®úÒiÉÉ ¦ÉÉ®úiɦɮúÉiÉÖxÉ EòɽþÒ Ênù´ÉºÉÉÆxÉÒ ´Éb÷Ò±ÉÉÆSÉÒ ¤Énù±ÉÒ 33 ¥É¨½þSÉÉ®úÒ EòxªÉÉ ªÉÉ +ɸɨÉÉiÉ ¦ÉÉÊ´ÉEò nùÉJÉ±É ZÉɱÉä±Éä xÉÉʶÉEò (¨ÉxɨÉÉb÷) ªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ ÊnùIÉÉ PÉäiɱÉÒ +ɽäþ.{É.{ÉÖ.MÉÉänùÉ´É®úÒ +ɽä þ i É. ¨ÉÉiÉÆ É VÉÓSªÉÉ ZÉɱÉÒ iªÉɪÉÉäMÉÉxÉä ʶÉb÷ÒSªÉÉ ¨ÉÉiÉÉÆxÉÒ 1990 ºÉɱÉÒ näù½þiªÉÉMÉ VÉx¨Éºlɳý É SÉÒ ¤ÉÉÆ v ÉhÉÒ nù¶ ÉÇ x ÉɤɮúÉ ä ¤É®ú ´Éb÷Ò ±É ¨ÉÉiÉÉ Eä ò ±ÉÉ. ¨ÉÉiÉÉVÉÆ Ò SÉÉ Ênù ´ ªÉ ZÉɱªÉÉxÉÆ i É®ú ºÉnù ® ú MÉÉänùÉ´É®úÒ ªÉÉÆxÉÉ PÉä´ÉÚxÉ ºÉÉEÖò®úÒ ªÉälÉä |ÉEòÉ¶É¨ÉªÉ ´ÉɺiÉ´ªÉ ½äþ +ÉVɽþÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÉEÖ ò ®úÒ +ºÉ±Éä ±ªÉÉ º¨É¶ÉÉxɦÉÖ ¨ÉÒiÉÒ±É VÉx¨ÉºlɳýÉSÉÒ VÉÉMÉÞiÉiÉÉ EòÉªÉ¨É ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä +ɨÉSªÉÉ ={ÉɺÉxÉÒ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ nù¶ÉÇxÉɱÉÉ PÉä´ÉÚxÉ +ɽäþ.¨ÉÉiÉÉÆSÉÒ näù½þiªÉÉMÉÉxÉÆiÉ®ú ºÉxÉ ¨ÉÉiÉÉä¸ÉÒ. º´É. ʱɱÉÉiÉÉ<Ç MÉä±Éä. ´ÉªÉ ´É¹ÉÇ 6 +ºÉiÉÉÆxÉÉSÉ ¨ÉÉiÉÉ 1990 ±ÉÉ ¶ÉäM ÉÉÆ´É xÉMÉ®úÒ iÉ +VÉɤɮúÉ´É näù¶É¨ÉÖJÉ ªÉÉÆSªÉÉ´É®ú ½þªÉÉ {É.{ÉÖ. ={ÉɺÉxÉÒ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ +ºÉ±Éä ± Éä ¨ÉÉiÉÉÆ V ÉÒSÉä ºÉÆ{ÉÖhÉÇ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆxÉÒ ¨ÉÉÆb÷Ò´É®ú VÉÉ´ÉÚxÉ ¤ÉºÉ±ªÉÉ ´Éb÷Ò±ÉÉÆxÉÒ VÉx¨ÉºlÉÉxÉÉSÉä ¤ÉÉÆ v ÉEòÉ¨É ´É ]Åõº]õÓxÉÒ ºÉäÉ{ÉʴɱÉÒ +É<Ç ¤É®úÉSÉ +ÉOɽþ Eäò±ÉÉ {É®ÆúiÉÖ PÉ®úÒ Eò®úhªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä ¦ÉCiÉ Ë¶É{ÉÒ xÉÆiÉ®ú ½þÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ¨ÉÒ {ÉÉ®ú VÉÉhªÉÉºÉ xÉEòÉ®ú Ênù±ÉÉ. +ÉÊhÉ EòÉEòÉ ½äþ ¶ÉäMÉÉƴɱÉÉ +ɱÉä. ´É {ÉÉb÷ÒiÉ +ɽäþ. iÉä´½þÉ{ÉɺÉÖxÉSÉ {É.{ÉÖ. ={ÉɺÉxÉÒ iªÉÉÆxÉÒ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉÉºÉ |ÉÉ®Æú¦É Eäò±ÉÉ. ¤ÉɤÉÉÆxÉÒ ¥É¨½þSÉÉ®úÒ EòxªÉÉ nùkÉEò ¶ÉäMÉÉÆ´ÉÉiÉ +{ÉÊ®úÊSÉiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ PÉähªÉÉºÉ |ÉÉ®Æú¦É Eäò±ÉÉ. ¶ÉäMÉÉÆ´É xÉMÉ®úÒiÉÒ±É ¨ÉÉiÉÉVÉÆÒSªÉÉ iÉnùxÉÆiÉ®ú EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ VÉx¨ÉºlɳýÉSÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É {ÉÖhÉÇ ={ÉɺÉxÉÒ¤ÉɤÉÉ ºÉÉEÖò®úÒ ¨É`öÉSÉÒ ZÉɱÉä. 1990 ±ÉÉ ´ÉɺiÉÖ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ZÉɱÉÒ. VÉxÉEò±ªÉÉhÉÉSªÉÉ ½þÒ ºÉƺlÉÉ ]Åõº]õÒ {É.{ÉÖ. näù´ÉÒiÉÉ<Ç Ênù±ÉÒ{ɦÉÉ>ð näù¶É¨ÉÖJÉ =qäù¶ÉÉxÉä ªÉÉ ¨É`öÉiÉ ¥É¨½þSÉÉ®úÒ ªÉÉÆSªÉÉ ½þºiÉä ºÉÖ ªÉǪÉÉMÉ ªÉYÉ
