Ο ΒΙΟΣ. Repaso

3,748 views

Published on

Ejercicio de repaso para el tema 4 del material de griego antiguo LGPSI

Published in: Education

Ο ΒΙΟΣ. Repaso

 1. 1. Ο BIOΣ Ejercicio de repaso LGPSI 4 GREC 1 IES COTES BAIXES Santi Carbonell dibuixos Sito Yelás
 2. 2. Identifica
 3. 3. α β γ ὁ γεωργὸς τὴν γῆν γεωργεῖ
 4. 4. α β γ ὁ γεωργὸς τὴν γῆν γεωργεῖ
 5. 5. α β ὁ ἄνθρωπος ὃς ἀπὸ τῆς θήρας ζῇ θηρευτὴς
 6. 6. α β ὁ ἄνθρωπος ὃς ἀπὸ τῆς θήρας ζῇ θηρευτὴς
 7. 7. β γ ὁ δοῦλος ἐν τῷ ἀγρῷ πονεῖ
 8. 8. β γ ὁ δοῦλος ἐν τῷ ἀγρῷ πονεῖ
 9. 9. α. ὁ ἀλιεὺς ἄγρια ζῷα θηρεύει β. ἐν τῷ ποταµῷ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ ἁλιεύει γ. ἀπὸ τῇς γῆς ζῇ
 10. 10. α. ὁ ἀλιεὺς ἄγρια ζῷα θηρεύει β. ἐν τῷ ποταµῷ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ ἁλιεύει γ. ἀπὸ τῇς γῆς ζῇ
 11. 11. α. ὁ Ἀχιλλεὺς τὸ σῶµα ἐν γυµνασίῳ ἀσκεῖ β. ὁ Ἀχιλλεὺς ἐν Τροίᾳ ἀποθνῄσκει γ. ὁ Ἀχιλλεὺς εἰρηνικὸν βίον ἐν Τροίᾳ ζῇ
 12. 12. α. ὁ Ἀχιλλεὺς τὸ σῶµα ἐν γυµνασίῳ ἀσκεῖ β. ὁ Ἀχιλλεὺς ἐν Τροίᾳ ἀποθνῄσκει γ. ὁ Ἀχιλλεὺς εἰρηνικὸν βίον ἐν Τροίᾳ ζῇ
 13. 13. α. Ὅς πολλὰ ἔχει εὐτυχής ἐστιν. β. Κατὰ τὴν δηµοκρατίαν πᾶσα ἡ γῆ οὐκ ὀλίγοις, ἀλλὰ πᾶσι τοῖς Ἀθηναίοις ἦν. γ. Κατὰ τὴν ὁλιγαρχίαν πολλοὶ µὲν ἦσαν οἱ πτωχοὶ ἄνθρωποι, ὀλίγοι δὲ οἱ πλούσιοι.
 14. 14. α. Ὅς πολλὰ ἔχει εὐτυχής ἐστιν. β. Κατὰ τὴν δηµοκρατίαν πᾶσα ἡ γῆ οὐκ ὀλίγοις, ἀλλὰ πᾶσι τοῖς Ἀθηναίοις ἦν. γ. Κατὰ τὴν ὁλιγαρχίαν πολλοὶ µὲν ἦσαν οἱ πτωχοὶ ἄνθρωποι, ὀλίγοι δὲ οἱ πλούσιοι.
 15. 15. α. διάφορός ἐστιν ὁ βίος ἐν δηµοκρατίᾳ καὶ ἐν ὁλιγαρχίᾳ β. ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος διάφορός ἐστιν ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν πολέµῳ γ. πολύ διαφέρουσιν οἱ τῶν δεσποτῶν καὶ τῶν δούλων βίοι
 16. 16. α. διάφορός ἐστιν ὁ βίος ἐν δηµοκρατίᾳ καὶ ἐν ὁλιγαρχίᾳ β. ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος διάφορός ἐστιν ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν πολέµῳ γ. πολύ διαφέρουσιν οἱ τῶν δεσποτῶν καὶ τῶν δούλων βίοι
 17. 17. α. Ὅς δοῦλον ἔχει δεσπότης καλεῖται β. Ὁ δοῦλος, ἡ γυνὴ καὶ τα τέκνα τῷ δεσπότῃ δουλεύουσιν γ. Πολλοὶ ἦσαν οἱ δοῦλοι ἐν τῇ Ἑλλάδι Χαῖρε, ὦ δέσποτα!
 18. 18. Χαῖρε, ὦ δέσποτα! α. Ὅς δοῦλον ἔχει δεσπότης καλεῖται β. Ὁ δοῦλος, ἡ γυνὴ καὶ τα τέκνα τῷ δεσπότῃ δουλεύουσιν γ. Πολλοὶ ἦσαν οἱ δοῦλοι ἐν τῇ Ἑλλάδι
 19. 19. α. Οἱ πλούσιοι ἐν συµποσίῳ πίνουσι καὶ ἐσθίουσιν β. Οἱ πλούσιοι δεσπόται εὖ ζῶσιν γ. Ὁ ἄνθρωπος ὃς οὔτε πλοῦτον οὔτε γῆν ἔχει πλούσιος οὔκ ἐστιν
 20. 20. α. Οἱ πλούσιοι ἐν συµποσίῳ πίνουσι καὶ ἐσθίουσιν β. Οἱ πλούσιοι δεσπόται εὖ ζῶσιν γ. Ὁ ἄνθρωπος ὃς οὔτε πλοῦτον οὔτε γῆν ἔχει πλούσιος οὔκ ἐστιν
 21. 21. Traduce
 22. 22. ὁ Ἀχιλλεὺς ἐν Τροίᾳ ἀποθνῄσκει
 23. 23. ὁ Ἀχιλλεὺς ἐν Τροίᾳ ἀποθνῄσκει Aquiles muere en Troya
 24. 24. Ὅς πολλὰ ἔχει εὐτυχὴς οὔκ ἐστιν
 25. 25. Quien tiene muchas cosas no es feliz Ὅς πολλὰ ἔχει εὐτυχὴς οὔκ ἐστιν
 26. 26. ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος διάφορός ἐστιν ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν πολέµῳ
 27. 27. ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος διάφορός ἐστιν ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν πολέµῳ Diferente es la vida de los hombres en paz y en guerra
 28. 28. Ὅς δοῦλον ἔχει δεσπότης καλεῖται
 29. 29. Quien tiene un esclavo se llama amo Ὅς δοῦλον ἔχει δεσπότης καλεῖται
 30. 30. Πολλοὶ ἦσαν οἱ δοῦλοι ἐν τῇ Ἑλλάδι
 31. 31. Πολλοὶ ἦσαν οἱ δοῦλοι ἐν τῇ Ἑλλάδι En Grecia había muchos esclavos
 32. 32. Ὁ ἄνθρωπος ὃς οὔτε πλοῦτον οὔτε γῆν ἔχει πλούσιος οὔκ ἐστιν
 33. 33. El hombre que no tiene ni riqueza (fortuna) ni tierra no es rico Ὁ ἄνθρωπος ὃς οὔτε πλοῦτον οὔτε γῆν ἔχει πλούσιος οὔκ ἐστιν
 34. 34. Δέσποινα καλεῖται ἡ γυνὴ ἣ δούλην ἔχει
 35. 35. Ama se llama la mujer que tiene una esclava Δέσποινα καλεῖται ἡ γυνὴ ἣ δούλην ἔχει
 36. 36. Localiza errores
 37. 37. ὁ γεωργὸς ἡ γῆν γεωργεῖ
 38. 38. ὁ γεωργὸς ἡ γῆν γεωργεῖ
 39. 39. ὁ γεωργὸς τὴν γῆν γεωργεῖ
 40. 40. ὁ ἄνθρωπος ὃς ἀπὸ τῆς θήρας ζῇ θηρευτὸς καλεῖται
 41. 41. ὁ ἄνθρωπος ὃς ἀπὸ τῆς θήρας ζῇ θηρευτὸς καλεῖται
 42. 42. ὁ ἄνθρωπος ὃς ἀπὸ τῆς θήρας ζῇ θηρευτὴς καλεῖται
 43. 43. ὁ ἁλιεὺς ἐν τῷ ποταµῷ καὶ ἐν τῇ θαλάσσᾳ ἁλιεύει
 44. 44. ὁ ἁλιεὺς ἐν τῷ ποταµῷ καὶ ἐν τῇ θαλάσσᾳ ἁλιεύει
 45. 45. ὁ ἁλιεὺς ἐν τῷ ποταµῷ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ ἁλιεύει
 46. 46. ὁ Ἀχιλλεὺς τὸν σῶµον ἐν γυµνασίῳ ἀσκεῖ
 47. 47. ὁ Ἀχιλλεὺς τὸν σῶµον ἐν γυµνασίῳ ἀσκεῖ
 48. 48. ὁ Ἀχιλλεὺς τὸ σῶµα ἐν γυµνασίῳ ἀσκεῖ
 49. 49. ὅς πολλὰ ἔχει εὐτυχός ἐστιν
 50. 50. ὅς πολλὰ ἔχει εὐτυχός ἐστιν
 51. 51. ὅς πολλὰ ἔχει εὐτυχής ἐστιν
 52. 52. Κατὰ τὴν δηµοκρατίαν πᾶσι ἡ γῆ οὐκ ὀλίγοις, ἀλλὰ πᾶσα τοῖς Ἀθηναίοις ἦν
 53. 53. Κατὰ τὴν δηµοκρατίαν πᾶσι ἡ γῆ οὐκ ὀλίγοις, ἀλλὰ πᾶσα τοῖς Ἀθηναίοις ἦν
 54. 54. Κατὰ τὴν δηµοκρατίαν πᾶσα ἡ γῆ οὐκ ὀλίγοις, ἀλλὰ πᾶσι τοῖς Ἀθηναίοις ἦν
 55. 55. ὅς τῶν ἀνθρώπων βίος διάφορός ἐστιν ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν πολέµῳ
 56. 56. ὅς τῶν ἀνθρώπων βίος διάφορός ἐστιν ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν πολέµῳ
 57. 57. ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος διάφορός ἐστιν ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν πολέµῳ
 58. 58. ὅς δοῦλων ἔχει δεσπότης καλεῖ
 59. 59. ὅς δοῦλων ἔχει δεσπότης καλεῖ__
 60. 60. ὅς δοῦλον ἔχει δεσπότης καλεῖται
 61. 61. οἱ πλούσιοι δεσπότοι εὖ ζοῦσιν
 62. 62. οἱ πλούσιοι δεσπότοι εὖ ζοῦσιν
 63. 63. οἱ πλούσιοι δεσπόται εὖ ζῶσιν
 64. 64. Escoge
 65. 65. ο γεωργὸς τὴν γῆν γεωργεῖ τῆς γῆς ἡ γῆ τὴν γῆν τῇ γῇ
 66. 66. ο γεωργὸς τὴν γῆν γεωργεῖ τῆς γῆς ἡ γῆ τὴν γῆν τῇ γῇ
 67. 67. ὁ ἄνθρωπος ὃς ἀπὸ τῆς θήρας ζῇ θηρευτὴς καλεῖται τῆς θήρας ἡ θήρα τὴν θήραν τῇ θήρᾳ
 68. 68. ὁ ἄνθρωπος ὃς ἀπὸ τῆς θήρας ζῇ θηρευτὴς καλεῖται τῆς θήρας ἡ θήρα τὴν θήραν τῇ θήρᾳ
 69. 69. ὁ ἁλιεὺς ἐν τῷ ποταµῷ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ ἁλιεύει ὁ ποταµός τὸν ποταµόν τῷ ποταµῷ ἡ θάλασσα τὴν θάλασσαν τῆς θαλάσσης τῇ θαλάσσῃ
 70. 70. ὁ ἁλιεὺς ἐν τῷ ποταµῷ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ ἁλιεύει ὁ ποταµός τὸν ποταµόν τῷ ποταµῷ ἡ θάλασσα τὴν θάλασσαν τῆς θαλάσσης τῇ θαλάσσῃ
 71. 71. εἰρηνικὸς βίος εἰρηνικὸν βίον εἰρηνικῷ βίῳ Τροία Τροίαν Τροίας Τροίᾳ ὁ Ἀχιλλεὺς εἰρηνικὸν βίον ἐν Τροίᾳ ζῇ
 72. 72. ὁ Ἀχιλλεὺς εἰρηνικὸν βίον ἐν Τροίᾳ ζῇ εἰρηνικὸς βίος εἰρηνικὸν βίον εἰρηνικῷ βίῳ Τροία Τροίαν Τροίας Τροίᾳ
 73. 73. Κατὰ τὴν δηµοκρατίαν πᾶσα ἡ γῆ οὐκ ὀλίγοις, ἀλλὰ πᾶσι τοῖς Ἀθηναίοις ἦν ὀλίγοι ὀλίγων ὀλίγοις οἱ Ἀθηναῖοι τῶν Ἀθηναίων τοῖς Ἀθηναίοις
 74. 74. ὀλίγοι ὀλίγων ὀλίγοις οἱ Ἀθηναῖοι τῶν Ἀθηναίων τοῖς Ἀθηναίοις Κατὰ τὴν δηµοκρατίαν πᾶσα ἡ γῆ οὐκ ὀλίγοις, ἀλλὰ πᾶσι τοῖς Ἀθηναίοις ἦν
 75. 75. Πολύ διαφέρουσιν οἱ τῶν δεσποτῶν καὶ τῶν δούλων βίοι οἱ δεσπόται τῶν δεσποτῶν οἱ δοῦλοι τῶν δούλων
 76. 76. οἱ δεσπόται τῶν δεσποτῶν οἱ δοῦλοι τῶν δούλων Πολύ διαφέρουσιν οἱ τῶν δεσποτῶν καὶ τῶν δούλων βίοι
 77. 77. Οrdena
 78. 78. ὁ ἄνθρωποςζῇ ὃς ἀπὸ τῆς θήρας Θηρευτὴς καλεῖται
 79. 79. Θηρευτὴς καλεῖται ὁ ἄνθρωπος ὃς ἀπὸ τῆς θήρας ζῇ
 80. 80. Κατὰ τὴν ὁλιγαρχίαν πολλοὶ µὲν ἦσαν οἱ πτωχοὶ ἄνθρωποι πλούσιοι ὀλίγοι δὲ οἱ
 81. 81. Κατὰ τὴν ὁλιγαρχίαν πολλοὶ µὲν ἦσαν οἱ πτωχοὶ ἄνθρωποι, ὀλίγοι δὲ οἱ πλούσιοι
 82. 82. Retroversión
 83. 83. Aquiles muere en Troya
 84. 84. ὁ Ἀχιλλεὺς ἐν Τροίᾳ ἀποθνῄσκει Aquiles muere en Troya
 85. 85. Quien tiene muchas cosas no es feliz
 86. 86. ὅς πολλὰ ἔχει εὐτυχὴς οὔκ ἐστιν Quien tiene muchas cosas no es feliz
 87. 87. Diferente es la vida de los hombres en paz y en guerra
 88. 88. ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος διάφορός ἐστιν ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν πολέµῳ Diferente es la vida de los hombres en paz y en guerra
 89. 89. Quien tiene un esclavo es amo
 90. 90. ὅς δοῦλον ἔχει δεσπότης καλεῖται Quien tiene un esclavo es amo
 91. 91. En Grecia había muchos esclavos
 92. 92. πολλοὶ ἦσαν οἱ δοῦλοι ἐν τῇ Ἑλλάδι En Grecia había muchos esclavos
 93. 93. El hombre que no tiene ni riqueza (fortuna) ni tierra no es rico
 94. 94. ὁ ἄνθρωπος ὃς οὔτε πλοῦτον οὔτε γῆν ἔχει πλούσιος οὔκ ἐστιν El hombre que no tiene ni riqueza (fortuna) ni tierra no es rico
 95. 95. Translatio
 96. 96. Qui nihil habet pauper est
 97. 97. Qui nihil habet pauper est ὅς οὐδὲν ἔχει πτωχός ἐστιν
 98. 98. Domina appellatur femina quae ancillam habet
 99. 99. Domina appellatur femina quae ancillam habet Δέσποινα καλεῖται ἡ γυνὴ ἣ δούλην ἔχει
 100. 100. Qui servum habet dominus appellatur
 101. 101. ὅς δοῦλον ἔχει δεσπότης καλεῖται Qui servum habet dominus appellatur
 102. 102. Pecuniosus est homo qui pecuniam habet
 103. 103. Πλούσιος ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος ὃς πλοῦτον ἔχει Pecuniosus est homo qui pecuniam habet
 104. 104. Deus qui in monte Olimpo habitat olimpicus appellatur
 105. 105. ὁ θεὸς ὃς ἐν τῷ Ὀλύµπῳ οἰκεῖ ὀλύµπιος καλεῖται Deus qui in monte Olimpo habitat olimpicus appellatur
 106. 106. Χαῖρε Salve!
 107. 107. finis τέλος

×