Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La musica clásica ha cambiado nuestra escuela. La Vanguardia

285 views

Published on

Cómo ha cambiado nuestra escuela desde que cada niño aprende a tocar un instrumento. En plena crisis

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La musica clásica ha cambiado nuestra escuela. La Vanguardia

  1. 1. 52 LA VANGUARDIA T E N D È N C I E S DIUMENGE, 24 NOVEMBRE 2013 orgullosos el que han après a aquests nadons, se senten admirats. “La seva autoestima també ha augmentat”, explica Reinoso. Cada vegada que toquen fora, un dels alumnes presenta la funció. Són ells els que han d’organitzar el concert: posen a punt els instruments, assagen, pacten la posició que n’ocuparà cada un a l’escenari i expliquen al públic qui va ser Pau Casals i la seva aposta per la pau. Avui és el Mohamed, un dels violinistes, qui fa la introducció al públic: “Hola, nens i nenes. Som els alumnes de l’escola Pau Casals-centre de les arts. Interells vénen i veuen els seus fills fent una pretarem tres peces i després podreu toMAITE GUTIÉRREZ ESCOLA PAU VILA cosa especial, una cosa que ells no sa- car els instruments. Gràcies per la vosL’Hospitalet de Llobregat L’Hospitalet de Llobregat ben fer i que probablement no podrien tra atenció”. ls deu músics desenfunden 200 alumnes d’entre 3 i 12 anys El Mohamed ha improvisat i allò del oferir-los, perquè no poden pagar-los els violins i comencen a toclasses de música”, continua Reinoso. A “centre de les arts” és de la seva pròpia Tots els alumnes aprenen a tocar un car La cançó de les oques. tall d’exemple, el director de l’escola ex- collita. Un altre dels aspectes que trebainstrument de corda a partir de seTenen el públic embadalit: plica que abans que arribessin els vio- llen en el programa musical és l’expresgon curs. La música clàssica ha reforuns miren amb la boca lins i els violoncels, amb prou feines acu- sió oral. Al principi, els alumnes escriviçat l’autoestima dels alumnes, la imoberta, d’altres ballen i hi ha qui fins i dien un parell de famílies a les reunions en el discurs i ho aprenien de memòria. plicació de les famílies i la imatge de tot plora quan els artistes conclouen la Però ara és cada vegada més freqüent del centre. Ara són més de la meitat. l’escola peça. “Si voleu fem un bis”, diu el direcAbans de la funció a la llar d’infants, que improvisin, que tinguin la contor del conjunt. El públic no fiança i la tranquil·litat sufisupera els dos anys. I els múcient per parlar en públic sics en tenen entre deu i dotsense papers. “Si confies en ze. Són alumnes de l’escola els alumnes, sempre respopública Pau Vila, a l’Hospinen, i et sorprenen. Són catalet de Llobregat, que dimepaços de fer moltes coses, cres van visitat la llar d’ind’arribar més lluny del que fants municipal La Casa de pensem”, assegura el direcles Flors per tocar algunes tor de l’escola. peces. Al Pau Vila, on hi ha alumTots els alumnes d’aquest nes procedents d’una vintecentre d’educació primària, na de països, el treball enal barri de la Florida, apretorn de la música clàssica nen a tocar un instrument també ha contribuït a cohede corda a partir de segon sionar el grup. curs. El projecte va comenQuan acaben de tocar tot çar el 2006 i s’ha convertit el públic aplaudeix. Ara són en la senya d’identitat de els nois del Pau Vila els que l’escola. Els veïns els coneifan de professors. S’acosten xen com “l’escola de l’orals nadons amb els seus vioquestra”. Aquell any, l’Ajunlins i gelosia. “Vols tocartament de la ciutat va crear lo?”, els pregunten als pel’escola municipal de mútits. Els ajuden a pessigar les sica, però com que faltava cordes i tornen a interpreun local, van començar a fer tar les cançons davant classes a les aules del Pau d’ells. “Tant de bo ens conviVila. A canvi, el Consistodin a venir una altra vegada, ri pagava professors de vull ser amb ells tot el dia”, música per als alumnes del reconeix el Mohamed mencentre. tre els seus companys recuAquest curs ja hi ha cinc llen els instruments. ROSER VILALLONGA escoles més a l’Hospitalet Els deu alumnes tornen a Un dels alumnes del Pau Vila ensenya el seu violí als nens de la llar d’infants La Casa de les Flors que participen en aquest la seva escola per tal de conprojecte musical. A part de tinuar les classes normals. les classes de música que fan totes les la, José Manuel Reinoso, mentre els els deu alumnes de cinquè i sisè curs ne- Però les actuacions musicals no acaben. escoles, aquests alumnes reben lliçons alumnes toquen davant els nens de la tegen amb cura els instruments. Prepa- La mateixa tarda tenien una altra funextres i aprenen a tocar algun ins- guarderia. ren els faristols, les partitures... Estan ció en un centre cívic de la ciutat, al costrument –de corda o de vent–. N’hi ha Al barri de la Florida, com passa a molt concentrats i formals. Aquest és tat d’una altra escola que també particimolts que passen a formar part de l’or- molts punts de Catalunya, les coses no un altre dels valors que els aporta la mú- pa en el programa de música municipal, questra de l’escola municipal de són fàcils. La taxa d’atur és molt alta i sica clàssica: el saber estar. “Ells saben per celebrar el dia internacional dels música. abunden les famílies que ho passen ma- que representen l’escola quan toquen i Drets del Nen. “La nostra escola ha canviat; la músi- lament. Aquest element de prestigi que que han de comportar-se de forma corAixí, els violins també els han servit ca clàssica ens ha ajudat a prestigiar el aporta la música clàssica ha fet que els recta”, assenyala el professor. per conèixer companys d’altres centres centre; la imatge que tenen de nosaltres pares s’il·lusionin amb l’escola. El vinAvui, aquest saber estar cobra un sig- educatius, fer contactes i formar part de a la ciutat és molt diferent de la de fa cle entre el centre i les famílies és ara nificat especial. Per primera vegada els la vida cultural i associativa de l’Hospiuns anys”, explica el director del Pau Vi- més gran. “Fem concerts per als pares; alumnes músics són els grans, mostren talet de Llobregat.c EL VALOR DE L’ESCOLA / 8 “La música clàssica ha canviat la nostra escola” E

×