  2. 2. {ÉÆ.{ÉÖ. MÉÉänùÉ´É®úÒ ¨ÉÉiÉÉ MÉÖ¯û´ÉªÉÇ ={ÉɺÉxÉÒ ¤ÉɤÉÉ ´É ¨ÉÉiÉÉ MÉÉänùÉ´É®úÒ MÉÖ¯û ={ÉɺÉxÉÒ ¤ÉɤÉÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ VÉxÉEò±ªÉÉhÉÉlÉÇ +´ÉiÉ®ú±Éä - ¨ÉÉiÉÉ ¨Éɽäþ·É®úÒ näù´ÉÒ VÉx¨É : 24 Êb÷ºÉå¤É®ú 1914 VÉx¨ÉMÉÉÆ´É : ¶ÉäMÉÉÆ´É +É<ÇSÉä xÉÉÆ´É : ºÉÉè.®ú¨ÉɤÉÉ<Ç ´Éb÷Ò±ÉÉÆSÉä xÉÉÆ´É : ¸ÉÒ.´ÉɺÉÖnäù´É®úÉ´É PÉ®úÉhÉä : ½þÉiÉÒ´Éä±ÉEò®ú PÉ®úÉhÉä MÉÖ¯û : ={ÉɺÉxÉÒ ¤ÉɤÉÉ =¡Çò ¤ÉɤÉÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ Eò¨ÉǦÉÖ¨ÉÒ : ºÉÉEòÉä®úÒ (+½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú) MÉÖ¯ûMÉÉnùÒSÉÉ Îº´ÉEòÉ®ú : MÉÖ¯û{ÉÉèÌhɨÉÉ (1943) BEò¨ÉÖJÉÒ nùkÉ ¨ÉÖiÉÔSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ : VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 1943 ºÉ¨ÉÉvÉÒ : +ÉMɹ]õ 1990 xɨÉÉä MÉÉänùÉ´É®úÒ ¨ÉÉiÉÉ MÉÖ ¯ û´ÉªÉÇ ={ÉɺÉxÉÒ ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ +xÉ Ö ¦ ÉÖ i ÉÒSÉ ä VÉxÉEò±ªÉÉhÉÉSÉä ¦ÉÉÆb÷É®ú JÉ®úÉ ä J É ®úSÉ +lÉÉÆMÉ +ºÉä +ɽäþ. ={ÉɺÉxÉÒ¤ÉɤÉÉ ½äþ ʶÉb÷ԴɯûxÉ ºÉÉEòÉä®úÒ ªÉälÉä +ɱÉä. ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ SÉä½þ−ªÉÉ´É®úÒ±É iÉäVÉ {ÉɽþiÉÉ ½äþ ªÉÉäMÉÒ ´É ºÉi{ÉÖ¯û¹É +ɽäþiÉ ½äþ iÉälÉÒ±É ¶ÉÆEò®ú{ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆxÉÒ VÉÉhɱÉä ¤ÉɤÉÉ {É®úiÉÒSªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇ´É®ú ÊxÉPÉɱÉä ½þÉäiÉä. ´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú ¶ÉÆEò®ú {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆSªÉÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ±ÉÉ ¨ÉÉxÉ näù´ÉÚxÉ ºÉÉEòÉä®úÒ ªÉälÉÒ±É nùkÉ ¨ÉÆnùÒ®úÉiÉ ´ÉɺiÉ´ªÉÉºÉ ®úɽþÒ±É. iÉälÉäºÉÖvnùÉ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆSÉÉ VɨÉÉ´É ´ÉÉfÖø ±ÉÉMɱÉÉ. iªÉɨÉÖ³ýä ¤ÉɤÉÉ ½äþ º¨É¶ÉÉxɦÉÖ¨ÉÒiÉÒ±É {ÉÉhÉb÷ªÉÉSªÉÉ ZÉÉä{Éb÷Ò ´ÉɺiÉ´ªÉ Eò®úhªÉÉºÉ ºÉÖ®ú´ÉÉiÉ Eäò±ÉÒ. iÉ®úÒ½þÒ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆSÉÒ MÉnùÔ ´ÉÉfø i É ½ä þ É iÉÒ. iÉä ´ ½þ É iªÉÉ {ÉÉhÉb÷ªÉÉSªÉÉ ZÉÉä {Éb÷ÒiÉSÉ ¤ÉÉƤÉÉxÉÒ 13 ¨ÉʽþxÉä iÉ{ɶªÉÉ Eò¯ûxÉ EòÉähÉÉSÉÒ½þÒ ¦Éä]õ xÉ PÉäiÉÉ iÉ{ɶªÉɨÉÉMÉÉÇxÉä iªÉÉ º¨É¶ÉxÉÉiÉÒ±É ÊVÉ´ÉÉi¨ªÉÉÆSÉÉ =vnùÉ®ú Eä ò ±ÉÉ. iªÉÉ º¨É¶ÉÉxɦÉÖ¨ÉÒSÉä ´ÉèEÖÆò`övÉÉ¨É Eä ò ±Éä . +ÉVÉ ÎºlÉiÉÒ±ÉÉ ºÉÉEòÉä ®úÒ ¨É`öÉiÉ ¤ÉÉƤÉÉxÉÒ `ö®ú´ÉÖxÉ Ênù±É䱪ÉÉ ´ÉèÊnùEò, vÉĘ́ÉEò Ê´ÉvÉÒ {ÉÉ®ú {Éb÷iÉÉiÉ. ¨ÉÉiÉÉ MÉÉänùÉ´É®úÒ ½þªÉÉ ¤ÉɤÉÉ Ê¶É¹ªÉÉ ¤ÉɤÉÉÆ x ÉÒ Ênù I ÉÉ Ênù±ªÉÉxÉÆ i É®ú +JÉÆ b ÷ ¥É¨½þ S ÉÉ®ú Ò i´É ºÉÆ ¦ ÉÉ³Ö ý xÉ MÉÖ¯ûiÉi´ÉÉSÉä iÉÆiÉÉäiÉÆiÉ {ÉɱÉxÉ iªÉÉÆxÉÒ½þÒ +Ê´É®úiÉ {Éɳý±Éä. ªÉÉ ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹ÉÉÆSªÉÉ ´ÉɺiÉ´ªÉÉxÉä º¨É¶ÉÉxɦÉÖ¨ÉÒSÉä ´ÉèEòÖ `övÉɨÉÉiÉ ¯û{ÉÆÉiÉ®ú ZÉɱÉä +ɽäþ. ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ ÊnùIÉÉ |ÉhÉɱÉÒ|ɨÉÉhÉä ¨ÉÉiÉÉ MÉÉänùÉ´É®úÒ MÉÖ¯û MÉÉnùÒSÉÉ Îº´ÉEòÉ®ú Eò¯ûxÉ ¤ÉɤÉÉSÉä EòɪÉÇ ½ä þ +Ê´É®úiÉ ºÉÖ¯û `äö´É±Éä ½þÉäiÉä. +ɪÉɨÉÒ ±ÉÉäEò ¸ÉÒ ={ÉɺÉxÉÒ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ ={ÉɺÉxÉÉ Eò®úiÉÉiÉ. ¤ÉɤÉÉxÉÒ 1941 ºÉɱÉÒ ºÉ¨ÉÉvÉÒ PÉäiɱÉÒ +ɽäþ. +ÉVÉ ÎºlÉiÉÒ±ÉÉ VÉÉMÉÞ i É nä ù ´ÉºlÉÉxÉ +ºÉÉ xÉɴɱÉÉèÊEòEò +ɽäþ. ¤ÉɤÉÉÆ xÉÒ ÊxɹEòÉ¨É Eò¨ÉǪÉÉäMÉÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò±ÉÒ. +ÉÊhÉ +Ét Ê{É`ö MÉÉänùÉ´É®úÒ ¨ÉÉiÉÉÆxÉÉ |ÉnùÉxÉ Eäò±Éä. MÉÉänùÉ´É®úÒ ¨ÉÉiÉÉÆxÉÒ 33 EòxªÉÉÆxÉÉ ÊnùIÉÉ Ênù±ÉÒ +ɽäþ. ÊxɹEòÉ¨É Eò¨ÉǪÉÉäÉMÉÉSÉÉ |É´Éɽþ 12 ¨ÉʽþxÉ 24 iÉÉºÉ ºÉÉiÉiªÉ{ÉÖhÉÇ ºÉÖ¯û +ɽäþ. +ÉÊhÉ iÉÉä +ÉVɽþÒ EòxªÉÉÆSªÉÉ Eò¨ÉÉÇiÉÖxÉ +Ê´É®úiÉ ºÉÖ¯û +ɽäþ. ºÉÉEòÉä®úÒ ºÉƺlÉÉxÉSÉä vÉĘ́ÉEò ´É ªÉYÉ Ê´ÉvÉÒ ¨É½þÉx É iÉ {É º´ÉÒ ={ÉɺÉxÉÒ ¤ÉɤÉÉ ½äþ ºÉÉ<ǤÉÉƤÉÉSªÉÉ ={Énä¶ÉÉxÉäSÉ ù ʶÉb÷Ô ±ÉMÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ºÉÉEòÉä®úÒ ªÉälÉä +ɱÉä. ºÉÉ<ǤÉÉƤÉÉÆSªÉÉ ºÉÆEòä iÉɴɯûxÉ VÉxÉEò±ªÉÉhɺÉÉ`öÒSÉ, =vnù É ®ú É ºÉÉ`ö Ò ºÉÉEòÉä ® ú Ò SÉÒ º¨É¶ÉÉxɦÉÖ ¨ÉÒiÉ ´ÉɺiÉ´ªÉ Eäò±Éä . +ÉÊhÉ iÉ{ɺ´ÉÒ ¨ÉÉMÉÉÇxÉä iÉälÉÒ±É ÊVÉ´ÉÉi¨ªÉÉÆSÉÉ =vnùÉ®ú Eò®úhªÉÉSÉä ¨É½þi´É{ÉÖhÉÇ EòɪÉÇ Eò¯ûxÉ iÉälÉä +ÉVÉκlÉiÉÒ±ÉÉ ´ÉèEÖÆò`övÉÉ¨É Eäò±ÉÒ ½þÒ JÉ®úÉäJÉ®úSÉ ¦ÉÉÊ´ÉEÆòÉxÉÉ |ÉÊSÉiÉÒ EòÊ´É®úÉVÉ ´ªÉÉºÉ näùhÉÉ®äú VÉÉMÉÞiÉ näù´ÉºlÉÉxÉ +ɽäþ. ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ´É¹ÉǦɮúɨÉvªÉä ¨ÉÉä`öªÉÉ 7 ªÉYÉ ¥É¨½þÉSÉÉ®úÒ ÊnùIÉÉ vÉÉ®úhÉ EòxªÉäSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ {ÉÉ®ú {Éb÷iÉÉiÉ iªÉÉiÉ |ÉɨÉÖJªÉÉxÉä 1) SÉèjÉ ¨ÉʽþxªÉÉiÉ ®úɨɪÉÉMÉ ªÉYÉ ½þÉ 7 Ênù ´ ÉºÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒSÉÉ +ºÉiÉÉä. 2) +ɹÉÉfø ¨ÉʽþxªÉÉiÉ MÉÖ¯û ªÉÉMÉ ªÉYÉ ½þÉ 7 Ênù ´ ÉºÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒSÉÉ +ºÉiÉÉä. 3) ¸ÉÉ´ÉhÉ ¨ÉʽþxªÉÉiÉ Ê´É¹hÉÖ ªÉÉMÉ ªÉYÉ ½þÉ 5 Ênù´ÉºÉÉSÉÉ +ºÉiÉÉäÉ 4) ¦ÉÉpù{Énù ¨ÉʽþxªÉÉiÉ MÉhÉä¶É ªÉÉMÉ ªÉYÉ ½þÉ MÉhÉä¶É SÉiÉÖlÉÔ iÉä +xÉÆiÉ SÉiÉÖlÉÔ ªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ ºÉÆ{ÉzÉ ½þÉäiÉÉä. 5) +ÉÊ·ÉxÉ ¨ÉʽþxªÉÉiÉ SÉÆb÷ÒªÉÉMÉ ªÉYÉ ½þ É ºÉÆ { ÉzÉ ½þ Éäi ÉÉä . 6) {ÉÉè ¹ É ¨ÉʽþxªÉÉiÉ ºÉÖªÉÇ ªÉÉMÉ ªÉYÉ ºÉÆ{ÉzÉ ½þÉäiÉÉä ªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ 5 Ênù´ÉºÉÉSÉÉ +ºÉiÉÉä. 7 ) ¨ÉÉPÉ ¨Éʽþ x ªÉÉiÉ ¨É½þÉʶɴɮúÉjÉÒÊxÉʨÉiªÉ ¯ûpùªÉÉMÉ ªÉYÉ ºÉÆ{ÉzÉ ½þÉäiÉ +ºÉiÉÉä. iªÉÉSÉ |ɨÉÉhÉä MÉÖ¯û{ÉÉèÌhɨÉÉ, ®úIÉÉ ¤ÉÆvÉxÉ, ¦ÉÉ>ðʤÉVÉ, Ênù´ÉɳýÒ ºÉÆGòÉiÉÒ±ÉÉ ¨ÉÉä`öä =iºÉ´É ºÉÉVÉ®äú ½þÉiÉÉiÉ. ´ÉÉ®úÒ ä =iºÉ´É ºÉÉVÉ®úÉ ½þÉiÉÉä. xÉÉʶÉEò ä ªÉälÉÒ±É ¦ÉÉä®úMÉb÷ Eò{ÉÉ®ú ªÉälÉä ¤ÉɤÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÒ ±ÉÉ´ÉÒiÉ iÉlÉä ´ÉÉ®úÒ VÉÉiÉä +ÉVÉκlÉiÉÒ±ÉÉ +ºÉÆ J ªÉ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆxÉÒ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉSÉ ¤ÉɤÉÉSÉÒ ¨ÉÆnùÒ®äú ¤ÉÉÆvɱÉÒ +ɽäþiÉ. ½äþ {ÉjÉEò ¨ÉɱÉEò ¨ÉÖpùEò ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ê{ÉMÉƳäý ªÉÉÆxÉÒ |ÉÊiɦÉÉ +Éì¡òºÉä]õ Ë|É]õºÉÇ, JÉɨÉMÉÉÆ´É ªÉälÉä ¨ÉÖpùÒiÉ Eò¯ûxÉ ½þÊ®ú|ɺÉÉnù, ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÖxÉ |ÉEòÉʶÉiÉ Eäò±Éä +ɽäþ. ½þªÉÉ {ÉjÉEòÉiÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ±ÉäJÉÉƶÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉ½þ¨ÉiÉSÉ +ºÉä xÉɽþÒ. EòÉähÉiÉɽþÒ ´ÉÉnù ¶ÉäMÉÉÆ´É xªÉɪÉɱɪÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ RNI.No. MAHBIL05517/2008
  3. 3. UôÉªÉ - =nùªÉ =M±Éä É É ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉäl Éä M Éä± ªÉÉ 10 iÉä 12 ´É¹ÉÉÇ{Éɺ ÉÖx É ºÉÉi Éiª ÉÉx Éä ¶ÉäM ÉÉÆ´É ª äÉl Éä ¨ÉÉiÉäS ªÉÉ V Éx ¨É=i ºÉ´ÉÉEò®úÒiÉÉ ¨ ÆÉÖÉ<Ç ´É ¤ <i É® ú {ÉÊ®úº É®ú ÉÖxÉ +ɱÉä± Éä Éi ¦ ÉÉÊ´ÉEò MÉhÉ ºÉ½þ{ÉÊ®ú´ÉÉ®úɺɽþ ¦ ÉÉÊ´ÉEòÉÆSÉÒ +±ÉÉä]õ M ÉnùÔ : ¨ ɽþÉ®úɹ]Åõ, Ê´Énù¦ÉÇ, M ÉÚVÉ®úÉiÉ, ¨Év ªÉ|Énäù¶É ®úÉVɺlÉÉxÉ ´É ºÉÆ{Öh ÉÇ ¦ÉÉ®úi ɦɮúÉi ÉÖxÉ Ê´É¶Éä¹É É =i ºÉ´ÉÉEò®úÒiÉÉ ¦ ÉÉÊ´ÉEòÉÆS ÉÒ M ÉnùÔ ½þÉäiÉ +ºÉi Éä. ºÉÉEòÉä®úÒ |ɨ ÉÉhÉä ¶ÉäM ÉÉÆ´É ¶É½þ®úÉiÉ ´ÉÉfø ½þÉä´ÉÖ ±ÉÉMɱÉÒ. ʽþ¨¨ÉiÉ iÉÖ¨ÉSÉÒ ¨ÉnùiÉ +ɨÉSÉÒ ®úË´Épù ¨½þÉb ÷MÉÖi É ºÉ{Éix ÉÒEò +É<ÇÆSª ÉÉ ¦ÉCi ÉÒSÉÉ `äö´ÉÉ Eòɪɨ É `äö´ÉiÉ +ÉVÉ´É®ú½þÒ ºÉ½þ{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ´É ¦ÉCi É ¨ÉÆb ÷³ý Һɽþ =iºÉÉ´ÉÉºÉ nù® ú´É¹ÉÔ ={ÉκlÉiÉ +ºÉiÉÉi É ¤ÉɤÉÉ ={ÉɺÉxÉÒ ´É ¨ÉÉiÉÉ MÉÉänùÉ´É®úÒ ªÉÉÆSªÉÉ +xÉÖ¦ÉÖiÉÒ ®úË´Épù ¨½þÉb÷MÉÖiÉ : ¨ÉÉZÉÒ +É<ÇxÉä ¤ÉɤÉÉÆxÉÉ ¨½þ]õ±Éä EòÒ , <ÇSUôÉ +ºÉÖxɽþÒ ¨ÉÉZªÉÉ PÉ®úÉiÉ ¡òÉä]õÉä ±ÉÉ´ÉhªÉÉºÉ VÉÉMÉÉ xÉɽþÒ, iÉä´½þÉ ¤ÉɤÉÉ ½þºÉ±Éä ´É ¨½þhÉɱÉä ¡òÉä]õÉä iÉ®úÒ PÉä, +xÉ +É<ÇxÉä ¡òÉä]õÉä PÉäiɱÉÉ +´ÉPªÉÉ ºÉ½þÉ ¨É½þÒxªÉɨÉvªÉä +ɨ½þÒ SÉɳýÒiÉÒ±É UôÉ]õªÉɶªÉÉ PÉ®úÉiÉÒ±É ä ¤ÉÉä®úҴɱÉÒ¨ÉvªÉä }±Éì]õ¨ÉvªÉä ®úɽþ´ÉªÉÉºÉ MÉä±Éä iÉälÉä BEòÉ JÉÉä±ÉÒSÉä +ÉVÉκlÉiÉÒ±ÉÉ näù´ÉPÉ®úSÉ +ɽäþ. +ÉÊhÉ iªÉÉiÉ ¤ÉɤÉÉSÉÉ ¡òÉä]õÉä ºÉÖvnùÉ +ɽäþ. ¨ÉÉiÉÉ ¨Éɽäþ·É®úÒ : ¨ÉÒ ±É½þÉxÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ´Éb÷Ò±ÉÉÆxÉÉ ]õɪɡòÉ<Çb÷ ZÉɱÉÉ ½þÉäiÉÉ. +ÉÊhÉ ¤ÉɤÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉiÉÉ MÉÉänùÉ´É®úÒ ªÉÆÉSªÉÉEòbÖ÷xÉ ÊiÉlÉÇ +ÉhÉhªÉÉºÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. ¦É®ú nÖù{ÉÉ®úÒ nù¶ÉÇxÉÉSÉÒ ´Éä³ý xɺÉiÉÉÆxÉÉ ºÉÖvnùÉ ¨ÉÉiÉÉ MÉÉänùÉ´É®úÒ ½þªÉÉ ºÉ¦ÉɨÉÆb÷{ÉÉiÉ BEò]õªÉÉ =¦ªÉÉ ÊnùºÉ±ÉÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÒ ¤ÉÉä±ÉhªÉÉ+MÉÉänù®úSÉ ¨É±ÉÉ ÊiÉlÉÇ PÉä´ÉÚxÉ VÉÉ +ºÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä ¨ÉÒ ±ÉMÉäSÉ ÊiÉlÉÇ PÉä´ÉÚxÉ ¤ÉɤÉÉÆxÉÉ Ênù±Éä. +ÉÊhÉ ¤ÉɤÉÉ ºÉÆvªÉÉEòɳý {ɪÉÈiÉ ¤É®äú ZÉɱÉä ¤ÉɤÉÉÆxÉÉ ½äþ ºÉÉÆMÉiÉÉSÉ +ÉxÉÆnùɸÉÖ ´ÉɽÖþ ±ÉÉMɱÉä +ÉÊhÉ ¤ÉɤÉÉ ºÉ½þVÉ ¨½þhÉɱÉä <ÇSUôÉ {ÉÖiÉÔ Eò®úhÉÉ®úÒ ¨ÉÉiÉÉ ¨½þhÉVÉäSÉ MÉÉänùÉ<Ç MÉÖ¯û´ÉªÉÇ ¤ÉɤÉÉ ={ÉɺÉxÉÒ ºÉÉä¤ÉiÉ ¨ÉÉiÉÉ MÉÉänùÉ´É®úÒ VÉx¨É¶ÉiÉɤnùÒ ºÉÉä½þ³ýªÉɺɨɪÉÒ ¨ÉÉiÉÉ ¨Éɽäþ·É®úÒ ªÉÉÆSªÉÉ ½þºiÉä ʱÉJÉÒiÉ xÉɨÉɴɱÉÒ ¨ÉÉiÉÉ MÉÉänùÉ´É®úÒ VÉx¨ÉºlÉÉxÉ,¶ÉäMÉÉÆ´É ¨ÉÉiÉÉ ËºÉvÉÖiÉÉ<Ç : ¨É±ÉÉ ±É½þÉxÉ {ÉhÉÉ{ÉɺÉÖxÉ ¤ÉÉä±ÉiÉÉ ´É BäEòiÉÉ ªÉäiÉ xÉ´½þiÉä. ¨É±ÉÉ ±É½þÉxÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ¨É±ÉÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ZÉɱÉÉ ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÆÉSªÉÉ VÉÉMÉÒ ¨É±ÉÉ ¨ÉÉiÉÉ MÉÉänùÉ´É®úÒSÉä |ÉiªÉIÉ nù¶ÉÇxÉ PÉb÷±Éä +ÉÊhÉ ¨ÉÒ 1972 ±ÉÉ ÊnùIÉÉ PÉäiɱÉÒ +ɽäþ. iÉä´½þÉ{ÉɺÉÖxÉ ¨ÉÒ ¤ÉÉä±ÉÖ ´É BäEòÖ xÉ ¶ÉEòhÉÉ®úÒ ={ÉɺÉxÉÒ ¤ÉɤÉÉ, ¨ÉÉiÉÉ MÉÉänùÉ´É®úÒ ªÉÉÆSªÉÉ EÞò{ÉÉoù¹]õÒxÉä ¨É`öÉSªÉÉ ÊxÉiªÉEò¨ÉÇ, vÉĘ́ÉEò Ê´ÉvÉÒ ¨ÉvªÉä VÉxÉEò±ªÉÉhÉÉlÉÇ ´ÉÉ]õSÉÉ±É Eò®úÒiÉ +ɽäþ. ºÉÖÊ|ɪÉÉ ¶Éä]õªÉä - ¨ÉÒ b÷ÉÆäʤɴɱÉÒ ±ÉÉ ®úɽþiÉä. ºÉÆGòÉiÉÓSªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É xÉMÉ®úÒiÉ ¨ÉÉiÉÉ MÉÉänùÉ´É®úÓSªÉÉ VÉx¨É¶ÉiÉɤnùÒ ºÉÉä½þ³ýªÉɺɨɪÉÒ ºÉVÉÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä±Éä VÉx¨Éºlɳý MÉÉänùÉ´É®úÒ ¨ÉÉiÉäSªÉÉ nù¶ÉÇxÉÉEò®úÒiÉÉ +ɨ½þÒ ÊxÉPÉɱÉÉä {É®ÆúiÉÖ MÉÉb÷Ò SÉÖEò±ªÉɨÉÖ³ýä JÉÂÖ{ÉSÉ =¶ÉÒ®ú ZÉɱÉÉ. nù¶ÉÇxÉÉSÉÒ ´Éä³ý ½þÒ ºÉEòɳýÒ 10 SÉÒ ½þÉiÉÒ +ɨ½þÒ 12** SªÉÉ ºÉÖ¨ÉÉ®úÉºÉ ºÉÉEòÉä®úÒ±ÉÉ {ÉÉä½þSɱÉÒ iªÉÉ´Éä³ýÒ ä ºÉ¦ÉɨÉÆb÷{ÉÉiÉ ¨ÉÉiÉÉ MÉÉänùÉ´É®úÒ ªÉÉÆxÉÒ nù¶ÉÇxÉ Ênù±Éä. ¦ÉCiÉÉÆSªÉÉ <ÇSUôÉ{ÉÖiÉÔEò®úÒiÉÉ ªÉÉÆSÉÉ +´ÉiÉÉ®ú +ɽäþ. +ºÉä ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉä. ¨½þÉb÷MÉÖiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú - +É<Ç ´Éb÷Ò±ÉÉÆxÉÆiÉ®ú ¨ÉÒ ®úÊ´É PÉ®úÉiÉÒ±É VÉä¹]õ ½þªÉÉ xÉÉiªÉÉxÉä ¨ÉÉZªÉÉ´É®ú ºÉÆ{ÉÖhÉÇ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ½þÉäiÉÒ +ÉÊhÉ ¤ÉʽþhÉÒSÉä ±ÉMxÉ VÉÖ³ý±Éä {ÉÉʽþVÉä ½þÒ vªÉÉºÉ ½þÉäiÉÉ ´ÉªÉ ½þÉä´ÉÚxÉ ½þÒ ±ÉMxÉ VÉÖ³ýiÉ xÉ´½þiÉä ¨ÉÒ ËSÉiÉÉiÉÖ®ú ZÉɱÉÉä ½þÉäiÉÉä. BEònùÉ nù¶ÉÇxÉÉEò®úÒiÉÉ ºÉÉEòÉä®úÒ ªÉälÉä MÉä±ÉÉä +ÉÊhÉ ¨ÉÉZªÉÉ ËSÉiÉäSÉä ÊxÉ®úÉEò®úhÉ ´½þÉ´Éä +¶ÉÒ ¨ÉxÉÉiÉ <ÇSUôÉ ¤ÉɳýMÉÖxÉ ¡òCiÉ iÉälÉä ¶ÉÆÉiÉ ¤ÉºÉ±ÉÉä. ¨ÉÉiÉä xÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä EòÒ iÉÖZªÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉiÉÒ±É +b÷SÉhÉÒ {ÉÖhÉÇ ½þÉäiÉÒ±É +ÉÊhÉ +±{É´ÉvÉÒiÉ ¨ÉÉZªÉÉ ¤ÉʽþhÉäSÉä ±ÉMxÉ VÉÖ³ý±Éä.
  4. 4. VÉx¨É ¶ÉiÉɤnùÒ ºÉÉä½þ³ýªÉÉºÉ Ê¶É¹ªÉÉÆSÉÒ ={ÉκlÉiÉÒ º´É.xÉÉxÉÉ ´É +É<Ç Ê±É±ÉÉ´ÉiÉÒ ªÉÉÆSªÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÒ±É MÉÉänùÉ´É®úÒ ¨ÉÉiÉäSªÉÉ VÉx¨ÉºÉÉä½þ³ýªÉÉÊxÉʨÉiªÉ ¨ÉÉiÉäSªÉÉ ´É ¤ÉɤÉÉSªÉÉ Ê¶É¹ªÉÉÆSÉÒ ={ÉκlÉiÉÒ +ɽäþ. ¨ÉÉiÉÉ ¨Éɽäþ·É®úÒ : ªÉÉ xÉÉʶÉEò ÊVɱ½þªÉÉiÉÒ±É ¤ÉÉMɱÉÉxÉ iÉɱÉÖEòªÉÉiÉÒ±É ºÉ]õÉhÉÉ ªÉälÉÒ±É ¸ÉÒ ÊxÉ´ÉÉºÉ ¨ÉÖ³ýä ´É ºÉÉè. MÉÆMÉÖiÉÉ<Ç ¨ÉÖ³äý ªÉÉÆSªÉÉ EòxªÉÉ +ºÉÖÚxÉ 1951 ±ÉÉ ºÉÉEòÉä®úÒ ªÉälÉä ´ÉɺiÉ´ªÉÉºÉ ªÉä´ÉÖxÉ 1968±ÉÉ MÉÉänùÉ´É®úÒ ¨ÉÉiÉäSªÉÉ ½þºiÉä ÊnùIÉÉ PÉäiɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ¨ÉÉiÉÉ EÖò¨ÉÉäÊnùxÉÒ : ªÉÉÆxÉÒ 1964 ºÉɱÉÒ +ÉÊ·ÉxÉ {ÉnùÒ MÉÖ¯û MÉÉänùÉ´É®úÒ ¨ÉÉiÉäEòbÖ÷xÉ MÉÖ¯û ÊnùIÉÉ PÉäiɱÉÒ +ɽäþ. +ÉVÉ ÎºlÉiÉÒ±ÉÉ ªÉYÉ ´É <iÉ®ú vÉĘ́ÉEò Eò¨ÉÇ +Ê´É®úiÉ{ÉhÉä {ÉÉ®ú {ÉÉb÷ÒiÉ +ɽäþiÉ. ¨ÉÉiÉÉ ªÉÉäMÉä·É®úÒ : ªÉÉÆxÉÒ ºÉÖvnùÉ ºÉÉEòÉä®úÒ ªÉÆälÉä MÉÖ¯û ¨ÉÉiÉÉ ªÉÉÆSªÉÉEòbÖ÷xÉ ºÉxÉ 1968 ±ÉÉ MÉÖ¯û ÊnùIÉÉ PÉäiɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. +ÉVɽþÒ ¨É`öÉiÉ iÉä EòɪÉÇ®úiÉ +ɽäþiÉ. ¨ÉÉiÉÉ. ˺ÉvÉÖiÉÉ<Ç : ªÉÉÆxÉÒ 1972 SªÉÉ ¨Éä ¨ÉʽþxªÉÉiÉ MÉÉänùÉ´É®úÒ ¨ÉÉiÉåEòbÖ÷xÉ ÊnùIÉÉ PÉäiɱÉÒ +ºÉÖxÉ {ÉÖ´ÉÔ xÉ ¤ÉÉä±ÉhÉÉ®úä ´É BäEÖò xÉ ªÉähÉÉ®úÒ ¨ÉÉiÉÉ +ÉVÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eò±ªÉÉhÉÉlÉÇ +ɸɨÉÉiÉ ºÉä´ÉÉiÉ®ú +ɽäþ. ¨ÉÉiÉÉ. {ÉÖ¹{ÉÉiÉÉ<Ç : ªÉÉ ºÉÖvnùÉ ¥É¨½þÉSÉÉ®úÒi´É {ÉɳÖýxÉ ÊxɹEòÉ¨É Eò¨ÉǪÉÉäMÉÉSÉä {ÉɱÉxÉ Eò®úÒiÉ +ɽäþiÉ. ¨ÉÉiÉÉ. |ɦÉÉiÉÉ<Ç : ¥É¨½þSÉÉÊ®újªÉ ºÉƦÉɳÖýxÉ ¦ÉCiÉÓSªÉÉ ®úºÉɨÉvªÉä º´ÉiÉ:±ÉÉ ´ÉɽÖþxÉ PÉäiɱÉä +ɽäþ. ¨ÉÉiÉÉ +ƤÉÉ<Ç, MÉÖ¯û MÉÉänùÉ<Ç, VÉx¨ÉnùÉiÉÒ Ê±É±ÉÉ<Ç SªÉÉ EÞò{ÉäxÉä ªÉ¶Éº´ÉÒ ´ÉÉ]õSÉÉ±É +Ê´É®úiÉ +ɽäþ. - Ênù±ÉÒ{ɦÉÉ>ð näù¶É¨ÉÖJÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÉSÉÉ ={ÉVÉ ½þÉ ¨ÉÉiÉä{ÉɺÉÖxÉSÉ +ºÉiÉÉä iªÉÉSÉ |ɨÉÉhÉä iªÉÉSÉä ºÉÆMÉÉä{ÉxÉ, ʶÉIÉhÉ , ´É +Énù¶ÉÇ näùhªÉÉSÉä EòÉ¨É ºÉÖ vnùÉ ¨ÉÉiÉäSªÉÉ EÞò {ÉÉ +É̶ɴÉÉnùÉxÉäSÉ ºÉÉvªÉ ½þÉäiÉä. ÊEòiªÉäEò ªÉ¶Éº´ÉÒiÉÉÆSªÉÉ ¨ÉiÉä ¨ÉÉiÉÉ ´É ºÉ½þºÉÉÊSÉ®úÉhÉÒSªÉÉ ºÉ½þEòɪÉÉÇxÉä Ê´ÉEòÉºÉ ZÉɱªÉÉSÉä BäEòɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýiÉä. ¨ÉÉxÉ´ÉɱÉÉ PÉb÷Ê´ÉiÉä iÉÒ +É<Ç <ÊiɽþɺÉÉiÉÒ±É =nùɽþ®úhÉä {ÉɽþiÉÉ, ¸ÉÒEÞò¹hÉ, ®úÉVÉä ʶɴÉÉVÉÒ ªÉÉÆSªÉÉ ºÉÉ®úJÉÒ ¤É®úÒSÉ ´ªÉCiÉÒ¨Éi´É ½þ Ò +É<È S ªÉÉ ºÉÆ º EòÉ®ú ´É ºÉ½þ´ÉɺÉɨÉÖ³ýä xÉÉ´Éɯû{ÉɱÉÉ +ɱÉÒ +ɽäþiÉ. ¨ÉÉZªÉÉ +ɪÉÖ¹ªÉɨÉvªÉä½þÒ ¨ÉÒ näù´ÉÒ +ƤÉÉ<Ç, MÉÖ¯û MÉÉänùÉ<Ç ´É VÉx¨ÉnùÉiÉÒ Ê±É±ÉÉ<Ç ªÉÉÆSªÉÉ EÞò{ÉÉ +É̶ɴÉÉnù É ¨ÉÖ ³ ä ý ªÉ¶Éº´ÉÒ ´ÉÉ]õSÉÉ±É Eò®úÒiÉ +ɽäþ. ¨ÉÉZÉÒ VÉx¨É VÉx¨ÉnùÉiÉÒ Ê±É±ÉÉ<ÇSªÉÉ {ÉÉä]õÒ ZÉɱÉÉ. ¨ÉÉZÉä ºÉÆMÉÉä {ÉxÉ, ºÉƺEòÉ®úɺÉÉä¤ÉiÉSÉ, vÉĘ́ÉEò +vªÉÉÎi¨ÉEòäSÉÒ VÉÉäb÷ Ênù±ªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ +ɪÉÖ¹ªÉÉiÉ ªÉ¶ÉÉSÉÒ ´ÉÉ]õSÉÉ±É Eò®úÒiÉ +ɽäþ. +É<Ç VÉx¨É Ênù±ÉÉ iªÉÉSÉ |ɨÉÉhÉä EÖò±Éº´ÉɨÉÒxÉÒSªÉÉ +ÉʶɴÉÉÇnùÉxÉä ¨ÉÒ EòiÉÇ´ªÉ iÉi{É®ú ®úÉʽþ±ÉÉä. nèùxÉÆÊnùxÉ EòiÉÇ´ªÉÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ºÉɨÉÉÊVÉEò, vÉĘ́ÉEòäiÉäSÉÒ ´ÉÉ]õSÉÉ±É Eò®úiÉ ®úÉʽþ±ÉÉä. {É®ÆúiÉÖ MÉÖ¯û MÉÉänùÉ<ÇSÉä +ÉʶɴÉÉÇnù ½äþ ºÉÖvnùÉ VÉx¨ÉnùÉiÉÒ Ê±É±ÉÉ<ÇSªÉÉ VÉx¨ÉnùÉiÉÉ Ê{ÉiÉÉ ªÉÉÆSªÉÉ ÊxɹEò¨ÉÇ EòiÉÇ´ªÉiÉi{É®úiÉäxÉä ¨É±ÉÉ ±ÉɦɱÉä +ÉÊhÉ iªÉÉÆSªÉÉ ºÉ½þ´ÉɺÉɨÉÖ³ýä SÉ ¨É±ÉÉ MÉÖ¯û MÉÉänùÉ<Ç SÉä nù¶ÉÇxÉ ±ÉɦɱÉä +ÉÊhÉ ÊEòiÉÒ½þÒ +b÷Ò +b÷SÉhÉÓ¨ÉvªÉä ¨ÉÒ ºÉÉ´É®ú±ÉÉä. ¨ÉÉiÉÉÆSªÉÉ EÞò{Éä¨ÉÖ³ýä ´É ´Éb÷Ò±ÉÉÆSªÉÉ EòiÉÇ ´ ªÉnù I ÉiÉä ¨ ÉÖ ³ ä ý ¨ÉÉZÉÉ {ÉÉÊ®ú ´ ÉÉÊ®ú Eò |É{ÉÆS É Eò®ú Ò iÉ +ºÉiÉÉÆ x ÉÉ MÉÉä n ùÉ <Ç Ê¶ÉIÉhÉ |ɺÉÉ®úEò ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò¯ûxÉ Ê´ÉtÉ nùÉxÉÉSÉä EòɪÉÇ Eò®úÒiÉ +ɽäþ. ÊGòb÷É IÉäjÉÉiÉ ´½þÉì±ÉÒ¤ÉÉì±É SªÉÉ ®úÉVªÉºiÉ®úÒªÉ ´É ®úɹ]ÅõÒªÉ º{ÉvÉÉÈSÉä +ɪÉäÉVÉxÉ +ɨ½þÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ Ê®úiªÉÉ {ÉÉ®ú {ÉÉbÖ÷ ¶ÉEò±ÉÉä. ½þÒ ´ÉÉ]õSÉÉ±É Eò®úÒiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ¨É±ÉÉ ¨ÉÉZÉä Ê{ÉiÉÞ iÉÖ±ªÉ ¤ÉÆv ÉÖ ÊEò®úhɤÉÉ{{ÉÖ ªÉÉÆSÉä ¨ÉÉMÉnù¶ÉÇxÉ ½äþ +É<Ç.´Éb÷Ò±ÉÉÆxÉiÉ®ú ½þÒ ±ÉɦÉiÉ +ɽäþ. PÉ®úÉiÉÒ±É ¨ÉÉiÉÞÊ{ÉiÉÞi´ÉÉSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ iªÉÉÆxÉÒ Îº´ÉEòÉ®ú±ªÉÉxÉä ´É +b÷Ò +b÷SÉhÉÒ EòɳýÉiÉ ªÉÉäMªÉ ¦ÉÖʨÉEòÉ PÉähªÉÉSÉä ¤É³ý ¨ÉÉiÉÉÆSªÉÉ +É̶ɴÉÉnùÉiÉÖxÉ ±ÉɦÉiÉ +ºÉiÉä. +ÉÊhÉ ªÉÉ ÊiÉx½þÒ ¨ÉÉiÉÉÆSªÉÉ +ÉʶɴÉÉÇnùɨÉÖ³ýä näù¶É¨ÉÖJÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ½þÉ ®úÉVÉEòÒªÉ, ºÉɨÉÉÊVÉEò, ºÉÉƺEÞòÊiÉEò,¶ÉèIÉÊhÉEò IÉäjÉÉiÉ ªÉ¶ÉÉSÉÒ ´ÉÉ]õSÉÉ±É Eäò±ÉÒ ªÉÉ EòiÉÇ´ªÉ iÉi{É®äú±ÉÉ ´É ´Éä³ýÉä´É³ýÒ ºÉÉ´É®úhªÉÉSÉä JÉ®äú ¤É³ý ¨ÉÉiÉÉÆSªÉÉ +É̶ɴÉÉnùÉxÉäSÉ ¨É±ÉÉ Ê¨É³ýɱÉä ´É ¨ÉÒ ºÉ¨ÉÉxªÉ ´ªÉCiÉÒ ½äþ ºÉÉvªÉ Eò¯û ¶ÉEò±ÉÉä. ÊxɪÉÉäVÉxÉÉSÉÒ,¦ÉCiÉÒSÉÒ MÉÖ¯ºÉä´ÉÉ +Ê´É®úiÉ ºÉÆiÉ xÉMÉ®úÒiÉ MÉÉänùÉ<Ç ¨ÉÉiÉäSªÉÉ VÉx¨ÉºlɳýÉSÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ¨ÉÉiÉÉ MÉÉänùÉ<ÇSªÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÒ xÉÆiÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ |ÉÉ®Æú¦É ZÉɱÉÉ. iªÉÉEòɳýÒ ºÉÉEòÉä ®ú Ò ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä MÉÉänùÉ<Ç ¨ÉÉiÉäSÉä ¦ÉCiÉ Ë¶É{ÉÒ EòÉEòÉ, @ñ¹ÉÒ MÉÉÆvÉÒ ½äþ ¶ÉäMÉÉÆ´ÉÉiÉ ªÉä´ÉÚxÉ ´ÉɺiÉ´É Eò¯ûxÉ ºÉnù®ú VÉx¨ÉºlɳýÉSÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ºÉÖ¯û Eäò±Éä. iÉä´½þÉ iÉä näù¶É¨ÉÖJÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úɨÉvªÉä {Éä <È MÉ MÉä º]õ ¨½þ hÉÖx É ®úɽþ iÉ. º´É.ºÉÉè.ʱɱÉÉ´ÉiÉÒ +VÉɤɮúÉ´É näù¶É¨ÉÖJÉ ½þªÉÉ MÉÞʽþhÉÒ ½þÉiªÉÉ. ºÉÖ¯û ä +ºÉ±É䱪ÉÉ vÉĘ́ÉEò ºlɳýÉSªÉÉ ÊxɨÉÔiÉÒ ºÉÉ`ö Ò lÉÉÆ ¤ ɱÉä ± ªÉÉ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ +É{ɱªÉÉ {É®úÒxÉä +zÉ ´ÉºjÉ ÊxÉ´ÉÉ®úÉ ªÉÉäMªÉ {É®úi´Éä näùhªÉÉSÉä EòɪÉÇ Eäò±Éä. iªÉÉiÉ ¸ÉvnùÉ, ¦ÉCiÉÒ ½þÒ +lÉÉÆMÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä ®äú´ÉiÉÒ iÉÉ<Ç ªÉÉÆxÉɺÉÖvnùÉ näù¶É¨ÉÖJÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úSÉ +É{ɱÉÉ º´ÉiÉ:SÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ´ÉÉ]Öõ ±ÉÉMɱÉÉ iªÉÉSÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ ºÉÖ¯û +ºÉ±É䱪ÉÉ vÉĘ́ÉEò ºlɳýÉSªÉÉ ÊxɨÉÔiÉÒEò®úÒiÉÉ ´ÉÉ{É®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉ±Éä±Éä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ºÉÉʽþiªÉ ½äþ ªÉÉäMªÉ +ºÉÉ´Éä ªÉÉEò®úÒiÉÉ SÉÉèEò¶ÉÒ Eò®úhÉÉ®äú xÉÉxÉÉ ´É iªÉÉ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉÉSÉÉ nùVÉÉÇ ½þÉ ªÉÉäMªÉ +ºÉÉ´ÉÉ ªÉÉEò®úÒiÉÉ iÉɨɺÉÒ º´É¦ÉÉ´ÉÉSÉä xÉÉxÉÉÆxÉÒ ºÉÖvnùÉ ÊxɪÉÉäVÉxÉ iÉi{É®úiÉäSÉÒ ¦ÉÖʨÉEòÉ ¤ÉVÉÉÊ´ÉhÉä ½þÉ ºÉÖvnùÉ MÉÖ¯û ¨ÉÉiÉäSÉÒ EÞò{ÉÉ ¨½þhÉhÉä ´ÉÉ´ÉMÉä `ö®úhÉÉ®ú xÉɽþÒ. º´É.ºÉÉè. ʱɱÉÉ´ÉiÉÒ ªÉÉÆSÉÒ ¦ÉCiÉÒ, ¸ÉvnùÉ ´É ºÉnù®ú ºÉƺlÉÉxÉɤÉɤÉiÉSÉä xÉÉxÉÉÆSÉä ÊxɪÉÉäVÉxÉ {ÉɽþiÉÉ ºÉÉEòÉä®úÒ ºÉƺlÉÉxÉxÉä EÖò`ö±ÉɽþÒ Ê´ÉSÉÉ®ú xÉ Eò®úiÉÉ ºÉ´ÉǺ´ÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ½þÒ º´É.ºÉÉè . ʱɱÉÉiÉ´ÉÒ näù¶É¨ÉÖ JÉ ªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ ºÉÖ{ÉÖiÉÇ Eäò±ÉÒ. {ÉixÉÒxÉä MÉÖ¯û MÉÉänùÉ<ÇSªÉÉ näù´ÉºlÉÉxÉÉSÉÉ ºÉä ´ ÉɦÉÉ´É {Éɽþ i ÉÉ ªÉÉä M ªÉ ÊxɪÉÉäVÉxÉɺÉÉ`öÒ º´É.xÉÉxÉÉ {ÉÖføÉEòÉ®ú PÉäiɱÉÉ iÉÉä ¨½þhÉVÉä º´ÉSUôiÉÉ, +ɱÉ䱪ÉÉ ¦ÉCiÉÉÆSÉÉ ¦ÉÉäVÉxÉ, ÊxÉ´ÉɺÉ, EòɪÉÇ G ò¨ÉÉSÉÒ ¨ÉÉÆ b ÷hÉÒ ½þ Ò ºÉÖ ´ ªÉ´ÉκlÉiÉ Ê®úiªÉÉ ¤ÉVÉÉÊ´ÉhÉä ½þÒ {ÉÉ·ÉǦÉÖ¨ÉÒ 1990 {ÉɺÉÖxÉ º´É. xÉÉxÉÉ. ´É ¨ÉÉiÉÉ Ê±É±ÉÉ´ÉiÉÒ ªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ VÉ®úÒ ºÉÉä{ÉɴɱÉÒ +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ ªÉÉ EòɨÉÒ ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ EòÉähÉiÉÒ½þÒ ¤ÉÉ¤É ½þÒ {ÉÊ®ú ´ ÉÉ®ú É iÉÒ±É ¤ÉɤÉÒ|ɨÉÉhÉä {ÉÖhÉÇi´ÉÉºÉ xÉähªÉÉEò®úÒiÉÉ näù¶É¨ÉÖJÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉSÉÉ {ÉÖf øÉEòÉ®ú +ɽäþ. iªÉÉEòɨÉÒ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É VªÉÉäiÉÒ iÉÉ<Ç, ¦ÉÉ®úiÉÒ iÉÉ<Ç, ʶÉiÉ±É iÉÉ<Ç, Eò¨É±É ¶É¨ÉÉÇ, ¤É¤É±ÉÒ ¶É¨ÉÉÇ, MÉMÉxÉ ¶É¨ÉÉÇ, ºÉÆ{ÉÖhÉÇ ¶É¨ÉÉÇ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú, {ÉÉ]õÒ±É {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ,ºÉÉè. ºÉÆiÉÉä¹ÉÒ Ê{ɱ±Éä ´É {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ¤ÉÉÆvÉ´É ´É ¦ÉÊMÉxÉÒ ½äþ {ÉÖføÉEòÉ®ú PÉä´ÉÚxÉ {ÉÖhÉÇi´ÉÉºÉ xÉäiÉ +ºÉiÉÉiÉ. ºÉÉEòÉä®Òú ºÉƺlÉÉxÉ ´É MÉÖ¯û ¨ÉÉiÉÉ MÉÉänùÉ´É®úÒ ªÉÉÆSªÉÉ ÊxɹEÂòÉ¨É Eò¨ÉÇ ªÉÉäMÉɱÉÉ +xÉֺɯûxÉ ªÉÉÊYÉEò, ´ÉètÒEò, vÉĘ́ÉEò Ê´ÉvÉÒ ½äþ ÊxɪɨÉÒiÉ +ÉVɽþÒ +Ê´É®úiÉ ºÉÖ¯û `äö´ÉhªÉÉSÉä EòÉ¨É xÉÉxÉÉ ´É +É<Ç Ê±É±ÉÉ´ÉiÉÒ ªÉÉÆSªÉÉ xÉÆiÉ®ú näù¶É¨ÉÖJÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úɺÉÉä¤ÉiÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ¨Éʽþ±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É ªÉÉÆSªÉÉ ªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ nèùxÉÆÊnùxÉ {ÉÖVÉÉ +SÉÇxÉäºÉÉä¤ÉiÉ ºÉÆ{ÉÖhÉÇ {ÉÊ®úºÉ®úÉSÉÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ ½þÉ ±ÉɦÉiÉÉä iªÉɨÉÖ³ýä {É.{ÉÖ MÉÉänùÉ´É®úÒ ¨ÉÉiÉÉ ºÉƺlÉÉxɨÉÖ³ýä ªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ®úʽþ´ÉɶÉÒ BEòÉ {ÉÊ®ú ´ ÉÉ®ú É |ɨÉÉhÉä BEòÊjÉiÉ MÉÖhÉMÉÉäË´ÉnùÉxÉä ´ÉÉ]õSÉÉ±É Eò®úÒiÉ +ºÉiÉÉiÉ. +É<ÈSÉÒ ¦ÉCiÉÒ ´É ´Éb÷ Ò ±ÉÉÆ S Éä ÊxɪÉÉä V ÉxÉ ªÉÉ ºÉƺlÉÉxɤÉɤÉiÉSÉÒ +É{ÉÖ ± ÉEòÒ {Éɽþ i ÉÉ iªÉÉÆ S ªÉÉ {ɶSÉÉiÉ ÊSÉ.ÊEò®úhÉ näù¶É¨ÉÖJÉ ªÉÉÆxÉÒ ÊxɪÉÉäVÉxÉÉSÉÉ ´É ÊSÉ. Ênù±ÉÒ{É näù¶É¨ÉÖJÉ ªÉÉÆxÉÒ ¦ÉCiÉÒ´ ´É ¸ÉvnäùSÉÉ `äö´ÉÉ +Ê´É®úiÉ ´ÉɽþiÉ `äö´É±ÉÉ +ɽäþ. ½äþ ªÉÉ VÉx¨É¶ÉiÉɤnùÒ ºÉÉä½þ³ýªÉÉSÉä ¨É½þÉäiºÉ´ÉɴɯûxÉ Eò³ýiÉä.

×